Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU31

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens lagförslag med den ändringen att det bör framgå av ikraftträdandebestämmelserna i de tre upphandlingslagarna att bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor enbart ska tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet. Utskottet avstyrker förslaget i följdmotionen.

Propositionen innehåller förslag till bestämmelser om arbetsrättsliga villkor vid upphandling och är ett led i genomförandet av tre EU-direktiv om upphandling. Förslagen innebär att upphandlande myndigheter och enheter i upphandlingar ska ställa villkor på lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. De villkor som leverantören minst ska uppfylla ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Villkoren får dock inte anges till en lägre nivå än vad som följer av lag. Innan villkoren bestäms ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ha fått tillfälle att yttra sig.

När svensk rätt inte är tillämplig ska villkoren ställas enligt Internationella arbetstagarorganisationens (ILO) kärnkonventioner. Därutöver får de ställas enligt de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet utförs.

Förslagen i bestämmelserna ska, till skillnad från förslagen i propositionen Nytt regelverk om upphandling (prop. 2015/16:195), endast tillämpas på direktivstyrda upphandlingar, dvs. upphandlingar vars värden uppgår till minst gällande tröskelvärden, vilket innebär att cirka två tredjedelar av alla upphandlingar undantas från regelverket. Även andra inskränkningar och förtydliganden har gjorts i förhållande till den tidigare propositionen. Den nu framlagda propositionen är ett resultat av förhandlingar och en överenskommelse mellan regeringen, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Med anledning av propositionen har en följdmotion väckts. I betänkandet finns en reservation (M, C, L). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

1

2016/17:FiU31 SAMMANFATTNING

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Ett yrkande i en följdmotion.

2

2016/17:FiU31

Innehållsförteckning  
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 4
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 5
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 5
Utskottets överväganden................................................................................. 7
Arbetsrättsliga villkor ................................................................................... 7
Propositionen ............................................................................................. 7
Motionen.................................................................................................. 13
Utskottets ställningstagande..................................................................... 13
Reservation ................................................................................................... 14
Arbetsrättsliga villkor (M, C, L)................................................................. 14
Särskilt yttrande ............................................................................................ 15
Arbetsrättsliga villkor (S, MP, V) .............................................................. 15
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag ............................................................ 16
Propositionen ............................................................................................ 16
Följdmotionen ........................................................................................... 16
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 17
Bilaga 3  
Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU3y ...................................... 37

3

2016/17:FiU31

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Arbetsrättsliga villkor

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med den ändringen att ikraftträdandebestämmelserna ska lyda

”1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

2. Bestämmelserna i 17 kap. 2–5 §§ tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet.”,

2. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna med den ändringen att ikraftträdandebestämmelserna ska lyda

”1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

2. Bestämmelserna i 16 kap. 2–5 §§ tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet.”,

3. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner med den ändringen att ikraftträdandebestämmelserna ska lyda

”1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

2. Bestämmelserna i 14 kap. 2–5 §§ tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet.”,

4.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

5.lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:163 punkterna 4 och 5,

bifaller delvis proposition 2016/17:163 punkterna 1–3 och avslår motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L).

Reservation (M, C, L)

Stockholm den 27 april 2017

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Ulf Kristersson (M), Monica Green (S), Maria Plass (M), Ingela Nylund Watz (S), Oscar Sjöstedt (SD), Janine Alm Ericson (MP), Dennis Dioukarev (SD), Ulla Andersson (V), Jakob Forssmed (KD), Börje Vestlund (S), Fredrik Schulte (M), Anette Åkesson (M), Peter Helander (C), Leif Pettersson (S), Mathias Sundin (L) och Björn Wiechel (S).

4

2016/17:FiU31

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

En följdmotion har väckts i ärendet.

I ärendet har det kommit in en skrivelse från SKL Kommentus och Sveriges Offentliga Inköpare.

Den 30 november 2016 fattade riksdagen beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nytt regelverk om upphandling.1 Genom beslutet antogs tre nya lagar på upphandlingsområdet, vilka skulle genomföra tre EU-direktiv.2 Riksdagen avslog dock regeringens förslag i de delar det avsåg en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor och därtill knutna bestämmelser i de tre föreslagna lagarna. Därmed avslog riksdagen förslagen till genomförande av artiklarna 18.2 och 71.1 i LOU-direktivet, artiklarna 36.2 och 88.1 i LUF- direktivet samt artiklarna 30.3 och 42.1 i LUK-direktivet. Därigenom biföll riksdagen motion 2016/17:68 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) och tillkännagav samtidigt att regeringen, om den fann att lagstiftningen skulle behöva kompletteras i något avseende för att fullt ut genomföra de tre direktiven i svensk lagstiftning, utan dröjsmål skulle återkomma med kompletterande lagförslag som är utformade så att ändamålsenliga arbetsrättsliga villkor kan ställas vid upphandling utan att sådana problem och oklarheter som beskrevs i utskottets ställningstagande uppkommer.

I den nu aktuella propositionen återkommer regeringen med ett nytt förslag till bestämmelser om arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Propositionen och förändringarna i förhållande till det lagförslag som avslogs av riksdagen är ett resultat av förhandlingar och en överenskommelse mellan regeringen, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Regeringen anser därmed att riksdagens tillkännagivande har slutbehandlats.

Regeringens förslag innebär bl.a. inskränkningar och mindre justeringar i de förslag som har granskats av Lagrådet i den tidigare propositionen. Vissa redaktionella ändringar har gjorts, men regeringen bedömer att de är av sådan art att Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse. Därför har regeringen inte begärt något yttrande från Lagrådet över dessa ändringar.

1Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet), direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (LUF-direktivet) samt direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet).

5

2016/17:FiU31 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
  Finansutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge arbetsmarknadsutskottet
  tillfälle att yttra sig över propositionen och eventuella motioner. I ett yttrande
  av den 25 april 2017 (yttr. 2016/17:AU3y) anförde arbetsmarknads-utskottet
  sammanfattningsvis att finansutskottet bör tillstyrka propositionen, se bilaga
  3. I yttrandet finns en avvikande mening (M, C, L) och ett särskilt yttrande (S,
  MP, V).
  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

6

2016/17:FiU31

Utskottets överväganden

Arbetsrättsliga villkor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller delvis propositionen och avslår motionen. Jämför reservationen (M, C, L) och det särskilda yttrandet (S,

MP, V).

Propositionen

Allmänt

I propositionen anför regeringen att det sociala skyddet framhålls i 2014 års upphandlingsdirektiv och att kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning har en avgörande betydelse för detta skydd. Leverantörer ska inte riskera att utsättas för illojal konkurrens från leverantörer som vinner upphandlingar genom att konkurrera med undermåliga anställningsvillkor.

Regeringen konstaterar att det redan enligt dagens regler är möjligt att ta miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Det råder dock en osäkerhet bland upphandlande myndigheter och enheter om vad de får kräva när det gäller arbetsrättsliga villkor, och regeringen anser därför att reglerna bör klargöras.

I Sverige regleras anställningsvillkor till stor del av arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal. Avtalen är inte allmänt tillgängliga men många avtal har gjorts tillgängliga. Enligt regeringens bedömning kan de avtalen utgöra underlag vid kravställande i upphandlingar. Lagrådet ansåg att förslagen i dessa delar är oförenliga med syftet att reglerna ska bli enklare.3 Regeringen understryker dock att det nya regelverket på upphandlingsområdet även har andra mål. Ett sådant mål är att förbättra möjligheterna att främja samhälleliga mål. Regeringen har justerat förslagen i den delen så att de inte längre omfattar bestämmelser för upphandlingar under de s.k. tröskelvärdena. I kombination med att regelverket endast ska tillämpas där det är behövligt, dvs. i branscher där det finns risk att skäliga arbetsvillkor åsidosätts, kommer den förändringen att underlätta framför allt för de små företagen.

Därutöver har Upphandlingsmyndighetens roll förtydligats så att en upphandlande myndighet i första hand kan söka kontakt med Upphandlingsmyndigheten för att få information om vilka nivåer på lön, semester och arbetstid som gäller i kollektivavtalen. Detta underlättar framför allt för små upphandlande myndigheter och enheter eftersom de inte behöver hämta information från arbetsmarknadens parter vid varje upphandling. Det

3 Prop. 2015/16:195 del 4 bil. 30 s. 1 439 f.

7

2016/17:FiU31 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  blir också tydligare för företagen vad som kommer att gälla i olika
  upphandlingar, eftersom de kan hitta information om olika kollektivavtal hos
  Upphandlingsmyndigheten, vilket inte minst underlättar för de mindre
  företagen.
  Det har också förtydligats att när information om arbetsrättsliga krav i
  kollektivavtal inte finns att tillgå är den upphandlande myndigheten inte
  skyldig att ställa dessa villkor. Detta innebär att risken för att de upphandlande
  myndigheterna får tolkningsföreträde av kollektivavtalen försvinner.
  När det gäller s.k. innovationsupphandlingar, alltså där den upphandlande
  myndigheten eller enheten efterfrågar och tillåter nya lösningar, har det gjorts
  tydligt att när det inte är möjligt för myndigheten eller enheten att förutse
  exempelvis vilken eller vilka branscher potentiella anbudsgivare kan komma
  ifrån, kommer den heller inte att behöva ställa arbetsrättsliga krav. Detta
  innebär att de arbetsrättsliga kraven inte kommer att försvåra användningen av
  innovationsupphandlingar.
  Skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor
  Att arbetsrättsliga hänsyn är viktiga att ta framgår av upphandlingsdirektiven.
  Regeringen delar den bedömningen. Att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor
  för fullgörande av kontrakt eller koncessioner är alltså något som både EU och
  regeringen anser är eftersträvansvärt. Regeringen föreslår att upphandlande
  myndigheter och enheter vid upphandlingar ska kräva att leverantören fullgör
  ett kontrakt eller en koncession enligt vissa särskilda arbetsrättsliga villkor,
  om det är behövligt – vilket främst är i branscher där bristande arbetsvillkor
  visat sig vara ett särskilt problem. Lagrådet ifrågasatte om lagförslagen är
  godtagbara med hänsyn till de små företagen. De nya bestämmelserna bör
  enligt regeringen bl.a. av den anledningen göras tillämpliga enbart för
  direktivstyrda upphandlingar, dvs. för upphandlingar vars beräknade värde
  uppgår till minst de tröskelvärden som finns angivna i direktiven. Lagrådet
  efterlyste också en närmare analys av hur arbetstagarbegreppet ska tillämpas
  och hur små företag som familjeföretag ska förhålla sig till villkor enligt
  kollektivavtal. Enligt regeringen ska begreppet arbetstagare tolkas i enlighet
  med vad som gäller enligt arbetsrätten. I svensk arbetsrätt avses med
  arbetstagare det s.k. civilrättsliga arbetstagarbegreppet. I propositionen
  tydliggörs att mikroföretag som t.ex. agerar underleverantör vid en
  upphandling över tröskelvärdet inte ska missgynnas. Det kan t.ex. handla om
  ett lantbruk med arbetsgivare och arbetstagare som är samma person där
  arbetsrättsliga krav inte behöver ställas. Propositionen är tydlig med att
  mikroföretag – företag utan anställda – inte ska drabbas negativt av
  lagstiftningen. I propositionen framgår att om reglerna ändå visar sig få
  negativa konsekvenser för mikroföretag kommer regeringen utan dröjsmål att
  vidta åtgärder för att ändra på detta förhållande. Vad som avses med
  tillämpliga arbetsrättsliga skyldigheter framgår enligt regeringen av lagar och
  kollektivavtal. Det är således de skyldigheter som lagarna och avtalen reglerar

8

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU31

som avgör vad upphandlande myndigheter och enheter kan ställa som särskilda arbetsrättsliga villkor i upphandlingen. Obligatoriet bör enligt regeringen kombineras med en behövlighetsbedömning, och villkoret i det enskilda fallet bör ha anknytning till det som ska anskaffas, dvs. vara kopplat till kontraktsföremålet, och villkoret ska vara förenligt med principerna för upphandling.

Vilka villkor ska ställas?

Regeringen anser att de arbetsrättsliga villkor som, när det är behövligt, ska ställas ska vara villkor om lön, semester och arbetstid. För denna ståndpunkt finns det också en bred acceptans. När det gäller frågan om att utsträcka de obligatoriska villkoren till tjänstepensioner och försäkringar är frågan mer komplicerad. Flera remissinstanser har gjort gällande att det skulle kunna uppstå tillämpningssvårigheter, och regeringen instämmer i det. Frågan om i vilken utsträckning olika försäkringar och tjänstepensioner ingår i den s.k. hårda kärnan är enligt regeringen inte heller helt klarlagd i EU-domstolens praxis. Detta skulle kunna få till konsekvens att olika krav i upphandlingar skulle komma att gälla för svenska och utländska företag. Mot den bakgrunden gör regeringen bedömningen att det inte är lämpligt att föreslå lagstiftning på upphandlingsområdet som kräver att även tjänstepensioner och försäkringar ska ingå i de villkor som ska ställas i offentlig upphandling.

Nivåerna på villkoren

Regeringen påminner om att arbetstagarnas villkor i Sverige i regel följer av kollektivavtal eller lagen. Kollektivavtalen verkar tillsammans med lagen. Samtliga kollektivavtal anses reglera arbetstagarnas villkor på ett likvärdigt sätt även om villkoren i avtalen skiljer sig åt. Att villkor i olika kollektivavtal skiljer sig från varandra på en eller flera punkter innebär inte enligt regeringen att något avtal är mer eller mindre representativt. Det kan också antas vara svårt att vid en helhetsbedömning på ett objektivt sätt avgöra vilket kollektivavtal som är mest förmånligt. De nu föreslagna reglerna ska bidra till att arbetstagare inte ska tvingas fullgöra sina anställningar med oskäliga villkor. Upphandlingsrättsligt föreslår regeringen att det ska ske genom att ett fåtal villkor av central betydelse ställs som särskilda arbetsrättsliga villkor för fullgörande av kontrakt eller koncessioner.

De arbetsrättsliga villkoren föreslås bestämmas enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Ett villkor får dock inte bestämmas till en nivå som understiger den lägsta nivå som följer av lag. Villkoren ska enligt förslagen anges som minimivillkor, vilka leverantören minst ska tillförsäkra arbetstagarna.

Det har klargjorts i propositionen att villkor även i andra likvärdiga kollektivavtal än det som pekas ut av den upphandlande myndigheten eller

9

2016/17:FiU31 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  enheten gäller – även för icke-kollektivavtalsanslutna företag. Detta innebär
  att företag utan kollektivavtal kan välja vilket kollektivavtals miniminivå de
  vill leva upp till, av de som gäller inom den aktuella branschen.
  Villkor när svensk arbetsrätt inte är tillämplig
  Enligt regeringens förslag ska upphandlande myndigheter och enheter, om det
  är behövligt, ställa särskilda arbetsrättsliga villkor för fullgörande av kontrakt
  eller koncessioner när arbete utförs under sådana förhållanden att svensk
  arbetsrätt inte är tillämplig. Sådana villkor ska ställas i enlighet med ILO:s
  kärnkonventioner. Utöver det får myndigheter och enheter ställa villkor om att
  arbetet ska utföras enligt de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet
  utförs.
  Bedömningen av behovet av och nivåerna på villkoren
  Regeringen föreslår att myndigheterna och enheterna ska göra en
  helhetsbedömning av omständigheterna i upphandlingen och då bl.a. ta hänsyn
  till vilken bransch upphandlingen rör. Bedömningen föreslås även göras mot
  bakgrund av sannolikheten för att kontraktet eller koncessionen kommer att
  utföras så att svensk rätt inte är tillämplig och av risken för att arbetet utförs
  enligt villkor som inte är förenliga med ILO:s kärnkonventioner. Lagrådet
  ifrågasatte den föreslagna regleringen eftersom de obligatoriska kraven inte är
  förenade med någon sanktion. Regeringen framhåller dock att varje åtgärd
  som en myndighet vidtar i samband med upphandling och som kan ha rättslig
  verkan är ett beslut som kan bli föremål för överprövning. Det gäller enligt
  regeringen också underlåtenhet att vidta sådana åtgärder som följer av
  skyldigheter i lagstiftningen. Dessutom kommer Konkurrensverket i egenskap
  av tillsynsmyndighet att kunna säkerställa tillämpningen av de föreslagna
  reglerna.
  Innan villkoren anges föreslås de centrala arbetstagar- och
  arbetsgivarorganisationer som slutit kollektivavtalet i fråga få tillfälle att
  lämna uppgifter om villkoren, om det inte är obehövligt. Om uppgifter om
  villkorsnivåerna inte framgår av avtalen på grund av att de är avtal utan angett
  löneutrymme och utan fastställda lönenivåer (s.k. sifferlösa avtal), om
  arbetsmarknadens parter inte lämnar ut avtalen eller om parternas tolkning av
  villkoren är sådana att de över huvud taget inte går att ställa, kommer den
  upphandlande myndigheten eller enheten att sakna underlag för att ställa
  villkoren. I sådana fall föreslås den upphandlande myndigheten eller enheten
  inte vara skyldig att ställa det villkoret. Regeringen anser därför att det bör
  finnas ett undantag för den situationen.
  Regeringen gör bedömningen att Upphandlingsmyndigheten kommer att ge
  stöd till de upphandlande myndigheterna och enheterna om vilka branscher
  och övriga faktorer som kan medföra risk för oskäliga arbetsvillkor samt om

10

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU31

de villkor som tillämpas på arbetsmarknaden när det gäller lön, semester och arbetstid.

Arbetsrättsliga villkor och underentreprenörer

Regeringen föreslår att den upphandlande myndigheten eller enheten, när det är behövligt, ska kräva att leverantören säkerställer att dennes underleverantörer i alla led av leverantörskedjan som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet eller koncessionen uppfyller de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor som följer av upphandlingskontraktet. Om arbetet utförs där svensk rätt inte är tillämplig ska villkoren enligt ILO:s kärnkonventioner anges.

Hur uppfylls villkoren av leverantörer?

Om leverantören är bunden av det kollektivavtal som den upphandlande myndigheten eller enheten har använt sig av är villkoren uppfyllda.

Regeringen föreslår att en leverantör ska anses uppfylla villkoren om den tillämpar motsvarande villkor i ett och samma centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

En leverantör föreslås också enligt regeringens förslag anses uppfylla villkoren om den är en arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utstationering av arbetstagare och som tillämpar motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt den lagen. Regeringen upplyser om att en lagrådsremiss har beslutats, Nya utstationeringsregler, med förslag till ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Förhandlingar pågår också om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (utstationeringsdirektivet). Regeringen skriver att den avser att noggrant följa utvecklingen för att försäkra sig om att de upphandlingsrättsliga bestämmelser som nu föreslås inte påverkar svenskt företagande på ett negativt sätt.

Det icke direktivstyrda området

Regeringen föreslår att regleringen om särskilda arbetsrättsliga villkor för fullgörande av kontrakt och koncessioner inte ska gälla vid upphandling som faller utanför direktivens tillämpningsområde. Reglerna föreslås alltså inte göras tillämpliga på upphandlingar vars beräknade värde understiger tröskelvärdena. Därigenom begränsas också effekterna för de små och medelstora företagen. Om det sker en oväntad fördyrning av ett projekt som inte kunnat förutses när upphandlingens värde uppskattades måste myndigheten eller enheten ta ställning till om det är tillåtet att ändra kontraktet eller om en ny upphandling ska göras. Det finns dock inget krav på att

11

2016/17:FiU31 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  myndigheten eller enheten i en sådan situation ska lägga till kontraktsvillkoren
  med retroaktiv verkan.
  Vissa justeringar i övrigt
  Regeringen föreslår att några korrekturfel och andra språkliga förbiseenden i
  2016 års lagar om offentlig upphandling, om upphandling inom
  försörjningssektorerna och om upphandling av koncessioner ska rättas. Vidare
  föreslås språkliga förbiseenden i offentlighets- och sekretesslagen och lagen
  om allmänna förvaltningsdomstolar rättas.
  Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
  Regeringen föreslår att förslagen ska träda i kraft den 1 juni 2017 och anser att
  de nya upphandlingsdirektiven genomförs fullt ut med de föreslagna
  lagändringarna. Några övergångsbestämmelser behövs inte enligt regeringen.
  Konsekvenser
  I propositionen anförs att syftet med förslagen är att säkerställa att den
  leverantör som vinner kontraktet ska erbjuda sina arbetstagare skäliga
  arbetsvillkor och inte konkurrera med undermåliga anställningsvillkor. De
  kompletteringar som föreslås i propositionen kommer enligt regeringens
  bedömning endast att ha en begränsad påverkan på upphandlande
  myndigheter, enheter och leverantörer. Bestämmelserna om arbetsrättsliga
  villkor kommer att beröra ungefär en tredjedel av alla upphandlingar, dvs.
  upphandlingar över tröskelvärdena. Det är osäkert om en ökad användning av
  särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor kommer att öka kostnaderna för
  upphandlande myndigheter och enheter.
  Kostnaderna för domstolarna bedöms rymmas inom befintliga anslag.
  Påverkan på de små företagen, särskilt sådana som saknar kollektivavtal,
  har minimerats genom utformningen av förslagen. Regeringen avser dock att
  särskilt följa frågan om vilka konsekvenserna blir för t.ex. sådana mikro- och
  småföretag där det inte finns något reellt tvåpartsförhållande mellan
  arbetsgivaren och arbetstagaren.
  För en leverantör som anlitar underleverantörer kan förslaget innebära
  ökade kostnader för uppföljning. Detta bör enligt regeringens bedömning leda
  till att leverantörer ökar noggrannheten när underleverantörer anlitas så att
  dessa är seriösa och verkligen kan antas uppfylla villkoren. Samtidigt har det
  förtydligats hur långt huvudentreprenörens ansvar bör gå för att säkerställa att
  dennes underleverantörer lever upp till arbetsrättsliga villkor. Bland annat
  framgår det nu att det inte finns något krav på att huvudleverantören är part i
  varje avtal med underleverantörerna.
  Regeringen betonar att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte påverkas
  negativt av förslagen.
  Att ålägga kommuner och landsting att ställa särskilda arbetsrättsliga
  kontraktsvillkor minskar deras möjligheter att själva välja vad de vill reglera i

12

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:FiU31
upphandlingskontraktet. Regeringen anser dock att inskränkningen i den  
kommunala självstyrelsen är proportionerlig.  

Motionen

I motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) föreslår motionärerna att regeringens lagförslag avstyrks. Som skäl anför de i huvudsak följande. Risken för att småföretagen missgynnas vid upphandlingar kvarstår med regeringens förslag, trots att de föreslagna reglerna endast ska gälla för upphandlingar som överstiger tröskelvärdet. Lagstiftningen riskerar dessutom att bli mycket komplicerad, och tolkningen av den kan bli väldigt tidskrävande för de upphandlande myndigheterna. Motionärerna anser vidare att det är oklart när arbetsrättsliga villkor ska ställas. Lydelsen i lagtexten ”ska, om det är behövligt” föreslås därför ändras till ”bör”.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att regeringens lagförslag bör antas på det sätt som föreslås i propositionen. Därmed tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker följdmotionen. När det gäller frågan om lagarnas ikraftträdande anser utskottet dock att det är viktigt att förtydliga att de föreslagna reglerna om arbetsrättsliga villkor ska tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet. Utskottet föreslår därför att ikraftträdandebestämmelserna i de tre upphandlingslagarna förtydligas i detta avseende.

13

2016/17:FiU31

Reservation

Arbetsrättsliga villkor (M, C, L)

av Ulf Kristersson (M), Maria Plass (M), Fredrik Schulte (M), Anette Åkesson (M), Peter Helander (C) och Mathias Sundin (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse: Riksdagen avslår regeringens förslag.

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) och avslår proposition 2016/17:163 punkterna 1–5.

Ställningstagande

Trots vissa förbättringar menar vi att även de nya lagförslagen innebär en stor risk för att de små företagen kan komma att missgynnas. Dessutom kommer lagstiftningen att bli mycket komplicerad och tidskrävande att tolka för de upphandlande myndigheterna. Samtidigt är tillgången på relevant kompetens på området relativt begränsad i dag.

Som framgår av vår motion och av den avvikande meningen i yttrandet från arbetsmarknadsutskottet är vi framför allt kritiska till två delar av förslagen i propositionen.

Det första och mest centrala rör när särskilda arbetsrättsliga villkor ska ställas. Vi menar att lydelsen ”ska, om det är behövligt” innebär en

överimplementering av direktivet. Det bör prövas om en mindre skarp skrivning, förslagsvis ”får”, är tillräcklig. Bedömningen av när det är behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor skapar också risker för betydande tillämpningssvårigheter för de upphandlande myndigheterna.

För det andra har vi invändningar mot det som föreslås gälla för de fall då en huvudentreprenör ska ställa krav även på underleverantörer. I dessa fall kvarstår risker för komplikationer för de små företagen, trots att de nya regler som föreslås i propositionen endast gäller över tröskelvärdet. Att krav som ställs på huvudentreprenören ska gälla i hela leverantörskedjan framgår av upphandlingsdirektiven. Kraven på huvudentreprenören borde ha utformats på ett sådant sätt att konsekvenserna för de små företagen inte blir orimliga. Det bör bättre framgå för den som ska tolka den föreslagna lagstiftningen hur en bedömning i praktiken ska göras med avseende på de minsta företagen. Vi menar att konsekvenserna i detta avseende inte är utredda på ett tillfredsställande sätt.

Sammanfattningsvis anser vi att lagförslagen har sådana brister att riksdagen bör avslå propositionen.

14

2016/17:FiU31

Särskilt yttrande

Arbetsrättsliga villkor (S, MP, V)

Fredrik Olovsson (S), Monica Green (S), Ingela Nylund Watz (S), Janine Alm Ericson (MP), Ulla Andersson (V), Börje Vestlund (S), Leif Pettersson (S) och Björn Wiechel (S) anför:

Propositionen som behandlas i detta betänkande är en följd av att riksdagen i behandlingen av proposition 2015/16:195 beslutade att tillkännage att regeringen, om den fann att lagstiftningen skulle behöva kompletteras i något avseende för att fullt ut genomföra de tre direktiven om upphandling från 2014 i svensk lagstiftning, utan dröjsmål borde återkomma med kompletterande lagförslag. Vår uppfattning är alltjämt att direktivets fulla möjligheter borde användas. Vi ställer oss trots detta bakom förslagen i den föreliggande propositionen av nedanstående skäl. Kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning har en avgörande betydelse för att det sociala skyddet på arbetsmarknaden ska kunna upprätthållas. Att insatser som har upphandlats av det offentliga utförs med respekt för arbetstagares grundläggande rättigheter och på villkor enligt lag eller kollektivavtal bidrar till att detta betydelsefulla samhälleliga mål – det sociala skyddet – kan uppnås och vidmakthållas. Att ta arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling handlar dock inte enbart om arbetstagarnas sociala skydd. Skötsamma leverantörer ska inte heller riskera att utsättas för illojal konkurrens av sådana leverantörer som vinner ekonomiska fördelar genom att konkurrera med undermåliga anställningsvillkor. Arbetsrättsliga hänsynstaganden bidrar till likabehandling av leverantörer och en sund konkurrens.

Enligt vår mening bidrar anställningsvillkor som har bestämts i enlighet med det som gäller enligt den svenska arbetsmarknadsmodellen till dels ett socialt skydd för berörda arbetstagare, dels konkurrens på lika villkor. Vår uppfattning är därför att skäliga villkor borde ställas vid behov i alla offentliga upphandlingar. Av samma skäl anser vi också att det i lag borde införas möjlighet att i upphandling ställa krav på villkor om pensioner, försäkringar och annan ledighet än semester, liksom att EU-rätten bör reformeras så att medlemsländer tillåts göra sådana krav obligatoriska. Trots att förslagen i propositionen inte går tillräckligt långt utgör de dock steg i rätt riktning. Kollektivavtalsenliga villkor kommer i vart fall att kunna krävas vid fler offentliga upphandlingar än under nu gällande regelverk. Utan att ha en annan uppfattning i sakfrågan än tidigare ställer vi oss därför bakom förslagen i propositionen.

15

2016/17:FiU31

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Följdmotionen

2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L):

Riksdagen avslår proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling.

16

2016/17:FiU31

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

17

2016/17:FiU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU31

19

2016/17:FiU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU31

21

2016/17:FiU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU31

23

2016/17:FiU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU31

25

2016/17:FiU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU31

27

2016/17:FiU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU31

29

2016/17:FiU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU31

31

2016/17:FiU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU31

33

2016/17:FiU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:FiU31

35

2016/17:FiU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

2016/17:FiU31

BILAGA 3

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU3y

37

2016/17:FiU31 BILAGA 3 ARBETSMARKNADSUTSKOTTETS YTTRANDE 2016/17:AU3Y

38

ARBETSMARKNADSUTSKOTTETS YTTRANDE 2016/17:AU3Y BILAGA 3 2016/17:FiU31

39

2016/17:FiU31 BILAGA 3 ARBETSMARKNADSUTSKOTTETS YTTRANDE 2016/17:AU3Y

40

ARBETSMARKNADSUTSKOTTETS YTTRANDE 2016/17:AU3Y BILAGA 3 2016/17:FiU31

41

2016/17:FiU31 BILAGA 3 ARBETSMARKNADSUTSKOTTETS YTTRANDE 2016/17:AU3Y
42 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017