Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Betänkande av

2013 års värdepappersmarknadsutredning

Stockholm 2015

SOU 2015:2

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet.

Omslag: Elanders Sverige AB.

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015.

ISBN 978-91-38-24219-3

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Per Bolund

Regeringen beslutade den 23 maj 2013 att tillkalla en särskild ut- redare med uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument1. I uppdraget ingår även att kartlägga och analysera vissa frågor som rör finansiell rådgivning som i dag inte omfattas av tillståndsplikt och närings- rättslig reglering, överväga om även sådan rådgivning bör omfattas och i sådant fall utarbeta nödvändiga lagförslag (dir. 2013:55).

Samma dag förordnades justitierådet Ann-Christine Lindeblad som särskild utredare. Som sakkunniga att biträda utredningen för- ordnades från och med den 1 augusti 2013 biträdande avdelnings- chefen Joachim Allard, Konsumentverket, Senior Advisor Equities Erik Edin, Handelsbanken, rättssakkunnige numera finans attachén Dag Edvardsson, Finansdepartementet, kanslirådet Catarina Erséus, Justitiedepartementet, chefsjuristen Andreas Gustafsson, Nasdaq OMX, senior ekonomen Jenny Mannent, Riksbanken, juristen Sara Mitelman, Svenska Fondhandlareföreningen, enhetschefen Susanne Seiler Lemon, Finansinspektionen, tillförordnade enhetschefen för Tillsyn Värdepappersverksamhet Maria Seth, Finansinspektionen, och civilekonomen Anna Sjulander, Riksgälden. Den 23 juni 2014 förordnades rättssakkunniga Rebecca Appelgren, Finansdeparte- mentet, att jämte Dag Edvardsson representera Finansdeparte- mentet. Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 juli 2013 hovrättsassessorn Sandra Moradi och juristen Johan Lycke.

1 Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU och Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Hovrättsassessorn Helena Forsaeus anställdes som sekreterare i utredningen från och med den 27 juni 2014. Kanslisekreterarna Anna Ek och Christina Jarl har bistått utredningen med textbearbet- ning och layout av betänkandet. Sammanfattningen av betänkandet har översatts av Språktjänsten vid utrikesdepartementet.

Regeringen beslutade om tilläggsdirektiv till utredningen den 20 mars 2014 (dir. 2014:45) och den 18 september 2014 (dir 2014:136).

Utredningen, som antagit namnet 2013 års värdepappersmark- nadsutredning, överlämnar betänkandet Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2).

Utredningens uppdrag är härmed slutfört.

Stockholm i januari 2015

Ann-Christine Lindeblad

/Sandra Moradi

Johan Lycke

Helena Forsaeus

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

19

Summary ..........................................................................

37

1 Författningsförslag......................................................

55

1.1Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ..........................................................

55

1.2Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel

med finansiella instrument ....................................................

206

1.3Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om

individuellt pensionssparande ...............................................

212

1.4Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

(1995:1554).............................................................................

214

1.5Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag........

215

1.6Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument ..................................

216

1.7Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om

investerarskydd ......................................................................

217

1.8Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag.................................

219

1.9Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

instrument ..............................................................................

221

5

Innehåll

SOU 2015:2

1.10

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

 

 

värdepappersfonder ...............................................................

223

1.11

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank-

 

 

och finansieringsrörelse.........................................................

232

1.12Förslag till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella

 

instrument..............................................................................

235

1.13

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om

 

 

försäkringsförmedling...........................................................

236

1.14

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:451) om

 

 

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ...........

239

1.15

Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)..

240

1.16

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder

 

 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism..................

241

1.17

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) .....................................................

243

1.18

Förslag till lag om ändring i kommissionslagen

 

 

(2009:865) ..............................................................................

245

1.19

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

(2010:2043) ............................................................................

249

1.20

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

(2011:1244) ............................................................................

250

1.21

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268) om

 

 

investeringssparkonto ...........................................................

251

1.22

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om

 

 

förvaltare av alternativa investeringsfonder .........................

253

2

Inledning.................................................................

261

2.1

Utredningens uppdrag ..........................................................

261

2.2

Utredningens arbete..............................................................

262

6

SOU 2015:2 Innehåll

2.3

Betänkandets diposition ........................................................

265

3

Bakgrund till och översikt av MiFID II och MiFIR.........

267

3.1

Inledning.................................................................................

267

3.2

2004 års MiFID och genomförandet i Sverige .....................

268

 

3.2.1

Inledning...................................................................

268

 

3.2.2

Utvidgningar av tillämpningsområdet ....................

269

3.2.3Förändringar avseende marknadsplatser och

 

transparens................................................................

269

3.2.4

Organisatoriska krav på värdepappersföretag ........

270

3.2.5

Investerarskydd........................................................

270

3.2.6

Genomförande i Sverige ..........................................

271

3.3 MiFID II och MiFIR.............................................................

272

3.3.1

Inledning...................................................................

272

3.3.2

Tillämpningsområdet...............................................

273

3.3.3Regler om tillstånd för värdepappersföretag och

 

krav på organisation m.m.........................................

274

3.3.4

Rörelseregler för värdepappersföretag....................

275

3.3.5 Handelsplatser och transparenskrav m.m...............

277

3.3.6

Positioner i råvaruderivat m.m................................

279

3.3.7Tillstånd för vissa tjänster avseende

 

 

rapportering och tillhandahållande av data.............

279

 

3.3.8

Verksamhet över gränserna .....................................

279

 

3.3.9

Den behöriga myndighetens

 

 

 

tillsynsbefogenheter och sanktioner.......................

280

 

3.3.10

Kommissionens genomförandeåtgärder.................

280

4

Några allmänna utgångspunkter.................................

283

4.1

Inledning.................................................................................

283

4.2

Anpassningar av svensk rätt ..................................................

283

4.3

Omdisponeringar i lagen om värdepappersmarknaden .......

287

4.4

Nivå II-regler .........................................................................

287

7

Innehåll

SOU 2015:2

5

Tillämpningsområdet m.m.........................................

289

5.1

Inledning ................................................................................

289

5.2

Finansiella instrument...........................................................

290

 

5.2.1

Överlåtbara värdepapper .........................................

290

 

5.2.2

Penningmarknadsinstrument..................................

291

5.2.3Andelar i företag för kollektiva investeringar –

 

 

fondandelar ..............................................................

292

 

5.2.4

Derivatinstrument ...................................................

293

 

5.2.5

Utsläppsrätter ..........................................................

293

5.3

Investeringstjänster och investeringsverksamhet................

294

 

5.3.1 Mottagande och vidarebefordran av order.............

295

 

5.3.2 Utförande av order på kunders uppdrag ................

295

 

5.3.3 Handel för egen räkning .........................................

298

 

5.3.4

Portföljförvaltning...................................................

298

 

5.3.5

Investeringsrådgivning ............................................

301

 

5.3.6

Garantigivning m.m.................................................

304

 

5.3.7 Drift av MTF- och OTF-plattformar.....................

304

5.4

Sidotjänster ............................................................................

305

5.5

Utvidgat tillämpningsområde i vissa fall..............................

306

5.6

Undantag................................................................................

307

 

5.6.1 Undantag för vissa enheter .....................................

308

 

5.6.2 Undantag för viss handel för egen räkning............

308

5.6.3Undantag för stamnätsföretag och

transmissionsnätsoperatörer ...................................

310

5.6.4Undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av

utsläppsrätter ...........................................................

311

5.6.5Undantag för tjänster avseende utsläppsrätter i

 

 

vissa fall ....................................................................

312

 

5.6.6

Undantag för värdepapperscentraler ......................

312

 

5.6.7

Undantag från undantagen......................................

313

5.7

Marknadsplatser och datarapporteringstjänster ..................

314

5.8

Definitioner i övrigt ..............................................................

314

8

SOU 2015:2 Innehåll

6

Värdepappersmarknadens infrastruktur.......................

317

6.1

Inledning.................................................................................

317

6.2

Handelsplatsverksamhet........................................................

318

 

6.2.1

Definitioner..............................................................

321

 

6.2.2

Reglerade marknader ...............................................

324

 

6.2.3

MTF- och OTF-plattformar ...................................

336

6.2.4Tillväxtmarknader för små och medelstora

företag.......................................................................

347

6.3Skyldigheten att handla derivatinstrument på en

 

handelsplats m.m....................................................................

349

6.4

Transparens ............................................................................

352

 

6.4.1

Regler för handelsplatser .........................................

353

 

6.4.2

Regler för värdepappersföretag ...............................

355

6.5

Dokumentation och transaktionsrapportering....................

360

 

6.5.1

Dokumentation........................................................

360

 

6.5.2

Transaktionsrapportering........................................

360

6.6

Särskilda regler för råvaruderivat och utsläppsrätter ...........

361

 

6.6.1 Gränser för positioner i råvaruderivat ....................

362

6.6.2Rapportering av positioner i råvaruderivat och

 

utsläppsrätter............................................................

364

6.7 Datarapporteringstjänster .....................................................

365

6.7.1

De tillståndspliktiga tjänsterna................................

365

6.7.2

Tillstånd – gemensamma krav .................................

367

6.7.3Särskilda krav för respektive

datarapporteringstjänst............................................

370

6.8 Algoritmisk handel ................................................................

374

6.8.1Inledande beskrivning av algoritmisk handel

och algoritmisk högfrekvenshandel ........................

374

6.8.2Värdepappersinstitut som själva ägnar sig åt

algoritmisk handel....................................................

381

6.8.3Marknadsgaranter som använder algoritmisk

handel........................................................................

383

6.9 Direkt elektroniskt tillträde ..................................................

384

9

Innehåll

SOU 2015:2

6.10 Institut som agerar allmän clearingmedlem.........................

387

7

En enhetlig reglering av finansiell rådgivning och

 

 

investeringsrådgivning...............................................

389

7.1

Inledning ................................................................................

389

7.2

Dagens reglering....................................................................

389

 

7.2.1 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ..

390

 

7.2.2

Lagen om värdepappersmarknaden ........................

395

 

7.2.3

Lagen om försäkringsrörelse...................................

397

 

7.2.4

Lagen om försäkringsförmedling ...........................

397

 

7.2.5

Lagen om värdepappersfonder................................

399

 

7.2.6 Lagen om förvaltare av alternativa

 

 

 

investeringsfonder ...................................................

399

7.3

En enhetlig reglering .............................................................

400

 

7.3.1 Rörelselagstiftningen för de olika

 

 

 

företagstyperna ........................................................

401

 

7.3.2 Kan någon tillhandahålla rådgivning utan

 

 

 

tillstånd?...................................................................

402

 

7.3.3 Regler som inte direkt avser

 

 

 

rådgivningsverksamheten

 

 

 

men som påverkar den.............................................

404

 

7.3.4 Närmare om vilka regler som ska gälla all

 

 

 

rådgivning.................................................................

405

7.4

Gränsdragningsproblem........................................................

407

 

7.4.1

Gränsdragningen mellan rådgivning,

 

 

 

marknadsföring och försäljning..............................

407

 

7.4.2 Rådgivning avseende andra tillgångar än

 

 

 

finansiella instrument ..............................................

410

8

Regler om ersättningar till eller från tredjepart.............

413

8.1

Inledning ................................................................................

413

8.2

Minimireglerna i MiFID II ...................................................

413

8.3

Nuvarande reglering..............................................................

414

8.4

Problemen med nuvarande reglering....................................

416

10

SOU 2015:2 Innehåll

8.5

Regleringen i ett par andra länder .........................................

418

 

8.5.1

Holland.....................................................................

418

 

8.5.2

Storbritannien...........................................................

422

8.6

Regleringen i framtiden .........................................................

425

 

8.6.1

Minimiregeln ............................................................

426

 

8.6.2 Förbud mot s.k. up-front provisioner ....................

428

 

8.6.3 Ett mer långtgående provisionsförbud ...................

429

 

8.6.4 Högre ställda krav på oberoende rådgivare ............

439

 

8.6.5 För och nackdelar med ett utvidgat

 

 

 

provisionsförbud......................................................

442

 

8.6.6 Provisionsförbud för andra än

 

 

 

värdepappersinstitut.................................................

447

8.7

Övriga regler om ersättningar från tredjepart......................

448

 

8.7.1

Minimiregeln ............................................................

448

 

8.7.2 Generella regler om ersättningar från tredjepart....

449

9

Övriga investerarskydds- och rörelseregler ...................

451

9.1

Inledning.................................................................................

451

9.2

Kompetenskrav ......................................................................

451

9.3Förtydligande av och tillägg till kraven på

 

lämplighetsbedömningar .......................................................

452

9.4

Information om lämpligt råd.................................................

454

9.5

Intressekonflikter ..................................................................

456

 

9.5.1

Organisationsregler och kundskyddsregler............

456

 

9.5.2 Information till kunderna på ett varaktigt

 

 

 

medium .....................................................................

457

 

9.5.3

Regler om belöningssystem.....................................

458

9.6

Paketlösningar avseende produkter och tjänster .................

459

9.7

Execution only .......................................................................

460

9.8

Bästa orderutförande .............................................................

464

9.9

Regler om att producera och distribuera produkter............

466

9.9.1Processen hos det institut som producerar

produkterna..............................................................

466

11

Innehåll

SOU 2015:2

 

9.9.2 Processen hos de institut som distribuerar

 

 

produkter..................................................................

467

9.10

Bandinspelning och annan dokumentation av order...........

468

9.11

Undantag för bostadslåneavtal .............................................

470

9.12

Förbud mot säkerhetsöverlåtelser i förhållande till icke-

 

 

professionella kunder ............................................................

471

9.13

Transaktioner med jämbördiga motparter...........................

472

10

Verksamhet över gränserna ........................................

475

10.1

Inledning ................................................................................

475

10.2

Europeiska företag.................................................................

475

10.3

Värdepappersföretag från tredjeland....................................

477

11

Bolagsstyrning m.m. .................................................

483

11.1

Inledning ................................................................................

483

11.2

Ledningsorganets kvalifikationer, sammansättning och

 

 

uppgifter.................................................................................

483

 

11.2.1 Ledningsorganet ......................................................

483

 

11.2.2 Kraven på ledningsorganets kvalifikationer och

 

 

sammansättning samt nomineringskommitté........

485

11.3

Styrelsens och verkställande direktörens uppgifter.............

488

 

11.3.1 Ändringar av styrelsen, antal ledamöter m.m. .......

489

11.4

Krav på organisation av verksamheten i

 

 

värdepappersinstitut ..............................................................

490

12

Tillsyn .....................................................................

491

12.1

Inledning ................................................................................

491

 

12.1.1 Rätt att få tillgång till dokument, data och

 

 

information ..............................................................

491

 

12.1.2 Rätt att utföra undersökningar på plats .................

492

 

12.1.3 Rätt att ta del av bandinspelade telefonsamtal

 

 

eller bevarad elektronisk kommunikation..............

493

12

SOU 2015:2

Innehåll

12.1.4 Rätt att begära att tillgångar fryses eller beläggs

 

med kvarstad.............................................................

494

12.1.5 Rätt att förbjuda viss yrkesverksamhet ..................

494

12.1.6 Rätt att begära uppgifter från revisorer för

 

värdepappersföretag och reglerade marknader.......

494

12.1.7 Rätt att överlämna ärenden till åtal .........................

495

12.1.8 Rätt att låta revisorer eller sakkunniga utföra

 

kontroller eller undersökningar ..............................

495

12.1.9Rätt att få information och dokumentation om storleken eller syftet med en position eller en

exponering i råvaruderivat m.m...............................

496

12.1.10Rätt att kräva att varje praxis eller uppträdande som den behöriga myndigheten anser strider

mot bestämmelser i MiFID II eller MiFIR

 

upphör tillfälligt eller permanent ............................

497

12.1.11Rätt att vidta varje slag av åtgärd för att se till att värdepappersföretag, reglerade marknader

och andra som omfattas av MiFID II eller

 

MiFIR kontinuerligt följer lagstiftningen ..............

498

12.1.12Rätt att tillfälligt avbryta handeln med ett finansiellt instrument och kräva att ett

finansiellt instrument ska avföras från handel........

499

12.1.13 Rätt att begära att en person vidtar åtgärder för

 

att minska storleken på en position eller

 

exponering ................................................................

501

12.1.14 Rätt att begränsa möjligheten för en person att

 

ingå ett råvaruderivatkontrakt.................................

502

12.1.15 Rätt att utfärda offentliga underrättelser................

502

12.1.16 Rätt att få ut uppgifter om datatrafik från

 

teleoperatörer ...........................................................

502

12.1.17 Rätt att stoppa marknadsföring eller försäljning

 

av finansiella instrument eller strukturerade

 

insättningar...............................................................

505

12.1.18Rätt att kräva att en fysisk person avsätts från styrelsen i ett värdepappersföretag eller en

marknadsoperatör ....................................................

510

13

Innehåll

SOU 2015:2

12.2

Samarbete mellan behöriga myndigheter .............................

511

 

12.2.1 Samarbete och utbyte av information med

 

 

 

utländska myndigheter............................................

512

 

12.2.2 Samråd mellan myndigheter före beviljande av

 

 

 

auktorisation ............................................................

515

 

12.2.3

Värdmedlemsstaternas befogenheter .....................

515

 

12.2.4

Försiktighetsåtgärder som värdmedlemsstaten

 

 

 

är skyldig att vidta....................................................

516

 

12.2.5

Tystnadsplikt ...........................................................

517

 

12.2.6

Förhållandet till revisorer........................................

519

 

12.2.7

Skydd för personuppgifter......................................

520

12.3

System och skydd för visselblåsare.......................................

520

 

12.3.1

Inledning ..................................................................

520

 

12.3.2 Krav på speciella procedurer för hur

 

 

 

anmälningar ska omhändertas hos behöriga

 

 

 

myndigheter .............................................................

522

 

12.3.3 Skydd för den som rapporterar mot att drabbas

 

 

 

av repressalier...........................................................

523

 

12.3.4 Sekretess avseende identiteten på anmälaren och

 

 

 

den som anmälan avser ............................................

523

 

12.3.5 Krav på företag att inrätta särskilda system för

 

 

 

anmälningar..............................................................

525

12.4

Vissa bestämmelser avseende konsumentskydd m.m. ........

526

 

12.4.1

Skadestånd................................................................

526

 

12.4.2 Klagomål och konsumentorganisationers rätt

 

 

 

att föra talan .............................................................

527

12.5

Avgifter till Finansinspektionen...........................................

528

13

Ingripanden .............................................................

531

13.1

Inledning ................................................................................

531

13.2

Ändrad struktur för bestämmelserna om ingripanden

 

 

mot svenska företag...............................................................

531

13.3

Utökade och mer flexibla ingripandebefogenheter.............

538

 

13.3.1 Ingripanden mot fysiska personer i företagens

 

 

 

ledningsorgan...........................................................

539

14

SOU 2015:2 Innehåll

 

13.3.2 Ingripanden mot den som saknar tillstånd m.m.

 

 

 

och mot vissa ägare av värdepappersbolag,

 

 

 

börser och svenska clearingorganisationer .............

563

 

13.3.3 Övriga bestämmelser om ingripanden....................

566

 

13.3.4 Särskilt om sanktionsavgifter och sådana

 

 

 

avgifters storlek........................................................

576

 

13.3.5 Offentliggörande av beslut om sanktioner och

 

 

 

andra administrativa åtgärder ..................................

581

13.4

Straffrättsliga påföljder ..........................................................

584

13.5

Beslut i överträdelseärenden..................................................

585

 

13.5.1

Inledning...................................................................

585

 

13.5.2 Utgångspunkter för utformningen av

 

 

 

beslutsordningen......................................................

587

 

13.5.3

Rättssäkerhetsgarantier............................................

588

 

13.5.4 Hantering av och beslut i sanktionsärenden

 

 

 

inom andra rättsområden.........................................

589

 

13.5.5

Lämplighetsaspekter ................................................

595

 

13.5.6 Förfarandet vid beslut om administrativa

 

 

 

sanktioner och åtgärder mot juridiska personer ....

597

13.5.7Förfarandet vid beslut om sanktioner mot den som driver tillståndspliktig verksamhet utan att

 

vara berättigad till det och mot vissa ägare av

 

 

värdepappersbolag, börser och svenska clearing-

 

 

organisationer...........................................................

600

13.5.8

Förfarandet vid beslut om sanktioner mot

 

 

fysiska personer i ett svenskt

 

 

värdepappersinstitut eller en börs i fråga om

 

 

överträdelser från företagets sida ............................

602

13.5.9

Något om regleringen av förfarandet med

 

 

sanktionsföreläggande .............................................

608

13.5.10

Möjlighet till gemensam handläggning av

 

 

ingripandeärenden och ärenden om återkallelse

 

 

av tillstånd på frivillig grund....................................

613

13.6 Frågor om verkställighet, preskription och

 

betalningssäkring ...................................................................

616

13.6.1

Verkställighet och preskription...............................

616

13.6.2

Att frysa eller belägga tillgångar med kvarstad ......

619

15

Innehåll

SOU 2015:2

14

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser .................

625

14.1

Inledning ................................................................................

625

14.2

MiFIR

.....................................................................................

625

 

14.2.1 ..........

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

625

14.3

MiFID ................................................................................II

626

 

14.3.1 ..........................................................

Ikraftträdande

626

 

14.3.2 .........................................

Övergångsbestämmelser

626

15

Konsekvensbeskrivning .............................................

629

15.1

Inledning ................................................................................

629

15.2

Vissa samhällsekonomiska konsekvenser ............................

630

15.3

Konsekvenser för företag och enskilda................................

632

 

15.3.1 Vissa konsekvenser till följd av bestämmelserna

 

 

i MiFID II ................................................................

632

 

15.3.2 Konsekvenser till följd av förslaget om ett

 

 

provisionsförbud......................................................

633

 

15.3.3 Konsekvenser av förslaget om en enhetlig

 

 

reglering av finansiell rådgivning och

 

 

investeringsrådgivning.............................................

634

 

15.3.4 Vissa konsekvenser till följd av bestämmelserna

 

 

om värdepappersmarknadens infrastruktur ...........

635

15.4

Konsekvenser för staten........................................................

635

 

15.4.1 Konsekvenser för Finansinspektionen...................

636

 

15.4.2 Konsekvenser för Sveriges domstolar ....................

637

15.5

Övriga konsekvenser.............................................................

637

16

Författningskommentar .............................................

639

16.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

värdepappersmarknaden........................................................

639

16.2

Övriga författningsförslag ....................................................

782

 

16.2.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980)

 

 

om handel med finansiella instrument ...................

782

16

SOU 2015:2 Innehåll

16.2.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:931)

 

om individuellt pensionssparande...........................

783

16.2.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46)

 

om värdepappersfonder ...........................................

783

16.2.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297)

 

om bank- och finansieringsrörelse..........................

784

16.2.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:405)

 

om försäkringsförmedling.......................................

785

16.2.6 Förslaget till lag om ändring i konkurrenslagen

 

(2008:579).................................................................

786

16.2.7 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

sekretesslagen (2009:400)........................................

787

16.2.8 Förslaget till lag om ändring i

 

försäkringsrörelselagen (2010:2043).......................

787

16.2.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:561)

 

om förvaltare av alternativa investeringsfonder .....

787

16.3 Övriga följdändringar ............................................................

789

17

Sammanfattning

Inledning

Europaparlamentet och rådet antog i maj 2014 ett direktiv (MiFID II)1 och en förordning (MiFIR)2 om marknader för finan- siella instrument, se bilagorna 4 och 5. Rättsakterna ersätter 2004 års MiFID.3

MiFID II och MiFIR innehåller en rad regler främst för värde- pappersföretag och reglerade marknader. De nya rättsakterna inne- bär dels att en stor del av reglerna i 2004 års direktiv överförs mer eller mindre oförändrade till MiFID II, dels att det införs nya reg- ler eller regler som är mer utförliga än motsvarande regler i 2004 års direktiv. Vissa av reglerna i 2004 års direktiv – t.ex. reglerna om transparens – finns numera i MiFIR. I denna förordning finns även helt nya regler.

Utredningens huvuduppgift har varit att analysera vilka ändringar som krävs i den nuvarande svenska regleringen för att genomföra de nya rättsakterna. Vidare har det i uppdraget ingått att se över vissa frågor som rör finansiell rådgivning som i dag inte omfattas av tillståndsplikt och näringsrättslig reglering, överväga om även sådan rådgivning bör omfattas av tillståndsplikt och näringsrättslig reg- lering och i sådant fall utarbeta nödvändiga lagförslag.

Efter en inledning där förutsättningarna för utredningsarbetet och arbetets bedrivande beskrivs (kapitel 2), redogör utredningen

1Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU.

2Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om mark- nader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

3Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.

19

Sammanfattning

SOU 2015:2

för bakgrunden till de nya rättsakterna, vilka presenteras i korthet (kapitel 3). Därefter följer ett kapitel med några allmänna utgångs- punkter (kapitel 4). Förslagsdelen av betänkandet omfattar kapit- len 5–14. I det följande redovisar utredningen de viktigaste förslagen i de olika kapitlen.

Tillämpningsområdet m.m. (kapitel 5)

MiFID II och MiFIR är, liksom 2004 års direktiv, tillämpliga på vissa tjänster och verksamheter avseende finansiella instrument. Det är alltså när tjänster och verksamheter rör finansiella instrument som de är tillståndspliktiga och ska bedrivas enligt reglerna i MiFID II och MiFIR. Definitionen av begreppet finansiella instrument är till övervägande del densamma i MiFID II som i 2004 års direktiv. En nyhet är att utsläppsrätter är finansiella instrument enligt MiFID II, och utredningen föreslår att de svenska reglerna ändras så att detta framgår av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Även de tillståndspliktiga investeringstjänsterna och investeringsverksam- heterna är huvudsakligen desamma i MiFID II och i 2004 års direk- tiv. Utredningen föreslår dock vissa justeringar av hur tjänsterna och verksamheterna benämns och definieras i lagtexten för att åstad- komma ett mer direktivnära genomförande. En nyhet i sak är verk- samheten drift av OTF-plattform4, som är en ny typ av handelsplats för finansiella instrument. Utredningen föreslår att denna verksam- het tas in som en ny tillståndspliktig investeringsverksamhet i lagen om värdepappersmarknaden.

Flera av reglerna i MiFID II, bl.a. flertalet kundskyddsregler, ska tillämpas även när ett värdepappersföretag säljer eller lämnar råd om s.k. strukturerade insättningar5, som i sig inte är finansiella instrument. Utredningen föreslår att denna utvidgning av tillämp- ningsområdet också införs i svensk rätt.

Enligt MiFID II är en rad företag, företeelser och verksamheter undantagna från tillämpningsområdet. Undantagen är i stort sett desamma som i 2004 års direktiv med några mindre skillnader,

4Akronym för den engelska termen organised trading facility, OTF, se definition i artikel 4.1.23 i MiFID II.

5Inlåning till kreditinstitut, där räntan eller avkastningen bestäms av ett index, ett eller flera finansiella instrument, råvaror eller en valutakurs.

20

SOU 2015:2

Sammanfattning

exempelvis i fråga om viss verksamhet avseende råvaruderivat och utsläppsrätter. Av MiFID II framgår också att värdepapperscentraler

– som i svensk rätt benämns centrala värdepappersförvarare – ska vara undantagna. Utredningen föreslår att undantagen enligt svensk rätt anpassas till nämnda förändringar.

Värdepappersmarknadens infrastruktur (kapitel 6)

Många av reglerna i MiFID II och MiFIR rör värdepappersmark- nadens infrastruktur, dvs. vilka olika typer av handelsplatser (reg- lerad marknad, MTF-plattform6 och OTF-plattform) som finns, hur de ska vara organiserade och hur handeln där och utanför handelsplatserna ska gå till. Till detta område hör också frågor om transparens (dvs. offentliggörande av order och transaktioner), krav på värdepappersföretag som ägnar sig åt s.k. algoritmisk handel, transaktionsrapportering och positionsbegränsningar vid handeln med råvaruderivat och utsläppsrätter. Även de nya datarappor- teringstjänsterna utgör en del av värdepappersmarknadens infra- struktur.

Som nämnts föreslår utredningen att drift av en OTF-plattform tas in som en ny tillståndspliktig investeringsverksamhet i lagen. Därutöver föreslår utredningen vissa justeringar i de svenska defini- tionerna av reglerad marknad och MTF-plattform för att åstad- komma en mer direktivnära reglering.

MiFID II innehåller en rad detaljerade regler för handeln på reg- lerade marknader. Utredningen föreslår att de nya kraven i MiFID II på synkronisering av klockor, handelssystem med tillräcklig kapa- citet och uthållighet, skriftliga avtal om marknadsgarantverksam- het, transparenta och icke-diskrimerande avgiftstrukturer och reg- ler om samlokalisering samt tick-size tas in i lagen om värde- pappersmarknaden. Utredningen föreslår också att reglerna om handelsstopp och avförande av ett finansiellt instrument från handel anpassas till kraven i MiFID II. Detta innebär att det i lagen tas in en uttrycklig regel om vad som gäller vid handelsstopp och avför- ande som beslutas av den som driver handelsplatsen och hur detta

6 Akronym för den engelska termen multilateral trading facility, MTF, se definition i artikel 4.1.22 i MiFID II.

21

Sammanfattning

SOU 2015:2

kommuniceras med Finansinspektionen. Flertalet av reglerna för reglerade marknader ska också gälla för MTF- och OTF-platt- formar. Utredningen föreslår vidare att en MTF-plattform ska kunna registreras som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, dvs. företag som har ett genomsnittligt börsvärde som understiger 200 miljoner euro. En sådan registrering innebär vissa lättnader i kraven för upptagande till handel och för information om emittenterna.

Flera regler i den direktverkande förordningen MiFIR saknar motsvarighet i svensk rätt. Detta gäller t.ex. kraven att handla derivat- instrument på en marknadsplats, vissa regler om centrala motparter för clearing, regler om referensvärden och skyldigheten för värde- pappersföretag att handla aktier på en handelsplats. Dessa regler föranleder inga lagändringar.

Reglerna om transparens, dvs. kraven på att offentliggöra order och transaktioner avseende finansiella instrument, finns i MiFIR. Detsamma gäller reglerna om dokumentation av order och transak- tioner samt rapportering av transaktioner till den behöriga myndig- heten. Även reglerna om systematiska internhandlare, dvs. värde- pappersföretag som systematiskt genomför kunders order utanför en handelsplats mot det egna lagret, finns numera i MiFIR. Utred- ningen föreslår med anledning av detta att nuvarande bestämmelser om transparens, dokumentation av order och transaktioner, transak- tionsrapportering samt om systematiska internhandlare utmönstras ur lagen om värdepappersmarknaden.

I MiFID II finns, i förhållande till 2004 års direktiv, nya regler om gränser för, hantering av och rapportering av positioner i råvaruderivat och utsläppsrätter m.m. Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappersmarknaden tas in regler om att Finans- inspektionen ska fastställa kvantitativa trösklar för hur stora posi- tioner i råvaruderivat en enskild person eller ett enskilt företag kan ha. Den som driver en handelsplats ska övervaka de positioner i råvaruderivat som personer eller företag har samt kunna tvinga fram en stängning eller minskning av en position och även kunna tvinga den som har en stor eller dominerande position att tillhandahålla likviditet tillbaka till marknaden. Vidare ska den som driver en handelsplats där det handlas råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat- instrument avseende utsläppsrätter, veckovis publicera en rapport över positioner i de aktuella finansiella instrumenten. Den som

22

SOU 2015:2

Sammanfattning

driver handelsplatsen ska också till Finansinspektionen dagligen tillhandahålla mer detaljerad information där positionerna per inne- havare framgår.

Genom MiFID II görs en rad datarapporteringstjänster till- ståndspliktiga. Det rör sig om att tillhandahålla ett ”godkänt publi- ceringsarrangemang” (APA), att vara ”tillhandahållare av konsoli- derad handelsinformation” (CTP) och att tillhandahålla en ”god- känd rapporteringsmekanism” (ARM). Med godkänt publicerings- arrangemang (APA) avses att någon, för ett värdepappersföretags räkning offentliggör transaktioner i enlighet med transparens- reglerna i MIFIR. En tillhandahållare av konsoliderad handelsinfor- mation (CTP) tillhandahåller en samlad bild av transaktioner från flera olika handelsplatser och aktörer, vilket underlättar för mark- nadsaktörer att få tillgång till relevant information. En godkänd rapporteringsmekanism (ARM) slutligen rapporterar för ett värde- pappersföretags räkning transaktioner till behöriga myndigheter eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Det är huvudsakligen transaktionsrapportering enligt MiFIR som avses. Förutsättningarna för tillstånd och vad som krävs av ett företag med tillstånd liknar de förutsättningar och krav som gäller för värdepappersföretag. Utredningen föreslår att bestämmelser om detta tas in i ett eget kapitel i lagen om värdepappersmarknaden.

I MiFID II finns en rad regler som rör algoritmisk handel och algoritmisk högfrekvenshandel. Reglerna syftar till att komma till rätta med de risker och problem som är förknippade med denna typ av verksamhet. Reglerna i MiFID II riktar sig mot både värde- pappersföretagens egen handel och mot företagens handel för kunders räkning. Reglerna är ”nya” i den bemärkelsen att det inte tidigare har funnits bindande regler på området i något direktiv eller i någon förordning. Utredningen föreslår att ett värdepappersinstitut som självt ägnar sig åt algoritmisk handel, i enlighet med kraven i MiFID II, ska ha effektiva system och riskkontroller som säker- ställer att institutets handelssystem är motståndskraftigt och har tillräcklig kapacitet. Det ska i systemet finnas erforderliga trösklar, gränser och filter för att förhindra felaktiga order och för att för- hindra att systemet fungerar på ett sätt som skapar oreda på mark- naden. Företaget ska också ha effektiva system och kontroller som säkerställer att algoritmhandeln inte används för marknadsmiss- bruk eller för att bryta mot handelsregler på den handelsplats där

23

Sammanfattning

SOU 2015:2

handeln sker. Företaget i fråga ska ha kontinuitetsarrangemang som kan hantera systemhaverier. Företagen ska därutöver under- rätta den behöriga myndighet och den handelsplats där handeln äger rum om sina arrangemang i dessa avseenden. Den behöriga myndigheten kan kräva att värdepappersföretaget – regelbundet eller ad hoc – tillhandahåller en beskrivning av företagets strategier för algoritmisk handel, information om vilka parametrar och gränser som används och vilka kontroller företaget har för att säkerställa efterlevnaden av reglerna. Även om ett värdepappersföretag inte självt ägnar sig åt algoritmisk handel kan företaget ha kunder som gör det, t.ex. genom att kunderna använder s.k. direkt elektroniskt tillträde. Av denna anledning finns i MiFID II bestämmelser om kontroller och ansvar för värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde. Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappersmarknaden tas in regler om att ett sådant företag ska ha effektiva system och kontroller för att säkerställa en ordentlig utvärdering av att de kunder som tjänsten tillhandahålls åt är lämpliga. Det ska finnas handels- och kreditlimiter som kunderna inte ska kunna överskrida, och handeln ska övervakas så att före- taget kan förhindra att handeln skapar risker för företaget självt, att handeln skapar oreda på marknaden eller strider mot bestämmel- serna i marknadsmissbruksförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 596/2014). Företaget ska också se till att det finns ett skriftligt avtal som klargör kundens och företagets respektive rättigheter och skyldigheter. Även företag som tillhanda- håller direkt elektroniskt tillträde ska underrätta sin behöriga myn- dighet samt den berörda handelsplatsen om detta. Den behöriga myndigheten kan kräva att företaget regelbundet eller ad hoc till- handahåller en beskrivning av de system och kontroller avseende direkt elektroniskt tillträde som företaget har.

En enhetlig reglering av finansiell rådgivning och investeringsrådgivning (kapitel 7)

MiFID II innehåller en rad regler som syftar till att skydda kunderna. Reglerna i direktivet riktar sig dock enbart mot värdepappers- företag och behandlas i kapitlen 8 och 9. I kapitel 7 behandlas den nationella frågan om det går att åstadkomma en enhetlig reglering

24

SOU 2015:2

Sammanfattning

för alla, oavsett företagstyp, som till konsumenter tillhandahåller rådgivning rörande placeringar. Den huvudsakliga regleringen av denna typ av rådgivning finns i lagen (2003:362) om finansiell råd- givning till konsumenter (rådgivningslagen) och i lagen om värde- pappersmarknaden. Men verksamhet som i sig kan innehålla moment av rådgivning regleras även i lagen (2005:405) om försäkrings- förmedling, lagen (2010:2043) om försäkringsrörelse, lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Reglerna är mycket lika och har samma konsumentskyddande syfte. Utredningen föreslår att man tar steget fullt ut så att reglerna inte bara blir lika utan exakt desamma. Ut- redningen förslår därför att det i lagstiftningen för respektive före- tagstyp införs en bestämmelse om att reglerna om rådgivning i lagen om värdepappersmarknaden ska tillämpas när företaget i fråga tillhandahåller rådgivning till konsumenter.

Regler om ersättningar till eller från tredjepart (kapitel 8)

I MiFID II finns en minimiregel om ersättningar från tredjepart till oberoende rådgivare och portföljförvaltare. Om institutet har informerat kunden om att rådgivningen är oberoende får institutet inte ta emot och behålla ersättningar från någon tredjepart, och institutet måste i sin rådgivning utgå från flera olika produkter från andra emittenter och producenter än institutet självt eller närstående företag. Inte heller en portföljförvaltare får, enligt minimiregeln, ta emot och behålla ersättningar från tredjepart. Om en oberoende rådgivare eller en portföljförvaltare tar emot ersättning från en tredjepart måste rådgivaren/förvaltaren betala ut ersättningen till kunden. Denna regel måste, vilket utredningen också föreslår, in- föras i svensk rätt. Enligt utredningens uppfattning skulle emeller- tid enbart minimiregeln inte åtgärda problemen med provisioner. Ersättningar från tredjepart har i Finansinspektionens tillsyn visat sig leda till intressekonflikter och att rådgivare sätter sina egna intressen att få höga provisioner framför kundens intressen. Minimi- regeln skulle inte leda till en tillräcklig förstärkning av konsument- skyddet. Utredningen föreslår därför att Sverige använder sig av möjligheten att gå längre än minimiregeln och sträcker ut förbudet mot att ta emot ersättningar från tredjepart till att gälla all rådgiv-

25

Sammanfattning

SOU 2015:2

ning, oberoende eller inte, till icke-professionella kunder. Detsamma bör gälla för portföljförvaltning som tillhandahålls till icke-professio- nella kunder. Utredningen föreslår att förbudet utformas så att ersättningar från tredjepart som kan påverka kundernas intresse negativt ska vara förbjudna och att Finansinspektionen ges rätt att närmare föreskriva vilka ersättningar det kan vara fråga om. Ett sådant provisionsförbud kan utformas så att det träffar just sådana provisioner som innebär att kundernas intressen påverkas negativt, utan att träffa sådana provisioner som inte gör det. Som nämnts i föregående avsnitt föreslår utredningen att samma regler ska gälla alla rådgivare, oavsett företagstyp. Det innebär på provisionsområdet att förbudet mot att ta emot och behålla ersättningar från tredje- part, som kan påverka kundens intressen negativt, också ska gälla för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare när ett sådant före- tag inom sin ordinarie verksamhet lämnar finansiell rådgivning till konsumenter.

Utredningen föreslår också att Sverige går längre än vad direk- tivet kräver när det gäller kraven för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare. Enligt minimiregeln får en oberoende råd- givare lämna råd om egna produkter, så länge det i det produkt- utbud rådgivaren har ingår ett tillräckligt antal externa produkter. Utredningen föreslår att kravet skärps så att endast den som enbart lämnar råd om externa produkter får kalla sig oberoende rådgivare. Dessa bestämmelser ska gälla också för försäkringsbolag och för- säkringsförmedlare.

Utöver de regler som gäller särskilt för investeringsrådgivning och portföljförvaltning finns i MiFID II generella bestämmelser om ersättningar från tredjepart som gäller för alla investerings- tjänster. Reglerna innebär att ett värdepappersföretag, när det utför tjänster till kunder, inte får ta emot ersättning från någon annan än kunden, om inte kunden har informerats om ersättningen och ersättningen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten samt inte hindrar institutet från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen. Denna regel finns sedan tidigare i Finansinspektionens föreskrifter. Utredningen föreslår att regeln tas in i lagen om värdepappersmarknaden.

26

SOU 2015:2

Sammanfattning

Övriga investerarskydds- och rörelseregler (kapitel 9)

Utöver reglerna om ersättningar från tredje part innehåller MiFID II en rad skärpningar och nyheter på kundskyddsområdet. Det gäller bl.a. reglerna om kompetenskrav, lämplighetsbedömningar, informa- tion om lämpligt råd, paketerade produkter, intressekonflikter samt regler om att ta fram och distribuera produkter. Dessa regler till- sammans med nya regler om bandinspelning och annan dokumen- tation av order behandlas i kapitel 9.

Värdepappersföretagen ska enligt MiFID II säkerställa att de fysiska personer som lämnar investeringsrådgivning samt de fysiska personer som lämnar information om finansiella instrument, inve- steringstjänster eller sidotjänster har den kunskap och kompetens som krävs för att uppfylla sina skyldigheter. De kriterier som används för att bedöma kunskap och kompetens ska offentliggöras. Utred- ningen föreslår att en bestämmelse om detta tas in i lagen om värde- pappersmarknaden och att Finansinspektionen får rätt att lämna närmare föreskifter om kompetenskraven.

Reglerna om lämplighetsbedömningar vid investeringsrådgiv- ning och portföljförvaltning är i MiFID II i stort sett desamma som i 2004 års direktiv. Reglerna går ut på att företagen ska inhämta information om kundens kunskaper och erfarenhet av investeringar, om kundens ekonomiska situation och om kundens mål med inve- steringen, för att sedan med hjälp av den inhämtade informationen kunna lämna ett lämpligt råd eller föreslå en lämplig förvaltnings- strategi. I MiFID II har reglerna utvecklats något så att det närmare anges att informationen om kundens ekonomiska situation ska innefatta kundens förmåga att bära förluster och informationen om kundens mål med investeringen ska innefatta kundens risktolerans, och lämpligheten ska bedömas särskilt i förhållande till detta och kundens förmåga att bära förluster. Därutöver finns en ny bestäm- melse om att företag som lämnar rekommendationer om ett paket av kombinerade tjänster och produkter – t.ex. en investering till- sammans med en kredit – i sin lämplighetsbedömning ska beakta om paketet som helhet är lämpligt. En annan nyhet jämfört med 2004 års direktiv är att ett värdepappersföretag ska informera kunden om huruvida företaget regelbundet kommer att bedöma lämplig- heten avseende de finansiella instrument som har rekommenderats. Ytterligare en ny bestämmelse i förhållande till 2004 års direktiv är

27

Sammanfattning

SOU 2015:2

att ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgiv- ning ska upplysa kunden om varför det råd som företaget lämnar är lämpligt. Upplysningen ska lämnas i skriftlig form innan den transak- tion som företaget föreslår äger rum, och den ska ange på vilket sätt rådet uppfyller kundens behov, preferenser och andra karakteristika. Utredningen föreslår att bestämmelserna i lagen om värdepappers- marknaden ändras så att de innefattar de nya kraven.

På området intressekonflikter förslår utredningen att de nuvar- ande reglerna om intressekonflikter, i enlighet med systematiken i direktivet, delas upp i en regel med krav på företagens organisation och en annan med krav på att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter samt i vissa fall lämna information till kunderna. En sådan uppdelning underlättar tolkningen och tillämpningen av reglerna. Utredningen föreslår också att företagen ska lämna infor- mation till kunderna om intressekonflikter på ett varaktigt medium, och informationen ska vara tillräckligt detaljerad så att kunden kan fatta ett välgrundat beslut när det gäller den investeringstjänst eller sidotjänst där intressekonflikten uppstår. Utredningen föreslår även att lagen om värdepappersmarknaden kompletteras med en bestäm- melse om att värdepappersinstitut inte ska belöna eller bedöma sin personal på ett sätt som kommer i konflikt med företagets skyl- dighet att iaktta kundernas intressen. Instituten ska i synnerhet und- vika belöningssystem som kan leda till att personalen rekommen- derar ett visst finansiellt instrument till en icke-professionell kund när företaget borde ha föreslagit ett annat instrument som bättre hade motsvarat kundens behov.

I MiFID II regleras den situationen att värdepappersföretag till- handahåller en paketlösning som består av en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt, eller att tillhanda- hållandet av en tjänst eller produkt är en förutsättning för en annan tjänst eller produkt. Ett exempel på ett sådant ”paket” skulle kunna vara att ett värdepappersinstitut tillhandahåller en depåtjänst (för- varing av finansiella instrument) tillsammans med en depåkredit (kreditgivning). Utredningen föreslår att det i lagen om värde- pappersmarknaden tas in en bestämmelse om att värdepappers- institut som tillhandahåller en paketlösning som består av en inve- steringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt, eller i att tillhandahållandet av en tjänst eller produkt är en förutsättning för en annan produkt eller tjänst, ska informera kunden om huru-

28

SOU 2015:2

Sammanfattning

vida det är möjligt att köpa de olika komponenterna i paketet var för sig och om kostnaderna för var och en av komponenterna. För det fall att paketet i sig innebär en förhöjd risk jämfört med om de olika komponenterna tillhandahållits var för sig, ska institutet infor- mera kunden om hur de olika komponenterna påverkar risknivån.

I MiFID II ställs krav på att värdepappersföretagen ska ha en process för godkännande av finansiella instrument som tas fram för försäljning till företagets kunder. Processen ska vara utformad så att företaget ska fastställa en målgrupp för vilken instrumentet i fråga är anpassat. Det kan t.ex. vara fråga om konsumenter med viss erfarenhet eller en viss riskprofil. Med utgångspunkt i den tänkta målgruppen ska värdepappersföretaget bedöma om instru- mentet i fråga typiskt sett är lämpligt, t.ex. med hänsyn till de risker som är förenade med en investering. Bedömningen ska också inne- fatta de förändringar som kan inträffa, t.ex. värdeförändringar på grund av händelser på marknaden. När väl instrumentet har gått igenom godkännandeprocessen och utgör en del av värdepappers- företagets utbud ska institutet regelbundet utvärdera instrumentet

– med beaktande av de händelser som väsentligt skulle kunna påverka målgruppen – för att bedöma om målmarknaden och distributionen fortfarande är lämplig. För värdepappersinstitut som inte själva producerar investeringsprodukter men distribuerar andras produk- ter finns liknande regler som innebär att institutet ska se till att få tillgång till information om produktprocessen och kunna förstå egenskaperna hos instrumentet i fråga och vilken målgrupp de är avsedda för. Företaget ska också säkerställa att instrumenten distri- bueras till den avsedda målgruppen och endast erbjuds till kunder när detta ligger i kundens intresse. Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappersmarknaden tas in bestämmelser om produkt- processen som motsvarar direktivets regler.

MiFID II innehåller bestämmelser om att värdepappersinstitut ska spela in telefonsamtal som är avsedda att leda till transaktioner i finansiella instrument för institutets egen eller för kunders räkning. Elektronisk kommunikation i samma syfte ska bevaras. Dokumen- tationen ska sparas i fem år – eller den längre tid som den behöriga myndigheten föreskriver, dock längst sju år – och lämnas ut till kunder på begäran. Kunders order som tas emot på annat sätt än via telefon eller elektroniskt ska dokumenteras på varaktigt medium. Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappers-

29

Sammanfattning

SOU 2015:2

marknaden tas in bestämmelser om bandinspelning m.m. som mot- svarar direktivets regler.

Verksamhet över gränserna (kapitel 10)

Reglerna om verksamhet över gränserna i MiFID II är, för de euro- peiska företagen, i stort sett desamma som reglerna i 2004 års direktiv. Förändringarna på detta område består i att reglerna om filialer även ska tillämpas när ett värdepappersföretag anlitar ett anknutet ombud i en annan medlemsstat. Nytt i MiFID II är reglerna om företag från länder utanför EES, som etablerar en filial inom EES. Utredningen föreslår på detta område att Sverige ska utnyttja den möjlighet som MiFID II ger att kräva filialetablering för att företag utanför EES ska få tillhandahålla investeringstjänster i Sverige.

Bolagsstyrning m.m. (kapitel 11)

I MiFID II kompletteras de allmänt hålla kraven på att styrelse och verkställande direktör i värdepappersföretag och börser ska ha till- räckligt god vandel samt tillräcklig kunskap, tillräckliga färdigheter och tillräcklig erfarenhet med bestämmelser om att styrelse och verkställande direktör kollektivt ska ha tillräckliga kunskaper, färdig- heter och erfarenheter för att förstå företagets verksamhet i allmän- het och riskerna i verksamheten i synnerhet. Var och en av styrelse- ledamöterna samt verkställande direktören ska agera hederligt samt med integritet och oberoende, för att effektivt kunna ifrågasätta beslut av ledande befattningshavare i företaget och för att kunna övervaka beslutsfattandet. Direktivet innehåller också en begräns- ning av det antal styrelseuppdrag som någon kan ha samtidigt. För samtliga företag gäller att en allmän skälighetsbedömning ska göras av hur många uppdrag en enskild ledamot bör ha. Bedömningen är beroende av arten, omfattningen och komplexiteten i verksamheten. För företag av betydande storlek finns även en uttrycklig kvanti- tativ begränsning. Utredningen bedömer att direktivets krav på styrelsen och dess ledamöter samt verkställande direktör i värde- pappersinstitut redan är genomförda genom de bestämmelser som

30

SOU 2015:2

Sammanfattning

genomför motsvarande krav enligt kapitaltäckningsdirektivet7. Ut- redningen föreslår att motsvarande bestämmelser för börser – avseende styrelsens samlade kunskap och erfarenhet, begränsningen av antalet uppdrag som ledningspersoner kan ha samt kravet på att avsätta tillräcklig tid för att kunna utföra sitt uppdrag – tas in i lagen om värdepappersmarknaden. De mer specifika kraven i MiFID II på styrelsen och dess ledamöter samt verkställande direk- tören i en börs ska genomföras genom myndighetsföreskrifter.

I MiFID II ställs krav på ledningsorganets styrning av företaget. Med ledningsorganet avses i svensk rätt styrelsen eller styrelsen och verkställande direktören. Kraven är relativt allmänt hållna. Lednings- organet ska utforma och implementera (eller övervaka implemen- teringen av) styrningsarrangemang som säkerställer en effektiv och sund styrning av organisationen, vilket inkluderar åtskillnad av arbets- uppgifter inom företaget och förebyggande av intressekonflikter. För värdepappersföretag preciseras detta något mer. Ledningsorganet ska etablera, godkänna och ha uppsikt över företagets organisation när det gäller tillhandahållandet av investeringstjänster. Vid utform- ningen av organisationen ska arten, omfattningen och komplexi- teten i företagets verksamhet beaktas. Ledningsorganet ska också etablera, godkänna och ha uppsikt över en policy för vilka tjänster, aktiviteter, produkter och verksamheter som företaget ska erbjuda eller ägna sig åt. Detta ska ske i enlighet med företagets risk- tolerans samt med beaktande av vilka kunderna är och vilka behov de har. Ledningsorganet ska även utforma en ersättningspolicy som syftar till att kunderna ska behandlas rättvist och att intresse- konflikter undviks. Ledningsorganet ska slutligen regelbundet över- vaka och utvärdera företagets styrningsmodell och policies avseende tillhandahållande av tjänster samt vidta relevanta åtgärder för att korrigera brister. Ledningsorganet ska också ha tillgång till all information som behövs för att kunna övervaka beslutsfattandet i företaget. Utredningen föreslår att det i lagen om värdepappers- marknaden tas in en katalog över styrelsens och verkställande direk- törens uppgifter.

7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av kreditinstitut och värdepappers- företag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (också benämnt CRD IV).

31

Sammanfattning

SOU 2015:2

Tillsyn (kapitel 12)

Genomförandet av MiFID II innebär en viss utvidgning av Finans- inspektionens tillsynsverktyg. Utredningen föreslår i denna del att inspektionens verktygskatalog kompletteras med en möjlighet att ansöka om betalningssäkring för att säkerställa ett anspråk på sank- tionsavgift, rätt att förbjuda ageranden som kan antas strida mot lagen eller MiFIR (som innefattar rätt att förbjuda viss yrkesverk- samhet), rätt att begära att en person vidtar åtgärder för att minska storleken på en position eller exponering, rätt att begränsa möjlig- heten för en person att ingå ett råvaruderivatkontrakt, samt rätt att stoppa marknadsföring eller försäljning av finansiella instrument eller strukturerade insättningar, om ett värdepappersinstitut har underlåtit att utveckla eller tillämpa en effektiv process för produkt- framtagande, eller om institutet på annat sätt har underlåtit att följa reglerna avseende processen för produktframtagande.

I MiFID II finns regler om samarbetet mellan behöriga myndig- heter i olika medlemsstater och samarbetet med europeiska tillsyns- myndigheter. Utredningens bedömning är att dagens svenska regler uppfyller direktivets krav med några smärre förändringar avseende samarbetet och informationsutbytet med byrån för samarbete mellan energimyndigheter (Acer) och Europeiska värdepappers- och mark- nadsmyndigheten (Esma).

En nyhet i MiFID II är bestämmelserna om system och skydd för visselblåsare. Direktivet ställer krav dels på effektiva system för rapportering och skydd för den som rapporterar överträdelser till den behöriga myndigheten, dels på att tillståndspliktiga företag ska inrätta sådana system för intern rapportering. En arbetstagare som rapporterar allvarliga överträdelser ska skyddas mot repressalier, diskriminering och andra former av missgynnande behandling. Där- utöver ska identiteten på både anmälaren och på den som anmäls (om det är en fysisk person) som huvudregel skyddas. Syftet med särskilda rapporteringssystem, s.k. visselblåsarsystem, är att möjlig- göra för i första hand samtlig personal att utan rädsla för rep- ressalier kunna rapportera allvarliga händelser. Skyldigheten för be- höriga myndigheter att inrätta effektiva procedurer för att motta och följa upp anmälningar om överträdelser föreslår utredningen genomförs genom föreskrifter på förordningsnivå. När det gäller identitetsskyddet är det utredningens bedömning att detta är

32

SOU 2015:2

Sammanfattning

omhändertaget av 30 kap. 4 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som nyligen infördes för att genomföra motsvarande bestämmelse i kapitaltäckningsdirektivet. Utredningen föreslår dock att offentlighets- och sekretesslagen kompletteras med en bestäm- melse om att sekretess ska gälla även en fysisk person som i en anmälan pekas ut som ansvarig för en överträdelse. Utredningen föreslår också att den befintliga bestämmelse i lagen om värde- pappersmarknaden, som innebär att värdepappersinstitut ska ha ända- målsenliga system för att från anställda omhänderta anmälningar om eventuella missförhållanden inom instituten, ska gälla även för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster.

Ingripanden (kapitel 13)

Bestämmelserna om administrativa sanktioner och åtgärder i MiFID II skiljer sig väsentligt från motsvarande bestämmelser i 2004 års direktiv, vilka var utformade så att medlemsstaterna ålades att se till att det finns verkningsfulla sanktioner mot överträdelser av direktivets bestämmelser. Den närmare utformningen av sank- tionerna var sedan en fråga för varje medlemsstat att ta hand om. I MiFID II är bestämmelserna betydligt mer detaljerade. Där anges vilka överträdelser som ska kunna rendera sanktioner, att även fysiska personer i företagens ledningsorgan ska kunna påföras sank- tioner, de olika slag av sanktioner som ska finnas och storleken på sanktionsavgifter. För att genomföra dessa bestämmelser föreslår utredningen att det för svenska värdepappersinstitut, börser och svenska leverantörer av datarapporteringstjänster anges vilka bestäm- melser i lagen och MiFIR som kan medföra ingripanden vid en överträdelse. Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en svensk leverantör av datarapporteringstjänster har överträtt en bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden eller i MiFIR ska företaget kunna påföras en sanktion. I sådana fall ska även en styrelseledamot eller en verkställande direktör i institutet eller börsen, eller deras ersättare, kunna påföras en sanktion, om personen i fråga av uppsåt eller grov oaktsamhet har agerat på ett sätt som föranlett överträdelsen. Detta gäller dock enbart om företagets överträdelse är av allvarligt slag. I lagen införs också en bestämmelse med inne-

33

Sammanfattning

SOU 2015:2

börd att ett ingripande inte ska ske om överträdelsen samtidigt utgör en gärning som är föremål för åtal.

De sanktioner som kan bli aktuella för företagen är desamma som enligt gällande rätt, t.ex. återkallelse av tillstånd och sank- tionsavgift. De sanktioner som kan bli aktuella såvitt gäller fysiska personer i ledningsorganet för ett svenskt företag är förbud att utöva ledningsuppdrag i ett värdepappersinstitut samt sanktions- avgift. Sanktionsavgift för fysiska personer ska bestämmas till högst ett belopp som motsvarar fem miljoner euro eller, i de fall beloppet blir högre och kan beräknas, till två gånger beloppet av de vinster som har erhållits eller de kostnader/förluster som har undvikits genom överträdelsen.

Bestämmelsen om ingripande mot fysiska personer i ett instituts eller en börs ledningsorgan ska tillämpas också på utländska företag som hör hemma utanför EES och driver värdepappersrörelse från filial i Sverige, varvid den eller de personer som har ansvaret för ledningen av filialen ska kunna påföras en sanktionsavgift.

Det nya sanktionssystemet påverkar också beslutsordningen för sanktioner. Utredningen föreslår att Finansinspektionen, liksom tidi- gare, ska fatta beslut om sanktioner avseende juridiska personer, och även i frågor om fysiska personers underlåtenhet att anmäla förvärv och avyttringar av ett kvalificerat innehav i ett värde- pappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation. När det gäller sanktioner mot ansvariga fysiska personer i ett svenskt värde- pappersinstitut eller en börs, i fråga om överträdelser från före- tagets sida, ska Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande pröva frågor om sanktioner. Om ett sådant föreläggande inte god- känts inom föreskriven tid får Finansinspektionen ansöka hos Förvalt- ningsrätten i Stockholm om att sanktionen ska beslutas.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (kapitel 14)

Enligt MiFID II ska medlemsstaterna senast den 3 juli 2016 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvän- diga för att genomföra direktivet. De nationella bestämmelserna ska tillämpas från och med den 3 januari 2017, med vissa undantag. MiFIR ska, med vissa undantag, börja tillämpas från och med den 3 januari 2017. Avseende MiFIR innebär detta att nuvarande bestäm-

34

SOU 2015:2

Sammanfattning

melser i den svenska lagen som motsvarar bestämmelser i MiFIR ska upphöra att gälla den 3 januari 2017. Några särskilda åtgärder i övrigt för att förordningen ska börja gälla i Sverige ska inte vidtas och några övergångsbestämmelser behövs inte. När det gäller MiFID II ska de ändringar i lagen om värdepappersmarknaden som utredningen har föreslagit börja gälla den 3 januari 2017, med undan- tag för bestämmelserna om en CTP:s skyldighet att samla in och offentliggöra information om handel med obligationer, struktu- rerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat. Dessa reg- ler ska tillämpas från och med den 3 september 2018.

35

Summary

Introduction

In May 2014 the European Parliament and the Council adopted a Directive (MiFID II)1 and a Regulation (MiFIR)2 on markets in financial instruments, see Annexes 4 and 5. These legal instruments replace the MiFID of 2004.3

MiFID II and MiFIR contain a number of rules, mainly for invest- ment firms and regulated markets. The new legal instruments entail partly the transfer of a large proportion of the rules in the 2004 Directive more or less unchanged to the MiFID II, and partly the introduction of new rules or more detailed rules than those of the 2004 Directive. Some of the rules in the 2004 Directive – for example on transparency – are now found in MiFIR. This Regulation also contains entirely new rules.

The main remit of the Inquiry has been to analyse what changes are required in current Swedish regulations in order to implement the new legal instruments. Moreover, the remit included reviewing some issues concerning financial advisory services that are not currently subject to licensing and commercial law regulation, con- sidering whether these advisory services should also be subject to licensing and commercial law regulation and if so draw up the necessary legislative proposals.

1Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU.

2Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012.

3Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC.

37

Summary

SOU 2015:2

After an introduction, in which the conditions for the Inquiry and its work are described (Chapter 2), the report describes the background to the new legal instruments, which are presented briefly (Chapter 3). There then follows a chapter with some general prin- ciples (Chapter 4). The report proposals are presented in Chapters 5– 14. The Inquiry’s main proposals from the different chapters are presented below.

Scope etc. (Chapter 5)

MiFID II and MiFIR, in common with the 2004 Directive, are applicable to certain services and activities referring to financial instruments. Thus when services and activities concern financial instruments they are subject to licensing and must be conducted in accordance with the MiFID II and MiFIR rules. The definition of the term financial instrument in the MiFID II is by and large the same as in the 2004 Directive. One new feature is that emission allowances are financial instruments under MiFID II and the Inquiry proposes that Swedish rules be changed so that this is stated in the Securities Market Act (2007:528). The investment services and activities that are subject to licensing requirements are also mainly the same in MiFID II and the 2004 Directive. However, the In- quiry proposes some adjustments in the designation and definition of the services and activities in the legislative text to achieve implementation that is closer to the Directive. One new feature in substance is operation of an organised trading facility (OTF), which is a new type of trading venue for financial instruments. The In- quiry proposes that this activity be included as a new investment activity subject to licensing in the Securities Market Act.

Several of the provisions in MiFID II, including most of the investor protection rules, are also applicable when an investment firm sells or provides advisory services on structured deposits4, which are not financial instruments as such. The Inquiry proposes that this extension of scope also be introduced in Swedish law.

4 Deposits made to credit institutions, in which the interest or return is determined by an index, one or more financial instruments, commodities or an exchange rate.

38

SOU 2015:2

Summary

Under MiFID II a number of firms, occurrences and activities are outside its scope. By and large the exemptions are the same as in the 2004 Directive with some minor differences, for example as regards some activities referring to commodity derivatives and emission allowances. It is also clear from MiFID II that central securities depositories – called “centrala värdepappersförvarare” in Swedish law – will be exempted. The Inquiry proposes that the exemptions under Swedish law be adapted to the changes mentioned.

Infrastructure of the securities market (Chapter 6)

Many of the provisions of MiFID II and MiFIR concern the infra- structure of the securities market, i.e. the different types of trading venues (regulated market, MTF5 and OTF) that exist, how they should be organised and how trading should be conducted there and outside the market places. Also included in this area are issues concerning transparency (i.e. publication of orders and transactions), requirements of investment firms that conduct algorithmic trading, transaction reporting and position limitats when trading in com- modity derivatives and emission allowances. The new data reporting services also constitute part of the infrastructure of the securities market.

As mentioned, the Inquiry proposes that operation of an OTF be included as a new investment activity subject to licensing in the Act. In addition, the Inquiry proposes some adjustments to the Swedish definitions of regulated market and MTF to achieve regulation that is more in line with the Directive.

MiFID II contains a number of detailed rules for trading in regulated markets. The Inquiry proposes that the new require- ments in MiFID II for synchronisation of clocks, trading systems with sufficient capacity and resilience, written agreements on market making activities, transparent and non-discriminatory fee structures and rules on co-location and tick sizes be included in the Securities Market Act. The Inquiry also proposes that the rules on suspension and removal of a financial instrument from trading be adapted to

5 Acronym for the English term multilateral trading facility, MTF, see definition in Article 4.1.22 of MiFID II.

39

Summary

SOU 2015:2

the requirements of MiFID II. This means that an explicit rule will be included in the Act concerning suspension and removal decided by an operator of a trading venue and how this is to be commu- nicated to Finansinspektionen (the Swedish Financial Supervisory Authority). Most of the rules for regulated markets should also apply to MTF´s and OTF´s. The Inquiry also proposes that an MTF could be registered as an SME (small and medium-sized enter- prises) growth market. Small and medium-sized enterprises are companies with an average market value of less than EUR 200 million. Such registration means some relaxation in the requirements for admission to trading and to information about issuers.

Several of the provisions in the directly effective Regulation (MiFIR) have no equivalent in Swedish law. This applies for example to the requirements to trade derivatives in a marketplace, some rules concerning central counterparties for clearing, rules on bench- marks and the obligation of investment firms to trade shares on a trading venue. These rules will not entail any legislative amend- ments.

The rules concerning transparency, i.e. the requirements to publish orders and transactions for financial instruments are found in MiFIR. The same applies to the rules on documentation of orders and transactions and reporting transactions to the competent authority. The rules on systematic internalisers, i.e. investment firms which systematically deal on their own account when exe- cuting client orders outside a regulated market, are now found in MiFIR. In view of this, the Inquiry proposes that the current provisions on transparency, documentation of orders and trans- actions, transaction reporting and on systematic internalisers be removed from the Securities Market Act.

In MiFID II there are, in relation to the 2004 Directive, new rules concerning limits for position management and reporting positions in commodity derivatives and emission allowances etc. The Inquiry proposes that the Securities Market Act prescribe that Finansinspektionen must establish quantitative thresholds for the positions in commodity derivatives an individual person or an indi- vidual firm can hold. Operators of trading venues must monitor the positions in commodity derivatives that individuals or firms hold and must be able to force a termination or reduction of a position and also be able to force the holder of a large or dominant position

40

SOU 2015:2

Summary

to provide liquidity back to the market. Moreover, operators of trading venues which trade commodity derivatives, emission allowan- ces or derivatives thereof, must publish a weekly report with the aggregate positions in the relevant financial instruments. The market operator must also provide on a daily basis more detailed infor- mation showing a breakdown of positions per holder to Finans- inspektionen.

As a result of MiFID II a number of data reporting services are subject to licensing. This is a matter of providing an “approved publication arrangement” (APA), of being a “consolidated tape provider” (CTP) and providing an “approved reporting mechanism” (ARM). An approved publication arrangement (APA) means that someone publishes transactions on behalf of an investment firm in accordance with the transparency rules of MIFIR. A consolidated tape provider (CTP) provides a consolidated view of transactions from several different trading venues and participants, which facilitates for market participants to gain access to relevant information. Finally, an approved reporting mechanism (ARM) reports transactions to the competent authorities or the European Securities and Markets Authority (ESMA) on behalf of an investment firm. This mainly refers to transaction reporting under MiFIR. The licensing condi- tions and the requirements of licensed firms are similar to the conditions and requirements applicable to investment firms. The Inquiry proposes that this be provided for in a separate chapter of the Securities Market Act.

MiFID II includes a number of rules concerning algorithmic trading and algorithmic high frequency trading. The rules aim to deal with the risks and problems associated with this type of activity. The provisions of MiFID II are directed at both investment firms’ own trading and at their trading on behalf of clients. The rules are “new” in the sense that previously there were no binding rules in the area in any directive or regulation. The Inquiry proposes that an investment firm that conducts algorithmic trading on its own behalf must, in accordance with the provisions of MiFID II, have effective systems and risk controls to ensure that the firm’s trading systems are resilient and have sufficient capacity. The system must have the necessary thresholds, limits and filters to prevent incorrect orders and to prevent the system functioning in a way that disrupts the market. The firm must also have effective systems and controls

41

Summary

SOU 2015:2

to ensure that the algorithmic trading is not used for market abuse or to violate trading rules in the trading venue where the trading takes place. The firm in question must have continuity arrange- ments that can deal with any failure of its trading systems. In addition, firms must notify the competent authority and the trading venue where the trading takes place of their arrangements in these respects. The competent authority may require an investment firm

– on a regular or ad hoc basis – to provide a description of the nature of its algorithmic trading strategies, details of the trading parameters or limits to which the system is subject and the controls that the firm has in place to ensure compliance with the rules. Even if an investment firm does not itself engage in algorithmic trading, it may have clients that do so, for example in that they use “direct electronic access”. For this reason MiFID II includes provisions on controls and responsibilities for investment firms that provide direct electronic access. The Inquiry proposes that provisions be included in the Securities Market Act stipulating that these firms must have effective systems and controls in place to ensure proper assessment of the suitability of clients to whom the service is provided. There must be trading and credit thresholds that clients may not exceed, and trading must be monitored so that the firm can prevent trading that could create risks to the investment firm itself or that could create a disorderly market or could be contrary to the Market Abuse Regulation (Regulation of the European Parlia- ment and of the Council [EU] 596/2014). The firm must also ensure that there is a written agreement that specifies the rights and obligations of the client and the investment firm. Firms that provide direct electronic access must also inform their competent authority as well as the relevant trading venue of this. The competent authority may require the investment firm to provide, on a regular or ad hoc basis, a description of the systems and controls that the firm has in place regarding direct electronic access.

42

SOU 2015:2

Summary

A consistent regulation of financial and investment advice (Chapter 7)

MiFID II contains a number of rules aimed at protecting investors. The rules in the Directive are, however, solely directed at invest- ment firms and are dealt with in Chapters 8 and 9. Chapter 7 deals with the national issue of whether it is possible to achieve con- sistent regulation for all providers of advisory services to consumers on investment, regardless of corporate form. The main regulation of this type of advice is in the Financial Advisory Services to Con- sumers Act (2003:362) (Advisory Services Act) and in the Securities Market Act. But activities that in themselves may entail elements of advisory services are regulated in the Insurance Mediation Act (2005:405), the Insurance Business Act (2010:2043), the Invest- ment Funds Act (2004:46) and the Act on Alternative Investment Fund Managers (2013:561). The rules are very similar and have the same consumer protection purpose. The Inquiry proposes that the rules be completely aligned so that they are not only similar but exactly the same. Consequently, the Inquiry proposes that a pro- vision be introduced into the legislation for each corporate form that the rules on advisory services in the Securities Market Act be applicable when the firm in question provides advisory services to consumers.

Rules on benefits to or from third parties (Chapter 8)

MiFID II contains a minimum rule on benefits from third parties to independent advisors and portfolio managers. If the investment firm has informed the client that the advice is independent, the firm may not accept and retain benefits from any third party, and in its advice the firm must assess several different product pro- viders’ and issuers’ products as well as those of its own or of firms with close links to the investment firm. Nor may a portfolio manager, under the minimum rule, accept and retain benefits from third parties. If an independent advisor or portfolio manager accepts a benefit from a third party the advisor/manager must forward this benefit to the client. This rule must be introduced into Swedish law, which is also what the Inquiry proposes. However, in the

43

Summary

SOU 2015:2

opinion of the Inquiry, the minimum rule alone would not rectify the commission problems. Supervision by Finansinspektionen has shown that benefits from third parties lead to conflicts of interest and advisors putting their own interests in obtaining large com- missions before the clients’ interests. The minimum rule would not lead to sufficient reinforcement of consumer protection. The Inquiry proposes therefore that Sweden takes the opportunity to go further than the minimum rule and extend the prohibition against accepting benefits from third parties to cover all advisory services, independent or not, to non-professional clients. The same should apply to portfolio management provided to non-professional clients. The Inquiry proposes that the prohibition be designed so that benefits from a third party that may have a negative effect on clients’ interests be forbidden and that Finansinspektionen be given the right to prescribe in detail the benefits in question. This kind of commission prohibition may be designed to apply to commission that entails a negative impact on clients’ interests, without applying to commission that does not. As previously mentioned, the Inquiry proposes that the same rules should apply to all advisors, regardless of corporate form. This means in the area of commission that the prohibition on accepting and retaining benefits from third parties that may have a negative impact on clients’ interests will also apply to insurance companies and insurance intermediaries when they provide financial advice to consumers in the course of their ordi- nary business.

The Inquiry also proposes that Sweden goes further than required by the Directive as regards the requirements to be met in order to be called an independent advisor. Under the minimum rule an independent advisor may give advice on its own products as long as the advisor’s range of products includes a sufficient number of external products. The Inquiry proposes that the requirement be tightened so that only those advising on external products may call themselves independent advisors. These provisions will also apply to insurance companies and insurance intermediaries.

Apart from the rules specifically applicable to investment advice and portfolio management, MiFID II also includes general pro- visions on benefits from third parties that apply to all investment services. The rules mean that an investment firm, when rendering services to clients, may not accept benefits from anyone other than

44

SOU 2015:2

Summary

the client, unless the client has been informed of the benefit and the benefit is designed to enhance the quality of the service con- cerned and does not prevent the firm from complying with its duty to act in the best interest of its clients. This rule already exists in Finansinspektionen’s Regulations. The Inquiry proposes that the rule be incorporated into the Securities Market Act.

Other investor protection and conduct of business rules (Chapter 9)

Apart from the rules concerning benefits from third parties MiFID II contains a number of stricter requirements and new regulations in the area of client protection. These apply to the rules on compe- tence requirements, assessment of suitability, information on appropriateness of advice, packaged products, conflicts of interest and rules on developing and distributing products. These rules, together with new rules on recording and other documentation of orders are dealt with in Chapter 9.

Under MiFID II investment firms must ensure that the natural persons that provide investment advice as well as the natural per- sons that provide information on financial instruments, investment services or ancillary services have the knowledge and competence required to fulfil their obligations. The criteria used to assess know- ledge and competence are to be published. The Inquiry proposes that a provision on this be incorporated into the Securities Market Act and that Finansinspektionen be entitled to issue more detailed regulations on competence requirements.

The rules concerning assessment of suitability for investment advice and portfolio management in MiFID II are by and large the same as in the 2004 Directive. The rules stipulate that firms must obtain information about clients’ knowledge and experience in the investment field, about the client’s financial situation and about the client’s investment objectives, so as to be able to use the informa- tion obtained to give suitable advice or propose a suitable manage- ment strategy. In MiFID II the rules have been developed somewhat to specify that the information about the client’s finan- cial situation must include the client’s ability to bear losses and the information on the client’s investment objectives must include the

45

Summary

SOU 2015:2

client’s risk tolerance, and suitability is to be assessed, particularly in relation to this and the client’s ability to bear losses. In addition there is a new provision that firms recommending a package of bundled services or products – for example an investment together with a loan – must consider in their assessment whether the overall bundled package is suitable. Another new feature compared with the 2004 Directive is that an investment firm must inform the client whether the firm will provide periodic assessment of the suitability of the financial instruments recommended to them. Another new provision in relation to the 2004 Directive is that an investment firm providing investment advice must inform the client why the advice given by the firm is suitable. The information must be provided in written form before the transaction proposed by the firm takes place, and it must state how the advice meets the needs, preferences and other characteristics of the client. The In- quiry proposes that the provisions in the Securities Market Act be amended to include the new requirements.

In the area of conflict of interest the Inquiry proposes that the current rules on conflict of interest, in line with the system of the Directive, be broken down into one rule imposing requirements on the organisation of firms and another imposing requirements on identification, prevention and handling of conflicts of interest, as well as in some cases providing information to clients. This break- down facilitates interpretation and application of the rules. The Inquiry also proposes that firms provide information to clients concerning conflicts of interest in a durable medium, and the infor- mation should be sufficiently detailed to enable the client to make an informed decision with respect to the investment service or ancillary service in the context of which the conflict of interest arises. The Inquiry also proposes that the Securities Market Act be supplemented with a provision that investment firms may not remunerate or assess the performance of their staff in a way that conflicts with the firm’s obligation to safeguard clients’ interests. The firms must in particular avoid remuneration systems that may lead to staff recommending a particular financial instrument to a non-professional client when the firm should have proposed another instrument which would better meet that client’s needs.

MiFID II regulates the situation where an investment firm pro- vides a package solution consisting of an investment service together

46

SOU 2015:2

Summary

with another service or product, or where the provision of a service or product is a condition for another service or product. One example of this kind of “package” is a securities institute providing a custody service (safe-keeping of financial instruments) together with custodial credit (lending). The Inquiry proposes that a pro- vision be included in the Securities Market Act stipulating that investment firms that provide a package solution consisting of an investment service bundled with another service or product, or that stipulate that provision of a service or product is a condition for another product or service, must inform the client whether it is possible to buy the different components of the package separately and of the cost of each separate component. In the event that the package in itself entails a heightened risk compared with provision of the different components separately, the firm must inform the client how the different components affect the risk level.

MiFID II stipulates that investment firms must have a process for the approval of financial instruments developed for sale to the firm’s clients. The process is to be designed so that the firm identi- fies a target market of end clients for which the financial instru- ment in question is adapted. This may consist for example of con- sumers with certain experience or a certain risk profile. On the basis of the intended target market, the investment firm must assess whether the instrument in question is typically suitable, for example as regards the risks associated with an investment. The assessment must also include the changes that may occur, for example value changes due to market events. When the instrument has been through the approval process and constitutes a part of the invest- ment firm’s offer, the firm must periodically review the instrument

– taking into account any events that could materially affect the target market – to assess whether the target market and distri- bution are still suitable. There are similar rules for investment firms that do not themselves produce investment products but distribute those of others, stipulating that the firm should have arrangements in place to obtain information concerning the product approval process, and be able to understand the characteristics of the instru- ment in question and the intended target market. The firm should also ensure that the instruments are distributed to the intended target market and only offered to clients when it is in the clients’ interest. The Inquiry proposes that provisions be included in the

47

Summary

SOU 2015:2

Securities Market Act on the product approval process that corre- spond to the provisions of the Directive.

MiFID II contains provisions stipulating that investment firms must record telephone conversations intended to result in trans- actions in financial instruments when dealing on own account or on behalf of clients. Electronic communication for the same pur- pose must be retained. The records must be kept for five years – or longer where requested by the competent authority, though no more than seven years – and be provided to the client involved on request. Clients’ orders received otherwise than via telephone or electronic communication must be documented in a durable medium. The Inquiry proposes that provisions be included in the Securities Market Act on recording etc. that correspond to the provisions of the Directive.

Cross-border activities (Chapter 10)

The rules governing cross-border activities in MiFID II are, for European firms, by and large the same as in the 2004 Directive. The changes in this area consist of the rules on branches also being applicable when an investment firm uses a tied agent in another Member State. New in MiFID II are rules on firms from countries outside the EEA that establish branches within the EEA. The In- quiry proposes in this area that Sweden utilise the opportunity offered by MiFID II to impose a requirement that firms outside the EEA must establish a branch in order to provide investment services in Sweden.

Corporate governance etc. (Chapter 11)

MiFID II supplements the generally formulated requirements that boards of directors and managing directors of investment firms and market operators must be of sufficiently good repute, possess sufficient knowledge, skills and experience, with provisions that the board of directors and managing director must collectively have sufficient knowledge, skills and experience to understand the firm’s activities in general and risks of the business in particular. All of the board members as well as the managing director must act with

48

SOU 2015:2

Summary

honesty, integrity and independence of mind to be able to effect- tively assess and challenge the decisions of senior management and to monitor decision-making. The Directive also contains a restric- tion on the number of directorships a person may hold at the same time. Applicable to all firms is that a general reasonability assess- ment must be made of the number of directorships an individual board member should have. The assessment is dependent on the nature, scale and complexity of the business. For firms of consider- able size there is also an explicit quantitative restriction. The In- quiry assesses that the requirements of the Directive concerning the board and its members and the managing director of invest- ment firms are already implemented through the provisions imple- menting corresponding requirements under the Capital Require- ments Directive6. The Inquiry proposes that the corresponding provisions for market operators – concerning the collective know- ledge and experience of the board, restriction on the number of directorships members of management may hold and the require- ment to commit sufficient time to be able to perform their func- tions – shall be included in the Securities Market Act. The more specific requirements in MiFID II concerning the board and its members as well as the managing director in a market operator are to be implemented through agency regulations.

MiFID II imposes requirements on corporate governance by the management body. In Swedish law the management body refers to the board of directors or the board of directors and the managing director. The requirements are generally worded. The management body must design and implement (or monitor implementation of) governance arrangements that ensure effective and prudent manage- ment of the organisation, including the segregation of duties in the firm and prevention of conflicts of interest. This is specified in more detail for investment firms. The management body must define, approve and oversee the organisation of the firm as regards the provision of investment services. When designing the organi- sation, the nature, scale and complexity of the business must be taken into account. The management body must also define, approve

6 Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit insti- tutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC.

49

Summary

SOU 2015:2

and oversee a policy as to the services, activities, products and operations offered or provided by the firm. This is to be in accordance with the risk tolerance of the firm and taking into account the characteristics and needs of the clients. The management body must also draw up a remuneration policy aiming to encourage fair treatment of clients and avoid conflicts of interest. Finally, the management body must monitor and periodically assess the firm’s governance arrangements and policies for provision of services and take appropriate steps to address any deficiencies. The management body must also have access to all information needed to oversee and monitor management decision-making. The Inquiry proposes that a catalogue of the board of directors and managing director’s tasks be included in the Securities Market Act.

Supervision (Chapter 12)

Implementation of MiFID II entails some expansion of Finans- inspektionen’s supervisory tools. In this respect the Inquiry pro- poses that Finansinspektionen’s supervisory toolbox be supplemented by the ability to apply for attachment to secure a claim relating to a financial penalty, the right to prohibit actions that may be assumed to violate the law or MiFIR (including the right to prohibit some professional activities), the right to require a person to take action to reduce the size of a position or exposure, the right to restrict a person’s ability to enter into a commodity derivative, and the right to stop marketing or sale of financial instruments or structured deposits if an investment firm has failed to develop or apply an effective process for product development, or if the firm has other- wise failed to comply with the product development process.

MiFID II regulates cooperation between competent authorities in different Member States and cooperation between European supervisory authorities. In the opinion of the Inquiry, after some minor amendments the current Swedish rules fulfil the require- ments of the Directive concerning collaboration and exchange of information between the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) and the European Securities and Markets Autho- rity (ESMA).

50

SOU 2015:2

Summary

One new feature in MiFID II is the provisions on mechanisms and protection for whistle-blowers. The Directive imposes require- ments partly for effective mechanisms for reporting and protection of persons reporting infringements to the competent authority and partly for firms subject to licensing to have in place appropriate procedures for internal reporting. An employee who reports serious infringements must be protected against retaliation, discrimination or other types of unfair treatment. In addition, the identity of both the person who reports the infringements and the person allegedly responsible (if it is a natural person) must as a general rule be pro- tected. The purpose of special reporting systems, called whistle- blower systems, is to make it possible primarily for all staff to report serious events without fear of reprisals. The Inquiry pro- poses that the obligation of competent authorities to set up effect- tive procedures to receive and follow up reports of infringements be implemented through regulations at ordinance level. As regards protection of identity, in the assessment of the Inquiry this has been taken care of by Chapter 30, Section 4 b of the Public Access to Information and Secrecy Act (2009:400) that was recently intro- duced to implement the corresponding provision of the Capital Requirements Directive. However, the Inquiry proposes that the Public Access to Information and Secrecy Act be supplemented by a provision stipulating that anonymity will also apply to a natural person that is identified in a report as responsible for an infringe- ment. The Inquiry also proposes that the existing provision in the Securities Market Act stipulating that investment firms must have appropriate systems for dealing with reports on alleged irregularities within the firms, is also to apply to market operators and suppliers of data reporting services.

Interventions (Chapter 13)

The provisions on administrative sanctions and measures in MiFID II differ substantially from the corresponding provisions of the 2004 Directive, which were designed to direct Member States to ensure that there were effective sanctions in place against infringements of the provisions of the Directive. The more detailed wording of the sanctions was then left to each Member State. The provisions of

51

Summary

SOU 2015:2

MiFID II are considerably more detailed. They specify the infringe- ments that may give rise to sanctions; that natural persons in firms’ management bodies may be subject sanctions; the various types of sanctions that should exist and the size of fines. To implement these provisions the Inquiry proposes that for Swedish investment firms, market operators and Swedish suppliers of data reporting services it be specified which provisions of the Act and MiFIR that may entail intervention for an infringement. If a Swedish invest- ment firm, a market operator or a Swedish supplier of data repor- ting services has infringed a provision of the Securities Market Act or of MiFIR, it must be possible to impose sanctions on the firm. In such cases it shall also be possible to impose a sanction on a member of the board or a managing director of the firm or market operator, or their substitute, if the person in question intentionally or through gross negligence has acted to cause the infringement. This only applies, however, if the firm’s infringement is of a serious nature. A provision is also to be introduced into the Act to the effect that no intervention is to be made if the infringement at the same time constitutes a prosecutable act.

The sanctions that may be relevant to firms are the same as under current law, for example withdrawal of licences and financial penalties. The sanctions that may be relevant as regards natural persons in the management body of a Swedish firm are prohibition of exercising management functions in an investment firm and financial penalties. Financial penalties for natural persons are to be set at a maximum of an amount corresponding to EUR 5 million or, where the amount is higher and can be determined, at twice the amount of the benefit derived from the infringement.

The provision concerning intervention against natural persons in an investment firm´s or market operator´s management body is also to be applied to foreign firms situated outside the EEA and conducting securities operations from a branch in Sweden, in which case it shall be possible to impose a financial penalty on the person or person responsible for management of the branch.

The new system of sanctions also affects the decision-making procedure for sanctions. The Inquiry proposes that Finansinspek- tionen, as before, is to decide on sanctions referring to legal per- sons, and also on matters concerning natural persons’ failure to report acquisitions and disposals of a qualified holding in an investment

52

SOU 2015:2

Summary

firm, a market operator or a Swedish clearing organisation. As regards sanctions against natural persons responsible in a Swedish invest- ment firm or a market operator, as regards infringements on the part of the firm, Finanspektionen is to consider sanctions issues through sanctions orders. If such an order is not approved within the period prescribed Finansinspektionen may apply to the County Administrative Court in Stockholm for the sanction to be decided.

Entry into force and transitional provisions (Chapter 14)

Under MiFID II Member States shall adopt and publish, by 3 July 2016, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the Directive. The national provisions are to be applied as of 3 January 2017, with some exceptions. With some exceptions, MiFIR is to start to be applied as of 3 January 2017. Regarding MiFIR, this means that the current provisions in Swedish legislation that correspond to the provisions of MiFIR are to cease to apply on 3 January 2017. No special measures in other respects to ensure that the Regulation starts to be applied in Sweden will be taken and no transitional provisions are necessary. As regards MiFID II, the amendments to the Securities Market Act proposed by the Inquiry will come into force on 3 January 2017, with the exception of the provisions on the obligation of a CTP to collect and publish information on trading in bonds, structured financial products, emission allowances and derivatives. These rules will be applied as of 3 September 2018.

53

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden2

dels att 9 kap. 2–10 §§, 10 kap., 11 kap. 9–11 §§ och 25 kap. ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 9 kap. 2, 9 och 10 §§ samt rubriken närmast före 11 kap. 9 § ska utgå,

1 Jfr Europarådets och parlamentets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EU och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.214, s. 349, Celex 32014L0065), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappers- avveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direk- tiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1, Celex 32014R0909).

2 Senaste lydelse av tidigare

8 kap. 8 e § 2014:985

25 kap. 8 § 20 2014:985

8 kap. 21 a § 2013:579

25 kap. 9 § 2014:985

8 kap. 22 a § 2013:579

25 kap. 10 § 2014:985

8 kap. 22 b § 2013:579

25 kap. 12 § 2012:197

8 kap. 36 § 2011:831

25 kap. 13 § 2012:197

8 kap. 37 § 2010:2075

25 kap. 22 § 2008:283

rubriken närmast före

25 kap. 24 § 2012:197

8 kap. 21 a § 2013:379

25 kap. 25 § 2014:985

12 kap. 6 b § 213:554

25 kap. 26 § 2014:985

Rubriken närmast före

25 kap. 27 § 2014:985

12 kap. 6 b § 2014:554

25 kap. 28 § 2014:985

25 kap. 1 § 2014:985

rubriken närmast före

25 kap. 1 a § 2014:985

25 kap. 8 § 2014:985

25 kap. 1 b § 2014:985

rubriken närmast före

25 kap. 1 c § 2014:985

25 kap. 22 § 2008:283

25 kap. 4 § 2014:985

rubriken närmast före

25 kap. 5 § 2012:197

25 kap. 25 § 2014:985

55

Författningsförslag SOU 2015:2

dels att nuvarande 8 kap. 8 e § ska betecknas 8 kap. 8 f §, 8 kap. 13 § ska betecknas 8 kap. 17 §, 8 kap. 14 § ska betecknas 8 kap. 33 §, 8 kap. 15–21 §§ ska betecknas 9 kap. 1–7 §§, 8 kap. 21 a och 22 §§ ska betecknas 9 kap. 9 och 10 §§, 8 kap. 22 a–27 §§ ska betecknas 9 kap. 18–24 §§, 8 kap. 28 § ska betecknas 9 kap. 27 §, 8 kap. 29–32 ska betecknas 9 kap. 29–32 §§, 8 kap. 33 § ska be- tecknas 9 kap. 34 §, 8 kap. 34–36 ska betecknas 9 kap. 36–38 §§, 8 kap. 37–40 §§ ska betecknas 9 kap. 40–43 §§, 8 kap. 41 § ska be- tecknas 9 kap. 45 §, 8 kap. 42 § ska betecknas 8 kap. 35 §, 9 kap. 1 § ska betecknas 9 kap. 35 §, och 12 kap. 6 b § ska betecknas 12 kap. 6 f §,

dels att 1 kap. 1–4, 5 och 5 a §§, 2 kap. 1, 2 och 5 §§, 4 kap. 4– 6 §§, 5 kap. 1, 4 och 6 §§, 6 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 8 kap. 2 och 10 §§, och de nya 8 kap. 17 och 35 §§, de nya 9 kap. 1–7, 10, 20–24, 27, 29–32, 34–37, 41–43 och 45 §§, 11 kap. 2, 3 och 12 §§, 12 kap. 2 och 10 §§, 13 kap. 7, 9, 12 och 17 §§, 22 kap. 1 och 2 §§, 23 kap. 1, 2, 3, 4–6, 7, 8 och 12 §§, rubrikerna till 8 och 9 kap. samt rubrikerna närmast före 11 kap. 12 § och 13 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 7 § ska lyda ”Styrelsens och verkställande direktörens ansvar”,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 8 e § ska sättas närmast före 8 kap. 8 f §, rubriken närmast före 8 kap. 13 § ska sättas närmast före 8 kap. 17 §, rubriken närmast före 8 kap. 14 § ska sättas närmast före 8 kap. 33 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 15 § ska sättas närmast före 9 kap. 1 §, rubriken närmast före 8 kap. 19 § ska sättas närmast före 9 kap. 5 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 21 § ska sättas närmast före 9 kap. 7 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 21 a och 22 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 9 och 10 §§, rubrikerna närmast före 8 kap. 23 och 24 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 20 och 21 §§, rubrikerna närmast före 8 kap. 26 och 27 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 23 och 24 §§, rubrikerna närmast före 8 kap. 28 § ska sättas närmast före 9 kap. 27 §, rubriken närmast före 8 kap. 29 § ska sättas närmast före 9 kap. 29 §, rubriken närmast före 8 kap. 33 § ska sättas närmast före 9 kap. 34 §, rubrikerna närmast före 8 kap. 34 och 37 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 36 och 40 §§, rubrikerna närmast före 8 kap. 40 och 41 §§ ska sättas närmast före 9 kap. 43 och 45 §, rubriken närmast före 8 kap. 42 ska sättas närmast före 8 kap. 35 §, rubriken närmast före 9 kap. 1 § ska sättas närmast före 9 kap. 35 §, och rubriken närmast före 12 kap. 6 b § ska sättas närmast före 12 kap. 6 f §,

56

SOU 2015:2

Författningsförslag

dels att det ska införas tre nya kapitel, 10 kap., 15 a kap. och 25 kap., av följande lydelse,

dels att det ska införas 73 nya paragrafer, 1 kap. 4 a–4 c §§, 2 kap. 5 a §, 4 kap. 7 §, 8 kap. 8 e, 13–16, 18–32 och 34 §§, 9 kap. 8, 11–17, 25, 26, 28, 33, 39, 44, 46 och 47 §§, 11 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 3 a, 4 a–4 c och 13–16 §§, 12 kap 6 b–6 e §§, 13 kap. 1 a–1 i, 2 a, 6 a och 16 a §§, 23 kap. 3 a och 3 b §§ och 24 kap. 8 a § av följande lydelse,

dels att det närmast före 1 kap. 4 a, 4 b, och 4 c §§, 8 kap. 18, 23, 27, 28, 31, 32, och 34 §§, 9 kap. 8, 15 och 47 §§, 11 kap. 13 §, och 13 kap. 16 a § ska införas nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §3

I denna lag finns bestämmelser om värdepappersmarknaden.

I 2–11 kap. finns särskilda

I 2–9 och 11 kap. finns sär-

bestämmelser

om

värdepappers-

skilda bestämmelser om värde-

rörelse, i 12–18 kap. om börs-

pappersrörelse, i 10 kap. om leve-

verksamhet

m.m.

och

i 19–

rantörer

av

datarapporterings-

21 kap. om clearingverksamhet. I

tjänster,

i 12–18 kap. om

börs-

22–26 kap. finns vissa gemen-

verksamhet

m.m. och

i 19–

samma bestämmelser.

 

21 kap. om clearingverksamhet. I

 

 

 

 

22–26 kap. finns vissa gemen-

 

 

 

 

samma bestämmelser.

 

För sådan clearingverksamhet

För sådan clearingverksamhet

som avses i 5 § 6 b gäller endast

som avses i 4 c § 1.b gäller endast

följande bestämmelser i

denna

följande

bestämmelser i

denna

lag:

 

 

 

lag:

 

 

 

1 kap. 11 och 12–14 §§ om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelandeförbud och ansvar,

23 kap. 1 § första och andra styckena, 2 §, 4 § första stycket samt 7, 11, 12 och 14 §§ om tillsyn,

– 25 kap. 1, 2, 6, 8–11, 17 samt

– 25 kap. 6, 8, 9, 11, 14, 16–18,

25–29 §§ om ingripanden, och

20, 21 samt 38–41 §§ om ingrip-

 

anden, och

 

 

3 Senaste lydelse 2013:288.

 

57

Författningsförslag SOU 2015:2

– 26 kap. 1 § om överklagande.

 

 

 

 

 

Ytterligare bestämmelser om

Ytterligare bestämmelser om

sådan

clearingverksamhet

som

sådan

clearingverksamhet

som

avses

i 5 § 6 b finns i Europa-

avses i 4 c § 1.b finns i Europa-

parlamentets och rådets förord-

parlamentets och rådets förord-

ning

(EU) nr 648/2012

om

ning

(EU) nr 648/2012

om

OTC-derivat, centrala motparter

OTC-derivat, centrala motparter

och

transaktionsregister

och

och

transaktionsregister

och

lagen (2013:287) med komplet-

lagen (2013:287) med komplet-

terande bestämmelser till EU:s

terande bestämmelser

till EU:s

förordning om OTC-derivat,

förordning om OTC-derivat,

centrala motparter och trans-

centrala motparter och trans-

aktionsregister.

 

aktionsregister

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

För utländska företags verk-

För utländska företags verk-

samhet i Sverige gäller bestäm-

samhet i Sverige gäller i tillämp-

melserna i denna lag i tillämpliga

liga delar bestämmelserna i denna

delar. För filialer till utländska

lag och i Europaparlamentets och

företag gäller i övrigt lagen

rådets

förordning

 

(EU)

(1992:160) om utländska filialer

nr 600/2014 av den 15 maj 2014

m.m.

 

 

om marknader

för

finansiella

 

 

 

instrument och om ändring av

 

 

 

förordning (EU)

nr

648/2012.

 

 

 

För filialer till utländska företag

 

 

 

gäller i övrigt lagen (1992:160)

 

 

 

om utländska filialer m.m.

 

 

 

3 §

 

 

 

 

I fråga om europabolag och

I fråga om europabolag och

europakooperativ som har

ett

europakooperativ

som har ett

sådant förvaltningssystem

som

sådant förvaltningssystem

som

avses i artiklarna 39–42 i rådets

avses i artiklarna 39–42 i rådets

förordning (EG) nr 2157/2001

förordning (EG) nr 2157/2001

av den 8 oktober 2001 om stadga

av den 8 oktober 2001 om stadga

för europabolag eller artik-

för europabolag eller artik-

larna 37–41 i rådets förordning

larna 37–41 i rådets förordning

(EG) nr 1435/2003 av den 22 juli

(EG) nr 1435/2003 av den 22 juli

2003 om stadga för europeiska

2003 om stadga för europeiska

58

SOU 2015:2

Författningsförslag

kooperativa föreningar (SCE- föreningar) skall det som sägs i följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller dess leda- möter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

kooperativa föreningar (SCE- föreningar) ska det som sägs i följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller dess leda- möter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

1 kap. 11 § om tystnadsplikt i fråga om värdepappersbolag,

1 kap. 13 § om meddelandeförbud,

3 kap. 1 § första stycket 5, 12 kap. 2 § 4 och 19 kap. 3 § 4 om ledningsprövning,

8 kap. 38 § andra stycket 1

9 kap. 41 § andra stycket 1

och femte stycket om kredit

och femte stycket om kredit

m.m. till styrelseledamot,

m.m. till styrelseledamot,

– 23 kap. 11 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och närvara vid sådant sammanträde och delta i överlägg-

ningarna, samt

 

– 25 kap. 4 § om återkallelse

– 25 kap. 8 § första stycket 4

av tillstånd.

och 6 om rätt för Finansinspek-

 

tionen att ingripa mot ett företag

 

som inte uppfyller kraven i 3 kap.

 

1 § första stycket 5 och 6, 10 kap.

 

2 § 2, 12 kap. 2 § 4, eller 19 kap.

 

3 § 4 avseende dess styrelse eller

 

verkställande direktör.

Av 16 § andra stycket och 22 §

Av 16 § andra stycket och 22 §

lagen (2004:575) om europabolag

lagen (2004:575) om europabolag

samt 21 § andra stycket och 26 §

samt 21 § andra stycket och 26 §

lagen (2006:595) om europa-

lagen (2006:595) om europa-

kooperativ framgår att de i

kooperativ framgår att de i

första stycket angivna bestäm-

första stycket angivna bestäm-

melserna om styrelsen eller dess

melserna om styrelsen eller dess

ledamöter skall tillämpas också

ledamöter ska tillämpas också på

på ett europabolags eller ett

ett europabolags eller ett europa-

europakooperativs lednings- eller

kooperativs lednings- eller för-

förvaltningsorgan eller dess leda-

valtningsorgan eller dess leda-

möter.

möter.

59

I denna lag betyder
1. finansiella instrument: över- låtbara värdepapper, penning- marknadsinstrument, fondandelar och finansiella derivatinstrument,

Författningsförslag

SOU 2015:2

4 §4

1. finansiella instrument: över- låtbara värdepapper, penning- marknadsinstrument, andelar i företag för kollektiva investe- ringar, finansiella derivatinstru- ment och sådana utsläppsrätter som består av enheter som erkänts med avseende på kraven i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om änd- ring av rådets direktiv 96/61/EG,

2. överlåtbara värdepapper: sådana värdepapper utom betalnings- medel som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, till exempel:

a)aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra typer av företag samt depåbevis för aktier,

b)obligationer och andra skuldförbindelser inklusive depåbevis för sådana värdepapper, och

c)andra värdepapper som ger rätt att överlåta eller förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges i a och b, eller som resul- terar i en kontantavveckling som beräknas utifrån kurser på över- låtbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, råvaror eller andra index eller mått,

3. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, inlåningsbevis, företagscertifikat och andra instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, dock inte betalningsmedel,

4. fondandelar: andelar i värde- pappersfonder, fondföretag, alter- nativa investeringsfonder och andra företag för kollektiva inve- steringar,

4. depåbevis: värdepapper som kan bli föremål för handel på kapi- talmarknaden och som innebär äganderätt till en icke-etablerad emittents värdepapper samtidigt som de kan tas upp till handel på

4 Senaste lydelse 2013:579.

60

SOU 2015:2

Författningsförslag

en reglerad marknad och handlas oberoende av den icke-etablerade emittentens värdepapper,

5. finansiella derivatinstrument: sådana derivatinstrument som kan hänföras till någon av följande kategorier:

a)optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor eller avkastningar, eller andra derivatinstrument, finansiella index eller finansiella mått som kan avvecklas fysiskt eller kontant,

b)optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kon- tant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran, på grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan händelse som leder till att kontraktet upphör,

c)optioner, terminskontrakt, swappar och varje annat derivat- kontrakt som avser råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt att de handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform,

d)optioner, terminskontrakt, swappar, terminskontrakt som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES (forwards) och varje annat derivatkontrakt som

avser råvaror,

kan avvecklas fysiskt,

inte omnämns i c och som inte är för kommersiella ändamål, och

som anses ha egenskaper som andra derivat avseende finan- siella instrument, med utgångspunkt från bland annat om clearing och avveckling sker via erkända system för clearing eller om de är föremål för regelmässig marginalsäkerhetskrav,

e)derivatinstrument för överföring av kreditrisk,

f)finansiella kontrakt avseende prisdifferenser,

g)optioner, terminskontrakt, swappar, räntesäkringsavtal och varje annat derivatkontrakt som avser klimatvariationer, fraktavgifter, utsläppsrätter eller inflationstakten eller någon annan officiell ekono- misk statistik, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kon- tant på en av parternas begäran, på grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan händelse som leder till att kontraktet upphör, samt varje annat derivatkontrakt som

avser tillgångar, rättigheter, skyldigheter, index och åtgärder som inte tidigare omnämnts i denna punkt, och

61

Författningsförslag SOU 2015:2

– anses ha egenskaper som andra derivat avseende finansiella instrument, med utgångspunkt från bland annat om det handlas på en reglerad marknad eller en handelsplattform, om clearing och av- veckling sker via erkända system för clearing eller om de är föremål

för regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

 

 

 

 

 

 

Ytterligare bestämmelser om

Ytterligare bestämmelser om

vilka

derivatinstrument

som

vilka derivatinstrument som

omfattas av första stycket 5 d

omfattas

av

första

stycket

5 d

och g

finns i artiklarna

38

och g finns i artiklarna X och Y i

och 39

 

i

genomförandeförordningen.

 

genomförandeförordningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitioner av vissa rättsakter

 

 

 

4 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna lag betyder

 

 

 

 

 

1. direktivet om marknader för

 

 

 

finansiella

instrument:

Europa-

 

 

 

parlamentets

och

rådets

direk-

 

 

 

tiv 2014/65/EU

av

den 15 maj

 

 

 

2014 om marknader för finansiella

 

 

 

instrument och om ändring av

 

 

 

direktiv 2002/92/EG

och

av

 

 

 

direktiv 2011/61/EU,

 

 

 

 

 

 

2. förordningen om marknader

 

 

 

för finansiella instrument: Europa-

 

 

 

parlamentets och rådets förord-

 

 

 

ning (EU) nr 600/2014

 

av

 

 

 

den 15 maj 2014

om

marknader

 

 

 

för finansiella instrument och om

 

 

 

ändring

 

av

 

förordning

 

 

 

(EU) nr 648/20125,

 

 

 

 

 

 

3. genomförandeförordningen:

 

 

 

kommissionens

 

förordning

 

 

 

(EG) nr X/ZZZZ

 

 

 

av

 

 

 

den X Y ZZZZ om genomförande

 

 

 

av Europaparlamentets och rådets

5 EUT L 173, 12.6.2014, s. 84 (Celex 32014R0600).

62

SOU 2015:2 Författningsförslag

direktiv 2014/65/EU av

den

15 maj 2014 om marknader

för

finansiella instrument och om änd- ring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU,

4. marknadsmissbruksförord-

ningen: Europaparlamentets

och

rådets

förordning

(EU) nr 596/2014

av

den

16 april 2014 om

marknadsmiss-

bruk (marknadsmissbruksförord- ning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommis- sionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG6, och

5. öppenhetsdirektivet: Europa- parlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 decem- ber 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplys- ningar om emittenter vars värde- papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om änd- ring av direktiv 2001/34/EG, senast ändrad genom Europaparla- mentets och rådets direktiv 2013/50/EU7.

6EUT L 173, 12.6.2014, s. 1(Celex 32014R0596).

7Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU av den 22 oktober 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG, EUT L 294, 6.11.2013, s. 13–27 (Celex 32013L0050).

63

Författningsförslag

SOU 2015:2

Definitioner av olika aktörer

4 b §

I denna lag betyder

1. anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett svenskt värdepappers- institut eller ett utländskt värde- pappersföretag som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finan- siella instrument,

c) placera finansiella instru- ment, eller

d) tillhandahålla investerings- rådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster,

2. behörig myndighet: i Sverige

Finansinspektionen och i särskilt angivna fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska värdepappersföre- tag och företag som driver en reg- lerad marknad eller annan mot- svarande marknad eller som har behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värde- papper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

3. börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk fören- ing som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera

64

SOU 2015:2

Författningsförslag

reglerade marknader,

4.clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

5.clearingorganisation: ett före-

tag som

har fått

tillstånd

enligt

19 kap.

eller

förordningen

(EU) nr 648/2012

att

driva

clearingverksamhet,

 

 

6.emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

7.företag i tredjeländer: före- tag som skulle vara värdepappers- företag, om dess huvudkontor eller säte var beläget inom EES,

8.godkänd rapporterings- mekanism (ARM): en person som har tillstånd att för värdepappers- instituts räkning rapportera upp- gifter om transaktioner till behöriga myndigheter eller Europeiska värdepappers- och marknads- myndigheten,

9.godkänt publiceringsarrange- mang (APA): en person aukto- riserad att för värdepappersinstituts räkning publicera rapporter om värdepappershandeln enligt artik- larna 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instru- ment,

10.handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handels- plattform (MTF) eller en orga- niserad handelsplattform (OTF),

65

Författningsförslag

SOU 2015:2

11. handelsplattform: en MTF- plattform eller en OTF-plattform,

12. kreditinstitut: bank, kredit- marknadsföretag och utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

13. leverantör av datarappor- teringstjänster: en godkänd rappor- teringsmekanism (ARM), ett god- känt publiceringsarrangemang (APA) eller en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP),

14. marknadsgarant: en person som på finansiella marknader på fortlöpande basis åtagit sig att handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instru- ment med utnyttjande av eget kapi- tal till priser som fastställts av denne,

15. marknadsoperatör: en eller flera personer som driver en eller flera reglerade marknader,

16. MTF-plattform: ett multi- lateralt system som drivs av ett värdepappersinstitut, ett utländskt värdepappersföretag eller en mark- nadsoperatör och som sammanför flera tredjeparters köp- och sälj- intressen i finansiella instrument så att detta leder till ett kontrakt i enlighet med bestämmelserna i denna lag,

17. OTF-plattform: ett multi- lateralt system som inte är en reg- lerad marknad eller en MTF-platt- form, och inom vilket flera tredje-

66

SOU 2015:2

Författningsförslag

parters köp- och säljintressen i obligationer, strukturerade finan- siella produkter, utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom sys- temet så att det leder till ett kon- trakt i enlighet med bestämmel- serna i denna lag,

18.professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 2 eller 3 §,

19.reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som drivs eller leds av en marknads- operatör, vilket sammanför eller underlättar sammanförandet av flera tredjeparters köp- och sälj- intressen i finansiella instrument så att detta leder till ett kontrakt i fråga om finansiella instrument upptagna till handel enligt det multilaterala systemets regler eller system,

20.statlig emittent: någon av följande som emitterar skuldinstru- ment:

a)Europeiska unionen,

b)en medlemsstat, inbegripet förvaltningar, organ eller en sär- skild funktion i medlemsstaten,

c)när det gäller en federal med- lemsstat, en delstat i federationen,

d)en särskild funktion för flera medlemsstater,

e)en internationell finansinsti- tution som etablerats av minst två medlemsstater och vars mål är att ordna finansiering och tillhanda- hålla finansiellt bistånd till de med- lemmar som har eller riskerar att få allvarliga finansieringsproblem,

67

Författningsförslag SOU 2015:2

f) Europeiska

investerings-

banken,

 

21. systematisk

internhandlare:

värdepappersinstitut som i en orga- niserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kund- order utanför en reglerad marknad eller en handelsplats utan att ut- nyttja ett multilateralt system,

22. tillhandahållare av konsoli- derad handelsinformation (CTP): en person som har tillstånd för att samla in rapporter om handeln med de finansiella instrument som anges i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20 och 21 i förordningen om mark- nader för finansiella instrument från handelsplatser och från ett eller flera APA samt konsolidera rapporterna till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om priser och volymer per finansiellt instrument,

23. tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en MTF-platt- form som är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med 11 kap 13 §,

24. utländskt värdepappersföre- tag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva

värdepappersrörelse,

 

25. värdepappersbolag:

ett

svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller ett kredit-

68

SOU 2015:2

Författningsförslag

marknadsbolag enligt lagen

(2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse,

26. värdepapperscentral: värde- papperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappers- avveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/20128,

27.värdepappersinstitut: värde- pappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige, och

28.värdepappersrörelse: verk- samhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet.

Definitioner av olika tjänster och verksamheter

4 c §

I denna lag betyder

1. clearingverksamhet: fortlöp- ande verksamhet som består i att

a) på clearingdeltagarnas väg- nar göra avräkningar i fråga om deras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att be-

8 EUT L 257, 28.8.2014, s. 1, Celex 32014R0909.

69

Författningsförslag SOU 2015:2

tala i svensk eller utländsk valuta, b) träda in som motpart till

både köpare och säljare av finan- siella instrument, eller

c) på annat väsentligt sätt an- svara för att förpliktelserna avveck- las genom överförande av likvid eller instrument,

2. handel för egen räkning: handel med utnyttjande av eget kapital som utmynnar i transak- tioner med ett eller flera finan- siella instrument,

3. investeringsrådgivning: till- handahållande av personliga rekommendationer till en kund, i fråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella instrument,

4. investeringstjänster och inve-

steringsverksamheter: de

tjänster

och verksamheter

som

anges i

2 kap. 1 §, i fråga

om

de

instru-

ment som avses i 1 kap. 4 §,

 

5. portföljförvaltning:

 

förvalt-

ning av värdepapper på diskretio- när basis enligt uppdrag från en- skilda kunder, om dessa portföljer innehåller ett eller flera finansiella instrument,

6. sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,

7. sidoverksamheter:

a) för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och 4 §§

b) för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och

c) för en clearingorganisation de verksamheter som anges i

70

SOU 2015:2

Författningsförslag

20 kap. 7 §, och

8. utförande av order på kun- ders uppdrag: att köpa eller sälja ett eller flera finansiella instru- ment på kunders uppdrag, inbe- gripet ingående av avtal för att sälja finansiella instrument som utfärdats av ett värdepappers- institut eller ett utländskt värde- pappersföretag vid tidpunkten för utfärdandet av dessa.

5 §9

I denna lag betyder

1.algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderpara- metrar med begränsat eller inget mänskligt ingripande,

2.börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som vidtar åtgär- der för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handelsplatsen inte i betydande grad skiljer sig från dess substansvärde och, i tillämp- liga fall, från dess preliminära sub- stansvärde,

3.certifikat: certifikat enligt definitionen i artikel 2.1.27 i för- ordningen om marknader för finansiella instrument,

4.direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en

9 Senaste lydelse 2014:985.

71

Författningsförslag SOU 2015:2

 

 

 

 

 

 

 

 

deltagare på en handelsplats ger en

 

 

 

 

 

 

 

 

person tillåtelse att använda dennes

 

 

 

 

 

 

 

 

handelskod, så att personen elek-

 

 

 

 

 

 

 

 

troniskt kan vidarebefordra order

 

 

 

 

 

 

 

 

avseende ett finansiellt instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

direkt till handelsplatsen,

 

 

8. EES:

Europeiska

ekono-

5. EES:

Europeiska

ekono-

miska samarbetsområdet,

 

 

miska samarbetsområdet,

 

 

10. filial: ett avdelnings-

6. filial: ett avdelningskontor

kontor med självständig förvalt-

med

självständig

förvaltning,

ning, varvid även ett utländskt

varvid även ett utländskt värde-

värdepappersföretags

etablering

pappersföretags

etablering

av

av flera driftställen i Sverige ska

flera driftställen i Sverige ska an-

anses som en enda filial,

 

 

ses som en enda filial,

 

 

13. hemland: det land där ett

7. hemland: det

land

där ett

företag har fått tillstånd att driva

företag har fått tillstånd att driva

sådan verksamhet som avses i

sådan verksamhet som avses i

denna lag,

 

 

 

 

 

 

denna lag,

 

 

 

 

 

 

15. kapitalbas: detsamma som

8. kapitalbas: detsamma

som

avses

i artikel 72

i Europaparla-

avses

i artikel 72

i

Europaparla-

mentets

och

rådets

förord-

mentets

och

rådets

förord-

ning (EU) nr 575/2013

 

 

av

ning (EU) nr 575/2013

 

av

den 26 juni 2013 om tillsynskrav

den 26 juni 2013

om tillsynskrav

för kreditinstitut och värde-

för kreditinstitut och värde-

pappersföretag10,

 

 

 

 

pappersföretag11,

 

 

 

 

16. koncern: detsamma som i

9. koncern:

detsamma

som i

1 kap.

11 och

12 §§ aktiebolags-

1 kap.

11 och

12 §§ aktiebolags-

lagen (2005:551), varvid det som

lagen (2005:551), varvid det som

sägs

om

moderbolag

tillämpas

sägs

om

moderbolag tillämpas

även på andra juridiska personer

även på andra juridiska personer

än aktiebolag,

 

 

 

 

 

än aktiebolag

 

 

 

 

 

18. kvalificerat

innehav:

ett

10. kvalificerat

innehav:

ett

direkt eller indirekt ägande i ett

direkt eller indirekt ägande i ett

företag, om innehavet beräknat

företag, om innehavet beräknat

på det sätt som anges

i

5 a §

på det sätt som anges

i 5 a §

representerar

10 procent

eller

representerar

tio procent

eller

10EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

11EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

72

SOU 2015:2

Författningsförslag

mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över led- ningen av företaget,

mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över led- ningen av företaget,

11.likvid marknad: en mark- nad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella instru- ment, där det ständigt finns be- redda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning utifrån

a) den genomsnittliga transak- tionsfrekvensen och transaktions- volymen under ett antal mark- nadsvillkor,

b) antalet och typen av mark- nadsaktörer, och

c) den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och sälj- kurser (spreadar),

12.matchad principalhandel: en transaktion där en mellanhand träder emellan transaktionens köp- are och säljare

a) på ett sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk, b) där båda sidor av transak-

tionen genomförs samtidigt, och

c) där transaktionen genomförs till ett pris som innebär att mellan- handen inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkänna- givna arvoden eller avgifter för transaktionen,

13.multilateralt system: ett sys- tem där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instru- ment kan interagera inom systemet,

73

Författningsförslag

SOU 2015:2

23. startkapital: det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 4.51 i förordning (EU) nr 575/2013,

14.råvaruderivat: detsamma som i artikel 2.1.30 i förordningen om marknader för finansiella instrument,

15.små och medelstora företag: ett företag som har ett genom- snittligt börsvärde som understeg 200 miljoner euro beräknat på slut- kurser för de tre föregående kalen- deråren,

16.startkapital: det kapital som för värdepappersföretag avses i

artikel 4.51

i

förordning

(EU) nr 575/2013,

 

17.statspapper: ett skuldinstru- ment som emitteras av en statlig emittent,

18.strukturerad insättning: en

insättning enligt definitionen i 2 § 3 lagen (1995:1571) om insätt- ningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas utifrån

a)ett index eller en kombina- tion av index, med undantag för ränteindex,

b)ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,

c)en råvara eller en kombi- nation av råvaror eller andra icke- fungibla tillgångar,

d)en valutakurs eller en kom- bination av valutakurser, eller

e)andra motsvarande faktorer,

19. strukturerade finansiella produkter: detsamma som i arti- kel 2.1.28 i förordningen om mark-

74

SOU 2015:2 Författningsförslag

 

 

nader för finansiella instrument,

 

 

20. teknik

för

algoritmisk

hög-

 

 

frekvenshandel:

en

teknik

för

 

 

algoritmisk handel som känne-

 

 

tecknas av

 

 

 

 

 

 

a) att infrastrukturen är avsedd

 

 

att minimera latensen genom sam-

 

 

lokalisering,

närvärdskap

eller

 

 

elektroniskt höghastighetstillträde,

 

 

b) att systemet beslutar om när

 

 

en order ska initieras, genereras,

 

 

styras eller utföras utan mänsklig

 

 

medverkan för enskilda handels-

 

 

transaktioner

eller enskilda order,

 

 

och

 

 

 

 

 

 

c) stor mängd intradagsmeddel-

 

 

anden som utgör order, bud eller

 

 

annulleringar, och

 

 

 

 

 

21. varaktigt

medium:

ett

 

 

instrument som

 

 

 

 

 

a) gör det möjligt för kunden att

 

 

bevara information som riktas till

 

 

denne personligen på ett sätt som är

 

 

tillgängligt för användning i fram-

 

 

tiden under en tid som är lämplig

 

 

med hänsyn till vad som är av-

 

 

sikten med informationen, och

 

 

 

b) möjliggör oförändrad

åter-

 

 

givning av den bevarade informa-

 

 

tionen.

 

 

 

 

 

5 a §12

 

 

 

 

Vid bedömningen av om ett

Vid bedömningen av om ett

innehav utgör

ett kvalificerat

innehav utgör

ett

kvalificerat

innehav enligt 5 § 18 ska följ-

innehav enligt 5 § 10 ska

följ-

ande bestämmelser i 4 kap. lagen

ande bestämmelser i 4 kap. lagen

(1991:980) om

handel med

(1991:980)

om

handel

med

12 Senaste lydelse 2009:365.

75

Författningsförslag

SOU 2015:2

finansiella instrument tillämpas: finansiella instrument tillämpas:

2 § första stycket 1 om depåbevis,

4 § första stycket, andra stycket 1–8, samt tredje och femte styckena, om beräkning av innehavet,

5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,

12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

13 § om aktier som ingår i handelslager,

14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt

16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter

om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instru- ment eller 23 kap. 15 § 1 denna lag, och

om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt första och andra styckena ska också tillämpas för andra an- delar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kredit- institut som bedriver finansieringsrörelse innehar till följd av verk- samhet enligt 2 kap. 1 § 6 ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att in- gripa i emittentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet. Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för aktier eller

andelar som innehas under motsvarande förutsättningar av ett ut- ländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som bedriver finansieringsrörelse.

2 kap.

1 §

För att driva värdepappersrörelse krävs tillstånd av Finansinspek- tionen, om inte något annat framgår av denna lag. Tillstånd får ges för 1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller

flera finansiella instrument,

 

2. utförande av order avseende

2. utförande av order på kun-

finansiella instrument på kunders

ders uppdrag,

76

SOU 2015:2 Författningsförslag

uppdrag,

 

 

3. handel med finansiella

in-

3. handel för egen räkning,

strument för egen räkning,

 

 

4. diskretionär portföljförvalt-

4. portföljförvaltning,

ning avseende finansiella instru-

 

ment,

 

 

5. investeringsrådgivning

till

5. investeringsrådgivning,

kund avseende finansiella instru- ment,

6. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande,

7. placering av finansiella in-

7. placering av finansiella in-

strument utan fast åtagande, och

strument utan fast åtagande,

8. drift av handelsplattformar.

8. drift av MTF-plattformar,

 

och

 

9. drift av OTF-plattformar.

2 §

Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen som ett led i rörelsen

1. förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot

medel med redovisningsskyldighet,

 

2. lämna kunder kredit för att

2. lämna kunder kredit för att

kunden, genom värdepappers-

kunden,

genom värdepappers-

bolaget, skall kunna genomföra

bolaget,

ska kunna genomföra

en transaktion i ett eller flera

en transaktion i ett eller flera

finansiella instrument,

finansiella instrument,

3.lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp,

4.utföra valutatjänster om dessa har samband med investerings- tjänster,

5.utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finan- siella instrument,

6.utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finan- siella instrument,

77

Författningsförslag

SOU 2015:2

7. utföra investeringstjänster, investeringsverksamhet och sido- tjänster avseende underliggande faktorer till sådana finansiella derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 § första stycket 5 b–d och g, och

8. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värde- pappersrörelsen,

Tillstånd enligt första stycket 8 får ges bara tillsammans med tillstånd enligt första stycket 2.

7. utföra investeringstjänster, investeringsverksamhet och sido- tjänster avseende underliggande faktorer till sådana finansiella derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 § första stycket 5 b–d och g,

8.ta emot kunders medel på konto för att underlätta värde- pappersrörelsen, och

9.utföra datarapporterings- tjänster enligt 10 kap.,

Tillstånd enligt första stycket 9 får ges bara till företag med till- stånd enligt 1 § 8 eller 9 och tillstånd enligt första stycket 8 får ges bara tillsammans med tillstånd enligt första stycket 2.

Tillstånd enligt första stycket 1 omfattar inte verksamhet som värdepapperscentral.

5 §13 Tillstånd enligt 1 § behövs inte för

1. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret och Kammarkollegiet,

2. anknutna ombud för de

2. anknutna ombud för de

verksamheter som anges i 1 kap.

verksamheter som anges i 1 kap.

5 § 1,

4 b § 1,

3.börs som driver verksamhet med stöd av sitt tillstånd,

4.försäkringsföretag med tillstånd enligt försäkringsrörelselagen,

5.företag inom en koncern som tillhandahåller investeringstjänster uteslutande till andra företag i koncernen,

6.fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investerings- tjänster, om tjänsten tillhandahålls tillfälligt i samband med annan yrkesmässig verksamhet som regleras av

13 Senaste lydelse 2013:579.

78

SOU 2015:2

Författningsförslag

a)bestämmelser i lag eller annan författning, eller

b)etiska regler som avser yrkesverksamheten i fråga och som inte utesluter att tjänsten tillhandahålls,

7. fysiska

och

juridiska

per-

7. fysiska och juridiska per-

soner som

inte

tillhandahåller

soner som inte tillhandahåller

investeringstjänster

eller

utför

investeringstjänster eller

utför

investeringsverksamhet

utom

investeringsverksamhet

utom

handel för egen räkning, såvida de

handel för egen räkning med

inte

 

 

 

andra finansiella instrument än

 

 

 

 

råvaruderivat, utsläppsrätter eller

 

 

 

 

derivat av dessa, såvida de inte

a) är marknadsgaranter, eller

a) är marknadsgaranter,

 

b) handlar för

egen räkning

b) är deltagare på en reglerad

utanför en reglerad marknad eller

marknad eller en MTF-plattform

en handelsplattform på ett orga-

eller har direkt elektroniskt till-

niserat, frekvent och systematiskt

träde till en handelsplats,

 

sätt genom att tillhandahålla ett

 

 

system som är tillgängligt för någon

 

 

utomstående i syfte att handla

 

 

med denne,

 

 

 

 

 

c)tillämpar en teknik för algo- ritmisk högfrekvenshandel, eller

d)handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder,

8.företag som tillhandahåller investeringstjänster som uteslut- ande består i förvaltning av ett program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget,

9.företag som tillhandahåller både

a)investeringstjänster som uteslutande består i förvaltning av program som syftar till delägarskap för de anställda i företaget, och

b)andra investeringstjänster än sådana som anges i a uteslutande till andra företag i koncernen,

10.fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder samt AIF- förvaltare som får driva verksamhet enligt lagen (2013:561) om för- valtare av alternativa investeringsfonder i andra fall än efter regi- strering enligt 2 kap. den lagen,

79

Författningsförslag SOU 2015:2

11. företag som handlar

med

11. företag

som

handlar

med

finansiella

instrument

för

egen

råvaruderivat,

utsläppsrätter

 

eller

räkning eller tillhandahåller inve-

derivat av dessa för egen räkning

steringstjänster i fråga om deri-

utan att utföra kundorder, eller

vatinstrument med råvaror

som

tillhandahåller

 

 

investerings-

underliggande tillgång eller sådana

tjänster i fråga om sådana instru-

derivatkontrakt som avses i 1 kap.

ment till kunderna i sin huvud-

4 § första stycket 5 g till kunderna i

sakliga verksamhet, om

 

 

sin huvudsakliga verksamhet, om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) detta

utgör en

komplet-

a) detta

utgör

en

komplet-

terande verksamhet

eller,

om

terande

verksamhet

eller,

om

företaget ingår i en koncern,

företaget ingår i en koncern,

detta utgör en kompletterande

detta

utgör

en

kompletterande

verksamhet sett till koncernen i

verksamhet sett till koncernen i

dess helhet, och

 

 

dess helhet,

 

 

 

 

 

 

 

b) den

huvudsakliga verk-

b) den

huvudsakliga

verk-

samheten inte utgörs av till-

samheten inte utgörs av till-

handahållande av investerings-

handahållande

 

av

investerings-

tjänster eller sådana tjänster som

tjänster eller sådana tjänster som

avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297)

avses i 7 kap. 1 § lagen (2004:297)

om bank- och finansierings-

om bank- och finansierings-

rörelse,

 

 

 

rörelse,

eller

 

verksamhet

 

som

 

 

 

 

marknadsgarant för råvaruderivat,

 

 

 

 

c) företaget

inte

tillämpar

en

 

 

 

 

teknik för algoritmisk högfrekvens-

 

 

 

 

handel, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) företaget årligen anmäler till

 

 

 

 

Finansinspektionen att undantaget

 

 

 

 

utnyttjas

samt

 

inspektionens

 

 

 

 

begäran

rapporterar

på vilken

 

 

 

 

grund

företaget

anser

att

verk-

samheten endast är en komplette- rande verksamhet,

12. fysiska och juridiska personer som tillhandahåller investe- ringsrådgivning till kund inom ramen för annan yrkesmässig verk- samhet än sådan som omfattas av bestämmelserna i denna lag, om det inte lämnas någon specifik ersättning för rådgivningen,

80

SOU 2015:2 Författningsförslag

13. företag vars

huvudsakliga

 

13. annan verksamhet än drift

verksamhet utgörs av handel för

av en handelsplats, om verksam-

egen räkning med råvaror eller

heten bedrivs av en systemansvarig,

derivatinstrument

med råvaror

och företag eller personer vilka

som underliggande

tillgång, om

fullgör uppdrag för den system-

företaget inte ingår i en koncern

ansvarige, för

överföringssystem

vars huvudsakliga verksamhet ut-

enligt definitionerna i artikel 2.4 i

görs av tillhandahållande av inve-

Europaparlamentets

och

 

rådets

steringstjänster eller sådana tjänster

direktiv

2009/72/EG

av

den

som avses i 7 kap. 1 § lagen om

13 juli 2009 om gemensamma reg-

bank- och finansieringsrörelse,

ler för den inre marknaden för el

 

 

och om upphävande av direktiv

 

 

2003/54/EG14

och

artikel 2.4 i

 

 

Europaparlamentets

och

 

rådets

 

 

direktiv

2009/73/EG

av

den

 

 

13 juli 2009 om gemensamma reg-

 

 

ler för den inre marknaden för

 

 

naturgas och om upphävande av

 

 

direktiv 2003/55/EG15, när före-

 

 

tagen i fråga fullgör verksamhet

 

 

enligt

nämnda direktiv

eller

 

 

Europaparlamentets

och

 

rådets

 

 

förordning (EG) nr 714/2009 av

 

 

den 13 juli 2009 om villkor för

 

 

tillträde till nät för gränsöverskrid-

 

 

ande elhandel och om upphävande

 

 

av

förordning

(EG)

nr

 

 

1228/200316 eller Europaparla-

 

 

mentets

och

rådets

förordning

 

 

(EG) nr 715/2009 av den 13 juli

 

 

2009 om villkor för tillträde till

 

 

naturgasöverföringsnäten

och om

 

 

upphävande av förordning (EG)

14Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

15Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, EUT L 211, 14.8.2009, s. 94. (Celex 32009L0073).

16EUT L 211, 14.8.2009, s. 15 (Celex 32009R0714).

81

Författningsförslag

SOU 2015:2

nr 1775/200517,

14. företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför inve- steringsverksamhet

a)som uteslutande består i handel för egen räkning på mark- nader för finansiella terminer, optioner eller andra derivatinstru- ment och på avistamarknader bara

isyfte att skydda derivatpositioner, eller

b)som dels handlar på uppdrag av andra medlemmar på mark- naderna som anges i a eller ställer priser för dem, dels garanteras av clearingdeltagare på dessa mark- nader, om ansvaret för att avtal som ingås av företagen fullgörs bärs av clearingdeltagarna, och

15. verksamhet enligt 1 § 1 och 5 som drivs av den som är registrerad för förmedling av alla slag av försäkringar eller bara livförsäkringar enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäk- ringsförmedling, om

14. verksamhet enligt 1 § 1 och 5 som drivs av den som är registrerad för förmedling av alla slag av försäkringar eller bara livförsäkringar enligt 2 kap. 3 § lagen (2005:405) om försäk- ringsförmedling, om

a)verksamheten bara är en sidoverksamhet till försäkrings- förmedlingen och bara avser mottagande och vidarebefordran av order avseende andelar i investeringsfonder eller sådana fondföre- tag som avses i 1 kap. 7 § lagen om investeringsfonder eller andelar

ispecialfonder eller sådana utländska fonder som avses i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller andra stycket eller 11 § första stycket 1 lagen om förvaltare av alternativa investerings- fonder samt investeringsrådgivning till kund avseende sådana andelar,

b)kunders order vidarebefordras bara direkt till fondbolag, för- valtningsbolag, fondföretag samt AIF-förvaltare som avses i a, och

17 EUT L 211, 14.8.2009, s. 36 (Celex 32009R0715).

82

SOU 2015:2

Författningsförslag

c) försäkringsförmedlaren i denna verksamhet inte tar emot kunders medel eller fondandelar,

15. verksamhetsutövare enligt

1 kap. 2 a § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, som handlar med utsläppsrätter för egen räkning, om

a) företaget i fråga inte till- handahåller andra investerings- tjänster eller ägnar sig åt annan investeringsverksamhet, samt

b) företaget inte tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvens- handel, och

16. värdepapperscentraler med tillstånd enligt artikel 16 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 för att till- handahålla de tjänster som uttryck- ligen anges i avsnitten A och B i bilagan till den förordningen.

Tillstånd krävs inte heller för sådan förvaltning av finansiella instru- ment som är reglerad i någon annan lag.

5 a §

Bestämmelserna i 15 a kap. gäller även för den som är undan- tagen från tillståndsplikt enligt 5 §. För den som är deltagare i handeln på en reglerad marknad eller på en MTF-plattform men som är undantagen från till- ståndsplikt enligt 5 § 4, 10, 11 eller 15 gäller 8 kap. 18–27 §§.

83

Författningsförslag SOU 2015:2

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

 

Ett företag som hör hemma

Ett företag som hör hemma

utanför EES får efter tillstånd av

utanför EES får efter tillstånd av

Finansinspektionen driva värde-

Finansinspektionen driva värde-

pappersrörelse från filial i Sverige.

pappersrörelse från filial i Sverige.

Tillstånd till filialetablering skall

Tillstånd till

filialetablering

ska

ges om

ges om

 

 

 

 

 

 

1. företaget står under be-

1. tillhandahållandet av tjänster

tryggande tillsyn av en behörig

för vilka företaget ansöker om

myndighet i hemlandet och den

tillstånd omfattas av tillstånd och

myndigheten har tillåtit att före-

tillsyn av en behörig myndighet i

taget etablerar sig i Sverige,

hemlandet,

 

 

 

 

 

 

2. filialen tillhör ett investerar-

2. filialen tillhör ett investerar-

skydd som uppfyller minst de

skydd som har godkänts eller

krav som gäller inom EES, och

erkänts i enlighet med Europa-

 

parlamentets

och

rådets

direktiv

 

97/9/EG av den 3 mars 1997 om

 

system för ersättning till investe-

 

rare18,

 

 

 

 

 

 

3. det finns skäl att anta att

3. det finns skäl att anta att

den planerade verksamheten

den

planerade

verksamheten

kommer att drivas enligt bestäm-

kommer att drivas enligt bestäm-

melserna i denna lag och före-

melserna i denna lag och före-

skrifter som meddelats med stöd

skrifter som meddelats med stöd

av lagen.

av lagen,

 

 

 

 

 

 

 

4. myndigheten

i

hemlandet

 

har vidtagit nödvändiga åtgärder

 

för att motverka penningtvätt och

 

finansiering av terrorism,

 

 

 

5. det har

inrättats

samarbets-

 

arrangemang

mellan

 

Finans-

 

inspektionen och de behöriga myn-

 

digheterna

i

företagets

hemland

 

som

inbegriper bestämmelser

som

 

reglerar informationsutbyte i

syfte

 

att

bevara

marknadens

integritet

18 EGT L 84, 26.3.1997, s. 22.

84

SOU 2015:2

Författningsförslag

och skydda investerare,

6.filialen fritt förfogar över ett tillräckligt startkapital,

7.det har utsetts en eller flera personer som ska ha ansvaret för ledningen av filialen, och dessa uppfyller kraven i 3 kap. 1 § 5 och 6 samt 3 kap. 5 §, och

8.det tredjeland där företaget är etablerat har undertecknat en över- enskommelse med Sverige, som uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och säkerställer ett effektivt informa- tionsutbyte i skatteärenden, inklu- sive eventuella multilaterala skatte- avtal.

5 §

En ansökan om tillstånd en-

En ansökan om tillstånd en-

ligt 4 § skall innehålla en verk-

ligt 4 § ska innehålla

 

 

samhetsplan för den avsedda verk-

 

 

 

 

 

samheten.

 

 

 

 

 

 

1. uppgifter

om den

eller de

 

myndigheter som har ansvaret för

 

tillsyn över företaget i det berörda

 

tredjelandet,

 

 

 

 

2. en

verksamhetsplan

för den

 

avsedda

verksamheten

i

Sverige

 

med uppgift om företagets organisa-

 

tion,

 

 

 

 

 

3. uppgift om företagets namn,

 

rättslig

form,

säte,

registrerad

 

adress, ansvariga ledning och ägare,

 

och

 

 

 

 

4. uppgift om det startkapital som filialen fritt förfogar över.

85

Ett värdepappersbolag som avser att inrätta en filial eller använda anknutna ombud i ett annat land inom EES ska under- rätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Under- rättelsen ska innehålla
1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med upp- gift om filialens och de anknutna ombudens organisation, och

Författningsförslag

SOU 2015:2

6 §19

Ett företag med tillstånd enligt 4 § får efter tillstånd av Finans- inspektionen tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 2 § eller driva sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 §. Tillstånd får bara ges om företaget får tillhandahålla motsvarande tjänster eller driva motsvarande verk- samhet i sitt hemland.

Tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 får bara ges om insättningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller av en utländsk garanti som

1.omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättnings- garanti, och

2.har en ersättningsnivå som åtminstone motsvarar 100 000 euro.

Tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 9 får ges bara till företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § 8 eller 9.

7 §

Finansinspektionen ska inom sex månader efter det att en full- ständig ansökan har lämnats in informera företaget om huruvida tillstånd har beviljats.

5 kap.

1 §

Ett värdepappersbolag som avser att inrätta en filial i ett annat land inom EES skall under- rätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Under- rättelsen skall innehålla

1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med upp- gift om filialens organisation,

19 Senaste lydelse 2010:1867.

86

Ett värdepappersbolag som avser att driva verksamhet i ett annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta filial där, ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla
1. en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med upp- gift om vilka tjänster som ska erbjudas,
2. uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas, och
3. uppgift om huruvida bo- laget avser att använda anknutna ombud i Sverige för verksamhet i det landet.
Finansinspektionen ska inom en månad från det att underrätt- elsen togs emot lämna över den och verksamhetsplanen till den behöriga myndigheten i det land
87

SOU 2015:2

Författningsförslag

2. uppgift om huruvida filialen avser att använda anknutna om- bud, och

3. uppgift om i vilket land filialen skall inrättas samt om filialens adress och ansvariga ledning.

2. uppgift om i vilket land filialen ska inrättas och ett an- knutet ombud användas samt om filialens och det anknutna om- budets adress och ansvariga led- ning.

Första stycket gäller även kreditinstitut som avser att bedriva värdepappersrörelse genom att an- vända anknutna ombud i ett annat land inom EES.

4 §

Ett värdepappersbolag som avser att driva verksamhet i ett annat land inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta filial där, skall underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen skall innehålla

1.en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med upp- gift om vilka tjänster som skall erbjudas,

2.uppgift om i vilket land verksamheten skall drivas, och

3.uppgift om huruvida bo- laget avser att använda anknutna ombud i det landet.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att underrätt- elsen togs emot lämna över den och verksamhetsplanen till den behöriga myndigheten i det land

Författningsförslag SOU 2015:2

där verksamheten skall drivas.

där verksamheten ska drivas.

 

 

 

 

6 §

 

 

 

Avser ett värdepappersbolag att

Ett

kreditinstitut som

önskar

använda

anknutna

ombud,

skall

tillhandahålla

investeringstjänster

Finansinspektionen

lämna uppgift

eller sidotjänster eller utföra inve-

om vilka ombud bolaget avser att

steringsverksamhet enligt 4 § första

använda, om den behöriga myn-

stycket

genom

anknutna

ombud

digheten i det land där verk-

ska underrätta Finansinspektionen

samheten skall drivas begär det.

om vilka dessa anknutna ombud

 

 

 

 

 

är.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kreditinstitutet i fall som

 

 

 

 

 

anges i första stycket avser att

 

 

 

 

 

använda anknutna ombud som är

 

 

 

 

 

etablerade i Sverige, ska Finans-

 

 

 

 

 

inspektionen inom en månad från

 

 

 

 

 

det att underrättelsen togs emot

 

 

 

 

 

överlämna informationen till den

 

 

 

 

 

behöriga myndigheten i värd-

 

 

 

 

 

medlemstaten.

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

Ett

svenskt

värdepappers-

Ett

svenskt värdepappers-

institut eller ett utländskt värde-

institut eller ett utländskt värde-

pappersföretag som hör hemma

pappersföretag som hör hemma

inom EES som har träffat avtal

inom EES som har träffat avtal

enligt 1 kap. 5 § 1 med ett

enligt 1 kap. 4 b § 1 med ett

anknutet ombud som har sitt

anknutet ombud som har sitt

driftställe i Sverige, skall anmäla

driftställe i Sverige, ska anmäla

ombudet för

registrering

hos

ombudet för

registrering hos

Bolagsverket.

Institutet

eller

Bolagsverket.

Institutet

eller

företaget skall innan det träffar

företaget ska innan det träffar

ett sådant avtal kontrollera att

ett sådant avtal kontrollera att

det anknutna ombudet har till-

det anknutna ombudet har till-

räckliga kunskaper och kvali-

räckliga kunskaper och kvali-

fikationer för

den verksamhet

fikationer för

den verksamhet

som det skall driva samt att det

som det ska driva samt att det

även i övrigt är lämpligt att driva

även i övrigt är lämpligt att driva

88

SOU 2015:2 Författningsförslag

sådan verksamhet.

 

 

sådan verksamhet.

 

 

I en anmälan enligt första

I en anmälan enligt första

stycket skall det anges vilken

stycket ska det anges vilken

verksamhet som ombudet skall

verksamhet som

ombudet

ska

driva.

 

 

 

driva.

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

Ett

svenskt

värdepappers-

Ett

svenskt

värdepappers-

institut som har träffat avtal

institut som har träffat avtal

enligt

1 kap. 5

§ 1 med

ett

enligt

1 kap. 4 b § 1 med

ett

anknutet ombud som har sitt

anknutet ombud som har sitt

driftställe i ett annat land inom

driftställe i ett annat land inom

EES som inte tillåter att värde-

EES som inte tillåter att värde-

pappersföretag som hör hemma

pappersföretag som hör hemma

i det landet utser anknutna om-

i det landet utser anknutna om-

bud, skall anmäla ombudet för

bud, ska anmäla ombudet för

registrering och utföra kontroll

registrering och utföra kontroll

enligt 1 §.

 

 

enligt 1 §.

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

Ett

svenskt

värdepappers-

Ett

svenskt

värdepappers-

institut eller ett utländskt värde-

institut eller ett utländskt värde-

pappersföretag som hör hemma

pappersföretag som hör hemma

inom EES som har träffat avtal

inom EES som har träffat avtal

enligt 1 kap. 5 § 1 med ett an-

enligt 1 kap. 4 b § 1 med ett an-

knutet ombud är ansvarigt för

knutet ombud är ansvarigt för

ren förmögenhetsskada

som

ren förmögenhetsskada

som

ombudet genom sin verksamhet

ombudet genom sin verksamhet

uppsåtligen eller av oaktsamhet

uppsåtligen eller av oaktsamhet

orsakar en kund.

 

 

orsakar en kund.

 

 

6 §20

Ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappers- företag som hör hemma inom EES ska fortlöpande se till att an- knutna ombud som det har anmält för registrering enligt 1 eller 2 § uppfyller

20 Senaste lydelse 2013:579.

89

Av bestämmelserna om värde- pappersinstitut i detta kapitel ska bara det som anges i 1, 12–16, 28, 30, 31, 34 och 36–39 §§ tillämpas på utländska företag som driver värdepappersrörelse i Sverige en- ligt 4 kap. 1 § första stycket 1. På sådana företag ska av bestäm- melserna i 9 kap. bara 8–35, 43 och 44 §§ tillämpas.
8 e §
Styrelse och verkställande direktör i ett värdepappersinstitut ska fastställa och övervaka genom- förandet av styrningssystem som säkerställer en ansvarsfull ledning av institutet.
Styrelse och verkställande direktör ska fastställa, godkänna och övervaka
1. institutets organisation när det gäller tillhandahållandet av investeringstjänster och utövandet av investeringsverksamhet,
2. en policy avseende tjänster, verksamhet och produkter som

Författningsförslag SOU 2015:2

1. kraven på kunskaper, kvalifikationer och lämplighet enligt 1 §

första stycket, och

 

2. det som enligt 8 kap. 1 och

2. det som enligt 8 kap. 1, 31

21 a–27 §§ gäller för värde-

och 32 §§ samt 9 kap. 7–26 §§

pappersinstitut.

gäller för värdepappersinstitut.

8 kap. Skydd för investerare och

8 kap. Rörelseregler

andra rörelseregler

 

2 §21

Av bestämmelserna om värde- pappersinstitut i detta kapitel ska bara det som anges i 1, 12 och 21 a–33 §§ tillämpas på utländ- ska företag som driver värde- pappersrörelse i Sverige enligt 4 kap. 1 § första stycket 1.

21 Senaste lydelse 2013:579.

90

SOU 2015:2

Författningsförslag

institutet erbjuder eller tillhanda- håller, i enlighet med institutets risktolerans och egenskaperna och behoven hos institutets kunder,

3.en policy för ersättning till personer som deltar i tillhanda- hållandet av tjänster till kunder, vilken ska syfta till att främja ansvarsfulla affärsmetoder, en rätt- vis behandling av kunder och till att undvika intressekonflikter i förbindelserna med kunderna.

Styrelse och verkställande direktör ska övervaka och regel- bundet

1.bedöma lämpligheten hos och genomförandet av institutets stra- tegiska mål i tillhandahållandet av investeringstjänster och utförandet av investeringsverksamhet och sidotjänster,

2.bedöma effektiviteten i insti- tutets styrningsformer,

3.bedöma lämpligheten hos de strategier som har att göra med till- handahållandet av tjänster till kunder, och

4.vidta lämpliga åtgärder för att rätta till eventuella brister.

Styrelsen ska ha tillgång till den information som krävs för att ha uppsikt över och övervaka led- ningens beslutsfattande.

10 §

Ett värdepappersinstitut skall

Ett värdepappersinstitut ska ha

ha tillräckliga system, resurser

tillräckliga system, resurser och

och rutiner för att institutet skall

rutiner för att institutet ska kunna

kunna tillhandahålla investerings-

tillhandahålla investeringstjänster

91

Författningsförslag

SOU 2015:2

tjänster och utföra investerings- och utföra investeringsverksam- verksamhet kontinuerligt och het kontinuerligt och regel- regelbundet. bundet.

Ett värdepappersinstitut ska ha sunda skyddsmekanismer för att säkerställa skyddet och autenti- seringen vid informationsöver- föring, samt för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörig åtkomst till informa- tionen.

13 §

Dokumentationen enligt 12 § ska inbegripa inspelning av tele- fonsamtal eller bevarande av elek- tronisk kommunikation som avser transaktioner som genomförts, eller är avsedda att leda till transak- tioner som genomförs, vid handel för egen räkning och tillhanda- hållande av tjänster som rör mot- tagande, vidarebefordran och ut- förande av order på kunders upp- drag.

För att uppfylla kraven i första stycket ska ett värdepappersinstitut vidta alla rimliga åtgärder för att spela in alla telefonsamtal och bevara all elektronisk kommunika- tion som görs, sänds eller tas emot med utrustning som institutet till- handahåller en anställd eller underleverantör eller som institutet accepterar eller tillåter att en an- ställd eller underleverantör använ- der.

92

SOU 2015:2

Författningsförslag

14 §

Ett värdepappersinstitut ska in- formera sina kunder om att tele- fonsamtal eller elektronisk kom- munikation mellan institutet och kunder som leder eller kan leda till transaktioner kommer att spelas in eller bevaras. Sådan information ska lämnas innan några investe- ringstjänster tillhandahålls.

Värdepappersinstitutet får inte via telefon eller elektroniskt till- handahålla investeringstjänsterna mottagande och vidarebefordran av order eller utförande av order till kunder som inte har infor- merats enligt första stycket.

Institutet ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att en anställd eller underleverantör genomför telefonsamtal eller elek- tronisk kommunikation som ska spelas in enligt 13 § med privatägd utrustning som institutet inte kan dokumentera eller kopiera.

15§

Kunders order som inte tas

emot via telefon eller elektroniskt ska dokumenteras på ett varaktigt medium.

16§

Dokumentation enligt 12, 13

och 15 §§ ska tillhandahållas berörda kunder på begäran och ska sparas i fem år, eller den längre tid som Finansinspektionen före- skriver.

93

Författningsförslag

SOU 2015:2

13 §

Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva en handels- plattform eller som på annat sätt organiserar handel i finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 skall

övervaka handeln och kursbild- ningen och se till att handeln sker i överensstämmelse med institutets regler, denna lag, andra författningar och god sed på värdepappersmarknaden.

17 §

Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva en handels- plattform ska övervaka handeln och kursbildningen och se till att handeln sker i överensstäm- melse med institutets regler, denna lag, andra författningar och god sed på värdepappers- marknaden.

Värdepappersinstitutet ska av- sätta de resurser som krävs för att säkerställa att övervakningen är effektiv.

Värdepappersinstitutet ska omedelbart underrätta Finans- inspektionen om betydande över- trädelser av handelsreglerna, otill- börliga marknadsförhållanden, beteenden som kan tyda på över- trädelser av marknadsmissbruks- förordningen samt systemavbrott.

Algoritmisk handel

18 §

Ett värdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel ska ha effektiva system och riskkontroller som är avpassade för den verk- samhet som bedrivs. Systemen och kontrollerna ska säkerställa att institutets handelssystem är mot- ståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet, att de omfattas av lämp- liga handelströsklar och handels- gränser samt att de förhindrar att felaktiga order skickas eller att sys- temet på annat sätt fungerar så att

94

SOU 2015:2

Författningsförslag

det kan skapa eller bidra till en oordnad marknad.

Institutet ska också ha effektiva system och riskkontrollåtgärder för att säkerställa att handelssystemen inte kan användas för något ända- mål som strider mot marknads- missbruksförordningen eller mot reglerna för den handelsplats där handeln sker.

Institutet ska ha inrättat effek- tiva arrangemang för driftskonti- nuitet för att hantera alla drifts- avbrott i sina handelssystem och ska se till att systemen är fullt testade och vederbörligen övervak- ade för att säkerställa att de upp- fyller kraven i första och andra styckena.

Institutet ska dokumentera de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla kraven i första–tredje styckena, så att Finansinspektionen kan övervaka efterlevnaden av denna lag.

19§

Ett värdepappersinstitut som

bedriver algoritmisk handel ska anmäla detta till Finansinspek- tionen och till den behöriga myn- digheten för den handelsplats där institutet bedriver algoritmisk han- del.

20 §

Ett värdepappersinstitut som tillämpar en teknik för algoritmisk högfrekvenshandel ska bevara

95

Författningsförslag

SOU 2015:2

korrekta och kronologiska uppgifter om alla sina lagda order, inbegripet annulleringar av order, utförda order och bud på handelsplatser och ska på begäran göra dem tillgäng- liga för den behöriga myndigheten.

21 §

Ett värdepappersinstitut som bedriver algoritmisk handel som ett led i en marknadsgarantstrategi ska, med beaktande av likviditeten, omfattningen och arten på den specifika marknaden och särdragen hos de instrument med vilka han- del bedrivs,

a) utföra denna marknads- garantstrategi kontinuerligt under en bestämd andel av handels- platsens handelstider, utom under exceptionella omständigheter, så att handelsplatsen tillhandahålls lik- viditet på ett regelbundet och förut- sägbart sätt,

b) ingå ett bindande skriftligt avtal med handelsplatsen som åtminstone specificerar värde- pappersinstitutets skyldigheter en- ligt a), och

c) ha infört effektiva system och kontroller som säkerställer att insti- tutet alltid uppfyller sina skyldig- heter enligt det avtal som avses i b).

22 §

Vid tillämpningen av 21 § ska ett värdepappersinstitut som be- driver algoritmisk handel anses bedriva en marknadsgarantstrategi,

96

SOU 2015:2

Författningsförslag

om institutet handlar för egen räk- ning som deltagare på en eller flera handelsplatser och har en strategi som omfattar att lämna fasta, sam- tidiga köp- och säljbud av jäm- förbar storlek till konkurrens- kraftiga priser avseende ett eller flera finansiella instrument på en enda handelsplats eller olika handelsplatser, så att likviditet regelbundet och löpande tillhanda- hålls den totala marknaden.

Direkt elektroniskt tillträde

23 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska ha inrättat effektiva system och kon- troller som säkerställer att

a)lämpligheten hos kunder som använder tjänsten bedöms och granskas på lämpligt sätt,

b)att kunder som använder tjänsten förhindras att överskrida förinställda handels- och kredit- trösklar,

c)att handel som bedrivs av kunder som använder tjänsten övervakas på lämpligt sätt, och

d)att lämplig riskkontroll för- hindrar handel som kan skapa risker för värdepappersinstitutet självt eller som skulle kunna skapa eller bidra till en oordnad marknad eller stå i strid mot marknads- missbruksförordningen eller de reg- ler som gäller för handelsplatsen.

97

Författningsförslag

SOU 2015:2

24 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde ska se till att kunder som använder tjänsten uppfyller kraven i denna lag och följer handels- platsens regler.

Värdepappersinstitutet ska övervaka transaktionerna för att upptäcka överträdelser av reglerna i denna lag, otillbörliga mark- nadsförhållanden eller ageranden som kan innebära marknadsmiss- bruk och som ska rapporteras till Finansinspektionen.

Värdepappersinstitutet ska säkerställa att det finns ett bindande skriftligt avtal mellan institutet och kunden rörande de huvudsakliga rättigheter och skyl- digheter som följer av tillhanda- hållandet av tjänsten och att insti- tutet enligt avtalet förblir ansvarigt enligt denna lag.

25 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde ska anmäla detta till Finansinspektionen och till den behöriga myndigheten för den handelsplats där handeln sker.

26 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde ska dokumentera de åt- gärder som har vidtagits för att uppfylla kraven i 23 och 24 §§, så

98

SOU 2015:2

Författningsförslag

att Finansinspektionen kan över- vaka efterlevnaden av denna lag.

Allmän clearingmedlem för andra personer

27 §

Ett värdepappersinstitut som agerar som en allmän clearing- medlem för andra personer ska ha inrättat effektiva system och kon- troller för att säkerställa att av- vecklingstjänster tillämpas enbart på personer som är lämpliga och uppfyller tydliga kriterier och att lämpliga krav föreskrivs för dessa personer för att minska riskerna för institutet och för marknaden.

Värdepappersinstitutet ska säkerställa att det finns ett bind- ande skriftligt avtal mellan insti- tutet och personen rörande de huvudsakliga rättigheter och skyl- digheter som följer av tillhanda- hållandet av tjänsten.

Produkthantering

28 §

Ett värdepappersinstitut som producerar finansiella instrument för försäljning till sina kunder ska ha en process för att säkerställa att instrumenten är utformade för att uppfylla behoven hos en i förväg fastställd målgrupp, att strategin för att distribuera produkten är fören- lig med denna målgrupp samt att rimliga åtgärder vidtas för att

99

Författningsförslag

SOU 2015:2

säkerställa att instrumentet distri- bueras till målgruppen i fråga.

Institutet ska också regelbundet se över de finansiella instrument som institutet erbjuder eller mark- nadsför, med beaktande av alla händelser som väsentligt skulle kunna påverka den potentiella risken för den fastställda mål- gruppen, för att bedöma huruvida produkten fortfarande är förenlig med behoven hos den fastställda målgruppen och huruvida den av- sedda distributionsstrategin fortfar- ande är lämplig.

29 §

Ett värdepappersinstitut som producerar finansiella instrument ska förse eventuella distributörer med all lämplig information om det finansiella instrumentet och pro- cessen för produktgodkännande, inbegripet den fastställda mål- gruppen för produkten.

Om ett värdepappersinstitut erbjuder eller rekommenderar finansiella instrument som det inte självt har producerat, ska institutet ha adekvata arrangemang för att erhålla den information som avses i första stycket och arrangemang som säkerställer att relevant personal förstår egenskaperna och de avsedda målgrupperna för varje finansiellt instrument.

100

SOU 2015:2

Författningsförslag

30 §

Ett värdepappersinstitut som distribuerar finansiella instrument, ska ha en organisation som säker- ställer att personal hos institutet förstår de finansiella instrument som institutet erbjuder eller rekom- menderar, och kan bedöma om instrumenten är förenliga med be- hoven hos de kunder instrumenten distribueras till med beaktande av den målgrupp som de är avsedda för enligt 28 §. Institutet ska säker- ställa att de finansiella instrumen- ten erbjuds endast när detta ligger i kundens intresse.

Kompetenskrav

31 §

Ett värdepappersinstitut ska säkerställa att den personal som lämnar investeringsrådgivning eller information om finansiella instru- ment, investeringstjänster eller sidotjänster, har den kunskap och kompetens som krävs för att insti- tutet ska uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag.

Intressekonflikter

32 §

Ett värdepappersinstitut ska fastställa och tillämpa effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden så att alla rimliga åt- gärder vidtas för att förhindra att kundernas intressen påverkas nega-

101

Författningsförslag SOU 2015:2

 

tivt av intressekonflikter.

 

Ett värdepappersinstitut ska vid

 

tillämpningen av första stycket sär-

 

skilt

beakta

intressekonflikter

 

mellan verksamhet där ersättningar

 

från tredjepart är förbjuden enligt

 

9 kap. 15 § och annan verksamhet.

 

Systematiska internhandlares

 

offentliggörande

 

 

34 §

 

 

 

En

systematisk internhandlare

 

ska offentliggöra

information om

 

kvaliteten på sitt utförande av

 

transaktioner. Offentliggörande ska

 

ske avgiftsfritt minst en gång per år.

8 kap. 42 §

35 §22

 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldig- heterna i 1 §,

2.vilka åtgärder som ett värdepappersbolag ska vidta för att upp- fylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genom- lysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

3.de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upp- rätta och tillämpa enligt 9 §,

4.vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt 10 §,

5.vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldig- heterna i 11 §,

6.dokumentation enligt 12 §,

7.övervakning av handeln och kursbildningen enligt 13 §,

6.hur lång tid dokumentation ska sparas enligt 16 §, dock högst sju år, och

7.kraven på kompetens enligt

31 §.

22 Senaste lydelse av tidigare 42 § 2014:985.

102

SOU 2015:2

Författningsförslag

8.vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav som in- stitutet ska uppfylla vid uppdrags- avtal enligt 14 §,

9.vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i kategorier enligt 15 §,

10.hantering av intressekon- flikter enligt 21 §,

11.vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder enligt 22 §,

12.på vilket sätt information enligt 22 b § ska lämnas till kund- erna,

13.vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av upp- gifter från sina kunder enligt 23 och 24 §§,

14.vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 23 och 24 §§,

15.vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt 25 § första stycket 1 e,

16.dokumentation och rappor- tering till kund enligt 26 och 27 §§,

17.vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att uppnå bästa möjliga resultat enligt 28 §,

18.riktlinjer för utförande av order enligt 29 §,

19.hantering av kunders order enligt 33 §,

20.hantering av finansiella in- strument enligt 34 §,

21.hantering av medel enligt

35 §,

103

Författningsförslag SOU 2015:2

22. mottagande

av

medel på

 

 

 

konto samt bolagets eller företagets

 

 

 

system för hantering av vissa upp-

 

 

 

gifter enligt 36 §,

 

 

 

 

 

23. vilka begränsningar som ska

 

 

 

gälla vid ställande av säkerhet en-

 

 

 

ligt 37 § andra stycket, och

 

 

 

24. vilka uppgifter som ska an-

 

 

 

tecknas i en förteckning enligt 38 §

 

 

 

fjärde stycket.

 

 

 

 

 

9 kap. Information om kurser

9 kap. Uppföranderegler och

 

och omsättningsuppgifter m.m.

kundskyddsregler

 

8 kap. 15 §

 

 

1 §

 

 

Ett värdepappersinstitut skall

Ett

värdepappersinstitut

ska

dela in sina kunder i kategorierna

dela in sina kunder i kategorierna

professionell kund och icke-

professionell kund och icke-

professionell kund. Ett värde-

professionell kund. Ett värde-

pappersinstitut får behandla vissa

pappersinstitut får behandla vissa

professionella kunder som jäm-

professionella kunder som jäm-

bördiga motparter. Ett värde-

bördiga motparter. Ett värde-

pappersinstitut

skall

upprätta

pappersinstitut ska upprätta

interna regler och rutiner för

interna regler och rutiner för

indelning av sina kunder.

indelning av sina kunder.

 

I 16 och 17 §§ finns bestäm-

I 2 och 3 §§ finns bestäm-

melser om kunder som får be-

melser om kunder som får be-

handlas som professionella kun-

handlas som professionella kun-

der.

 

 

der.

 

 

I 19 och 20 §§ finns bestäm-

I 4 och 5 §§ finns bestäm-

melser om kunder som får be-

melser om kunder som får be-

handlas som jämbördiga mot-

handlas som jämbördiga mot-

parter.

 

 

parter.

 

 

8 kap. 16 §

 

 

2 §

 

 

Ett värdepappersinstitut skall

Ett

värdepappersinstitut

ska

betrakta en kund som en pro-

betrakta en kund som en pro-

fessionell kund, om kunden in-

fessionell kund, om kunden in-

går i någon av följande grupper:

går i någon av följande grupper:

104

SOU 2015:2

Författningsförslag

1.enheter med tillstånd att verka på finansmarknaderna,

2.stora företag som på bo- lagsnivå uppfyller minst två av följande tre krav

a)balansomslutning enligt balansräkningen som motsvarar minst 20 000 000 euro,

b)nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 000 000 euro, och

c)eget kapital enligt balans- räkningen som motsvarar minst 2 000 000 euro,

1.enheter med tillstånd att verka på finansmarknaderna,

2.stora företag som på bo- lagsnivå uppfyller minst två av följande tre krav

a)balansomslutning enligt balansräkningen som motsvarar minst 20 000 000 euro,

b)nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 000 000 euro, och

c)eget kapital enligt balans- räkningen som motsvarar minst 2 000 000 euro,

3.stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, offent- liga organ för förvaltning av statsskulden, centralbanker och Euro- peiska centralbanken samt Europeiska investeringsbanken, Världs- banken, Internationella valutafonden och andra liknande mellan- statliga eller överstatliga organisationer, och

4.andra institutionella investerare än dem som omfattas av 1–3 vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument, inklu- sive företag som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra finansiella transaktioner.

Ett värdepappersinstitut skall innan det tillhandahåller en tjänst till en kund som avses i första stycket informera kunden om att den kommer att betraktas som en professionell kund och behandlas som en sådan, om inte institutet och kunden av- talar något annat. Värdepappers- institutet skall upplysa kunden om möjligheten att begära en ändring av avtalsvillkoren för att bli behandlad som en icke- professionell kund.

Om en kund som avses i första stycket begär att bli be-

Ett värdepappersinstitut ska innan det tillhandahåller en tjänst till en kund som avses i första stycket informera kunden om att den kommer att betraktas som en professionell kund och behandlas som en sådan, om inte institutet och kunden av- talar något annat. Värdepappers- institutet ska upplysa kunden om möjligheten att begära en ändring av avtalsvillkoren för att bli behandlad som en icke- professionell kund.

Om en kund som avses i första stycket begär att bli be-

105

Författningsförslag SOU 2015:2

handlad som en icke-professio-

handlad som en icke-professio-

nell kund, får värdepappers-

nell kund, får värdepappers-

institutet ingå ett skriftligt avtal

institutet ingå ett skriftligt avtal

med kunden som innebär att

med kunden som innebär att

kunden i vissa avseenden inte

kunden i vissa avseenden inte

skall betraktas som en pro-

ska betraktas som en pro-

fessionell kund.

 

fessionell kund.

 

 

8 kap. 17 §

 

3 §

 

 

 

 

Ett

värdepappersinstitut

får

Ett

värdepappersinstitut

får

behandla en kund som inte ingår

behandla en kund som inte ingår

i någon av grupperna i 16 §

i någon av grupperna i 2 § första

första stycket som en professio-

stycket

som

en

professionell

nell kund, om kunden skriftligen

kund, om kunden skriftligen har

har begärt hos värdepappers-

begärt

hos

värdepappersinsti-

institutet att bli behandlad som

tutet att bli behandlad som en

en professionell kund, antingen

professionell

kund, antingen

generellt eller i fråga om en sär-

generellt eller i fråga om en sär-

skild

investeringstjänst

eller

skild

investeringstjänst

eller

transaktion eller en viss typ av

transaktion eller en viss typ av

transaktion eller produkt,

och

transaktion eller

produkt,

och

kunden uppfyller minst två av

kunden uppfyller minst två av

följande tre krav:

 

följande tre krav:

 

 

1.Kunden har på den aktuella marknaden genomfört i genom- snitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen.

2.Värdet av kundens portfölj av finansiella instrument, defini- erad som insättningar av kontanta medel och innehav av finansiella instrument, överstiger motsvarande 500 000 euro.

3.Kunden arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finans- sektorn i en befattning som kräver kunskap om de aktuella trans- aktionerna eller tjänsterna.

För att få behandla en kund som avses i första stycket som en professionell kund måste värdepappersinstitutet

1.ha gjort en adekvat bedömning av kundens sakkunskap, erfaren- het och kunskap som ger en tillräcklig grund för att anta att kunden med tanke på de planerade transaktionernas och tjänsternas karaktär är i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå de aktuella riskerna, och

106

SOU 2015:2 Författningsförslag

2. ha gett kunden tydlig skriftlig information om vilken rätt till skydd och ersättning till investerare som kunden kan förlora och i ett särskilt dokument skriftligen ha fått en förklaring från kunden att den är medveten om följderna av att förlora detta skydd.

Innan ett värdepappersinsti-

Innan ett värdepappersinsti-

tut godtar en begäran från en

tut godtar en begäran från en

kund att bli behandlad som en

kund att bli behandlad som en

professionell kund, skall insti-

professionell kund, ska insti-

tutet vidta alla rimliga åtgärder

tutet vidta alla rimliga åtgärder

för att försäkra sig om att kun-

för att försäkra sig om att kun-

den uppfyller de krav som ställs

den uppfyller de krav som ställs

enligt första stycket.

enligt första stycket.

8 kap. 18 §

En kund som avses i 17 § skall informera värdepappersinstitutet om alla förändringar som kan påverka förutsättningarna för att kunden skall få bli behandlad som en professionell kund. Värde- pappersinstitutet skall vidta lämp- liga åtgärder om det får kunskap om att kunden inte längre upp- fyller de ursprungliga villkor som berättigade denne att bli behand- lad som en professionell kund.

4 §

En kund som avses i 3 § ska informera värdepappersinstitutet om alla förändringar som kan påverka förutsättningarna för att kunden ska få bli behandlad som en professionell kund. Värde- pappersinstitutet ska vidta lämp- liga åtgärder om det får kunskap om att kunden inte längre upp- fyller de ursprungliga villkor som berättigade denne att bli behand- lad som en professionell kund.

8 kap. 19 §

5 §23

Ett värdepappersinstitut får behandla en enhet som ingår i någon av följande grupper som en jämbördig motpart:

1.värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag,

2.kreditinstitut,

3.försäkringsföretag,

4.värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder och fondföretag som avses

i1 kap. 7 § första stycket första meningen samma lag samt fond- bolag eller förvaltningsbolag som förvaltar dem,

23 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 19 § 2013:579.

107

Författningsförslag

SOU 2015:2

5.pensionsfonder och förvaltningsbolag som förvaltar dem,

6.andra finansiella företag än sådana som avses i 1–5 som har tillstånd att driva verksamhet enligt lagstiftningen i det land där de hör hemma eller som regleras i lagstiftning i det landet,

7.företag som är undantagna från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § första stycket 13 och 14,

8.nationella regeringar och därmed sammanhängande organ, in- klusive offentliga organ som har hand om statsskuld, centralbanker och överstatliga organisationer, samt

9. andra företag än sådana som

9. andra företag än sådana som

avses i 1–8, om de ska betraktas

avses i 1–8, om de ska betraktas

som professionella kunder enligt

som professionella kunder enligt

16 § första stycket 1–3.

2 § första stycket 1–3.

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som inte ingår i någon av grupperna i första stycket som en jämbördig motpart, om företaget

1. begär att bli behandlat som en jämbördig motpart, och

2. får behandlas som en pro-

2. får behandlas som en pro-

fessionell kund enligt 17 § första

fessionell kund enligt 3 § första

stycket.

 

 

stycket.

 

 

Ett

värdepappersinstitut får

Ett

värdepappersinstitut får

behandla ett företag som en jäm-

behandla ett företag som en jäm-

bördig

motpart

enligt andra

bördig

motpart

enligt andra

stycket bara om företaget får be-

stycket bara om företaget får be-

handlas

som en

professionell

handlas

som en

professionell

kund enligt 17 § för sådana

kund enligt 3 § för sådana tjänster

tjänster och transaktioner.

och transaktioner.

 

8 kap. 20 §

Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värde- pappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 1, 2 eller 3 får i sådan verk- samhet medverka till eller inleda transaktioner med jämbördiga motparter utan att tillämpa 22– 33 §§ för dessa transaktioner och sidotjänster som är direkt knutna till transaktionerna.

6 §

Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värde- pappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 1, 2 eller 3 får i sådan verk- samhet medverka till eller inleda transaktioner med jämbördiga motparter utan att tillämpa 8, 12, 14-17, 20-23, och 26–34 §§ samt 8 kap. 1, 28, 30, 31 och 34 §§ för dessa transaktioner och

108

SOU 2015:2

Författningsförslag

En motpart har dock rätt att begära att 22–33 §§ skall tillämpas generellt i avtalsförhållandet eller avse en enskild transaktion. Om ett värdepappersinstitut sam- tycker till en sådan begäran från en enhet som ingår i en sådan grupp anges i 19 § första stycket 1–8, skall institutet behandla mot- parten som en professionell kund, om motparten inte uttryckligen begär att bli behandlad som en icke-professionell kund. Om motparten begär att bli behandlad som en icke-professionell kund, tillämpas i fråga om en sådan begäran 16 § andra och tredje styckena på motsvarande sätt. Innan ett värdepappersinstitut inleder en transaktion med en motpart som är ett sådant företag som avses i 19 § första stycket 9, skall företaget uttryckligen ha godtagit att bli behandlat som en jämbördig motpart. Godtagandet kan ges generellt eller avse en enskild transaktion.

sidotjänster som är direkt knutna till transaktionerna. Värde- pappersinstitut ska även i förhåll- ande till jämbördiga motparter agera hederligt, rättvist och pro- fessionellt och kommunicera på ett sätt som är rättvisande, tydligt och inte vilseledande.

En motpart har dock rätt att begära att 8, 12, 14-17, 20-23, och 26–34 §§ samt 8 kap. 1, 28, 30, 31 och 34 §§ ska tillämpas generellt i avtalsförhållandet eller avse en enskild transaktion. Om ett värdepappersinstitut samtycker till en sådan begäran från en enhet som ingår i en sådan grupp anges i 5 § första stycket 1–8, ska insti- tutet behandla motparten som en professionell kund, om motpar- ten inte uttryckligen begär att bli behandlad som en icke-professio- nell kund. Om motparten begär att bli behandlad som en icke- professionell kund, tillämpas i fråga om en sådan begäran 2 § andra och tredje styckena på mot- svarande sätt. Innan ett värde- pappersinstitut inleder en trans- aktion med en motpart som är ett sådant företag som avses i 5 § första stycket 9, ska företaget ut- tryckligen ha godtagit att bli be- handlat som en jämbördig mot- part. Godtagandet kan ges gene- rellt eller avse en enskild trans- aktion.

109

Författningsförslag SOU 2015:2

I fråga om motparter som

I fråga om motparter som

inte ingår i någon av de grupper

inte ingår i någon av de grupper

som

anges

i

19 §

första

som anges i 5 § första stycket 1–

stycket 1–8 och som hör hemma

8 och som hör hemma i ett

i ett annat land inom EES gäller

annat land inom EES gäller

första stycket bara om mot-

första stycket bara om mot-

parten i den staten erkänns som

parten i den staten erkänns som

jämbördig motpart i

enlighet

jämbördig motpart

i enlighet

med artikel 24.3 i direktivet om

med artikel 30.3 i direktivet om

marknader för finansiella instru-

marknader för finansiella instru-

ment. I sådana fall tillämpas tredje

ment. I sådana fall tillämpas tredje

stycket på motsvarande sätt.

stycket på motsvarande sätt.

 

8 kap. 21 §

 

 

 

7 §

 

 

 

Ett

värdepappersinstitut skall

Ett

värdepappersinstitut

ska

vidta alla rimliga åtgärder för att

vidta alla rimliga åtgärder för att

1. identifiera

 

de

intresse-

1. identifiera och förebygga eller

konflikter som

kan uppkomma

hantera de intressekonflikter som

mellan

institutet,

ett

anknutet

kan uppkomma mellan institutet,

ombud

eller någon närstående

ett anknutet ombud eller någon

person till dem och en kund eller

närstående person till dem och en

mellan kunder i samband med

kund eller mellan kunder i sam-

tillhandahållande av investerings-

band

med tillhandahållande

av

tjänster och sidotjänster, samt

investeringstjänster

och sido-

 

 

 

 

 

tjänster, samt

 

 

2. förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intresse-

konflikter.

 

 

Om de åtgärder som ett

Om de åtgärder som ett

institut har vidtagit enligt första

institut har vidtagit enligt första

stycket 1 inte räcker för att

stycket inte räcker för att

förhindra att kundernas intressen

förhindra att kundernas intressen

kan komma att påverkas nega-

kan komma att påverkas nega-

tivt, skall institutet tydligt infor-

tivt, ska institutet, på ett var-

mera kunden om arten av eller

aktigt medium, informera kun-

källan

till intressekonflikterna

den om arten av eller källan till

innan institutet åtar sig att ut-

intressekonflikterna innan insti-

föra en

investeringstjänst eller

tutet åtar sig att utföra en

sidotjänst för kundens räkning.

investeringstjänst eller

sidotjänst

 

 

för kundens räkning.

Informa-

110

SOU 2015:2

Författningsförslag

tionen ska vara tillräckligt tydlig för att kunden ska kunna avgöra huruvida den ska anlita företaget för tjänsten.

Belöningssystem

 

 

8 §

 

 

 

Ett värdepappersinstitut ska ut-

 

 

forma sina belöningssystem så att

 

 

personalen inte belönas eller be-

 

 

döms på ett sätt som kommer i

 

 

konflikt

med företagets skyldighet

 

 

att iaktta kundernas intressen.

8 kap. 22 §

 

10 §24

 

Ett värdepappersinstitut

ska

Ett

värdepappersinstitut ska

förse sina kunder med lätt-

förse sina kunder med lättbegrip-

begriplig information om

 

lig information om institutet och

1. värdepappersinstitutet

och

dess tjänster.

dess tjänster,

 

 

 

2.finansiella instrument och föreslagna placeringsstrategier,

3.handelsplatser,

4.priser och avgifter, samt

5.institutets riktlinjer för ut- förande av order.

Informationen ska ge kunderna rimliga möjligheter att förstå arten av och vilka risker som är förknippade med de investeringstjänster och de finansiella instrument som institutet erbjuder. Informationen får lämnas i standardiserad form.

All information som ett värdepappersinstitut lämnar till sina kun- der ska vara rättvisande och tydlig och får inte vara vilseledande. Marknadsföringsmaterial ska lätt kunna identifieras som sådant.

Särskilda bestämmelser om en näringsidkares marknads- föring av produkter och tjänster

Särskilda bestämmelser om en näringsidkares marknads- föring av produkter och tjänster

24 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 22 § 2014:15.

111

Författningsförslag SOU 2015:2

och vilken information som ska

och vilken information som ska

lämnas till kunder finns i mark-

lämnas till kunder finns i mark-

nadsföringslagen (2008:486) samt

nadsföringslagen (2008:486) samt

i distans- och hemförsäljnings-

i lagen om distansavtal och avtal

lagen (2005:59).

utanför affärslokaler (2005:59).

 

 

11 §

 

 

 

 

 

 

 

Ett värdepappersinstitut ska

i

 

god tid innan en investeringstjänst

 

eller

sidotjänst

tillhandahålls

en

 

kund förse kunden med lättbegrip-

 

lig information om

 

 

 

 

1. finansiella

instrument

och

 

föreslagna

placeringsstrategier,

in-

 

fattande information om och var-

 

ningar för de risker som är för-

 

knippade

med

investeringar

i

 

instrumenten eller enligt place-

 

ringsstrategierna samt om instru-

 

menten i fråga är avsedda för icke-

 

professionella kunder,

 

 

 

 

2. handelsplatser,

 

 

 

 

3. kostnader

och avgifter

för-

 

knippade med investerings- och

 

sidotjänster, inklusive kostnaderna

 

för rådgivning och kostnaderna för

 

de

finansiella

instrument

som

 

rekommenderas samt hur kunden

 

betalar för detta, samt

 

 

 

 

4. eventuella

ersättningar

från

 

tredjepart.

 

 

 

 

 

Informationen om

kostnader

 

och

avgifter, inbegripet

kostnader

 

och avgifter för investeringstjänsten

 

och

det

finansiella instrumentet,

 

som inte orsakas av förekomsten av

 

underliggande marknadsrisk,

ska

 

räknas samman så att kunden kan

 

förstå den totala kostnaden liksom

112

SOU 2015:2

Författningsförslag

den kumulativa effekten på inve- steringens avkastning och, när kunden så begär, en uppdelning per post. Sådan information ska i före- kommande fall ges till kunden regelbundet, åtminstone årligen, under investeringens varaktighet.

12 §

När en investeringstjänst er- bjuds tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket eller som ett villkor för samma överenskommelse eller paket (korsförsäljning), ska värde- pappersinstitutet informera kunden om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna separat, och ska tillhandahålla separata uppgifter om kostnaderna och avgifterna för varje kompo- nent. Om riskerna med en sådan överenskommelse eller ett sådant paket som erbjuds en icke- professionell kund sannolikt skiljer sig från de risker som uppstår i det fall komponenterna väljs separat, ska värdepappersinstitutet till- handahålla en adekvat beskrivning av de olika komponenterna i överenskommelsen eller paketet och av hur samverkan förändrar risker- na.

13 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller investeringsrådgiv- ning ska i god tid innan tjänsten tillhandahålls informera sina kun-

113

Författningsförslag

SOU 2015:2

der huruvida

1. institutet tillhandahåller obe- roende rådgivning,

2. rådgivningen är baserad på en bred analys av olika finansiella instrument utgivna eller tillhanda- hållna av andra än institutet självt eller företag som institutet har nära förbindelser med, och

3. institutet regelbundet kom- mer att bedöma lämpligheten av- seende de finansiella instrument som har rekommenderats.

14 §

Ett värdepappersinstitut som har informerat sina kunder om att institutet tillhandahåller oberoende rådgivning ska i den verksamheten bedöma ett tillräckligt stort och diversifierat urval av finansiella instrument som är tillgängliga på marknaden för att säkerställa att kundens investeringsmål på lämp- ligt sätt kan tillgodoses. Värde- pappersinstitutet får inte i den verksamheten lämna råd om pro- dukter producerade av institutet eller av företag som institutet har nära förbindelser med.

Ersättningar från tredjepart

15 §

Utöver vad som anges i 16 och

17 §§ får ett värdepappersinstitut som tillhandahåller en investe- rings- eller sidotjänst till en kund betala eller ta emot en ersättning

114

SOU 2015:2

Författningsförslag

till eller från någon annan än kun- den endast om

1.ersättningen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden,

2.ersättningen inte försämrar företagets förutsättningar att upp- fylla sina skyldigheter att agera hederligt, rättvist och professionellt

ienlighet med kundens bästa in- tresse, och

3.kunden innan tjänsten till- handahålls på ett heltäckande, korrekt och begripligt sätt har infor- merats om ersättningens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet.

Första stycket gäller inte ersätt- ningar som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla tjänsten och som inte kan stå i strid mot institutets skyldighet att agera hederligt, rätt- vist och professionellt i enlighet med kundens intressen.

16 §

Ett värdepappersinstitut som enligt 13 § har informerat om att institutet tillhandahåller oberoende investeringsrådgivning och institut som tillhandahåller portföljförvalt- ning får inte i samband med att dessa tjänster tillhandahålls pro- fessionella kunder ta emot och be- hålla en ersättning från någon annan än kunden.

Första stycket gäller inte mindre icke-monetära ersättningar som

115

Författningsförslag

SOU 2015:2

8 kap. 23 §

Ett värdepappersinstitut skall, när det tillhandahåller investe- ringstjänsterna investerings- rådgivning till kund avseende finansiella instrument eller diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, hämta in nödvändiga uppgifter från kunden om dennes kun- skaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller pro- dukten samt om dennes eko- nomiska situation och mål med investeringen, så att institutet kan rekommendera kunden de investeringstjänster och finan- siella instrument som är lämp- liga för denne.

kunden har informerats om och som kan höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden och som är av en sådan storlek och karaktär att de inte kan anses hindra institutet från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen.

17 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller investeringsrådgiv- ning eller portföljförvaltning till icke-professionella kunder får inte i samband med att dessa tjänster tillhandahålls ta emot en ersättning från någon annan än kunden, om ersättningen kan påverka kundens intressen negativt.

20§

Ett värdepappersinstitut ska,

när det tillhandahåller investe- ringsrådgivning eller portfölj- förvaltning, hämta in nödvän- diga uppgifter från kunden om dennes kunskaper och erfaren- heter av den specifika tjänsten eller produkten samt om dennes ekonomiska situation och mål med investeringen, så att insti- tutet kan rekommendera kun- den de investeringstjänster och finansiella instrument som är lämpliga för denne.

116

SOU 2015:2

Författningsförslag

Informationen enligt första stycket ska beträffande kundens ekonomiska situation innefatta kundens möjlighet att klara av för- luster och beträffande mål med investeringen innefatta kundens risktolerans. Vid valet av finan- siella instrument ska dessa omstän- digheter beaktas särskilt.

Om ett värdepappersinstitut tillhandahåller investeringsrådgiv- ning avseende en kombination av tjänster eller produkter ska lämp- ligheten av kombinationen bedö- mas.

8 kap. 24 §

 

21 §

 

 

 

Ett värdepappersinstitut skall,

Ett

värdepappersinstitut ska,

när det tillhandahåller någon

när

det tillhandahåller någon

annan investeringstjänst än dem

annan investeringstjänst än dem

som anges i 23 §, begära att kun-

som anges i 20 §, begära att kun-

den lämnar uppgifter om sina

den lämnar uppgifter om sina

kunskaper

och erfarenheter av

kunskaper

och erfarenheter av

den specifika tjänsten eller pro-

den specifika tjänsten eller pro-

dukten, så att institutet kan be-

dukten, så att institutet kan be-

döma om

investeringstjänsten

döma

om

investeringstjänsten

eller produkten passar kunden.

eller

produkten passar kunden.

 

 

Om tjänsten avser en kombi-

 

 

nation av tjänster eller produkter

 

 

ska bedömningen avse såväl kom-

 

 

binationen som var och en av

 

 

komponenterna.

Ett värdepappersinstitut skall,

Ett

värdepappersinstitut ska,

om det mot bakgrund av de upp-

om det mot bakgrund av de upp-

gifter som det har fått enligt

gifter som det har fått enligt

första stycket anser att tjänsten

första stycket anser att tjänsten

eller produkten inte passar kun-

eller produkten inte passar kun-

den, informera kunden om detta.

den, informera kunden om detta.

117

Författningsförslag

SOU 2015:2

Ett värdepappersinstitut skall, om en kund inte lämnar upp- gifter enligt första stycket eller lämnar ofullständiga uppgifter, informera kunden om att insti- tutet inte kan avgöra om tjänsten eller produkten passar kunden.

8 kap. 25 §

Ett värdepappersinstitut får tillhandahålla investeringstjänst- erna mottagande och vidare- befordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och utförande av order avseende finansiella instrument på kun- ders uppdrag utan att uppfylla kraven i 24 §, om

1. tjänsten avser

a)aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad eller på en motsvarande mark- nad utanför EES,

b)penningmarknadsinstru-

ment,

c)obligationer eller andra former av skuldförbindelser utan derivatinslag,

Ett värdepappersinstitut ska, om en kund inte lämnar upp- gifter enligt första stycket eller lämnar ofullständiga uppgifter, informera kunden om att insti- tutet inte kan avgöra om tjänsten eller produkten passar kunden.

22§25

Ett värdepappersinstitut får

tillhandahålla investeringstjänst- erna mottagande och vidare- befordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument och utförande av order på kun- ders uppdrag utan att uppfylla kraven i 21 §, om

1. tjänsten avser

a)aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller på en motsvarande marknad utan- för EES, med undantag för aktier

iföretag för kollektiva investe- ringar som inte omfattas av d) samt aktier som omfattar derivat,

b)penningmarknadsinstru- ment, med undantag för sådana instrument som omfattar derivat eller innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förenade risken,

c)obligationer eller andra former av skuldförbindelser som upptagits till handel på en reg- lerad marknad, på en likvärdig

25 Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 25 § 2013:579.

118

SOU 2015:2

Författningsförslag

d) andelar i en värdepappers- fond som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett fondföretag som avses i 1 kap. 7 § första stycket första men- ingen samma lag, eller

e) andra okomplicerade finan- siella instrument,

marknad utanför EES eller på en

MTF-plattform, med undantag för sådana instrument som om- fattar derivat eller innehåller en struktur som gör det svårt för kunden att förstå den därmed förenade risken,

d)andelar i en värdepappers- fond som avses i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett fondföretag som avses i 1 kap. 7 § första stycket första men- ingen samma lag med undantag för strukturerade fondföretag som avses i artikel 36.1 andra stycket i förordning (EU) nr 583/2010,

e)strukturerade insättningar med undantag för sådana vars struktur gör det svårt för kunden att förstå den därmed förenade risken eller kostnaden för att säga upp insättningen i förtid, eller

f)andra okomplicerade finan- siella instrument,

2.tjänsten tillhandahålls på kundens initiativ, samt

3.kunden klart och tydligt har informerats om att institutet inte kommer att bedöma om instrumentet eller tjänsten passar kunden.

Information enligt första stycket 3 får lämnas i standardiserad form.

Även om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda måste institutet uppfylla kraven i 21 §, om en kredit beviljas i samband med investeringstjänsten.

119

Författningsförslag

SOU 2015:2

8 kap. 26 §

Ett värdepappersinstitut skall dokumentera vad institutet och en kund har kommit överens om när det gäller parternas rättig- heter och skyldigheter samt öv- riga villkor för de tjänster som institutet skall utföra för kunden.

8 kap. 27 §

Ett värdepappersinstitut skall lämna en tillfredsställande rapportering till en kund om de tjänster som institutet har utfört för kunden. Rapporteringen skall i förekommande fall innehålla uppgifter om kostnaderna för de transaktioner och tjänster som har utförts för kundens räkning.

23 §

Ett värdepappersinstitut ska dokumentera vad institutet och en kund har kommit överens om när det gäller parternas rättig- heter och skyldigheter samt öv- riga villkor för de tjänster som institutet ska utföra för kunden.

24§

Ett värdepappersinstitut ska på

ett varaktigt medium lämna en till- fredsställande rapportering till en kund om de tjänster som insti- tutet har utfört för kunden. Rapporteringen ska i förekom- mande fall innehålla uppgifter om kostnaderna för de transaktioner och tjänster som har utförts för kundens räkning.

25 §

Ett värdepappersinstitut som tillhandahåller investeringsrådgiv- ning ska beträffande icke-professio- nella kunder, innan en transaktion till följd av rådgivningen genom- förs, lämna dokumentation till kunden som specificerar vilket råd kunden har fått och hur rådet mot- svarar kundens preferenser, mål och andra egenskaper (lämplighets- förklaring).

Dokumentationen enligt första stycket ska lämnas på ett varaktigt medium.

Om ett avtal att köpa eller sälja ett finansiellt instrument ingås med hjälp av en teknik för distans-

120

SOU 2015:2

Författningsförslag

kommunikation som hindrar att en sådan dokumentation som avses i första stycket tillhandahålls i för- väg, får värdepappersinstitutet lämna en skriftlig lämplighets- förklaring på ett varaktigt medium omedelbart efter det att kunden har bundits av ett avtal, om

a)kunden har gett sitt samtycke till att erhålla lämplighetsförkla- ringen utan onödigt dröjsmål efter det att transaktionen genomförts, och

b)värdepappersinstitutet har erbjudit kunden möjligheten att senarelägga transaktionen så att lämplighetsförklaringen först kan erhållas.

Om ett värdepappersinstitut er- bjuder portföljförvaltning eller har informerat kunden om att institutet kommer att utföra en regelbunden lämplighetsbedömning, ska den regelbundna rapporteringen av dessa tjänster innehålla en upp- daterad förklaring till hur investe- ringen motsvarar kundens prefe- renser, mål och andra egenskaper.

26 §

Ett värdepappersinstitut som har utfört en transaktion för en kunds räkning ska informera kun- den om var transaktionen genom- fördes.

121

Författningsförslag

SOU 2015:2

8 kap. 28 §

När ett värdepappersinstitut utför en kunds order, skall det vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på

1.pris,

2.kostnad,

3.snabbhet,

4.sannolikhet för utförande och avveckling,

5.storlek,

6.art, och

7.andra för kunden väsent- liga förhållanden.

Om en kund har gett speci- fika instruktioner, skall ett värde- pappersinstitut utföra ordern i enlighet med dessa.

27 §

När ett värdepappersinstitut utför en kunds order, ska det vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på

1.pris,

2.kostnad,

3.snabbhet,

4.sannolikhet för utförande och avveckling,

5.storlek,

6.art, och

7.andra för kunden väsent- liga förhållanden.

Om en kund har gett speci- fika instruktioner, ska ett värde- pappersinstitut utföra ordern i enlighet med dessa.

28 §

När ett värdepappersinstitut utför en order för en icke-professio- nell kunds räkning ska bästa möj- liga resultat fastställas med hänsyn till den totala ersättningen, som ut- görs av

1.priset för det finansiella in- strumentet, och

2.kostnaderna i samband med utförandet, inbegripet kundens alla utgifter som hänför sig direkt till orderns utförande.

I bedömningen av bästa möjliga resultat enligt första stycket ska värdepappersinstitutet beakta egna avgifter och kostnader för utför- andet av ordern på var och en av de handelsplatser som kan komma

122

SOU 2015:2 Författningsförslag

 

 

 

 

i fråga för utförandet.

 

 

 

 

8 kap. 29 §

 

 

29 §

 

 

 

 

 

 

 

Ett värdepappersinstitut skall

Ett

värdepappersinstitut

ska

ha system och riktlinjer för hur

ha system och riktlinjer för hur

institutet skall uppnå bästa möj-

institutet ska uppnå bästa möj-

liga resultat enligt 28 § när en

liga resultat enligt 27 § när en

kunds order utförs.

 

kunds order utförs.

 

 

 

 

I riktlinjerna skall det för varje

I riktlinjerna ska det för varje

kategori av finansiella instru-

kategori av finansiella instru-

ment finnas uppgifter om de

ment finnas uppgifter om de

olika handelsplatser där värde-

olika handelsplatser där värde-

pappersinstitutet utför sina kund-

pappersinstitutet utför sina kund-

order och de faktorer som på-

order och de faktorer som på-

verkar

valet

av

handelsplats.

verkar

valet

av

handelsplats.

Riktlinjerna

skall

omfatta de

Riktlinjerna

ska

omfatta

de

handelsplatser som gör det möj-

handelsplatser som gör det möj-

ligt för institutet att stadig-

ligt för institutet att stadig-

varande

uppnå bästa möjliga

varande

uppnå

bästa möjliga

resultat när en kundorder utförs.

resultat när en kundorder utförs.

Ett värdepappersinstitut skall

Ett

värdepappersinstitut

ska

övervaka och regelbundet upp-

övervaka och regelbundet ut-

datera sina system och riktlinjer

värdera och uppdatera sina sys-

för utförande av order och in-

tem och riktlinjer för utförande

formera sina kunder om varje

av order samt informera de kun-

väsentlig förändring av dessa.

der med vilka institutet har en

 

 

 

 

fortlöpande relation,

om

varje

 

 

 

 

väsentlig förändring av dessa.

 

 

 

 

 

I utvärderingen

enligt

tredje

 

 

 

 

stycket ska den information som

 

 

 

 

har offentliggjorts enligt 13 kap. 9 §

 

 

 

 

beaktas.

 

 

 

 

 

 

 

8 kap. 30 §

 

 

30 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett värdepappersinstitut ska för-

 

 

 

 

se sina

kunder

med

lämplig

in-

formation om institutets riktlinjer för utförande av order.

123

Författningsförslag

SOU 2015:2

Innan ett värdepappersinsti- tut utför en kunds order, skall kunden ha godtagit de riktlinjer för utförande av order som insti- tutet har.

8 kap. 31 §

Innan ett värdepappersinsti- tut utför en kunds order utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform, skall kunden ha gett sitt uttryckliga godkänn- ande till det. Godkännandet kan ges generellt eller avse en enskild transaktion.

8 kap. 32 §

Om en kund begär det, skall ett värdepappersinstitut kunna visa att det har utfört kundens order i enlighet med institutets riktlinjer för utförande av order.

Innan ett värdepappersinsti- tut utför en kunds order, ska kunden ha godtagit de riktlinjer som avses i första stycket.

31 §

Innan ett värdepappersinsti- tut utför en kunds order utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform, ska kunden ha gett sitt uttryckliga godkänn- ande till det. Godkännandet kan ges generellt eller avse en enskild transaktion.

32§

Om en kund begär det, ska

ett värdepappersinstitut kunna visa att det har utfört kundens order i enlighet med institutets riktlinjer för utförande av order.

33 §

Ett värdepappersinstitut som utför kundorder ska varje år offentliggöra en sammanfattning av de fem handelsplatser som främst, beräknat på handelsvolym, har an- vänts av institutet för utförande av kundorder under föregående år. Sammanfattningen ska vara upp- delad på instrumentklasser och innehålla information om kvali- teten på utförandet.

124

SOU 2015:2

Författningsförslag

8 kap. 33 §

Ett värdepappersinstitut skall snabbt, effektivt och rättvist ut- föra en kunds order utan att denne missgynnas i förhållande till andra kunder eller på grund av institutets handel för egen räkning. I övrigt jämförbara kundorder skall utföras i den ordning som de togs emot, om det inte finns skäl för att utföra dem i en annan ordning.

1 §

Om en kund har angett ett lägsta pris vid försäljning till tredje man eller ett högsta pris vid inköp (limit) avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och värde- pappersinstitutet inte utför ordern, skall institutet omedel- bart offentliggöra ordern på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer. Detta gäller dock inte om kunden har gett andra instruk- tioner.

34 §

Ett värdepappersinstitut ska snabbt, effektivt och rättvist ut- föra en kunds order utan att denne missgynnas i förhållande till andra kunder eller på grund av institutets handel för egen räkning. I övrigt jämförbara kundorder ska utföras i den ordning som de togs emot, om det inte finns skäl för att utföra dem i en annan ordning.

35§

Om en kund har angett ett

lägsta pris vid försäljning till tredje man eller ett högsta pris vid inköp (limit) avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och värde- pappersinstitutet inte utför ordern, ska institutet omedel- bart offentliggöra ordern på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer. Detta gäller dock inte om kunden har gett andra instruk- tioner.

8 kap. 34 §

36 §

Ett värdepappersinstitut skall

Ett värdepappersinstitut ska

hålla en kunds finansiella instru-

hålla en kunds finansiella instru-

ment avskilda från institutets till-

ment avskilda från institutets till-

gångar, om inte kunden uttryck-

gångar, om inte kunden uttryck-

ligen har godkänt något annat.

ligen har godkänt något annat.

I 3 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns det särskilda bestämmelser om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan. För överenskommelser enligt första stycket gäller dock inte 3 kap. 1 § samma lag.

125

Författningsförslag

SOU 2015:2

8 kap. 35 §

Ett värdepappersinstitut som innehar en kunds medel skall

1.vidta lämpliga åtgärder för att skydda kundens rättigheter, och

2.hålla medlen avskilda från institutets tillgångar, om det inte har tillstånd att ta emot medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 eller är ett kredit- institut.

Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som tar emot medel med redovisningsskyldig- het enligt 2 kap. 2 § första

stycket 1 skall omedelbart avskilja medlen från de egna tillgångarna.

37 §

Ett värdepappersinstitut som innehar en kunds medel ska

1.vidta lämpliga åtgärder för att skydda kundens rättigheter, och

2.hålla medlen avskilda från institutets tillgångar, om det inte har tillstånd att ta emot medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 eller är ett kredit- institut.

Ett värdepappersbolag och ett utländskt företag som tar emot medel med redovisningsskyldig- het enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 ska omedelbart avskilja medlen från de egna tillgångarna.

39 §

Ett värdepappersinstitut får inte ingå avtal om säkerhetsöverlåtelse av finansiella instrument, medel på konto eller medel som tas emot med redovisningsskyldighet, med icke-professionella kunder i syfte att säkra eller täcka kundens aktuella eller framtida, faktiska eller vill- korade förpliktelser.

8 kap. 38 §

Vid kreditgivning enligt 2 kap.

2 § första stycket 2 gäller för värdepappersbolag bestämmel- serna i denna paragraf och 37 § i stället för bestämmelserna i

41§26

Vid kreditgivning enligt 2 kap.

2 § första stycket 2 gäller för värdepappersbolag bestämmel- serna i denna paragraf och 40 § i stället för bestämmelserna i

26 Senaste lydelse av tidigare 8 kap 38 § 2005:551.

126

SOU 2015:2 Författningsförslag

21 kap.

aktiebolagslagen 21 kap.

aktiebolagslagen

(2005:551).

(2005:551).

 

Ett värdepappersbolag får inte på andra villkor än sådana som bolaget normalt ställer upp lämna kredit till

1. en styrelseledamot,

 

2. en person som ensam eller

2. en person som ensam eller

i förening med någon annan får

i förening med någon annan får

avgöra kreditärenden som skall

avgöra kreditärenden som ska

avgöras av styrelsen,

avgöras av styrelsen,

3.en anställd som har en ledande ställning inom bolaget,

4.någon annan aktieägare än staten med ett aktieinnehav som motsvarar minst tre procent av hela aktiekapitalet,

5.den som är make eller sambo till någon som avses i 1–4, eller

6.en juridisk person i vilken någon som avses i 1–5 har ett väsent- ligt ekonomiskt intresse i egenskap av delägare eller medlem.

Finansinspektionen prövar efter ansökan om en anställd har sådan ledande ställning som avses i andra stycket 3.

Värdepappersbolagets styr-

Värdepappersbolagets styr-

else skall avgöra ärenden om

else ska avgöra ärenden om

kredit till de personer och före-

kredit till de personer och före-

tag som avses i andra stycket.

tag som avses i andra stycket.

Bolaget skall föra in uppgifter om

Bolaget ska föra in uppgifter om

sådana krediter i en förteckning.

sådana krediter i en förteckning.

Andra–fjärde styckena tillämpas också på krediter mot säkerhet av borgen eller fordringsrätt som utfärdas av någon som avses i andra stycket. Detsamma gäller för en fordran som bolaget för- värvar och för vilken någon som avses i andra stycket är betalnings- skyldig.

8 kap. 39 §

Ett värdepappersbolag får ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gälde- nären skall förvärva aktier i bolaget eller ett överordnat bo- lag i samma koncern, bara om det därefter finns full täckning för det bundna egna kapitalet. Vid beräkningen av om det finns

42 §

Ett värdepappersbolag får ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gälde- nären ska förvärva aktier i bolaget eller ett överordnat bo- lag i samma koncern, bara om det därefter finns full täckning för det bundna egna kapitalet. Vid beräkningen av om det finns

127

Författningsförslag SOU 2015:2

full täckning för det bundna

full täckning för det bundna

egna kapitalet skall förskott och

egna kapitalet ska förskott och

lån enligt första meningen be-

lån enligt första meningen be-

handlas

som

fordringar

utan

handlas

som

fordringar

utan

värde

samt

säkerheter

enligt

värde

samt

säkerheter

enligt

första meningen behandlas som

första meningen behandlas som

bolagets skuld.

 

bolagets skuld.

 

Förskott, lån eller säkerhet får dock bara lämnas i den utsträck- ning det framstår som försvarligt med hänsyn till

1.de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och

2.bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

8 kap. 40 §

Om ett värdepappersinstitut utför en investeringstjänst som bara är en del av en finansiell produkt för vilken det finns andra regler i EG-rätten, gäller inte bestämmelserna i 22–27 §§.

43§

Om ett värdepappersinstitut

utför en investeringstjänst som bara är en del av en finansiell produkt för vilken det finns andra regler i EU-rätten, gäller inte bestämmelserna i 10–26 §§.

44 §

Om ett bostadslåneavtal som omfattas av reglerna för kredit- värdighetsbedömning av kunder i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU förutsätter tillhandahållande till samma kund av en investeringstjänst avseende hypoteksobligationer, som emitteras specifikt i syfte att säkra finan- sieringen och har identiska villkor med bostadslåneavtalet, för att lånet ska kunna betalas, refinan- sieras eller lösas in, ska 8 kap. 14 d § samt 20–22, och 25 §§ inte tillämpas på investeringstjänsten.

128

SOU 2015:2 Författningsförslag

8 kap. 41 §

 

45 §

 

 

 

 

 

Ett värdepappersinstitut som

Ett värdepappersinstitut som

genom förmedling av ett annat

genom förmedling av ett annat

värdepappersinstitut eller ett ut-

värdepappersinstitut eller ett ut-

ländskt värdepappersföretag som

ländskt värdepappersföretag som

hör hemma inom EES tar emot

hör hemma inom EES tar emot

en instruktion om att utföra en

en instruktion om att utföra en

investeringstjänst eller en sido-

investeringstjänst eller en sido-

tjänst för en kunds räkning, får

tjänst för en kunds räkning, får

förlita sig på de uppgifter om

förlita sig på de uppgifter om

kunden som det har fått av det

kunden som det har fått av det

andra värdepappersinstitutet eller

andra värdepappersinstitutet eller

företaget och alla rekommenda-

företaget och alla rekommenda-

tioner i fråga om tjänsten eller

tioner i fråga om tjänsten eller

transaktionen som kunden har

transaktionen som kunden

har

fått från det andra institutet eller

fått från det andra institutet eller

företaget. Ett

värdepappers-

företaget. Ett

värdepappers-

institut som genomför en tjänst

institut som genomför en tjänst

eller transaktion

utifrån sådana

eller

transaktion

utifrån sådana

uppgifter och rekommendationer

uppgifter och rekommendationer

ansvarar för att tjänsten eller

ansvarar för att tjänsten eller

transaktionen utförs i enlighet

transaktionen utförs

i

enlighet

med bestämmelserna i detta kapi-

med

bestämmelserna

i

8

och

tel.

 

9 kap.

 

 

 

 

Ett värdepappersinstitut som har förmedlat en instruktion till ett annat värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföre- tag ansvarar för att den information som det har lämnat över är fullständig och riktig och att de rekommendationer och den rådgiv- ning som institutet har tillhandahållit är lämpliga för kunden.

46 §

Vid försäljning och rådgivning till kunder i samband med struk- turerade insättningar gäller 6 kap., 8 kap. 1, 8 e, 9, 12, 28–30, 32 §§, 9 kap. 1–8, 10–17, 20–35, 44, 45 samt 23–25 kap.

129

Författningsförslag

SOU 2015:2

47 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vilka ersättningar som ett värdepappersinstitut inte får ta emot enligt 17 §,

2. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för hantering av vissa upp- gifter enligt 38 §,

3. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet en- ligt 39 § andra stycket, och

4. vilka uppgifter som ska an- tecknas i en förteckning enligt 40 § fjärde stycket.

10 kap. Datarapporteringstjänster

Tillståndskrav

1 §

Ett företag får efter tillstånd av Finansinspektionen yrkesmässigt tillhandahålla sådana datarappor- teringstjänster som avses i 1 kap. 4 b § 8, 9 och 22.

Finansinspektionen ska inom sex månader efter det att en full- ständig ansökan har lämnats in underrätta sökanden om huruvida tillstånd har beviljats.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte för ett värdepappers- institut, ett utländskt värdepappers- företag eller en marknadsoperatör.

130

SOU 2015:2

Författningsförslag

Förutsättningar för tillstånd

2 §

Tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster ska ges till företag som har sitt huvudkontor eller säte i Sverige, om

1.det finns skäl att anta att verksamheten kommer att bedrivas enligt denna lag och andra författ- ningar som reglerar verksamheten,

2.den som ska ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställ- ande direktör, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt är lämplig för en sådan upp- gift,

3.styrelsen i sin helhet har till- räcklig kunskap och erfarenhet för att leda företaget, och

4.företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.

En ansökan enligt 1 § ska inne- hålla

1.en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om företagets organisation,

2.uppgift om styrelseledamöter och verkställande direktör samt er- sättare för dessa, och

3.den information som krävs för att Finansinspektionen ska kunna bedöma huruvida kraven för tillstånd är uppfyllda.

131

Författningsförslag

SOU 2015:2

Krav på ledningsorganet hos en leverantör av datarapporteringstjänster

4 §

Styrelse och verkställande direktör i ett företag som till- handahåller datarapporterings- tjänster ska fastställa och övervaka genomförandet av styrningssystem som säkerställer en effektiv och ansvarsfull ledning av företaget.

Godkänt publiceringsarrangemang (APA)

5 §

Ett APA ska ha inrättat adekvata strategier och arrange- mang för att offentliggöra den in- formation som krävs enligt artik- larna 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instru- ment så nära realtid som det är tek- niskt möjligt och på rimliga affärs- mässiga villkor.

Informationen ska hållas till- gänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att den har offentliggjorts.

Ett APA ska på ett effektivt och konsekvent sätt kunna sprida sådan information som avses i första stycket på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till informationen, på icke-diskriminerande grunder och i ett format som underlättar konsolideringen av informationen med liknande data från andra

132

SOU 2015:2

Författningsförslag

källor.

6 §

Informationen enligt 5 § ska innehålla

1.identifieringskod för det finansiella instrumentet,

2.pris till vilket transaktionen genomfördes,

3.transaktionsvolymen,

4.tidpunkt för transaktionen,

5.tidpunkt då transaktionen rapporterades,

6.prisnotering för transaktio-

nen,

7.koden för den handelsplats där transaktionen utfördes eller, om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare, koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”, och

8.i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen.

7 §

Ett APA ska ha inrättat system som på ett effektivt sätt kan kon- trollera den information som er- hålls från värdepappersinstitut. Sys- temet ska kunna kontrollera handelsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel och begära om- sändning av alla sådana felaktiga rapporter.

133

Författningsförslag

SOU 2015:2

Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP)

8 §

En CTP ska ha inrättat adekvata strategier och arrange- mang för att samla in den infor- mation som offentliggjorts i enlighet med artiklarna 6, 10, 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument, slå samman den till en kontinuerlig elektronisk dataström och göra informationen tillgänglig för allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rimliga affärsmässiga villkor.

Informationen ska hållas till- gänglig kostnadsfritt 15 minuter efter det att den har offentliggjorts.

En CTP ska på ett effektivt och konsekvent sätt kunna sprida sådan information som avses i första stycket på ett sätt som säkerställer snabb tillgång till informationen, på icke-diskriminerande grunder samt i format som är lätta ta del av och att använda för marknads- deltagare.

9 §

Informationen enligt 8 § ska innehålla

1. identifieringskod eller identi- fierbara kännetecken för det finan- siella instrumentet,

2. pris till vilket transaktionen genomfördes,

134

SOU 2015:2

Författningsförslag

3.transaktionsvolymen,

4.tidpunkt för transaktionen,

5.tidpunkt då transaktionen rapporterades,

6.prisnotering för transak- tionen,

7.koden för den handelsplats där transaktionen utfördes, eller om transaktionen utfördes genom en systematisk internhandlare koden ”SI”, alternativt koden ”OTC”,

8.i tillämpliga fall, det faktum att en datoralgoritm inom värde- pappersföretaget låg bakom investe- ringsbeslutet och utförandet av transaktionen,

9.i tillämpliga fall, en indikator som visar att särskilda villkor gällde för transaktionen, och

10.en markering som, om

undantag i enlighet med arti- kel 4.1.a eller 4.1.b i förordningen om marknader för finansiella in- strument gjorts från kravet att offentliggöra den information som avses i artikel 3.1 i den förord- ningen, visar vilket av undantagen som gällde för transaktionen.

10 §

En CTP ska säkerställa att de data som tillhandahålls har sammanställts från alla reglerade marknader, MTF-plattformar, OTF-plattformar och APA och för de finansiella instrument som specificeras genom tekniska stan- darder antagna av kommissionen.

135

Författningsförslag

SOU 2015:2

Godkänd rapporteringsmekanism (ARM)

11 §

En ARM ska ha inrättat adekvata strategier och arrange- mang för rapportering av den in- formation som krävs enligt arti- kel 26 i förordningen om mark- nader för finansiella instrument så snart som möjligt, och senast vid slutet av arbetsdagen dagen efter den dag då transaktionen ägde rum.

Sådan information som avses i första stycket ska rapporteras i en- lighet med kraven i artikel 26 i samma förordning.

12 §

En ARM ska ha inrättat system som på ett effektivt sätt kan kon- trollera transaktionsrapporters full- ständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel som orsakats av ett värdepappersinstitut och då sådana fel eller uteläm- nanden inträffar upplysa institutet om dem och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter.

En ARM ska även ha inrättat system som gör det möjligt för ARM:n att upptäcka fel eller ute- lämnanden som den själv har or- sakat och kunna åtgärda dessa och översända korrekta och fullständiga transaktionsrapporter eller, i före- kommande fall, sända in dem på nytt.

136

SOU 2015:2

Författningsförslag

Gemensamma bestämmelser

13 §

Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska ha effektiva arrangemang för att han- tera intressekonflikter.

14 §

Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska ha sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera skyddet vid informationsöverföring och för att minimera risken för data- förvanskning och för obehörigt tillträde till informationen samt upprätthålla adekvata resurser och ha inrättat backupanordningar för att kontinuerligt kunna tillhanda- hålla tjänsten.

15 §

Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska till- handahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av be- stämmelser som gäller för verk- samheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av person- uppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i första stycket.

137

Författningsförslag

SOU 2015:2

11 kap.

1 a §

För den som driver en handels- plattform gäller 13 kap. 1 a–1 i §§, 6 a §, 7 § andra stycket samt 9 §. Det som där sägs om börs ska gälla för den som driver handelsplatt- formen.

För den som driver en OTF- plattform gäller utöver det som sägs i 13 kap. 1 b § att endast ett värde- pappersinstitut som inte har nära förbindelser till den som driver plattformen får bedriva verksamhet som marknadsgarant på platt- formen.

1 b §

Den som driver en handels- plattform ska vidta åtgärder för att identifiera och hantera möjliga negativa följder för driften av han- delsplattformen, eller för deltag- arna, av intressekonflikter mellan handelsplattformen, dess ägare eller den som driver plattformen.

2 §

Ett värdepappersinstitut som

Ett värdepappersinstitut som

för egen räkning deltar i handeln

driver en MTF-plattform får inte

på en handelsplattform som insti-

på plattformen genomföra transak-

tutet självt driver skall inte

tioner mot det egna lagret.

därigenom anses ha utfört sådana

 

investeringstjänster som avses i

 

2 kap. 1 § 1, 2 och 4.

 

 

Ett värdepappersinstitut som

 

driver en OTF-plattform får inte

 

på plattformen genomföra transak-

138

SOU 2015:2

Författningsförslag

tioner mot det egna lagret med undantag för transaktioner i stats- papper för vilka det saknas en lik- vid marknad samt för matchad principalhandel i obligationer, strukturerade finansiella produkter och derivatinstrument som inte omfattas av clearingkravet enligt artikel 5 i förordningen (EU) nr 648/2012.

2 a §

Den som driver en MTF-platt- form ska ha

1.tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera de risker platt- formen är exponerad för samt vidta lämpliga åtgärder och införa system för att identifiera alla betydande risker för plattformens verksamhet och för att reducera sådana risker,

2.verksamma åtgärder för att underlätta effektivt avslut utan dröjsmål av de transaktioner som utförs i plattformens system, samt

3.tillräckliga finansiella resur- ser för att goda förutsättningar ska föreligga för att plattformen ska kunna fungera korrekt med hänsyn till arten och omfattningen av de transaktioner som genomförs på marknaden samt till sammansätt- ningen och graden av dess risk- exponering.

2 b §

Den som driver en OTF-platt- form får inte vara systematisk internhandlare.

139

Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform ska ha regler för vilka som får delta i handeln på denna. Som deltag- are i handeln på en MTF-platt- form får institutet ha Sveriges riksbank och Riksgäldskontoret samt fysiska och juridiska per- soner som har en betryggande kapitalstyrka, tillräckliga kun- skaper och ändamålsenlig orga- nisation av verksamheten och som i övrigt är lämpliga att delta i handeln.
3 a §
På en handelsplattform ska det finnas åtminstone tre väsentligen aktiva deltagare som var och en har möjlighet att interagera med övriga deltagare för prisbildningen på plattformen.
4 a §
Reglerna för utförande av order på en handelsplattform ska vara icke skönsmässiga.

Författningsförslag

SOU 2015:2

En OTF-plattform får inte heller anslutas till en systematisk internhandlare eller till en annan OTF-plattform så att order på OTF-plattformen kan interagera med order och bud hos en sys- tematisk interhandlare eller med order på den andra OTF-platt- formen.

3 §

Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform skall ha regler för vilka som får delta i handeln på denna. Som deltag- are i handeln får institutet ha Sveriges riksbank och Riks- gäldskontoret samt fysiska och juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, till- räckliga kunskaper och ända- målsenlig organisation av verk- samheten och som i övrigt är lämpliga att delta i handeln.

140

SOU 2015:2

Författningsförslag

Den som driver en OTF-platt- form ska dock handla diskretionärt

1.vid beslut om att lägga eller dra tillbaka en order på platt- formen, eller

2.vid beslut om att inte matcha en specifik kundorder med övriga order som finns tillgängliga i sys- temet vid en viss tidpunkt förutsatt att detta stämmer överens med ope- ratörens skyldigheter enligt 9 kap. 26 §.

4 b §

Den som driver en OTF-platt- form i form av ett system som matchar kundorder får besluta om och i så fall när och hur mycket av två eller flera order som ska matchas inom systemet.

Den som driver en OTF-platt- form i form av ett system som anordnar transaktioner med icke aktierelaterade instrument får underlätta förhandlingar kunder emellan för att sammanföra två eller flera potentiellt kompatibla köp- och säljintressen i en trans- aktion.

4 c §

På transaktioner som genomförs mellan deltagarna på en MTF- plattform enligt de regler som gäller för plattformen, och på förhållandet mellan deltagarna och den som dri- ver MTF-plattformen, ska 8 kap. 1, 28, 30 och 31 §§ samt 9 kap. 8, 10– 17 och 20–35 §§ inte tillämpas.

141

Författningsförslag

SOU 2015:2

Bemyndiganden

Handelsstopp

 

 

12 §

 

 

 

Regeringen eller den myndig-

Den som driver en handels-

het som regeringen bestämmer får

plattform får stoppa handeln i ett

meddela föreskrifter om skyldig-

finansiellt instrument eller avföra

heten att offentliggöra informa-

instrumentet från handeln, om det

tion

inte längre uppfyller kraven för att

1. om handeln enligt 9 §,

vara upptaget till handel och det

2. före handel enligt 10 § och

inte är sannolikt att handelsstoppet

3. efter handel enligt 11 §.

eller avförandet orsakar

väsentlig

 

skada för investerarna eller mark-

 

nadens funktion.

 

 

 

Vid avförande eller handels-

 

stopp av ett finansiellt instrument

 

ska den som driver plattformen

 

även avföra eller stoppa handeln i

 

finansiella derivatinstrument

rela-

 

terade till det finansiella instru-

 

mentet i fråga.

 

 

 

Den som driver plattformen ska

 

offentliggöra

beslut om

avförande

 

och handelsstopp samt underrätta

 

Finansinspektionen.

 

 

 

Tillväxtmarknader för små och

 

medelstora företag

 

 

 

13 §

 

 

 

 

Den som driver en MTF-platt-

 

form får efter ansökan hos Finans-

 

inspektionen registrera plattformen

 

som en tillväxtmarknad för små

 

och medelstora företag, om

 

 

1. minst

50 procent

av

de

 

emittenter vars finansiella instru-

 

ment tas upp till handel på platt-

 

formen är små och medelstora före-

 

tag vid tiden för ansökan och under

142

SOU 2015:2

Författningsförslag

varje kalenderår därefter,

2.det finns lämpliga kriterier för upptagande av finansiella in- strument till handel på plattformen,

3.det finns tillräcklig informa- tion offentliggjord för att göra det möjligt för investerare att fatta ett välgrundat beslut om att investera eller inte investera i de finansiella instrumenten, antingen i form av ett prospekt enligt 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finan- siella instrument eller, om ett pro- spekt inte krävs enligt den lagen, ett upptagandedokument,

4.det finns ändamålsenlig, fort- löpande och regelbunden finansiell rapportering,

5.emittenterna och personer som har ledande ställning hos dem samt närstående uppfyller kraven i marknadsmissbruksförordningen,

6.tillsynsinformation som rör emittenterna lagras samt sprids till allmänheten, och

7.det finns effektiva system och kontroller som syftar till att för- hindra och upptäcka marknads- missbruk i enlighet med kraven i marknadsmissbruksförordningen.

14§

På en MTF-plattform som har

registrerats som en tillväxtmark- nad för små och medelstora före- tag gäller inte kraven i 2 a–12 §§.

143

Författningsförslag

SOU 2015:2

15 §

En MTF-plattform som har registrerats som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag får avregistreras, om

1. den som driver plattformen ansöker om avregistrering, eller

2. kraven i 13 § inte längre är uppfyllda.

16 §

Om en emittents finansiella in- strument tas upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, får handel med det finansiella instrumentet be- drivas på en annan tillväxtmark- nad för små och medelstora företag endast när emittenten har infor- merats och inte framfört några invändningar. I sådana fall ska emittenten inte omfattas av någon skyldighet avseende bolagsstyrning eller offentliggörande med avseende på den sistnämnda tillväxtmark- naden för små och medelstora före- tag.

12 kap.

2 §27

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad ska ges ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, om

1.bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon annan författning,

2.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

27 Senaste lydelse 2009:365.

144

4. den som ska ingå i styr- elsen för företaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfaren- het för att delta i ledningen av en börs och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,
5. styrelsen i sin helhet har till- räcklig kunskap och erfarenhet för att leda börsen, och
6. företaget uppfyller de vill- kor i övrigt som anges i denna lag.
6 b §
Styrelse och verkställande direktör ska fastställa och övervaka genomförandet av styrningssystem som säkerställer en ansvarsfull led- ning av börsen, i vilket ingår åt- skillnad mellan funktioner inom organisationen och förebyggande av intressekonflikter på ett sätt som främjar marknadens integritet.
Styrelse och verkställande direktör ska övervaka och regel- bundet utvärdera effektiviteten hos styrningssystemen enligt första stycket och vidta lämpliga åtgärder för att rätta till brister.
Styrelse och verkställande dir- ektör ska ha tillgång till den infor- mation och de dokument som krävs för att ha uppsikt över och över- vaka ledningens beslutsfattande.
145

SOU 2015:2

Författningsförslag

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i företaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflyt- ande över ledningen av en börs,

4. den som ska ingå i styr- elsen för företaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfaren- het för att delta i ledningen av en börs och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de vill- kor i övrigt som anges i denna lag.

Författningsförslag

SOU 2015:2

6 c §

Den som är ledamot i styrelsen för en börs eller är dess verk- ställande direktör får utöver detta uppdrag ha det antal uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i andra företag som be- döms lämpligt med hänsyn till om- ständigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfattningen och komplexiteten hos bolagets verk- samhet.

Om en börs är betydande i fråga om storlek, intern organisa- tion samt verksamhetens art, om- fattning och komplexitet, får en styrelseledamot eller verkställande direktör endast inneha en av följ- ande kombinationer av uppdrag:

1. ett uppdrag som verkställ- ande direktör och två uppdrag som styrelseledamot, eller

2. fyra uppdrag som styrelse- ledamot.

6 d §

Vid tillämpningen av 6 c § andra stycket ska

1. uppdrag inom samma kon- cern eller i företag där börsen har ett kvalificerat innehav räknas som ett enda uppdrag, och

2. uppdrag i verksamheter och organisationer som inte huvudsak- ligen har ett kommersiellt syfte inte beaktas.

Om styrelseledamoten represen- terar svenska staten gäller inte 6 c § andra stycket.

146

En börs som avser att vidta
åtgärder i ett annat land inom EES för att underlätta för del- tagare på distans att få tillträde till börsens reglerade marknad eller till en handelsplattform som drivs av börsen, ska innan sådana åtgärder påbörjas under- rätta Finansinspektionen.
Finansinspektionen ska inom en månad från det att under- rättelsen togs emot lämna över den till den behöriga myndig- heten i det land där åtgärderna ska vidtas. På begäran ska Finansinspektionen till samma myndighet utan onödigt dröjsmål lämna uppgifter om vilka från det landet som deltar i handeln på en reglerad marknad eller han- delsplattform.
147

SOU 2015:2

Författningsförslag

En styrelseledamot eller verk- ställande direktör i en börs som är betydande får, efter tillstånd av Finansinspektionen, ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot utöver de som anges i 6 c § andra stycket 1 eller 2.

6 e §

Den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i en börs ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag.

10 §

En börs som avser att vidta

åtgärder i ett annat land inom EES för att underlätta för del- tagare på distans att få tillträde till börsens reglerade marknad eller till en handelsplattform som drivs av börsen, skall innan sådana åtgärder påbörjas under- rätta Finansinspektionen.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att under- rättelsen togs emot lämna över den till den behöriga myndig- heten i det land där åtgärderna skall vidtas. På begäran skall Finansinspektionen till samma myndighet lämna uppgifter om vilka från det landet som deltar i handeln på en reglerad marknad eller handelsplattform.

Författningsförslag

SOU 2015:2

13 kap.

1 a §

En börs ska inrätta effektiva system, förfaranden och arrange- mang för att säkerställa att handels- systemen

1. är motståndskraftiga,

2. har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera svåra påfrestningar på marknaden i fråga om order- och meddelandevolymer,

3. kan säkerställa ordnad handel vid förhållanden med påfrestningar på marknaden,

4. är fullständigt testade, och

5. omfattas av effektiva arrange- mang för driftskontinuitet för att säkerställa kontinuitet i verksam- heten vid eventuella driftsavbrott i handelssystemet.

1 b §

Om börsen, för att uppfylla kraven i 15 kap. 2 § på en rättvis, välordnad och effektiv handel, an- litar marknadsgaranter ska börsen ingå skriftliga avtal om detta med ett tillräckligt antal värdepappers- institut. Av avtalen ska framgå

1.att instituten ska ställa fasta bud till konkurrenskraftiga priser så att marknaden tillförs likviditet på regelbunden och förutsägbar basis, och

2.incitament i form av rabatter eller annat som erbjuds institutet för att uppfylla åtagandena enligt 1.

148

SOU 2015:2

Författningsförslag

Börsen ska övervaka efterlevna- den av avtalen enligt första stycket och underrätta Finansinspektionen om innehållet i avtalen.

1 c §

Börsen ska inrätta effektiva sys- tem, förfaranden och arrangemang för att kunna avvisa order som överskrider förutbestämda volym- och priströsklar eller är uppenbart felaktiga.

Börsen ska även tillfälligt kunna stoppa eller begränsa han- deln, om det finns en betydande prisrörelse för ett finansiellt instru- ment på den reglerade marknaden eller en närliggande marknad under en kort period, och i undan- tagsfall kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion.

Börsen ska säkerställa att para- metrarna för att stoppa handeln är lämpligt kalibrerade på ett sätt som beaktar likviditeten för olika till- gångskategorier och underkatego- rier, marknadsmodellens art och olika typer av användare samt räcker för att undvika betydande störningar i en ordnad handel.

Börsen ska underrätta Finans- inspektionen om parametrarna en- ligt tredje stycket samt om betyd- ande ändringar av dessa.

1 d §

Börsen ska inrätta effektiva sys- tem, förfaranden och arrangemang för att säkerställa att deltagare som

149

Författningsförslag

SOU 2015:2

använder algoritmiska handels- system inte kan skapa eller bidra till otillbörliga marknadsförhållan- den på den reglerade marknaden samt kunna hantera eventuella otillbörliga marknadsförhållanden som kan uppstå till följd av an- vändningen av sådana algorit- miska handelssystem.

I de förfaranden som avses i första stycket ska ingå

1. krav på deltagarna att utföra lämpliga tester av algoritmer och att tillhandahålla miljöer för att underlätta sådana tester,

2. system för att begränsa an- delen inte utförda order i förhåll- ande till transaktionerna som kan läggas in i systemet av en medlem eller en deltagare, och

3. system för att begränsa och upprätthålla den minsta tick-size som får tillämpas på marknaden.

1 e §

En börs som tillåter direkt elektroniskt tillträde till en reglerad marknad ska ha effektiva system, förfaranden och arrangemang för att säkerställa

1. att endast värdepappersinsti- tut och utländska värdepappers- företag får tillhandahålla sådana tjänster,

2. att lämpliga kriterier fastställs och tillämpas i fråga om lämplig- heten hos personer för vilka sådant tillträde kan medges, och

150

SOU 2015:2

Författningsförslag

3. att deltagaren behåller ansva- ret för order och transaktioner som utförs med användning av tjänsten i enlighet med kraven i denna lag.

En sådan börs som avses i första stycket ska fastställa lämpliga stan- darder beträffande riskkontroll och trösklar för handel via direkt elek- troniskt tillträde samt särskilja och vid behov kunna stoppa order eller handel som utförs av en person som använder direkt elektroniskt till- träde.

1 f §

En börs ska ha transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande regler om samlokaliseringstjänster.

1 g §

En börs ska säkerställa att dess avgiftsstrukturer, inklusive avgifter för utförande och sidotjänster samt alla rabatter, är transparenta, rätt- visa och icke-diskriminerande och att de inte skapar incitament för att lägga, ändra eller annullera order eller utföra transaktioner på ett sätt som bidrar till otillbörliga handels- förhållanden eller marknadsmiss- bruk.

Om en börs har avtal med marknadsgaranter avseende aktier, ska ersättning i första hand ges i form av rabatter.

151

Författningsförslag

SOU 2015:2

1 h §

En börs ska med hjälp av flagg- ning från deltagare kunna identi- fiera vilka order som har genererats genom algoritmisk handel, vilka algoritmer som har använts för att skapa olika order och vilka perso- ner som har initierat dessa.

1 i §

En börs ska ha regler för tick- size för aktier, depåbevis, börs- handlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instru- ment.

Börsen ska

1. kalibrera varje tick-size så att de återspeglar det aktuella finan- siella instrumentets likviditetsprofil och den genomsnittliga skillnaden mellan köp- och säljkurs (spread), med beaktande av önskan att möj- liggöra rimligt stabila priser utan att i onödan hindra ännu mindre skillnader, och

2. på lämpligt sätt justera tick- size för varje finansiellt instrument.

2 a §

En börs ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporterings- system för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta över- trädelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av person- uppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i

152

SOU 2015:2 Författningsförslag

 

första stycket.

 

6 a §

 

En börs och dess deltagare ska

 

synkronisera de klockor som an-

 

vänds för att registrera datum och

 

tid för sådana händelser på den

 

reglerade marknaden som omfattas

 

av rapporteringsskyldighet.

7 §28

Börsen skall övervaka han-

Börsen ska övervaka handeln

deln och kursbildningen vid den

och kursbildningen vid den reg-

reglerade marknaden och se till

lerade marknaden och se till att

att handeln sker i överensstäm-

handeln sker i överensstäm-

melse med denna lag och andra

melse med denna lag och andra

författningar och god sed på

författningar och god sed på

värdepappersmarknaden

värdepappersmarknaden

Börsen är skyldig att på begäran av Finansinspektionen ge inspek- tionen åtkomst till sitt system för övervakningen av handeln och kursbildningen.

Börsen ska avsätta de resurser som krävs för att säkerställa att övervakningen enligt första stycket är effektiv.

Börsen ska omedelbart under- rätta Finansinspektionen om be- tydande överträdelser av handels- reglerna, otillbörliga marknadsför- hållanden och beteenden som kan tyda på överträdelser av marknads- missbruksförordningen samt sys- temavbrott.

28 Senaste lydelse SFS 2007:528.

153

Författningsförslag

SOU 2015:2

Information före och efter

Information om orderutförande

handeln

 

 

9 §

 

En börs skall offentliggöra in-

En börs ska offentliggöra infor-

formation avseende de finansiella

mation om kvaliteten på utförande

instrument som är upptagna till

av transaktioner på den eller de

handel på den reglerade mark-

reglerade marknader som

börsen

naden, utom sådana som avses i 10

driver. Offentliggörande

ska ske

och 11 §§, i den utsträckning som,

avgiftsfritt minst en gång per år.

med hänsyn till verksamhetens art

 

 

och omfattning, behövs för att säkra

 

 

en god genomlysning. Informa-

 

 

tionen skall göras tillgänglig för all- mänheten på rimliga affärsmässiga villkor.

12 §29

En börs får, utöver den verksamhet som tillståndet omfattar, på rimliga affärsmässiga villkor ge värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag tillträde till de funktioner inom den reglerade marknaden som används för att offentliggöra information enligt 9– 11 §§. En börs får även driva annan verksamhet som har nära sam- band med den verksamhet som tillståndet omfattar.

En börs får också efter tillstånd av Finansinspektionen

1. driva en handelsplattform,

1. driva en handelsplattform,

och

2. driva en auktionsplattform

2. driva en auktionsplattform

för handel

med utsläppsrätter

för handel med utsläppsrätter

som en reglerad marknad i en-

som en reglerad marknad i en-

lighet med förordning (EU) nr

lighet med förordning (EU) nr

1031/2010, och

1031/2010.

3. utföra

datarapporterings-

 

tjänster enligt 10 kap.

För verksamhet enligt andra

För verksamhet enligt andra

stycket 1 ska 7 § första stycket

stycket 1 ska 8 kap. 17 § och

och 11 kap. gälla.

11 kap. gälla.

 

29 Senaste lydelse 2012:375.

154

SOU 2015:2

Författningsförslag

För verksamhet enligt andra stycket 2 ska bestämmelserna i denna lag om reglerade mark- nader gälla och det som i de be- stämmelserna anges om finan- siella instrument tillämpas även på sådana utsläppsrätter som inte är finansiella instrument.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge till- stånd till en börs att driva även annan verksamhet.

För verksamhet enligt andra stycket 2 ska bestämmelserna i denna lag om reglerade mark- nader gälla.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ge till- stånd till en börs att driva även annan verksamhet. Sådan verk- samhet och verksamhet enligt första stycket andra meningen får inte innefatta utförande av kundorder med utnyttjande av börsens eget kapital eller matchad principal- handel med börsen som motpart på en reglerad marknad som börsen driver.

Handelsstopp

16 a §

En börs får avföra eller stoppa handeln i ett finansiellt instrument som inte längre uppfyller kraven för att vara upptaget till handel, om det inte är sannolikt att avförandet eller handelsstoppet orsakar väsent- lig skada för investerarna eller marknadens funktion.

Vid avförande eller handels- stopp av ett finansiellt instrument ska börsen även avföra eller stoppa handeln i finansiella derivatinstru- ment relaterade till det finansiella instrumentet i fråga.

155

Författningsförslag

SOU 2015:2

Regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestäm- mer får meddela föreskrifter om

1.övervakningen av handeln och kursbildningen enligt 7 §,

2.handelsregler för en reg- lerad marknad i fråga om aktie- bolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,

3.börsens skyldighet enligt 9 § att offentliggöra information om handeln,

4.skyldigheten enligt 10 § att offentliggöra information före han- del,

5.skyldigheten enligt 11 § att offentliggöra information efter han- del, och

6.disciplinnämnd och hand- läggningen av disciplinärenden.

Börsen ska offentliggöra beslut om avförande eller handelsstopp samt underrätta Finansinspek- tionen.

17 §

Regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestäm- mer får meddela föreskrifter om

1.övervakningen av handeln och kursbildningen enligt 7 §,

2.handelsregler för en reg- lerad marknad i fråga om aktie- bolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden, och

3.disciplinnämnd och hand- läggningen av disciplinärenden.

15 a kap. Positionslimiter och hantering av positioner avseende råvaruderivat och utsläppsrätter

1 §

Finansinspektionen ska fast- ställa kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) avseende stor- leken på den nettoposition som en person kan inneha i råvaruderivat

156

SOU 2015:2

Författningsförslag

som handlas på handelsplatser och

OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa.

Positionslimiter enligt första stycket ska fastställas enligt de be- räkningsmetoder som fastställs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och avse alla positioner som innehas av en person eller på personens vägnar på aggregerad gruppnivå.

Positionslimiter enligt första stycket är inte tillämpliga på posi- tioner som innehas av en icke- finansiell enhet eller för dess räk- ning och som innehas i syfte att minska riskerna i den aktuella en- hetens affärsverksamhet.

2 §

Positionslimiter enligt 1 § ska fastställas för varje råvaruderivat- kontrakt som handlas på handels- platser.

Finansinspektionen ska se över och fastställa nya positionslimiter vid betydande förändringar av underliggande levererbara till- gångar, förändringar avseende öppna kontrakt eller vid andra betydande förändringar på mark- naden.

3 §

Finansinspektionen kan i undantagsfall fastställa striktare positionslimiter än som följer av 1 §.

157

Författningsförslag

SOU 2015:2

Positionslimiter enligt första stycket ska offentliggöras på Finansinspektionens hemsida och gälla under högst sex månader från dagen för offentliggörandet. Giltig- hetstiden får därefter förlängas med högst sex månader åt gången.

4 §

När samma råvaruderivat handlas på andra handelsplatser inom EES ska Finansinspektionen, om den största andelen av handeln sker på en handelsplats i Sverige, fatta beslut om en gemensam posi- tionslimit enligt 1 och 2 §§.

Innan inspektionen fattar beslut enligt första stycket ska samråd ske med de behöriga myndigheterna för de andra handelsplatserna.

Vid oenighet mellan de be- höriga myndigheterna ska anmälan ske till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

5 §

Den som driver en handelsplats där handel med råvaruderivat sker ska tillämpa kontroller för posi- tionshantering som ger den som driver handelsplatsen befogenhet att

1.övervaka personers öppna kontraktspositioner,

2.få tillgång till information och dokumentation avseende stor- leken på och syftet med en position eller en exponering som innehas samt om förmånstagare eller underliggande ägare till positionen,

158

SOU 2015:2

Författningsförslag

3.få tillgång till information och dokumentation om överens- kommelser, tillgångar och skulder på marknaden för derivatposition- ens underliggande tillgång,

4.kräva att en person tillfälligt eller permanent stänger eller min- skar en position, och

5.för att mildra effekterna av en stor eller dominerande position, kräva att en person tillfälligt åter- ställer likviditet till marknaden till ett överenskommet pris och i över- enskommen omfattning.

Den som driver en handelsplats där handel med råvaruderivat sker ska ha arrangemang som gör det möjligt för den som driver handels- platsen att stänga eller minska posi- tioner för det fall ett krav enligt första stycket 4 inte efterlevs.

6

§

 

Positionslimiter enligt 1 och

2

§§ samt kontroller för positions-

hantering enligt 5 § ska vara trans- parenta och icke-diskriminerande.

7 §

Den som driver en handelsplats där handel med råvaruderivat sker ska till Finansinspektionen anmäla detaljerade uppgifter om kontroller för positionshantering enligt 5 §.

8 §

Den som driver en handelsplats där handel med råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat av dessa

159

Författningsförslag

SOU 2015:2

sker ska kategorisera personer som har positioner i dessa instrument som</