Regeringens proposition 2016/17:173

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och

Prop.

finansiering av terrorism

2016/17:173

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 april 2017

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet att förebygga, upptäcka och förhindra penning- tvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. Bestämmelserna syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (fjärde penningtvättsdirektivet) och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006.

I syfte att genomföra fjärde penningtvättsdirektivet införs även en lag om registrering av verkliga huvudmän. Den lagen innehåller bestämmel- ser som syftar till att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner såsom truster.

I syfte att genomföra fjärde penningtvättsdirektivets och den nämnda EU-förordningens krav på tillsyn och på sanktioner som ska kunna meddelas mot den som överträder de nationella bestämmelserna föreslås ändringar i lotterilagen (1994:1000), pantbankslagen (1995:1000), lagen

(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

1

Prop. 2016/17:173 kasinolagen (1999:355), revisorslagen (2001:883), lagen (2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2010:751) om betaltjänster, försäkringsrörelselagen (2010:2043), fastighetsmäklarlagen (2011:666), lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Ändringar föreslås även i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2017.

2

Innehållsförteckning

Prop. 2016/17:173

1

Förslag till riksdagsbeslut ..............................................................

13

2

Lagtext

...........................................................................................

15

 

2.1

Förslag till lag om åtgärder mot penningtvätt och

 

 

 

finansiering av terrorism..................................................

15

2.2Förslag till lag om registrering av verkliga

huvudmän ........................................................................

42

2.3Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

(1987:619) .......................................................................

48

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

 

ekonomiska föreningar ....................................................

49

2.5

Förslag till lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).....

50

2.6Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

(1994:1220) .....................................................................

57

2.7Förslag till lag om ändring i pantbankslagen

(1995:1000) .....................................................................

58

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

medlemsbanker................................................................

62

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti.............................................................

63

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1006) om

 

anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet .....

64

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om

 

 

utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

 

 

instituts verksamhet i Sverige..........................................

73

2.12

Förslag till lag om ändring i kasinolagen (1999:355)......

75

2.13Förslag till lag om ändring i revisionslagen

(1999:1079) .....................................................................

78

2.14Förslag till lag om ändring i revisorslagen

(2001:883) .......................................................................

79

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall .....................................................

83

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

värdepappersfonder .........................................................

84

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse.........................................

89

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet........................................................

94

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling .....................................................

98

2.20Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

104

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ................................................

105

3

Prop. 2016/17:173

2.22

Förslag till lag om upphävande av lagen (2008:99)

 

 

 

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets

 

 

 

förordning (EG) nr 1781/2006 om information om

 

 

 

betalaren som ska åtfölja överföringar av medel............

110

 

2.23

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

111

 

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

 

betaltjänster ....................................................................

113

 

2.25

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

 

(2010:2043) ....................................................................

122

 

2.26

Förslag till lag om ändring i fastighetsmäklarlagen

 

 

 

(2011:666) ......................................................................

129

 

2.27

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om

 

 

 

elektroniska pengar ........................................................

132

 

2.28

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ............

141

 

2.29

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

143

 

2.30

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om

 

 

 

förvaltare av alternativa investeringsfonder ...................

144

 

2.31

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om

 

 

 

viss verksamhet med konsumentkrediter........................

150

 

2.32

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:307) om

 

 

 

straff för penningtvättsbrott............................................

155

 

2.33

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:62) om

 

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton med

 

 

 

anledning av FATCA-avtalet .........................................

156

 

2.34

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:911) om

 

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton vid

 

 

 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

 

konton.............................................................................

 

159

 

2.35

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1024) om

 

 

 

verksamhet med bostadskrediter ....................................

164

 

2.36

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om

 

 

 

offentlig upphandling .....................................................

165

 

2.37

Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om

 

 

 

upphandling av koncessioner .........................................

167

 

3 Ärendet och dess beredning ..........................................................

169

 

4 Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism ...............

170

 

4.1

Bakgrund ........................................................................

 

170

 

4.2

Globalt arbete och Fatfs rekommendationer ..................

170

 

4.3

EU:s ramverk mot penningtvätt och finansiering av

 

 

 

terrorism .........................................................................

 

171

 

 

4.3.1

Fjärde penningtvättsdirektivet .......................

171

 

 

4.3.2

Den uppdaterade EU-förordningen om

 

 

 

 

uppgifter som ska åtfölja överföringar av

 

 

 

 

medel .............................................................

173

 

4.4

Befintlig svensk reglering ..............................................

173

4

 

 

 

 

5

Författningstekniska frågor och allmänna överväganden.............

174

 

5.1

Allmänna utgångspunkter..............................................

174

5.2En ny lag om åtgärder mot penningtvätt och

 

finansiering av terrorism................................................

175

5.3

Hänvisningar till EU-rättsakter......................................

176

5.4

Auktionsplattformar för handel med utsläppsrätter.......

176

5.5

Skatteförfarandelagen....................................................

177

5.6

Penningtvättslagens syfte ..............................................

178

6 Definitioner och tillämpningsområde...........................................

179

6.1

Definitioner ...................................................................

179

 

6.1.1

Definitionen av penningtvätt ........................

179

 

6.1.2

Definitionen av finansiering av terrorism.....

185

 

6.1.3

Övriga definitioner .......................................

186

6.2

Tillämpningsområde......................................................

194

 

6.2.1

Verksamhetsutövare som omfattas enligt

 

 

 

gällande rätt ..................................................

194

 

6.2.2

Anordnare av spel.........................................

198

 

6.2.3

Övriga nya verksamhetsutövare ...................

201

6.3Ytterligare bestämmelser om lagens tillämpnings-

 

område...........................................................................

204

7 Riskbedömning och riskbaserade rutiner .....................................

206

7.1

En allmän riskbedömning..............................................

206

7.2

Interna rutiner................................................................

211

7.3

Gemensamma rutiner för bolag inom en koncern .........

214

7.4Ansvar för dotterbolag och särskilda krav vid

gränsöverskridande verksamhet ....................................

216

7.5Bakgrundskontroll och lämplighetsprövning av

 

anställda m.fl. ................................................................

218

7.6

Utbildning och skydd av anställda m.fl. ........................

220

7.7Ansvar för juridiska personer som har verksamhets-

 

utövare anställda............................................................

225

7.8

Förbudsregler ................................................................

227

8 Kundkännedom ............................................................................

 

228

8.1

Inledning........................................................................

 

228

8.2

Situationer som kräver kundkännedom .........................

229

 

8.2.1

Affärsförbindelser och vissa transaktioner ...

229

 

8.2.2

Anordnare av kasinospel och speltjänster.....

232

 

8.2.3

Kontant handel med varor ............................

235

8.3

Åtgärder för kundkännedom..........................................

236

 

8.3.1

Åtgärder för identifiering av kunden ............

236

 

8.3.2

Identifiering av den verkliga huvud-

 

 

 

mannen .........................................................

239

 

8.3.3

Åtgärder för att identifiera särskilda

 

 

 

högrisksituationer .........................................

244

 

8.3.4

Bedömning av affärsförbindelsens syfte

 

 

 

och art...........................................................

246

 

8.3.5

Fortlöpande uppföljning av affärs-

 

 

 

förbindelsen ..................................................

249

8.4

Tidpunkt för identitetskontroller ...................................

251

Prop. 2016/17:173

5

Prop. 2016/17:173

8.5

Förbud mot att ingå och upprätthålla affärs-

 

 

 

förbindelser och utföra enstaka transaktioner i vissa

 

 

 

fall ..................................................................................

 

252

 

8.6

Riskklassificering av kunden..........................................

257

 

8.7

Omfattningen av åtgärderna för kundkännedom ............

262

 

 

8.7.1

Utgångspunkter .............................................

262

 

 

8.7.2

Förenklade åtgärder för att uppnå

 

 

 

 

kundkännedom ..............................................

263

 

 

8.7.3

Skärpta kundkännedomsåtgärder vid hög

 

 

 

 

risk för penningvätt eller finansiering av

 

 

 

 

terrorism ........................................................

266

 

8.8

Förbindelser med högrisktredjeländer och vissa

 

 

 

korrespondentförbindelser..............................................

268

 

8.9

Personer i politiskt utsatt ställning .................................

270

 

 

8.9.1

Åtgärder när kunden eller den verkliga

 

 

 

 

huvudmannen är en person i politiskt

 

 

 

 

utsatt ställning ...............................................

270

 

 

8.9.2

Följden av att en person upphör att vara

 

 

 

 

en person i politiskt utsatt ställning ...............

272

 

8.10

Åtgärder utförda av utomstående ...................................

274

 

8.11

Särskilda bestämmelser för vissa verksamheter .............

277

 

 

8.11.1

Klientmedelskonton.......................................

277

 

 

8.11.2

Särskilda bestämmelser om livförsäk-

 

 

 

 

ringar och andra investeringsrelaterade

 

 

 

 

försäkringar ...................................................

280

 

 

8.11.3

Särskilda bestämmelser avseende truster

 

 

 

 

och liknande juridiska konstruktioner ...........

283

 

 

8.11.4

Förenklade åtgärder för vissa elektroniska

 

 

 

 

pengar ...........................................................

284

9

Övervakning och rapportering m.m. .............................................

286

 

9.1

Löpande övervakning och bedömning av

 

 

 

transaktioner...................................................................

286

 

9.2

Bedömning och rapportering vid misstanke om

 

 

 

penningtvätt eller finansiering av terrorism....................

289

 

9.3

Uppgifts- och underrättelseskyldighet............................

293

 

9.4

Undantag från rapporterings- och uppgiftsskyldighet ....

296

 

9.5

Skyldighet att avstå från vissa transaktioner ..................

297

 

9.6

Förbud mot att röja uppgifter om misstänkt

 

 

 

penningtvätt och finansiering av terrorism.....................

300

 

9.7

Dispositionsförbud .........................................................

304

10

Bevarande av handlingar och uppgifter samt behandling av

 

 

personuppgifter .............................................................................

 

306

 

10.1

Behandling av personuppgifter ......................................

306

 

10.2

Bevarande av handlingar och uppgifter..........................

314

6

11 Funktioner för intern kontroll och anmälningar av misstänkta

Prop. 2016/17:173

överträdelser.................................................................................

 

318

11.1

Intern kontroll ................................................................

318

 

Särskilda funktioner för

 

 

efterlevnadskontroll......................................

318

 

Central kontaktpunkt för vissa utländska

 

 

verksamhetsutövare ......................................

322

11.2

Anmälningar av misstänkta överträdelser .....................

324

 

Skyldigheter för behöriga myndigheter ........

324

 

Skyldigheter för verksamhetsutövare ...........

325

 

Skydd för anmälarens identitet .....................

327

12 Tillsyn

 

331

12.1 ........................................................................

 

331

12.2 ...................................

Tillsyn enligt penningtvättslagen

332

12.3Tillsyn enligt lagen om anmälningsplikt avseende

 

viss finansiell verksamhet..............................................

334

12.4

Tillsyn enligt pantbankslagen........................................

337

12.5

Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen..............................

341

12.6

Tillsyn enligt revisorslagen ...........................................

343

12.7

Tillsyn enligt kasinolagen..............................................

345

12.8

Tillsyn enligt lotterilagen ..............................................

346

 

12.8.1

Tillsyn över anordnare av speltjänster..........

346

 

12.8.2

Tillsynen när speltjänster tillhandahålls

 

 

 

genom ombud ...............................................

349

12.9

Övriga frågor om tillsyn ................................................

351

 

12.9.1

Advokater, biträdande jurister och

 

 

 

advokatbolag ................................................

351

 

12.9.2

Periodisk rapportering för vissa

 

 

 

verksamhetsutövare ......................................

352

 

12.9.3

Tillgång till uppgifter i belastnings-

 

 

 

registret.........................................................

355

 

12.9.4

Utökad underrättelseskyldighet till Eba,

 

 

 

Eiopa och Esma ............................................

356

13 Sanktioner ....................................................................................

 

357

13.1

Inledning........................................................................

 

357

13.2Administrativa sanktioner eller straffrättsliga

påföljder ........................................................................

358

13.3Finansinspektionens möjligheter att ingripa mot överträdelser av penningtvättslagen enligt gällande

 

rätt .................................................................................

359

13.4

Offentliggörande av beslut ............................................

360

13.5Lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet ....................................................................

361

13.5.1Föreläggande om att upphöra med

 

verksamheten................................................

361

13.5.2

Sanktionsavgifter mot juridiska personer .....

362

13.5.3Ingripande mot fysiska personer i

verksamhetsutövares ledning........................

365

7

Prop. 2016/17:173

13.5.4

Ingripande genom sanktionsavgift mot

 

 

 

verksamhetsutövare som är fysiska

 

 

 

personer .........................................................

371

 

13.5.5

Omständigheter som ska vara styrande

 

 

 

vid beslut om sanktioner................................

373

 

13.5.6

Sanktionsföreläggande, preskription och

 

 

 

verkställighet .................................................

374

13.6

Lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen

 

 

om värdepappersmarknaden...........................................

375

13.7

Lagen om förvaltare av alternativa investerings-

 

 

fonder och lagen om viss verksamhet med

 

 

konsumentkrediter..........................................................

378

13.8

Lagen om värdepappersfonder .......................................

382

13.9

Lagen om inlåningsverksamhet......................................

385

13.10

Lagen om försäkringsförmedling ...................................

388

13.11

Försäkringsrörelselagen..................................................

391

13.12

Lagen om betaltjänster ...................................................

393

13.13

Lagen om elektroniska pengar .......................................

397

13.14

Ingripanden mot verksamhetsutövare som inte är

 

 

kreditinstitut eller finansiella institut..............................

400

13.15

Penningtvättslagen .........................................................

400

 

13.15.1

Föreläggande om rättelse och om att

 

 

 

upphöra med verksamheten...........................

400

 

13.15.2

Sanktionsavgifter mot juridiska personer ......

402

 

13.15.3

Ingripande genom sanktionsavgift mot

 

 

 

verksamhetsutövare som är fysiska

 

 

 

personer .........................................................

405

 

13.15.4

Ingripande mot fysiska personer i

 

 

 

verksamhetsutövarens ledning.......................

407

 

13.15.5

Omständigheter som ska vara styrande

 

 

 

vid beslut om sanktioner................................

410

 

13.15.6

Sanktionsföreläggande, preskription och

 

 

 

verkställighet .................................................

411

13.16

Fastighetsmäklarlagen....................................................

412

13.17

Kasinolagen....................................................................

415

13.18

Lotterilagen ....................................................................

417

13.19

Pantbankslagen...............................................................

420

13.20

Revisorslagen .................................................................

423

13.21

Advokater och advokatbolag..........................................

428

13.22

Särskilt om sanktioner mot fysiska personer i

 

 

förhållande till dubbelprövningsförbudet och rätten

 

 

att inte belasta sig själv...................................................

429

13.23

Tillsyn avseende gränsöverskridande verksamhet..........

434

14 Statistik, finansunderrättelseenhet och samordningsorgan ...........

437

14.1

Fortlöpande arbeten med statistikuppgifter ....................

437

14.2

Finanspolisens roll och samarbete med andra

 

 

finansunderrättelseenheter..............................................

440

14.3

En ny samordningsfunktion............................................

442

8

 

 

 

15 Registrering av verkliga huvudmän .............................................

445

Prop. 2016/17:173

15.1

Behov av information om verklig huvudman................

445

 

15.2Registrering av verkliga huvudmän i juridiska

personer och truster .......................................................

446

15.2.1Ny lag om registrering av verkliga

 

 

huvudmän .....................................................

446

 

15.2.2

Lagens tillämpningsområde..........................

447

15.3

Definition av verklig huvudman....................................

451

 

15.3.1

Allmän definition..........................................

451

15.3.2Direkt och indirekt kontroll över en

juridisk person ..............................................

452

15.3.3Kontroll som utövas av medlemmar av

 

samma familj ................................................

455

15.3.4

Verkligt huvudmannaskap i stiftelser ...........

456

15.3.5Särskilda bestämmelser om truster och

 

 

liknande juridiska konstruktioner .................

459

15.4

Krav på den juridiska personen .....................................

460

 

15.4.1

Den juridiska personens undersöknings-

 

 

 

och dokumentationsskyldighet .....................

460

 

15.4.2

Tillhandahållande av informationen .............

462

15.4.3Sanktioner om dokumentationen inte

lämnas ut.......................................................

463

15.4.4Anmälan till registret och registrets

innehåll .........................................................

465

15.4.5När en anmälan ska ske för juridiska personer som omfattas av krav på

registrering i andra register...........................

467

15.4.6Anmälan för juridiska personer som inte

omfattas av ett krav på registrering ..............

468

15.4.7Vissa oregistrerade juridiska personers skyldighet att anmäla uppgifter om

företrädare till registret .................................

471

15.4.8Vissa undantag för juridiska personer som har ett politiskt, religiöst, kulturellt eller

annat sådant ändamål....................................

472

15.4.9Fysiska personer som förvaltar truster

 

 

eller liknande juridiska konstruktioner .........

474

15.5

Handläggningen hos registreringsmyndigheten ............

475

 

15.5.1

Registreringsmyndighet................................

475

 

15.5.2

Brister i anmälan och utebliven anmälan......

476

 

15.5.3

Föreläggande vid felaktiga uppgifter............

478

 

15.5.4

Vitesförelägganden.......................................

479

15.5.5Anmälan om oriktiga eller ofullständiga

 

uppgifter i registret .......................................

480

15.5.6

Överklagande................................................

481

15.5.7

Avgifter för registrering m.m. ......................

481

9

Prop. 2016/17:173 16

Anpassningar till EU-förordningen om uppgifter som ska

 

 

åtfölja överföringar av medel och vissa frågor rörande

 

 

direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning ....

482

 

16.1

Lagtekniska överväganden .............................................

482

 

16.2

Myndighet med ansvar för tillsyn ..................................

483

 

16.3

Sanktioner ......................................................................

484

 

16.4

Mekanism för rapportering av överträdelser ..................

486

 

16.5

Undantag för vissa överföringar inom Sverige...............

489

 

16.6

Bevarande av handlingar och uppgifter i vissa fall ........

490

 

16.7

Direktivet om administrativt samarbete i fråga om

 

 

 

beskattning .....................................................................

492

 

 

16.7.1

Tillgång till kundkännedomsuppgifter ..........

492

 

 

16.7.2

Insyn i fråga om ägande och kontroll i

 

 

 

 

juridiska personer ..........................................

493

17

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser ..................................

495

 

17.1

Ikraftträdande .................................................................

495

 

17.2

Övergångsbestämmelser.................................................

496

 

 

17.2.1

Affärsförbindelser som har etablerats före

 

 

 

 

den 2 augusti 2017.........................................

496

 

 

17.2.2

Överträdelser som inträffat före den

 

 

 

 

2 augusti 2017 ...............................................

497

 

 

17.2.3

Förslaget till lag om registrering av

 

 

 

 

verkliga huvudmän ........................................

497

 

 

17.2.4

Lagen om anmälningsplikt avseende viss

 

 

 

 

finansiell verksamhet.....................................

498

 

 

17.2.5

Lotterilagen ...................................................

498

18

Förslagens konsekvenser ..............................................................

499

 

18.1

Samhällsekonomiska konsekvenser ...............................

500

 

18.2

Konsekvenser för företag ...............................................

500

 

18.3

Konsekvenser för myndigheter ......................................

503

 

18.4

Konsekvenser för domstolar...........................................

504

19

Författningskommentar.................................................................

505

 

19.1

Förslaget till lag om åtgärder mot penningtvätt och

 

 

 

finansiering av terrorism ................................................

505

 

19.2

Förslaget till lag om registrering av verkliga

 

 

 

huvudmän

.......................................................................

562

 

19.3

Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen

 

 

 

(1987:619) ......................................................................

575

 

19.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:667) om

 

 

 

ekonomiska föreningar...................................................

575

 

19.5

Förslaget till lag om ändring i lotterilagen

 

 

 

(1994:1000) ....................................................................

575

 

19.6

Förslaget till lag om ändring i stiftelselagen

 

 

 

(1994:1220) ....................................................................

583

 

19.7

Förslaget till lag om ändring i pantbankslagen

 

 

 

(1995:1000) ....................................................................

583

 

19.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

 

 

 

medlemsbanker...............................................................

586

10

 

 

 

 

19.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1571) om

Prop. 2016/17:173

 

insättningsgaranti...........................................................

586

19.10Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1006) om

anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ... 586

19.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:293) om

 

utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

 

 

instituts verksamhet i Sverige........................................

595

19.12

Förslaget till lag om ändring i kasinolagen

 

 

(1999:355) .....................................................................

595

19.13Förslaget till lag om ändring i revisionslagen

(1999:1079) ...................................................................

597

19.14Förslaget till lag om ändring i revisorslagen

(2001:883) .....................................................................

597

19.15Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:444) om

straff för finansiering av särskilt allvarlig

 

brottslighet i vissa fall ...................................................

600

19.16Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46) om

värdepappersfonder .......................................................

600

19.17Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse.......................................

602

19.18Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet......................................................

603

19.19Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling ...................................................

608

19.20Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

614

19.21Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ................................................

614

19.22Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) .............................................

616

19.23Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751) om

betaltjänster ...................................................................

617

19.24Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043)..........................................................

624

19.25Förslaget till lag om ändring i fastighetsmäklarlagen

(2011:666) .....................................................................

630

19.26Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:755) om

elektroniska pengar........................................................

632

19.27Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

640

19.28Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

(2011:1244) ...................................................................

640

19.29Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder ..................

640

19.30Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:275) om

viss verksamhet med konsumentkrediter.......................

647

19.31Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:307) om

straff för penningtvättsbrott...........................................

652

19.32Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:62) om

identifiering av rapporteringspliktiga konton med

 

 

anledning av FATCA-avtalet ........................................

652

11

Prop. 2016/17:173

19.33

Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:911) om

 

 

 

identifiering av rapporteringspliktiga konton vid

 

 

 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

 

 

 

konton.............................................................................

653

 

19.34

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1024) om

 

 

 

verksamhet med bostadskrediter ....................................

654

 

19.35

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1145) om

 

 

 

offentlig upphandling .....................................................

654

 

19.36

Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1147) om

 

 

 

upphandling av koncessioner .........................................

655

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 20 april 2017 .......

656

12

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2016/17:173

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

2.lag (2017:000) om registrering av verkliga huvudmän,

3.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

4.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

5.lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),

6.lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

7.lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),

8.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

9.lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

10.lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

11.lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

12.lag om ändring i kasinolagen (1999:355),

13.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

14.lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

15.lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,

16.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

17.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings- rörelse,

18.lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

19.lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

20.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

21.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

22.lag om upphävande av lagen (2008:99) om tillämpning av Europa- parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel,

23.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

24.lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

25.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

26.lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666),

27.lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

28.lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

29.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

30.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

31.lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

32.lag om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,

33.lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporterings- pliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,

34.lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton,

13

 

Prop. 2016/17:173 35. lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostads- krediter,

36.lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,

37.lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

14

2

Lagtext

Prop. 2016/17:173

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Lagens syfte

1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1.bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2.livförsäkringsrörelse,

3.värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden,

4.verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5.försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkrings- förmedling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än anknutna försäkringsförmedlare,

6.verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

7.fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

8.verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betal- tjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

9.verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut,

10.verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11.verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

12.verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG

och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

15

Prop. 2016/17:173 13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666),

14.verksamhet som anordnare av kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),

15.verksamhet som anordnare av speltjänster som bedrivs med till- stånd eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000), dock inte till den del verksamheten avser anordnande av spel på varuspelsautomater enligt 25 § samma lag,

16.yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer,

17.verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),

18.verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag,

19.yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster som inte omfattas av 18,

20.yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare),

21.yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,

22.yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 21, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket, eller

23.yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 18–22.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestämmelser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

3 § I fråga om verksamheter som avses i 2 § första stycket 1–8 och 10–12 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.

4 § Tjänster som avses i 2 § första stycket 21 och 22 omfattar

1.handlande i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fastigheter, och

2.hjälp vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients räkning vid

a) köp och försäljning av fastigheter eller företag,

b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar, c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton, d) anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av

företag, och

e) bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster och liknande juridiska konstruktioner.

Tjänster som avses i 2 § första stycket 23 omfattar

16

1. bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av svenska eller utländska juridiska personer,

2.fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig, som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon liknande ställning i förhållande till andra juridiska personer,

3.tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster till en fysisk person, en juridisk person eller en trust eller en liknande juridisk konstruktion,

4.förvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion, och

5.funktion som nominell aktieägare för någon annans räkning eller åtgärder som syftar till att någon annan ska ha en sådan funktion, med undantag för uppdrag åt en juridisk person som är noterad på en reglerad marknad.

5 § Bestämmelserna i 2 kap. 1, 2, 8 och 14 §§ och 15 § första stycket samt 4 kap. 5, 7, 9 och 10 §§ ska tillämpas på drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med artikel 26.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen.

Definitioner

6 § Med penningtvätt avses i denna lag åtgärder med avseende på pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som

1.kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet,

2.kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde,

3.kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller

4.innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.

Vid tillämpning av denna lag ska med penningtvätt jämställas åtgärder med egendom som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller någon annan genom en framtida brottslig handling.

7 § Med finansiering av terrorism avses i denna lag insamling, tillhandahållande eller mottagande av pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas

1.för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,

2.av en person eller en sammanslutning av personer som begår sådan brottslighet som avses i 2 § lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet, eller

3.för en sådan resa som avses i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott

och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Prop. 2016/17:173

17

Prop. 2016/17:173 8 § I denna lag avses med

1.affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när den etableras förväntas ha en viss varaktighet,

2.brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdiktion inom vilken institutet saknar verklig etablering och ledning och där institutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,

3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4.kund: den som har trätt eller står i begrepp att träda i avtalsförbindelse med sådan verksamhetsutövare som avses i denna lag,

5.person i politiskt utsatt ställning:

a)fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och

b)fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation,

6. verklig huvudman: detsamma som i 3–7 §§ lagen (2017:000) om registrering av verkliga huvudmän,

7. koncern, moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), och

8. verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av denna lag.

9 § Med viktig offentlig funktion i 8 § 5 a avses funktioner som

1.stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,

2.parlamentsledamöter,

3.ledamöter i styrelsen för politiska partier,

4.domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,

5.högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,

6.ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvars- makten, och

7.personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

 

10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses

 

make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade

 

partner eller sambor samt föräldrar.

 

Med känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses

 

1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att

 

förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig

 

huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på

 

annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt

 

utsatt ställning, och

 

2. fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person

 

eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns

 

anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person

 

i politiskt utsatt ställning.

 

Med nära förbindelser i andra stycket 1 avses nära affärsförbindelser

18

och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan

förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av Prop. 2016/17:173 terrorism.

2 kap. Riskbedömning och rutiner

Allmän riskbedömning

1 § En verksamhetsutövare ska göra en bedömning av hur de produkter och tjänster som tillhandahålls i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker (allmän riskbedömning).

Vid den allmänna riskbedömningen ska det särskilt beaktas vilka slags produkter och tjänster som tillhandahålls, vilka kunder och distributionskanaler som finns och vilka geografiska riskfaktorer som föreligger. Hänsyn ska också tas till uppgifter som kommer fram vid verksamhetsutövarens rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner samt till information om tillvägagångssätt för penningtvätt och finansiering av terrorism och andra relevanta uppgifter som myndigheter lämnar.

2 § Omfattningen av den allmänna riskbedömningen ska bestämmas med hänsyn till verksamhetsutövarens storlek och art och de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan antas föreligga. Riskbedömningen ska utformas så att den kan ligga till grund för verksamhetsutövarens rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den allmänna riskbedömningen ska dokumenteras och hållas uppdaterad.

Riskbedömning av kunder

3 § En verksamhetsutövare ska bedöma den risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen (kundens riskprofil). Kundens riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen och verksamhets- utövarens kännedom om kunden.

När det behövs för att bestämma kundens riskprofil ska verksamhets- utövaren beakta omständigheter som avses i 4 och 5 §§ och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt andra omständigheter som i det enskilda fallet påverkar risken som kan förknippas med kund- relationen.

Kundens riskprofil ska följas upp under pågående affärsförbindelser och ändras när det finns anledning till det.

4 § Som omständigheter som kan tyda på att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är låg kan verksamhetsutövaren beakta bland annat att kunden

1. är en stat, ett landsting, en kommun eller motsvarande eller en juridisk person över vilken en stat, ett landsting, en kommun eller motsvarande, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt

rättsligt bestämmande inflytande,

19

Prop. 2016/17:173 2. har hemvist inom EES,

3.har hemvist i en stat som har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som motsvarar dem i denna lag och som tillämpar dessa bestämmelser på ett effektivt sätt,

4.har hemvist i en stat som har en låg nivå av korruption och annan relevant brottslighet, och

5.är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES.

5 § Som omständigheter som kan tyda på att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög kan verksamhetsutövaren beakta bland annat att

1.kundens ägarstruktur framstår som ovanlig eller alltför komplicerad för dess verksamhet,

2.kunden bedriver kontantintensiv verksamhet,

3.kunden är en juridisk person som har nominella aktieägare eller andelar utställda på innehavaren,

4.kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk konstruktion som har till syfte att förvalta en viss fysisk persons tillgångar,

5.kunden har hemvist i en stat som saknar effektiva system för bekämpning av penningtvätt eller finansiering av terrorism,

6.kunden har hemvist i en stat med betydande korruption och annan relevant brottslighet,

7.kunden har hemvist i en stat som är föremål för sanktioner, embargon eller liknande åtgärder,

8.kunden har hemvist i en stat som finansierar eller stöder terroristverksamhet eller där terroristorganisationer är verksamma,

9.affärsrelationer eller transaktioner sker på distans, utan användning av metoder som på ett tillförlitligt sätt kan säkerställa kundens identitet, och

10.betalning av varor eller tjänster görs av någon som är okänd eller saknar koppling till kunden.

Förbud mot anonyma konton och korrespondentförbindelser med brevlådebanker

6 § En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 får inte föra anonyma konton eller utfärda anonyma motböcker.

7 § En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 får inte etablera eller upprätthålla korrespondentförbindelser med brevlådebanker och ska se till att sådana förbindelser inte heller etableras eller upprätthålls med institut som tillåter att deras konton används av sådana banker.

20

Rutiner och riktlinjer

Interna rutiner och riktlinjer

8 § En verksamhetsutövare ska ha dokumenterade rutiner och riktlinjer avseende sina åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Rutinerna och riktlinjerna ska fortlöpande anpassas efter nya och förändrade risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rutinernas och riktlinjernas omfattning och innehåll ska bestämmas med hänsyn till verksamhetsutövarens storlek, art och riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats i den allmänna riskbedömningen.

Rutiner och riktlinjer för koncerner

9 § En verksamhetsutövare som är det yttersta moderföretaget i en koncern ska fastställa gemensamma rutiner och riktlinjer för koncernen.

De gemensamma rutinerna och riktlinjerna ska åtminstone omfatta rutiner och riktlinjer för behandling av personuppgifter och informationsutbyte inom koncernen för att säkerställa att information om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och andra relevanta uppgifter vid behov sprids till berörda inom koncernen.

10 § En verksamhetsutövare som avses i 9 § första stycket ska se till att gemensamma rutiner och riktlinjer tillämpas inom koncernen.

Särskilda krav i fråga om dotterföretag och filialer utanför EES

11 § En verksamhetsutövare som avses i 9 § första stycket ska se till att dotterföretag med hemvist i ett land utanför EES (hemviststaten) tillämpar bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, om bestämmelserna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är mindre ingripande i det landet.

Första stycket gäller även verksamhetsutövare som har filialer i ett land utanför EES.

12 § Om kraven i 10 eller 11 § inte kan uppfyllas i fråga om ett dotterföretag utanför EES på grund av bestämmelser i hemviststaten, ska en verksamhetsutövare som avses i 9 § första stycket vidta åtgärder för att effektivt hantera den ökade risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som därigenom uppkommer.

Första stycket gäller även verksamhetsutövare som har filialer i ett land utanför EES.

Verksamhetsutövaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om kraven inte kan uppfyllas.

Verksamhetsutövarens anställda och uppdragstagare

Rutiner för lämplighetsprövning

13 § En verksamhetsutövare ska ha rutiner för att säkerställa lämpligheten hos anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten, om de utför arbetsuppgifter av betydelse för

Prop. 2016/17:173

21

Prop. 2016/17:173 att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Utbildning

14 § En verksamhetsutövare ska se till att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten och som utför arbetsuppgifter av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism fortlöpande får relevant utbildning och information för att kunna fullgöra verksamhetsutövarens skyldigheter enligt denna lag.

Utbildningen ska åtminstone avse relevanta delar av innehållet i gällande regelverk, verksamhetsutövarens allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer samt information som ska underlätta för personer som avses i första stycket att upptäcka misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fysiskt skydd och förbud mot repressalier

15 § En verksamhetsutövare ska ha rutiner och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att skydda anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten från hot eller fientliga åtgärder till följd av att de fullgör verksamhetsutövarens skyldigheter enligt denna lag.

En verksamhetsutövare får inte utsätta en anställd, uppdragstagare eller annan som på liknande grund deltar i verksamheten för repressalier på grund av att denne har informerat om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism, internt eller till Polismyndigheten.

Verksamhetsutövare som är anställda hos juridiska personer

16 § Om en verksamhetsutövare som är en fysisk person driver sin verksamhet som anställd hos en juridisk person, ska de krav som avses i 1, 2, 8–12, 14 och 15 §§ samt 6 kap. 1 och 2 §§ gälla den juridiska personen.

När det gäller verksamhet som avses i 1 kap. 2 § första stycket 13 ska skyldigheterna i 1, 2 och 8 §§ även gälla den fysiska personen.

3 kap. Kundkännedom

 

Förbud mot affärsförbindelser och transaktioner

 

Otillräcklig kundkännedom

 

1 § En verksamhetsutövare får inte etablera eller upprätthålla en affärs-

 

förbindelse eller utföra en enstaka transaktion, om verksamhetsutövaren

 

inte har tillräcklig kännedom om kunden för att kunna

 

1. hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som

 

kan förknippas med kundrelationen, och

 

2. övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner enligt

 

4 kap. 1 och 2 §§.

 

Första stycket gäller inte advokater och biträdande jurister på advokat-

 

byrå, andra oberoende jurister, auktoriserade och godkända revisorer

22

samt skatterådgivare, om affärsförbindelsen syftar till att försvara eller

företräda en klient i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning för att inleda eller undvika ett rättsligt förfarande, eller till att bedöma klientens rättsliga situation.

Misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism

2 § En affärsförbindelse får inte etableras om det finns misstanke om att verksamhetsutövarens produkter eller tjänster kommer att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

3 § En verksamhetsutövare får inte utföra en transaktion om det på skälig grund kan misstänkas att den utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om en rapport har lämnats till Polismyndigheten enligt 4 kap. 3 § ska verksamhetsutövaren även beakta den information som Polismyndigheten kan lämna om hanteringen av ärendet.

Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om ett avstående från att genomföra transaktionen sannolikt skulle försvåra den vidare utredningen, får transaktionen genomföras.

Situationer som kräver kundkännedom

4 § En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för kundkännedom vid etableringen av en affärsförbindelse.

Om verksamhetsutövaren inte har en affärsförbindelse med kunden,

ska åtgärder för kundkännedom vidtas

 

1. vid

enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp

motsvarande

15 000 euro eller mer,

 

2. vid

transaktioner som understiger ett belopp

motsvarande

15 000 euro och som verksamhetsutövaren inser eller borde inse har samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till minst detta belopp, och

3. vid utförandet av sådana överföringar av medel som avses i artikel 3.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006, om överföringen överstiger ett belopp motsvarande 1 000 euro.

5 § En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 14 och 15 ska, utöver vad som följer av 4 § första stycket, vidta åtgärder för kundkännedom

1.vid enstaka transaktioner som avser utbetalning av vinster eller betalning av insatser som uppgår till ett belopp motsvarande 2 000 euro eller mer, och

2.vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 2 000 euro och som verksamhetsutövaren inser eller borde inse har samband med en eller flera andra transaktioner som tillsammans uppgår till minst detta belopp.

6 § En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 16 ska, i stället för vad som följer av 4 §, vidta åtgärder för kundkännedom

Prop. 2016/17:173

23

Prop. 2016/17:173 1. vid etableringen av en affärsförbindelse, om det när förbindelsen ingås är sannolikt eller under förbindelsens gång står klart att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter inom ramen för affärsförbindelsen uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer,

2.vid enstaka transaktioner där utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till ett belopp motsvarande 5 000 euro eller mer, och

3.vid transaktioner där utbetalt eller mottaget belopp i kontanter understiger ett belopp motsvarande 5 000 euro och som verksamhets- utövaren inser eller borde inse har samband med en eller flera andra transaktioner i kontanter som tillsammans uppgår till minst detta belopp.

Åtgärder som ska vidtas för kundkännedom

Identifiering och kontroll av kunden

7 § En verksamhetsutövare ska identifiera kunden och kontrollera kundens identitet genom identitetshandlingar eller registerutdrag eller genom andra uppgifter och handlingar från en oberoende och tillförlitlig källa.

Om kunden företräds av en person som uppger sig handla på kundens vägnar, ska verksamhetsutövaren kontrollera den personens identitet och

 

behörighet att företräda kunden.

 

8 § En verksamhetsutövare ska utreda om kunden har en verklig

 

huvudman. Om kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande

 

juridisk konstruktion, ska utredningen omfatta åtgärder för att förstå

 

kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur. Om kunden har en

 

verklig huvudman, ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder för att

 

kontrollera den verkliga huvudmannens identitet.

 

Första stycket gäller inte om kunden är ett aktiebolag vars aktier är

 

upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller inom EES

 

eller på en motsvarande marknad utanför EES.

 

Om kunden är en juridisk person och det efter åtgärder enligt första

 

stycket står klart att den juridiska personen inte har en verklig huvudman,

 

ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller

 

motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman. Detsamma

 

gäller om verksamhetsutövaren har anledning att anta att den person som

 

identifierats enligt första stycket inte är den verkliga huvudmannen.

 

9 § Kontroll av kundens och den verkliga huvudmannens identitet ska

 

slutföras innan en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion

 

utförs.

 

Om det är nödvändigt för att inte avbryta verksamhetens normala gång,

 

får identitetskontroll med anledning av en ny affärsförbindelse göras

 

senare än enligt första stycket, dock senast när affärsförbindelsen

 

etableras.

 

Andra stycket får endast tillämpas om risken för penningtvätt eller

 

finansiering av terrorism är låg.

 

10 § En verksamhetsutövare ska bedöma om kunden eller kundens

 

verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning eller en

24

familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

11 § En verksamhetsutövare ska kontrollera om kunden är etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska kommissionen har identifierats som ett högrisktredjeland.

Information om och uppföljning av affärsförbindelser

12 § En verksamhetsutövare ska inhämta information om affärsför- bindelsens syfte och art.

Informationen ska ligga till grund för en bedömning av

1.vilka aktiviteter och transaktioner som kunden kan förväntas vidta och genomföra inom ramen för affärsförbindelsen, och

2.kundens riskprofil enligt 2 kap. 3 §.

13 § En verksamhetsutövare ska löpande och vid behov följa upp pågående affärsförbindelser i syfte att säkerställa att kännedomen om kunden enligt 7, 8 och 10–12 §§ är aktuell och tillräcklig för att hantera den bedömda risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Åtgärder som krävs för kundkännedom i det enskilda fallet

Utgångspunkter

14 § Åtgärder för kontroll, bedömning och utredning enligt 7, 8 och 10– 13 §§ ska utföras i den omfattning det behövs med hänsyn till kundens riskprofil och övriga omständigheter.

Förenklade åtgärder vid låg risk

15 § Om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen bedöms som låg, får verksamhets- utövaren tillämpa förenklade åtgärder för kundkännedom.

Förenklade åtgärder för kundkännedom innebär att kontroller, bedömningar och utredningar som följer av 7, 8 och 10–13 §§ kan vara av mer begränsad omfattning och vidtas på annat sätt.

Skärpta åtgärder vid hög risk

16 § Om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen bedöms som hög, ska särskilt omfattande kontroller, bedömningar och utredningar enligt 7, 8 och 10–13 §§ göras.

Åtgärderna ska i sådant fall kompletteras med de ytterligare åtgärder som krävs för att motverka den höga risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sådana åtgärder kan avse inhämtande av ytterligare information om kundens affärsverksamhet eller ekonomiska situation och uppgifter om varifrån kundens ekonomiska medel kommer.

17 § Skärpta åtgärder enligt 16 § ska vidtas vid affärsförbindelser eller enstaka transaktioner när kunden är etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska kommissionen har identifierats som ett högrisktredjeland.

Sådana åtgärder behöver inte vidtas i förhållande till filialer eller dotterföretag till juridiska personer som är etablerade inom EES, om

1. den juridiska personen omfattas av denna lag eller motsvarande krav enligt utländsk rätt,

Prop. 2016/17:173

25

Prop. 2016/17:173 2. risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan förknippas med kunden inte bedöms som hög vid riskbedömning enligt 2 kap. 3 §, och

3. kunden tillämpar rutiner som fastställts enligt 2 kap. 8 eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där kunden finns eller har hemvist.

18 § Vid korrespondentförbindelser mellan en verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 och ett kreditinstitut eller finansiellt institut med hemvist utanför EES ska verksamhetsutövare utöver åtgärder enligt 7, 8 och 10–13 §§ alltid

1.inhämta tillräckligt med information om motparten för att kunna förstå verksamheten och utifrån offentligt tillgänglig information bedöma motpartens anseende och tillsynens kvalitet,

2.bedöma motpartens kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism,

3.dokumentera respektive instituts ansvar att vidta kontrollåtgärder och de åtgärder som det vidtar,

4.inhämta godkännande från behörig beslutsfattare innan en ny korrespondentförbindelse ingås, och

5.förvissa sig om att motparten har kontrollerat identiteten på kunder som har direkt tillgång till konton hos kreditinstitutet eller det finansiella institutet och fortlöpande följer upp dessa kunder samt på begäran kan lämna relevanta kunduppgifter.

Personer i politiskt utsatt ställning

19 § Om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning, ska en verksamhetsutövare utöver åtgärder enligt 7, 8 och 10–12 §§ alltid

1.vidta lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån de tillgångar som hanteras inom ramen för affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer,

2.tillämpa skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 13 § och övervaka aktiviteter och transaktioner enligt 4 kap. 1 § i förhöjd omfattning, och

3.inhämta godkännande från behörig beslutsfattare inför beslut om att ingå eller avbryta en affärsförbindelse.

Första stycket tillämpas också om kunden är en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

20 § När en person i politiskt utsatt ställning upphör att utöva en offentlig funktion enligt 1 kap. 8 § 5, ska 19 § tillämpas i 18 månader. Därefter ska åtgärder enligt 19 § tillämpas om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen bedöms som hög.

Om åtgärder enligt 19 § inte längre ska tillämpas på en person som avses i första stycket, ska sådana åtgärder inte heller tillämpas på familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

26

Åtgärder för kundkännedom som har utförts av utomstående

21 § Vid tillämpningen av 7, 8 och 12 §§ får en verksamhetsutövare förlita sig på åtgärder som har utförts av en utomstående som anges i 22 §, om verksamhetsutövaren utan dröjsmål

1.får del av de uppgifter som den utomstående har inhämtat, och

2.på begäran kan få del av den dokumentation som ligger till grund för uppgifterna.

Verksamhetsutövaren svarar för att de åtgärder för kundkännedom som vidtagits av utomstående är tillräckliga.

22 § Med utomstående enligt 21 § avses

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–15 eller motsvarande verksamhet, auktoriserade eller godkända revisorer och advokater som är etablerade inom EES, och

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–15 eller motsvarande verksamhet, auktoriserade eller godkända revisorer och advokater som är etablerade utanför EES, om de

a)tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av hand- lingar som motsvarar kraven i denna lag, och

b)står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs.

23 § En verksamhetsutövare får inte förlita sig på åtgärder för kundkännedom som vidtagits av en utomstående med hemvist i ett sådant land utanför EES som av Europeiska kommissionen identifierats som ett högrisktredjeland.

Första stycket gäller inte om den utomstående är filial eller dotter- företag till en juridisk person som anges i 22 § 1, om filialen eller dotterföretaget tillämpar gemensamma rutiner som fastställts enligt 2 kap. 8 eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där kunden finns eller har hemvist.

24 § Kraven i 21–23 §§ ska inte tillämpas vid utkontraktering, agenturförhållanden eller liknande förhållanden där den utomstående tjänsteleverantören, agenten eller motsvarande enligt avtal ska anses ingå i verksamhetsutövaren.

Kundkontroll i särskilda fall

Konton med medel som tillhör någon annan

25 § En verksamhetsutövare som tillhandahåller konto som kunden innehar i syfte att förvalta medel som tillhör andra än kunden behöver inte identifiera och kontrollera identiteten på den för vars räkning kunden förvaltar medlen, om kunden

1. är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–15 eller motsvarande verksamhet, auktoriserad eller godkänd revisor och advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå med hemvist inom EES,

Prop. 2016/17:173

27

Prop. 2016/17:173

28

2. är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–15 eller motsvarande verksamhet, auktoriserad eller godkänd revisor och advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå med hemvist utanför EES, och

a) tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av handlingar som motsvarar kraven i denna lag, och

b) står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs, eller

3. till följd av föreskrift i lag eller annan författning är skyldig att hålla medel som förvaltas för någon annans räkning avskilda från egna tillgångar och medel.

Första stycket får tillämpas endast om den risk som kan förknippas med kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg och om verksamhetsutövaren utan dröjsmål på begäran kan få del av uppgift om identiteten hos den för vars räkning kunden förvaltar medlen och den dokumentation som ligger till grund för uppgifterna.

Livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar

26 § En verksamhetsutövare som tillhandahåller livförsäkringar eller andra investeringsrelaterade försäkringar ska identifiera förmånstagaren. Om förmånstagaren utpekas på annat sätt än med namn, ska verksamhetsutövaren säkerställa att förmånstagaren kan identifieras senast vid utbetalningstillfället.

Verksamhetsutövaren ska bedöma om förmånstagaren eller dennes verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

Senast när försäkringsersättning första gången betalas ut ska verksam- hetsutövaren kontrollera förmånstagarens identitet och vidta åtgärder enligt andra stycket.

27 § Om en person i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person har identifierats enligt 26 § och detta medför att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen bedöms som hög, ska verksamhetsutövaren

1.inhämta godkännande från behörig beslutsfattare innan försäkrings- ersättning betalas ut, och

2.tillämpa skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 13 § och övervaka aktiviteter och transaktioner enligt 4 kap. 1 § i förhöjd omfattning.

28 § Kontroller och åtgärder enligt 26 och 27 §§ ska vidtas i den omfattning det behövs med hänsyn till den risk som kan förknippas med kundrelationen enligt 2 kap. 3 §. Om det behövs för att bedöma risken, ska omständigheter hänförliga till förmånstagaren också beaktas.

Truster och liknande juridiska konstruktioner utan utpekade förmånstagare

29 § Om kunden är eller företräder en trust eller liknande juridisk konstruktion och trustens eller den juridiska konstruktionens förmåns- tagare identifieras på annat sätt än med namn, ska en verksamhetsutövare

säkerställa att förmånstagaren kan identifieras senast vid Prop. 2016/17:173 utbetalningstillfället.

Förmånstagarens identitet ska kontrolleras senast vid utbetalningen av förmånerna eller när förmånstagaren gör gällande någon annan förvärvad rättighet.

30 § Kontroller och åtgärder enligt 29 § ska vidtas i den omfattning det behövs med hänsyn till den risk som kan förknippas med kundrelationen enligt 2 kap. 3 §. När det behövs för att bedöma risken ska omständigheter hänförliga till förmånstagaren också beaktas.

Elektroniska pengar

31 § En verksamhetsutövare får besluta att inte vidta de åtgärder för kundkännedom som avses i 7, 8 och 10–13 §§ i fråga om elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, om

1.betalningsinstrumentet inte kan återuppladdas eller har en månatlig gräns för penningtransaktioner på ett belopp motsvarande högst 250 euro och endast kan användas för betalning i Sverige,

2.det högsta belopp som lagras elektroniskt inte överstiger ett belopp motsvarande 250 euro,

3.betalningsinstrumentet kan användas uteslutande för inköp av varor eller tjänster,

4.betalningsinstrumentet inte kan finansieras med anonyma elektroniska pengar, och

5.kontantinlösen eller kontantuttag av de elektroniska pengarnas

penningvärde inte får ske med belopp som överstiger motsvarande 100 euro.

Förenklade åtgärder för kundkännedom enligt första stycket får tillämpas endast om utgivaren av instrument för elektroniska pengar övervakar affärsförbindelserna och transaktionerna så noga att ovanliga eller misstänkta transaktioner kan upptäckas enligt 4 kap. 1 §.

4 kap. Övervakning och rapportering

Övervaknings- och rapporteringsskyldighet

1 § En verksamhetsutövare ska övervaka pågående affärsförbindelser och bedöma enstaka transaktioner i syfte att upptäcka aktiviteter och transaktioner som

1.avviker från vad verksamhetsutövaren har anledning att räkna med utifrån den kännedom om kunden som verksamhetsutövaren har,

2.avviker från vad verksamhetsutövaren har anledning att räkna med utifrån den kännedom som verksamhetsutövaren har om sina kunder, de produkter och tjänster som tillhandahålls, de uppgifter som kunden lämnar och övriga omständigheter, eller

3.utan att vara avvikande enligt 1 eller 2 kan antas ingå som ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Inriktningen och omfattningen av övervakningen ska bestämmas med beaktande av de risker som identifierats i den allmänna riskbedömningen, den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism

29

Prop. 2016/17:173 som kan förknippas med kundrelationen och annan information om tillvägagångssätt för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2 § Om avvikelser eller misstänkta aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas enligt 1 § eller på annat sätt, ska en verksamhetsutövare genom skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 3 kap. 16 § och andra nödvändiga åtgärder bedöma om det finns skälig grund att misstänka att det är fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling.

När en verksamhetsutövare anser att det finns skälig grund att misstänka att det är fråga om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling, behöver ytterligare åtgärder enligt första stycket inte vidtas.

3 § Om en verksamhetsutövare efter en bedömning enligt 2 § har skälig grund att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling, ska uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på detta utan dröjsmål rapporteras till Polismyndigheten.

En sådan rapport ska göras även om transaktioner inte genomförs liksom om det före ingåendet av en affärsförbindelse eller utförandet av en transaktion uppkommer misstanke om att kunden avser att använda verksamhetsutövarens produkter eller tjänster för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Om den egendom som avses i rapporten till Polismyndigheten finns hos verksamhetsutövaren ska detta anges särskilt, liksom i förekom- mande fall uppgifter om

1.vilka tillgodohavanden kunden har hos verksamhetsutövaren,

2.huruvida verksamhetsutövaren avstått från att genomföra en misstänkt transaktion, och

3.mottagare av en misstänkt transaktion.

4 § Om en tillsynsmyndighet vid inspektion eller på annat sätt har upptäckt en omständighet som kan antas ha samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta Polismyndigheten om detta.

En sådan underrättelse ska även göras av andra myndigheter som i sin verksamhet upptäcker sådana omständigheter som avses i första stycket i samband med att de hanterar kontanter, om det inte hindras av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

5 § Vid tillämpning av artikel 32.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen, och av artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1031/2010 är Polismyndigheten finansunderrättelseenhet.

30

Uppgiftsskyldighet

6 § På begäran av Polismyndigheten ska en verksamhetsutövare och den som bedriver eller under de senaste fem åren har bedrivit penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål utan dröjsmål lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

När uppgifter har lämnats enligt 3 §, ska även andra fysiska eller juridiska personer som avses i 1 kap. 2–5 §§ lämna de uppgifter för utredningen som Polismyndigheten begär.

7 § En verksamhetsutövare ska ha ett system för att snabbt och fullständigt kunna lämna uppgifter om huruvida verksamhetsutövaren under de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en viss person och, om så skulle vara fallet, om förbindelsens art.

Undantag från rapporterings- och uppgiftsskyldighet

8 § Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå och andra oberoende jurister, auktoriserade och godkända revisorer samt skatterådgivare är inte skyldiga att lämna uppgifter enligt 3 eller 6 § om vad som anförtrotts dem när de försvarar eller företräder en klient i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning för att inleda eller undvika ett rättsligt förfarande. Detsamma gäller information som avser en klient och som de har fått del av i samband med att de bedömer klientens rättsliga situation.

Tystnadsplikt

9 § Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter eller anställda får inte för kunden eller för någon utomstående obehörigen röja att en bedömning enligt 2 § utförs, har utförts eller kommer att utföras eller att uppgifter har lämnats enligt 3 eller 6 §.

Som obehörigt röjande avses inte att

1. uppgifter lämnas till en tillsynsmyndighet eller en brottsbekämpande myndighet,

2. uppgifter lämnas mellan verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 med hemvist i EES och som ingår i samma koncern eller mellan sådana verksamhetsutövare och deras filialer och dotterföretag belägna i ett land utanför EES, förutsatt att filialerna och dotterföretagen utanför EES tillämpar gemensamma rutiner som fastställts enligt i 2 kap. 8 eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där filialen finns eller dotterföretaget har hemvist,

3.uppgifter lämnas mellan advokater och biträdande jurister på advokatbyrå, andra oberoende jurister, revisorer, tillhandahållare av bokföringstjänster, skatterådgivare och fastighetsmäklare som omfattas av direktiv (EU) 2015/849, i den ursprungliga lydelsen, eller likvärdiga bestämmelser i ett land utanför EES och som är anställda eller på annat sätt verksamma inom samma juridiska person eller olika juridiska personer med gemensamt ägande, gemensam ledning eller gemensam efterlevnadskontroll,

4.uppgifter som rör samma kund och samma transaktion och som

omfattar fler än en verksamhetsutövare lämnas mellan sådana juridiska

Prop. 2016/17:173

31

Prop. 2016/17:173 och fysiska personer som anges i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 och 18–22, förutsatt att de tillhör samma verksamhets- eller yrkeskategori och omfattas av skyldigheter i fråga om tystnadsplikt och skydd för personuppgifter som följer av denna lag, och

5. en kund får kännedom om att åtgärder enligt första stycket vidtas eller kan komma att vidtas, när ett röjande inte kan undvikas till följd av verksamhetsutövarens skyldighet att avstå från en transaktion, att avstå från att inleda en affärsförbindelse eller att avsluta affärsförbindelse enligt 3 kap. 1–3 §§.

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten enligt första stycket finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

10 § En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av 3 eller 6 § får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om personen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas. Detsamma gäller en styrelseledamot eller en anställd som lämnar uppgifter för den fysiska eller juridiska personens räkning.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) tillämpas bestämmelsen om styrelseledamot i första stycket på ledamot i tillsyns- organet. Detsamma gäller bestämmelsen om styrelseledamöter i 9 §.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelserna i andra stycket ska tillämpas också på ledamöter i ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

Särskilda bestämmelser om ansvar för revisorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och vissa andra företag finns i 29 kap.

2 § aktiebolagslagen (2005:551), 13 kap. 2 § lagen (1987:667)

om

ekonomiska föreningar, 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220)

och

37 § revisionslagen (1999:1079).

 

Dispositionsförbud

11 § Om det finns skäl att misstänka att egendom i form av pengar, fordran eller någon annan rättighet är föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism och egendomen finns hos en verksamhetsutövare, får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen besluta att egendomen eller ett motsvarande värde tills vidare inte får flyttas eller disponeras på annat sätt (dispositionsförbud).

Beslut om dispositionsförbud får meddelas endast om det är fara i dröjsmål och det skäligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär.

Om förutsättningarna enligt första och andra styckena är uppfyllda, får Polismyndigheten fatta beslut om dispositionsförbud även på begäran av en utländsk finansunderrättelseenhet.

32

12 § Ett beslut om dispositionsförbud ska så snart som möjligt anmälas Prop. 2016/17:173 till åklagare, som skyndsamt ska pröva om åtgärden ska bestå.

Åklagarens beslut får inte överklagas.

Finns det inte längre skäl för åtgärden ska den hävas. Åtgärden upphör att gälla när två arbetsdagar har gått från Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens beslut, om den inte hävts före det.

En verksamhetsutövare ska omedelbart underrättas om att en åtgärd har beslutats eller hävts.

Den som har drabbats av ett beslut om dispositionsförbud ska underrättas om beslutet när det kan antas att syftet med en beslutad eller förutsedd åtgärd inte motverkas och den framtida utredningen inte skadas om uppgiften röjs. Beslut om underrättelse meddelas av åklagare. En underrättelse behöver inte lämnas, om den med hänsyn till omständig- heterna uppenbart är utan betydelse.

13 § Beslut om dispositionsförbud med anledning av misstänkt penning- tvätt får endast avse sådan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som avses i 1 kap. 6 § första stycket.

5 kap. Behandling av personuppgifter

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel gäller vid en verksamhetsutövares behandling av personuppgifter enligt denna lag. Kapitlet gäller om behandlingen helt eller delvis är automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid verksamhetsutövarens behandling av personuppgifter, om inte annat följer av detta kapitel.

Tillåtna ändamål för behandling av personuppgifter

2 § En verksamhetsutövare får behandla personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.

Bevarande av handlingar och uppgifter

3 § En verksamhetsutövare ska i fem år bevara handlingar och uppgifter, om handlingarna och uppgifterna avser

1. åtgärder som har vidtagits för kundkännedom enligt 3 kap. och 4 kap. 2 §, eller

2. transaktioner som genomförts med kunder inom ramen för affärsförbindelser eller vid enstaka transaktioner som omfattas av krav på åtgärder för kundkännedom enligt 3 kap. 4–6 §§.

Tiden ska räknas från det att åtgärderna eller transaktionerna utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse har etablerats, affärsförbindelsen upphörde. Om en enstaka transaktion inte har genomförts till följd av misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska tiden räknas från det att avståendet skedde.

33

Prop. 2016/17:173 4 § Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får verksamhetsutövare bevara handlingar och uppgifter enligt 3 § under en längre tid än fem år. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga tio år.

Första stycket gäller också i fråga om handlingar och uppgifter som ska bevaras enligt artikel 16 i förordning (EU) 2015/847.

Behandling av känsliga personuppgifter

5 § Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas endast om det är nödvändigt för att

1. bedöma om kunden är en person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person enligt 1 kap. 8–10 §§,

2. bedöma den risk som kan förknippas med kundrelationen enligt 2 kap. 3 §,

3.uppfylla övervakningsskyldigheten enligt 4 kap. 1 §,

4.bedöma misstänkta transaktioner och aktiviteter enligt 4 kap. 2 §,

och

5.lämna uppgifter enligt 4 kap. 3 och 6 §§.

Känsliga personuppgifter får också behandlas vid bevarande av handlingar och uppgifter enligt 3 och 4 §§, om det är tillåtet att behandla uppgifterna enligt första stycket.

Behandling av personuppgifter om lagöverträdelser

6 § Personuppgifter om lagöverträdelser som avses i 21 § personupp- giftslagen (1998:204) får behandlas endast om det är nödvändigt för att

1. bedöma den risk som kan förknippas med kundrelationen enligt 2 kap. 3 §,

2.uppfylla övervakningsskyldigheten enligt 4 kap. 1 §,

3.bedöma misstänkta transaktioner och aktiviteter enligt 4 kap. 2 §,

och

4.lämna uppgifter enligt 4 kap. 3 och 6 §§.

Uppgifter om lagöverträdelser får också behandlas vid bevarande av handlingar och uppgifter enligt 3 och 4 §§, om det är tillåtet att behandla uppgifterna enligt första stycket.

Information till den registrerade

7 § Besked om att personuppgifter behandlas enligt 4 kap. 2, 3 eller 6 § och om att sådana uppgifter lagras enligt 3 eller 4 § får inte lämnas ut till den registrerade.

Samkörning av register

8 § En verksamhetsutövares register med uppgifter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism får inte samköras med mot- svarande register hos någon annan.

 

9 § Förbudet i 8 § gäller inte samkörning av register med en filial till en

34

verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 som är

 

etablerad i ett land utanför EES, om kraven enligt 2 kap. 10 och 11 §§ är Prop. 2016/17:173 uppfyllda i fråga om filialen.

Förbudet i 8 § gäller inte heller samkörning av register som sker mellan verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 och som ingår i samma koncern, om verksamhetsutövarna har hemvist i Sverige eller inom EES.

Om en verksamhetsutövare som avses i andra stycket har hemvist i ett land utanför EES gäller andra stycket om kraven enligt 2 kap. 10 och 11 §§ är uppfyllda i fråga om den verksamhetsutövaren.

Rättelse och skadestånd

10 § När personuppgifter behandlas enligt detta kapitel ska bestäm- melserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas.

Tystnadsplikt

11 § Den som är verksam hos en verksamhetsutövare får inte obehörigen röja att personuppgifter behandlas enligt 5 och 6 §§ eller 4 kap. 2, 3 och 6 §§ och att sådana uppgifter bevaras enligt 3 och 4 §§.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.

6 kap. Intern kontroll och anmälningar om misstänkta överträdelser

1 § En verksamhetsutövare ska ha rutiner och riktlinjer för intern kontroll.

Om en verksamhetsutövare använder modeller för riskbedömning, riskklassificering, övervakning eller andra förfaranden, ska verksamhets- utövaren ha rutiner för modellriskhantering. Rutinerna för modellrisk- hantering ska syfta till att utvärdera och kvalitetssäkra de modeller som verksamhetsutövaren använder.

Omfattningen av och innehållet i rutinerna och riktlinjerna ska bestämmas med hänsyn till verksamhetsutövarens storlek och art samt den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som identifierats i den allmänna riskbedömningen.

2 § När det är motiverat med hänsyn till verksamhetens storlek och art, ska en verksamhetsutövare

1.utse en medlem av ledningsgruppen, verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare som ska ansvara för att verksamhets- utövaren genomför de åtgärder som krävs för att följa denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

2.utse en person att löpande kontrollera att verksamhetsutövaren fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (centralt funktionsansvarig), och

3.inrätta en oberoende granskningsfunktion med ansvar för att granska de interna riktlinjer, kontroller och förfaranden som syftar till att verksamhetsutövaren ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

35

Prop. 2016/17:173 Den som är centralt funktionsansvarig ska ansvara för rapporter till Polismyndigheten enligt 4 kap. 3 §.

3 § Om en verksamhetsutövare med huvudkontor i en annan stat inom EES tillhandahåller tjänster som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 eller 8 i Sverige, får Finansinspektionen besluta att verksamhetsutövaren ska utse en central kontaktpunkt i Sverige med ansvar för att säkerställa att bestämmelserna i denna lag följs.

Första stycket gäller inte om tjänsterna tillhandahålls genom en filial eller ett dotterföretag här i landet.

4 § En verksamhetsutövare ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporterings- system för anställda och uppdragstagare som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

För verksamhetsutövare som omfattas av förordning (EU) 2015/847 ska rapporteringssystemen även möjliggöra anmälningar av misstänkta överträdelser av bestämmelserna i den förordningen.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personupp- gifter inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i första och andra styckena.

5 § Uppgift i en anmälan om en misstänkt överträdelse enligt 4 § får inte obehörigen röjas, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket, gäller de bestämmelserna.

7 kap. Tillsyn och ingripanden

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel tillämpas i fråga om tillsyn över och ingripanden mot verksamhet som avses i 1 kap. 2 § första stycket 16, 19, 20, 22 och 23.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka myndigheter som utövar tillsyn enligt detta kapitel.

Bestämmelser om tillsyn över och ingripanden mot annan verksamhet som avses i 1 kap. 2 § första stycket finns i de lagar som reglerar dessa verksamhetsutövare.

Tillsyn

2 § Genom tillsynen kontrolleras att verksamheten drivs enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

3 § Den som avser att driva verksamhet som anges i 1 § första stycket ska anmäla detta till Bolagsverket. Sådan verksamhet får inte drivas om

anmälan inte har gjorts.

36

Om en fysisk eller juridisk person som är antecknad i Bolagsverkets register anmäler att verksamheten har upphört eller om det på annat sätt framgår att så är fallet, ska verket ta bort personen ur registret.

4 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som driver verksamhet som anges i 1 § första stycket utan att ha anmält detta att göra anmälan. Är det osäkert om en verksamhet är anmälningspliktig enligt 3 §, får tillsynsmyndigheten förelägga personen att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

5 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som driver verksamhet som omfattas av detta kapitel att lämna de upplysningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får, när den anser det nödvändigt, genomföra en undersökning på plats hos en verksamhetsutövare som är föremål för tillsyn enligt detta kapitel.

6 § Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslig- het får inte ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 §.

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses i detta kapitel detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

7 § Om en verksamhetsutövare får kännedom om att förändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget eller ingår i dess ledning, ska förändringen anmälas till tillsynsmyndigheten.

Ingripanden

8 § Om ett föreläggande enligt 4 § eller 5 § första stycket inte följs, får tillsynsmyndigheten förelägga den fysiska eller juridiska personen att upphöra med verksamheten.

9 § Tillsynsmyndigheten ska förelägga en verksamhetsutövare som omfattas av ett förbud enligt 6 § första stycket att

1.upphöra med verksamheten, om verksamhetsutövaren är en fysisk person, eller

2.vidta rättelse och, om rättelse inte vidtas, upphöra med verksam- heten, om verksamhetsutövaren är en juridisk person.

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som omfattas av ett förbud enligt 6 § andra stycket att avyttra så stor del av andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren av andelarna är en juridisk person, att byta ut den diskvalificerade personen i dess ledning.

10 § Tillsynsmyndigheten får ingripa mot en verksamhetsutövare som överträder en bestämmelse i 2–6 kap. eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Prop. 2016/17:173

37

Prop. 2016/17:173 11 § Vid en överträdelse som avses i 10 § får tillsynsmyndigheten ingripa mot en verksamhetsutövare genom att utfärda ett föreläggande att göra rättelse eller, vid överträdelser som inte är ringa, genom beslut om sanktionsavgift.

Om verksamhetsutövaren är en fysisk person får sanktionsavgift enligt första stycket beslutas endast om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsam- het orsakat överträdelsen.

Om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk får tillsyns- myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med verksam- heten.

12 § Om verksamhetsutövaren är en juridisk person får tillsynsmyndig- heten även ingripa mot någon som ingår i verksamhetsutövarens styrelse, är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder verk- samhetsutövaren, eller är ersättare för någon av dem, om verksam- hetsutövaren har befunnits ansvarig för en överträdelse som avses i 10 §.

Ett ingripande får ske endast om verksamhetsutövarens överträdelse är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos verksamhetsutövare som anges i 1 § första stycket, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

13 § Vid valet av ingripande ska tillsynsmyndigheten ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om verksamhetsutövaren tidigare har begått en överträdelse eller om den fysiska personen i verksamhetsutövarens ledning tidigare orsakat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om

1.verksamhetsutövaren eller den fysiska personen i verksamhets- utövarens ledning i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat tillsynsmyndighetens utredning, och

2.om verksamhetsutövaren snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen i verksamhetsutövarens ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av tillsynsmyndigheten.

 

Sanktionsavgift

 

14 § Sanktionsavgiften för en verksamhetsutövare som är en juridisk

 

person ska som högst fastställas till det högsta av

 

1. två gånger den vinst som verksamhetsutövaren gjort till följd av

 

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

 

2. ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.

 

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än

 

5 000 kronor.

38

Avgiften tillfaller staten.

 

15 § Sanktionsavgiften för en fysisk person ska som högst fastställas till Prop. 2016/17:173 det högsta av

1.två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

2.ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.

Avgiften tillfaller staten.

16 § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 13 § samt till den juridiska eller fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av överträdelsen.

Sanktionsföreläggande

17 § Beslut om ingripande enligt 11 § andra stycket och 12 § tas upp av tillsynsmyndigheten genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att inom en viss tid godkänna en sanktion som är bestämd till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan verkan.

18 § Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1.den fysiska person som föreläggandet avser,

2.överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna

den,

3.de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och

4.den sanktion som föreläggs personen.

Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sanktion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom den tid som tillsynsmyndigheten anger.

19 § Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får tillsynsmyndigheten ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av tillsynsmyndighetens beslut om ingripande mot verksamhetsutövaren.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

20 § En sanktion enligt 11 § andra stycket och 12 § får beslutas bara om sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

21 § Sanktionsavgiften ska betalas till tillsynsmyndigheten inom trettio dagar efter det att beslutet om den fått laga kraft eller sanktionsföre- läggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller före- läggandet.

39

Prop. 2016/17:173 22 § Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 21 §, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

23 § En sanktionsavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

Vite

24 § Föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Överklagande

25 § Beslut om föreläggande att lämna uppgifter enligt 4 § andra meningen och 5 § första stycket samt beslut om att meddela ett sanktionsföreläggande enligt 17 § får inte överklagas.

Övriga beslut som meddelas enligt detta kapitel får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I sådana ärenden får tillsynsmyndigheten bestämma att beslutet ska gälla omedelbart, dock inte i fråga om beslut om sanktionsavgift.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

 

1. undantag för vissa speltjänster från tillämpning av lagen eller

bestämmelser i den,

 

2. innehållet i och omfattningen av den allmänna riskbedömningen enligt

2 kap. 1 § och om faktorer som kan tyda på

låg eller hög risk för

penningtvätt eller finansiering av terrorism,

 

3. undantag från kravet på dokumenterade

riskbedömningar enligt

2 kap. 2 §,

 

4. riskklassificering av kunder enligt 2 kap.

3 §, inbegripet faktorer

 

som kan tyda på låg eller hög risk för penningtvätt eller finansiering av

 

terrorism,

 

5. innehållet i och omfattningen av interna och gemensamma rutiner

 

enligt 2 kap. 8 och 9 §§,

 

6. innehållet i rutiner för lämplighetsprövning enligt 2 kap. 13 §,

 

7. dokumentation av genomförda utbildningar och vilken information

 

och utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 2 kap. 14 §,

 

8. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda och andra

 

företrädare enligt 2 kap. 15 §,

 

9. åtgärder för identitetskontroll enligt 3 kap. 7 och 8 §§,

 

10. vad som avses med förenklade åtgärder för kundkännedom och i

 

vilka situationer som förenklade åtgärder är tillåtna enligt 3 kap. 15 §,

 

11. vad som avses med skärpta åtgärder för kundkännedom och i vilka

40

situationer som skärpta åtgärder ska vidtas enligt 3 kap. 16 och 17 §§,

 

12. hur rapportering till Polismyndigheten ska göras enligt 4 kap. 3 §,

Prop. 2016/17:173

13.hur uppgifter ska lämnas till Polismyndigheten enligt 4 kap. 6 §,

14.system för uppgiftslämning enligt 4 kap. 7 §,

15.bevarande av handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 3 §,

16.förutsättningarna för förlängt bevarande av handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 4 §,

17.innehållet i och omfattningen av rutiner för intern kontroll och modellriskhantering enligt 6 kap. 1 §,

18.kriterierna för när funktioner som avses i 6 kap. 2 § första stycket ska inrättas samt de krav som ska gälla i fråga om funktionernas organisation, befogenheter och oberoende,

19.organisation, kompetens, befogenheter, funktion och oberoende för den centrala kontaktpunkten enligt 6 kap. 3 §,

20.det särskilda rapporteringssystemet enligt 6 kap. 4 §, och

21.skyldighet för verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 att periodiskt eller på begäran lämna uppgifter om sin verksamhet, sina kunder och andra förhållanden som är nödvändiga för att tillsynsmyndigheter ska kunna bedöma den risk som kan förknippas med de verksamhetsutövare som står under tillsyn.

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Genom lagen upphävs lagen (2009:62) om åtgärder mot penning- tvätt och finansiering av terrorism.

3.Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

41

Prop. 2016/17:173 2.2

Förslag till lag om registrering av verkliga

 

huvudmän

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Lagens syfte, tillämpningsområde och definitioner

Lagens syfte

1 § Denna lag syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering av verkliga huvudmän i juridiska personer samt truster och liknande juridiska konstruktioner förhindra att juridiska personer eller konstruk- tioner utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Tillämpningsområde

2 § Lagen är tillämplig på

1.svenska juridiska personer,

2.utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och

3.fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner.

Lagen är inte tillämplig på

1.staten, landsting och kommuner, kommunalförbund och sam- verkansorgan samt juridiska personer över vilka staten, landsting, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande,

2.aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,

3.dödsbon, och

4.konkursbon.

Verklig huvudman

3 § Med verklig huvudman avses

1.en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller

2.en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

Om inte annat följer av omständigheterna i det enskilda fallet, ska en fysisk person anses vara verklig huvudman, om han eller hon omfattas av en presumtion om kontroll enligt 4–6 §§.

4 § En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG

och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

42

1. på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap Prop. 2016/17:173 kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska

personen,

2.har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller

3.på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara hand- lingar, kan utöva kontroll enligt 1 eller 2.

Om en fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en eller flera juridiska personer som utövar kontroll över en annan juridisk person på ett sätt som anges i första stycket, ska han eller hon antas utöva den yttersta kontrollen också över den senare juridiska personen.

5 § En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon tillsammans med en eller flera närstående kan kontrollera en juridisk person enligt 4 §.

Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar.

6 § En fysisk person ska, utöver vad som följer av 4 och 5 §§, antas utöva den yttersta kontrollen över en stiftelse, om han eller hon

1.är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare, eller

2.företräder en annan juridisk person som är förvaltare för stiftelsen. En fysisk person ska antas vara den till vars förmån stiftelsen handlar,

om han eller hon enligt stiftelseförordnandet kan få del av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel.

7 § En fysisk person ska antas vara verklig huvudman i en trust eller liknande juridisk konstruktion, om han eller hon

1.är instiftare,

2.är förvaltare eller, om förvaltaren är en juridisk person, företrädare för förvaltaren,

3.är beskyddare,

4.är förmånstagare eller tillhör förmånstagarkretsen, eller

5.på annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten eller den juridiska konstruktionen.

Verksamhetsutövare

8 § Med verksamhetsutövare avses en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 kap. Uppgifter om verkliga huvudmän

Dokumentation om verkligt huvudmannaskap

1 § En juridisk person ska ha tillförlitliga uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman och om arten och omfattningen av hans eller hennes intresse i den juridiska personen. Om en verklig huvudman saknas eller

43

Prop. 2016/17:173

44

om det inte finns tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman, ska den juridiska personen i stället ha uppgift om detta.

Informationen enligt första stycket ska hållas aktuell och kontrolleras i den utsträckning som omständigheterna kräver.

Den juridiska personen ska dokumentera uppgifterna och den utredning som görs för att bedöma vem som är verklig huvudman enligt första stycket, om det inte är uppenbart obehövligt. Om uppgift om den verkliga huvudmannen ändras, ska dokumentation avseende äldre förhållanden bevaras under minst fem år därefter.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

2 § En juridisk person ska på begäran av en myndighet utan dröjsmål lämna ut den dokumentation som anges i 1 §.

En juridisk person ska på begäran av en verksamhetsutövare tillhanda- hålla den dokumentation som anges i 1 §, om verksamhetsutövaren genomför åtgärder för kundkännedom med anledning av en transaktion eller en affärsförbindelse med den juridiska personen.

Skyldighet att anmäla uppgifter för registrering

3 § En juridisk person ska anmäla uppgifterna enligt 1 § första stycket till Bolagsverket för registrering i registret över verkliga huvudmän.

En anmälan ska göras senast fyra veckor från det att den juridiska personen har registrerats av en behörig registreringsmyndighet.

När ett förhållande som anmälts eller ska anmälas ändras, ska den juridiska personen anmäla förändringen för registrering. Anmälan ska göras utan dröjsmål efter det att den juridiska personen fått kännedom om det ändrade förhållandet.

4 § För en ideell förening eller annan juridisk person som inte omfattas av ett krav på registrering av grundläggande information om den juridiska personen gäller 1–3 §§ först när en uppgift om verklig huvudman lämnas till en verksamhetsutövare med anledning av åtgärder för kundkännedom.

En anmälan för registrering i registret över verkliga huvudmän ska göras inom fyra veckor från det att uppgiften lämnades till verksamhets- utövaren. En uppgift om att en verklig huvudman saknas behöver dock inte anmälas för registrering.

5 § Om en juridisk person som avses i 4 § första stycket tar emot eller samlar in pengar eller annan egendom i syfte att främja ett varaktigt ändamål som innebär att pengar eller egendom överförs till en annan fysisk eller juridisk person, ska uppgifter om den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare och firmatecknare anmälas, om sådana uppgifter inte tidigare anmälts till ett offentligt register. Anmälan ska ske inom den tid som anges i 4 § andra stycket.

6 § En juridisk person som avses i 4 eller 5 § och som har ett politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant ändamål eller är ett trossamfund som inte registrerats i handelsregistret enligt handelsregisterlagen (1974:157) är inte skyldig att i anmälan ange uppgifter om fysiska

personer som är medlemmar i den juridiska personen, om en sådan Prop. 2016/17:173 anmälan medför att medlemmens åskådning i något av dessa avseenden

blir känd.

Undantaget i första stycket gäller också om en anmälan medför att en fysisk persons medlemskap i en fackförening blir känt eller om en anmälan avslöjar uppgift om en fysisk persons hälsotillstånd eller sexualliv.

7 § För en fysisk person som är förvaltare av en trust eller liknande juridisk konstruktion gäller det som sägs om en juridisk person i 1–3 §§.

Vid tillämpningen av 3 § andra stycket ska fristen räknas från det att förvaltarens uppdrag inleds.

Utländska juridiska personer med hemvist inom EES

8 § För en utländsk juridisk person med hemvist inom EES som driver verksamhet i Sverige gäller inte 3 §, om den juridiska personen anmält uppgifter om sin verkliga huvudman i ett centralt register över verkliga huvudmän i en annan stat inom EES.

3 kap. Register över verkliga huvudmän

Registreringsmyndighet

1 § Bolagsverket ska föra ett register över verkliga huvudmän och andra uppgifter som anmäls enligt denna lag.

Brister i anmälan

2 § Om den som har gjort en anmälan om registrering inte följer de krav som gäller för en anmälan, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att yttra sig i frågan eller rätta till bristen inom en viss tid.

Om den som har gjort anmälan inte följer ett föreläggande enligt första stycket, får registrering vägras.

Utebliven anmälan

3 § Om en juridisk person inte har anmält uppgifter för registrering i registret över verkliga huvudmän inom den tid som anges i 2 kap. 3 eller 4 §, eller om registrering vägrats enligt 2 §, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att lämna in en anmälan inom en viss tid.

Felaktiga uppgifter

4 § Om det kan antas att uppgifter i registret över verkliga huvudmän är felaktiga, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att rätta uppgifterna eller visa att de är korrekta. Detsamma gäller om uppgifterna i en anmälan om registrering kan antas vara felaktiga.

5 § De verksamhetsutövare och myndigheter som använder registret ska anmäla till Bolagsverket om det finns anledning att misstänka att

uppgifterna i registret är felaktiga. Brottsbekämpande myndigheter som

45

Prop. 2016/17:173 använder registret ska göra en sådan anmälan när det kan ske med hänsyn till utredning av brott.

En anmälan enligt första stycket ska också göras om en registrerings- skyldig juridisk person inte har gjort en anmälan inom den tid som anges i 2 kap. 3 eller 4 §.

Vite

6 § Om en juridisk person inte följer ett föreläggande enligt 2, 3 eller 4 §, får Bolagsverket vid vite förelägga den juridiska personen eller den verkställande direktören, en styrelseledamot eller en annan motsvarande befattningshavare att inom en viss tid göra en anmälan eller ge in uppgifter som den juridiska personen är skyldig att lämna enligt denna lag.

7 § Om en juridisk person inte lämnar ut dokumentation till en myndighet enligt 2 kap. 2 § första stycket, ska Bolagsverket på begäran av myndigheten förelägga den juridiska personen, den verkställande direktören, en styrelseledamot eller en motsvarande befattningshavare att vid vite lämna ut dokumentationen.

8 § Frågor om utdömande av vite enligt 6 och 7 §§ prövas av Bolagsverket.

I anslutning till att vite döms ut får Bolagsverket även förelägga nytt vite.

Förvaltare av en trust eller liknande juridisk konstruktion

9 § För en fysisk person som är förvaltare av en trust eller liknande juridisk konstruktion gäller det som sägs om en juridisk person i 2–4, 6 och 7 §§.

Överklagande

10 § Bolagsverkets beslut om vitesföreläggande och om utdömande av vite får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgifter

11 § Bolagsverket får ta ut avgifter för hantering av ärenden enligt denna lag.

Bemyndigande

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.innehållet i och övriga krav på anmälan enligt 2 kap. 3–5 §§,

2.innehållet i och övriga egenskaper hos registret med uppgifter om verkliga huvudmän,

3.frågor om tillgång till registret, och

46

4. sådana avgifter som avses i 11 §.

Prop. 2016/17:173

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Har registreringsskyldighet uppstått i och med ikraftträdandet av lagen ska en anmälan enligt 2 kap. göras senast sex månader efter lagens ikraftträdande.

47

Prop. 2016/17:173 2.3

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

 

 

(1987:619)

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619) ska ha

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

9 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §1

 

 

 

 

 

En revisor, en

lekmannarevisor

En revisor, en

lekmannarevisor

eller en granskare i en sparbank är

eller en granskare i en sparbank är

ersättningsskyldig

enligt

de

ersättningsskyldig

enligt

de

grunder som anges i 1 §. Han eller

grunder som anges i 1 §. Han eller

hon ska även ersätta skada som

hon ska även ersätta skada som

uppsåtligen eller

av oaktsamhet

uppsåtligen

eller

av oaktsamhet

vållas av en medhjälpare. I de fall

vållas av en medhjälpare. I de fall

som avses

i 4 a kap. 21 § första

som avses i

4 a kap. 21 § första

stycket 3 och 4 b kap. 19 § andra

stycket 3 och 4 b kap. 19 § andra

stycket denna lag samt 3 kap. 1 §

stycket denna lag samt 4 kap. 3

lagen (2009:62) om åtgärder mot

och 6 §§

lagen

(2017:000)

om

penningtvätt och

finansiering

av

åtgärder

mot

penningtvätt

och

terrorism

svarar

dock revisorn,

finansiering

av

terrorism svarar

lekmannarevisorn eller granskaren

dock revisorn,

lekmannarevisorn

endast för skada på grund av

eller granskaren endast för skada

oriktiga uppgifter som han eller

på grund av oriktiga uppgifter som

hon eller en medhjälpare har haft

han eller hon eller en medhjälpare

skälig anledning att anta var

har haft skälig anledning att anta

oriktiga.

 

 

 

var oriktiga.

 

 

 

 

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta bolag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

1 Senaste lydelse 2010:839.

48

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667)

Prop. 2016/17:173

 

om ekonomiska föreningar

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §1

 

 

 

 

 

 

 

 

En revisor är ersättningsskyldig

En revisor är ersättningsskyldig

enligt de grunder som anges i 1 §.

enligt de grunder som anges i 1 §.

Revisorn ansvarar även för skada

Revisorn ansvarar även för skada

som

uppsåtligen

eller

av

som

uppsåtligen

eller

av

oaktsamhet

orsakas

av

revisorns

oaktsamhet

orsakas

av

revisorns

medhjälpare. I

fall

som

avses i

medhjälpare. I

fall

som

avses

i

8 kap. 16 § andra stycket 3 denna

8 kap. 16 § andra stycket 3 denna

lag och 3 kap. 1 § lagen (2009:62)

lag och 4 kap. 3 och 6 §§ lagen

om åtgärder mot penningtvätt och

(2017:000)

om

åtgärder

mot

finansiering

av

terrorism

svarar

penningtvätt och

finansiering

av

dock revisorn endast för skada på

terrorism

svarar

dock

revisorn

grund av oriktiga uppgifter som

endast för skada på grund av

revisorn

 

eller

 

revisorns

oriktiga uppgifter

 

som

revisorn

medhjälpare

har

haft

 

skälig

eller

revisorns

medhjälpare

har

anledning att anta var oriktiga.

haft

skälig

anledning att

anta

var

oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta bolag och den som är huvudansvarig för revisionen. Om en sammanslutning eller ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 § är revisor, åligger ersättningsskyldigheten den som har förrättat revisionen och den som har utsett honom eller henne.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

1 Senaste lydelse 2010:835.

49

Prop. 2016/17:173 2.5

Förslag till lag om ändring i lotterilagen

 

(1994:1000)

Härigenom föreskrivs i fråga om lotterilagen (1994:1000) dels att 45 och 59 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 10 § ska lyda ”Allmänna förutsättningar för tillstånd och registrering”,

dels att det ska införas 16 nya paragrafer, 2 a, 10 a, 48 a–48 d, 50 a– 50 c och 52 a–52 g §§, och närmast före 10 a, 48 a och 52 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

2 a §

 

 

 

Bestämmelser om skyldighet för

 

anordnare av vissa lotterier att

 

medverka

till

att förhindra

 

penningtvätt

och

finansiering av

 

terrorism finns i lagen (2017:000)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Prövning av lämplighet för att motverka penningtvätt eller finansiering av terrorism

10 a §

För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller följande.

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings- verksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ges tillstånd att anordna lotterier enligt denna lag eller registreras för att anordna lotterier enligt 17 §. Om anordnaren är en juridisk person, gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

50

45 §1

Prop. 2016/17:173

Regeringen får meddela särskilt tillstånd att anordna lotteri i andra fall

 

och annan ordning än som anges i 11–13 §§, 15–24 §§ och 32–34 §§.

 

Sådant tillstånd får dock inte avse kedjebrevsspel eller liknande spel.

 

Tillstånd att anordna lotteri enligt första stycket får endast meddelas

 

spelföretag som ägs av staten eller spelföretag där staten har det rättsligt

 

bestämmande inflytandet.

 

Tillstånd enligt första stycket får meddelas endast om anordnaren inte omfattas av förbud enligt 10 a §.

Tillsyn och andra åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

48 a §

Lotteriinspektionen utövar tillsyn över att sådan anordnare av lotterier som avses i 1 kap. 2 § första stycket 15 lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följer den lagen.

48 b §

För att en anordnare av lotterier som omfattas av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska få tillhandahålla lotterier genom ombud, måste ombudet vara registrerat hos Lotteriinspektionen. Anordnaren ska ansöka om registrering av ombudet hos Lotteriinspektionen.

Med ombud avses den som efter medgivande av anordnaren säljer lotter, tar emot insatser eller för- medlar vinster i ett lotteri.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.de villkor som ska gälla för att tillhandahålla lotterier genom ombud,

2.den information som ansökan om registrering ska innehålla, och

1 Senaste lydelse 2016:1222.

51

Prop. 2016/17:173

3. undantag

från

kravet

 

registrering av ombud.

 

 

 

 

48 c §

 

 

 

 

 

 

 

När anordnaren får kännedom om

 

att förändringar har skett i

 

förhållande till en ansökan enligt

 

48 b §,

ska

anordnaren

anmäla

 

förändringen till Lotteriinspektionen.

 

48 d §

 

 

 

 

 

 

 

Om ansökan uppfyller kraven i

 

48 b §

ska

Lotteriinspektionen

 

registrera ombudet.

 

 

 

 

 

Om

anordnaren

eller

ombudet

 

begär det eller ombudet inte längre

 

uppfyller kraven

i

48 b §,

ska

 

Lotteriinspektionen

 

avregistrera

 

ombudet.

 

 

 

 

 

50 a §

Ett ombud som avses i 48 b § är skyldig att på begäran av Lotteri- inspektionen lämna de upplys- ningar och tillhandahålla de hand- lingar som behövs för tillsynen av anordnaren.

50 b §

Om det är nödvändigt för tillsyn enligt lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, får Lotteriinspektionen genomföra en undersökning på plats hos någon som har tillstånd att anordna lotterier eller är registrerad för att anordna lotterier eller hos ombud som avses i 48 b §.

 

50 c §

 

 

 

För anordnare av speltjänster som

 

omfattas av lagen (2017:000) om

 

åtgärder mot

penningtvätt

och

 

finansiering av

terrorism

gäller

 

följande.

 

 

 

Om den som har tillstånd enligt

 

denna lag eller anordnar lotterier

 

med stöd av 17 § får kännedom om

 

att förändringar har skett i den

52

krets som har ett kvalificerat inne-

hav i anordnaren eller ingår i dess

Prop. 2016/17:173

ledning, ska tillståndshavaren eller

 

den registreringsskyldige snarast

anmäla förändringen till den myndighet som har meddelat till- stånd eller till registrerings- myndigheten.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Ingripanden vid överträdelser av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

52 a §

För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller följande.

Om den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 17 § anordnar lotterier väsentligen har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, får den myndighet som har lämnat tillståndet eller registrerat anordnaren

1.i fråga om verksamhet som drivs av en fysisk person, återkalla tillståndet eller förelägga den registrerade att upphöra med verksamheten,

2.i fråga om verksamhet som drivs av en juridisk person, förelägga denne att göra rättelse och, om rättelse inte görs, återkalla tillståndet eller förelägga den registrerade att upphöra med verksamheten.

Om den som har ett kvalificerat innehav av andelar i anordnaren väsentligen åsidosatt sina skyldig- heter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, får den myndighet som har lämnat

tillstånd till anordnaren eller

53

Prop. 2016/17:173

registrerat

anordnaren

förelägga

 

denne att avyttra så stor del av

 

aktierna eller andelarna att innehavet

 

därefter inte är kvalificerat eller, om

 

innehavaren är en juridisk person, att

 

byta ut den diskvalificerade personen

 

i dess ledning.

 

 

Med ett

kvalificerat

innehav

 

avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

52 b §

Lotteriinspektionen får ingripa mot en anordnare av lotterier som överträder en bestämmelse i lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

52 c §

Vid en överträdelse enligt 52 b § får Lotteriinspektionen ingripa genom att utfärda ett föreläggande om att göra rättelse.

Vid en överträdelse som är all- varlig, upprepad eller systematisk får Lotteriinspektionen förelägga anordnaren att upphöra med verk- samheten eller, om inspektionen har meddelat tillstånd, återkalla tillståndet.

Om det är tillräckligt får Lotteri- inspektionen i stället för ingrip- ande enligt andra stycket meddela varning.

Lotteriinspektionen får bestäm- ma att beslut enligt andra stycket ska gälla omedelbart.

52 d §

Varning får förenas med sank- tionsavgift.

Om anordnaren är en fysisk person får sanktionsavgift enligt första stycket beslutas endast om personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat över- trädelsen.

54

52 e §

Prop. 2016/17:173

Om anordnaren är en

juridisk

person får Lotteriinspektionen även ingripa mot en person som ingår i anordnarens styrelse, är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder anordnaren, eller är ersättare för någon av dem, om anordnaren har befunnits ansvarig för en över- trädelse som avses i 52 b §.

Ett ingripande får ske endast om anordnarens överträdelse är all- varlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos anordnaren eller i en motsvarande verksamhet, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

52 f §

Vid ingripande enligt 52 c–52 e §§ ska 7 kap. 13–24 §§ lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillämpas.

52 g §

Lotteriinspektionen ska under- rätta registreringsmyndigheten eller den myndighet som har meddelat tillståndet när ett beslut att förelägga anordnaren att upp- höra med verksamheten har fattats och när beslutet har fått laga kraft.

Tillståndet ska återkallas eller avregistrering ske när Lotteri- inspektionen har fattat ett beslut som ska gälla omedelbart eller när ett beslut har fått laga kraft.

55

Prop. 2016/17:173

59 §

 

 

 

Ett beslut enligt denna lag av en

Ett beslut enligt denna lag av en

 

kommunal nämnd, en länsstyrelse

kommunal nämnd, en länsstyrelse

 

eller Lotterinspektionen får över-

eller

Lotterinspektionen

får

 

klagas hos allmän förvaltnings-

överklagas till allmän förvaltnings-

 

domstol.

domstol.

Beslut

om

 

 

sanktionsföreläggande får

inte

 

 

överklagas.

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Anordnare som vid lagens ikraftträdande tillhandahåller lotterier

genom ombud ska ansöka om registrering av ombuden

senast den

2 februari 2018. Har ansökan gjorts senast den dagen, får

anordnaren

fortsätta att tillhandahålla lotterierna genom ombud i avvaktan på att beslutet i registreringsfrågan får laga kraft.

3.Anordnare som vid lagens ikraftträdande tillhandahåller lotterier genom ombud får, om Lotteriinspektionen inte beviljar registrering av ombudet, under tre månader efter det att beslutet i registreringsfrågan fick laga kraft, genom ombudet fullfölja åtaganden som uppkommit före det att Lotteriinspektionens beslut fick laga kraft.

4.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

56

2.6

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen

Prop. 2016/17:173

 

(1994:1220)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §1

 

 

 

 

 

 

 

En revisor är ersättningsskyldig

En revisor är ersättningsskyldig

enligt de grunder som anges i 1 §.

enligt de grunder som anges i 1 §.

Revisorn ansvarar även för skada

Revisorn ansvarar även för skada

som

uppsåtligen

eller

av

som

uppsåtligen

eller

av

oaktsamhet

orsakas

av

revisorns

oaktsamhet

orsakas

av

revisorns

medhjälpare. I

fall

som

avses i

medhjälpare. I

fall

som

avses i

4 kap. 15 § andra stycket 2 denna

4 kap. 15 § andra stycket 2 denna

lag och 3 kap. 1 § lagen (2009:62)

lag och 4 kap. 3 och 6 §§ lagen

om åtgärder mot penningtvätt och

(2017:000)

om

åtgärder

mot

finansiering

av

terrorism

svarar

penningtvätt och

finansiering

av

dock revisorn endast för skada på

terrorism

svarar

dock

revisorn

grund av oriktiga uppgifter som

endast för skada på grund av

revisorn

 

eller

 

revisorns

oriktiga uppgifter

 

som

revisorn

medhjälpare

har

haft

 

skälig

eller

revisorns

medhjälpare

har

anledning att anta var oriktiga.

haft

skälig

anledning att

anta

var

oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är huvudansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

1 Senaste lydelse 2010:836.

57

Prop. 2016/17:173 2.7

Förslag till lag om ändring i pantbankslagen

 

(1995:1000)

Härigenom föreskrivs i fråga om pantbankslagen (1995:1000) dels att 4, 5, 23, 28, 31 och 35 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 24 a, 25 a, 26 a och 27 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

Tillstånd skall ges om företaget

Tillstånd ska ges om företaget

med hänsyn till

organisation,

med hänsyn

till

organisation,

ledning

och

ägare

med

ledning

och

ägare

med

bestämmande inflytande kan antas

bestämmande inflytande kan antas

komma att bedriva en sund

komma att bedriva en sund

pantbanksverksamhet och i

övrigt

pantbanksverksamhet och i

övrigt

uppfylla

kraven

enligt

uppfylla

 

kraven

enligt

bestämmelserna i denna lag.

 

bestämmelserna i denna lag, lagen

 

 

 

 

(2017:000)

om

åtgärder

mot

 

 

 

 

penningtvätt

och finansiering av

 

 

 

 

terrorism och föreskrifter som har

 

 

 

 

meddelats med stöd av den lagen.

Tillstånd till ett utländskt företag får ges endast om företaget i det land där det har sitt säte bedriver pantbanksverksamhet och står under tillsyn

av behörig myndighet.

 

 

 

 

 

 

 

5 §1

 

 

 

 

Frågan om tillstånd

prövas av

Frågan om

tillstånd

prövas av

länsstyrelsen.

 

länsstyrelsen.

Om länsstyrelsen

 

 

meddelar

tillstånd

ska

den

 

 

länsstyrelse

som avses

i

24 a §

 

 

underrättas om beslutet.

 

 

Innan en pantbank öppnar ett nytt kontor, ska anmälan göras till länsstyrelsen.

 

23 §2

Ett direkt eller indirekt förvärv

Ett direkt eller indirekt förvärv

av aktier i en pantbank, som

av aktier i en pantbank som

medför att förvärvaren

innehar

medför att innehavet utgör ett

mer än tio procent av kapitalet

kvalificerat innehav får ske bara

eller rösterna eller som

annars

efter tillstånd av länsstyrelsen.

möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget, får ske bara efter tillstånd av läns- styrelsen.

1 Senaste lydelse 2012:86.

2 Senaste lydelse 2012:86.

58

Tillstånd ska lämnas, om det inte kan antas att förvärvet kommer att Prop. 2016/17:173 motverka en sund utveckling av företagets verksamhet.

Med ett kvalificerat innehav avses i denna lag detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

24 a §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka länsstyrelser som utövar tillsyn över att pantbanker följer lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Vid tillsyn enligt första stycket ska 7 kap. 5 § den lagen tillämpas.

25 a §

 

 

 

 

 

 

 

Den som i väsentlig utsträckning

 

har åsidosatt

skyldigheter

i

 

näringsverksamhet

eller

som

har

 

gjort sig skyldig till allvarlig

 

brottslighet får inte ägna sig åt

 

pantbanksverksamhet.

 

Detta

 

förbud gäller den som har ett

 

kvalificerat innehav av andelar i

 

pantbanken eller ingår i dess

 

ledning.

 

 

 

 

 

 

 

26 a §

 

 

 

 

 

 

 

När en pantbank får kännedom

 

om att förändringar har skett i den

 

krets som har ett kvalificerat inne-

 

hav i företaget eller ingår i dess

 

ledning,

ska pantbanken anmäla

 

förändringen till länsstyrelsen.

 

 

27 a §

 

 

 

 

 

 

 

Om någon omfattas av ett förbud

 

enligt

25 a §, får

länsstyrelsen

 

förelägga

pantbanken

att göra

 

rättelse och, om rättelse inte görs,

 

förelägga pantbanken att upphöra

 

med verksamheten. Om det är den

 

som har ett kvalificerat innehav av

 

andelar i pantbanken som inte

 

uppfyller

kravet

i

25 a §,

får

 

länsstyrelsen förelägga

denne

att

59

Prop. 2016/17:173

 

 

 

avyttra så stor del av aktierna eller

 

 

 

 

andelarna

att

innehavet

därefter

 

 

 

 

inte är kvalificerat eller, om

 

 

 

 

innehavaren är en juridisk person,

 

 

 

 

att byta ut den diskvalificerade

 

 

 

 

personen i dess ledning.

 

 

 

 

 

 

Vid

 

ingripanden

 

mot

 

 

 

 

överträdelser av lagen (2017:000)

 

 

 

 

om åtgärder mot penningtvätt och

 

 

 

 

finansiering

av

terrorism

och

 

 

 

 

föreskrifter

som

meddelats

med

 

 

 

 

stöd av den lagen ska 7 kap. 8 och

 

 

 

 

10–23 §§ den lagen tillämpas.

 

 

 

 

28 §

 

 

 

 

 

 

 

Ett tillstånd att bedriva pant-

Ett tillstånd att bedriva pant-

banksverksamhet skall

återkallas

banksverksamhet ska återkallas av

av länsstyrelsen om

 

 

länsstyrelsen om

 

 

 

 

1. företaget inom ett år efter tillståndsbeslutet inte har börjat driva

verksamheten eller dessförinnan har förklarat sig avstå från tillståndet,

2. företaget under

en

samman-

2. företaget

under

en

samman-

hängande tid av ett år inte har drivit

hängande tid av ett år inte har drivit

någon verksamhet, eller

 

någon verksamhet,

 

 

 

 

3. företaget genom att överträda

3. företaget genom att överträda

bestämmelser i denna lag eller

bestämmelser i denna lag eller

någon annan författning eller på

någon annan författning eller på

något annat sätt visat sig inte upp-

något annat sätt visat sig inte upp-

fylla kravet på en sund pantbanks-

fylla kravet på en sund pantbanks-

verksamhet.

 

 

 

verksamhet, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

4. den länsstyrelse som avses i

 

 

 

 

24 a §

har

förelagt

företaget

att

 

 

 

 

upphöra med

verksamheten

och

 

 

 

 

detta beslut har fått laga kraft.

 

 

 

 

 

Den

länsstyrelse

som

avses i

 

 

 

 

24 a §

ska

underrätta

den

till-

 

 

 

 

ståndsgivande länsstyrelsen när ett

 

 

 

 

beslut att förelägga företaget att

 

 

 

 

upphöra med sin verksamhet har

 

 

 

 

fattats och när beslutet har fått

 

 

 

 

laga kraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 §

 

 

 

 

 

 

 

Om länsstyrelsen

återkallar ett

Om

länsstyrelsen

återkallar

ett

tillstånd enligt

28 § 3,

får läns-

tillstånd

enligt

28 § första

stycket 3

styrelsen besluta hur verksamheten

eller 4, får länsstyrelsen besluta hur

skall avvecklas.

 

 

 

verksamheten ska avvecklas.

 

Länsstyrelsen

får

också besluta

Länsstyrelsen får

också besluta

hur en olovlig pantbanksverk-

hur en olovlig pantbanksverksam-

samhet skall avvecklas.

 

het ska avvecklas.

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsens beslut enligt 30 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut som länsstyrelsen meddelar enligt denna lag får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar- rätten.

35 §

Länsstyrelsens beslut enligt 30 § andra stycket eller enligt 7 kap. 5 § första stycket lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Andra beslut som länsstyrelsen meddelar enligt denna lag får över- klagas till allmän förvaltningsdom- stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

Prop. 2016/17:173

61

Prop. 2016/17:173 2.8

 

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570)

 

 

om medlemsbanker

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom

föreskrivs

att

11 kap. 2 §

lagen

(1995:1570)

om

medlemsbanker ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §1

 

 

 

 

 

 

En

revisor,

en

lekmannarevisor

En

revisor,

en

lekmannarevisor

eller

en

 

granskare

i

en

eller

en

granskare

i

en

medlemsbank är ersättningsskyldig

medlemsbank är ersättningsskyldig

enligt de grunder som anges i 1 §.

enligt de grunder som anges i 1 §.

Han eller hon ska även ersätta

Han eller hon ska även ersätta

skada som uppsåtligen eller av

skada som uppsåtligen eller av

oaktsamhet

vållas

av

en

oaktsamhet

vållas

av

en

medhjälpare. I de fall som avses i

medhjälpare. I de fall som avses i

7 a kap. 21 § första stycket 3 och

7 a kap. 21 § första stycket 3 och

7 b kap. 19 § andra stycket denna

7 b kap. 19 § andra stycket denna

lag

samt

 

3 kap. 1 § lagen

lag samt 4 kap. 3 och 6 §§ lagen

(2009:62)

om

åtgärder

mot

(2017:000)

om

åtgärder

mot

penningtvätt

och

finansiering

av

penningtvätt

och finansiering

av

terrorism

svarar

dock

revisorn,

terrorism

svarar

dock

revisorn,

lekmannarevisorn eller granskaren

lekmannarevisorn eller granskaren

endast för skada på grund av

endast för skada på grund av

oriktiga uppgifter som han eller

oriktiga uppgifter som han eller

hon eller en medhjälpare har haft

hon eller en medhjälpare har haft

skälig anledning att anta var

skälig anledning att anta var

oriktiga.

 

 

 

 

 

oriktiga.

 

 

 

 

 

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller granskare, är det detta bolag och den för revisionen eller granskningen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

1 Senaste lydelse 2010:840.

62

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) Prop. 2016/17:173

 

om insättningsgaranti

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning enligt garantin:

1.en bank,

2.ett kreditmarknadsföretag,

3.ett värdepappersbolag,

4.ett försäkringsföretag,

5.ett återförsäkringsföretag,

6.en understödsförening,

7.ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

8.en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,

9.en pensionsfond,

10.ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller

11. en insättare som inte har

11. en insättare

som

inte

har

identifierats enligt lagen (2009:62)

identifierats

enligt

lagen

om åtgärder mot penningtvätt och

(2017:000)

om

åtgärder

mot

finansiering av terrorism.

penningtvätt

och

finansiering

av

 

terrorism.

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

1 Senaste lydelse 2016:625.

63

Prop. 2016/17:173 2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1006)

 

om anmälningsplikt avseende viss finansiell

 

verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1996:1006) om anmälnings- plikt avseende viss finansiell verksamhet1

dels att nuvarande 11–13 §§ ska betecknas 18–20 §§,

dels att rubriken till lagen samt 2–4 och 7–10 §§, de nya 18–20 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 12 och 13 §§ ska sättas närmast före 19 respektive 20 §,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 11–17 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

Lag om anmälningsplikt avseende

Lag om valutaväxling och annan

viss finansiell verksamhet

 

finansiell verksamhet

 

 

Anmälningsplikt

 

 

Registrering

 

 

 

 

 

2 §2

 

 

 

En fysisk eller juridisk person som

En fysisk eller juridisk person som

avser att ägna sig åt valutaväxling i

avser att ägna sig åt valutaväxling i

väsentlig

omfattning

eller

annan

väsentlig omfattning

eller annan

finansiell

verksamhet

ska

anmäla

finansiell verksamhet ska ansöka om

verksamheten till

Finansinspek-

registrering hos Finansinspektionen.

tionen. Anmälan behöver inte göras

Ansökan behöver inte göras av

 

av

 

 

 

 

 

 

 

1. företag som avses i 1 kap. 2 § 1–

1. företag

som avses

i 1 kap.

2 §

3, 6, 17, 20 och 21 lagen (2009:62)

första stycket 1–3, 6, 8, 9, 11 och 12

om åtgärder mot penningtvätt och

lagen (2017:000) om åtgärder mot

finansiering av terrorism, och

 

penningtvätt

och finansiering

av

 

 

 

 

terrorism, och

 

 

2. fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling

enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

 

 

 

 

Finansinspektionen ska föra

Finansinspektionen

 

ska

register över personer som har

registrera personer som kommit in

gjort anmälan enligt första stycket.

med ansökan, om

 

 

 

 

1. det

finns

skäl att

anta

att

 

verksamheten

kommer

att drivas

 

på ett sätt som är förenligt med

 

lagen (2017:000) om åtgärder mot

 

penningtvätt och

finansiering av

 

terrorism

och

föreskrifter

som

1 Lagen omtryckt 2004:319. Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.

2 Senaste lydelse 2016:1027.

64

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.

meddelats med stöd av den lagen, Prop. 2016/17:173 och

2. kravet på ägare och ledning i

3 § första stycket är uppfyllt.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 7, 9 eller 11 § att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt verksamhet som omfattas av lagen eller om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller.

 

 

 

 

 

 

3 §3

 

 

 

 

 

Den som i väsentlig utsträckning

Den som i väsentlig utsträckning

har

åsidosatt

skyldigheter

i

har

åsidosatt

skyldigheter

i

näringsverksamhet eller

som

har

näringsverksamhet eller

som

har

gjort sig skyldig till allvarlig

gjort sig skyldig till allvarlig

brottslighet får inte ägna sig åt

brottslighet får inte ägna sig åt

verksamhet som är anmälnings-

verksamhet som är registrerings-

pliktig enligt 2 § första stycket. För

pliktig enligt 2 § första stycket. För

en juridisk person gäller detta förbud

en juridisk person gäller detta

den som har ett kvalificerat

förbud den som har ett kvalificerat

innehav av andelar i den juridiska

innehav av andelar i den juridiska

personen eller ingår i dess ledning.

personen eller ingår i dess ledning.

Med

ett

kvalificerat

innehav

Med ett

kvalificerat

innehav

avses detsamma som i 1 kap. 5 §

avses i denna lag detsamma som i

15 lagen (2004:297) om bank- och

1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om

finansieringsrörelse.

 

 

bank- och finansieringsrörelse.

 

När ett finansiellt institut som

När ett finansiellt institut som är

anmält

sin

verksamhet enligt

2 §

registrerat enligt 2 § får kännedom

första stycket får kännedom om att

om att förändringar har skett i den

förändringar har skett i den krets

krets som anges i första stycket, ska

som anges i första stycket, ska

institutet

snarast

anmäla

institutet

 

snarast

anmäla

förändringen till Finansinspektionen.

förändringen till Finansinspektionen.

Om en juridisk person har ett

Om en juridisk person har ett

kvalificerat innehav i institutet, ska

kvalificerat innehav i institutet, ska

den

juridiska

personen

snarast

den

juridiska

personen

snarast

anmäla ändringar av vilka som ingår

anmäla ändringar av vilka som ingår

i dess ledning till inspektionen.

 

i dess ledning till inspektionen.

 

 

 

 

 

 

 

3 Senaste lydelse 2015:183.

65

Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism finns i lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Prop. 2016/17:173

 

 

3 a §4

 

 

 

Skyldigheten

enligt

8 kap.

46 a §

Skyldigheten

enligt

8 kap.

46 a §

aktiebolagslagen

(2005:551)

för

aktiebolagslagen

(2005:551)

för

styrelsen i ett publikt aktiebolag att

styrelsen i ett publikt aktiebolag att

årligen fastställa en skriftlig arbets-

årligen fastställa en skriftlig arbets-

ordning för sitt arbete gäller även för

ordning för sitt arbete gäller även för

styrelsen i ett privat aktiebolag som

styrelsen i ett privat aktiebolag som

ägnar sig åt verksamhet som är

ägnar sig åt verksamhet som är

anmälningspliktig enligt 2 §

första

registrerad enligt 2 §.

Detta

gäller

stycket. Detta gäller dock inte i fråga

dock inte i fråga om bolag vars

om bolag vars styrelse har endast en

styrelse har endast en ledamot.

 

ledamot.

 

 

 

 

 

 

 

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b §

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b §

aktiebolagslagen för styrelsen i ett

aktiebolagslagen för styrelsen i ett

publikt aktiebolag att i skriftliga

publikt aktiebolag att i skriftliga

instruktioner

ange

arbetsfördel-

instruktioner

ange

arbetsfördel-

ningen mellan bolagsorganen gäller

ningen mellan bolagsorganen gäller

även för styrelsen i ett privat aktie-

även för styrelsen i ett privat aktie-

bolag som ägnar sig åt verksamhet

bolag som ägnar sig åt verksamhet

som är anmälningspliktig enligt 2 §

som är registrerad enligt 2 §.

 

första stycket.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i denna paragraf.

4 §5 Bestämmelser om skyldighet för

fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

7 §6

 

 

Finansiella institut som har anmält

Finansiella institut som är regi-

sin verksamhet enligt 2 § första stycket

strerade enligt 2 § ska på begäran

ska på begäran lämna Finansinspek-

lämna Finansinspektionen de upplys-

tionen de upplysningar om verksam-

ningar om verksamheten som behövs

heten som behövs för att inspektionen

för att inspektionen ska kunna

ska kunna kontrollera att instituten

kontrollera att instituten följer lagen

följer lagen (2009:62) om åtgärder mot

(2017:000) om åtgärder mot penning-

penningtvätt och finansiering av

tvätt och finansiering av terrorism.

terrorism, lagen (2002:444) om straff

 

4

Senaste lydelse 2014:561.

 

5

Senaste lydelse 2010:759.

 

6

Senaste lydelse 2009:67.

 

66

 

 

för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och förord- ningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel.

Prop. 2016/17:173

Om ett finansiellt institut inte följer Finansinspektionens begäran enligt första stycket, får inspektionen förelägga institutetet att lämna de begärda upplysningarna.

Om ett föreläggande enligt andra stycket inte följs, får Finans- inspektionen förelägga institutet att upphöra med verksamheten.

7 a §7

Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos ett finansiellt institut som omfattas av

denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

sådan

undersökning

får

En sådan

undersökning

får

endast

omfatta

den

verksamhet

endast omfatta verksamhet som är

som

är

anmälningspliktig

enligt

registrerad enligt 2 §.

 

 

denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

Om en fysisk eller juridisk person

Om en fysisk eller juridisk

ägnar sig åt sådan verksamhet som

person ägnar sig åt verksamhet som

är

anmälningspliktig

enligt

2 §

kräver registrering enligt 2 § utan att

första stycket utan att ha gjort

vara registrerad, ska Finansinspek-

anmälan,

skall

Finansinspektionen

tionen

förelägga

personen

att

förelägga

personen

att

 

göra

komma in med ansökan. Om

anmälan. Om personen inte rättar sig

personen inte rättar sig efter före-

efter föreläggandet, skall inspek-

läggandet, eller

om registrering

tionen förelägga den att upphöra

vägras, ska inspektionen förelägga

med verksamheten.

 

 

 

 

den att upphöra med den registre-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ringspliktiga verksamheten.

 

 

Är det osäkert om anmälnings-

Är det osäkert om personen är

skyldighet föreligger

beträffande

registreringspliktig

enligt

2 §,

får

viss verksamhet, får Finansinspek-

Finansinspektionen

förelägga

tionen

 

förelägga

personen

att

personen

att

 

lämna

de

lämna de upplysningar om verk-

upplysningar

om

verksamheten

samheten som behövs för att

som behövs för att bedöma om så

bedöma om så är fallet.

 

 

är fallet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skall

 

9 §

 

 

 

ska

 

 

Finansinspektionen

 

när en

Finansinspektionen

när

en

anmälan

enligt

2 §

första

stycket

anmälan

enligt

3 §

tredje

stycket

7 Senaste lydelse 2008:100.

67

Prop. 2016/17:173 eller 3 § tredje stycket kommer in,

kommer in, och därutöver minst en

och därutöver minst en gång per år,

gång per år, kontrollera att

kontrollera att villkoret i 3 § första

villkoret i 3 § första stycket är

stycket är uppfyllt.

uppfyllt.

Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får inspektionen, om verksamheten drivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Om verksamheten drivs av en juridisk person får inspektionen före- lägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får inspektionen förelägga personen att upphöra med verksamheten.

Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte uppfyller kravet i 3 § första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i

dess ledning diskvalificerade personen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §8

 

 

 

 

ingripa

Finansinspektionen får förelägga

Finansinspektionen

får

ett finansiellt institut att göra

mot ett finansiellt institut som, efter

rättelse om

 

 

 

 

 

registrering enligt 2 §, överträder en

1. upplysningar enligt

7 §

inte

bestämmelse

i

lagen (2017:000)

lämnas, eller

 

 

 

 

om åtgärder mot penningtvätt och

2. institutet,

efter

en

anmälan

finansiering

av

terrorism eller

enligt 2 § första stycket, överträder

föreskrifter som har meddelats med

en bestämmelse i lagen (2009:62)

stöd av den lagen.

 

 

om åtgärder mot penningtvätt och

 

 

 

 

 

 

finansiering av terrorism eller en

 

 

 

 

 

 

föreskrift som har meddelats med

 

 

 

 

 

 

stöd av den lagen eller en be-

 

 

 

 

 

 

stämmelse

i

förordningen

(EG)

 

 

 

 

 

 

nr 1781/2006

om information om

 

 

 

 

 

 

betalaren som ska åtfölja över-

 

 

 

 

 

 

föringen av medel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om rättelse inte görs, får in-

 

 

 

 

 

 

spektionen

förelägga

institutet att

 

 

 

 

 

 

upphöra med verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en överträdelse enligt 10 §

 

 

 

 

 

 

får Finansinspektionen förelägga

 

 

 

 

 

 

ett finansiellt institut att göra

 

 

 

 

 

 

rättelse

eller,

vid

överträdelser

 

 

 

 

 

 

som inte är ringa, besluta om

 

 

 

 

 

 

sanktionsavgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det finansiella institutet är

 

 

 

 

 

 

en fysisk person får sanktionsavgift

 

 

 

 

 

 

enligt

första

stycket

beslutas

8

Senaste lydelse 2009:67.

68

 

endast

om

överträdelsen

 

är

Prop. 2016/17:173

allvarlig, upprepad eller systema-

 

tisk och personen i fråga uppsåt-

 

ligen eller av grov oaktsamhet

 

orsakat överträdelsen.

 

 

 

 

 

Vid

allvarliga,

upprepade

eller

 

systematiska

överträdelser

 

får

 

Finansinspektionen

förelägga

ett

 

finansiellt institut att upphöra med

 

verksamheten.

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det finansiella institutet är en

 

juridisk

person

får

Finans-

 

inspektionen

vid

en

överträdelse

 

enligt 10 §

även

ingripa

mot

en

 

person som ingår i institutets styrelse

 

eller är dess verkställande direktör

 

eller på motsvarande sätt företräder

 

institutet, eller är ersättare för någon

 

av dem.

 

 

 

 

 

 

 

Ett ingripande får ske endast om

 

institutets överträdelse är all-

 

varlig, upprepad eller systematisk

 

och personen i fråga uppsåtligen

 

eller av grov oaktsamhet orsakat

 

överträdelsen.

 

 

 

 

 

 

Ingripande sker genom

 

 

 

 

1. beslut att personen

i

fråga

 

under en viss tid, lägst tre år och

 

högst tio år, inte får vara styrelse-

 

ledamot eller verkställande direktör i

 

ett finansiellt institut eller på mot-

 

svarande sätt företräda ett sådant

 

institut, eller vara ersättare för

 

någon av dem, eller

 

 

 

 

 

 

2. beslut om sanktionsavgift.

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid valet av ingripande enligt 11

 

och 12 §§ ska Finansinspektionen ta

 

hänsyn till hur allvarlig överträdelsen

 

är och hur länge den har pågått.

 

Särskild hänsyn ska tas till skador

 

som har uppstått och graden av

 

ansvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

I försvårande riktning ska det

 

beaktas om institutet tidigare har

 

begått en överträdelse eller om den

 

fysiska

personen

i

institutets

 

ledning tidigare orsakat en sådan

69

Prop. 2016/17:173

överträdelse.

 

 

 

 

 

I förmildrande riktning ska det

 

beaktas om

 

 

 

 

 

1. institutet

eller

den

fysiska

 

personen i institutets ledning i

 

väsentlig

utsträckning

genom ett

 

aktivt samarbete har

underlättat

 

Finansinspektionens

 

utredning,

 

och

 

 

 

 

 

 

2. institutet snabbt upphört med

 

överträdelsen

eller

den

fysiska

 

personen

i

institutets

ledning

 

snabbt verkat för att överträdelsen

 

ska upphöra,

sedan

den

anmälts

till eller påtalats av Finans- inspektionen.

14 §

Sanktionsavgiften för en juridisk person ska uppgå till lägst 5 000 kronor och som högst fastställas till det högsta av

1. tio procent av institutets omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, närmast föregående räkenskapsår,

2. två gånger den vinst som institutet gjort till följd av regel- överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3. ett belopp i kronor mot- svarande fem miljoner euro.

Om överträdelsen har skett under institutets första verk- samhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

 

15 §

 

 

 

Sanktionsavgiften

för

en fysisk

 

person enligt 11 § andra stycket

 

och 12 § ska som högst fastställas

 

till det högsta av

 

 

 

1. två gånger den vinst som den

 

fysiska personen gjort till följd av

 

regelöverträdelsen,

om

beloppet

 

går att fastställa, eller

 

70

2. ett belopp som per den 25 juni

11 §

Förelägganden enligt 8–10 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestäm- ma att ett beslut om föreläggande skall gälla omedelbart.

12 §

Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket första meningen och 8 § andra stycket får inte överklagas.

Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2015 i kronor motsvarade fem miljoner euro.

Avgiften tillfaller staten.

16 §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 13 § samt till den juridiska eller fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen.

17 §

Vid beslut enligt 11 § andra stycket och 12 § ska Finans- inspektionen tillämpa bestämmel- serna om sanktionsföreläggande i 15 kap. 9 a–9 d §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Vid beslut om sanktionsavgift ska 15 kap. 11–14 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse tillämpas i fråga om verkställighet av beslut om sanktionsavgift.

18 §

Förelägganden enligt 7, 8, 9 och 11 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestäm- ma att ett beslut om föreläggande ska gälla omedelbart.

19 §

Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket första meningen och 8 § andra stycket samt beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2016/17:173

71

Prop. 2016/17:173 13 §

20 §

Anmälningspliktiga finansiella

Registrerade finansiella institut

institut skall med årliga avgifter

ska med årliga avgifter bekosta

bekosta Finansinspektionens verk-

Finansinspektionens verksamhet

samhet med anknytning till denna

med anknytning till denna lag.

lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Bestämmelserna i 2 § tillämpas inte på fysiska och juridiska personer som förts in i Finansinspektionens register före ikraftträdandet.

3.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

72

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293)

Prop. 2016/17:173

 

om utländska försäkringsgivares och

 

 

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (1998:293) om utländska

 

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ska

 

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 kap.

5 §1

En försäkringsgivare från tredje land ska beviljas koncession och dess företrädare ska godkännas, om ansökan uppfyller de krav som ställs i 4 § och

1.den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven i denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2.den som kommer att ha ett sådant kvalificerat innehav i en försäkringsgivare som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en försäkringsgivare, och

3.den som avses vara företrädare för försäkringsgivaren eller, i de fall där företrädaren är en juridisk person, vara dess ombud har tillräckliga insikter och erfarenheter för att delta i ledningen hos en försäkringsgivare och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

Vid bedömningen enligt första stycket 2 av om en innehavare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1.innehavaren kommer att motverka att försäkringsgivarens verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten, eller

2. innehavet har

samband med

2. innehavet har samband med

eller kan öka risken för

 

eller kan öka risken för

a) penningtvätt

enligt

1 kap.

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 §

5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder

lagen (2017:000) om åtgärder mot

mot penningtvätt och finansiering

penningtvätt och finansiering av

av terrorism, eller

 

 

terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

lagen (2002:444) om straff för

lagen (2002:444) om straff för

finansiering av särskild

allvarlig

finansiering av särskild allvarlig

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

om straff för terroristbrott.

 

om straff för terroristbrott.

Koncession får inte vägras av det skälet att det inte behövs någon ytterligare försäkringsgivare.

1 Senaste lydelse 2010:2060.

73

Prop. 2016/17:173 Koncession beviljas tills vidare eller, om det finns särskilda omständigheter, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räkenskapsårets slut.

Koncession ska meddelas i enlighet med den indelning som anges i 2 kap. 11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

74

2.12

Förslag till lag om ändring i kasinolagen

Prop. 2016/17:173

 

(1999:355)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om kasinolagen (1999:355)1 dels att nuvarande 14 c § ska betecknas 14 f §,

dels att 2, 14, 14 b och 17 §§ och rubriken närmast före 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 a och 14 c–14 e §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §2 Kasinospel får inte anordnas utan tillstånd.

Tillstånd till kasinospel får även omfatta spel på penningautomater och andra automatspel som avses i 6 § lotterilagen (1994:1000).

Bestämmelser om vissa skyl- digheter för den som driver verk- samhet enligt denna lag finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 a §

Bestämmelser om skyldighet för den som driver verksamhet enligt denna lag att medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillsyn Tillsyn och ingripanden

14 §3

Lotteriinspektionen ska utöva tillsyn över att denna lag och de villkor och bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen följs.

Inspektionen ska vidare inom sitt

Inspektionen ska vidare inom sitt

verksamhetsområde utöva tillsyn

verksamhetsområde utöva tillsyn

enligt lagen (2009:62) om åtgärder

enligt lagen (2017:000) om åtgär-

mot penningtvätt och finansiering

der mot penningtvätt och finansi-

av terrorism och föreskrifter som

ering av terrorism och föreskrifter

har meddelats med stöd av den

som har meddelats med stöd av

lagen.

den lagen.

1Senaste lydelse av 14 c § 2009:70.

2Senaste lydelse 2009:70. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

3Senaste lydelse 2009:70.

75

Prop. 2016/17:173

14 b §4

 

 

 

 

 

Lotteriinspektionen får meddela

Lotteriinspektionen får meddela

de förelägganden och förbud som

de förelägganden och förbud som

behövs för efterlevnaden av denna

behövs för efterlevnaden av denna

lag, av föreskrifter som har med-

lag, lagen (2017:000) om åtgärder

delats med stöd av denna lag, eller

mot penningtvätt

och finansiering

med stöd av lagen (2009:62) om

av terrorism och föreskrifter som

åtgärder mot penningtvätt

och

har meddelats med stöd av dessa

finansiering av terrorism.

 

lagar.

 

 

 

 

 

 

 

14 c §

 

 

 

 

 

 

 

Den som i väsentlig utsträckning

 

 

har

åsidosatt

skyldigheter

i

 

 

näringsverksamhet eller som

har

 

 

gjort sig skyldig till allvarlig brotts-

 

 

lighet får inte ingå i ledningen av

 

 

tillståndshavaren.

 

 

 

 

 

Om någon omfattas av ett förbud

 

 

enligt första stycket, får Lotteri-

 

 

inspektionen

förelägga tillstånds-

 

 

havaren att göra rättelse.

 

 

 

 

Om

ett

föreläggande

enligt

 

 

andra

stycket inte följs,

ska

det

som sägs om återkallelse i 15 § tillämpas.

14 d §

När tillståndshavaren får känne- dom om att ändringar har skett i den krets som ingår i dess ledning, ska tillståndshavaren snarast anmäla ändringen till Lotteri- inspektionen.

14 e §

Lotteriinspektionen får ingripa mot en tillståndshavare eller en person som ingår i dess ledning vid en överträdelse av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Ingripande sker med tillämpning av 7 kap. 11 § första stycket, 12–23 §§ den lagen.

Vid föreläggande om rättelse

4 Senaste lydelse 2009:70.

76

 

med anledning av en överträdelse Prop. 2016/17:173

 

enligt

första

stycket

 

tillämpas

 

14 b § denna lag.

 

 

17 §5

 

 

 

 

Beslut i ärenden om tillsyn i

Beslut i ärenden om tillsyn i

fråga om penningtvätt och finan-

fråga om åtgärder mot penning-

siering av terrorism enligt denna

tvätt och finansiering av terrorism

lag eller enligt föreskrifter som har

enligt denna lag eller föreskrifter

meddelats med stöd av lagen får

som har meddelats med stöd av

överklagas hos allmän förvalt-

lagen får överklagas till allmän

ningsdomstol. I sådana ärenden får

förvaltningsdomstol.

I

sådana

Lotteriinspektionen bestämma att

ärenden

får

Lotteriinspektionen

beslutet ska gälla omedelbart.

bestämma att beslutet ska gälla

 

omedelbart.

Beslut

om

 

sanktionsföreläggande

 

får inte

 

överklagas.

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övriga beslut som har meddelats med stöd av denna lag får inte överklagas.

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 2009:70.

77

Prop. 2016/17:173 2.13

 

Förslag till lag om ändring i revisionslagen

 

 

(1999:1079)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 37 § revisionslagen (1999:1079) ska ha

följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 §1

 

 

 

 

 

 

 

En revisor som när han eller hon

En revisor som när han eller hon

fullgör

sitt

uppdrag

uppsåtligen

fullgör

sitt

uppdrag uppsåtligen

eller

av

 

oaktsamhet

skadar

eller

av

 

oaktsamhet

 

skadar

företaget

ska

ersätta

skadan.

företaget

ska

ersätta

skadan.

Detsamma

gäller

 

när

skadan

Detsamma

 

gäller

när

skadan

tillfogas

någon

annan

genom

tillfogas

någon

annan

genom

överträdelse av denna lag eller

överträdelse av denna lag eller

tillämplig

lag om

årsredovisning.

tillämplig

lag om

årsredovisning.

En revisor ska även ersätta skada

En revisor ska även ersätta skada

som

uppsåtligen

eller

av

som

uppsåtligen

eller

av

oaktsamhet

vållas

av

revisorns

oaktsamhet

vållas

av

revisorns

medhjälpare. I fall som avses i

medhjälpare. I fall som avses i

36 § andra stycket denna lag och

36 § andra stycket denna lag och

3 kap.

1 §

lagen

(2009:62)

om

4 kap. 3 och 6 §§ lagen (2017:000)

åtgärder

mot

penningtvätt

och

om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering

av

terrorism svarar

finansiering

av

terrorism

svarar

dock revisorn endast för skada på

dock revisorn endast för skada på

grund av oriktiga uppgifter som

grund av oriktiga uppgifter som

revisorn

 

eller

 

 

revisorns

revisorn

 

eller

 

revisorns

medhjälpare

har

 

haft

skälig

medhjälpare

har

haft

 

skälig

anledning att anta var oriktiga.

 

anledning att anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor, är det detta bolag och den för revisionen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

1 Senaste lydelse 2010:837.

78

2.14

Förslag till lag om ändring i revisorslagen

Prop. 2016/17:173

 

(2001:883)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om revisorslagen (2001:883) dels att 28 c, 32 b, 32 d, 32 h och 36 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 3 a och 32 j–32 l §§, och närmast före 32 j § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

3 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorsinspektionen

ska utöva

 

tillsyn över att revisorer och

 

registrerade revisionsbolag fullgör

 

sina

skyldigheter

 

enligt

lagen

 

(2017:000)

om

åtgärder

mot

 

penningtvätt

och

finansiering

av

 

terrorism.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom ramen för denna tillsyn ska

 

inspektionen

pröva

frågor

om

 

disciplinära

åtgärder

mot

andra

 

än revisorer som är företrädare

 

för ett registrerat

revisionsbolag

 

eller

ersättare

 

för

sådana

 

företrädare.

 

 

 

 

 

 

 

28 c §1

 

 

 

 

 

 

 

 

I sin tillsyn över revision av

Revisorsinspektionen

får,

om

företag av allmänt intresse får

det

finns skäl

för

det, göra

en

Revisorsinspektionen, om det finns

platsundersökning

hos

en

revisor

skäl för det, göra en platsunder-

eller ett registrerat revisionsbolag.

sökning hos en revisor eller ett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrerat revisionsbolag.

En platsundersökning får endast

 

 

göras vid tillsyn över

 

 

 

 

 

1. revision av företag av allmänt

 

intresse, och

 

 

 

 

 

 

 

 

2. revisorers

och

registrerade

 

revisionsbolags skyldigheter enligt

 

lagen (2017:000) om åtgärder mot

 

penningtvätt

och

finansiering

av

 

terrorism.

 

 

 

 

 

 

 

32 b §2

En sanktionsavgift för en fysisk person ska fastställas till högst en miljon kronor.

1Senaste lydelse 2016:1339.

2Senaste lydelse 2016:430.

79

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
32 j §
Om ett registrerat revisions- bolag överträder lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, får Revisorsinspektionen pröva om en disciplinär åtgärd ska vidtas mot
En sanktionsavgift ska betalas till Revisorsinspektionen inom trettio dagar från det att avgöran- det fick laga kraft eller sanktions- föreläggandet godkändes eller inom den längre tid som anges i beslutet.

Prop. 2016/17:173 En sanktionsavgift för en juridisk person ska fastställas till högst två procent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

En sanktionsavgift får inte fastställas till ett lägre belopp än femtusen kronor.

 

I 32 k § finns en särskild bestäm-

 

melse

om

sanktionsavgiftens

 

högsta belopp vid en överträdelse

 

av lagen (2017:000) om åtgärder

 

mot penningtvätt och finansiering

 

av terrorism.

 

 

32 d §3

 

 

 

Vid valet av disciplinär åtgärd

Vid valet av disciplinär åtgärd

enligt 32 och 32 a §§ ska Revisors-

enligt

32, 32 a

och

32 j §§ ska

inspektionen ta särskild hänsyn till

Revisorsinspektionen

ta särskild

hur allvarlig överträdelsen är, hur

hänsyn till hur allvarlig överträdel-

länge den har pågått och graden av

sen är, hur länge den har pågått

ansvar för den som har begått

och graden av ansvar för den som

överträdelsen.

har begått överträdelsen.

En sanktionsavgift får inte beslutas om överträdelsen uteslutande består i att revisorn inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet gentemot Revisorsinspektionen.

32 h §4 En sanktionsavgift ska betalas

till Revisorsinspektionen inom trettio dagar från det att avgöran- det fick laga kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

3

Senaste lydelse 2016:1339.

4

Senaste lydelse 2016:1339.

80

 

en person som avses i 3 a § andra Prop. 2016/17:173 stycket.

En disciplinär åtgärd enligt första stycket får vidtas endast om överträdelsen är allvarlig, upp- repad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat över- trädelsen.

En disciplinär åtgärd enligt första stycket ska avse

1.ett beslut om att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får inneha en sådan befattning som avses i 3 a § andra stycket i ett registrerat revisionsbolag, eller

2.ett beslut om en sanktions- avgift.

32 k §

Vid en överträdelse av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska en sanktionsavgift enligt 32 a eller 32 j § som högst fastställas till det högsta av

1.två gånger den vinst som gjorts till följd av regelöverträ- delsen, om beloppet går att fast- ställa, eller

2.ett belopp i kronor mot- svarande en miljon euro.

32 l §

I fråga om en disciplinär åtgärd enligt 32 j § tillämpas bestämmel- serna om sanktionsföreläggande i 7 kap. 17–20 §§ lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

36 §5

Revisorsinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

 

Beslut

som rör examination

Beslut som rör examination

enligt 4 §

första stycket 5 eller

enligt 4 § första stycket 5, särskild

5 Senaste lydelse 2016:1339.

81

Prop. 2016/17:173 särskild lämplighetsprövning enligt

lämplighetsprövning enligt 5 §

5 § får dock inte överklagas.

eller beslut om sanktionsföre-

 

läggande får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har inträffat före ikraftträdandet.

82

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:444)

Prop. 2016/17:173

 

 

om straff för finansiering av särskilt allvarlig

 

 

 

brottslighet i vissa fall

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2002:444) om straff för

 

finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande av

 

1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av

 

terrorism

som

antogs

av Förenta

nationernas

generalförsamling

den

 

9 december 1999 (54/109), och

 

 

 

 

 

 

 

 

2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014).

 

I lagen (2009:62) om åtgärder

I lagen (2017:000) om åtgärder

 

mot penningtvätt och finansiering

mot penningtvätt och finansiering

 

av

terrorism

finns

ytterligare

av

terrorism

finns

ytterligare

 

bestämmelser

för

att

genomföra

bestämmelser

för

att

genomföra

 

konventionen. De

avser åtgärder

konventionen. De

avser åtgärder

 

som den som bedriver finansiell

som den som bedriver finansiell

 

verksamhet och annan närings-

verksamhet och annan närings-

 

verksamhet är skyldig att vidta för

verksamhet är skyldig att vidta för

 

att

förhindra

att

verksamheten

att

förhindra

att

verksamheten

 

utnyttjas

för

penningtvätt eller

utnyttjas

för

penningtvätt

eller

 

finansiering av terrorism.

finansiering av terrorism.

 

 

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

1 Senaste lydelse 2016:94.

83

Prop. 2016/17:173 2.16

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46)

 

om värdepappersfonder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 §, 11 kap. 3 och 7 §§ och 12 kap. 1 a och 8 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder1 ska ha följande

lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

 

2 §2

Vid bedömningen enligt 1 § 3 av om en innehavare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra

författningar som reglerar bolagets verksamhet, eller

 

2. innehavet har

samband med

2. innehavet har samband med

eller kan öka risken för

 

eller kan öka risken för

a) penningtvätt

enligt

1 kap.

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 §

5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder

lagen (2017:000) om åtgärder mot

mot penningtvätt och finansiering

penningtvätt

och

finansiering av

av terrorism, eller

 

 

terrorism, eller

 

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

lagen (2002:444) om straff för

lagen (2002:444) om straff för

finansiering av särskilt

allvarlig

finansiering

av

särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

om straff för terroristbrott.

 

om straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

Om förvaringsinstitutet är en i Sverige etablerad filial till ett kreditinstitut med säte i ett annat land inom EES, får Finansinspektionen som ett villkor för tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en värdepappersfond ska förvaras här i landet. Detta gäller dock inte om tillgångarna ska förvaras hos ett utländskt förvaringsinstitut enligt 3 kap. 2 § tredje stycket.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

2 Senaste lydelse 2013:563.

84

11 kap.

Prop. 2016/17:173

3 §3

 

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms

 

lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag

 

och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn

 

ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i

 

fondbolaget.

 

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och

 

kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

 

1.om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för fondbolaget eller vara verkställande direktör i detta bolag eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

2.om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att

3. om det finns skäl att anta att

förvärvet har samband med eller

förvärvet har samband med eller

kan öka risken för

 

kan öka risken för

a) penningtvätt enligt

1 kap.

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 §

5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder

lagen (2017:000) om åtgärder mot

mot penningtvätt och finansiering

penningtvätt

och

finansiering av

av terrorism, eller

 

terrorism, eller

 

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

lagen (2002:444) om straff för

lagen (2002:444) om straff för

finansiering av särskilt

allvarlig

finansiering

av

särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

om straff för terroristbrott.

 

om straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan fondbolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

7 §4

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

3Senaste lydelse 2011:882.

4Senaste lydelse 2011:882.

85

Prop. 2016/17:173

2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i

 

näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort

 

sig skyldig till allvarlig brottslighet,

 

 

 

 

 

 

3. om ägaren är ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning

 

inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt

 

5 kap. 16 §

lagen (2006:531)

om

särskild

tillsyn

över

finansiella

 

konglomerat, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

4. om det finns skäl att anta att

4. om det finns skäl att anta att

 

innehavet har samband med eller

innehavet har samband med eller

 

kan öka risken för

 

 

kan öka risken för

 

 

 

a) penningtvätt

enligt

1 kap.

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 §

 

5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder

lagen (2017:000) om åtgärder mot

 

mot penningtvätt och finansiering

penningtvätt

och

finansiering av

 

av terrorism, eller

 

 

 

terrorism, eller

 

 

 

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

 

lagen (2002:444) om straff för

lagen (2002:444) om straff för

 

finansiering

av

särskilt allvarlig

finansiering

av särskilt allvarlig

 

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

 

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

 

om straff för terroristbrott.

 

 

om straff för terroristbrott.

 

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om

 

tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att

 

innehavaren

vid

stämman

inte

får

företräda

aktierna

till

den del de

omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

12 kap.

1 a §5

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fondbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om fondbolaget

1.har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2.tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,

3.påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappers- fond i ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4.inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verksamheten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 5 avseende dessa bestämmelser,

5.åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som anges om uppdragsavtal i 4 kap. 4–6 §§ och 7 § första stycket,

6.påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

5 Senaste lydelse 2016:892.

86

7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla Prop. 2016/17:173 informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i

enlighet med 4 kap. 15–21 §§,

8.vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid med det som anges i 5 kap. 1, 3–22, 24 eller 25 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 9, 10, 12 och 13 avseende dessa bestämmelser,

9.inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller andra stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 11 avseende dessa bestämmelser,

10. i strid med 11 kap. 5 § första

10. i strid med 11 kap. 5 § första

stycket låter bli att till Finans-

stycket låter bli att till Finans-

inspektionen anmäla sådana för-

inspektionen anmäla sådana för-

värv och avyttringar som avses

värv och avyttringar som avses

där, eller

där,

 

 

 

11. i strid med 11 kap. 5 § tredje

11. i strid med 11 kap. 5 § tredje

stycket låter bli att till Finans-

stycket låter bli att till Finans-

inspektionen anmäla namnen på de

inspektionen anmäla namnen på de

ägare som har ett kvalificerat

ägare som har ett kvalificerat

innehav av aktier i bolaget samt

innehav av aktier i bolaget samt

storleken på innehavet.

storleken på innehavet, eller

 

 

12. har befunnits ansvarigt

för

 

en allvarlig,

upprepad eller

 

systematisk överträdelse av lagen

 

(2017:000)

om

åtgärder

mot

 

penningtvätt

och

finansiering

av

 

terrorism eller föreskrifter som har

 

meddelats med stöd av den lagen.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1.beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2.beslut om sanktionsavgift.

8 §6

Sanktionsavgiften för ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut ska

fastställas till högst det högsta av

 

 

 

1. ett belopp som per den

1. ett belopp

som per

den

17 september 2014 i svenska kro-

17 september 2014

i kronor

mot-

6 Senaste lydelse 2016:892.

 

 

 

87

Prop. 2016/17:173 nor motsvarade fem miljoner euro,

2.tio procent av bolagets eller institutets eller, i förekommande fall, koncernens omsättning närmast föregående räkenskapsår,

3.två gånger den vinst som bolaget eller institutet erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

4.två gånger de kostnader som bolaget eller institutet undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än

5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under fondbolagets eller förvaringsinstitutets första verk- samhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

svarade fem miljoner euro,

2.tio procent av bolagets eller institutets omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller

3.två gånger den vinst som bolaget eller institutet gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under fondbolagets eller förvaringsinstitutets första verk- samhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

88

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297)

Prop. 2016/17:173

 

om bank- och finansieringsrörelse

 

Härigenom föreskrivs att 14 kap. 2 och 6 §§ och 15 kap. 1 a och 8 §§

 

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

14kap.

2 §1

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett kreditinstitut och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i kreditinstitutet.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1.om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för kreditinstitutet eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda institutet,

2.om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att kreditinstitutets rörelse drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar institutets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att

3. om det finns skäl att anta att

förvärvet har samband med eller

förvärvet har samband med eller

kan öka risken för

 

kan öka risken för

a) penningtvätt

enligt

1 kap.

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 §

5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder

lagen (2017:000) om åtgärder mot

mot penningtvätt och finansiering

penningtvätt

och

finansiering av

av terrorism, eller

 

 

terrorism, eller

 

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

lagen (2002:444) om straff för

lagen (2002:444) om straff för

finansiering av

särskilt

allvarlig

finansiering

av

särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

om straff för terroristbrott.

 

om straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om

särskild

tillsyn över kreditinstitut

och värdepappersbolag

respektive

5 kap.

16 § lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över

finansiella

konglomerat.

 

 

1 Senaste lydelse 2014:982.

89

Prop. 2016/17:173 Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan kreditinstitutet och någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av institutet.

6 §2

Finansinspektionen får besluta att den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett kreditinstitut vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1.om innehavaren motverkar eller kan antas komma att motverka att kreditinstitutets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven

idenna lag och andra författningar som reglerar institutets verksamhet,

2.om innehavaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet,

3.om innehavaren är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att

4. om det finns skäl att anta att

innehavet har samband med eller

innehavet har samband med eller

kan öka risken för

 

kan öka risken för

a) penningtvätt

enligt

1 kap.

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 §

5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder

lagen (2017:000) om åtgärder mot

mot penningtvätt och finansiering

penningtvätt

och

finansiering av

av terrorism, eller

 

 

terrorism, eller

 

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

lagen (2002:444) om straff för

lagen (2002:444) om straff för

finansiering av

särskilt

allvarlig

finansiering

av

särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

om straff för terroristbrott.

 

om straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

2 Senaste lydelse 2014:982.

90

15 kap.

Prop. 2016/17:173

1 a §3

 

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett kredit-

 

instituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för

 

någon av dem, om kreditinstitutet

 

1.har fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2.i strid med 14 kap. 4 § första stycket låter bli att till Finans- inspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3.i strid med 14 kap. 4 § tredje stycket låter bli att till Finans- inspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i institutet samt storleken på innehaven,

4.inte uppfyller kraven i 6 kap. 1–4 a, 4 c eller 5 § eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 4,

5.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med artikel 99.1 i den förordningen,

6.låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsförordningen,

7.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel 394.1 i tillsynsförordningen,

8.låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och 415.2 i tillsynsförordningen,

9.låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel 430.1 i tillsynsförordningen,

10.vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida tillgångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

11.utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel 395 i tillsynsförordningen,

12.är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

13.låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig information i strid med någon av artiklarna 431.1–431.3 och 451.1 i tillsynsförordningen,

14.gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument

som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en 15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av lagen allvarlig, upprepad eller systematisk

3 Senaste lydelse 2015:1029.

91

Prop. 2016/17:173 (2009:62) om åtgärder mot penning-

överträdelse av lagen (2017:000) om

 

tvätt och finansiering av terrorism,

åtgärder

mot

penningtvätt

och

 

 

 

 

 

 

 

finansiering

av

terrorism

eller

 

 

 

 

 

 

 

föreskrifter som har meddelats med

 

 

 

 

 

 

 

stöd av den lagen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. har befunnits

ansvarigt

för

 

 

 

 

 

 

 

en

allvarlig,

upprepad

eller

 

 

 

 

 

 

 

systematisk överträdelse av Europa-

 

 

 

 

 

 

 

parlamentets och rådets förordning

 

 

 

 

 

 

 

(EU) 2015/847 av den 20 maj 2015

 

 

 

 

 

 

 

om uppgifter som ska åtfölja

 

 

 

 

 

 

 

överföringar av medel och om

 

 

 

 

 

 

 

upphävande

av

förordning (EG)

 

 

 

 

 

 

 

nr 1781/2006,

 

 

 

 

 

16. har tillåtit en styrelseledamot,

17. har tillåtit en styrelseledamot,

 

verkställande

direktören

eller

verkställande

 

direktören

eller

 

ersättare för någon av dem att åta sig

ersättare för någon av dem att åta sig

 

ett sådant uppdrag i institutet eller

ett sådant uppdrag i institutet eller

 

kvarstå i institutet trots att kraven i

kvarstå i institutet trots att kraven i

 

3 kap.

2 § första

stycket

4

eller 5,

3 kap.

2 § första

stycket

4 eller 5,

 

10 kap.

8 a–8 c §§,

 

12 kap.

10 kap.

8 a–8 c §§,

12 kap.

 

6 a–6 c §§ eller i föreskrifter som har

6 a–6 c §§ eller i föreskrifter som har

 

meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 2

meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 2

 

inte är uppfyllda,

 

 

 

inte är uppfyllda,

 

 

 

 

 

17. i strid med 6 a kap. 2 § låter

18. i strid med 6 a kap. 2 § låter

 

bli att upprätta eller lämna in en

bli att upprätta eller lämna in en

 

koncernåterhämtningsplan,

 

koncernåterhämtningsplan,

 

 

18. i strid med 6 b kap. 11 § låter

19. i strid med 6 b kap. 11 § låter

 

bli att anmäla att koncerninternt

bli att anmäla att koncerninternt

 

finansiellt stöd ska lämnas,

 

 

finansiellt stöd ska lämnas,

 

 

 

19. i

strid

med

13 kap.

4 a och

20. i

strid

med 13 kap. 4 a

och

 

5 a §§

låter

bli

att

underrätta

5 a §§

låter

bli

att

underrätta

 

Finansinspektionen om

institutet

Finansinspektionen

om

institutet

 

fallerar eller sannolikt kommer att

fallerar eller sannolikt kommer att

 

fallera, eller

 

 

 

 

fallera, eller

 

 

 

 

 

 

20. i strid med 28 kap. 1 § lagen

21. i strid med 28 kap. 1 § lagen

 

(2015:1016) om resolution låter bli

(2015:1016) om resolution låter bli

 

att lämna begärda upplysningar till

att lämna begärda upplysningar till

 

Riksgäldskontoret.

 

 

Riksgäldskontoret.

 

 

 

 

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds-

 

eller underrättelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 § för förvärv eller

 

avyttring av aktier eller andelar i institutet, ska första stycket 2 och 3 inte

 

gälla för den personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

 

 

 

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets

 

överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov

 

oaktsamhet orsakat överträdelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingripande sker genom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio

 

år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut,

 

eller ersättare för någon av dem, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

92

2. beslut om sanktionsavgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydelse enligt prop. 2016/17:162 Föreslagen lydelse Prop. 2016/17:173

8 §

Sanktionsavgiften för ett kreditinstitut ska fastställas till högst det högsta

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. tio procent av kreditinstitutets

1. tio procent av kreditinstitutets

omsättning eller, i förekommande

omsättning eller, i förekommande

fall,

motsvarande

omsättning på

fall,

motsvarande

omsättning på

koncernnivå närmast

föregående

koncernnivå närmast

föregående

räkenskapsår, eller

 

 

 

 

räkenskapsår,

 

 

 

 

 

 

2. två gånger

den

vinst

som

2. två

gånger

den

vinst

som

institutet gjort till följd av

institutet gjort till följd av

regelöverträdelsen,

om

beloppet

regelöverträdelsen,

om

beloppet

går att fastställa.

 

 

 

 

 

går att fastställa, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ett

belopp

 

 

motsvarande

 

 

 

 

 

 

 

 

fem miljoner euro.

 

 

 

 

 

Sanktionsavgiften

 

får

inte

Sanktionsavgiften

 

får

inte

bestämmas till ett lägre belopp än

bestämmas till ett lägre belopp än

5 000 kronor.

Om

överträdelsen

5 000 kronor.

Om

överträdelsen

har skett under institutets första

har skett under institutets första

verksamhetsår

eller

om

uppgifter

verksamhetsår

eller

om

uppgifter

om

omsättningen

 

annars saknas

om

omsättningen

 

annars saknas

eller är bristfälliga, får den upp-

eller är bristfälliga, får omsätt-

skattas.

 

 

 

 

 

 

ningen uppskattas.

 

 

 

 

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven enligt 6 kap. 1 §.

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

93

Prop. 2016/17:173 2.18

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:299)

 

om inlåningsverksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:299) om inlåningsverk- samhet

dels att 10, 18 och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 18 a–18 g §§, och närmast före 18 d och 18 g §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

10 §1

 

 

 

 

Bestämmelser om skyldighet för

Bestämmelser om skyldighet för

företag som driver inlånings-

företag som driver inlånings-

verksamhet enligt denna lag att

verksamhet enligt denna lag att

medverka

till

att

 

förhindra

medverka

till

att

 

förhindra

penningtvätt

finns

i

lagen

penningtvätt

finns

i

lagen

(2009:62) om åtgärder mot

(2017:000) om åtgärder mot

penningtvätt

och

finansiering av

penningtvätt

och

finansiering av

terrorism.

 

 

 

 

terrorism.

 

 

 

 

Ett företag som är registrerat enligt 7 § ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.

Finansinspektionen får, när den anser det nödvändigt, genomföra en undersökning hos företaget.

18 §2

Finansinspektionen får förelägga ett företag som driver inlånings- verksamhet att göra rättelse om företaget

1.inte uppfyller kravet i 5 § första stycket eller 6 § första stycket,

2.överträder en bestämmelse i 9 §, 10 § andra stycket, 11 §, 12 § eller 14 § andra stycket,

3. överträder en bestämmelse i

3. överträder en bestämmelse i

lagen (2009:62) om åtgärder mot

lagen (2017:000) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av

penningtvätt och finansiering av

terrorism, eller en föreskrift som

terrorism, eller föreskrifter som har

har meddelats med stöd av den

meddelats med stöd av den lagen,

lagen, eller

eller

4. överträder någon annan bestämmelse i en författning som reglerar företagets inlåningsverksamhet.

Om en innehavare som avses i 6 § andra stycket inte uppfyller kravet i 6 § första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen.

1

Senaste lydelse 2009:74.

2

Senaste lydelse 2009:74.

94

 

Om ett företag inte gör rättelse får inspektionen avföra det ur registret. Ett företag ska också avföras ur registret om det anmäler att det inte längre driver inlåningsverksamhet eller om det på annat sätt framgår att inlåningsverksamheten har upphört.

18 a §

Vid överträdelser enligt 18 § första stycket, som inte är ringa, får Finansinspektionen ingripa mot ett företag genom beslut om sanktionsavgift.

18 b §

Finansinspektionen får ingripa mot någon som ingår i företagets styrelse eller är dess verkställande direktör eller ersättare för någon av dem, om företaget har befunnits ansvarigt för en överträdelse av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om över- trädelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte får upprätthålla en funktion som avses i första stycket i ett företag, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

18 c §

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om företaget tidigare har begått en överträdelse eller om den fysiska personen tidigare orsakat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om

Prop. 2016/17:173

95

Prop. 2016/17:173

96

1.företaget eller den fysiska personen i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2.företaget snabbt har upphört med överträdelsen eller den fysiska personen i företagets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

Sanktionsavgift

18 d §

Sanktionsavgiften för ett företag ska uppgå till lägst 5 000 kronor och som högst fastställas till det högsta av

1.tio procent av företagets omsättning närmast föregående räkenskapsår eller, i förekom- mande fall när det är fråga om överträdelse av lagen (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, mot- svarande omsättning på koncern- nivå,

2.två gånger den vinst som företaget gjort till följd av regel- överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3.ett belopp i kronor mot- svarande fem miljoner euro.

Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten. Den får inte vara så stor att företaget därefter inte uppfyller kravet i 5 §.

18 e §

En sanktionsavgift för en fysisk person ska som högst fastställas till det högsta av

1. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av

regelöverträdelsen,

om beloppet Prop. 2016/17:173

går att fastställa, eller

2. ett belopp som per den 25 juni

2015

i

kronor

motsvarade

fem miljoner euro. Avgiften tillfaller staten.

18 f §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 18 c § samt till företagets eller den fysiska personens finansiella ställ- ning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen.

Sanktionsföreläggande och verkställighet

 

 

18 g §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid

ingripanden

mot

fysiska

 

 

personer vid

överträdelser

enligt

 

 

18 b §

ska

Finansinspektionen

 

 

tillämpa

bestämmelserna

om

 

 

sanktionsföreläggande

i

15 kap.

 

 

9 a–9 d §§

lagen

(2004:297)

om

 

 

bank- och finansieringsrörelse.

 

 

 

Vid

beslut

om

sanktionsavgift

 

 

ska 15 kap.

11–14 §§ lagen

om

 

 

bank-

och

finansieringsrörelse

 

 

tillämpas i fråga om verkställighet

 

 

av beslut om sanktionsavgift.

 

 

21 §

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionens beslut

enligt

Finansinspektionens

beslut enligt

15 § andra stycket får inte

över-

15 § andra stycket och beslut om

klagas. Inspektionens beslut i övrigt

sanktionsföreläggande

får

 

inte

enligt denna lag får överklagas hos

överklagas.

Inspektionens beslut i

allmän förvaltningsdomstol.

Pröv-

övrigt enligt denna lag får över-

ningstillstånd krävs vid överkla-

klagas till allmän förvaltningsdom-

gande till kammarrätten.

 

stol. Prövningstillstånd krävs

vid

 

 

överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

97

Prop. 2016/17:173 2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:405)

 

om försäkringsförmedling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2005:405) om försäkrings- förmedling

dels att 8 kap. 1, 12, 13 och 15–18 §§, 10 kap. 1 § och rubrikerna närmast före 8 kap. 1, 12 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 8 kap. 1 a–1 c §§ och 13 a–13 c §§, och närmast före 8 kap. 13 c § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

8 kap.

Ingripande mot

Ingripande mot

försäkringsförmedlare

försäkringsförmedlare

 

och vissa fysiska personer

1 §1

Om en försäkringsförmedlare har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller enligt andra författningar som reglerar försäkringsförmedlarens verksam- het, samt föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda författ- ningar, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att vidta åtgärd inom viss tid, ett förbud att verkställa beslut eller en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska försäkringsförmedlarens tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträ- delse är ringa eller ursäktlig, om försäkringsförmedlaren gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot försäk- ringsförmedlaren och dessa åtgär- der bedöms tillräckliga.

1 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i försäkrings- förmedlarens styrelse eller är dess verkställande direktör eller på mot- svarande sätt företräder försäk- ringsförmedlaren, eller är ersättare för någon av dem, om förmedlaren

1 Senaste lydelse 2009:75. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

98

har befunnits ansvarig för en Prop. 2016/17:173 överträdelse av lagen (2017:000) om

åtgärder mot penningtvätt och finan- siering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om över- trädelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos en försäkringsförmedlare, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1 b §

Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om

1.en överträdelse är ringa eller ursäktlig,

2.försäkringsförmedlaren gör rättelse eller om den fysiska personen i försäkringsför- medlarens ledning verkat för att försäkringsförmedlaren gör rättelse, eller

3.någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot försäk- ringsförmedlaren eller den fysiska personen i försäkringsför- medlarens ledning och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

1c §

I försvårande riktning ska det

beaktas om

försäkringsförmedlaren

 

tidigare har begått en överträdelse

 

eller om den fysiska personen i

 

försäkringsförmedlarens

ledning

 

tidigare

orsakat

en

sådan

99

Prop. 2016/17:173

 

 

 

 

 

 

överträdelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I förmildrande riktning ska det

 

 

 

 

 

 

 

beaktas om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. förmedlaren

eller

den

 

fysiska

 

 

 

 

 

 

 

personen

i

försäkringsförmedlarens

 

 

 

 

 

 

 

ledning

i

väsentlig

utsträckning

 

 

 

 

 

 

 

genom ett aktivt samarbete har

 

 

 

 

 

 

 

underlättat

 

Finansinspektionens

 

 

 

 

 

 

 

utredning, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. förmedlaren snabbt har upphört

 

 

 

 

 

 

 

med överträdelsen, eller den fysiska

 

 

 

 

 

 

 

personen i

försäkringsförmedlarens

 

 

 

 

 

 

 

ledning snabbt verkat för att

 

 

 

 

 

 

 

överträdelsen

ska upphöra,

sedan

 

 

 

 

 

 

 

den anmälts till eller påtalats av

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen.

 

 

 

 

Straffavgift

 

 

 

 

Sanktionsavgift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

en försäkringsförmedlare, ett

Om

en försäkringsförmedlare,

ett

försäkringsföretag

eller

en

utländsk

försäkringsföretag

eller

en

utländsk

försäkringsförmedlare

som

utövar

försäkringsförmedlare

som

 

utövar

försäkringsförmedling i Sverige enligt

försäkringsförmedling i Sverige enligt

3 kap. 2 § har meddelats beslut om

3 kap. 2 § har meddelats beslut om

anmärkning eller varning enligt 1, 8

anmärkning eller varning enligt 1, 8

eller

11 §,

får

Finansinspektionen

eller

11 §,

får

Finansinspektionen

besluta

att

försäkringsförmedlaren,

besluta

att

försäkringsförmedlaren,

försäkringsföretaget

eller

den

försäkringsföretaget

eller

 

den

utländska

försäkringsförmedlaren

utländska försäkringsförmedlaren ska

skall betala straffavgift.

 

 

betala en sanktionsavgift.

 

 

 

Avgiften tillfaller staten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straffavgiften ska uppgå till lägst

Sanktionsavgiften ska uppgå till

5 000 kronor

och

högst 50 miljoner

lägst 5 000 kronor och som högst

kronor.

 

 

 

 

 

fastställas till det högsta av

 

 

 

Avgiften får inte överstiga tio

1. tio

procent

av

omsättningen

procent

av

omsättningen närmast

närmast föregående räkenskapsår för

föregående räkenskapsår för för-

försäkringsförmedlaren,

 

 

försäk-

säkringsförmedlaren,

försäkrings-

ringsföretaget eller filialen till en

företaget eller filialen till en sådan

sådan utländsk försäkringsförmedlare

utländsk

 

försäkringsförmedlare

som

avses

i

3 kap.

2 §

eller,

i

som avses i 3 kap. 2 §. Om över-

förekommande fall när det är fråga

trädelsen har skett under försäk-

om överträdelse av lagen (2017:000)

ringsförmedlarens,

försäkrings-

om åtgärder mot penningtvätt och

företagets

eller

filialens

första

finansiering

 

av

terrorism

eller

verksamhetsår eller om uppgifter

föreskrifter som har meddelats med

2

Senaste lydelse 2010:2070.

100

 

om omsättningen

annars saknas

stöd av

den lagen,

motsvarande Prop. 2016/17:173

eller är bristfälliga, får den upp-

omsättning på koncernnivå,

 

skattas.

 

 

2. två gånger den vinst som för-

 

 

 

säkringsförmedlaren,

försäkrings-

 

 

 

företaget eller filialen gjort till följd

 

 

 

av regelöverträdelsen,

om

beloppet

 

 

 

går att fastställa, eller

 

 

 

 

 

3. ett belopp i kronor motsvarande

 

 

 

fem miljoner euro.

 

 

 

 

 

Om överträdelsen har skett under

 

 

 

försäkringsförmedlarens, försäkrings-

 

 

 

företagets

eller filialens

första

 

 

 

verksamhetsår eller om uppgifter om

 

 

 

omsättningen annars saknas eller är

 

 

 

bristfälliga, får omsättningen upp-

 

 

 

skattas.

 

 

 

Avgiften får inte vara så stor att försäkringsförmedlaren eller försäk-

ringsföretaget därefter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden, 6 kap.

1 §

lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse eller 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

När avgiftens storlek beslutas, ska

 

 

 

 

särskild hänsyn tas till hur allvarlig

 

 

 

 

den överträdelse är som har föranlett

 

 

 

 

anmärkningen eller

varningen

och

 

 

 

 

hur länge överträdelsen har pågått.

13 a §

Vid ingripande enligt 1 a § ska sanktionsavgiften som högst fast- ställas till det högsta av

1.två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

2.ett belopp som per den 25 juni

2015 i kronor motsvarade fem miljoner euro.

Avgiften tillfaller staten.

13 b §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 1 b § första stycket och 1 c § samt till den fysiska eller juridiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen.

101

Prop. 2016/17:173

Sanktionsföreläggande

 

 

13 c §

 

 

 

 

 

 

Frågor om

ingripanden

mot

 

fysiska

personer

vid

överträdelser

 

enligt

1 a §

tas upp av Finans-

 

inspektionen

genom

sanktionsföre-

 

läggande.

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

ska

 

tillämpa

bestämmelserna

om

 

sanktionsföreläggande i 15 kap.

 

9 a–9 d §§

lagen (2004:297)

om

 

bank- och finansieringsrörelse.

 

Verkställighet och beslut om

 

Verkställighet och beslut om

straffavgift eller förseningsavgift

sanktionsavgift eller försenings-

 

 

 

 

 

avgift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

 

 

 

Straffavgiften eller

försenings-

Sanktionsavgiften

eller

 

förse-

avgiften skall betalas till Finans-

ningsavgiften

ska

betalas

till

inspektionen inom trettio dagar efter

Finansinspektionen

inom

 

trettio

det att beslutet om den har vunnit

dagar efter det att beslutet om den

laga kraft eller den längre tid som

har

fått

laga

kraft

eller

anges i beslutet.

 

 

 

sanktionsföreläggandet

godkänts

 

 

 

 

 

eller den längre tid som anges i

 

 

 

 

 

beslutet.

 

 

 

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

 

Finansinspektionens

beslut

att

Finansinspektionens

beslut om

påföra straffavgift eller försenings-

sanktionsavgift eller förseningsavgift

avgift får verkställas utan före-

får verkställas utan föregående dom

gående dom eller utslag om avgif-

eller utslag om avgiften inte har

ten inte har betalats inom den tid

betalats inom den tid som anges i

som anges i 15 §.

 

 

 

15 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 §

 

 

 

 

 

Om straffavgiften eller förse-

Om sanktionsavgiften eller för-

ningsavgiften inte betalas inom den

seningsavgiften inte betalas inom den

tid som anges i 15 §, skall Finans-

tid som anges i 15 §, ska Finans-

inspektionen

lämna den

obetalda

inspektionen

lämna

den

obetalda

avgiften för indrivning. Bestämmelser

avgiften för indrivning. Bestämmelser

om indrivning finns i lagen

om indrivning finns i lagen

(1993:891) om indrivning av statliga

(1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m.

 

 

 

fordringar m.m.

 

 

 

 

 

 

 

18 §

 

 

 

 

 

En straffavgift eller försenings-

En sanktionsavgift eller förse-

avgift som påförts faller bort i den

ningsavgift som har beslutats faller

utsträckning

verkställighet

inte

har

bort i den utsträckning verkställighet

102

skett inom fem år från det att beslutet

inte har skett inom fem år från det att Prop. 2016/17:173

vann laga kraft.

 

beslutet fick laga kraft eller

 

 

sanktionsföreläggandet godkändes.

 

10 kap.

 

 

1 §

 

Finansinspektionens beslut

enligt

Finansinspektionens beslut enligt

8 kap. 19 § andra stycket får inte

8 kap. 19 § andra stycket och beslut

överklagas.

 

om sanktionsföreläggande får

inte

 

 

överklagas.

 

Andra beslut av Finansinspek-

Andra beslut av Finansinspek-

tionen enligt denna lag får över-

tionen enligt denna lag får

klagas hos allmän förvaltnings-

överklagas till allmän förvalt-

domstol.

 

ningsdomstol.

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Finansinspektionen får bestäm-

Finansinspektionen får bestäm-

ma att ett beslut om förbud, före-

ma att ett beslut om förbud, före-

läggande eller återkallelse

skall

läggande eller återkallelse

ska

gälla omedelbart.

 

gälla omedelbart.

 

1.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

2.Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

103

Prop. 2016/17:173 2.20

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

(2005:551)

 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 42 § aktiebolagslagen (2005:551) ska

ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.

42 §1

En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt någon av följande bestämmelser:

1.9 kap. 1, 3 och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ brottsbalken,

2.2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69), och

3.3–5 §§ och, om brottet inte är ringa, 7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

En revisor ska även vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för

bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt 10 kap. 5 a–

5 e §§ brottsbalken.

 

Om revisorn finner att en

Om revisorn finner att en

misstanke av det slag som avses i

misstanke av det slag som avses i

första eller andra stycket bör

första eller andra stycket bör

föranleda honom eller henne att

föranleda honom eller henne att

lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 §

lämna uppgifter enligt 4 kap. 3 och

lagen (2009:62) om åtgärder mot

6 §§ lagen (2017:000) om åtgärder

penningtvätt och finansiering av

mot penningtvätt och finansiering

terrorism, ska dock åtgärder enligt

av terrorism, ska dock åtgärder

43 och 44 §§ inte vidtas.

enligt 43 och 44 §§ inte vidtas.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017.

1 Senaste lydelse 2014:313.

104

2.21

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)

Prop. 2016/17:173

 

om värdepappersmarknaden

 

Härigenom föreskrivs att 24 kap. 3 och 7 §§ och 25 kap. 1 a, 9 och

 

12 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

24kap.

3 §1

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett värdepappersbolag, en börs eller en clearingorganisation och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i värdepappersbolaget, börsen eller clearingorganisationen.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

1.om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för värdepappersbolaget, börsen eller clearingorganisationen eller vara verkställande direktör i detta företag, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett värdepappersbolag, en börs eller en clearingorganisation och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda företaget,

2.om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att värdepappersbolagets, börsens eller clearingorganisationens rörelse drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet, och

3. om det finns skäl att anta att

3. om det finns skäl att anta att

förvärvet har samband med eller

förvärvet har samband med eller

kan öka risken för

 

kan öka risken för

a) penningtvätt

enligt

1 kap.

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 §

5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder

lagen (2017:000) om åtgärder mot

mot penningtvätt och finansiering

penningtvätt

och

finansiering av

av terrorism, eller

 

 

terrorism, eller

 

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

lagen (2002:444) om straff för

lagen (2002:444) om straff för

finansiering av

särskilt

allvarlig

finansiering

av

särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

om straff för terroristbrott.

 

om straff för terroristbrott.

Om det är fråga om ett värdepappersbolag och förvärvaren är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag

1 Senaste lydelse 2014:985.

105

Prop. 2016/17:173 enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet av aktier i ett värdepappersbolag skulle leda till nära förbindelser mellan bolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

7 §2

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

1.om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att värdepappersbolagets, börsens eller clearingorganisationens verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

2.om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet,

3.om ägaren, när det är fråga om ett värdepappersbolag, är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4. om det finns skäl att anta att

4. om det finns skäl att anta att

innehavet har samband med eller

innehavet har samband med eller

kan öka risken för

 

kan öka risken för

a) penningtvätt enligt

1 kap.

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 §

5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder

lagen (2017:000) om åtgärder mot

mot penningtvätt och finansiering

penningtvätt

och

finansiering av

av terrorism, eller

 

terrorism, eller

 

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 §

lagen (2002:444) om straff för

lagen (2002:444) om straff för

finansiering av särskilt

allvarlig

finansiering

av

särskilt allvarlig

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brottslighet i vissa fall, såvitt avser

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

brott enligt 2 § lagen (2003:148)

om straff för terroristbrott.

 

om straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

2 Senaste lydelse 2014:985.

106

25 kap.

Prop. 2016/17:173

1 a §3

 

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett

 

värdepappersbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller

 

ersättare för någon av dem, om värdepappersbolaget

 

1.har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2.