Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU11

Genomförande av sjöfolksdirektivet

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet.

1

2

2016/17:AU11

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Genomförande av sjöfolksdirektivet

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder,

2.lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

3.lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,

4.lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),

5.lag om ändring i lagen (2011:427) om europeiska företagsråd.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:120 punkterna 1–5.

Stockholm den 27 april 2017

På arbetsmarknadsutskottets vägnar

Raimo Pärssinen

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Raimo Pärssinen (S), Elisabeth Svantesson (M), Annelie Karlsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Sven-Olof Sällström (SD), Niklas Wykman (M), Patrik Björck (S), Marco Venegas (MP), Christian Holm Barenfeld (M), Magnus Persson (SD), Fredrik Malm (L), Désirée Pethrus (KD), Magnus Manhammar (S), Erik Andersson (M), Fredrik Christensson (C) och Anders Lönnberg (S).

3

2016/17:AU11

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Den 6 oktober 2015 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG och 2002/14/EG samt rådets direktiv 98/59/EG och 2001/23/EG vad gäller sjöfolk (sjöfolksdirektivet). Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 10 oktober 2017.

Regeringen beslutade den 19 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera sjöfolksdirektivet och föreslå hur det ska genomföras i svensk rätt. I augusti 2016 överlämnade utredaren betänkandet Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50). Betänkandet har remissbehandlats. En remissammanställning finns tillgänglig i Arbetsmarknadsdepartementet (dnr A2016/01548/ARM).

Regeringen överlämnade den 23 januari 2017 proposition 2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet till riksdagen. Lagrådet har yttrat sig över förslagen och har lämnat dem utan erinran.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1794, vilket ger sjöfolk i huvudsak samma arbetsrättsliga rättigheter som andra arbetstagare har sedan tidigare.

I lagen (2011:427) om europeiska företagsråd föreslås en ny regel om att möten med en förhandlingsdelegation eller ett europeiskt företagsråd om möjligt ska planeras så att ledamöter eller suppleanter i ett sådant organ som har befattning ombord på fartyg kan delta fysiskt eller på distans. Vidare föreslås ändringar av hänvisningar till EU-rättsakter så att det uttryckligen anges att det är direktivens lydelser enligt sjöfolksdirektivet som avses.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.

4

2016/17:AU11

Utskottets överväganden

Genomförande av sjöfolksdirektivet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Utvidgning av tillämpningsområdet

Regeringen anför att sjöfolksdirektivet utgör ett så kallat ändringsdirektiv, eftersom det inte innehåller någon självständig reglering utan endast ändrar bestämmelser om sjömäns arbetsvillkor i fem befintliga arbetsrättsliga direktiv.

De direktiv som ändras är

rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (direktivet om kollektiva uppsägningar)

rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (överlåtelsedirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (direktivet om information och samråd)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (lönegarantidirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (direktivet om europeiska företagsråd).

Ändringarna rör tre områden som är centrala för arbetsrätten: löneskydd, rätten till information och arbetstagarrepresentation samt skydd vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och vid verksamhetsövergång. Inom dessa områden har olika kategorier av arbetstagare inom sjöfartssektorn (sjöfolk) tidigare kunnat undantas från tillämpningen av de direktiv som nämnts ovan. Genom sjöfolksdirektivet tas möjligheten att göra sådana undantag bort, och sjöfolk kommer därigenom att omfattas av direktivens tillämpningsområden.

5

2016/17:AU11 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  Syftet med sjöfolksdirektivet är att stärka arbetstagarskyddet enligt EU:s
  stadga om de grundläggande rättigheterna. Vidare syftar direktivet till att
  verka för lika spelregler inom EU. Sjöfolksdirektivet ska även bidra till de
  allmänna politiska målen om att främja sysselsättningen, att förbättra levnads-
  och arbetsvillkor, att åstadkomma ett fullgott socialt skydd och att främja en
  dialog mellan arbetsmarknadens parter.
  De direktiv som ändras genom sjöfolksdirektivet har huvudsakligen
  genomförts i svensk rätt genom lagen (1976:580) om medbestämmande i
  arbetslivet, lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder, lagen
  (1982:80) om anställningsskydd, lönegarantilagen (1992:497) och lagen
  (2011:427) om europeiska företagsråd.
  Regeringen anför att det inte i någon av de lagar som genomför direktiven
  har införts undantag för besättningsmedlemmar. Regeringen gör därmed
  bedömningen att sjöfolksdirektivets utvidgning av tillämpningsområdet till att
  omfatta även vissa arbetstagare till sjöss inte medför att det krävs någon
  ändring av svensk lagstiftning.
  Planering av och deltagande i företagsrådsmöten
  Enligt artikel 2.2 i sjöfolksdirektivet ska möten om möjligt planeras så att en
  anställd som har befattning ombord (besättningsmedlem) och som är ledamot
  eller suppleant i ett särskilt förhandlingsorgan eller europeiskt företagsråd kan
  delta i möten fysiskt eller på distans.
  Regeringen förslår därför att det i lagen om europeiska företagsråd införs
  regler om att möten med en förhandlingsdelegation och ett företagsråd om
  möjligt ska planeras så att ledamöter som har en befattning ombord på fartyg,
  eller suppleanter för dessa, kan delta på plats. Om närvaro på plats inte är
  möjlig bör man överväga att genomföra mötet med hjälp av teknik för
  deltagande på distans.
  Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 oktober 2017.
  Hänvisning till EU-rättsakter
  Regeringen föreslår att hänvisningarna till EU-rättsakter i de lagregler som
  genomfört de aktuella direktiven ska uppdateras så att det uttryckligen anges
  att det är direktivens lydelser enligt sjöfolksdirektivet som avses.
  Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 oktober 2017.
  Motioner
  Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.
  Utskottets ställningstagande
  Av de skäl som anförs i propositionen tillstyrker utskottet regeringens lag-
  förslag.

6

2016/17:AU11

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:427) om europeiska företagsråd.

7

2016/17:AU11

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

8

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:AU11

9

2016/17:AU11 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

10

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:AU11

11

2016/17:AU11 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2016/17:AU11

13

2016/17:AU11 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
14 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017