En översyn av årsredovisningslagarna

Slutbetänkande av Redovisningsutredningen

Stockholm 2015

SOU 2015:8

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet.

Omslag: Elanders Sverige AB.

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015.

ISBN 978-91-38-24234-6

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 13 december 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till de lagbestämmelser som krävs för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag. I upp- draget ingick även att överväga om andra redovisningsregler än de som finns i direktivet ska tas bort, ändras eller läggas till samt om årsredovisningslagarna bör utformas på ett mer överskådligt och enkelt sätt. Dessutom angavs att frågan om bokföringsskyldighet i ideella föreningar och vissa andra juridiska personer skulle utredas.

Som särskild utredare förordnades hovrättspresidenten Sten Andersson. Övriga medverkande anges på nästa sida.

Utredningen, som antog namnet Redovisningsutredningen, överlämnade i april 2014 delbetänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22).

Utredningen överlämnar härmed sitt slutbetänkande En översyn av årsredovisningslagarna, SOU 2015:8. Utredningens uppdrag är därmed fullgjort.

Jönköping i februari 2015

Sten Andersson

/Johanna Ekbäck

Magnus Mannerback

Förteckning över dem som har deltagit i utredningens arbete

Särskild utredare

Hovrättspresidenten Sten Andersson

Sakkunniga (om inte annat anges fr.o.m. den 31 januari 2013)

Kanslirådet Anders Ahlgren Departementssekreteraren Anna Kindberg Kanslirådet Bo Lindén

Ämnesrådet Mattias Moberg (t.o.m. den 7 mars 2014)

Numera kanslichefen Stefan Pärlhem (expert i utredningen fr.o.m. den 12 februari 2014)

Departementssekreteraren Henrik Tegehed (fr.o.m. den 7 mars 2014)

Experter (fr.o.m. den 31 januari 2013)

Redovisningsexperten Maria Albanese (t.o.m. den 11 februari 2014) Skatteexperten Karin Berggren

Redovisningsdirektören Sören Bergner Ekonomie licentiaten Ingrid Engshagen Redovisningsexperten Claes Eriksson Ekonomie doktorn Pernilla Lundqvist

Professorn och redovisningsexperten Claes Norberg Rättslige experten Mats Schröder

Enhetschefen Helene Thorgren

Utredningssekreterare

Kammarrättsassessorn Johanna Ekbäck (fr.o.m. den 1 februari 2013) Hovrättsassessorn Magnus Mannerback (fr.o.m. den 11 februari 2013)

Innehåll

Förkortningar.....................................................................

15

Sammanfattning ................................................................

19

1

Författningsförslag......................................................

27

1.1

Förslag till årsredovisningslag (2016:000)..............................

27

1.2Förslag till lag (2016:000) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag ...................................

110

1.3Förslag till lag (2016:000) om årsredovisning i

 

försäkringsföretag ..................................................................

138

1.4

Förslag till lag (2016:000) om delårsrapporter.....................

170

1.5

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) .....

175

1.6Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

 

ekonomiska föreningar ..........................................................

177

1.7

Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

 

 

(1999:1078).............................................................................

180

1.8

Förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079) .....

189

1.9Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

(1999:1229).............................................................................

192

1.10

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) ...

196

1.11

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

värdepappersmarknaden ........................................................

209

5

Innehåll

SOU 2015:8

1.12

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

(2010:2043) ............................................................................

212

1.13

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:000) om

 

 

rapportering av vissa betalningar till myndigheter ..............

216

1.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1955:257) om

 

 

inventering av varulager för inkomstbeskattningen ............

218

1.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om

 

 

sambruksföreningar...............................................................

219

1.16

Förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen

 

 

(1991:614) ..............................................................................

219

1.17

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

(1994:200) ..............................................................................

220

1.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

 

 

medlemsbanker ......................................................................

221

1.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om

 

 

arbetslöshetskassor................................................................

223

1.20Förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) om vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens

 

premiepensionsverksamhet...................................................

224

1.21

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:890) om

 

 

försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m........

227

1.22

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av

 

 

redovisningsvaluta i finansiella företag ................................

227

1.23

Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen

 

 

(2000:980) ..............................................................................

229

1.24Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

instrument..............................................................................

229

1.25 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

 

värdepappersfonder ...............................................................

231

6

SOU 2015:8 Innehåll

1.26

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank-

 

 

och finansieringsrörelse .........................................................

233

1.27

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om

 

 

europabolag ............................................................................

234

1.28

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om

 

 

försäkringsförmedling ...........................................................

235

1.29

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

 

 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat ........................

235

1.30

Förslag til lag om ändring i lagen (2006:595) om

 

 

europakooperativ ...................................................................

236

1.31

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:814) om statligt

 

 

stöd till kreditinstitut.............................................................

238

1.32

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa

 

 

kommunala befogenheter ......................................................

238

1.33

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:704) om

 

 

europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.............

238

1.34

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:473) om statligt

 

 

stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer ................

239

1.35

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen

 

 

(2010:696)...............................................................................

239

1.36

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

betaltjänster ............................................................................

240

1.37

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om

 

 

förvaltare av alternativa investeringsfonder..........................

240

1.38Förslag till förordning om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut,

 

värdepappersbolag och försäkringsföretag...........................

242

1.39

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor ........................

249

2

Utredningens uppdrag och arbete ..............................

253

7

Innehåll

SOU 2015:8

3

Mikroföretag.............................................................

255

3.1

Inledning ................................................................................

255

3.2

Utredningens uppdrag ..........................................................

256

3.3

Möjligheter till undantag för mikroföretag .........................

256

 

3.3.1

Tillämpningsområdet .................................................

256

 

3.3.2 Balans- och resultaträkningar för mikroföretag .......

258

 

3.3.3

Notupplysningar och förvaltningsberättelse............

260

 

3.3.4

Offentliggörande........................................................

261

 

3.3.5 Undantag från allmänna redovisningsprinciper

 

 

 

m.m. ............................................................................

261

3.4

Mikroföretag i en svensk kontext.........................................

262

 

3.4.1

Vissa strukturella frågor.............................................

263

 

3.4.2

Intressentperspektivet ...............................................

264

 

3.4.3

Fiskala intressen .........................................................

266

 

3.4.4 Innebär enklare regler en reell förenkling för

 

 

 

företagen? ...................................................................

267

3.5

Internationell utblick ............................................................

268

 

3.5.1 Mikroföretag i Storbritannien och Tyskland............

268

 

3.5.2 Mikroföretag i andra medlemsstater m.fl. ................

269

3.6

En ny kategori av företag – mikroföretag ............................

270

 

3.6.1 Gränsvärden för mikroföretag och gränsvärden

 

 

 

för frivillig revision.....................................................

273

 

3.6.2 Finansiella holdingföretag och investmentföretag...

275

 

3.6.3 Vilka företag bör omfattas av

 

 

 

undantagsbestämmelserna för mikroföretag? ..........

277

3.7

Balans- och resultaträkningar för mikroföretag ..................

278

 

3.7.1

Särskilt om periodisering ...........................................

282

3.8

Notupplysningar för mikroföretag ......................................

285

 

3.8.1 Tvingande bestämmelser om notupplysningar för

 

 

 

mikroföretag...............................................................

286

 

3.8.2 Utrymmet för förenklade regler om

 

 

 

notupplysningar för mikroföretag ............................

287

 

3.8.3

Upplysningarnas form ...............................................

291

3.9

Förvaltningsberättelse för mikroföretag..............................

291

8

SOU 2015:8 Innehåll

3.10

Värdering till verkligt värde...................................................

296

3.11

Rättvisande bild......................................................................

298

3.12

Offentliggörande ...................................................................

300

4

Undertecknande och offentliggörande av

 

 

redovisningshandlingar .............................................

303

4.1

Inledning.................................................................................

303

4.2

Undertecknande av årsredovisningen...................................

304

 

4.2.1

Gällande rätt................................................................

304

 

4.2.2

Andra nordiska länder ................................................

306

 

4.2.3

EU-rätten ....................................................................

306

 

4.2.4

Utredningens överväganden ......................................

309

4.3

Fastställelseintyg....................................................................

315

4.4

Meddelande om brister i redovisningshandlingar ................

318

4.5Bör offentliggörandet av redovisningshandlingar begränsas på det sätt som redovisningsdirektivet

 

medger?...................................................................................

320

5

Elektronisk ingivning av årsredovisningen ...................

323

5.1

Bakgrund ................................................................................

323

5.2

Utredningens uppdrag...........................................................

326

5.3

Uppgiftslämnarutredningen ..................................................

327

5.4

Något om XBRL....................................................................

329

5.5

Utredningens slutsatser och överväganden..........................

333

5.6Bör möjligheten att avvika från föreskriven

 

postindelning begränsas vid elektronisk ingivning?

............ 339

6

Ytterligare förenklingsfrågor.......................................

341

6.1Indelningen av tillgångar, avsättningar och skulder i

kortfristiga och långfristiga poster........................................

341

9

Innehåll

SOU 2015:8

6.2Redovisning enligt kapitalandelsmetoden i

 

årsredovisningen ....................................................................

346

6.3

Värdering av förvaltningsfastigheter ....................................

349

 

6.3.1

Bakgrund.....................................................................

349

 

6.3.2

Problembeskrivning ...................................................

353

 

6.3.3

Utredningens uppdrag ...............................................

355

 

6.3.4

Internationell utblick .................................................

356

 

6.3.5 Bör förvaltningsfastigheter kunna värderas till

 

 

 

verkligt värde i årsredovisningen? .............................

357

6.4

Upplysningar om varulagrets nettoförsäljningsvärde .........

360

6.5

Större periodiseringsposter och större avsättningar ...........

362

6.6

Förvaltningsberättelsen i små och medelstora företag........

364

7

Vissa frågor om finansiella företags redovisning ...........

371

7.1Redovisning av eget kapital m.m. i vissa finansiella

företag ....................................................................................

371

7.1.1 Inledning.....................................................................

371

7.1.2 Uppdelningen av eget kapital i finansiella företags

 

koncernredovisningar ................................................

374

7.1.3 Eget kapital-poster i koncernredovisningen.............

376

7.1.4 Bestämmelser om kapitalskydd för de finansiella

 

företagen .....................................................................

377

7.1.5 Upplysningar om utdelningsbart kapital ..................

383

7.1.6 Utredningens överväganden och förslag ..................

384

7.2Uppskrivning av anläggningstillgångar i kreditinstitut

 

och värdepappersbolag ..........................................................

388

7.3

Föreskriftsrätt........................................................................

389

8

Nya årsredovisningslagar m.m....................................

393

8.1

Inledning ................................................................................

393

8.2

En ny årsredovisningslag.......................................................

393

8.3

Nya årsredovisningslagar på det finansiella området ..........

395

8.4

En särskild lag om delårsrapporter .......................................

396

10

SOU 2015:8

Innehåll

 

8.4.1 Nuvarande reglering ...................................................

396

 

8.4.2 Reglernas bakgrund och tillämpningsområde...........

397

 

8.4.3 Utredningens överväganden och förslag...................

398

8.5

Följdändringar........................................................................

401

9

Vissa bokföringsfrågor ...............................................

403

9.1Bokföringsskyldighet för ideella föreningar och

 

registrerade trossamfund m.fl. ..............................................

403

 

9.1.1

Bakgrund .....................................................................

403

 

9.1.2

När bedriver en ideell förening

 

 

 

näringsverksamhet? ....................................................

405

 

9.1.3

Beskattning av ideella föreningar...............................

409

 

9.1.4

Statistik rörande ideella föreningars

 

 

 

bokföringsskyldighet..................................................

411

 

9.1.5

Utredningens uppdrag................................................

413

 

9.1.6

Nyttan av en lagstadgad bokföringsskyldighet för

 

 

 

ideella föreningar ........................................................

414

 

9.1.7

En begränsning av bokföringsskyldigheten för

 

 

 

ideella föreningar ........................................................

416

 

9.1.8

Särskilt om bokföringsskyldighet för registrerade

 

 

 

trossamfund och samfällighetsföreningar .................

423

9.2

Vissa andra frågor på bokföringslagens område ..................

427

10

Konsekvensanalys ....................................................

433

10.1

Beskrivning av uppdraget ......................................................

433

10.2

Övergripande analys ..............................................................

434

 

10.2.1 Företagen ....................................................................

434

 

10.2.2 Konkurrensförhållanden ............................................

436

 

10.2.3 Offentligfinansiella effekter.......................................

437

 

10.2.4 Finansiering av förslagets kostnader för de

 

 

 

offentliga finanserna ...................................................

440

 

10.2.5 Konsekvenser för företagens övriga intressenter .....

440

 

10.2.6 Samhällsekonomiska konsekvenser ...........................

441

 

10.2.7 Ikraftträdande och eventuella

 

 

 

informationsinsatser ...................................................

441

10.3

Mikroföretag ..........................................................................

441

11

Innehåll

SOU 2015:8

 

10.3.1 En ny företagskategori...............................................

441

 

10.3.2 Färre notupplysningskrav för mikroföretag.............

445

 

10.3.3 Vissa förenklingar för mikroföretag avseende

 

 

förvaltningsberättelsen och offentliggörandet av

 

 

årsredovisningen.........................................................

452

 

10.3.4 Konsekvenser för Statistiska centralbyrån ...............

456

10.4

Undertecknande och offentliggörande av

 

 

redovisningshandlingar .........................................................

459

 

10.4.1 Färdigställande av årsredovisningen..........................

459

 

10.4.2 Fastställelseintyg ........................................................

461

 

10.4.3 Meddelande om brister i redovisningshandlingar ....

462

 

10.4.4 Möjlighet för företag att begränsa

 

 

offentliggörandet av redovisningshandlingar ...........

464

10.5

Ytterligare förenklingsfrågor ................................................

466

 

10.5.1 Upplysningar om varulagrets

 

 

nettoförsäljningsvärde................................................

466

 

10.5.2 Större periodiseringsposter och större

 

 

avsättningar.................................................................

467

10.6

Vissa frågor om finansiella företags redovisning .................

469

10.7

Nya årsredovisningslagar ......................................................

470

10.8

Bokföringsskyldighet för ideella föreningar, registrerade

 

 

trossamfund m.fl. ..................................................................

472

11

Ikraftträdande ..........................................................

475

12

Författningskommentar .............................................

477

12.1

Förslaget till årsredovisningslag (2016:000) ........................

477

12.2

Förslaget till lag (2016:000) om årsredovisning i

 

 

kreditinstitut och värdepappersbolag...................................

605

12.3

Förslaget till lag (2016:000) om årsredovisning i

 

 

försäkringsföretag..................................................................

647

12.4

Förslaget till lag (2016:000) om delårsrapporter .................

688

12

SOU 2015:8 Innehåll

12.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:617) om

 

 

ekonomiska föreningar ..........................................................

699

12.6

Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen

 

 

(1999:1078).............................................................................

701

12.7

Förslaget till lag om ändring i revisionslagen

 

 

(1999:1079).............................................................................

703

12.8

Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

(2005:551)...............................................................................

704

12.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

värdepappersmarknaden ........................................................

708

12.10Förslagen till ändringar i övriga lagar och förordningar......

711

Särskilda yttranden ..........................................................

713

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2012:126 .......................................

717

Bilaga 2

Exempelsamling ur BFN:s rapport ”Ideella

 

 

 

föreningar och bokföringsskyldigheten” ..................

727

13

Förkortningar

BFN R

Rekommendation från Bokförings-

 

nämnden

BFN U

Uttalande från Bokföringsnämnden

BFNAR

Bokföringsnämndens allmänna råd

BNP

Bruttonationalprodukt

EG

Europeiska gemenskapen

EES

Europeiska ekonomiska samarbets-

 

området

EU

Europeiska unionen

FAR

Branschorganisationen för redovis-

 

ningskonsulter, revisorer och rådgivare

Fjärde bolagsrättsliga

Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av

direktivet

den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa

 

typer av bolag

Förordningen om

Europaparlamentets och rådets för-

företagsregister

ordning (EG) nr 177/2008 av den 20

 

februari 2008 om inrättande av en

 

gemensam ram för företagsregister för

 

statistiska ändamål och om upphä-

 

vande av rådets förordning (EEG) nr

 

2186/93

Första livförsäkrings-

Rådets första direktiv 79/267/EEG av

direktivet

den 5 mars 1979 om samordning av

 

lagar och andra författningar om rätten

 

att starta och driva direkt livförsäk-

 

ringsrörelse

15

Förkortningar SOU 2015:8

Första skadeförsäkrings-

Rådets första direktiv 73/239/EEG av

direktivet

den 24 juli 1973 om samordning av

 

lagar och andra författningar angående

 

rätten att etablera och driva verksam-

 

het med annan direkt försäkring än

 

livförsäkring

IAS-förordningen

Europaparlamentets och rådets förord-

 

ning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli

 

2002 om tillämpning av internationella

 

redovisningsstandarder

IASB

International Accounting Standards

 

Board

IFRS

International Financial Reporting

 

Standards

K1

Bokföringsnämndens allmänna råd

 

(BFNAR 2010:1 samt 2006:1)

K2

Bokföringsnämndens allmänna råd

 

(BFNAR 2008:1samt 2009:1)

K3

Bokföringsnämndens allmänna råd

 

(BFNAR 2012:1)

Kapitaltäckningsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direk-

 

tiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013

 

om behörighet att utöva verksamhet i

 

kreditinstitut och värdepappersföretag,

 

om ändring av direktiv 2002/87/EG

 

och om upphörande av direktiv

 

2006/48/EG och 2006/49/EG

PDF

Portable Document Format

Prop.

Proposition

RFR

Rekommendationer från Rådet för

 

finansiell rapportering

RR

Redovisningsrådet

Regeringsrättens årsbok

SBS-förordningen

Europaparlamentets och rådets förord-

 

ning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars

 

2008 om statistik över företagsstruk-

 

turer

16

SOU 2015:8

Förkortningar

Sjunde bolagsrättsliga

Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av

direktivet

den 13 juni 1983 om sammanställd

 

redovisning

Solvens II-direktivet

Europaparlamentets och rådets direk-

 

tiv 2009/138/EG av den 25 november

 

2009 om upptagande och utövande av

 

försäkrings- och återförsäkringsverk-

 

samhet

SOU

Statens offentliga utredningar

SRF

Sveriges redovisningskonsulters för-

 

bund

Tillsynsförordningen

Europaparlamentets och rådets förord-

 

ning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni

 

2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

 

och värdepappersföretag och om änd-

 

ring av förordning (EU) nr 648/2012

XBRL

eXtensible Business Reporting

 

Language

ÅRFL

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i

 

försäkringsföretag

ÅRKL

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i

 

kreditinstitut och värdepappersbolag

ÅRL

Årsredovisningslagen (1995:1554)

Öppenhetsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direk-

 

tiv 2004/109/EG av den 15 december

 

2004 om harmonisering av insynskra-

 

ven angående upplysningar om emit-

 

tenter vars värdepapper är upptagna till

 

handel på en reglerad marknad och om

 

ändring av direktiv 2001/34/EG

17

Sammanfattning

Inledning

Redovisningsutredningen har haft i uppdrag1 att lämna förslag till de lagbestämmelser som krävs för att genomföra Europaparlamen- tets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års- bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda vissa andra frågor kring den svenska redovisningslagstiftningen.

I delbetänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirek- tiv (SOU 2014:22) redovisade utredningen sina överväganden och förslag avseende genomförandet av direktivet. I detta slutbetänk- ande redovisas utredningens överväganden och förslag avseende den svenska redovisningslagstiftningen i övrigt.

I det följande sammanfattas de viktigaste förslagen och bedöm- ningarna i slutbetänkandet.

Mikroföretag

En ny kategori av företag - mikroföretag

Utredningen föreslår att det i redovisningslagstiftningen införs en ny företagskategori, mikroföretag. För mikroföretag ska gälla enk- lare årsredovisningsregler än för andra slag av företag som ska upp- rätta årsredovisning. De möjligheter till enklare regler som enligt förslaget ska finnas för mikroföretag går tillbaka till bestämmelser om mikroföretag i det nya redovisningsdirektivet.

Direktivet ger Sverige möjlighet, men inte skyldighet, att införa en ordning där mikroföretagen endast behöver upprätta översikt-

1 Se kommittédirektiv 2012:126, bilaga 1 till betänkandet.

19

Sammanfattning

SOU 2015:8

liga balans- och resultaträkningar samt lämna ett begränsat antal notupplysningar. Direktivet överlåter till medlemsstaterna att bes- tämma avgränsningen av mikroföretagen. Dock får, enligt direk- tivet, ett mikroföretag storleksmässigt inte överstiga mer än högst ett av följande tre gränsvärden, balansomslutning 350 000 euro, nettoomsättning 700 000 euro och medelantal anställda 10. Bestäm- melserna om mikroföretag får inte heller tillämpas på investment- företag och finansiella holdingföretag eller på sådana företag som direktivet eller medlemsstaterna själva pekar ut som företag av all- mänt intresse.

Utredningen föreslår att mikroföretagen i svensk rätt storleks- mässigt avgränsas med hänsyn till balansomslutning, nettoomsätt- ning och medelantal anställda. De föreslagna gränsvärdenivåerna är följande; medelantal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning 3 miljoner kronor. Ett företag som utgör ett företag av allmänt intresse, t.ex. ett finansiellt företag, ska inte kunna utgöra mikroföretag. Detsamma ska gälla investment- företag och stiftelser.

Mikroföretags balans- och resultaträkningar

Redovisningsdirektivet gör det möjligt att låta mikroföretags bal- ans- och resultaträkningar upprättas enligt mycket summariska uppställningsscheman.

Utredningen har funnit det vara en bättre ordning att för mikro- företagen – liksom för de små företagen – lyfta fram den möjlighet som mindre företag har redan i dag, men sällan utnyttjar, nämligen att upprätta balans- och resultaträkningarna i förkortad form.

Minskade krav på notupplysningar för mikroföretag

Redovisningsdirektivet tillåter, men kräver inte, att mikroföretag undantas från vissa upplysningskrav. Utredningen har funnit att frågan om vilka upplysningskrav som ska ställas på mikroföretag bör avgöras genom en avvägning mellan den förenklingsvinst som ett borttagande av upplysningskravet innebär och värdet av den information som går förlorad när kravet tas bort.

20

SOU 2015:8

Sammanfattning

Det har föranlett att i huvudsak följande upplysningskrav inte ska gälla för mikroföretag

krav på upplysningar om anläggningstillgångar,

krav på upplysningar om finansiella instrument,

krav på upplysningar om uppskrivningsfond och fond för verk- ligt värde,

krav på upplysningar om långfristiga balansposter,

krav på upplysningar om intäkter och kostnader av exceptionell storlek eller förekomst,

krav på upplysningar om händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut.

Förvaltningsberättelsens innehåll i mikroföretag

Det nya direktivet tillåter att medlemsstaterna helt undantar mik- roföretagen från skyldigheten att upprätta en förvaltningsberättelse under förutsättning att företagen lämnar vissa uppgifter om förvärv av egna aktier eller andelar i noterna eller ”under balansräkningen”

(jfr gällande krav på information om förvärv och innehav av egna aktier i 6 kap. 1 § andra stycket 6–9 årsredovisningslagen, 1995:1554, ÅRL).

Utredningen föreslår inte något generellt undantag från skyldig- heten att upprätta förvaltningsberättelse. I förslaget undantas emel- lertid mikroföretag från kraven på att förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över företagets utveckling (jfr 6 kap. 1 § första stycket ÅRL) och från kraven på upplysningar om förhållanden som är viktiga för bedömningen av företagets utveck- ling, ställning och resultat samt väsentliga händelser under räken- skapsåret (jfr 6 kap. 1 § andra stycket 1 och 2 ÅRL). Det innebär i praktiken att mikroföretag som inte är aktiebolag eller ekonomiska föreningar inte behöver upprätta någon förvaltningsberättelse.

Utredningens förslag innebär att mikroföretag som utnyttjar de förenklade reglerna om notupplysningar och förvaltningsberättelse inte får tillämpa ÅRL:s bestämmelser om värdering av finansiella instrument till verkligt värde. Detta är i enlighet med vad som anges i direktivet.

21

Sammanfattning

SOU 2015:8

Undertecknande och offentliggörande av årsredovisningshandlingar

Undertecknande av årsredovisningen

Utredningens förslag innebär att de nuvarande bestämmelserna i

2 kap. 6 och 7 §§ ÅRL om att en års- eller koncernredovisning ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören kompletteras med en möjlighet att färdigställa redovis- ningen genom – i stället för undertecknande – ett protokollfört beslut vid ett styrelsemöte vid vilket samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören deltar.

Fastställelseintyg

Utredningen föreslår att s.k. fastställelseintyg, dvs. intyg om att bolags- eller föreningsstämman har fastställt balans- och resultat- räkningarna (jfr 8 kap. 3 § ÅRL), ska kunna undertecknas av, utöver styrelseledamot eller verkställande direktör, annan person som styrelsen har utsett för detta.

Meddelande om brister i redovisningshandlingar

Enligt 8 kap. 6 § ÅRL får Bolagsverket under vissa förutsättningar besluta om förseningsavgift för aktiebolag som inte har gett in redovisningshandlingar i tid. I 8 kap. 8 § ÅRL regleras den situa- tionen då ett bolag har gett in handlingarna i tid men dessa är för- enade med någon avhjälpbar brist, t.ex. att handlingarna inte är bestyrkta. Då får förseningsavgift beslutas först om bolaget har underrättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte har gjort det inom tid som har angetts i underrättelsen. Utred- ningen föreslår att sådana underrättelser ska kunna skickas, för- utom med vanlig post, med e-post, med tjänsten Mina meddelan- den eller på annat lämpligt sätt.

22

SOU 2015:8

Sammanfattning

Elektronisk ingivning av årsredovisningen

Utredningen för i betänkandet en diskussion om behovet av ett fungerande system för elektronisk ingivning av redovisningshand- lingar. Enligt utredningen är det som nu krävs inte i första hand ändringar i den rättsliga strukturen utan utvecklandet av praktiska metoder för att utnyttja det befintliga regelverket. Utredningen förordar därför att det inleds ett arbete inriktat på att skapa prakt- iskt tillämpliga system för elektroniskt upprättande och elektronisk ingivning av redovisningshandlingar. Inom ramen för det arbetet måste det beslutas om ett gemensamt elektroniskt format. Det måste också fattas beslut om ansvaret för de s.k. taxonomier som ska fin- nas knutna till det elektroniska formatet. Arbetet med dessa och andra hithörande frågor bör enligt utredningen ske i samverkan mellan berörda myndigheter och samordnas med det arbete av liknande slag som bland annat Uppgiftslämnarutredningen (Dir N2012:1 och dir. 2013:111) bedriver.

Ytterligare förenklingsfrågor

Indelningen av tillgångar, avsättningar och skulder i kortfristiga och långfristiga poster

Enligt 3 kap. 4 a § ÅRL får noterade företag samt koncernföretag som omfattas av en koncernredovisning, upprättad enligt de inter- nationella redovisningsstandarder som Kommissionen har antagit, dela in omsättningstillgångar och anläggningstillgångar respektive skulder och avsättningar i kortfristiga och långfristiga poster i balansräkningen. Bestämmelserna utgör ett undantag från den huvudregel som säger att balansräkningen ska upprättas i enlighet med bilaga 1 till lagen.

Utredningen föreslår att dessa bestämmelser formuleras om och förtydligas för att möjliggöra en bättre anpassning till internatio- nella redovisningsstandarder.

23

Sammanfattning

SOU 2015:8

Redovisning enligt kapitalandelsmetoden i årsredovisningen

Enligt 4 kap. 13 a § ÅRL får företag som omfattas av en koncern- redovisning, upprättad i enlighet med IAS-förordningen, i årsredo- visningen redovisa andelar i intresseföretag med den s.k. kapital- andelsmetoden, om det är förenligt med god redovisningssed och kravet på rättvisande bild. Samma möjlighet står öppen för andra företag vars andelar eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad (noterade företag).

Utredningen föreslår att de nu nämnda slagen av företag ska kunna använda kapitalandelsmetoden i årsredovisningen även för att redovisa andelar i dotterföretag.

Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde?

I betänkandet diskuteras om det bör införas en möjlighet att vär- dera förvaltningsfastigheter med s.k. värdering till verkligt värde. I betänkandet lämnas dock inte något förslag om detta.

Upplysning om varulagrets nettoförsäljningsvärde

Enligt 4 kap. 11 § första stycket ÅRL ska större företag lämna upp- lysningar om väsentliga skillnader mellan varulagrets bokförda värde och dess nettoförsäljningsvärde. Det finns inte längre något motsvarande upplysningskrav i EU-rätten. Utredningen föreslår mot den bakgrunden att den aktuella bestämmelsen upphävs.

Större periodiseringsposter och större avsättningar

Enligt 3 kap. 8 § ÅRL ska större företag (med den av utredningen föreslagna terminologin medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse) alltid specificera större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upp- lupna kostnader och förutbetalda intäkter (större periodiserings- poster). Sådana företag ska också alltid specificera större avsätt- ningar som har tagits upp under posten Övriga avsättningar i balansräkningen (3 kap. 10 § ÅRL).

24

SOU 2015:8

Sammanfattning

Utredningen föreslår att dessa upplysningskrav – som inte har någon motsvarighet i det nya redovisningsdirektivet – utmönstras.

Vissa frågor om finansiella företags redovisning

Utredningen föreslår att kreditinstitut och värdepappersföretag som drivs i aktiebolagsform, vid upprättande av koncernredovis- ning, inte ska behöva göra den uppdelning av eget kapital som ska göras vid upprättande av årsredovisning. Försäkringsbolag som drivs i aktiebolagsform och som får dela ut vinst ska, vid upprätt- ande av koncernredovisning, inte behöva upplysa om fördelningen av koncernens eget kapital på bundet och fritt. Detta ska gälla även när koncernredovisningen upprättas med tillämpning av interna- tionella redovisningsstandarder som Kommissionen har antagit med stöd av IAS-förordningen.

Utredningen föreslår vidare att det i samtliga kreditinstitut och värdepappersbolag ska krävas Finansinspektionens medgivande till uppskrivning av anläggningstillgångar.

Förslaget innehåller också ett bemyndigande för regeringen eller Finansinspektionen att meddela föreskrifter om uppgifter om kon- cernen i vissa finansiella holdingföretags delårsrapporter.

Nya årsredovisningslagar

Utredningen föreslår att den nuvarande ÅRL ersätts med en ny årsredovisningslag och har upprättat ett förslag till en sådan ny lag. Den nya lagen bygger till stora delar på den nuvarande lagen. Den nya lagtexten har dock i åtskilliga avseenden fått en ny utformning; regelmassan har delats upp på ett större antal kapitel och paragra- fer, språket har moderniserats och mellan paragraferna har det förts in ett stort antal rubriker.

Utredningen föreslår även att lagen (1995:1559) om årsredovis- ning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), ersätts med nya lagar. De nya lagarna knyter, liksom de nuvarande lagarna, nära an till årsredovisningslagen.

25

Sammanfattning

SOU 2015:8

En särskild lag om delårsrapporter

Utredningens förslag till ny årsredovisningslag och nya årsredovis- ningslagar på det finansiella området innehåller, till skillnad från de nu gällande ÅRL, ÅRKL och ÅRFL, inga bestämmelser om delårs- rapporter. Bestämmelserna om delårsrapporter har i stället samlats i en ny särskild lag.

Bokföringsskyldighet för ideella föreningar och registrerade trossamfund m.fl.

I dag gäller att en ideell förening som bedriver någon form av näringsverksamhet alltid är bokföringsskyldig, oavsett föreningens balansomslutning och oavsett storleken av näringsverksamheten. Utredningen föreslår att en näringsverksamhet som en ideell för- ening bedriver i fortsättningen ska föranleda bokföringsskyldighet för föreningen enbart om föreningens nettoomsättning i närings- verksamheten normalt uppgår till mer än fyra prisbasbelopp. Samma sak föreslås gälla för registrerade trossamfund, registrerade organisatoriska delar av ett trossamfund, samfällighetsföreningar, viltvårdsområdesföreningar och fiskevårdsområdesföreningar.

Ikraftträdande

Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

26

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

årsredovisningslag (2016:000)

Härmed föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentlig- görande av årsredovisningar och koncernredovisningar. Bestäm- melserna avser

definitioner (2 kap.)

årsredovisningens form och innehåll (3 kap.)

balansräkning (4 kap.)

resultaträkning (5 kap.)

värdering (6 kap.)

notupplysningar (7 kap.)

förvaltningsberättelse (8 kap.)

kassaflödesanalys (9 kap.)

koncernredovisning (10 kap.)

offentliggörande (11 kap.)

överklagande (12 kap.)

27

Författningsförslag

SOU 2015:8

Lagens tillämpningsområde

2 § Lagen är, om inte annat föreskrivs i andra och tredje styckena, tillämplig på sådana företag som avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078).

Lagen är inte tillämplig på företag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket lagen (2016:000) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen (2016:000) om årsredovisning i försäkringsföretag, om inte annat är särskilt föreskrivet i dessa lagar.

Företag som enligt 1 kap. 1 § tredje stycket lagen om årsredo- visning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § tredje stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt de lagarna är inte skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt denna lag.

2 kap. Definitioner

Var det finns definitioner och förklaringar

1 § I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp. Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp finns i nedan

angivna paragrafer i detta kapitel.

Andelar

3 §

Dotterföretag

5 §

Företag

2 §

Företag av allmänt intresse

10 §

Gemensamt styrda företag

9 §

Intresseföretag

7 §

Koncern

5 §

Koncernföretag

5 §

Medelstora företag

12 §

Medelstora koncerner

16 §

Mikroföretag

14 §

Moderföretag

5 §

Nettoomsättning

4 §

Närstående

20–22 §§

28

SOU 2015:8 Författningsförslag

Små företag

13 §

Små koncerner

17 §

Stora företag

11 §

Stora koncerner

15 §

Strategiskt andelsinnehav

6 §

Företag

2 § I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning eller en koncern- redovisning.

Andelar

3 § Med andelar avses aktier eller andra andelar i juridiska personer.

Nettoomsättning

4 § Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Koncern, moderföretag, dotterföretag och koncernföretag

5 § Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotter- företag, om företaget

1.innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,

2.äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,

3.äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller mot- svarande ledningsorgan, eller

4.äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal

29

Författningsförslag

SOU 2015:8

med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

1.innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,

2.äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller

3.äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvar- ande ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moder- företaget.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern.

Strategiskt andelsinnehav

6 § Med strategiskt andelsinnehav avses ett sådant andelsinnehav i ett annat företag som är avsett att främja verksamheten i ägar- företaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget. Uppgår ett andelsinnehav till minst 20 procent av det totala antalet andelar i det andra företaget, ska innehavet anses utgöra ett strategiskt andelsinnehav, om inte annat framgår av omständigheterna.

Intresseföretag

7 § Om ett företag har ett strategiskt andelsinnehav i en juridisk person och utövar ett betydande inflytande över den juridiska personens driftsmässiga och finansiella styrning, är den juridiska

30

SOU 2015:8

Författningsförslag

personen intresseföretag till företaget. Detta gäller dock inte om den juridiska personen utgör företagets dotterföretag eller är ett gemensamt styrt företag som företaget är samägare i.

Innehar ett företag minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i en juridisk person, ska det anses ha sådant inflytande över denna som avses i första stycket, om inte annat framgår av omständig- heterna. Detsamma gäller om företagets dotterföretag eller företaget tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dotter- företag tillsammans innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen.

Kompletterande regler vid tillämpningen av 5-7 §§

8 § I de fall som avses i 5 § första stycket 1-3 och andra stycket samt 6 och 7 §§ ska sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den fysiska eller juridiska personen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag eller intresseföretag beaktas inte de andelar i dotterföretaget eller intresse- företaget som innehas av det företaget självt eller av dess dotter- företag. Detsamma gäller andelar som innehas av den som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller intresseföretagets eller dess dotterföretags räkning.

Gemensamt styrda företag

9 § Med gemensamt styrda företag avses juridiska personer över vilka två eller flera parter har ett gemensamt bestämmande inflytande genom ett på avtal grundat samarbete.

Företag av allmänt intresse

10 § Med företag av allmänt intresse avses

1. företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

31

Författningsförslag

SOU 2015:8

2.företag som omfattas av lagen (2016:000) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller är av det slag som avses i

1kap. 1 § andra stycket nämnda lag,

3.företag som omfattas av lagen (2016:000) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller är av det slag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket nämnda lag, och

4.publika aktiebolag.

Stora företag

11 § Med stora företag avses företag som inte är företag av allmänt intresse och som de senaste två räkenskapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor:

a)medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 250,

b)företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor,

c)företagets redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor.

Medelstora företag

12 § Med medelstora företag avses företag som inte är företag av allmänt intresse eller stora företag och som de senaste två räken- skapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor:

a)medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 50,

b)företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 40 miljoner kronor,

c)företagets redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 80 miljoner kronor.

Små företag

13 § Med små företag avses företag som inte är stora eller medel- stora företag eller företag av allmänt intresse och som de senaste två räkenskapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget uppgår till mer än 3,

32

SOU 2015:8 Författningsförslag

b) företagets redovisade balansomslutning uppgår till mer

än

1,5 miljoner kronor,

 

c) företagets redovisade nettoomsättning uppgår till mer

än

3 miljoner kronor.

 

Följande företag utgör små företag även om de inte uppfyller något av villkoren a) – c) i första stycket eller uppfyller endast ett av villkoren:

1.stiftelser, och

2.företag som avses i artikel 2.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag (invest- mentföretag och vissa företag som är närstående till sådana före- tag).

Mikroföretag

14 § Med mikroföretag avses företag som inte är stora, medelstora eller små företag eller företag av allmänt intresse.

Stora koncerner

15 § Med stora koncerner avses koncerner som de två senaste räkenskapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor:

a)medelantalet anställda i koncernen uppgår till mer än 250,

b)koncernföretagens redovisade balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor,

c)koncernföretagens redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor.

Medelstora koncerner

16 § Med medelstora koncerner avses koncerner som inte är stora koncerner och som de två senaste räkenskapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor:

a)medelantalet anställda i koncernen uppgår till mer än 50,

b)koncernföretagens redovisade balansomslutning uppgår till mer än 40 miljoner kronor,

33

Författningsförslag

SOU 2015:8

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 80 miljoner kronor.

Små koncerner

17 § Med små koncerner avses koncerner som inte är stora eller medelstora koncerner.

Kompletterande regler vid tillämpningen av 11–17 §§

18 § Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bok- föringslagen (1999:1078) ska vid tillämpningen av 11–17 §§ till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter.

19 § Vid tillämpningen av 15 § b och c samt 16 § b och c ska andelar i dotterföretag, fordringar och skulder mellan koncern- företag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern- företag, liksom förändring av internvinst.

Eliminering enligt första stycket behöver dock inte ske, om företaget vid tillämpningen av 15 § b och c samt 16 § b och c i stället tillämpar följande gränsvärden:

Balansomslutning: 48 miljoner kronor respektive 210 miljoner kronor,

Nettoomsättning: 96 miljoner kronor respektive 420 miljoner kronor.

Närstående

20 § En fysisk person och hans eller hennes nära familjemedlemmar ska vid tillämpningen av denna lag anses som närstående till ett företag som upprättar års- eller koncernredovisning enligt denna lag (ett rapporterande företag), om han eller hon

1. utövar ett bestämmande inflytande eller tillsammans med annan utövar ett gemensamt bestämmande inflytande över det rapporterande företaget,

34

SOU 2015:8

Författningsförslag

2.har ett betydande inflytande över det rapporterande företaget,

eller

3.är styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i det rapporterande företaget eller dess moder- företag.

Med en persons nära familjemedlemmar avses i första stycket

– den som är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till honom eller henne,

– annan person som ingår i samma familj som honom eller henne och som kan förväntas påverka honom eller henne i hans eller hennes kontakter med det rapporterande företaget eller som kan förväntas påverkas av honom eller henne i sina egna kontakter med det rapporterande företaget,

– en person som är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av honom eller henne eller av hans eller hennes maka, make eller sambo.

21 § En juridisk person är enligt denna lag närstående till ett rapporterande företag i följande fall:

1.Den juridiska personen och det rapporterande företaget ingår

isamma koncern.

2.Den juridiska personen är ett intresseföretag till det rapporterande företaget eller till ett koncernföretag i den koncern i vilken det rapporterande företaget ingår.

3.Den juridiska personen är ett gemensamt styrt företag i vilket det rapporterande företaget eller ett koncernföretag i den koncern i vilken det rapporterande företaget ingår är samägare.

4.Det rapporterande företaget är ett intresseföretag till den juridiska personen eller till ett koncernföretag i den koncern i vilken företaget ingår.

5.Det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag i vilket den juridiska personen eller ett koncernföretag i den koncern

ivilken den juridiska personen ingår är samägare.

6.Den juridiska personen och det rapporterande företaget är båda gemensamt styrda företag i vilka samma tredje part är sam- ägare.

7.Den juridiska personen och det rapporterande företaget för- håller sig så till varandra att det ena företaget är ett gemensamt

35

Författningsförslag

SOU 2015:8

styrt företag i vilket ett tredje företag är samägare och det andra företaget är ett intresseföretag till det tredje företaget.

8.Den juridiska personen är ett dotterföretag till en juridisk person som avses i 2 eller 3.

9.Den juridiska personens huvudsakliga verksamhet är att för- valta tillgångar som det rapporterande företaget har avsatt för ersätt- ningar till personer som avslutat sin anställning antingen i det rapporterande företaget eller i en juridisk person som är närstående till det rapporterande företaget.

10.Den juridiska personen har avsatt tillgångar till förvaltning av ett rapporterande företag som är en sådan juridisk person som avses i 9.

11.Den juridiska personen står under bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande av en person eller en sådan nära familjemedlem som är närstående enligt 20 § första stycket.

12.Den juridiska personen står under betydande inflytande av en person som avses i 20 § första stycket 1.

13.Den juridiska personen eller dess moderföretag har en styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befatt- ningshavare som är en person som avses i 20 § första stycket 1.

Vid tillämpningen av första stycket ska med koncern jämställas en företagsgrupp som kontrolleras av ett företag eller ett annat rätts- subjekt som inte är ett moderföretag i denna lags mening. Med intresseföretag ska jämställas ett sådant företag som skulle ha utgjort ett intresseföretag om 7 § inte hade innehållit krav på andelsinnehav.

22 § Trots det som sägs i 20 och 21 §§ gäller följande.

1.Två företag ska inte anses närstående enbart därför att de har en gemensam styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare. De ska inte heller anses närstående därför att en styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i det ena företaget har ett betydande inflytande över det andra företaget.

2.Två samägare till ett gemensamt styrt företag ska inte anses närstående enbart därför att de utövar ett gemensamt bestämmande inflytande över företaget.

3.Finansiärer, fackföreningar, statliga och kommunala företag samt statliga och kommunala myndigheter som inte har ett bestäm-

36

SOU 2015:8

Författningsförslag

mande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över det rapporterande företaget ska inte anses som närstående enbart på grund av sina normala affärskontakter med ett företag.

4. Kunder, leverantörer, franchisegivare, distributörer och general- agenter med vilka ett företag har en betydande affärsvolym ska inte anses som närstående till företaget enbart på grund av det ekonomiska beroende som detta förhållande medför.

3 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning

Årsredovisningens delar

1 § En årsredovisning ska bestå av

1.en balansräkning,

2.en resultaträkning,

3.noter, och

4.en förvaltningsberättelse.

I årsredovisningen för medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska det även ingå en kassaflödesanalys.

Överskådlighet och god redovisningssed

2 § Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Rättvisande bild

3 § Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild ska ges, ska det lämnas tilläggsupplysningar.

Om företaget i årsredovisningen avviker från det som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, ska upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.

37

Författningsförslag

SOU 2015:8

Andra grundläggande redovisningsprinciper

4 § Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:

1.Företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet.

2.Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska kon- sekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat.

3.Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med

iresultaträkningen,

b)hänsyn ska tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hän- förliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av årsredovisningen, och att

c)hänsyn ska tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räkenskapsåret är en vinst eller en förlust.

4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen.

5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekommande fall, delposter består av ska värderas var för sig.

6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.

7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret.

Ett företag får avvika från det som sägs i första stycket, om effekten av avvikelsen är oväsentlig. Ett företag får även avvika från det som sägs i första stycket 6, om det finns särskilda skäl och är förenligt med 2 § och 3 § första stycket.

5 § Vid tillämpningen av bestämmelser i denna lag om att ett före- tag får avvika från bestämmelser i lagen om effekten av avvikelsen är oväsentlig gäller följande. Effekten av en avvikelse ska anses vara oväsentlig, om ett utelämnande eller en felaktighet inte kan antas påverka de beslut som användare fattar på grundval av redovis- ningen. Detta gäller dock inte om en utelämnad eller felaktig upp-

38

SOU 2015:8

Författningsförslag

gift skulle kunna påverka en användares beslut när uppgiften läses mot andra uppgifter i redovisningen.

Form och språk

6 § Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska avfattas på svenska.

Uppgifter om firma m.m.

7 § Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om

1.företagets firma,

2.den ort där företagets styrelse har sitt säte eller, om ingen styrelse finns, den ort där förvaltningen förs, och

3.företagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. eller, i fråga om enskilda näringsidkare, dennes personnummer.

Om företaget har gått i likvidation, ska också detta anges.

Valuta

8 § Beloppen i årsredovisningen ska anges i företagets redovis- ningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Belop- pen får dessutom anges i ytterligare valuta enligt omräkningskursen på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

Vid byte av redovisningsvaluta ska balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya redovisningsvalutan enligt den växelkurs som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under räkenskapsåret. Den omräknade balans- räkningen ska utgöra ingående balans för det nya räkenskapsåret.

Färdigställande

9 § I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen färdigställas genom underskrift av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen.

39

Författningsförslag

SOU 2015:8

Årsredovisningen får även färdigställas genom beslut vid ett styrelsesammanträde vid vilket samtliga styrelseledamöter och, om en sådan är utsedd, den verkställande direktören deltar.

I handelsbolag ska årsredovisningen färdigställas genom under- skrift av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

I grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen färdig- ställas genom underskrift av samtliga ledamöter i grupperingens församling och av direktören. I ett konsortium enligt rådets för- ordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfra- struktur (Eric-konsortium) ska årsredovisningen färdigställas genom underskrift av samtliga styrelseledamöter eller av direktören. Om både en styrelse och en direktör är utsedda i konsortiet, ska års- redovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av direktören.

I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen färdig- ställas genom underskrift av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, samtliga bolagsmän som företräder bolaget.

I övriga företag ska årsredovisningen färdigställas genom under- skrift av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.

10 § Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska under- tecknande enligt 9 § ske med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Avvikande mening

11 § Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen anmäler en avvikande mening, ska yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i 9 § första stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen antecknas till styrelsens protokoll.

Första stycket tillämpas också om någon som deltar vid beslut att färdigställa årsredovisningen enligt 9 § första stycket tredje meningen anmäler en avvikande mening.

40

SOU 2015:8

Författningsförslag

Datering

12 § Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den under- tecknades. Om årsredovisningen färdigställs genom ett styrelsebeslut enligt 9 § första stycket tredje meningen, ska den innehålla uppgift om den dag då styrelsesammanträdet hölls.

Avlämnande till revisorerna

13 § I ett aktiebolag ska årsredovisningen för det förflutna räken- skapsåret lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast sex veckor före den ordinarie bolagsstämma där årsredovisningen ska behandlas.

I en ekonomisk förening ska årsredovisningen lämnas till revisor- erna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

I övriga företag ska årsredovisningen lämnas till revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

4 kap. Balansräkning

Balansräkningens innehåll

1 § Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balans- dagen.

Uppställningsformer

2 § Balansräkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag.

Små företag och mikroföretag får även använda den uppställnings- form som anges i bilaga 2 till denna lag (förkortad balansräkning).

3 § Ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad får ställa upp balansräkningen på annat sätt än vad som anges i bilaga 1, om

1. postindelningen i stället grundas på en indelning i kortfristiga och långfristiga poster,

41

Författningsförslag

SOU 2015:8

2.den information som lämnas är likvärdig med den som annars ska lämnas i enlighet med bilaga 1, och

3.det är förenligt med 3 kap. 2 § och 3 § första stycket.

Första stycket gäller även andra företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tillämpning av de inter- nationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Posternas ordningsföljd m.m.

4 § Posterna i balansräkningen ska tas upp var för sig i den ord- ningsföljd som anges för respektive uppställningsform.

Om en tillgång, avsättning eller skuld avser flera än en post i balansräkningen, ska det upplysas om förhållandet till andra poster antingen under den post där den tas upp eller i not.

Avvikelser på grund av verksamhetens särskilda inriktning

5 § Vid postindelningen ska de avvikelser göras som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning. Poster som föregås av romerska siffror får dock inte ändras.

Komplettering med ytterligare poster

6 § Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställning- formernas poster. Kompletterande poster ska ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

Uppdelning i delposter

7 § Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har till- kommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till kravet i 3 kap. 3 § första stycket på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, ska de tas upp i delposter.

42

SOU 2015:8

Författningsförslag

Delposter ska ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

Sammanslagning av poster

8 § Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman,

1.om de är oväsentliga med hänsyn till kravet i 3 kap. 3 § första stycket på rättvisande bild, eller

2.om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i förekommande fall, delposterna anges i not.

Jämförelsetal

9 § För varje post eller delpost i balansräkningen och sådana noter som avses i 8 § 2 ska beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

Justering av jämförelsetal

10 § Om ett företag har ändrat principerna för värdering, klassific- ering eller indelning i poster eller delposter, ska posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och är förenligt med 3 kap. 2 § och 3 § första stycket, får avvikelse göras från vad som föreskrivs i andra stycket.

Små företag och mikroföretag behöver inte göra sådana justeringar som avses i första stycket under förutsättning att upplysningar om den bristande jämförbarheten lämnas i not.

Vad som ska tas upp som anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

11 § Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav i verksamheten ska tas upp som anläggningstillgångar. Andra till- gångar ska tas upp som omsättningstillgångar.

43

Författningsförslag

SOU 2015:8

Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel tas upp som omsättningstillgångar oav- sett avsikten med innehavet.

12 § Utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyres- rätter och liknande rättigheter och tillgångar som är av betydande värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som för- värvats och de skulder som övertagits (goodwill).

Det som sägs i första stycket gäller även utgifter för företagets eget utvecklingsarbete. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller detta dock endast under förutsättning att motsvarande belopp överförs från fritt eget kapital till en fond för utvecklings- utgifter.

Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller mot- svarande eller för företagets förvaltning får inte tas upp som till- gång.

Vad som ska tas upp som avsättningar

13 § Som avsättningar ska tas upp sådana förpliktelser som är hän- förliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Avskrivningar och nedskrivningar får inte tas upp som avsätt- ningar.

Uppdelning av fordrings- eller skuldposter

14 § För varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under Omsättningstillgångar ska anges den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

För varje skuldpost i balansräkningen ska anges den del som för- faller till betalning inom ett år från balansdagen och den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

I balansräkningen ska även summan av sådana fordringar respektive skulder som avses i första och andra styckena anges.

44

SOU 2015:8

Författningsförslag

Det som sägs i första och andra styckena om fordrings- och skuldposter gäller även motsvarande poster som har tagits in i sådana noter som avses i 8 § 2.

Särskilda poster

Aktiebolag

15 § Egna aktier får inte tas upp som tillgång.

Om bolaget har förvärvat egna aktier, ska fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet. Har egna aktier överlåtits, ska fritt eget kapital ökas med inkomsten från överlåtelsen.

16 § I ett aktiebolag ska den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde tas upp under överkursfonden.

Ekonomiska föreningar

17 § I en ekonomisk förening får fordran på insats inte tas upp som tillgång.

Redovisningen av fullgjorda insatser får göras så att i balans- räkningen anges hela insatskapitalet samt hur mycket därav som inte har fullgjorts, varefter skillnaden – de betalda insatserna – utförs som en särskild post under eget kapital.

Det som sägs i andra stycket gäller även vid redovisning av full- gjorda upplåtelseavgifter i en bostadsrättsförening.

Uppdelning av eget kapital

Aktiebolag

18 § Ett aktiebolags eget kapital ska delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Uppskriv- ningsfond, Reservfond, Fond för utvecklingsutgifter och Kapital- andelsfond.

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp Över- kursfond, Fond för verkligt värde, övriga fria fonder, var för sig,

45

Författningsförslag

SOU 2015:8

Balanserad vinst eller förlust samt Vinst eller förlust för räken- skapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret ska tas upp som avdragsposter.

Ekonomiska föreningar

19 § En ekonomisk förenings eget kapital ska delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

Under bundet eget kapital ska tas upp Inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda insatser, Uppskrivningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Medlems- insatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig.

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp Fond för verkligt värde, övriga fria fonder, var för sig, Balanserad vinst eller förlust samt Nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret ska tas upp som avdrags- poster.

Det som sägs i andra stycket om insatser gäller också vid redo- visning av upplåtelseavgifter i en bostadsrättsförening.

Oväsentliga avvikelser

20 § Ett företag får avvika från vad som föreskrivs i 1–19 §§ och i bilagorna 1 och 2 till lagen, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

5 kap. Resultaträkning

Resultaträkningens innehåll

1 § Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa företagets samt- liga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Uppställningsformer

2 § Resultaträkningen ska upprättas enligt någon av de uppställ- ningsformer som anges i bilagorna 3 och 4.

46

SOU 2015:8

Författningsförslag

Små företag och mikroföretag får även använda någon av de uppställningsformer som anges i bilagorna 5 och 6 (förkortad resultaträkning). I så fall ska det i anslutning till posten Bruttovinst eller Bruttoförlust lämnas upplysning om företagets nettoomsätt- ning. Bolagsverket får i ett enskilt fall medge att upplysningen om nettoomsättning utelämnas, om det är motiverat av konkurrens- skäl.

Byte av uppställningsform får ske endast om det finns särskilda skäl och är förenligt med 3 kap. 2 § och 3 § första stycket. Detta gäller dock inte vid byte mellan uppställningsformerna i bilagorna 3 och 5 och vid byte mellan uppställningsformerna i bilagorna 4 och 6.

Posternas ordningsföljd

3 § Posterna i resultaträkningen ska tas upp var för sig i den ord- ningsföljd som anges för respektive uppställningsform.

Avvikelser på grund av verksamhetens särskilda inriktning

4 § Vid postindelningen ska göras de avvikelser från respektive upp- ställningsform som är betingade av verksamhetens särskilda inrikt- ning.

Komplettering med ytterligare poster

5 § Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av upp- ställningsformernas poster. Kompletterande poster ska ges beteck- ningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

Uppdelning i delposter

6 § Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har till- kommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till kravet i 3 kap. 3 § första stycket på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, ska de tas upp i delposter.

47

Författningsförslag

SOU 2015:8

Delposter ska ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

Sammanslagning av poster

7 § Poster får slås samman,

1.om de är oväsentliga med hänsyn till kravet i 3 kap. 3 § första stycket på rättvisande bild, eller

2.om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna och, i förekommande fall, delposterna anges i not.

Jämförelsetal

8 § För varje post eller delpost i resultaträkningen och sådana noter som avses i 7 § 2 ska beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

Justering av jämförelsetal

9 § Om ett företag har ändrat principerna för värdering, klassific- ering eller indelning i poster eller delposter, ska posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och är förenligt med 3 kap. 2 § och 3 § första stycket, får avvikelse från vad som föreskrivs i andra stycket göras.

Små företag och mikroföretag behöver inte göra sådana juste- ringar som avses i första stycket under förutsättning att upplys- ningar om den bristande jämförbarheten lämnas i not.

Särskilda poster i ekonomiska föreningars resultaträkningar

10 § I resultaträkningen för en ekonomisk förening ska sådan över- skottsutdelning som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tas upp som en särskild kost- nadspost.

48

SOU 2015:8

Författningsförslag

Oväsentliga avvikelser

11 § Ett företag får avvika från det som föreskrivs i 1–10 §§ och i bilagorna 3–6 till lagen, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

6 kap. Värdering

Anläggningstillgångar

Hur anläggningstillgångar ska värderas

1 § Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar tillgångens anskaffningsvärde, om inte annat följer av 3 §, 4 §, 5 §, 13 §, 15 § eller 20–27 §§.

Hur anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar ska bestämmas

2 § I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång får räknas in, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år.

Avskrivning av anläggningstillgångar

3 § Anläggningstillgångar med en begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period.

Om nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som utgörs av utgifter för företagets eget utvecklingsarbete inte kan fastställas med rimlig grad av säkerhet, ska perioden anses upp- gå till fem år. Detsamma gäller i fråga om sådan goodwill som avses i 4 kap. 12 §.

49

Författningsförslag

SOU 2015:8

Avskrivningar ska tas upp i resultaträkningen. Annan redovis- ning får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl och är förenligt med 3 kap. 2 § och 3 § första stycket.

Nedskrivning av anläggningstillgångar

4 § Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 1 och 2 §§ samt 3 § första stycket, ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdened- gången är bestående.

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

En nedskrivning enligt första eller andra stycket ska återföras, om det inte längre finns skäl för den. Detta gäller dock inte ned- skrivning som avser goodwill.

Nedskrivningar och återföringar som avses i första–tredje styckena ska tas upp i resultaträkningen.

Uppskrivning av anläggningstillgångar

5 § Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggnings- tillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsent- ligt överstiger bokfört värde enligt 2 §, 3 § första stycket, 4 § första-tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet avsätts till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.

Ianspråktagande av fonden för utvecklingsutgifter och uppskrivningsfonden

6 § Ett aktiebolag får ta fonden för utvecklingsutgifter eller upp- skrivningsfonden i anspråk för

50

SOU 2015:8

Författningsförslag

1.ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission,

2.täckning av förlust enligt fastställd balansräkning när för- lusten inte kan täckas av fritt eget kapital.

Ett beslut att ta fonden för utvecklingsutgifter eller uppskriv- ningsfonden i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter revisorernas hörande. Innan tre år har för- flutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som mot- svarar den förlust som har blivit täckt med ett belopp från fonden. I fråga om Bolagsverkets eller domstolens tillstånd gäller 20 kap. 25–29 §§ aktiebolagslagen (2005:551) i tillämpliga delar.

7 § Vid avskrivning enligt 3 § eller nedskrivning enligt 4 § av en upp- skriven tillgång eller vid avyttring eller utrangering av tillgången ska uppskrivningsfonden minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av fonden som svarar mot tillgången. På samma sätt ska fonden för utvecklingsutgifter minskas i samband med avyttring, avskrivning eller nedskrivning av en sådan tillgång som avses i 4 kap. 12 § andra stycket.

Minskningen av uppskrivningsfonden eller fonden för utveck- lingsutgifter i fall som avses i första stycket får göras enbart genom att

1.fonden tas i anspråk enligt 6 §,

2.den del av fonden som motsvarar avskrivning eller nedskriv- ning överförs till fritt eget kapital, eller

3.den del av fonden som motsvarar en avyttrad tillgång överförs till fritt eget kapital.

Omsättningstillgångar

Hur omsättningstillgångar ska värderas

8 § Omsättningstillgångar ska, om inte annat följer av 11–16 § eller 20–27 §§, tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Om det finns särskilda skäl, får återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är förenligt med 3 kap. 2 § och 3 § första stycket användas i stället för nettoförsäljningsvärdet.

51

Författningsförslag

SOU 2015:8

Hur anskaffningsvärdet, nettoförsäljningsvärdet och återanskaffningsvärdet för omsättningstillgångar ska bestämmas

9 § Anskaffningsvärdet för omsättningstillgångar ska bestämmas enligt 2 § första – tredje styckena, om inte annat följer av 10 §.

Nettoförsäljningsvärdet ska bestämmas som försäljningsvärdet med avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Återanskaffningsvärdet ska bestämmas till belopp som mot- svarar den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft om tillgången hade anskaffats på balansdagen.

Anskaffningsvärde för varulager av likartade tillgångar

10 § Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genomsnitts- priser eller enligt någon annan liknande princip. Sist-in-först-ut- principen får inte tillämpas.

Värdering av pågående arbeten

11 § Pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 3 kap. 2 § och 3 § första stycket.

Värdering av djur i vissa fall

12 § Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel värderas till det värde som fastställs av Skatteverket.

52

SOU 2015:8

Författningsförslag

Bestämmelser som avser både anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

Redovisning till bestämd mängd och fast värde

13 § Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som omsätts och vilkas sammantagna värde är av underordnad betydelse för företaget får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt.

Omräkning av fordringar och skulder

14 § Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan ska omräknas till redovisningsvalutan enligt växelkursen på balans- dagen, om inte annat följer av 3 kap. 2 § och 3 § första stycket.

Redovisning enligt kapitalandelsmetoden

15 § Företag som avses i 4 kap. 3 § får redovisa andelar i dotter- företag, intresseföretag och gemensamt styrda företag i resultat- räkningen och balansräkningen med tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. 23–27 §§, om det är förenligt med 3 kap. 2 § och 3 § första stycket.

Värdering av dotterföretags andelar i moderföretag

16 § Vid värdering av ett moderföretags andelar i ett dotterföretag ska andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget inte anses ha något värde.

Avsättningar

17 § En avsättning ska motsvara den på balansdagen bästa upp- skattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

53

Författningsförslag

SOU 2015:8

Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån

18 § Kapitalrabatt och direkta emissionsutgifter vid upptagande av lån ska periodiseras, dock längst över tiden till dess skulden för- faller till betalning. Sådan periodisering behöver dock inte göras, om den är utan betydelse med hänsyn till kravet i 3 kap. 3 § första stycket på rättvisande bild.

Valutaomräkning av förlagsinsatser

19 § Om en ekonomisk förening har förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan, ska dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och mot- svarande belopp vid räkenskapsårets ingång, ska föras mot Balanserad vinst eller förlust.

Värdering till verkligt värde

Vad som får värderas till verkligt värde

20 § Derivatinstrument och andra finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde, om inte annat följer av 21 § eller 22 §.

Vid tillämpningen av första stycket och 22–24 §§ ska avtal som avser rå- och stapelvaror och ger endera parten rätt att reglera avtalet med kontanter eller med något annat finansiellt instrument anses som derivatinstrument. Detta gäller dock inte om avtalet

1.ingicks för att täcka företagets förväntade behov av inköp, försäljning eller egen förbrukning av rå- och stapelvaror,

2.även efter avtalets ingående har tillgodosett detta behov,

3.utformades för detta ändamål när det ingicks, och

4.förväntas regleras genom leverans av varan.

Av 26 § följer att säkrade poster i vissa fall ska tas upp till verkligt värde.

54

SOU 2015:8

Författningsförslag

Undantag

21 § Följande finansiella instrument får inte värderas till verkligt värde:

1.finansiella instrument som hålls till förfall och som inte utgör derivatinstrument,

2.lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som inte innehas för handelsändamål,

3.andelar i dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda företag,

4.eget kapitalinstrument som företaget självt har gett ut,

5.avtal om villkorad ersättning i samband med förvärv och sam- gåenden,

6.skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i en handelsportfölj eller som utgör derivatinstrument, samt

7.andra finansiella instrument, som är av sådan särskild karaktär att de enligt vad som är allmänt accepterat bör redovisas på annat sätt.

22 § Värdering till verkligt värde får inte ske, om en sådan värdering inte skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet.

Särskilda villkor för värdering till verkligt värde

23 § Värdering till verkligt värde får ske endast om samtliga före- tagets finansiella instrument, utom sådana som enligt 21 § inte får tas upp till verkligt värde, värderas till verkligt värde.

24 § I mikroföretag får värdering till verkligt värde ske endast om företaget lämnar samtliga upplysningar som små företag ska lämna enligt 7 och 8 kap.

Särskilda bestämmelser för noterade företag m.m.

25 § Företag som avses i 4 kap. 3 § får, trots det som sägs i 21 §, värdera där angivna finansiella instrument till verkligt värde, om

1. det är förenligt med sådana internationella redovisnings- standarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning

55

Författningsförslag

SOU 2015:8

(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av inter- nationella redovisningsstandarder, och

2. upplysningar om värderingen lämnas i enlighet med dessa standarder.

Värdering av säkrade poster

26 § Om en tillgång, avsättning eller skuld eller en del därav har säkrats mot ett finansiellt instrument som värderas till verkligt värde, ska den säkrade posten värderas på samma sätt, om de tillämpade principerna för säkringsredovisning tillåter det.

Hur det verkliga värdet ska bestämmas

27 § Det verkliga värdet ska bestämmas på grundval av det finansi- ella instrumentets marknadsvärde. Om något marknadsvärde inte kan bestämmas för ett instrument men däremot för dess bestånds- delar eller för ett likartat instrument, ska det verkliga värdet bestämmas på grundval av beståndsdelarnas eller det likartade instrumentets marknadsvärde. Om inte heller en sådan värdering är möjlig, ska det verkliga värdet bestämmas med hjälp av sådana all- mänt accepterade värderingsmodeller och värderingsmetoder som ger en rimlig uppskattning av marknadsvärdet.

Redovisning av värdeförändringar

28 § Om en tillgång värderas till verkligt värde, ska värdeför- ändringen sedan föregående balansdag redovisas i resultaträk- ningen.

I följande fall ska värdeförändringen redovisas i en fond för verkligt värde i stället för i resultaträkningen:

1.värdeförändringen avser ett säkringsinstrument och de tillämp- ade principerna för säkringsredovisning tillåter att en del av eller hela värdeförändringen inte redovisas i resultaträkningen, eller

2.värdeförändringen är orsakad av en kursförändring på en monetär post som utgör en del av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet.

56

SOU 2015:8

Författningsförslag

En värdeförändring på en finansiell tillgång som inte innehas för handelsändamål och inte heller är ett derivatinstrument får redo- visas i fonden för verkligt värde i stället för i resultaträkningen.

När det inte längre finns skäl att redovisa ett belopp i fonden för verkligt värde, ska fonden justeras.

Oväsentliga avvikelser

29 § Ett företag får avvika från vad som föreskrivs i 1–28 §§, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

7 kap. Notupplysningar

Allmänna bestämmelser

Upplysningar för olika kategorier av företag m.m.

1 § Samtliga företag ska lämna de notupplysningar som framgår av 7–17 §§.

Ytterligare upplysningskrav för samtliga företag finns i 3 kap. 3 § och 4 kap. 4 §.

Särskilda bestämmelser för europabolag och europakooperativ finns i 54 §.

2 § Små företag ska, utöver vad som framgår av 1 §, även lämna de upplysningar som anges i 18–26 §§.

3 § Medelstora företag ska, utöver vad som framgår av 1 §, även lämna de upplysningar som anges i 18–51 §§.

4 § Stora företag och företag av allmänt intresse ska, utöver vad som framgår av 1 §, även lämna de upplysningar som anges i 18– 53 §§.

57

Författningsförslag

SOU 2015:8

Notupplysningarnas placering

5 § Om inte annat följer av kravet i 3 kap. 2 § på överskådlighet, ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultat- räkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras vid de poster till vilka noterna hänför sig.

Utelämnande av oväsentliga upplysningar

6 § Ett företag får utelämna en upplysning som ska lämnas enligt detta kapitel, om effekten av att utelämna upplysningen är oväsentlig.

Notupplysningskrav för samtliga företag

Upplysningar om avvikelser från kvittningsförbudet

7 § Om ett företag med stöd av 3 kap. 4 § andra stycket avviker från vad som i den paragrafen föreskrivs om att tillgångar, skulder och avsättningar samt intäkter och kostnader inte får kvittas mot varandra, ska det lämna upplysning om de bruttobelopp som kvittas.

Upplysningar om jämförelsetal

8 § Om ett företag med stöd av 4 kap. 10 § andra stycket eller 5 kap. 9 § andra stycket avviker från vad som sägs i de paragraferna om justering av jämförelsetal, ska det lämna upplysning om skälen för avvikelsen.

Upplysningar om byte av uppställningsform

9 § Om ett företag, i fall som avses i 5 kap. 2 § tredje stycket första meningen, byter uppställningsform för resultaträkningen, ska det lämna upplysning om skälen för bytet.

58

SOU 2015:8 Författningsförslag

Upplysningar om värderings- och omräkningsprinciper

10 § Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder ska anges.

För poster i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar eller skulder i annan valuta än redovisningsvalutan ska det anges enligt vilka principer beloppen har räknats om till redovisnings- valutan.

Upplysningar om goodwill

11 § Om ett företag redovisar goodwill som tillgång, ska det lämna upplysning om vilken avskrivningsperiod som tillämpas för denna och vad som är skälet till valet av avskrivningsperiod.

Upplysningar om ställda säkerheter

12 § Om ett företag har ställt säkerheter, ska det lämna upplys- ningar om omfattningen, arten och formen av dessa.

I 51 § finns särskilda upplysningskrav för medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse.

Upplysningar om eventualförpliktelser

13 § Upplysning ska lämnas om summan av företagets eventual- förpliktelser.

Upplysningar om säkerheter och ansvarsförbindelser som har ställts till förmån för koncernföretag m.m.

14 § Om ett företag har ställt säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för ett koncernföretag, för ett intresseföretag eller för ett gemensamt styrt företag som företaget är samägare i, ska en sär- skild upplysning lämnas om detta.

59

Författningsförslag

SOU 2015:8

Upplysningar om lån till ledande befattningshavare

15 § Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verk- ställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i före- taget, ska det lämna de upplysningar om detta som anges i andra stycket. Detsamma gäller om ett företag har ställt pant eller annan säkerhet eller har ingått ansvarsförbindelse till förmån för en sådan befattningshavare. Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktör jämställs vice verkställande direktör.

Upplysning ska lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsak- liga lånevillkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av ställda säkerheter och ingångna ansvarsförbindelser samt beloppet av de lån för vilka säkerhet ställts. Upplysning ska även lämnas om vilken anknytning till företaget den har som företaget har lämnat lån till, ställt säkerhet för eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för. Om företaget under räkenskapsåret har helt eller delvis avskrivit ett lån eller avstått från att kräva in det, ska upplys- ning lämnas även om detta.

I fråga om medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse gäller även 35 §.

Upplysningar om medelantalet anställda under räkenskapsåret

16 § Upplysning ska lämnas om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer.

Upplysningar om moderföretag

17 § Ett företag som är dotterföretag ska lämna följande upp- lysningar om det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i som dotterföretag:

1.namn,

2.organisationsnummer eller, i förekommande fall, person- nummer, säte, och

3.om moderföretaget är utländskt, var det går att få tillgång till moderföretagets koncernredovisning.

60

SOU 2015:8

Författningsförslag

I fråga om medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse gäller även 50 §.

Ytterligare notupplysningskrav för små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse

Upplysningar om omräkningskurs för annan valuta än redovisningsvalutan

18 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse som med stöd av 3 kap. 7 § har angett belopp i årsredovis- ningen även i annan valuta än företagets redovisningsvaluta ska lämna upplysning om omräkningskursen.

Upplysningar om anläggningstillgångar

19 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna de upplysningar om anläggningstillgångar som anges i andra-fjärde styckena.

För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräk- ningen eller i sådana noter som avses i 4 kap. 8 § 2 ska upplysningar lämnas om

1.tillgångarnas anskaffningsvärde,

2.tillkommande och avgående tillgångar,

3.överföringar,

4.årets avskrivningar enligt 6 kap. 3 §,

5.årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 6 kap. 4 § andra stycket,

6.årets uppskrivningar, med särskild upplysning om uppskriv- ningsbeloppets användning och vad som kvarstår oavskrivet av upp- skrivningsbeloppet

Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång, ska särskild upplysning lämnas om detta.

Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster ska anges.

I fråga om medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse gäller även 27 §.

61

Författningsförslag

SOU 2015:8

Upplysningar om uppskrivningsfonden

20 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna de upplysningar om uppskrivningsfonden som anges i andra stycket.

Om storleken eller sammansättningen av uppskrivningsfonden har ändrats under räkenskapsåret, ska det i en särskild samman- ställning lämnas upplysningar om

1.fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,

2.belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret med uppgift om hur beloppen har behandlats skattemässigt,

3.belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk med uppgift om hur beloppen har använts, och

4.det värde som skulle ha redovisats i balansräkningen om anläggningstillgångarna inte hade skrivits upp.

Upplysningar om finansiella instrument

21 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna de upplysningar om finansiella instrument som anges i andra-fjärde styckena.

För varje kategori av finansiella instrument som värderas enligt 6 kap. 27 § ska upplysningar lämnas om

1.bokfört värde, och

2.de värdeförändringar som har redovisats i resultaträkningen respektive i fonden för verkligt värde.

För varje kategori av derivatinstrument som värderas enligt 6 kap. 27 § ska upplysningar även lämnas om

1.omfattningen och typen av instrument, och

2.viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säkerheten i framtida kassaflöden.

Om värderingen har gjorts enligt 6 kap. 27 § tredje meningen, ska väsentliga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av de använda värderingsmodellerna och värderingsmetoderna anges.

Det som sägs i denna paragraf ska tillämpas även på sådana avtal som enligt 6 kap. 20 § andra stycket ska anses som derivat- instrument.

62

SOU 2015:8

Författningsförslag

Upplysningar om fonden för verkligt värde

22 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna de upplysningar om fonden för verkligt värde som anges i andra stycket.

Om storleken eller sammansättningen av fonden för verkligt värde har ändrats under räkenskapsåret, ska det i en särskild sam- manställning lämnas upplysningar om

1.fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,

2.belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret, och

3.belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk med uppgift om hur beloppet har använts.

Upplysningar om långfristiga balansposter

23 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om summan av de skulder som för- faller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

I fråga om medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse gäller även 33 §.

Upplysningar om intäkter och kostnader av exceptionell storlek eller förekomst

24 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om arten och storleken av enskilda intäkter och kostnader som är av exceptionell storlek eller före- komst.

Upplysningar om internvinster

25 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska, om de är moderföretag men med stöd av 10 kap. 2 § inte upprättar någon koncernredovisning, lämna upplysningar om internvinster på transaktioner inom koncernen.

63

Författningsförslag

SOU 2015:8

Upplysningar om händelser efter räkenskapsårets slut

26 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget, som har inträffat efter räkenskapsårets slut och som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultat- räkningen. Upplysningarna ska omfatta den ekonomiska effekten av händelserna.

Ytterligare notupplysningskrav för medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse

Ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar

27 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska, utöver vad som följer av 19 §, lämna de upplysningar om anläggningstillgångar som anges i andra – fjärde styckena.

Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet för en tillgång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket, ska upplysning lämnas om det inräknade beloppet.

För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balans- räkningen eller i sådana noter som avses i 4 kap. 8 § 2 ska upplys- ning lämnas om

1.ackumulerade avskrivningar enligt 6 kap. 3 §,

2.ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift om ned- skrivningar som har gjorts med stöd av 6 kap. 4 § andra stycket,

3.ackumulerade uppskrivningar, och

4.korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 6 kap. 3 §, nedskrivningar och uppskrivningar.

Om en tillgång har varit föremål för avskrivning, nedskrivning eller uppskrivning uteslutande av skatteskäl, ska upplysning lämnas om detta med angivande av avskrivningens, nedskrivningens eller uppskrivningens storlek.

Upplysningar om omsättningstillgångar

28 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna de upplysningar om omsättningstillgångar som anges i andra och tredje styckena.

64

SOU 2015:8

Författningsförslag

Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet för en tillgång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket och 9 § första stycket, ska upplysning lämnas om det belopp som har räknats in.

Om en omsättningstillgång har varit föremål för en värde- justering uteslutande av skatteskäl, ska en upplysning lämnas om detta med angivande av justeringens storlek.

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument

29 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska, utöver vad som följer av 20 §, lämna de upplysningar om finansiella instrument som anges i andra-fjärde styckena.

För varje kategori av derivatinstrument som inte värderas enligt 6 kap. 27 § ska upplysning lämnas om

1.det värde till vilket instrumenten skulle ha värderats vid en tillämpning av 6 kap. 27 §, och

2.omfattningen och typen av instrument.

I fråga om finansiella anläggningstillgångar som enligt 6 kap. 20– 25 §§ får värderas till verkligt värde och vilkas bokförda värde är högre än det verkliga värdet ska upplysning lämnas om

1.bokfört värde och det verkliga värdet, och

2.skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ner och det stöd som finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

Det som sägs i första och andra styckena ska även tillämpas på sådana avtal som enligt 6 kap. 19 § andra stycket ska anses som derivatinstrument.

Upplysningar om inköp och försäljningar mellan koncernföretag

30 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse som ingår i en koncern ska lämna upplysningar om hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncern- företag.

65

Författningsförslag

SOU 2015:8

Upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag

31 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna följande upplysningar om dotterföretag och de övriga företag som de har ett strategiskt andelsinnehav i:

1.Det andra företagets namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,

2.Det andra företagets resultat för det senaste räkenskapsår för vilket årsredovisning eller årsbokslut har upprättats,

3.Företagets ägarandel i det andra företaget, och

4.Antalet andelar som företaget äger och dessas värde enligt företagets balansräkning.

Ett företag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat före- tag ska ange detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

Om, i fall som avses i första eller andra stycket, det redovis- ningsskyldiga företagets rösträttsandel i det andra företaget avviker från ägarandelen, ska även rösträttsandelen anges.

32 § En upplysning enligt 31 § får utelämnas, om

1.den har sådan karaktär att den kan vålla allvarlig skada för något av de i 31 § angivna företagen,

2.Bolagsverket medger att den utelämnas, och

3.noterna innehåller information om utelämnandet. Upplysning om eget kapital och resultat får också utelämnas,

om

1.det andra företaget inte offentliggör sin balansräkning och inte utgör ett dotterföretag till företaget, eller

2.det andra företaget omfattas av en av företaget upprättad kon- cernredovisning eller av en sådan koncernredovisning som avses i 10 kap. 2 § första stycket.

Upplysningar om vissa långfristiga skuldposter

33 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska för varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 4 kap. 8 § 2 lämna upplysning om den del som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

66

SOU 2015:8

Författningsförslag

Upplysningar om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

34 § Om ett medelstort eller stort företag eller ett företag av all- mänt intresse har ekonomiska arrangemang, som inte redovisas i balansräkningen och som är förenade med betydande risker eller fördelar för företaget samt upplysningar om dessa risker eller för- delar är nödvändiga för att företagets ställning ska kunna bedömas, ska företaget lämna upplysning om

1.inriktningen på och det kommersiella syftet med arrange- mangen, och

2.den ekonomiska inverkan som arrangemangen har på före- taget.

Ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare

35 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska, utöver vad som följer av 15 §, lämna upplysningar enligt 15 § om

1.lån som har lämnats till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i ett annat koncern- företag, och

2.panter, säkerheter och ansvarsförbindelser som har ställts till förmån för en sådan befattningshavare.

I sådana företag ska det som sägs i 14 § andra stycket tillämpas också när ett aktiebolag har lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan med stöd av tillstånd enligt 21 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

Upplysningar om transaktioner med närstående

36 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysningar om transaktioner som på andra än mark- nadsmässiga villkor har genomförts med personer eller företag som är att anse som närstående enligt 2 kap. 20–22 §§.

Upplysningar enligt denna paragraf behöver inte lämnas om transaktioner som har ingåtts

1. mellan ett moderföretag och dess helägda dotterföretag, eller

67

Författningsförslag

SOU 2015:8

2. mellan två eller flera dotterföretag, om samtliga aktier eller andelar ägs av andra företag inom samma koncern.

37 § Upplysningar enligt 36 § ska omfatta

1.uppgift om transaktionernas art och de belopp som trans- aktionerna omfattar,

2.uppgift om vilket slag av närståendeförhållande som före- ligger, och

3.andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att bedöma företagets ställning.

Upplysningar om flera transaktioner får lämnas i samlad form, om de avser samma typ av transaktioner och upplysning om de enskilda transaktionerna inte är nödvändig för att bedöma vilken inverkan de har på företagets ställning.

Upplysningar om konvertibla lån

38 § Om ett medelstort eller stort företag eller ett företag av all- mänt intresse har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning eller har gett ut liknande värde- papper, ska för varje lån eller liknande rättighet anges utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte eller för nyteckning. För varje lån mot vinstandelsbevis ska utestående lånebelopp och ränte- bestämmelserna anges.

Upplysningar om aktier

39 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om antalet aktier i företaget och om aktiernas kvotvärde. Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag.

68

SOU 2015:8

Författningsförslag

Upplysningar om förslag till vinst- eller förlustdispositioner

40 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om förslag till disposition beträffande före- tagets vinst eller förlust eller, i förekommande fall, beslut om disposition av företagets vinst eller förlust.

Upplysningar om skatter

41 § Om ett medelstort eller stort företag eller ett företag av allmänt intresse har tagit upp uppskjuten skatt i balansräkningen, ska det lämna upplysning om beloppet av den uppskjutna skatten och om förändringar i detta belopp sedan föregående balansdag.

Ytterligare upplysningar om anställda

42 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om

1.de anställdas fördelning på kvinnor och män, och

2.om företaget har anställda i flera länder, medelantalet anställda och fördelningen på kvinnor och män i varje land.

Upplysningar om könsfördelningen bland ledande befattningshavare

43 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om fördelningen på kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i före- tagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig. Upplysningarna ska avse förhållandena på balansdagen.

Upplysningar om löner, andra ersättningar och sociala kostnader

44 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna särskild upplysning om storleken av följande personal- kostnader, hänförliga till räkenskapsåret:

69

Författningsförslag

SOU 2015:8

1.löner och andra ersättningar, och

2.sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostna-

der.

45 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om det sammanlagda beloppet av räken- skapsårets löner och andra ersättningar för var och en av följande grupper:

1.styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare, och

2.anställda som inte omfattas av 1.

Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare ska anges särskilt.

I ett företag av allmänt intresse ska vid tillämpningen av första och andra styckena samtliga personer i bolagets ledning ingå i den grupp som avses i första stycket 1. Antalet personer i gruppen ska anges. Vidare ska upplysningar om räkenskapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören. Sådana upplysningar behöver dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Upplysningar om pensioner och liknande förmåner

46 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysningar om det sammanlagda beloppet av kost- nader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare.

I ett företag av allmänt intresse ska upplysningar som avses i första stycket omfatta även pensioner och liknande förmåner till andra personer i bolagets ledning. Antalet personer som omfattas ska anges. Vidare ska upplysningar lämnas för var och en av styrelse- ledamöterna och för den verkställande direktören, dock inte för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

70

SOU 2015:8

Författningsförslag

Upplysningar om tidigare styrelse och verkställande direktör

47 § Bestämmelserna i 45 och 46 §§ angående upplysningar om styrelseledamöter och verkställande direktören gäller även tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör.

Upplysningar om suppleanter och vice verkställande direktör

48 § Vid tillämpningen av 45–47 §§ ska styrelsesuppleanter jämställas med styrelseledamöter och vice verkställande direktör jämställas med verkställande direktör.

Upplysningar om avtal om avgångsvederlag

49 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse som har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning ska lämna upplysning om avtalen och om de väsentligaste villkoren i avtalen.

Ytterligare upplysningar om moderföretag

50 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna sådana upplysningar som sägs i 17 § även avseende det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den största koncern som företaget ingår i som dotterföretag.

Ytterligare upplysningar om ställda säkerheter

51 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska, när de enligt 12 § lämnar upplysning om ställda säkerheter, ange vilka poster i balansräkningen eller noter enligt 4 kap. 8 § 2 som säkerheterna avser.

I fråga om säkerheter som inte motsvarar en skuld- eller avsätt- ningspost i balansräkningen ska det vidare anges om säkerheten har ställts till förmån för företaget självt eller till förmån för annan.

71

Författningsförslag

SOU 2015:8

Ytterligare notupplysningskrav för stora företag och företag av allmänt intresse

Upplysningar om nettoomsättningens fördelning

52 § Om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, ska stora företag och företag av all- mänt intresse lämna upplysningar om nettoomsättningens fördel- ning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betydligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster.

Vid tillämpningen av första stycket ska företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen (1999:1078) räkna in bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter i nettoomsättningen.

Upplysningar om ersättningar till revisor

53 § I aktiebolag och handelsbolag som är stora företag eller före- tag av allmänt intresse ska upplysning lämnas om den sammanlagda på räkenskapsåret belöpande ersättningen till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Särskild upp- lysning ska lämnas om hur stor del av ersättningen som avser revisionsuppdraget, revisionsverksamhet utöver revisionsupp- draget, skatterådgivning respektive övriga tjänster.

Särskilda bestämmelser för europabolag och europakooperativ

54 § I fråga om europabolag och europakooperativ med ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europa- bolag eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa för- eningar (SCE-föreningar) ska bestämmelserna om styrelseleda- möter i 15, 35, 43 och 45–49 §§ tillämpas på ledamöter eller suppleanter i europabolagets eller europakooperativets tillsyns- organ.

72

SOU 2015:8

Författningsförslag

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europa- bolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europa- kooperativ framgår att bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på ledamöter eller suppleanter i ett europabolags eller europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

8 kap. Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsens innehåll

1 § Om företaget är ett aktiebolag, ska förvaltningsberättelsen alltid innehålla de upplysningar som anges i 2 och 3 §§. Om före- taget är en ekonomisk förening ska förvaltningsberättelsen alltid innehålla de upplysningar som anges i 4 och 5 §. Om företaget är en stiftelse, ska förvaltningsberättelsen alltid innehålla de upplys- ningar som anges i 6 §.

För små företag gäller, utöver vad som anges i första stycket, bestämmelserna i 7och 8 §§.

För medelstora och stora företag gäller, utöver vad som anges i första stycket, bestämmelserna i 7–11 §§.

För företag av allmänt intresse gäller, utöver vad som anges i första stycket, bestämmelserna i 7–17 §§.

Särskilda bestämmelser för aktiebolag

2 § Förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag ska innehålla förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Om det föreligger förslag om värdeöverföring enligt 17 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ska förändringar i aktiebolagets eget kapital jämfört med föregående års balansräkning specificeras.

3 § Aktiebolag ska i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om

1.antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av före- taget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt stor- leken av den ersättning som har betalats för aktierna,

2.antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats,

73

Författningsförslag

SOU 2015:8

3.antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och

4.skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

Särskilda bestämmelser för ekonomiska föreningar

4 § Förvaltningsberättelsen för en ekonomisk förening ska inne- hålla förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Om föreningen är moderföretag, ska det dessutom i förvalt- ningsberättelsen lämnas upplysning om belopp som enligt årsredo- visningarna för företag inom koncernen ska föras över från fritt eget kapital i koncernen till bundet eget kapital.

Om det föreligger ett förslag om vinstutdelning enligt 10 kap. 1 § andra stycket 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ska förändringar i den ekonomiska föreningens eget kapital jämfört med föregående års balansräkning specificeras.

5 § Ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen lämna upp- lysningar om

1.väsentliga förändringar i medlemsantalet,

2.summorna av insatsbelopp som ska återbetalas under nästa räkenskapsår enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 och 3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

3.den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, och

4.summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall inlösas under de nästföljande två räkenskapsåren.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller också lösenbelopp för medlems andel i en sambruksförening enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

Särskilda bestämmelser för andra företag än mikroföretag

Särskilda bestämmelser för stiftelser

6 § I en stiftelse ska förvaltningsberättelsen alltid innehålla upplys- ning om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret.

74

SOU 2015:8

Författningsförslag

Rättvisande översikt

7 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska i förvaltningsberättelsen lämna en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen, ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.

Särskilda förhållanden och händelser av väsentlig betydelse

8 § Små, medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om

1.sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat,

2.sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret.

Företagets förväntade utveckling m.m.

9 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om

1.företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskriv- ning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför,

2.företagets verksamhet inom forskning och utveckling,

3.företagets filialer i utlandet.

Finansiella instrument

10 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska, om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, i förvaltningsberättelsen lämna följande upplysningar om användningen av finansiella instrument:

1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning jämte, för varje viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovis- ning används, tillämpade principer för säkring, och

75

Författningsförslag

SOU 2015:8

2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker.

Icke-finansiella upplysningar

11 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska i förvaltningsberättelsen lämna sådana icke-finansiella upp- lysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställ- ning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksam- heten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor.

Sådana företag ska också, om de bedriver verksamhet som är till- stånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken, lämna upplys- ningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Särskilda bestämmelser för noterade aktiebolag

Upplysningar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

12 § Aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om

1.de senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551), och

2.styrelsens förslag till riktlinjer att gälla för tiden från nästa årsstämma.

Upplysningar enligt första stycket 1 får lämnas i anslutning till notupplysningar som lämnas enligt 7 kap. 45 eller 46 §. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där upplysningarna har lämnats.

Upplysningar om aktier m.m.

13 § Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska eko- nomiska samarbetsområdet ska i förvaltningsberättelsen lämna upp- lysningar om

76

SOU 2015:8

Författningsförslag

1.det totala antalet aktier i bolaget, antalet aktier av olika slag och, för varje aktieslag, vilka rättigheter aktierna ger i bolaget,

2.begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av bestäm- melse i lag eller bolagsordning,

3.direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

4.anställdas aktieinnehav i bolaget genom pensionsstiftelser eller liknande, om rösträtten för dessa aktier inte kan utövas direkt av de anställda,

5.begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,

6.av bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna,

7.bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledig- ande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,

8.av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget skall ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,

9.väsentliga avtal som bolaget är part i och som får verkan eller ändras eller upphör att gälla om kontrollen över bolaget förändras som följd av ett offentligt uppköpserbjudande,

10.effekter av avtal som avses i punkt 9, dock inte när avtalen är av sådan art att ett offentliggörande sannolikt skulle skada bolaget allvarligt och bolaget inte uttryckligen är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter på grund av andra rättsliga krav, och

11.sådana avtal mellan bolaget och styrelseledamöter eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget.

Bolagsstyrningsrapport

14 § Förvaltningsberättelsen för aktiebolag vars överlåtbara värde- papper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska innehålla en bolagsstyrningsrapport, om inte bolaget har valt att med stöd av 16 § i stället upprätta en från årsredovisningen skild bolagsstyr- ningsrapport.

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om

77

Författningsförslag

SOU 2015:8

1.vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, utöver dem som följer av lag eller annan författning, och var upplysningar om dessa principer finns tillgängliga,

2.de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen,

3.direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

4.begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,

5.bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledig- ande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,

6.av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,

7.hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslutanderätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning,

8.hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kommittéer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning.

Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning, ska skälen för detta anges. Om bolaget tillämpar en kod för bolagsstyr- ning, ska det i förekommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skälen för detta.

15 § Ett aktiebolag som endast har andra överlåtbara värdepapper än aktier upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i bolagsstyrningsrapporten lämna de upplysningar som anges i 14 § andra stycket 1, 7 och 8 samt i tredje stycket i samma paragraf. Detta gäller dock inte om bolagets aktier handlas på en handels- plattform enligt 1 kap. 5 § 12 lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden.

16 § I stället för att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en del av förvaltningsberättelsen enligt 14 § får bolaget upprätta rapporten som en från årsredovisningen skild handling. Rapporten ska även i ett sådant fall ha det innehåll som framgår av 14 och 15 §§. Den ska överlämnas till bolagets revisor inom samma tid som årsredovis- ningen.

78

SOU 2015:8

Författningsförslag

Om bolaget har valt att upprätta bolagsstyrningsrapporten som en från årsredovisningen skild handling och sådana upplysningar som avses i 14 § andra stycket 3–6 ingår i förvaltningsberättelsen, behöver dessa upplysningar inte lämnas i rapporten. Om upplys- ningarna inte tas med i bolagsstyrningsrapporten, ska denna i stället innehålla en uppgift om den plats i förvaltningsberättelsen där upplysningarna lämnas.

Om bolaget har valt att upprätta en bolagsstyrningsrapport enligt denna paragraf, ska detta anges i förvaltningsberättelsen.

17 § Om förvaltningsberättelsen innehåller en sådan uppgift som avses i 15 § tredje stycket, ska bolagets revisor i ett skriftligt, undertecknat yttrande uttala sig om huruvida en sådan rapport som avses där har upprättats eller inte. När det gäller sådana upplys- ningar som avses i 13 § andra stycket 2–6 ska yttrandet vidare inne- hålla ett uttalande om huruvida upplysningarna är förenliga med årsredovisningen. Om upplysningarna innehåller väsentliga fel, ska revisorn ange detta och lämna behövliga upplysningar. Har det i rapporten tagits med sådana upplysningar som avses i 10 kap. 35 § andra stycket, ska yttrandet även innehålla ett uttalande om huru- vida dessa upplysningar är förenliga med koncernredovisningen.

Revisorns yttrande ska lämnas till bolagets styrelse inom samma tid som revisionsberättelsen och sedan fogas till bolagsstyr- ningsrapporten.

9 kap. Kassaflödesanalys

1 § I en kassaflödesanalys ska redovisas företagets in- och utbetal- ningar under räkenskapsåret.

10 kap. Koncernredovisning

Skyldigheten att upprätta koncernredovisning

1 § Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncern- redovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §, 3 § eller 4 §.

79

Författningsförslag

SOU 2015:8

2 § Moderföretag i små koncerner behöver inte upprätta någon koncernredovisning, om inte annat följer av andra stycket.

Det som sägs i första stycket gäller inte om moderföretaget eller ett annat koncernföretag är ett företag av allmänt intresse.

3 § Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning, om

1.företaget och samtliga dess dotterföretag omfattas av en kon- cernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och

2.det överordnade moderföretagets koncernredovisning har upp- rättats och reviderats

a) enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag,

b) i enlighet med internationella redovisningsstandarder som har antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, eller

c) på ett sätt som Europeiska kommissionen har bedömt som likvärdigt med internationella redovisningsstandarder enligt b.

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 7 § andra eller tredje stycket inte omfattas av den upp- rättade koncernredovisningen.

Första stycket gäller inte, om

1.delägare som har en kapitalandel i moderföretaget på minst tio procent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning ska upprättas, eller

2.andelarna i moderföretaget eller överlåtbara värdepapper som moderföretaget har utfärdat är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte upprättar någon koncernredovisning ska upplysa om detta i en not till års- redovisningen samt lämna uppgift om namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt säte för det över- ordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda koncern- redovisningen. Av 11 kap. 20 § följer att ett sådant moderföretag även ska låta offentliggöra det överordnade moderföretagets koncernredovisning.

80

SOU 2015:8

Författningsförslag

4 § Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovis- ning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av oväsentlig betydelse med hänsyn till kravet i 8 § på rättvisande bild. En koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotter- företag tillsammans är av mer än oväsentlig betydelse.

Ett moderföretag behöver inte heller upprätta någon koncern- redovisning om moderföretagets samtliga dotterföretag av skäl som anges i 7 § tredje stycket inte behöver omfattas av en koncern- redovisning.

Upplysningar mellan moderföretag och dotterföretag

5 § Om ett företag har blivit moderföretag, ska ledningen för före- taget meddela detta till dotterföretagets ledning. Dotterföretagets ledning ska lämna ledningen för moderföretaget de upplysningar som behövs för att en koncernredovisning ska kunna upprättas.

Koncernredovisningens delar

6 § Koncernredovisningen ska bestå av

1.en koncernresultaträkning,

2.en koncernbalansräkning,

3.noter,

4.en förvaltningsberättelse, och

5.en kassaflödesanalys.

Dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen

7 § Koncernredovisningen ska omfatta samtliga dotterföretag, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredo- visningen, om företaget är av oväsentlig betydelse med hänsyn till kravet i 8 § på rättvisande bild. Om två eller flera dotterföretag tillsammans är av mer än oväsentlig betydelse, ska de dock omfattas av koncernredovisningen.

81

Författningsförslag

SOU 2015:8

Ett dotterföretag behöver inte heller omfattas av koncern- redovisningen, om

1.betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotter- företaget,

2.nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan erhållas utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller

3.andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare.

Ett företag som tillämpar andra eller tredje stycket ska i en not upplysa om skälen för detta.

Principer för upprättande av koncernredovisning

Överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild

8 § Koncernredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och noter- na ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av ställ- ningen och resultatet för de företag, betraktade som en enhet, som omfattas av koncernredovisningen. Bestämmelserna i 3 kap. 3 § första stycket andra meningen och andra stycket tillämpas också på koncernredovisningen.

Andra grundläggande redovisningsprinciper m.m.

9 § När koncernredovisningen upprättas, ska följande bestäm- melser i 3 kap. tillämpas:

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om oväsentliga avvikelser,

6 § om språk och form,

8 § om valuta,

9 och 10 §§ om undertecknande,

11 § om avvikande mening,

12 § om datering, samt

13 § om avlämnande till revisorerna.

82

SOU 2015:8 Författningsförslag

Koncernredovisningen ska innehålla de uppgifter om moder- företaget som anges i 3 kap. 7 §.

I koncernredovisningen ska beloppen anges i samma valuta som i moderföretagets årsredovisning.

Balansdag

10 § Koncernredovisningen ska hänföra sig till moderföretagets balansdag.

Om ett dotterföretags balansdag ligger mer än tre månader före eller efter moderföretagets balansdag, ska dotterföretaget omfattas av koncernredovisningen på grundval av en balansräkning som hän- för sig till moderföretagets balansdag och en resultaträkning som avser moderföretagets räkenskapsår.

Om ett dotterföretags balansdag ligger högst tre månader före eller efter moderföretagets balansdag, ska upplysning lämnas om sådana händelser som är viktiga för att bedöma dotterföretagets ställning och resultat och som har inträffat mellan dotterföretagets och moderföretagets balansdagar.

Koncernbalansräkning

Koncernbalansräkningens innehåll m.m.

11 § Koncernbalansräkningen ska utgöra en sammanställning av balansräkningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen. Om inte annat följer av detta kapitel, ska 4 kap. tillämpas. Det som sägs i 4 kap. om små, medelstora och stora företag ska dock i stället avse små, medelstora och stora koncerner. Om det i koncernen ingår ett företag av allmänt intresse, ska det som sägs i 4 kap. om företag av allmänt intresse tillämpas.

Bestämmelserna i 4 kap. 18 § om uppdelning av eget kapital i bundet och fritt ska inte tillämpas.

Innehav utan bestämmande inflytande

12 § Den del av eget kapital i ett dotterföretag som belöper sig på andelar ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av

83

Författningsförslag

SOU 2015:8

koncernredovisningen ska i koncernbalansräkningen redovisas som innehav utan bestämmande inflytande.

Elimineringar mellan koncernföretag

13 § Fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom intern- vinster, ska elimineras i koncernbalansräkningen.

Det som sägs i första stycket gäller inte om beloppen är av oväsentlig betydelse med hänsyn till kravet i 8 § på rättvisande bild.

Med internvinst avses vinst vid överlåtelse av en tillgång inom koncernen i den utsträckning tillgången inte därefter har överlåtits till en köpare utanför koncernen eller har förbrukats eller dess värde har satts ned hos det företag inom koncernen som har för- värvat tillgången.

Koncernresultaträkning

Koncernresultaträkningens innehåll m.m.

14 § Koncernresultaträkningen ska utgöra en sammanställning av resultaträkningarna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredovisningen. Om inte annat följer av detta kapitel, ska det som sägs i 5 kap. tillämpas. Det som sägs i 5 kap. om små, medelstora och stora företag ska dock i stället avse små, medel- stora och stora koncerner. Om det i koncernen ingår ett företag av allmänt intresse, ska det som sägs i 5 kap. om företag av allmänt intresse tillämpas.

Innehav utan bestämmande inflytande

15 § Den del av årets resultat i ett dotterföretag som belöper sig på andelar ägda av någon annan än de koncernföretag som omfattas av koncernredovisningen ska i koncernresultaträkningen redovisas som vinst eller förlust hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande.

84

SOU 2015:8

Författningsförslag

Elimineringar mellan koncernföretag

16 § Intäkter och kostnader, som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, ska elimineras i koncernresultaträkningen. Detsamma gäller förändring av internvinst under räkenskapsåret.

Det som sägs i första stycket gäller inte om beloppen är av oväsentlig betydelse med hänsyn till kravet i 8 § på rättvisande bild.

Med internvinst avses i denna paragraf detsamma som i 13 §.

Hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen

17 § Dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen i enlighet med vad som anges i 18–22 §§ (förvärvsmetoden).

18 § I koncernbalansräkningen ska det bokförda värdet av moder- företagets andelar i ett dotterföretag elimineras genom att värdet avräknas mot den andel av dotterföretagets eget kapital som belöpte på andelarna vid förvärvet.

19 § Vid förvärv av andelar i ett företag som är eller genom för- värvet blir dotterföretag ska moderföretaget upprätta en förvärvs- analys för att fastställa andelarnas anskaffningsvärde för koncernen samt anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets till- gångar, avsättningar och skulder.

20 § Om anskaffningsvärdet för koncernen av dotterföretagets tillgångar, avsättningar eller skulder enligt den förvärvsanalys som anges i 19 § avviker från deras bokförda värden i dotterföretagets balansräkning, ska värdena i koncernbalansräkningen justeras med hänsyn till detta. Summan av dessa justeringar ska avräknas från det skillnadsbelopp som uppkommit vid avräkningen enligt 18 §.

21 § Om det efter en avräkning enligt 20 § föreligger ett positivt skillnadsbelopp, ska detta redovisas som goodwill i koncern- balansräkningen. Bestämmelserna i 6 kap. 3 och 4 §§ gäller även för sådan goodwill.

Om det efter en avräkning enligt 20 § föreligger ett negativt skillnadsbelopp, ska detta redovisas i koncernbalansräkningen som negativ goodwill. Negativ goodwill får upplösas och intäktsföras

85

Författningsförslag

SOU 2015:8

när en sådan behandling överensstämmer med bestämmelserna i 3 kap. 2–4 §§.

Om positiva och negativa skillnadsbelopp avräknas mot varandra, ska upplysning om skillnadsbeloppen lämnas i en not.

22 § Om ett företag har förvärvat ett annat företag genom att betala med andelar som det självt har gett ut och kontrollen över det förvärvande företaget som en följd av det har övergått till nya ägare (omvänt förvärv), ska vid tillämpningen av 18–21 §§ det för- värvade företaget anses som moderföretag och det förvärvande före- taget anses som dotterföretag.

Hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska räknas in i koncernbalansräkningen

Kapitalandelsmetoden

23 § Andelar i intresseföretag ska redovisas i koncernbalans- räkningen och koncernresultaträkningen med tillämpning av bestämmelserna i 24–27 §§, om inte annat följer av tredje stycket.

Vid tillämpningen av första stycket ska även bestämmelserna i 13, 16 och 30 §§ om värdering och internvinsteliminering tillämpas, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Såsom internvinst ska därvid anses den andel i vinst som belöper på moderföretaget vid överlåtelse mellan intresseföretag och koncernföretag.

Ett intresseföretag behöver inte redovisas enligt första stycket, om

1.andelsinnehavet i företaget är oväsentligt med hänsyn till kravet

i8 § på rättvisande bild, eller

2.förhållandena motsvarar de som anges i 7 § tredje stycket. Den som tillämpar tredje stycket ska i en not upplysa om skälen

för detta.

24 § Första gången andelarna i ett intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen ska moderföretaget först göra en beräkning av andelarnas värde enligt 6 kap. 1 §, 2 § första stycket, 4 § första– tredje styckena och 5 § första stycket.

Skillnaden mellan det värde som följer av första stycket och den andel av intresseföretagets eget kapital som belöper på andelarna

86

SOU 2015:8

Författningsförslag

ska anges särskilt i balansräkningen eller i en not. Skillnadsbeloppet ska beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid förvärvstid- punkten. Om det finns särskilda skäl, får skillnadsbeloppet beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då kapitalandels- metoden tillämpas första gången.

Om det vid en beräkning enligt andra stycket finns ett positivt skillnadsbelopp, ska det belopp som har räknats fram enligt första stycket minskas med avskrivningar eller nedskrivningar enligt 6 kap. 3 och 4 §§, beräknade på grundval av det angivna skillnads- beloppet. Den del av skillnadsbeloppet som inte kan hänföras till något särskilt slag av tillgång, avsättning eller skuld ska därvid anses som goodwill.

Det belopp som har räknats fram enligt första stycket ska vidare justeras med tillägg eller avdrag för den andel av intresseföretagets vinst eller förlust för räkenskapsåret som belöper på andelarna. Vidare ska avdrag göras för mottagen utdelning från intresse- företaget. Hänsyn ska också tas till andra förändringar i intresse- företagets eget kapital. Andelarna ska i koncernbalansräkningen tas upp till det värde som motsvarar återstående belopp.

25 § När ett intresseföretag är moderföretag i en koncern, avses med företagets eget kapital i 24 § andra stycket vad som i en av intresseföretaget upprättad koncernredovisning redovisas som sådan post.

26 § I efterföljande koncernbalansräkningar ska de andelar som avses i 23 § tas upp till det värde som de är upptagna till i närmast föregående koncernbalansräkning. Detta värde ska justeras med tillämpning av 24 §.

Om andelarna vid en tillämpning av 24 § första, tredje och fjärde styckena tas upp till ett högre värde än i närmast föregående koncern- balansräkning, ska skillnadsbeloppet sättas av till en kapitalandels- fond.

27 § Vid redovisning enligt 24–26 §§ ska den andel av intresse- företagets vinst eller förlust som belöper på andelarna redovisas som intäkt eller kostnad i koncernresultaträkningen. Mottagen utdelning från intresseföretaget får inte redovisas som intäkt.

87

Författningsförslag

SOU 2015:8

Klyvningsmetoden

28 § Ett företag som omfattas av en koncernredovisning och som tillsammans med ett eller flera företag, som inte omfattas av koncernredovisningen, leder ett gemensamt styrt företag ska redo- visa sin ägarandel i det sistnämnda företaget enligt andra stycket eller enligt 23–27 §§. Om 23–27 §§ tillämpas, ska det som sägs där om intresseföretag i stället avse gemensamt styrda företag.

I koncernbalansräkningen får tas upp en så stor andel av det gemensamt styrda företagets tillgångar, avsättningar och skulder som belöper på ägarandelen. I koncernresultaträkningen får tas upp en så stor andel av det gemensamt styrda företagets intäkter och kostnader som belöper på ägarandelen. Vid redovisning enligt detta stycke ska 10, 13, 16, 18-21, 29, 30 och 32 §§ tillämpas. Upp- lysningar enligt 7 kap. 16 och 42 §§ ska lämnas särskilt för varje företag för vilket ägarandelar redovisas med tillämpning av denna paragraf.

Värderingsregler

29 § Bestämmelserna i 6 kap. tillämpas även på koncernredovis- ningen.

30 § Koncernredovisningen och årsredovisningen ska upprättas med tillämpning av gemensamma principer för värderingen av till- gångar, avsättningar och skulder. Olika värderingsprinciper får användas, om det finns särskilda skäl. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i not med angivande av skälen för avvikelsen.

Har något av de koncernföretag som omfattas av koncernredo- visningen tillämpat andra principer för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder än de som tillämpas i koncernbalans- räkningen, ska dessa tillgångar, avsättningar och skulder räknas om enligt sistnämnda principer.

Om det finns särskilda skäl och är förenligt med 8 §, får avvikelse göras från vad som föreskrivs i andra stycket. En sådan avvikelse får även göras, om en omräkning är oväsentlig med hänsyn till kravet på rättvisande bild. Upplysning om skälen för avvikelsen ska anges i en not.

88

SOU 2015:8

Författningsförslag

Notupplysningar

Allmänna upplysningar

31 § En koncernredovisning ska innehålla de notupplysningar som anges i 7 kap. 7–26 §§. Om koncernredovisningen avser en medel- stor koncern, ska den även innehålla de notupplysningar som anges i 7 kap. 27–30 och 33–51 §§. Om koncernredovisningen avser en stor koncern eller om det i koncernen ingår ett företag av allmänt intresse, ska den även innehålla de notupplysningar som anges i 7 kap. 27–30 och 33–53 §§.

Ytterligare upplysningskrav finns i 7 § fjärde stycket, 10 § andra stycket, 21 § tredje stycket, 23 § fjärde stycket, 24 § andra stycket, 28 § andra stycket fjärde meningen, 30 § första stycket samt 32 och 33 §§ i detta kapitel.

Det som sägs i 7 kap. 5 § om notupplysningarnas placering och i 7 kap. 6 § om utelämnande av oväsentliga upplysningar ska tillämpas.

Trots det som sägs i första stycket får upplysningar enligt 7 kap. 45 § tredje stycket tredje meningen och 7 kap. 46 § andra stycket tredje meningen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämp- ningen av de nämnda bestämmelserna ska dock de lämnade upplys- ningarna avse även löner och andra förmåner från koncernföretag.

Upplysningar om förändringar i koncernens sammansättning

32 § Om sammansättningen av de företag som omfattas av koncern- redovisningen har ändrats väsentligt under räkenskapsåret, ska sådana upplysningar lämnas som gör det möjligt att jämföra de på varandra följande koncernredovisningarna. Detta får ske genom upp- rättande av en justerad jämförande balansräkning och en justerad jämförande resultaträkning.

Upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag

33 § För varje dotterföretag ska dess namn, organisationsnummer och säte anges. Vidare ska anges den ägarandel, beräknad med tillämp- ning av 2 kap. 8 §, som koncernföretag innehar i företaget.

Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas även ifråga om

89

Författningsförslag

SOU 2015:8

1.intresseföretag och gemensamt styrda företag som tas in i koncernredovisningen med tillämpning av 23–27 §§, och

2.gemensamt styrda företag som tas in i koncernredovisningen med tillämpning av 28 § andra stycket och som ett koncernföretag, självt eller på det sätt som anges i 2 kap. 8 §, innehar en andel i.

I fråga om andra företag, i vilka ett koncernföretag självt eller på det sätt som anges i 2 kap. 8 § har ett strategiskt andelsinnehav, ska ägarandelen, företagets namn, organisationsnummer och säte anges. Vidare ska företagets eget kapital och resultatet för det senaste räkenskapsåret anges.

I koncernredovisningen ska grunden för att ett företag har klassificerats som dotterföretag anges. Denna uppgift får utelämnas, om moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar och kapitalandelen i dotterföretaget är lika stor som röst- rättsandeln. I koncernredovisningen ska även anges grunden för att ett gemensamt styrt företag har tagits in i koncernredovisningen med tillämpning av 28 §.

34 § Bolagsverket får medge att uppgifter inte behöver lämnas enligt 33 § första-tredje styckena, om uppgifterna är av sådant slag att de kan vålla allvarlig skada för moderföretaget eller för något av de angivna företagen.

Förvaltningsberättelse

35 § En förvaltningsberättelse för koncernen ska upprättas med tillämpning av 8 kap. 3, 5–11 och 13–§§. Det som sägs i 8 kap. 7–11 §§ om små, medelstora och stora företag ska i stället avse små, medelstora och stora koncerner.

Om moderföretaget är ett aktiebolag och bolagets eller något av dess dotterföretags andelar eller överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upprättandet av koncernredovisningen.

Om moderföretaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör en del av förvaltningsberättelsen och det i rapporten har tagits med sådana upplysningar om koncernen som avses i

90

SOU 2015:8

Författningsförslag

andra stycket, behöver upplysningarna inte lämnas också i koncern- redovisningen. I sådana fall ska dock förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en uppgift om den plats i rapporten där upp- lysningarna lämnas.

Kassaflödesanalys

36 § En kassaflödesanalys för koncernen ska upprättas med tillämp- ning av 9 kap. 1 §.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om den kassaflödesanalys som ska ingå i koncernredovisningen. Den överensstämmer i sak med gällande rätt (jfr 7 kap. 31 § i den nuvarande lagen).

Koncernredovisningar i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen

37 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1.1–4 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2.6 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,

3.9 § första stycket vad gäller hänvisningarna till 3 kap. 6 och 8– 13 §§ om språk och form, valuta, undertecknande, avvikande mening, datering och avlämnande till revisorerna, samt andra stycket om uppgifter om moderföretaget,

4.14 § till den del paragrafen hänvisar till 4 kap. 16 § om en eko- nomisk förenings eget kapital.

5.30 § första stycket om värderingsprinciper,

6. 31 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i

7kap.

15 § om lån till ledande befattningshavare,

16 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

35 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befatt- ningshavare,

42 § om ytterligare upplysningar om anställda,

43 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

91

Författningsförslag

SOU 2015:8

45 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena om löner, ersättningar och sociala kostnader,

46 § om pensioner och liknande förmåner,

47 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

48 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

49 § om avtal om avgångsvederlag, och

53 § om ersättningar till revisor.

7. 35 § om förvaltningsberättelsens innehåll och om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upp- lysningar enligt 8 kap. 3 och 7–11 §§, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där upplysning- arna har lämnats.

38 § Andra företag än de som avses i 37 § får upprätta koncern- redovisning med tillämpning av de internationella redovisnings- standarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av inter- nationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 37 §.

11 kap. Offentliggörande

Registreringsmyndigheten

1 § Bolagsverket är registreringsmyndighet enligt denna lag. För stiftelser är dock tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 1 § stiftelse- lagen (1994:1220) registreringsmyndighet.

Hur årsredovisning och revisionsberättelse ska offentliggöras

2 § Företag som enligt 6 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att offentliggöra sin årsredovisning ska göra det på följ- ande sätt. På samma sätt ska även revisionsberättelsen offentlig- göras.

För aktiebolag gäller att kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

92

SOU 2015:8

Författningsförslag

För ekonomiska föreningar gäller att kopior av handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från en månad efter det att föreningsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Efter särskilt föreläggande av registreringsmyndig- heten ska kopior av handlingarna ges in dit. Ett sådant föreläggande ska utfärdas när någon begär det. Föreningar som utgör medelstora eller stora företag eller företag av allmänt intresse och föreningar som är moderföretag i medelstora eller stora koncerner är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten även om något föreläggande inte har utfärdats. Handlingarna ska i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom en månad från fastställelse- beslutet.

För handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är del- ägare och för grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 gäller att kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

För stiftelser gäller att kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskaps- årets utgång. Beträffande kollektivavtalsstiftelser samt stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) gäller dock i stället att kopior ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

För övriga företag gäller att kopior av handlingarna ska hållas till- gängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. Efter särskilt föreläggande av registrerings- myndigheten ska kopior av handlingarna ges in dit. Ett sådant före- läggande ska utfärdas när någon begär det. Företag som är medel- stora eller stora företag eller företag av allmänt intresse och moder- företag i medelstora eller stora koncerner är skyldiga att ge in handlingarna till registreringsmyndigheten även om något förelägg- ande inte har meddelats. Handlingarna ska i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Kopiorna ska vara bestyrkta. Med en bestyrkt kopia jämställs ett elektroniskt original.

93

Författningsförslag

SOU 2015:8

Fastställelseintyg

3 § När ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings årsredovisning offentliggörs enligt 2 §, ska det på kopian av årsredovisningen finnas ett intyg om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. I intyget ska det också lämnas uppgift om fastställelse- dagen. Intyget ska även innehålla uppgift om stämmans beslut beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust.

Intyget ska vara underskrivet av en styrelseledamot, av den verk- ställande direktören eller av annan som styrelsen har förordnat för uppgiften.

Elektronisk ingivning m.m.

4 § Årsredovisningar och revisionsberättelser får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

Ett intyg om fastställelse enligt 3 får undertecknas med en elektronisk signatur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om

1.elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av års- redovisningar och revisionsberättelser,

2.bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och

3.den elektroniska signaturen enligt andra stycket.

Registrering i aktiebolagsregistret

5 § Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisningar och revisionsberättelser för aktiebolag i aktiebolagsregistret.

Registreringen ska avfattas på svenska. Om det bolag som registreringen avser begär det, ska den dessutom avfattas på annat officiellt språk inom den Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

Den som begär att en registrering ska avfattas på annat språk än svenska ska, om Bolagsverket inte medger annat, ge in en över- sättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska

94

SOU 2015:8

Författningsförslag

registreras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som har auktorisation eller motsvarande behörighet.

Kungörande

6 § När årsredovisningen och revisionsberättelsen för ett aktie- bolag, ett handelsbolag eller en gruppering enligt Europa- parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 har getts in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta. Kungörandet ska ske i en tidning som myndigheten ger ut.

I fråga om aktiebolag ska kungörelsen avfattas på samma språk som registreringen i aktiebolagsregistret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kungörandet.

Förseningsavgifter för aktiebolag

7 § Om ett aktiebolag inte ger in bestyrkta kopior av årsredovis- ning och revisionsberättelse eller om årsredovisningen saknar sådant intyg som avses i 3 §, ska bolaget betala förseningsavgift till staten enligt 8 §.

Beslut om förseningsavgift fattas av registreringsmyndigheten.

8 § Ett aktiebolag ska betala en förseningsavgift om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Om bolaget inom denna tid har kommit in med anmälan enligt 7 kap. 14 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), betalat den avgift som är före- skriven för registrering av sådan anmälan och gett in en skriftlig försäkran från bolagets revisor om att revisionsberättelsen har lämnats till styrelsen, ska dock bolaget betala förseningsavgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio månader från räken- skapsårets utgång. Avgiften ska uppgå till 10 000 kronor för publika aktiebolag och 5 000 kronor för privata aktiebolag.

Om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in inom två månader från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift enligt första stycket, ska bolaget betala en ny

95

Författningsförslag

SOU 2015:8

förseningsavgift. Den nya avgiften ska uppgå till 10 000 kronor för publika aktiebolag och 5 000 kronor för privata aktiebolag.

Om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in inom två månader från det att underrättelse avsändes till bolaget om beslut om förseningsavgift enligt andra stycket, ska bolaget betala en ny förseningsavgift. Den nya avgiften ska uppgå till 20 000 kronor för publika aktiebolag och 10 000 kronor för privata aktiebolag.

9 § Om ett beslut om att bolaget har försatts i konkurs har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas.

Om ett beslut om att bolaget har gått i likvidation har registrerats, får beslut om förseningsavgift inte meddelas när det gäller redovisning för tiden före likvidationsbeslutet.

10 § Om bolaget inom tid som avses i 8 § har gett in kopior av de handlingar som anges i 7 § men kopiorna inte är bestyrkta eller handlingarna på annat sätt har någon brist som lätt kan avhjälpas, får registreringsmyndigheten meddela beslut om förseningsavgift endast om bolaget har underrättats om bristen och fått tillfälle att avhjälpa den men inte gjort det inom tid som har angetts i under- rättelsen. En sådan underrättelse får skickas till den postadress som bolaget senast har anmält hos registreringsmyndigheten eller på annat lämpligt sätt.

11 § En förseningsavgift ska efterges, om underlåtenheten att ge in handlingen framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som bolaget inte har kunnat råda över. Avgiften ska också efterges om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

Bestämmelserna om eftergift ska beaktas även om något yrkande om detta inte har framställts, om det föranleds av omständigheterna i ärendet.

12 § Om en förseningsavgift inte har betalats efter betalnings- uppmaning, ska avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får före- skriva att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indriv- ning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

96

SOU 2015:8

Författningsförslag

13 § Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då försenings- avgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek ska 65 kap. 4 § tredje stycket skatte- förfarandelagen (2011:1244) tillämpas.

Personligt betalningsansvar

14 § Om ett aktiebolag inte har gett in kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen enligt 2 § inom femton månader efter räkenskaps- årets utgång, svarar styrelseledamöterna och den verkställande direktören solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget fram till dess att handlingarna har kommit in till registrerings- myndigheten.

Ansvaret enligt första stycket gäller inte för den som visar att han eller hon inte har varit försumlig.

Vite

15 § Registreringsmyndigheten kan vid vite förelägga var och en som enligt denna lag eller annan författning är skyldig att, ensam eller gemensamt med någon annan, till registreringsmyndigheten ge in en redovisningshandling, en revisionsberättelse eller en översätt- ning av en sådan handling att fullgöra denna skyldighet.

Frågor om utdömande av vite prövas av registreringsmyndig- heten.

I fråga om stiftelser tillämpas 9 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) i stället för första och andra styckena.

97

Författningsförslag

SOU 2015:8

Publicering av årsredovisning genom företagets egen försorg m.m.

16 § Om ett företag publicerar sin årsredovisning i dess helhet, ska publiceringen avse årsredovisningen i den form och med den orda- lydelse som har legat till grund för revisionsberättelsen. Revisions- berättelsen ska därvid åtfölja årsredovisningen. Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska årsredovisningen i stället innehålla upplysning om detta förhållande och om skälen för det.

17 § Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, ska det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det ska också anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registreringsmyndigheten.

En årsredovisning får, när den publiceras i ofullständigt skick, inte åtföljas av revisionsberättelsen. Publikationen ska i stället inne- hålla revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, liksom upplysning om anmärkningar enligt

1.9 kap. 31, 33 och 34 §§ aktiebolagslagen (2005:551),

2.8 kap. 13 § andra-fjärde styckena lagen (1987:667) om eko- nomiska föreningar,

3.28–30 §§ revisionslagen (1999:1079), och

4.4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220). Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska detta för-

hållande liksom skälen för det anges.

Trots bestämmelserna i andra stycket får en ofullständig års- redovisning publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att upplysningar enligt 7 kap. 42 och 43 §§ inte har lämnats.

Offentliggörande av bolagsstyrningsrapport

18 § En bolagsstyrningsrapport som enligt 8 kap. 15 § har upp- rättats som en från årsredovisningen skild handling ska offentlig- göras tillsammans med förvaltningsberättelsen. Bestämmelserna om offentliggörande av förvaltningsberättelsen gäller i tillämpliga delar beträffande offentliggörandet av bolagsstyrningsrapporten.

I stället för att offentliggöra bolagsstyrningsrapporten enligt första stycket får bolaget offentliggöra den genom att göra den

98

SOU 2015:8

Författningsförslag

tillgänglig på bolagets webbplats. Förvaltningsberättelsen ska i så fall innehålla en upplysning om detta och en uppgift om den webb- plats där rapporten finns tillgänglig.

Andra stycket gäller inte om sådana upplysningar som avses i 10 kap. 33 § andra stycket med stöd av tredje stycket i samma paragraf har tagits in i moderbolagets bolagsstyrningsrapport i stället för i förvaltningsberättelsen för koncernen.

Offentliggörande av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

19 § Bestämmelserna i detta kapitel ska också tillämpas på koncern- redovisning och koncernrevisionsberättelse med följande avvik- elser:

1.Trots bestämmelserna i 2 § andra och femte styckena är ett moderföretag alltid skyldigt att ge in koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten.

2.Trots bestämmelserna i 17 § andra stycket får en ofullständig koncernredovisning, förutom i fall som avses i 17 § fjärde stycket, publiceras tillsammans med koncernrevisionsberättelsen, om ofull- ständigheten består i att upplysningar som anges i 10 kap. 33 § och som är av oväsentlig betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild har utelämnats.

Offentliggörande av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse i överordnat moderföretag

20 § Ett moderföretag som med stöd av 10 kap. 3 § inte självt har upprättat någon koncernredovisning ska ge in det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse till registreringsmyndigheten enligt bestämmelserna i 2–4 §§. Registreringsmyndigheten ska registrera handlingarna med tillämp- ning av 5 § och kungöra att handlingarna har kommit in med till- lämpning av 6 §. Om handlingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten förelägga moderföretaget att ge in en översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska beslutas om någon begär det. Översättningen ska vara gjord av en översättare som har auktorisation eller motsvarande behörighet.

99

Författningsförslag

SOU 2015:8

Om moderföretaget, i fall det hade upprättats en koncern- redovisning, enligt 2 och 19 §§ inte skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndig- heten, ska vad som sägs i 2 § om att handlingarna ska hållas till- gängliga i stället tillämpas på det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse .

12 kap. Överklagande

1 § Beslut av registreringsmyndigheten enligt denna lag får över- klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

I fråga om beslut som avses i 11 kap. 8, 11 och 15 §§ gäller att överklagande ska ske inom två månader från dagen för beslutet.

2 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

2.Genom denna lag upphör årsredovisningslagen (1995:1554) att gälla. Lagen ska dock fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före den 31 december 2016.

3.Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som har ersatts genom bestämmelser i denna lag, ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

4.Föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av års- redovisningslagen (1995:1554) och som gäller när denna lag träder i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.

100

SOU 2015:8

Författningsförslag

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

A.Tecknat men ej inbetalt kapital

B.Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar

1.Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2.Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättig-

heter

3.Hyresrätter och liknande rättigheter

4.Goodwill

5.Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

1.Byggnader och mark

2.Maskiner och andra tekniska anläggningar

3.Inventarier, verktyg och installationer

4.Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

1.Andelar i koncernföretag

2.Fordringar på koncernföretag

3.Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

4.Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag

5.Strategiska andelsinnehav i övriga företag

6.Fordringar på övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

7.Andra långfristiga värdepappersinnehav

8.Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant för- hållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)

9.Andra långfristiga fordringar

101

Författningsförslag

SOU 2015:8

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.

1.Råvaror och förnödenheter

2.Varor under tillverkning

3.Färdiga varor och handelsvaror

4.Pågående arbete för annans räkning

5.Förskott till leverantörer

II. Fordringar

1.Kundfordringar

2.Fordringar på koncernföretag

3.Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag

4.Fordringar på övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

5.Övriga fordringar

6.Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

III. Kortfristiga placeringar

1.Andelar i koncernföretag

2.Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital

Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV. Andra fonder

1.Reservfond

2.Kapitalandelsfond

3.Fond för verkligt värde

4.Fond för utvecklingsutgifter

102

SOU 2015:8

Författningsförslag

5. Övrigt

V. Balanserad vinst eller förlust VI. Årets resultat

Ekonomiska föreningar:

I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser

1.Medlemsinsatser

2.Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

1.Reservfond

2.Kapitalandelsfond

3.Fond för verkligt värde

4.Fond för utvecklingsutgifter

5.Övrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat

Övriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B.Obeskattade reserver

C.Avsättningar

1.Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2.Avsättningar för skatter

3.Övriga avsättningar

103

Författningsförslag

SOU 2015:8

D.Skulder

1.Obligationslån

2.Skulder till kreditinstitut

3.Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)

4.Leverantörsskulder

5.Växelskulder

6.Skulder till koncernföretag

7.Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

8.Skulder till övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav före- kommer

9.Skatteskulder

10.Övriga skulder

a) Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

b) Andra skulder

11. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Bilaga 2

Uppställningsform för balansräkning i förkortad form TILLGÅNGAR

A.Tecknat men ej inbetalt kapital

B.Anläggningstillgångar

I.Immateriella anläggningstillgångar

II.Materiella anläggningstillgångar

III.Finansiella anläggningstillgångar

C.Omsättningstillgångar

I.Varulager m.m.

II. Fordringar

III. Kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

104

SOU 2015:8

Författningsförslag

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital

Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV Andra fonder

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat

Ekonomiska föreningar:

I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat

Övriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B.Obeskattade reserver

C.Avsättningar

D.Skulder

105

Författningsförslag

SOU 2015:8

Bilaga 3

Uppställningsform I för resultaträkning (kostnadsslagsindelning)

1.Nettoomsättning

2.Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning

3.Aktiverat arbete för egen räkning

4.Övriga rörelseintäkter

5.Råvaror och förnödenheter

6.Övriga externa kostnader

7.Personalkostnader

8.Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateri- ella anläggningstillgångar

9.Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala ned- skrivningar

10.Övriga rörelsekostnader

11.Intäkter från andelar i koncernföretag

12.Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

13.Intäkter från övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

14.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anlägg- ningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncern- företag)

15.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

16.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kort- fristiga placeringar

17.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild upp- gift om kostnader avseende koncernföretag)

18.Bokslutsdispositioner

19.Skatt på årets resultat

20.Övriga skatter

21.Årets resultat

106

SOU 2015:8

Författningsförslag

Bilaga 4

Uppställningsform II för resultaträkning (funktionsindelning)

1.Nettoomsättning

2.Kostnad för sålda varor

3.Bruttoresultat

4.Försäljningskostnader

5.Administrationskostnader

6.Övriga rörelseintäkter

7.Övriga rörelsekostnader

8.Intäkter från andelar i koncernföretag

9.Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

10.Intäkter från övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

11.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anlägg- ningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncern- företag)

12.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

13.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kort- fristiga placeringar

14.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild upp- gift om kostnader avseende koncernföretag)

15.Bokslutsdispositioner

16.Skatt på årets resultat

17.Övriga skatter

18.Årets resultat

107

Författningsförslag

SOU 2015:8

Bilaga 5

Uppställningsform I för resultaträkning i förkortad form (kostnadsslagsindelning)

1.Bruttoresultat

2.Personalkostnader

3.Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateri- ella anläggningstillgångar

4.Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala ned- skrivningar

5.Övriga rörelsekostnader

6.Intäkter från andelar i koncernföretag

7.Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

8.Intäkter från övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

9.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anlägg- ningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncern- företag)

10.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

11.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kort- fristiga placeringar

12.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild upp- gift om kostnader avseende koncernföretag)

13.Bokslutsdispositioner

14.Skatt på årets resultat

15.Övriga skatter

16.Årets resultat

108

SOU 2015:8

Författningsförslag

Bilaga 6

Uppställningsform II för resultaträkning i förkortad form (funktionsindelning)

1.Bruttoresultat

2.Försäljningskostnader

3.Administrationskostnader

4.Övriga rörelsekostnader

5.Intäkter från andelar i koncernföretag

6.Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

7.Intäkter från övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

8.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anlägg- ningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncern- företag)

9.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild upp- gift om intäkter från koncernföretag)

10.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kort- fristiga placeringar

11.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild upp- gift om kostnader avseende koncernföretag)

12.Bokslutsdispositioner

13.Skatt på årets resultat

14.Övriga skatter

15.Årets resultat

109

Författningsförslag

SOU 2015:8

1.2Förslag till

lag (2016:000) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Härmed föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offent- liggörande av årsredovisningar och koncernredovisningar.

Lagen är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Bestämmelserna om koncernredovisning i 9 kap. ska tillämpas

även på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsak- ligen förvaltar andelar i dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska företag av motsvarande slag.

Hänvisningar till årsredovisningslagen (2016:000)

2 § När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredo- visningslagen (2016:000) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på före- tag av allmänt intresse eller på koncerner som innehåller företag av allmänt intresse ska tillämpas på kreditinstitut och värdepappers- bolag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar ska tillämpas på medlemsbanker och kreditmarknads- föreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller av föreskrifter som har med- delats med stöd av denna lag.

110

SOU 2015:8

Författningsförslag

Normgivningsbemyndiganden

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans- inspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1.kreditinstituts och värdepappersbolags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning, och

2.den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta enligt denna lag.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans- inspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller före- skrifter som meddelats med stöd av denna lag om koncerner ska gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 2 kap. 3 § men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för vissa kreditinstitut

5 § För banker och hypoteksinstitut är kalenderår räkenskapsår, om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078).

2 kap. Definitioner

Kreditinstitut

1 § I denna lag avses med kreditinstitut bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och Svenska skeppshypoteks- kassan.

Värdepappersbolag

2 § Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bank

3 § Med bank avses bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.

111

Författningsförslag

SOU 2015:8

Hypoteksinstitut

4 § Med hypoteksinstitut avses Svenska skeppshypotekskassan.

Finansiella holdingföretag

5 § Med finansiella holdingföretag avses aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Övriga definitioner

6 § Följande bestämmelser i 2 kap. årsredovisningslagen (2016:000) ska tillämpas:

3 § om vad som avses med andelar,

5 § om vad som avses med koncern, moderföretag, dotter- företag och koncernföretag,

6 § om vad som avses med strategiskt andelsinnehav,

7 § om vad som avses med intresseföretag,

8 § om kompletterande regler vid tillämpningen av 5–7 §§ års- redovisningslagen,

9 § om vad som avses med gemensamt styrda företag, samt 20–22 §§ om vad som avses med närstående.

3 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens delar

1 § En årsredovisning ska bestå av

1.en balansräkning,

2.en resultaträkning,

3.noter,

4.en förvaltningsberättelse, och

5.en kassaflödesanalys.

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-

112

SOU 2015:8

Författningsförslag

bolag ska det även ingå en kapitaltäckningsanalys i årsredovis- ningen.

Årsredovisningens upprättande

2 § Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 3 kap. årsredovisningslagen (2016:000) ska tillämpas:

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om oväsentliga avvikelser,

6 § om form och språk,

7 § om uppgifter om firma m.m.

8 § om valuta,

9 § första och femte styckena och 10 § om färdigställande, 11 § om avvikande mening, och

12 § om datering.

Avlämnande till revisorerna

3 § I ett bankaktiebolag ska årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast en månad före den ordinarie bolagsstämma där årsredovis- ningen ska behandlas.

I en sparbank ska årsredovisningen lämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie stämma, dock senast den 31 mars.

I ett hypoteksinstitut ska årsredovisningen lämnas till reviso- rerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

I övriga företag som omfattas av denna lag ska 3 kap. 13 § års- redovisningslagen (2016:000) tillämpas.

4 kap. Balansräkning

Balansräkningens innehåll

1 § Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balans- dagen.

113

Författningsförslag

SOU 2015:8

Uppställningsform för balansräkningen

2 § Balansräkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Hänvisningar i denna lag till poster i balansräkningen gäller poster i denna uppställningsform, om inte annat framgår.

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans- inspektionen får meddela föreskrifter om avvikande uppställnings- former för balansräkningen för värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till dessa bolags särskilda verksamhets- inriktning.

4 § Ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad får, trots bestämmelsen i 2 § första meningen, dela upp posterna med hänsyn till deras karaktär och relativa likviditet, om det är förenligt med 3 kap. 2 § och 3 § första stycket årsredovisningslagen (2016:000).

Första stycket gäller även andra företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tillämpning av de inter- nationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Årsredovisningslagens tillämpning

5 § Följande bestämmelser om balansräkningen i 4 kap. årsredovis- ningslagen (2016:000) ska tillämpas:

4 § om posternas ordningsföljd m.m.,

6 § om komplettering med ytterligare poster,

7 § om uppdelning i delposter,

8 § om sammanslagning av poster,

9 § och 10 § första och andra stycket om jämförelsetal och justering av jämförelsetal,

11 § första stycket och 12 § om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar,

13 § om avsättningar,

15 § om egna aktier,

16 § om överkursfonden, samt

114

SOU 2015:8

Författningsförslag

20 § om oväsentliga avvikelser.

Vid tillämpningen av 4 kap. 8 § årsredovisningslagen ska det som där sägs om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror i stället gälla poster som föregås av små bokstäver.

Vad som är finansiella anläggningstillgångar

6 § Med finansiella anläggningstillgångar förstås

1.andelar i koncernföretag,

2.andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag,

3.strategiska andelsinnehav i övriga företag,

4.värdepapper, och

5.andra tillgångar än tillgångar som ska tas upp i posterna Im- materiella anläggningstillgångar (post 9) och Materiella till-gångar (post 10), allt under förutsättning att tillgångarna är avsedda att stadigvarande innehas i den ordinarie verksamheten.

Utgifter för bildande av garantifond i sparbank

7 § Utgifter för bildande av garantifond enligt 5 kap. 1 § sparbanks- lagen (1987:619) får inte tas upp som tillgång.

Särskilda bestämmelser om uppdelningen av eget kapital

8 § Utöver vad som följer av 1–5 §§ ska 9–12 §§ tillämpas beträff- ande uppdelningen av eget kapital.

Bankaktiebolag och andra aktiebolag

9 § I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Uppskriv- ningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapital- andelsfond.

Under fritt eget kapital ska tas upp Överkursfond, Fond för verkligt värde, övriga fria fonder, var för sig, Balanserad vinst eller

115

Författningsförslag

SOU 2015:8

förlust samt Vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad för- lust och förlust för räkenskapsåret ska tas upp som avdragsposter.

Sparbanker

10 § I sparbanker ska eget kapital delas upp i Fonder och Vinst eller förlust för räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Upp- skrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde, Garantifond samt Fond för utvecklingsutgifter. Benäm- ningen fond får inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret ska tas upp som avdragspost.

11 § Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta än i redovisningsvalutan, ska dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och mot- svarande belopp vid räkenskapsårets ingång ska föras mot Andra fonder.

Medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar

12 § I medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust.

Under bundet eget kapital ska tas upp Insatskapital, Uppskriv- ningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapital- andelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig.

Under fritt eget kapital ska tas upp Fond för verkligt värde, övriga fria fonder, var för sig, Balanserad vinst eller förlust samt Vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret ska tas upp som avdragsposter.

116

SOU 2015:8

Författningsförslag

Oväsentliga avvikelser

13 § Företag som omfattas av denna lag får avvika från det som föreskrivs i 1–12 §§ och i bilaga 2 till lagen, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

5 kap. Resultaträkning

Resultaträkningens innehåll

1 § Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa företagets samt- liga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Uppställningsform för resultaträkningen

2 § Resultaträkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till poster gäller poster i denna uppställningsform, om inte annat framgår.

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans- inspektionen får meddela föreskrifter om avvikande uppställnings- former för resultaträkningen för värdepappersbolag, om avvik- elserna är nödvändiga med hänsyn till dessa bolags särskilda verk- samhetsinriktning.

Årsredovisningslagens tillämpning

4 § Följande bestämmelser om resultaträkningen i 5 kap. årsredo- visningslagen (2016:000) ska tillämpas:

3 § om posternas ordningsföljd,

5 § om komplettering med ytterligare poster,

6 § om uppdelning i delposter,

7 § om sammanslagning av poster,

8 § samt 9 § första och andra styckena om jämförelsetal och justering av jämförelsetal, och

11 § om oväsentliga avvikelser.

117

Författningsförslag

SOU 2015:8

Oväsentliga avvikelser

5 § Företag som omfattas av denna lag får avvika från det som före- skrivs i 1–4 §§ och i bilaga 2 till lagen, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

6 kap. Värdering

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Med beaktande av det som föreskrivs i 2 § ska följande bestäm- melser i 6 kap. årsredovisningslagen (2016:000) tillämpas:

1 § om hur anläggningstillgångar ska värderas,

2 § om hur anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar ska bestämmas,

3 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

4 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

5 § om uppskrivning av anläggningstillgångar,

6 och 7 §§ om ianspråktagande av fonden för utvecklingsutgifter och uppskrivningsfonden,

8 § första stycket om värdering av omsättningstillgångar,

9 § om hur anskaffningsvärde m.m. ska bestämmas,

10 § om varulagrets anskaffningsvärde,

11 § om värdering av pågående arbeten,

13 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde, 15 § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

16 § om värdering av andelar i dotterföretag då dotterföretag äger andelar i moderföretag,

17 § om avsättningar,

18 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, 19 § om omräkning av förlagsinsatser,

20–23 och 25–28 §§ om värdering av finansiella instrument och säkrade poster, samt

29 § om oväsentliga avvikelser.

118

SOU 2015:8

Författningsförslag

Särskilda bestämmelser om tillgångar och skulder

2 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 6 kap. årsredovisnings- lagen (2016:000) ska följande avvikelser göras:

1.I kreditinstitut och värdepappersbolag krävs för uppskrivning av anläggningstillgångar enligt 5 § första stycket Finansinspekt- ionens medgivande.

2.Vid uppskrivning enligt 5 § i en sparbank får upp- skrivningsbeloppet tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivningsfonden, i stället för det som sägs i 6 §, tas i anspråk för avsättning till reservfond.

3.En bank får inte tillämpa 6 § första stycket 2 om användande av uppskrivningsfonden för täckande av förlust.

4.För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett ärende enligt 6 § andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspråk. I fråga om domstolens tillstånd gäller 10 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i tillämpliga delar.

5.Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även andra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i 4 kap. 4 § denna lag får tillämpa bestämmelsen i 14 §.

6.Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde, om det är förenligt med 20 § första stycket, 23 och 27 §§.

7.Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag får tillämpa 25 §.

Periodisering av överkurs och underkurs

3 § Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller låne- fordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 6 kap. 20 § första stycket och 27 § årsredovisningslagen (2016:000) överstiger eller underskrider det belopp som ska erhållas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), ska mellanskillnaden periodiseras.

Vid beräkningen av anskaffningsvärdet för räntebärande värde- papper och lånefordringar ska sådan periodisering av över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.

Periodisering enligt första stycket behöver inte göras, om den är utan betydelse med hänsyn till kravet i 3 kap. 3 § första stycket års- redovisningslagen på rättvisande bild.

119

Författningsförslag

SOU 2015:8

Omräkning av tillgångar och skulder

4 § Tillgångar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 6 kap. 20 § första stycket och 27 § årsredovisningslagen (2016:000) ska omräknas enligt växelkursen på balansdagen, om de inte genom särskilda åtgärder skyddas mot eller utgör skydd mot valutakursförändringar.

Trots bestämmelserna i första stycket får materiella och im- materiella anläggningstillgångar samt sådana finansiella anlägg- ningstillgångar som utgörs av andelar omräknas efter anskaff- ningskursen vid förvärvet.

Oväsentliga avvikelser

5 § Företag som omfattas av denna lag får avvika från det som föreskrivs i 1–4 §§, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

7 kap. Notupplysningar och övriga upplysningar

1 § Med beaktande av det som föreskrivs i 2 §, ska följande bestäm- melser om notupplysningar i 7 kap. årsredovisningslagen (2016:000) tillämpas:

5 § om notupplysningarnas placering,

6 § om utelämnande av oväsentliga upplysningar,

7 § om avvikelse från principen om kvittningsförbud,

9 § om jämförelsetal,

10 § om värderings- och omräkningsprinciper,

11 § om goodwill,

12 § om ställda säkerheter,

13 § om eventualförpliktelser,

15 § om lån till ledande befattningshavare,

16 § om anställda,

17 § om moderföretag,

18 § om omräkningskurs för annan valuta än redovisnings- valutan,

19 § om anläggningstillgångar,

20 § om uppskrivningsfonden,

21 § om finansiella instrument,

120

SOU 2015:8 Författningsförslag

22 § om fonden för verkligt värde,

24 § om intäkter och kostnader av exceptionell storlek eller förekomst,

26 § om händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut,

27 § om ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar,

28 § om omsättningstillgångar,

29 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,

31 och 32 §§ om upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag,

34 § om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balans- räkningen,

35 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befatt- ningshavare,

36 och 37 §§ om transaktioner med närstående,

38 § om konvertibla lån,

39 § om aktier,

40 § om förslag till vinst- eller förlustdispositioner,

41 § om skatter,

42 § om ytterligare upplysningar om anställda,

43 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare, 44 och 45 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader, 46 § om pensioner och liknande förmåner,

47 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

48 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

49 § om avtal om avgångsvederlag,

50 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,

51 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,

53 § om ersättningar till revisor, samt

54 § om europabolag och europakooperativ. Upplysningarna ska lämnas i noter.

Särskilda bestämmelser om notupplysningar

2 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. årsredovisnings- lagen (2016:000) ska göras de avvikelser som anges i 3–6 §§.

121

Författningsförslag

SOU 2015:8

Upplysningar om eventualförpliktelser

3 § Vid tillämpningen av 7 kap. 13 § årsredovisningslagen (2016:000) ska upplysningar lämnas särskilt om

a)accepterade och endosserade växlar,

b)garantier,

c)oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande, varvid åtaganden till följd av återköpstransaktioner ska anges särskilt, samt

d)övriga eventualförpliktelser.

Upplysningar om lån till ledande befattningshavare

4 § Vid tillämpningen av 7 kap. 15 § andra stycket första meningen årsredovisningslagen (2016:000) om lån till ledande befattnings- havare får upplysningar om huvudsakliga lånevillkor, räntesatser och under räkenskapsåret återbetalda belopp ute-lämnas.

Upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag

5 § Fråga om medgivande enligt 7 kap. 32 § första stycket 2 årsredovisningslagen (2016:000) att utelämna upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

Upplysningar om löner och andra ersättningar

6 § Upplysningar som ska lämnas enligt 7 kap. 45 § andra stycket 2 årsredovisningslagen (2016:000) om löner och ersättningar till anställda ska omfatta även löner och ersättningar till delegater i bank.

Särskilda bestämmelser om ytterligare upplysningar

7 § Årsredovisningen ska även innehålla de upplysningar som anges i 8–12 §§. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.

122

SOU 2015:8

Författningsförslag

Upplysningar om periodiseringar

8 § Om någon periodisering enligt 6 kap. 3 § tredje stycket inte sker, ska upplysning om förhållandet lämnas i en not.

Upplysningar om tillgångar

9 § Följande upplysningar ska lämnas om tillgångar:

1.För överlåtbara värdepapper som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 6 kap. 20 § första stycket och 27 § årsredovisningslagen (2016:000) ska det lämnas upplysning om skillnaden mellan anskaff- ningsvärde och verkligt värde. Den del som avser värdepapper som tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings- värdet enligt 8 § samma kapitel ska anges särskilt.

2.Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 6 kap. 20 § första stycket och 27 § årsredovisningslagen överstiger eller underskrider det belopp som ska infrias på förfallodagen, ska mellanskillnaden anges. Summan av överstigande belopp ska anges för sig och summan av underskridande belopp ska anges för sig.

3.Större belopp i posten Övriga tillgångar (post 12) ska specific- eras till sin storlek och art.

4.Varje tillgångspost ska delas upp i sådana tillgångar som enligt 6 kap. årsredovisningslagen tas upp

a) med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt 2 §,

b) till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings- värdet enligt 8 §, och

c) till sitt verkliga värde enligt 20 § första stycket, 23 och 27 §§.

Upplysningar om skulder

10 § Följande upplysningar ska lämnas om skulder:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samtliga efterställda skulder, ska det lämnas upplysningar lämnas om lånebelopp, lånevaluta, räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetalning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning på förfallodagen eller

123

Författningsförslag

SOU 2015:8

för konvertering. Vidare ska sammanfattande upplysningar lämnas om vilka bestämmelser som gäller för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) ska specific- eras till sin storlek och art.

Upplysningar om eget kapital

11 § Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas av denna lag ska lämna närmare upplysningar om

1.det belopp av eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd för kredit- institut och värdepappersbolag, och

2.de förhållanden som motiverar bedömningen.

Upplysningar om resultaträkningens poster

12 § Utöver det som följer i övrigt av detta kapitel ska följande upplysningar lämnas om poster i resultaträkningen:

1.Större belopp i posterna Övriga rörelseintäkter (post 8) och Övriga rörelsekostnader (post 11) ska specificeras till sin storlek och art.

2.Posten Kreditförluster, netto (post 12) ska delas upp i ned- skrivningar respektive återföringar av nedskrivningar.

Upplysningar om koncernföretag och vissa andra företag

13 § Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer.

1. För var och en av tillgångsposterna Belåningsbara statsskuld- förbindelser m.m. (post 2), Utlåning till kreditinstitut (post 3), Utlåning till allmänheten (post 4) och Obligationer och andra ränte- bärande värdepapper (post 5) ska det lämnas upplysningar om de fordringar som avser intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer samt om de fordringar som avser koncernföretag.

124

SOU 2015:8

Författningsförslag

2.För var och en av skuldposterna Skulder till kreditinstitut (post 1), In- och upplåning från allmänheten (post 2), Emitterade värdepapper m.m. (post 3) och Efterställda skulder (post 7) ska det lämnas upplysningar om de skulder som avser intresseföretag, gemen- samt styrda företag och övriga företag i vilka strategiska andels- innehav förekommer samt om de skulder som avser koncern- företag.

3.För varje tillgångspost ska det lämnas upplysningar om efter- ställda tillgångar som avser koncernföretag, intresseföretag, gemen- samt styrda företag eller övriga företag i vilka det förekommer strategiska andelsinnehav.

Upplysningar om kapitaltäckning m.m.

14 § Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.2 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers- företag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 beaktas.

Oväsentliga avvikelser

15 § Företag som omfattas av denna lag får avvika från det som föreskrivs i 1–13 §§, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

8 kap. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (2016:000) ska tillämpas:

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m. i aktie- bolag,

3 § om egna aktier,

4 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m. i eko- nomiska föreningar,

5 § om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar,

7 § om rättvisande översikt,

125

Författningsförslag

SOU 2015:8

8 § om särskilda förhållanden och händelser av väsentlig betyd- else,

9 § om företagets förväntade utveckling m.m.,

10 § om finansiella instrument,

11 § om icke-finansiella upplysningar, samt

13 § om aktier.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa bestämmelserna i 8 kap. 12 § årsredovisningslagen om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska dessutom tillämpa bestämmelserna i 8 kap. 14–17 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

2 § I förvaltningsberättelsen ska det även lämnas följande upplys- ningar:

1.En medlemsbank ska ange summorna av insatsbelopp som ska återbetalas under nästa räkenskapsår enligt 4 kap. 1 och 3 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

2.I ett förslag till dispositioner av vinst eller förlust enligt 8 kap. 2 § eller 4 § årsredovisningslagen (2016:000) ska styrelsen ange de överväganden som har gjorts med hänsyn till tillämpliga bestäm- melser om kapitalskydd för kreditinstitut och värdepappersbolag.

9 kap. Kassaflödesanalys och kapitaltäckningsanalys

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Vid upprättande av en kassaflödesanalys ska 9 kap. 1 § årsredo- visningslagen (2016:000) tillämpas.

126

SOU 2015:8

Författningsförslag

Kapitaltäckningsanalys

2 § I en kapitaltäckningsanalys ska lämnas upplysningar om kapital- basen och kapitalbaskraven i enlighet med det som följer av förord- ningen (EU) nr 575/2013.

Moderföretag som enligt förordningen (EU) nr 575/2013 ska upp- fylla kraven i förordningen på grundval av en grupps konsoliderade situation ska lämna de upplysningar som anges i första stycket beträffande gruppen.

10 kap. Koncernredovisning

Skyldigheten att upprätta koncernredovisning

1 § Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta en koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 § eller 4 §. Detsamma gäller sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket.

2 § Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning, om

1.förutsättningarna enligt 10 kap. 3 § årsredovisningslagen (2016:000) föreligger,

2.det undantagna företagets åtaganden har garanterats av dess moderföretag, och

3.detta moderföretag är ett institut i vars verksamhet ingår att från allmänheten låna medel och att bevilja krediter för egen räkning.

Första stycket gäller inte i fall som anges i 10 kap. 3 § tredje stycket årsredovisningslagen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte upprättar någon koncernredovisning ska i sin årsredovisning lämna upplys- ning om förhållande som avses i första stycket 1 samt lämna uppgift om namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, person- nummer samt säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i 10 kap. 3 § första stycket årsredovisningslagen nämnda koncern- redovisningen. Av 11 kap. 2 § denna lag och 11 kap. 20 § årsredovis- ningslagen eller, såvitt gäller banker och hypoteksinstitut, 11 kap. 10 § denna lag följer att ett sådant moderföretag ska låta offentlig- göra det överordnade moderföretagets koncernredovisning.

127

Författningsförslag

SOU 2015:8

3 § Om 2 § första stycket tillämpas, ska det i en not till det undan- tagna företagets årsredovisning, utöver sådana uppgifter som anges i 10 kap. 3 § fjärde stycket första meningen årsredovisningslagen (2016:000), sammantaget för det undantagna företaget och dess dotterföretag lämnas upplysningar om:

1.Summan av resultaträkningsposterna Ränteintäkter (post 1), Leasingintäkter (post 2), Provisionsintäkter (post 5), Nettoresultat av finansiella transaktioner (post 7) och Övriga rörelseintäkter (post 8),

2.Årets resultat,

3.Summan av eget kapital, och

4.Medelantalet anställda under räkenskapsåret.

4 § Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovis- ning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av oväsentlig betydelse med hänsyn till kravet i 10 kap. 8 § årsredovisningslagen (2016:000) på rättvisande bild. En koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotterföretag tillsammans är av mer än oväsentlig betydelse.

Ett moderföretag behöver heller inte upprätta någon koncern- redovisning om moderföretagets samtliga dotterföretag av skäl som anges i 10 kap. 7 § tredje stycket årsredovisningslagen (2016:000) inte ska omfattas av en koncernredovisning.

Årsredovisningslagens tillämpning

5 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 6 § ska följande bestäm- melser i 10 kap. årsredovisningslagen (2016:000) tillämpas:

5 § om upplysningar mellan moderföretag och dotterföretag,

6 § om koncernredovisningens delar,

7 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovis- ningen,

8 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild, 9 § andra och tredje styckena om uppgifter om moderföretaget

och valuta,

10 § om balansdag,

11 § första meningen om allmänna krav på koncernbalans- räkningen,

128

SOU 2015:8

Författningsförslag

12 § och 15 §§ om innehav utan bestämmande inflytande, 13 § och 16 §§ om elimineringar mellan koncernföretag,

14 § första meningen om allmänna krav på koncernresultat- räkningen,

17–22 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovis- ningen,

23–28 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra före- tag ska räknas in i koncernredovisningen,

30 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och års- redovisningen,

32 § om förändringar i koncernens sammansättning,

33 och 34 §§ om upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag, samt

35 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

6 § Vid tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. årsredovisnings- lagen (2016:000) ska följande avvikelser göras:

1.Om moderföretaget utgör ett finansiellt holdingföretag som omfattas av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, ska det i koncernredovisningen ingå även en kapitaltäckningsanalys enligt 8 kap. 2 §.

2.Tillämpas 7 § tredje stycket 3 om utelämnande av vissa dotter- företag för andelar som innehas som ett led i en finansiell stödaktion för en rekonstruktion eller räddning av ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag, ska moderföretaget

– i en not upplysa om arten av och villkoren för den finansiella stödaktionen, samt

– till sin koncernredovisning foga dotterföretagets årsredovis- ning.

3.Fråga om medgivande enligt 34 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

129

Författningsförslag

SOU 2015:8

Allmänna bestämmelser för koncernredovisningen

7 § För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1.de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 3 kap. 2 §, med undantag för hänvisningarna till 3 kap. 2, 3 och 7 §§ årsredo- visningslagen (2016:000),

2.bestämmelserna om avlämnande till revisorerna i 3 kap. 3 §,

3.bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 4 och 5 kap., med undantag för 4 kap. 9 §, med det tillägget att vad som i sparbanker, medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar har avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp som bundet kapital under Andra fonder (post 12) i koncernbalansräkningen,

4.bestämmelserna om värdering i 6 kap.,

5.bestämmelserna om notupplysningar i 7 kap., med undantag för 5 § och hänvisningarna till 7 kap. 17, 31, 32 och 50 §§ års- redovisningslagen,

6.bestämmelserna om förvaltningsberättelse i 8 kap. 1 § första stycket, med undantag för hänvisningen till 8 kap. 2, 4 och 5 §§ års- redovisningslagen, samt

7.bestämmelserna om kassaflödesanalys i 9 kap. 1 §.

Trots första stycket 5 får upplysningar enligt 7 kap. 45 § tredje stycket tredje meningen och 7 kap. 46 § andra stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska dock de lämnade upp- lysningarna innefatta även löner och andra förmåner från koncern- företag.

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen

8 § Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-standarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1.1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

2.2–4 §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

3.5 § vad gäller hänvisningen till

130

SOU 2015:8

Författningsförslag

a)10 kap. 6 § första stycket 4 årsredovisningslagen (2016:000) om förvaltningsberättelse,

b)10 kap. 9 § andra stycket om uppgifter om moderföretaget,

c)10 kap. 30 § första stycket samma lag om enhetliga värde- ringsprinciper,

d)10 kap. 35 § andra och tredje styckena samma lag om kon- cernens system för intern kontroll och riskhantering,

4. 7 § vad gäller hänvisningarna till

a)3 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till bestäm- melserna i 3 kap. 6 och 8–12 §§ årsredovisningslagen om språk och form, valuta, undertecknande, avvikande mening och datering,

b)3 kap. 3 § denna lag om avlämnande till revisorerna,

c)4 kap. 10 och 12 §§ denna lag om indelning av eget kapital,

d)7 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 7 kap. årsredovisningslagen:

– 15 § om lån till ledande befattningshavare,

– 16 § om anställda,

– 35 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befatt- ningshavare,

– 42 § om ytterligare upplysningar om anställda,

– 43 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

– 45 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 46 § om pensioner och liknande förmåner,

– 47 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

– 48 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

– 49 § om avtal om avgångsvederlag, och

– 53 § om ersättningar till revisor.

e)7 kap. 4 och 11 §§ denna lag med särskilda bestämmelser om upplysningar,

f)8 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 8 kap. 3, 6–9 och 12 §§ årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll, samt

f)8 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltnings- berättelsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 8 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där upplysningarna har lämnats.

131

Författningsförslag

SOU 2015:8

9 § Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings- standarder får upprätta koncernredovisning i enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I så fall ska 8 § tillämpas.

11 kap. Offentliggörande

Registreringsmyndighet

1 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för företag som omfattas av denna lag.

Tillämpliga bestämmelser för andra företag än banker och hypoteksinstitut

2 § För andra företag som avses i denna lag än banker och hypoteks- institut ska 11 kap. årsredovisningslagen (2016:000) tillämpas, i stället för 3–10 §§, med följande avvikelser:

1.Vid tillämpningen av 11 kap. 2 § och 6 § första och tredje styckena årsredovisningslagen om offentliggörande ska kredit- marknadsföreningar omfattas av bestämmelserna för aktiebolag.

2.Vid tillämpningen av 11 kap. 8 § årsredovisningslagen om förseningsavgifter ska kreditmarknadsföretag och värdepappers- bolag alltid anses som publika företag.

Tillämpliga bestämmelser för banker och hypoteksinstitut

Årsredovisningslagens tillämpning

3 § I fråga om banker och hypoteksinstitut ska följande bestäm- melser i 11 kap. årsredovisningslagen (2016:000) tillämpas:

16 och 17 §§ om publicering av årsredovisningen,

18 § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport, samt

19 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

132

SOU 2015:8

Författningsförslag

Upplysningar om anmärkningar

4 § En årsredovisning för en sparbank eller en medlemsbank som publiceras i ofullständigt skick enligt 11 kap. 17 § årsredovisnings- lagen (2016:000) ska även innehålla upplysning om anmärkningar enligt 4 a kap. 13–15 §§ sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 13–15 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Hur årsredovisningar och revisionsberättelser ska offentliggöras

5 § En bank och ett hypoteksinstitut ska ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att balansräkningen och resultaträkningen har blivit fastställda.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original.

Bestämmelserna i 11 kap. 3 § årsredovisningslagen (2016:000) om fastställelseintyg ska tillämpas. Det som sägs i 11 kap. 4 § årsredovisningslagen om elektronisk ingivning och elektronisk signatur gäller även här.

Registrering i bankregistret

6 § Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisningar och revisionsberättelser för bankaktiebolag i bankregistret.

Bestämmelserna i 11 kap. 5 § andra och tredje styckena årsredo- visningslagen (2016:000) om språk och översättning ska tillämpas.

Kungörande

7 § När årsredovisningen och revisionsberättelsen för en bank eller ett hypoteksinstitut har getts in till registreringsmyndigheten enligt 5 §, ska myndigheten kungöra detta i en tidning.

I fråga om bankaktiebolag ska kungörelsen avfattas på samma språk som registreringen i bankregistret.

133

Författningsförslag

SOU 2015:8

Vite

8 § Registreringsmyndigheten kan vid vite förelägga var och en som enligt denna lag eller annan författning är skyldig att, ensam eller gemensamt med någon annan, till registreringsmyndigheten ge in en redovisningshandling, en revisionsberättelse eller en översätt- ning av en sådan handling att fullgöra denna skyldighet.

Frågor om utdömande av vite prövas av registreringsmyndig- heten.

Offentliggörande av koncernredovisningar och koncernrevisionsberättelser

9 § Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas också ifråga om koncernredovisningar, som en bank eller ett hypoteksinstitut upp- rättar, och därtill anknytande koncernrevisionsberättelser.

Offentliggörande av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för ett överordnat moderföretag

10 § Ett moderföretag som är en bank eller ett hypoteksinstitut och som med stöd av 9 kap. 5 § första stycket inte självt har upp- rättat någon koncernredovisning ska ge in det överordnade moder- företagets koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse i enlighet med bestämmelserna i 5 §. Handlingarna ska registreras enligt 6 § och kungöras enligt 7 §. Om handlingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten förelägga moderföretaget att ge in en översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska beslutas om någon begär det. Översättningen ska vara gjord av en översättare som har auktorisation eller motsvarande behörighet.

12 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut i frågor om medgivande eller till- stånd enligt 6 kap. 2 § 1, 7 kap. 5 § och 10 kap. 6 § 3 samt registrer- ingsmyndighetens beslut i frågor om

1. föreläggande enligt 11 kap. 8 § första stycket och 10 §, och

134

SOU 2015:8

Författningsförslag

2. utdömande av vite enligt 11 kap. 8 § andra stycket, får över- klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

2. Genom denna lag upphör lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag att gälla. Lagen ska dock fort- farande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före den 31 december 2016.

3.Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som har ersatts genom bestämmelser i denna lag, ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

4.Föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers- bolag och som gäller när denna lag träder i kraft ska anses med- delade enligt denna lag.

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

1.Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

2.Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

3.Utlåning till kreditinstitut

4.Utlåning till allmänheten

5.Obligationer och andra räntebärande värdepapper

6.Aktier och andelar (som inte ingår i post 7, 8 eller 9)

7.Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

8.Aktier och andelar i koncernföretag

9.Strategiska andelsinnehav i övriga företag

10.Immateriella anläggningstillgångar

a)Goodwill

135

Författningsförslag

SOU 2015:8

b)Andra immateriella anläggningstillgångar

11.Materiella tillgångar

a)Inventarier

b)Leasingobjekt

c)Byggnader och mark

12.Tecknat ej inbetalt kapital

13.Övriga tillgångar

14.Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1.Skulder till kreditinstitut

2.In- och upplåning från allmänheten

a)Inlåning

b)Upplåning

3.Emitterade värdepapper m.m.

a)Emitterade skuldebrev

b)Övriga

4.Övriga skulder

5.Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6.Avsättningar

a)Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

b)Avsättningar för skatter

c)Övriga avsättningar

7.Efterställda skulder

8.Obeskattade reserver

9.Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital

10.Överkursfond

11.Uppskrivningsfond

12.Andra fonder

a)Reservfond

b)Kapitalandelsfond

c)Fond för verkligt värde

d)Garantifond

e)Fond för utvecklingsutgifter

f)Övriga fonder

13.Balanserad vinst eller förlust

14.Årets resultat

136

SOU 2015:8

Författningsförslag

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkning

1.Ränteintäkter

2.Leasingintäkter

3.Räntekostnader

4.Erhållna utdelningar

5.Provisionsintäkter

6.Provisionskostnader

7.Nettoresultat av finansiella transaktioner

8.Övriga rörelseintäkter

9.Allmänna administrationskostnader

10.Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anlägg- ningstillgångar

11.Övriga rörelsekostnader

12.Kreditförluster, netto

13.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

14.Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggnings- tillgångar

15.Bokslutsdispositioner

16.Skatt på årets resultat

17.Övriga skatter

18.Årets resultat

137

Författningsförslag

SOU 2015:8

1.3Förslag till

lag (2016:000) om årsredovisning i försäkringsföretag

Härmed föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offent- liggörande av årsredovisningar och koncernredovisningar.

Lagen är tillämplig på försäkringsföretag.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 10 kap. ska tillämpas även på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsak- ligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkrings- företag som får undantas från försäkringsrörelselagen (2010:2043) enligt 1 kap. 19 och 20 §§ samma lag. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som har medgetts undantag från denna lag gäller i stället sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § andra stycket.

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

2 § När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovis- ningslagen (2016:000) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på före- tag av allmänt intresse eller på koncerner som innehåller företag av allmänt intresse ska tillämpas på försäkringsföretag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska för- eningar ska tillämpas på ömsesidiga försäkringsbolag och försäkrings- föreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

138

SOU 2015:8

Författningsförslag

Om en bestämmelse i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisnings- lagen i dess helhet, ska även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Normgivningsbemyndiganden

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans- inspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1.försäkringsföretags löpande bokföring, årsbokslut, årsredo- visning och koncernredovisning, och

2.en koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans- inspektionen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av första stycket ska tillämpas i sådana företag som helt eller delvis har undantagits från lagens tillämpning enligt 1 § fjärde stycket.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans- inspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller före- skrifter som meddelas med stöd av denna lag, om koncerner ska gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 2 kap. 3 §, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för försäkringsföretag

5 § För försäkringsföretag är kalenderår räkenskapsår, om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078).

139

Författningsförslag

SOU 2015:8

2 kap. Definitioner

Försäkringsföretag

1 § I denna lag avses med försäkringsföretag försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfat- tas av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Finansiella holdingföretag

2 § Med finansiella holdingföretag avses aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Övriga definitioner

3 § Följande bestämmelser i 2 kap. årsredovisningslagen (2016:000) ska tillämpas:

3 § om vad som avses med andelar,

5 § om vad som avses med koncern, moderföretag dotterföretag och koncernföretag,

6 § om vad som avses med strategiskt andelsinnehav,

7 § om vad som avses med intresseföretag,

8 § om kompletterande regler vid tillämpningen av 5–7 §§ års- redovisningslagen,

9 § om vad som avses med gemensamt styrda företag, och 20–22 §§ om vad som avses med närstående.

3 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens delar

1 § En årsredovisning ska bestå av

1.en balansräkning,

2.en resultaträkning,

3.noter, och

4.en förvaltningsberättelse.

140

SOU 2015:8

Författningsförslag

Om rörelsen i ett försäkringsföretag omfattar flera försäkrings- grenar, ska det även ingå en resultatanalys i årsredovisningen.

Årsredovisningens upprättande

2 § Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 3 kap. årsredovisningslagen (2016:000) ska tillämpas:

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om oväsentliga avvikelser,

6 § om form och språk,

7 § om uppgifter om firma m.m.

8 § om valuta,

9 § första och femte styckena och 10 § om färdigställande, 11 § om avvikande mening, och

12 § om datering.

Avlämnande till revisorerna

3 § Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

4 kap. Balansräkning

Balansräkningens innehåll

1 § Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.

Uppställningsform för balansräkningen

2 § Balansräkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Hänvisningar till bokstäver eller siffror i denna lag gäller poster i denna uppställningsform, om inte annat framgår.

141

Författningsförslag

SOU 2015:8

Årsredovisningslagens tillämpning

3 § Med beaktande av det som föreskrivs i 4–9 §§ ska följande bestämmelser om balansräkningen i 4 kap. årsredovisningslagen (2016:000) tillämpas:

4 § om posternas ordningsföljd m.m.,

6 § om komplettering med ytterligare poster,

7 § om uppdelning i delposter,

8 § om sammanslagning av poster,

9 § och 10 § första och andra stycket om jämförelsetal och justering av jämförelsetal,

12 § om immateriella anläggningstillgångar,

13 § om avsättningar,

15 § om egna aktier,

16 § om överkursfonden,

17 § första stycket om fordran på insatser, samt

20 § om oväsentliga avvikelser.

Särskilda bestämmelser

Sammanslagning av poster

4 § Vid tillämpningen av 4 kap. 8 § årsredovisningslagen (2016:000) ska det som där sägs om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror inte gälla för sådana poster i balansräkningen som ska tas upp under Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk (D), Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska avsättningar (DD och EE).

Hur vissa bestämmelser i årsredovisningslagen om balansräkning ska tillämpas på ett försäkringsföretags tillgångar

5 § Vid tillämpningen av 4 kap. 12 § årsredovisningslagen (2016:000) ska det som där sägs tillämpas på immateriella tillgångar (B).

142

SOU 2015:8

Författningsförslag

Förpliktelser till följd av försäkringsavtal

6 § En förpliktelse som har uppkommit till följd av ett försäkrings- avtal behöver inte tas upp som eventualförpliktelse.

Förutbetalda anskaffningskostnader

7 § Direkta och indirekta anskaffningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal ska tas upp som till- gång, om de är av väsentligt värde för den bedrivna rörelsen under kommande år.

Egna aktier

8 § I livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst ska utgifter och inkomster för egna aktier enligt 4 kap. 15 § andra stycket års- redovisningslagen (2016:000) redovisas mot bundet eget kapital.

Särskilda bestämmelser om uppdelningen av eget kapital

9 § Utöver det som följer av 1–3 §§ ska 10–12 §§ tillämpas beträff- ande uppdelningen av eget kapital.

Livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst

10 § I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som bundet eget kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhets- kapital, Överkursfond, Förlagsinsatser, Konsolideringsfond, Kapital- andelsfond, Fond för verkligt värde, Fond för utvecklingsutgifter och Vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för räkenskaps- året ska tas upp som avdragspost.

Livförsäkringsföretag som får dela ut vinst

11 § I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital,

143

Författningsförslag

SOU 2015:8

Garantikapital, Verksamhetskapital, Förlagsinsatser, Uppskriv- ningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp Överkursfond, övriga fria fonder, var för sig, Balanserad vinst eller förlust samt Vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret ska tas upp som avdragsposter.

Skadeförsäkringsföretag

12 § I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verk- samhetskapital, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp Överkursfond, Fond för verkligt värde, övriga fria fonder, var för sig, Balanserad vinst eller förlust samt Vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret ska tas upp som avdrags- poster.

Oväsentliga avvikelser

13 § Försäkringsföretag får avvika från det som föreskrivs i 1–12 §§ och i bilaga 1 till lagen, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

5 kap. Resultaträkning

Resultaträkningens innehåll

1 § Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Uppställningsform för resultaträkningen

2 § Resultaträkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2.

144

SOU 2015:8

Författningsförslag

Årsredovisningslagens tillämpning

3 § Följande bestämmelser om resultaträkningen i 5 kap. årsredovis- ningslagen (2016:000) ska tillämpas:

3 § om posternas ordningsföljd,

5 § om komplettering med ytterligare poster,

6 § om uppdelning i delposter,

8 § samt 9 § första och andra styckena om jämförelsetal och justering av jämförelsetal, och

11 § om oväsentliga avvikelser.

Oväsentliga avvikelser

4 § Försäkringsföretag får avvika från det som föreskrivs i 1–3 §§ och i bilaga 2 till lagen, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

6 kap. Värdering

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Med beaktande av det som föreskrivs i 2 § ska följande bestäm- melser i 6 kap. årsredovisningslagen (2016:000) tillämpas:

1 § om hur anläggningstillgångar ska värderas,

2 § om hur anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar ska bestämmas,

3 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

4 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

5 § om uppskrivning av anläggningstillgångar,

6 och 7 §§ om ianspråktagande av fonden för utvecklingsutgifter och uppskrivningsfonden,

8 § första stycket om värdering av omsättningstillgångar,

9 § om hur anskaffningsvärde m.m. ska bestämmas,

10 § om varulagrets anskaffningsvärde,

11 § om värdering av pågående arbeten,

13 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

14 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, 15 § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

16 § om värdering av dotterföretags andelar i moderföretag,

17 § om avsättningar,

145

Författningsförslag

SOU 2015:8

18 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, 20–23 och 25–28 §§ om värdering av finansiella instrument och

säkrade poster, samt

29 § om oväsentliga avvikelser.

Särskilda bestämmelser om tillgångar och skulder

2 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 6 kap. årsredovisnings- lagen (2016:000) ska följande avvikelser göras:

1.1 och 2 §§ ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta kapitel.

2.3 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

3.a) 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) 4 § andra stycket ska tillämpas endast på placeringar i koncern- företag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga före- tag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1–7) samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

4.a) 5 och 7 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska tillämpas på placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hän- förliga till materiella tillgångar och varulager (G.I) som stadig- varande ska innehas eller brukas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) Aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemen- samt styrda företag och övriga företag i vilka strategiska andels- innehav förekommer får inte skrivas upp till högre värde än det som medges av Finansinspektionen.

146

SOU 2015:8

Författningsförslag

5.Uppskrivningsbelopp enligt 5 § får användas endast för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en upp- skrivningsfond (AA.III).

6.6 § första stycket 2 och andra stycket om användning av upp- skrivningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter för att täcka förlust får inte tillämpas.

7.8 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som inte stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

8.13 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).

9.15 § får, om det finns särskilda skäl och efter Finansinspek- tionens medgivande, tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i den bestämmelsen.

10.Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde, om det är förenligt med 20 § första stycket, 23 och 27 §§.

11.Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får tillämpa

25 §.

12.Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placer- ingsrisken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga värde.

Periodisering av överkurs och underkurs

3 § Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller låne- fordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 6 kap. 20 § första stycket och 27 § årsredovisningslagen (2016:000) överstiger eller underskrider det belopp som ska erhållas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), ska mellanskillnaden periodiseras.

Vid beräkningen av anskaffningsvärdet för räntebärande värde- papper och lånefordringar ska sådan periodisering av över- eller under- kurs som avses i första stycket beaktas.

Periodisering enligt första stycket behöver inte göras, om den är utan betydelse med hänsyn till kravet i 3 kap. 3 § första stycket årsredovisningslagen på rättvisande bild.

147

Författningsförslag

SOU 2015:8

Värdering av vissa placeringstillgångar till verkligt värde

4 § Andra placeringstillgångar (C) än finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde.

Värdering enligt första stycket får ske bara om alla tillgångar som ingår i en och samma post som föregås av en arabisk siffra eller som tas upp under Byggnader och mark (C.I) värderas på samma sätt.

5 § Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 § denna lag eller 6 kap. 20 § första stycket, 23, 26 eller 27 §§ årsredovisningslagen (2016:000) ska redo- visas som särskilda poster i resultaträkningen, om inte värdeförändr- ingen ska redovisas i en fond för verkligt värde enligt 6 kap. 28 § andra stycket samma lag.

Redovisning av försäkringstekniska avsättningar

6 § De försäkringstekniska avsättningarna (DD och EE) ska mot- svara belopp som krävs för att bolaget ska kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal.

Valutaomräkning av garantikapital, verksamhetskapital och förlagsinsatser

7 § Garantikapital, verksamhetskapital och förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan ska räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och mot- svarande belopp vid räkenskapsårets ingång ska

i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och ömsesidiga livför- säkringsbolag som får dela ut vinst samt försäkrings-föreningar som får dela ut vinst föras mot Balanserad vinst eller förlust, och

i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst och livförsäkringsföreningar som inte får dela ut vinst föras mot Andra fonder.

148

SOU 2015:8

Författningsförslag

Oväsentliga avvikelser

8 § Försäkringsföretag får avvika från det som föreskrivs i 1–7 §§, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

7 kap. Notupplysningar och övriga upplysningar

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Med beaktande av det som föreskrivs i 2 §, ska följande bestäm- melser om notupplysningar i 7 kap. årsredovisningslagen (2016:000) tillämpas:

5 § om notupplysningarnas placering,

6 § om utelämnande av oväsentliga upplysningar,

7 § om avvikelse från principen om kvittningsförbud,

9 § om jämförelsetal,

10 § om värderings- och omräkningsprinciper,

11 § om goodwill,

12 § om ställda säkerheter,

13 § om eventualförpliktelser,

14 § om säkerheter och ansvarsförbindelser som har ställts till förmån för koncernföretag m.m.,

15 § om lån till ledande befattningshavare,

16 § om anställda,

17 § om moderföretag,

18 § om omräkningskurs för annan valuta än redovisningsvalutan,

19 § om anläggningstillgångar,

20 § om uppskrivningsfonden,

21 § om finansiella instrument,

22 § om fonden för verkligt värde,

23 § om långfristiga balansposter,

24 § om intäkter och kostnader av exceptionell storlek eller före- komst,

26 § om händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut,

27 § om ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar,

28 § om omsättningstillgångar,

29 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,

30 § om inköp och försäljningar mellan koncernföretag,

149

Författningsförslag

SOU 2015:8

31 och 32 §§ om upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag,

33 § om kortfristiga och långfristiga balansposter,

34 § om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balans- räkningen,

35 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattnings- havare,

36 och 37 §§ om transaktioner med närstående,

38 § om konvertibla lån,

39 § om aktier,

40 § om förslag till vinst- eller förlustdispositioner,

41 § om skatter,

42 § om ytterligare upplysningar om anställda,

43 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

44 och 45 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader, 46 § om pensioner och liknande förmåner,

47 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

48 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

49 § om avtal om avgångsvederlag,

50 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,

51 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,

53 § om ersättningar till revisor, samt

54 § om europabolag och europakooperativ. Upplysningarna ska lämnas i noter.

Särskilda bestämmelser om notupplysningar

2 § Vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. årsredovisnings- lagen (2016:000) ska göras de avvikelser som anges i 3–10 §§.

Upplysningar om garantier, åtaganden och övriga eventualförpliktelser

3 § Vid tillämpningen av 7 kap. 12 § årsredovisningslagen (2016:000) ska upplysningar lämnas särskilt om

a)garantier,

b)oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande, varvid åtaganden till följd av återköpstransaktioner ska anges särskilt, och

150

SOU 2015:8

Författningsförslag

c) övriga eventualförpliktelser.

Upplysningar om värderings- och omräkningsprinciper

4 § Utöver värderings- och omräkningsprinciper enligt 7 kap. 15 § andra och tredje styckena årsredovisningslagen (2016:000) ska det lämnas upplysning om vilket belopp som respektive värderings- princip har resulterat i.

Upplysningar om anläggningstillgångar

5 § Det som sägs i 7 kap. 19 § andra stycket och 27 § tredje stycket årsredovisningslagen (2016:000) ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer (C.II).

6 § Det som sägs i 7 kap. 19 § fjärde stycket och 27 § fjärde stycket årsredovisningslagen (2016:000) ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas.

Upplysningar om transaktioner mellan koncernföretag

7 § Det som sägs i 7 kap. 30 § andra stycket årsredovisningslagen (2016:000) om inköp och försäljningar ska i stället gälla mottagen och avgiven återförsäkring.

Upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag

8 § Fråga om medgivande enligt 7 kap. 32 § första stycket års- redovisningslagen (2016:000) att utelämna upplysningar om dotter- företag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

151

Författningsförslag

SOU 2015:8

Upplysningar om anställda

9 § Utöver upplysningar enligt 7 kap. 16 och 42 §§ årsredovisnings- lagen (2016:000) ska upplysningar lämnas om medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fält-tjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska medel-antalet fritidsombud och special- ombud i Sverige anges var för sig.

Upplysningar om löner, andra ersättningar och sociala kostnader

10 § Upplysningar enligt 7 kap. 45 § första stycket 2 årsredovis- ningslagen (2016:000) om löner och ersättningar till anställda ska delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska ersättningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp.

Särskilda bestämmelser om övriga upplysningar

11 § Årsredovisningen ska även innehålla de upplysningar som anges i 12–18 §§. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.

Upplysningar om periodiseringar

12 § Om någon periodisering enligt 6 kap. 3 § tredje stycket inte sker, ska upplysning om förhållandet lämnas i en not.

Upplysningar om tillgångar

13 § Följande upplysningar ska lämnas om tillgångar:

1.Byggnader och mark som används för den egna verksamheten ska anges.

2.Övriga lån (C.III.5) ska specificeras på belopp för vilka för- säkringsbrev utgör huvudsaklig säkerhet och, om resterande belopp är väsentligt, även i övrigt specificeras till storlek och art.

152

SOU 2015:8

Författningsförslag

3.Större belopp i posterna Övriga finansiella placerings- tillgångar (C.III.7) och Övriga tillgångar (G.III), ska specificeras till storlek och art.

4.Tillgångar för villkorad återbäring (D.1) ska delas upp på till- gångar för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär placeringsrisk.

5.Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) och Återför- säkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader (II.I) ska anges uppdelade på skadeförsäkringsrörelse och livförsäkrings- rörelse.

6.Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper över- stiger eller underskrider det belopp som ska infrias på förfallo- dagen, ska mellanskillnaden anges. Summan av överstigande belopp ska anges för sig och summan av underskridande belopp ska anges för sig.

Upplysningar om alternativ värdering av placeringstillgångar

14 § Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet, ska upplysningar om en värdering till verkligt värde lämnas i en not. Upplysningarna ska lämnas för- delade på de i balansräkningen enligt bilaga 1 upptagna tillgångs- posterna. När placeringstillgångar (C eller D) i balansräkningen värderas till verkligt värde enligt 6 kap. 4 § denna lag eller 6 kap. 20–27 §§ årsredovisningslagen (2016:000), ska det på samma sätt i en not lämnas upplysningar om en värdering med utgångspunkt i anskaffningsvärdet.

Upplysningar om eget kapital m.m.

15 § Följande upplysningar ska lämnas om eget kapital:

1. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska lämna närmare upplysningar om

a.det belopp av eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 17 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), och

b.de förhållanden som motiverar bedömningen.

153

Författningsförslag

SOU 2015:8

2. Livförsäkringsföretag ska lämna upplysning om belopp som inte får användas för vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordning eller stadgar.

Upplysningar om avsättningar

16 § Följande upplysningar ska lämnas om avsättningar:

1.Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.

2.Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.

3.Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp ska det anges i en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsresultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsätt- ningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räken- skapsårets slut.

4.Villkorad återbäring (EE.1) ska delas upp på avsättningar för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk.

Upplysningar om resultaträkningens poster

17 § Följande upplysningar ska lämnas om resultaträkningens poster:

1.I fråga om skadeförsäkring ska anges

a)premieinkomsten, brutto,

b)premieintäkter, brutto,

c)försäkringsersättningar, brutto,

d)driftskostnader, brutto, samt

e)resultat av avgiven återförsäkring.

Posterna ska fördelas på direkt försäkring och mottagen åter- försäkring, om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av premieinkomst, brutto.

2. Direkt skadeförsäkring ska fördelas enligt följande försäkrings- klasser

a) olycksfall och sjukdom,

154

SOU 2015:8

Författningsförslag

b)motorfordon, ansvar mot tredje man,

c)motorfordon, övriga klasser,

d)sjöfart, luftfart och transport,

e)brand och annan skada på egendom,

f)allmän ansvarighet,

g)kredit och borgen,

h)rättsskydd,

i)assistans, samt

j)övriga försäkringsklasser.

3.I fråga om livförsäkring ska premieinkomsten anges brutto. Om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av denna premieinkomst ska inkomsten fördelas mellan direkt försäkring och mottagen återförsäkring.

4.Premieinkomst för direkt livförsäkring ska fördelas enligt följande indelningsgrunder

a)I premier för individuell försäkring, II gruppförsäkringspremier,

b)I periodiska premier,

IIengångspremier,

c)I premier för ej återbäringsberättigade avtal,

IIpremier för återbäringsberättigade avtal, samt

III premier för livförsäkringsavtal för vilka försäkrings- tagaren bär risk.

5.Upplysning ska lämnas om det sammanlagda beloppet av total premieinkomst, brutto, för direkt försäkring som avser försäkrings- avtal som tecknats av företaget i

a)Sverige,

b)andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt

c)övriga länder.

6.Det totala beloppet för provisioner för direkt försäkring under räkenskapsåret ska anges i en not.

7.Om kapitalavkastning överförs mellan teknisk och icke- teknisk redovisning i resultaträkningen, ska upplysningar om grund- erna för överföringen lämnas i en not.

155

Författningsförslag

SOU 2015:8

Upplysningar om koncernföretag och vissa andra företag

18 § För var och en av posterna under Fordringar (F) och Skulder (HH) ska upplysningar lämnas om de belopp som avser koncern- företag och om de belopp som avser intresseföretag, gemensamt styrda företag eller övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer.

Oväsentliga avvikelser

19 § Försäkringsföretag får avvika från det som föreskrivs i 1–18 §§, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

8 kap. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (2016:000) ska tillämpas:

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m. i aktiebolag,

3 § om egna aktier,

4 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m. i eko- nomiska föreningar,

7 § om rättvisande översikt,

8 § om särskilda förhållanden och händelser av väsentlig betyd- else,

9 § om företagets förväntade utveckling m.m.,

10 § om finansiella instrument,

11 § om icke-finansiella upplysningar, samt

13 § om aktier.

Det som sägs i 8 kap. 3 § årsredovisningslagen om upplysningar om kvotvärde ska dock i stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa 8 kap. 12 § årsredo- visningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Försäkringsaktiebolag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska dessutom tillämpa 8 kap. 14– 17 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

156

SOU 2015:8

Författningsförslag

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

2 § I förvaltningsberättelsen ska det även lämnas upplysningar om

1.skade- respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren, och

2.företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrka vid utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren.

9 kap. Resultatanalys

1 § Försäkringsföretag ska i resultatanalysen, fördelat på försäkrings- grenar, lämna upplysningar om försäkringstekniska avsättningar (DD och EE), återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsätt- ningar (E), intäkter, kostnader och rörelseresultat.

10 kap. Koncernredovisning

Skyldigheten att upprätta koncernredovisning

1 § Försäkringsföretag som är moderföretag ska för varje räken- skapsår upprätta en koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 § eller 3 §. Detsamma gäller sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket.

2 § Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning, om förutsättningarna enligt 10 kap. 3 § årsredovisningslagen (2016:000) föreligger.

Vid tillämpningen av 10 kap. 3 § första stycket 2 a) årsredovis- ningslagen gäller dock att moderföretagets koncernredovisning ska upprättats och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte upprättar någon koncernredovisning ska i sin årsredovisning lämna upplys- ning om förhållande som avses i första stycket samt lämna uppgift om namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, person- nummer samt säte för det överordnade moderföretag som upprättar

157

Författningsförslag

SOU 2015:8

den i 10 kap. 3 § första stycket årsredovisningslagen nämnda koncernredovisningen. Av 11 kap. 2 § denna lag och 11 kap. 20 § årsredovisningslagen följer att ett sådant moderföretag ska låta offentliggöra det överordnade moderföretagets koncernredovis- ning.

3 § Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredo- visning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av oväsentlig betydelse med hänsyn till kravet i 10 kap. 8 § årsredovisningslagen (2016:000) på rättvisande bild. En koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotterföretag tillsammans är av mer än oväsentlig betydelse.

Ett moderföretag behöver heller inte upprätta koncernredo- visning om moderföretagets samtliga dotterföretag av skäl som anges i 10 kap. 7 § tredje stycket årsredovisningslagen (2016:000) inte ska omfattas av en koncernredovisning.

Årsredovisningslagens tillämpning

4 § Med beaktande av det som föreskrivs i 5 § ska följande bestäm- melser om koncernredovisning m.m. i 10 kap. årsredovisningslagen (2016:000) tillämpas:

5 § om upplysningar mellan moderföretag och dotterföretag,

6 § 1–4 om koncernredovisningens delar,

7 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovis- ningen,

8 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild, 9 § andra och tredje styckena om uppgifter om moderföretaget

och valuta,

10 § om balansdag,

11 § första meningen om allmänna krav på koncernbalans- räkningen,

12 och 15 §§ om innehav utan bestämmande inflytande,

13 och 16 §§ om elimineringar mellan koncernföretag,

14 § första meningen om allmänna krav på koncernresultat- räkningen,

17–22 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovis- ningen,

158

SOU 2015:8

Författningsförslag

23–28 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra före- tag ska räknas in i koncernredovisningen,

30 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och års- redovisningen,

32 § om förändringar i koncernens sammansättning,

33 och 34 §§ om upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag, och

35 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.

5 § Vid tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. årsredovis- ningslagen (2016:000) ska följande avvikelser göras:

1.I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.

2.Det som anges i 30 § första och tredje styckena om att andra värderingsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovis- ning och att koncernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas med bestämmelser specifika för försäkringsrörelse. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i en not.

3.Fråga om medgivande enligt 34 § att utelämna upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finans- inspektionen.

Allmänna bestämmelser för koncernredovisningen

6 § För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1.de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 3 kap. 2 §, med undantag för hänvisningarna till 3 kap. 2, 3 och 7 §§ årsredo- visningslagen (2016:000),

2.bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 4 och 5 kap.,

a) med undantag i försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst för 4 kap. 11 och 12 §§, och

b) med det tillägget att det som i andra försäkringsföretag än försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst har avsatts till kapital-

159

Författningsförslag

SOU 2015:8

andelsfonden ska tas upp i koncernbalansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

3.bestämmelserna om värdering i 6 kap.,

4.bestämmelserna om notupplysningar i 7 kap., med undantag för 8 § och hänvisningarna till 7 kap. 17, 31, 32 och 50 §§ årsredo- visningslagen, samt

5.bestämmelserna om förvaltningsberättelse i 8 kap. 1 § första

stycket och 2 §, med undantag för hänvisningen till 8 kap. 2 och 4 §§ årsredovisningslagen.

Trots första stycket 4 får upplysningar enligt 7 kap. 45 § tredje stycket tredje meningen och 7 kap. 46 § andra stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämp- ningen av dessa bestämmelser ska dock de lämnade upplysningarna innefatta även löner och andra förmåner från koncernföretag.

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-förordningen

7 § Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1.1–3 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2.4 § vad gäller hänvisningarna till

a)10 kap. 6 § första stycket 4 årsredovisningslagen (2016:000) om förvaltningsberättelse,

b)10 kap. 9 § andra stycket om uppgifter om moderföretaget,

c)10 kap. 30 § första stycket samma lag om enhetliga värderings- principer,

d)10 kap. 35 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 5 § 2 vad gäller hänvisningen till 10 kap. 30 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda värderingsbestämmelser,

4. 6 § vad gäller hänvisningarna till

a)3 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till bestäm- melserna i 3 kap. 6 och 8–12 §§ årsredovisningslagen om språk och form, valuta, undertecknande, avvikande mening och datering,

b)3 kap. 3 § denna lag om avlämnande till revisorerna,

160

SOU 2015:8

Författningsförslag

c)4 kap. 10–12 §§ denna lag, med undantag i försäkrings- aktiebolag som får dela ut vinst för 4 kap. 11 och 12 §§,

d)7 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 7 kap. årsredovisningslagen:

– 14 § om upplysningar om lån till ledande befattningshavare,

– 16 § om upplysningar om anställda,

– 35 §§ om ytterligare upplysningar om lån till ledande befatt- ningshavare,

– 42 § om ytterligare upplysningar om anställda,

– 43 § om upplysningar om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

– 45 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena om upp- lysningar om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 46 § om upplysningar om pensioner och liknande förmåner,

– 47 § om upplysningar om tidigare styrelse och verkställande direktör,

– 48 § om upplysningar om suppleanter och vice verkställande direktör,

– 49 § om upplysningar om avtal om avgångsvederlag, och

– 53 § om upplysningar om ersättningar till revisor.

e)7 kap. 13 § 4 denna lag om villkorad återbäring,

f)7 kap. 15 § 1 samt 16 § 1, 3 och 4 denna lag om eget kapital och avsättningar,

g)8 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 8 kap. 3, 7–9 och 10 §§ årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll, samt

h)8 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvalt- ningsberättelsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 8 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där upplysningarna har lämnats.

8 § Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings- standarder får upprätta koncernredovisning i enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I sådant fall tillämpas 7 §.

161

Författningsförslag

SOU 2015:8

11 kap. Offentliggörande

Registreringsmyndighet

1 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag.

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Följande bestämmelser i 11 kap. årsredovisningslagen (2016:000) ska tillämpas

16 och 17 §§ om publicering av årsredovisningen,

18 § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport,

19 § 2 om utelämnande av upplysning i koncernredovisningen, samt

20 § om offentliggörande av koncernredovisning och koncern- revisionsberättelse i överordnat moderföretag.

Vid tillämpningen av 20 § ska 11 kap. 3 och 5 §§ denna lag tillämpas istället för 11 kap. 2–6 §§ årsredovisningslagen.

Hur årsredovisningar och revisionsberättelser ska offentliggöras

3 § Försäkringsföretag ska ge in bestyrkta kopior av årsredovis- ningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att resultaträk- ningen och balansräkningen blivit fastställda.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original.

Bestämmelserna i 11 kap. 3 § årsredovisningslagen (2016:000) om fastställelseintyg ska tillämpas. Det som sägs i 11 kap. 4 § års- redovisningslagen om elektronisk ingivning och elektronisk signatur gäller även här.

Registrering i försäkringsregistret

4 § Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisningar och revisionsberättelser för försäkringsaktiebolag i försäkringsregistret.

Bestämmelserna i 11 kap. 5 § andra och tredje styckena årsredo- visningslagen (2016:000) om språk och översättning ska tillämpas.

162

SOU 2015:8

Författningsförslag

Kungörande

5 § När årsredovisningen och revisionsberättelsen har getts in till registreringsmyndigheten enligt 3 §, ska myndigheten kungöra detta i en tidning.

I fråga om försäkringsaktiebolag ska kungörelsen avfattas på samma språk som registreringen i försäkringsregistret.

Vite

6 § Registreringsmyndigheten kan vid vite förelägga var och en som enligt denna lag eller annan författning är skyldig att, ensam eller gemensamt med någon annan, till registreringsmyndigheten ge in en redovisningshandling, en revisionsberättelse eller en översätt- ning av en sådan handling att fullgöra denna skyldighet.

Frågor om utdömande av vite prövas av registreringsmyndig- heten.

Offentliggörande av koncernredovisningar och koncernrevisionsberättelser

7 § Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisningar och koncernrevisionsberättelser.

12 kap. Överklagande

1 § Beslut som Finansinspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings- domstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

163

Författningsförslag

SOU 2015:8

2.Genom denna lag upphör lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag att gälla. Lagen ska dock fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före den 31 december 2016.

3.Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som har ersatts genom bestämmelser i denna lag, ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

4.Föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och som gäller när denna lag träder i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

A.Tecknat ej inbetalt kapital

B.Immateriella tillgångar

I Goodwill

II Andra immateriella tillgångar

C.Placeringstillgångar

I Byggnader och mark

II Placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

1.Aktier och andelar i koncernföretag

2.Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag

3.Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

4.Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresseföretag och gemensamt styrda företag

164

SOU 2015:8

Författningsförslag

5.Aktier och andelar i övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

6.Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer III Andra finansiella placeringstillgångar

1.Aktier och andelar

2.Obligationer och andra räntebärande värdepapper

3.Andelar i investeringspooler

4.Lån med säkerhet i fast egendom

5.Övriga lån

6.Utlåning till kreditinstitut

7.Övriga finansiella placeringstillgångar

IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

D.Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placer- ingsrisk

1.Tillgångar för villkorad återbäring

2.Fondförsäkringstillgångar

E.Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1.Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2.Livförsäkringsavsättning

3.Oreglerade skador

4.Återbäring och rabatter

5.Övriga försäkringstekniska avsättningar

6.Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkrings-

tagaren bär risk

a)Villkorad återbäring

b)Fondförsäkringsåtaganden

F. Fordringar

I Fordringar avseende direkt försäkring

IIFordringar avseende återförsäkring

IIIÖvriga fordringar

G.Andra tillgångar

IMateriella tillgångar och varulager

IIKassa och bank

IIIÖvriga tillgångar

165

Författningsförslag

SOU 2015:8

H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter I Upplupna ränte- och hyresintäkter

II Förutbetalda anskaffningskostnader

III Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

AA. Eget kapital

I Aktiekapital eller Garantikapital

II Överkursfond

III Uppskrivningsfond

IV Konsolideringsfond

V Andra fonder

1.Reservfond

2.Kapitalandelsfond

3.Fond för verkligt värde

4.Fond för utvecklingsutgifter

5.Övriga fonder

VI Balanserad vinst eller förlust

VII Årets resultat

BB.Obeskattade reserver

CC.Efterställda skulder

DD.Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäk-

ring)

1.Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2.Livförsäkringsavsättning

3.Oreglerade skador

4.Återbäring och rabatter

5.Utjämningsavsättning

6.Övriga försäkringstekniska avsättningar

EE.Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

1.Villkorad återbäring

2.Fondförsäkringsåtaganden

166

SOU 2015:8

Författningsförslag

FF.Andra avsättningar

1.Pensioner och liknande förpliktelser

2.Skatter

3.Övriga avsättningar

GG.Depåer från återförsäkrare

HH.Skulder

I Skulder avseende direkt försäkring

IISkulder avseende återförsäkring

IIIObligationslån

IV Skulder till kreditinstitut

VÖvriga skulder

II.Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

IÅterförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

IIÖvriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkningen

I. TEKNISK REDOVISNING AV

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1.Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

a.Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

b.Premier för avgiven återförsäkring (-)

c.Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker, före avgiven återförsäkring (+/-)

d.Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker (+/-)

2.Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6)

3.Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

4.Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a.Utbetalda försäkringsersättningar

167

Författningsförslag

SOU 2015:8

aa)Före avgiven återförsäkring

bb)Återförsäkrares andel (-)

b.Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa)Före avgiven återförsäkring

bb)Återförsäkrares andel (-)

5.Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-)

6.Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

7.Driftskostnader

8.Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

9.Förändring i Utjämningsavsättning

10.Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.1)

II. TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1.Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

a.Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

b.Premier för avgiven återförsäkring (-)

2.Kapitalavkastning, intäkter

3.Orealiserade vinster på placeringstillgångar

3a. Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkrings- tagaren bär placeringsrisk

aa)Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring

bb)Värdeökning på fondförsäkringstillgångar

3b. Värdeökning på övriga placeringstillgångar

4.Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

5.Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a.Utbetalda försäkringsersättningar

aa)Före avgiven återförsäkring

bb)Återförsäkrares andel (-)

b.Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa)Före avgiven återförsäkring

bb)Återförsäkrares andel (-)

6.Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-)

a.Livförsäkringsavsättning

aa)Före avgiven återförsäkring

168

SOU 2015:8

Författningsförslag

bb)Återförsäkrares andel (-)

b.Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

aa)Villkorad återbäring

bb)Fondförsäkringsåtaganden

c.Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

7.Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

8.Driftskostnader

9.Kapitalavkastning, kostnader

10.Orealiserade förluster på placeringstillgångar

10a. Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livför- säkringstagaren bär placeringsrisk

aa)Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring

bb)Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar 10b. Värdeminskning på övriga placeringstillgångar

11.Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

12.Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs som

post III.4)

13. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.2)

III.ICKE-TEKNISK REDOVISNING

1.Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)

2.Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II.13) 3a. Kapitalavkastning, intäkter i skadeförsäkringsrörelsen 3b. Orealiserade vinster på placeringstillgångar

4. Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen (post II.12)

5a. Kapitalavkastning, kostnader i skadeförsäkringsrörelsen

5b. Orealiserade förluster på placeringstillgångar

6.Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen (post I.2)

7.Övriga intäkter

8.Övriga kostnader

9.Bokslutsdispositioner

10.Skatt på årets resultat

11.Övriga skatter

12.Årets resultat

169

Författningsförslag

SOU 2015:8

1.4Förslag till

lag (2016:000) om delårsrapporter

Härmed föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offent- liggörande av delårsrapporter.

Lagen är tillämplig på

1.företag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket lagen (2016:000) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

2.företag som enligt 1 kap. 1 § tredje stycket lagen (2016:000)

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § tredje stycket lagen (2016:000) om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldigt att upprätta koncernredovisning,

I 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om att vissa ytterligare företag ska lämna delårs- rapporter av särskilt slag (halvårsrapporter och kvartalsrapporter).

Normgivningsbemyndigande

2 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finans- inspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1.delårsrapporter i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

2.delårsrapporter i företag som enligt 1 kap. 1 § tredje stycket lagen (2016:000) om årsredovisning i kreditinstitut och värde- pappersbolag är skyldigt att upprätta koncernredovisning, såvitt avser uppgifter om koncernen.

Delårsrapport i företag som omfattas av IAS-förordningen

3 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i denna lag:

1. 6 § om form och språk,

170

SOU 2015:8

Författningsförslag

2.7–10 §§ om delårsrapportens innehåll för uppgifter om moder- företaget,

3.13 § om beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

4.14 § om upplysningar om inlåning och utlåning,

5.15 § om granskning av revisor, och

6.16–18 §§ om tillhandahållande av delårsrapport m.m.

Upprättande av delårsrapport

4 § Ett företag som avses i 1 § andra stycket ska minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader lämna en särskild redovisning (delårsrapport).

Rapportperiod

5 § Delårsrapporten ska upprättas för en period som inleds vid räkenskapsårets början.

Minst en delårsrapport ska, om inte något annat följer av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Form och språk

6 § Delårsrapporten ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska avfattas på svenska.

Delårsrapportens innehåll

Delårsrapportens delar

7 § Delårsrapporten ska bestå av

1.en balansräkning,

2.en resultaträkning,

3.noter, och

4.delårsinformation.

171

Författningsförslag

SOU 2015:8

Balans- och resultaträkningar

8 § Balans- och resultaträkningarna får återges i sammandrag. De ska dock minst innehålla de rubriker och delsummeringar som redo- visades i den senaste årsredovisningen, upprättad enligt tillämplig lag om årsredovisning. Redovisning och värdering ska ske enligt samma principer som tillämpades när årsredovisningen upprättades.

Noterna

9 § Noterna ska innehålla information om väsentliga belopps- förändringar som har inträffat under rapportperioden.

Delårsinformation

10 § Delårsinformationen ska innehålla information om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av före- tagets ställning och resultat och en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Delårsinforma- tionen ska dessutom innehålla uppgifter om transaktioner med när- stående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat.

Uppgifter om koncernen

11 § Ett moderföretag ska i delårsrapporten, utöver uppgifter om moderföretaget, lämna uppgifter för koncernen motsvarande det som sägs i 7–10 §§.

Ett företag som avses i 1 § andra stycket 1 behöver inte lämna uppgifter enligt första stycket, om

1.företaget i enlighet med 10 kap. 3 § årsredovisningslagen (2016:000) inte har upprättat någon koncernredovisning för närmast föregående räkenskapsår,

2.det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till Bolagsverket enligt 11 kap. 20 § årsredovisningslagen eller 11 kap. 10 § lagen (2016:000) om årsredovisning i kreditinstitut och värde- pappersbolag har upprättat en delårsrapport som omfattar samma rapportperiod som företagets delårsrapport,

172

SOU 2015:8

Författningsförslag

3.moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som omfattar även koncernen,

4.företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moder- företagets namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt säte, och

5.förutsättningarna i 10 kap. 2 § första stycket 1 och 2 lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag är uppfyllda.

Om uppgifter om koncernen utelämnas enligt andra stycket, ska den delårsrapport som avses i andra stycket 2 offentliggöras enligt 16 och 17 §§. Är den delårsrapporten inte upprättad på svenska, får Bolagsverket, om rapporten ska sändas in till verket, förelägga före- taget att sända in också en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska utfärdas om någon begär det.

Jämförelsetal m.m.

12 § Om det inte finns särskilda hinder mot det, ska i anslutning till uppgifter enligt 7–10 §§ och 11 § första stycket lämnas mot- svarande uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret.

Begrepp och termer ska så långt det är möjligt stämma överens med dem som har använts i den senast framlagda årsredovisningen eller, i förekommande fall, koncernredovisningen.

Upplysningar om väsentliga risker m.m.

13 § Ett företag som avses i 3 § ska i delårsrapporten lämna en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som före- taget eller dess dotterföretag står inför.

Upplysningar om inlåning och utlåning

14 § Ett företag som avses i 1 § andra stycket 1 ska i delårsrapporten lämna uppgifter om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan föregående räkenskapsårs utgång.

173

Författningsförslag

SOU 2015:8

Upplysningar om revisorsgranskning

15 § Om en delårsrapport har granskats av en revisor, ska revisorns rapport bifogas delårsrapporten.

Om delårsrapporten inte är granskad av en revisor, ska det anges i rapporten.

Tillhandahållande av delårsrapporten

16 § Delårsrapporten ska hållas tillgänglig hos företaget för var och en som vill ta del av den. En kopia ska genast sändas till aktieägare, bolagsman eller medlem som begär det och uppger sin adress.

I sparbanker ska delårsrapporten dessutom genast sändas till de huvudmän som begär det.

17 § En delårsrapport som avses i 5 § andra stycket ska senast två månader efter rapportperiodens utgång lämnas till Bolagsverket i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 2 och 4 §§ årsredovisnings- lagen (2016:000). Detsamma gäller en delårsrapport som ett företag är skyldigt att upprätta enligt lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden.

Om delårsrapporten inte lämnas till Bolagsverket i rätt tid, gäller 11 kap. 15 § årsredovisningslagen.

En delårsrapport ska registreras i aktiebolagsregistret enligt bestämmelserna i 11 kap. 5 § årsredovisningslagen. En delårsrapport för ett bankaktiebolag ska dock registreras i bankregistret och en delårsrapport för ett försäkringsaktiebolag i försäkringsregistret.

18 § Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av delårs- rapporter finns i 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmark- naden för sådana företag som är skyldiga att upprätta delårsrapport enligt den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången på delårsrapporter avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

174

175

SOU 2015:8

Författningsförslag

1.5Förslag till

lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs i fråga om sparbankslagen (1987:619) dels att i 3 kap. 15 §1, 4 kap. 17 §2, 4 a kap. 13 §3 och 14 §4 samt

6 kap. 6 §5 beteckningen ”lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag” ska bytas ut mot ”lagen (2016:000) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers- bolag”,

dels att 6 kap. 11 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §6

 

 

 

 

 

 

Likvidatorerna skall för varje

Likvidatorerna

ska

för

varje

räkenskapsår avge en årsredovis-

räkenskapsår avge en årsredovis-

ning, som skall läggas fram på

ning, som ska läggas fram på den

den ordinarie sparbanksstämman

ordinarie sparbanksstämman för

för godkännande. I fråga om

godkännande. I fråga om likvid-

likvidatorernas redovisning

och

atorernas redovisning

och

dess

dess

behandling

stämman

behandling på stämman tillämpas

tillämpas inte 4 kap.

6 §

andra

inte

4 kap. 6 §

andra stycket 1

stycket 1 och 2 denna lag. Bestäm-

och 2 denna lag. Bestäm-

melserna i 5 kap.

18–25 §§

och

melserna i 7 kap. 16, 42–49 och

6 kap.

2 §

årsredovisningslagen

53 §§

och 8 kap.

2 §

årsredo-

(1995:1554)

samt 2 kap.

 

1 §,

visningslagen

(2016:000)

samt

5 kap. 2 § 3 och 6 kap. 3 § lagen

3 kap.

1 § andra

stycket, 7 kap.

(1995:1559) om årsredovisning i

6 § och 9 kap. 2 § lagen (2016:000)

kreditinstitut

och

värdepappers-

om årsredovisning i kreditinstitut

bolag

behöver

inte

heller

och

värdepappersbolag

behöver

tillämpas.

 

 

 

 

 

inte heller tillämpas.

 

 

1Senaste lydelse 2004:304.

2Senaste lydelse 2004:304.

3Senaste lydelse 2004:975.

4Senaste lydelse 2004:975.

5Senaste lydelse 2014:564.

6Senaste lydelse 1999:1093.

Författningsförslag SOU 2015:8

Ingen tillgång får i balans-

Ingen tillgång får i balans-

räkningen tas upp till ett högre

räkningen tas upp till ett högre

värde än den beräknas inbringa

värde än den beräknas inbringa

efter avdrag för försäljnings-

efter avdrag för försäljnings-

kostnaderna. Om en tillgång kan

kostnaderna. Om en tillgång kan

beräknas inbringa ett väsentligt

beräknas inbringa ett väsentligt

högre belopp än det värde som

högre belopp än det värde som

har tagits upp i balansräkningen

har tagits upp i balansräkningen

eller om för en skuld eller en

eller om för en skuld eller en

likvidationskostnad kan beräknas

likvidationskostnad kan beräknas

åtgå ett belopp som väsentligt av-

åtgå ett belopp som väsentligt av-

viker från den redovisade avsätt-

viker från den redovisade avsätt-

ningen eller skulden, skall vid till-

ningen eller skulden, ska vid till-

gångs-, avsättnings- eller skuld-

gångs-, avsättnings- eller skuld-

posten det beräknade beloppet

posten det beräknade beloppet

anges inom linjen.

 

 

anges inom linjen.

 

 

 

 

 

 

 

9 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §7

 

 

 

 

 

En

stiftare,

huvudman,

En

stiftare,

huvudman,

styrelseledamot

eller

delegat,

styrelseledamot

eller

delegat,

som när han eller hon fullgör

som när han eller hon fullgör

sitt uppdrag uppsåtligen eller av

sitt uppdrag uppsåtligen eller av

oaktsamhet skadar en sparbank,

oaktsamhet skadar en sparbank,

ska ersätta

skadan. Detsamma

ska ersätta

skadan. Detsamma

gäller när skadan tillfogas någon

gäller när skadan tillfogas någon

annan

genom

överträdelse av

annan

genom

överträdelse av

denna

lag,

Europaparlamentets

denna

lag,

Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr

och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013

575/2013 av den 26 juni 2013

om tillsynskrav för kredit-

om tillsynskrav för kredit-

institut och värdepappersföretag

institut och värdepappersföretag

och om ändring av förordning

och om ändring av förordning

(EU)

nr

648/2012,

lagen

(EU)

nr

648/2012,

lagen

(2014:968)

om

särskild

tillsyn

(2014:968)

om

särskild

tillsyn

över kreditinstitut och värde-

över kreditinstitut och värde-

pappersbolag, lagen

(2014:966)

pappersbolag, lagen

(2014:966)

7 Senaste lydelse 2014:972.

176

SOU 2015:8 Författningsförslag

om

kapitalbuffertar, tillämplig

om

kapitalbuffertar, tillämplig

lag

om årsredovisning, lagen

lag

om årsredovisning, lagen

(2004:297) om bank- och finansi-

(2016:000) om delårsrapporter,

eringsrörelse eller bankens regle-

lagen (2004:297) om bank- och

mente.

finansieringsrörelse eller bankens

 

 

reglemente.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången på den delårsrapport som upprättas närmast efter den 31 december 2016.

1.6Förslag till

lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 5 §, 11 kap. 12 § och 13 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

8 kap.

 

 

 

5 §8

 

 

 

Minst en revisor ska vara

Minst en revisor ska vara

auktoriserad revisor, om för-

auktoriserad revisor, om för-

eningen uppfyller mer än ett av

eningen är

 

 

följande villkor:

1. ett

medelstort

eller stort

1. medelantalet anställda i

företag eller ett företag av allmänt

föreningen har under vart och ett

intresse

enligt

2 kap.

10–12 §§

av de två senaste räkenskapsåren

årsredovisningslagen (2016:000),

uppgått till mer än 50,

eller

 

 

 

2. föreningens redovisade balans-

2. moderföretag i en medelstor

omslutning har för vart och ett av de

eller stor koncern enligt 2 kap. 15,

två senaste räkenskapsåren upp-

16 och

19 §§

årsredovisnings-

gått till mer än 40 miljoner

lagen.

 

 

 

kronor,

 

 

 

 

8 Senaste lydelse 2013:219.

177

Författningsförslag

SOU 2015:8

3. föreningens redovisade netto- omsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

För en förening som omfattas av första stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta att det i stället för en auktoriserad revisor får utses en viss godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år.

Första och andra styckena gäller även för en moderförening i en koncern, om koncernen upp- fyller mer än ett av följande villkor:

1.medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2.koncernföretagens redo- visade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3.koncernföretagens redovis- ade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räken- skapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, lik- som internvinster, elimineras. Det- samma gäller för intäkter och kost- nader som hänför sig till trans- aktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

I andra föreningar än som

I andra föreningar än som

avses i första eller tredje stycket

avses i första stycket ska en

ska en auktoriserad eller en god-

auktoriserad eller en godkänd

178

SOU 2015:8 Författningsförslag

känd revisor utses, om minst en

revisor utses, om minst en

tiondel av samtliga röstberät-

tiondel av samtliga röstberät-

tigade begär det vid en för-

tigade begär det vid en för-

eningsstämma där revisorsval

eningsstämma där revisorsval

ska ske.

ska ske.

 

 

11 kap.

 

 

 

 

 

 

 

12 §9

 

 

 

 

 

Likvidatorerna skall för varje

Likvidatorerna

ska för varje

räkenskapsår avge en årsredo-

räkenskapsår avge en årsredo-

visning, som skall läggas fram på

visning, som ska läggas fram på

den ordinarie föreningsstämman

den ordinarie föreningsstämman

för godkännande. I fråga om

för godkännande. I fråga om

likvidatorernas redovisning och

likvidatorernas redovisning och

dess behandling på förenings-

dess behandling på förenings-

stämman tillämpas inte 7 kap.

stämman tillämpas

inte

7 kap.

4 § andra stycket 1 och 2 denna

4 § andra stycket 1 och 2 denna

lag, 2 kap. 1 §

andra

stycket,

lag, 3 kap.

1 §

andra

stycket,

5 kap. 18–25 §§,

6 kap.

5 § års-

7 kap.

16,

42–49

och

53 §§,

redovisningslagen

(1995:1554)

9 kap.

1 §

årsredovisningslagen

eller 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 3 och

(2016:000) eller 3 kap. 1 § andra

6 kap 3 § lagen (1995:1559) om

stycket, 7 kap. 6 § och 9 kap. 2 §

årsredovisning i kreditinstitut och

lagen (2016:000) om årsredovis-

värdepappersbolag.

 

ning i kreditinstitut och värde-

 

 

 

pappersbolag.

 

 

 

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post, varvid insatskapitalet anges inom linjen och i förekommande fall delas upp på medlemsinsatskapital och förlagsinsatskapital.

Ingen tillgång får tas upp till

Ingen tillgång får tas upp till

ett högre värde än den beräknas

ett högre värde än den beräknas

inbringa efter avdrag för försälj-

inbringa efter avdrag för försälj-

ningskostnaderna. Om en till-

ningskostnaderna. Om en till-

gång kan beräknas inbringa ett

gång kan beräknas inbringa ett

väsentligt högre belopp än det

väsentligt högre belopp än det

värde som har tagits upp i balans-

värde som har tagits upp i balans-

räkningen eller om för en skuld

räkningen eller om för en skuld

eller en likvidationskostnad kan

eller en likvidationskostnad kan

 

 

9 Senaste lydelse 1999:1094.

 

179

Författningsförslag

SOU 2015:8

beräknas åtgå ett belopp som

beräknas åtgå ett belopp som

väsentligt avviker från den redo-

väsentligt avviker från den redo-

visade skulden eller avsätt-

visade skulden eller avsätt-

ningen, skall vid tillgångs- eller

ningen, ska vid tillgångs- eller

skuld-

eller

avsättningsposten

skuld-

eller avsättningsposten

det beräknade beloppet

anges

det beräknade

beloppet anges

inom linjen.

 

 

inom linjen.

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

1 §10

 

 

Om

en styrelseledamot

eller

En styrelseledamot eller verk-

verkställande

direktören uppsåt-

ställande direktör som när han

ligen eller av oaktsamhet skadar

eller hon fullgör sitt uppdrag upp-

föreningen då han fullgör sitt

såtligen

eller

av oaktsamhet

uppdrag, skall han ersätta skadan.

skadar föreningen då han fullgör

Detsamma gäller när skadan till-

sitt uppdrag ska ersätta skadan.

fogas en föreningsmedlem eller

Detsamma gäller när skadan till-

någon annan genom överträd-

fogas en föreningsmedlem eller

else av denna lag eller tillämplig

någon annan genom överträd-

årsredovisningslag eller genom

else av denna lag, tillämplig års-

överträdelse av stadgarna.

 

redovisningslag, lagen om delårs-

 

 

 

 

rapporter (2016:000) eller genom

 

 

 

 

överträdelse av stadgarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

1.7Förslag till

lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Härigenom föreskrivs i fråga om bokföringslagen (1999:1078) dels att i 1 kap. 2 §11 och 4 kap. 6 §12 beteckningen ”årsredovis-

ningslagen (1995:1554)” ska bytas ut mot ”årsredovisningslagen (2016:000)”,

10Senaste lydelse 1999:1094.

11Senaste lydelse 2010:1514.

180

SOU 2015:8

Författningsförslag

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 8 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ samt 8 kap. 1§ ska ha följande lydelse .

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

4 §13

 

 

Räkenskapsinformation

som

Räkenskapsinformation

som

företaget

självt upprättar

enligt

företaget

självt upprättar

enligt

denna lag skall avfattas på

denna lag ska avfattas på

svenska,

danska, norska

eller

svenska,

danska, norska

eller

engelska.

 

 

engelska.

 

 

Om det finns särskilda skäl,

Om det finns särskilda skäl,

får Skatteverket tillåta att ett

får Skatteverket tillåta att ett

företag, trots bestämmelserna i

företag, trots bestämmelserna i

första stycket, upprättar räken-

första stycket, upprättar räken-

skapsinformationen på

annat

skapsinformationen på

annat

språk. Ett företag som har fått

språk. Ett företag som har fått

ett sådant tillstånd skall dock,

ett sådant tillstånd ska dock, om

om en myndighet begär det, på

en myndighet begär det, på egen

egen bekostnad översätta räken-

bekostnad översätta räken-

skapsinformationen till något av

skapsinformationen till något av

de språk som anges i första

de språk som anges i första

stycket.

 

 

stycket.

 

 

Tillstånd enligt andra stycket ges av Finansinspektionen när det gäller företag som står under inspektionens tillsyn.

Av 2 kap. 5 §, 7 kap. 7 § och

Av 3 kap. 6 § och 10 kap. 9 §

9 kap. 1 § årsredovisningslagen

årsredovisningslagen (2016:000)

(1995:1554) följer att en års-

samt 6 § lagen (2016:000) om

redovisning, en koncernredovis-

delårsrapporter följer att en års-

ning och en delårsrapport alltid

redovisning, en koncernredovis-

skall avfattas på svenska.

ning och en delårsrapport alltid

 

ska avfattas på svenska.

12Senaste lydelse 2010:2064.

13Senaste lydelse 2006:874.

181

Författningsförslag

SOU 2015:8

 

 

 

 

 

2 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §14

 

 

 

 

 

Följande

juridiska

personer

Följande

juridiska

personer

är bokföringsskyldiga

i

den

är bokföringsskyldiga

i

den

utsträckning som anges i andra-

utsträckning som anges i andra-

fjärde styckena:

 

 

 

femte styckena:

 

 

 

1. ideella föreningar,

 

 

1. ideella föreningar,

 

 

2. registrerade

trossamfund

2. registrerade

trossamfund

och registrerade organisatoriska

och registrerade organisatoriska

delar av sådana samfund enligt

delar av sådana samfund enligt

lagen (1998:1593) om trossam-

lagen (1998:1593) om trossam-

fund,

 

 

 

 

 

fund,

 

 

 

 

 

3. samfällighetsföreningar

 

3. samfällighetsföreningar

 

enligt

17 §

lagen

(1973:1150)

enligt

17 §

lagen (1973:1150)

om förvaltning av samfälligheter,

om förvaltning av samfälligheter,

4. viltvårdsområdesföreningar

4. viltvårdsområdesföreningar

enligt 1 § lagen (2000:592) om

enligt

1 § lagen

(2000:592)

om

viltvårdsområden,

 

 

 

viltvårdsområden,

 

 

5. fiskevårdsområdesföreningar

5. fiskevårdsområdesföreningar

enligt

1 § lagen (1981:533)

om

enligt

1 § lagen

(1981:533)

om

fiskevårdsområden.

 

 

 

fiskevårdsområden.

 

 

Juridiska personer som anges i första stycket är bokförings- skyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder

1.från och med tidpunkten för den juridiska personens bild- ande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller

2.från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgång- arna överstiger gränsbeloppet.

Bokföringsskyldigheten enligt andra stycket upphör, om till- gångarnas värde vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet.

Om den juridiska personen bedriver näringsverksamhet eller är moderföretag i en koncern, är den bokföringsskyldig även om förutsättningarna enligt andra stycket inte är uppfyllda.

Även om förutsättningarna enligt andra stycket inte är upp- fyllda, är den juridiska personen bokföringsskyldig, om

1. den bedriver näringsverk- samhet och den årliga netto-

14 Senaste lydelse 2006:874.

182

SOU 2015:8 Författningsförslag

 

omsättningen

i

näringsverksam-

 

heten normalt uppgår till mer än

 

fyra prisbasbelopp, eller

 

2. den är

moderföretag i en

 

koncern.

 

 

 

Vid beräkningen av netto-

 

omsättningen enligt fjärde stycket

 

ska 1 kap. 2 § andra stycket inte

 

tillämpas.

 

 

3 kap.

 

 

8 §

 

 

I 1 kap. 7 § lagen (1995:1559)

I 1 kap. 7 § lagen (2016:000)

om årsredovisning i kreditinstitut

om årsredovisning i kreditinstitut

och värdepappersbolag och i 1 kap.

och värdepappersbolag och 1 kap.

6 § lagen (1995:1560) om års-

5 § lagen (2016:000) om års-

redovisning i försäkringsföretag

redovisning

i

försäkringsföretag

finns bestämmelser om räken-

finns bestämmelser om räken-

skapsår i vissa företag.

skapsår i vissa företag.

5 kap.

2 §15

Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.

Affärshändelserna får bokföras senare än som anges i första stycket, om det finns skäl för det och det är förenligt med god redovisningssed.

Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

Tredje stycket gäller inte före-

Tredje stycket gäller inte före-

tag som omfattas av lagen

tag som omfattas av lagen

(1995:1559) om årsredovisning i

(2016:000) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappers-

kreditinstitut och värdepappers-

bolag eller lagen (1995:1560) om

bolag eller lagen (2016:000) om

årsredovisning i försäkringsföre-

årsredovisning i försäkringsföre-

 

 

15 Senaste lydelse 2010:1514.

 

183

Författningsförslag SOU 2015:8

tag. Inte heller gäller tredje

tag. Inte heller gäller tredje

stycket

finansiella

holdingföre-

stycket

finansiella

holdingföre-

tag som ska upprätta koncern-

tag som ska upprätta koncern-

redovisning enligt någon av de

redovisning enligt någon av de

nämnda lagarna.

 

 

nämnda lagarna.

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §16

 

 

 

 

 

Företag

som tillhör

någon

Företag

som

tillhör

någon

eller några av följande kategorier

eller några av följande kategorier

ska för

varje

räkenskapsår

ska för

varje

 

räkenskapsår

avsluta bokföringen med en års-

avsluta bokföringen med en års-

redovisning

och

offentliggöra

redovisning

och

offentliggöra

den enligt 2 §:

 

 

den enligt 2 §:

 

 

 

1. aktiebolag,

 

 

1. aktiebolag,

 

 

 

2. ekonomiska föreningar,

2. ekonomiska föreningar,

3. handelsbolag i vilka en eller

3. handelsbolag i vilka en eller

flera juridiska personer är del-

flera juridiska personer är del-

ägare,

 

 

 

 

ägare,

 

 

 

 

 

3 a.

grupperingar

enligt

3 a.

grupperingar

enligt

Europaparlamentets och

rådets

Europaparlamentets och

rådets

förordning (EG) nr 1082/2006

förordning (EG) nr 1082/2006

av den 5 juli 2006 om en euro-

av den 5 juli 2006 om en euro-

peisk gruppering för territoriellt

peisk gruppering för territoriellt

samarbete (EGTS),

 

 

samarbete (EGTS),

 

 

3 b. konsortier enligt rådets

3 b. konsortier enligt rådets

förordning (EG) nr 723/2009 av

förordning (EG) nr 723/2009 av

den 25 juni 2009 om gemen-

den 25 juni 2009 om gemen-

skapens rättsliga ram för ett kon-

skapens rättsliga ram för ett kon-

sortium för europeisk forsknings-

sortium för europeisk forsknings-

infrastruktur (Eric-konsortium),

infrastruktur (Eric-konsortium),

4. företag som

omfattas av

4. företag

av

allmänt

intresse

lagen (1995:1559) om årsredo-

enligt

2 kap.

10 § årsredo-

visning i kreditinstitut och värde-

visningslagen (2016:000),

 

pappersbolag eller lagen (1995:1560)

 

 

 

 

 

 

om årsredovisning i försäkrings- företag,

16 Senaste lydelse 2014:1387.

184

SOU 2015:8

Författningsförslag

5.stiftelser som är bok- föringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslut- ande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket,

6.företag som uppfyller mer

än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balans- omslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) företagets redovisade netto- omsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7.företag som är moder- företag i en koncern vilken upp- fyller mer än ett av följande vill- kor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b)koncernföretagens redovis- ade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räken- skapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c)koncernföretagens redovis-

5.stiftelser som är bok- föringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslut- ande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket,

6.medelstora eller stora före- tag enligt 2 kap. 11 och 12 §§ års- redovisningslagen,

7. företag som är moder- företag i en medelstor eller stor koncern enligt 2 kap. 15, 16 och 19 §§ årsredovisningslagen.

185

En årsredovisning ska upp- rättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i årsredovisnings- lagen (2016:000) eller, i förekom- mande fall, lagen (2016:000) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (2016:000) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Författningsförslag

SOU 2015:8

ade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räken- skapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder mellan koncern- företag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

2 §

En årsredovisning skall upp- rättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i årsredovisnings- lagen (1995:1554) eller, i förekom- mande fall, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

4 §17

Ett årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balans- räkning. Årsbokslutet ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Beloppen i årsbokslutet ska anges i svenska

kronor.

 

 

När årsbokslutet upprättas,

När årsbokslutet

upprättas,

ska följande bestämmelser i års-

ska följande bestämmelser i års-

redovisningslagen (1995:1554)

redovisningslagen

(2016:000)

tillämpas:

tillämpas:

 

1 kap. 3 § om vad som avses

2 kap. 3, 4 och 18 §§ om vad

med andelar och nettoomsätt-

som avses med andelar och netto-

ning samt om de tillägg som ska

omsättning samt om

de tillägg

17 Senaste lydelse 2010:1514.

186

SOU 2015:8

Författningsförslag

göras till nettoomsättningen,

1 kap. 4–6 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner, 2 kap. 2 § om överskådlighet

och god redovisningssed,

2 kap. 4 § om andra grund- läggande redovisningsprinciper, 2 kap. 7 § om undertecknande, 3 kap. 1 och 2 §§ om balans-

och resultaträkningarnas inne- håll,

3 kap. 3 och 4 §§ om uppställ- ningsformer,

3 kap. 9 § om avsättningar,

3 kap. 11 § första stycket om resultaträkning i förkortad form,

4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och om- sättningstillgångar,

4 kap. 3 § första stycket om anskaffningsvärdet för anlägg- ningstillgångar,

4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar,

4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten,

4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde, och

4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta.

som ska göras till nettoomsätt- ningen,

2 kap. 5–9 §§ om koncern- och företagsdefinitioner,

3 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 kap. 4 § om andra grund- läggande redovisningsprinciper, 3 kap. 5 § om oväsentliga av-

vikelser,

3 kap. 9–12 §§ om färdig- ställande, avvikande mening och datering,

4 kap. 1 § om balansräkning- ens innehåll,

4 kap. 2 och 4–8 §§ om upp- ställningsformer m.m.,

4 kap. 13 § om avsättningar,

4 kap. 11 och 12 §§ om vad som ska tas upp som anläggnings-

tillgångar

och

omsättnings-

tillgångar,

 

 

 

4 kap.

20 §

om oväsentliga

avvikelser,

 

 

 

5 kap.

1 §

om

resultaträk-

ningens innehåll,

5kap. 2–7 § om uppställnings- former m.m.,

5kap. 11 § om oväsentliga av- vikelser,

6kap. 1 § om anskaffnings- värdet för anläggningstillgångar,

6kap. 3 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

6kap. 4 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

6kap. 8 § om värdering av omsättningstillgångar,

6kap. 9 § om hur anskaffnings-

187

Författningsförslag

SOU 2015:8

värdet, nettoförsäljningsvärdet och

återanskaffningsvärdet för omsätt- ningstillgångar ska bestämmas,

6 kap. 10 § om anskaffnings- värde för varulager av likartade tillgångar,

6 kap. 11 § om värdering av pågående arbeten,

6 kap. 12 § om värdering av djur i vissa fall,

6 kap. 13 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

6 kap. 14 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,

6 kap. 17 § om avsättningar, och

6 kap. 29 § om oväsentliga avvikelser.

6 §18

Ett förenklat årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Det ska upprättas enligt god redovisningssed och i vanlig läsbar form eller i elektronisk form.

I fråga om undertecknande

I fråga om undertecknande av

av årsbokslutet gäller 2 kap. 7 §

årsbokslutet gäller 3 kap. 9–12 §§

årsredovisningslagen (1995:1554)

årsredovisningslagen (2016:000) i

i tillämpliga delar.

tillämpliga delar.

8 kap.

1 §19

Bokföringsnämnden ansvarar

Bokföringsnämnden ansvarar

för utvecklandet av god redo-

för utvecklandet av god redo-

visningssed. Finansinspektionen

visningssed. Finansinspektionen

ansvarar för utvecklandet av god

ansvarar för utvecklandet av god

18Senaste lydelse 2010:1514.

19Senaste lydelse 2007:551.

188

SOU 2015:8

Författningsförslag

redovisningssed i sådana företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträck- ning det är påkallat av dessa före- tags särart.

Av 1 kap. 5 § lagen om års- redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 1 kap. 4 § lagen om årsredovisning i för- säkringsföretag och 23 kap. 15 § 3 lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden följer att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om redo- visning för finansiella företag.

redovisningssed i sådana företag som omfattas av lagen (2016:000) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2016:000) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträck- ning det är påkallat av dessa före- tags särart.

Av 1 kap. 3 § lagen om års- redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 1 kap. 3 § lagen om årsredovisning i för- säkringsföretag och 23 kap. 15 § 3 lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden följer att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om redo- visning för finansiella företag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

1.8Förslag till

lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Härigenom föreskrivs i fråga om revisionslagen (1999:1079) dels att i 12 §20 beteckningen ”lagen (1995:1559) om årsredo-

visning i kreditinstitut och värdepappersbolag” ska bytas ut mot ”lagen (2016:000) om årsredovisning i kreditinstitut och värde- pappersbolag”,

dels att 1, 2 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

20 Senaste lydelse 2014:1388.

189

Författningsförslag SOU 2015:8

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

I denna lag finns bestäm-

I denna lag finns bestäm-

melser om revision för vissa

melser om revision för vissa

fysiska och juridiska personer.

fysiska och juridiska personer.

I denna lag betyder

 

I denna lag betyder

 

1. företag: fysisk eller juridisk

1. företag: fysisk eller juridisk

person som är bokföringsskyldig

person som är bokföringsskyldig

enligt

 

bokföringslagen

enligt

 

bokföringslagen

(1999:1078),

 

 

 

(1999:1078),

 

 

 

2. moderföretag: företag som

2. moderföretag: företag som

utgör moderföretag enligt defin-

utgör moderföretag enligt defin-

itionen i

1 kap.

4 §

årsredovis-

itionen i

2 kap.

5 §

årsredovis-

ningslagen (1995:1554),

 

ningslagen (2016:000),

 

3. dotterföretag:

vad

som

3. dotterföretag:

vad

som

utgör dotterföretag enligt defin-

utgör dotterföretag enligt defin-

itionen i

1 kap.

4 §

årsredovis-

itionen i

2 kap.

5 §

årsredovis-

ningslagen,

 

 

 

ningslagen,

 

 

 

4. koncern: vad

som

utgör

4. koncern: vad

som utgör

koncern

enligt

definitionen i

koncern

enligt

definitionen i

1 kap. 4 § årsredovisningslagen,

2 kap. 5 § årsredovisningslagen,

5. koncernföretag:

vad

som

5. koncernföretag: vad

som

utgör koncernföretag enligt defin-

utgör koncernföretag enligt defin-

itionen i

1 kap.

4 §

årsredovis-

itionen i

2 kap.

5 §

årsredovis-

ningslagen,

 

 

 

ningslagen,

 

 

 

6.

företagsledning: den eller

6.

företagsledning: den

eller

de som svarar för företagets

de som svarar för företagets

organisation och förvaltningen

organisation och förvaltningen

av

företagets

angelägenheter

av

företagets

angelägenheter

samt den eller de som har hand

samt den eller de som har hand

om den löpande förvaltningen.

om den löpande förvaltningen.

190

SOU 2015:8 Författningsförslag

2 §21

Lagen är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1 § bok- föringslagen (1999:1078) är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning, dock inte företag för vilka regler om revision

finns i någon annan lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fråga om handelsbolag i vilka

I fråga om handelsbolag i vilka

en eller flera juridiska personer är

en eller flera juridiska personer är

delägare

är

lagen

tillämplig

delägare

är

 

lagen

tillämplig

endast om bolaget uppfyller mer

endast om bolaget de senaste två

än ett av följande villkor:

 

räkenskapsåren

har

uppfyllt

mer

 

 

 

 

 

 

än ett av följande villkor:

 

 

1. medelantalet anställda

i

1. medelantalet

 

anställda

i

bolaget har under vart och ett av

bolaget uppgår till mer än 3,

 

 

de två

senaste

räkenskapsåren

2. bolagets redovisade balans-

uppgått till mer än 3,

 

 

omslutning uppgår till mer än 1,5

2. bolagets

redovisade balans-

miljoner kronor,

 

 

 

 

omslutning har för vart och ett

3. bolagets redovisade netto-

av de två senaste räkenskapsåren

omsättning

uppgår

till mer

än

uppgått till mer än 1,5 miljoner

3 miljoner kronor.

 

 

 

 

kronor,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. bolagets redovisade nettoom-

 

 

 

 

 

 

 

 

sättning har för vart och ett av de

 

 

 

 

 

 

 

 

två senaste räkenskapsåren uppgått

 

 

 

 

 

 

 

 

till mer än 3 miljoner kronor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra stycket gäller även för

Andra stycket gäller även för

moderbolag i en koncern, om

moderbolag i en koncern, om

koncernen uppfyller mer än ett

koncernen de senaste två räken-

av de villkor som anges där. Vid

skapsåren har uppfyllt mer än ett

tillämpningen ska fordringar och

av de villkor som anges där. Vid

skulder

mellan

koncernföretag,

tilllämpningen

ska

fordringar

liksom internvinster,

elimineras.

och skulder mellan koncern-

Detsa