Försvarsutskottets betänkande

2016/17:FöU11

 

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Sammanfattning

 

 

Utskottet ställer sig bakom regeringens föreslagna lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar. Utskottet ställer sig även bakom regeringens förslag att tillsynsfunktionens benämning ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö i stället för generalläkaren.

I djurskyddslagen föreslås att de nuvarande undantagen för djur som används inom Försvarsmakten begränsas. Vidare föreslås att beslut enligt djurskyddslagen som gäller Försvarsmakten får överklagas till regeringen. Även beslut enligt lagen om foder och animaliska biprodukter som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk föreslås få överklagas till regeringen.

Förslaget innebär vidare att det i patientsäkerhetslagen och smittskyddslagen regleras att hälso- och sjukvården och smittskyddet inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk står under tillsyn av försvarsinspektören för hälsa och miljö. En upplysning förs också in i samma lagar om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om denna tillsyn med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Därutöver föreslås vissa språkliga justeringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.

 

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Tillsyn om kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

2. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),

3. lag om ändring i miljöbalken,

4. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

5. lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

6. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

7. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:144 punkterna 1–7.

Stockholm den 1 juni 2017

På försvarsutskottets vägnar

Allan Widman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Allan Widman (L), Åsa Lindestam (S), Hans Wallmark (M), Peter Jeppsson (S), Lena Asplund (M), Alexandra Völker (S), Mikael Jansson (SD), Jan R Andersson (M), Kent Härstedt (S), Daniel Bäckström (C), Anders Schröder (MP), Lotta Olsson (M), Paula Holmqvist (S), Roger Richtoff (SD), Stig Henriksson (V), Mikael Oscarsson (KD) och Mattias Ottosson (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen beslutade den 4 september 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över generalläkarfunktionen inom Försvarsmakten och lämna förslag om en effektiv och rationell tillsyn när det gäller miljö- och hälsoskydd, hälso- och sjukvård m.m. inom försvarets område. Utredaren skulle bl.a. analysera om tillsynsfunktionen alltjämt bör vara organisatoriskt inordnad i Försvarsmakten, föreslå vilket eller vilka organ som i annat fall bör utöva tillsynen, analysera vilka sakområden och vilka myndigheter tillsynen bör avse, analysera den författningsreglering som är relevant för tillsynen, bedöma om det finns brister i tillsynen och om tillsynen är effektiv och rättssäker samt lämna de förslag som analyserna leder till (dir. 2014:129).

Utredningen, som tog namnet Utredningen om översyn av general-läkarfunktionen, överlämnade i oktober 2015 betänkandet Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79). Utredningens betänkande har remissbehandlats. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig Försvarsdepartementet (Fö2015/01346/RS).

Regeringen har följt förslag som inhämtats av Lagrådet.

Bakgrund

Titeln generalläkaren tillkom 1943 för chefen för den försvarsgemensamma sjukvårdsförvaltning som samma år bildades genom en sammanslagning av de tre försvarsgrenarnas sjukvårdsförvaltningar (prop. 1943 nr 180). Den s.k. inspektionsverksamheten behölls dock i huvudsak i försvarsgrenarna. Försvarets sjukvårdsförvaltning döptes 1949 om till Försvarets sjukvårdsstyrelse och fick en utökad inspektionsrätt. Styrelsens chef benämndes generalläkare (prop. 1949 nr 135).

Försvarets sjukvårdsstyrelse hade funktionsansvaret för hälso- och sjukvården inom Försvarsmakten men utövade även tillsynen över denna liksom över djurhälsovården, djursjukvården, djurskyddet och hälsoskyddet inklusive livsmedelshanteringen. Tillsynen omfattade även delar av miljöområdet, bl.a. (1979:596) och lagen (1985:426) om kemiska produkter. I samband med att Försvarsmakten blev en myndighet 1994 avskaffades Försvarets sjukvårdsstyrelse samtidigt som myndighetens uppgifter fördes över till en sjukvårdsledning i Försvarsmaktens högkvarter. Chef för denna sjukvårdsledning blev generalläkaren.

Av 15 § förordningen med instruktion för Försvarsmakten framgår det att det i Högkvarteret ska finnas en generalläkare. I 21 § stadgas det att inom Försvarsmakten ansvarar generalläkaren för tillsynen över miljöskyddet, hälso- och sjukvården m.m. samt för den offentliga kontrollen av djurhälsovården, djursjukvården och djurskyddet. Av 2 kap. 4 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13) framgår det att generalläkarens tillsyn över miljö- och hälsoskyddet även omfattar samtliga verksamheter och åtgärder inom Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, utom i vissa avseenden där Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndighet.

Av 21 § förordningen med instruktion för Försvarsmakten framgår också att generalläkaren får meddela interna föreskrifter för Försvarsmakten om hur de gällande bestämmelserna inom området ska efterlevas. Generalläkaren har dessutom i en rad andra specialförfattningar fått bemyndigandet att utfärda föreskrifter.

När generalläkaren utövar sin tillsyns- och kontrollfunktion är denne inte underställd överbefälhavaren. Detta följer av 21 § andra stycket förordningen med instruktion för Försvarsmakten. När det gäller administration och förvaltning lyder generalläkaren emellertid under överbefälhavaren.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar föreslår regeringen ett antal lagändringar. Regeringen föreslår även att tillsynsfunktionens benämning ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö i stället för generalläkaren.

I djurskyddslagen (1988:534) föreslås att de nuvarande undantagen för djur som används inom Försvarsmakten begränsas. Dessa djur ska därmed omfattas av delar av den offentliga kontrollen, och den tillsynsansvarige ska ha möjlighet att – med vissa undantag – ingripa mot Försvarsmakten. Vidare föreslår regeringen att beslut enligt djurskyddslagen som gäller Försvarsmakten ska få överklagas till regeringen. Även beslut enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk ska få överklagas till regeringen.

Förslaget innebär vidare att det i patientsäkerhetslagen (2010:659) och smittskyddslagen (2004:168) ska regleras att hälso- och sjukvården och smittskyddet inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk står under tillsyn av försvarsinspektören för hälsa och miljö. En upplysning förs också in i samma lagar om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om denna tillsyn med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Därutöver föreslås vissa språkliga justeringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.

Utskottets överväganden

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),

2. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),

3. lag om ändring i miljöbalken,

4. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

5. lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

6. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

7. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Propositionen

Regeringen gör bedömningen att tillsynsfunktionen även i fortsättningen ska vara organisatoriskt inordnad i Försvarsmakten. Åtgärder ska dock vidtas för att förstärka tillsynsfunktionens självständighet.

Regeringen föreslår att tillsynsfunktionens benämning ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö i stället för generalläkaren. Namnbytet medför att vissa lagar behöver ändras.

Regeringen föreslår vidare att beslut enligt lagen om foder och animaliska biprodukter som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk ska kunna överklagas till regeringen.

Djur som används inom Försvarsmakten ska omfattas av vissa av djurskyddslagens bestämmelser om offentlig kontroll. Tillsynsfunktionen ska därmed bl.a. ha möjlighet att meddela förelägganden och förbud samt ha rätt till upplysningar och tillträde. Antalet bestämmelser i djurskyddslagen som inte gäller för djur som används inom Försvarsmakten ska därmed minskas.

Beslut enligt djurskyddslagen som gäller Försvarsmakten ska som huvudregel överklagas till regeringen.

Regeringen föreslår att försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn över hälso- och sjukvården även ska omfatta Försvarets materielverk. Av patientsäkerhetslagen ska det uttryckligen framgå att försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsynen över hälso- och sjukvården inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vidare föreslås att det i patientsäkerhetslagen ska föras in en bestämmelse som upplyser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om denna tillsyn med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Regeringen föreslår att en upplysning förs in i 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen om anmälningar från vårdgivare inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

Regeringen föreslår även att försvarsinspektören för hälsa och miljös ansvar för tillsynen över smittskyddet ska framgå av smittskyddslagen. Denna tillsyn ska omfatta både Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vidare anser regeringen att det ska föras in en bestämmelse i lagen som upplyser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om denna tillsyn med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Regeringen föreslår även att bemyndigandet för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela vissa föreskrifter om undantag från smittskyddslagens tillämpning på Försvarsmakten ska utvidgas till att även omfatta lagens tillämpning på Försvarets materielverk.

Någon författningsreglering av hur tillsynsfunktionens tillsyn och kontroll ska utövas vid höjd beredskap anser regeringen inte behöver införas.

Lagförändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017. De nu gällande bestämmelserna om överklagande ska däremot fortfarande gälla för beslut som har meddelats innan lagen träder i kraft.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att det inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag. Propositionen tillstyrks därmed i sin helhet.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Förslag till lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

 

Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

 

Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

 

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)