Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I

Delbetänkande av

Utredningen om nya utstationeringsregler

Stockholm 2015

SOU 2015:13

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet.

Omslag: Elanders Sverige AB.

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015.

ISBN 978-91-38-24240-7

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen beslutade den 5 juni 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämp- ningsdirektivet), ska genomföras i svensk rätt (dir. 2014:81). Upp- draget ska redovisas senast den 28 februari 2015.

Som särskild utredare förordnades från och med den 5 juni 2014 chefsjuristen Anna Middelman vid Arbetsmiljöverket.

Som experter i utredningen förordnades från och med den 18 augusti 2014 ämnesrådet Sara Bratberg, Stadsrådsberedningen, rättssakkunnige Per Lindblom, Arbetsmarknadsdepartementet, ämnesrådet Olivier Linden, Kommerskollegium, juristen Maria Nyman, Arbetsmiljöverket och kanslirådet Karin Söderberg, Arbets- marknadsdepartementet. Som experter i utredningen förordnades vidare från och med den 18 augusti 2014 till och med den 27 oktober 2014 departementssekreteraren Emy Gustavsson, Utrikesdeparte- mentet, från och med den 28 oktober 2014 kanslirådet Maria Wiberg, Utrikesdepartementet, från och med den 18 augusti 2014 till och med den 8 december 2014 departementssekreteraren Gustaf Löfgren, Finansdepartementet, från och med den 9 december 2014 till och med den 19 januari 2015 kanslirådet Lars Davidsson, Finansdeparte- mentet och från och med den 19 januari 2015 departements- sekreteraren Anna-Karin Jansson, Finansdepartementet.

Ämnesrådet Frank Walterson, Finansdepartementet, har från och med den 1 september 2014 varit förordnad som expert i utred- ningen och har med sina kunskaper gett utredningen särskilt stöd och i stor omfattning bidragit till kapitel 11 om gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter.

Som ledamöter i en till utredningen knuten referensgrupp för- ordnades från och med den 18 augusti 2014 juristen Torbjörn Eklund, Arbetsgivarverket, arbetsrättsjuristen Lars Gellner, Svenskt Näringsliv, arbetsrättsjuristen Tommy Larsson, SKL, chefsjuristen Lena Maier Söderberg, Saco, och chefsjuristen Lars Nordfors, Före- tagarna. Som ledamöter i referensgruppen förordnades vidare från och med den 18 augusti 2014 till och med den 3 november 2014 chefsjuristen Mattias Landgren, LO, från och med den 4 november 2014 juristen Robert Sjunnebo, LO, från och med den 18 augusti 2014 till och med den 3 november 2014 chefsjuristen Samuel Engblom, TCO, och från och med den 4 november 2014 EU-rättsjuristen Sofia Råsmar, TCO.

Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 6 augusti 2014 departementssekreteraren Susanna Ribrant, från och med den 25 augusti 2014 hovrättsassessorn Anu Rintala och från och med den 1 december 2014 hovrättsassessorn Linda Nordblom.

Enligt tilläggsdirektiv som beslutades den 27 november 2014 (dir. 2014:150) ska utredaren lämna de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till tillämpningsdirektivet när det gäller förbättrad tillgång till information om kollektivavtalsvillkor och införande av ett entreprenörsansvar. Uppdraget i denna del ska redo- visas senast den 31 mars 2015.

Arbetet har bedrivits i nära samråd med experterna och referens- gruppen och utredaren har haft den svenska arbetsmarknads- modellen som utgångspunkt för de överväganden och förslag som lämnas i betänkandet.

Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04), får härmed överlämna del- betänkandet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I, SOU 2015:13. Uppdraget fortsätter med övriga frågor.

Stockholm i februari 2015.

Anna Middelman

/Susanna Ribrant

Anu Rintala

Linda Nordblom

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

13

Summary ..........................................................................

21

1 Författningsförslag......................................................

29

1.1Förslag till lag om ändring i lagen (1999:678) om

utstationering av arbetstagare; ................................................

29

1.2Förslag till förordning om ändring i förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering

av arbetstagare;.........................................................................

36

1.3Förslag till förordning om ändring i förordningen

(2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket;..............

39

1.4Förslag till lag om ömsesidigt bistånd med indrivning av

vissa administrativa avgifter;....................................................

41

1.5Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om

indrivning av statliga fördringar m.m.; ...................................

45

1.6Förslag till förordning om ömsesidigt bistånd med

indrivning av vissa administrativa avgifter;.............................

46

1.7Förslag till förordning om ändring i

 

utsökningsförordningen (1981:981);

...................................... 50

2

Uppdraget och dess genomförande ..............................

53

2.1

Utredningens uppdrag.............................................................

53

2.2

Utredningsarbetet....................................................................

55

5

Innehåll

SOU 2015:13

2.3

Genomförande av direktiv enligt Lissabonfördraget ............

55

2.4

Betänkandets disposition ........................................................

57

3

Utstationering ............................................................

59

3.1Friheten att tillhandahålla tjänster enligt de

 

grundläggande fördragen ........................................................

59

3.2

Utstationeringsdirektivet i korthet ........................................

60

3.3

Utstationeringens utmaningar................................................

61

3.4

Lavalmålet ................................................................................

62

3.5

Debatten efter Laval................................................................

66

3.6Brister i genomförande och tillämpningen av

 

utstationeringsdirektivet uppmärksammas............................

67

3.7

Lex Laval ..................................................................................

68

3.8

Kritik mot lex Laval.................................................................

72

3.9

De utstationerade i Sverige .....................................................

73

4

Gällande rätt i korthet .................................................

75

4.1

Inledning ..................................................................................

75

4.2

Den fria rörligheten.................................................................

75

4.3

Utstationeringsdirektivet........................................................

76

4.4

Utstationeringslagen ...............................................................

78

4.5

Tillämpningsdirektivet ............................................................

80

5

Definitionen av utstationering – artikel 4.......................

83

5.1

Uppdraget ................................................................................

83

5.2

Direktivets bestämmelser........................................................

83

5.3

Gällande rätt ............................................................................

86

5.4

Allmänna utgångspunkter för genomförandet av artikel 4.....

87

6

SOU 2015:13

Innehåll

5.5 Överväganden och förslag.......................................................

88

5.5.1Genomförande genom författningsändringar

 

 

och uttalanden i förarbeten .......................................

88

5.6

Konsekvenser ...........................................................................

94

6

Förbättrad tillgång till information – artikel 5 ................

97

6.1

Uppdraget.................................................................................

97

6.2

Direktivets bestämmelser........................................................

97

6.3

Gällande rätt...........................................................................

100

6.4

Överväganden och förslag.....................................................

103

 

6.4.1

Förtydligande av Arbetsmiljöverkets

 

 

 

informationsuppdrag ...............................................

103

6.5

Konsekvenser .........................................................................

106

7

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom

 

 

IMI – artiklarna 6, 7 och 21 ......................................

109

7.1

Uppdraget...............................................................................

109

7.2

Direktivets bestämmelser......................................................

110

 

7.2.1 Ömsesidigt bistånd – allmänna principer ...............

110

 

7.2.2 Medlemsstaternas roll inom ramen för

 

 

 

administrativt samarbete..........................................

112

7.3

IMI – Informationssystemet för den inre marknaden.........

113

 

7.3.1

IMI-pilotprojektet för utstationeringsdirektivet...

114

 

7.3.2 Funktioner och ansvar i IMI ...................................

115

 

7.3.3 Behandling av personuppgifter och säkerhet i IMI...

116

 

7.3.4

De registrerades rättigheter.....................................

118

7.4

Överväganden och förslag.....................................................

118

 

7.4.1 Bestämmelser i lag samt förordning........................

118

 

7.4.2 Definition av behörig myndighet............................

121

 

7.4.3 Arbetsmiljöverket ska vara behörig myndighet .....

122

 

7.4.4 Skyldigheten att lämna ömsesidigt bistånd ............

126

7.4.5Informationssystemet för den inre marknaden

(IMI).........................................................................

133

7

Innehåll

SOU 2015:13

 

7.4.6

Tidsfrister för tillhandahållande av information

.... 136

 

7.4.7

Underrättelse till utländska myndigheter ..............

140

 

7.4.8

Tillgång till svenska företagsregister ......................

142

 

7.4.9

Behandling av personuppgifter och dataskydd......

144

 

7.4.10

Offentlighet och sekretess......................................

147

 

7.4.11

Konsekvenser...........................................................

150

8

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9 ......

153

8.1

Uppdraget ..............................................................................

153

8.2

Direktivets bestämmelser......................................................

153

8.3

Gällande rätt ..........................................................................

156

 

8.3.1

Anmälningsskyldighet.............................................

156

 

8.3.2

Tillsyn och sanktioner.............................................

158

 

8.3.3

Språkfrågor...............................................................

160

8.4

Överväganden och förslag.....................................................

160

 

8.4.1

Inledande synpunkter..............................................

160

8.4.2Bestämmelserna om anmälningsskyldighet vid

 

 

utstationering och därtill knutna regler är i sak

 

 

 

förenliga med tillämpningsdirektivet .....................

161

 

8.4.3 Behov av administrativa föreskrifter för

 

 

 

Arbetsmiljöverket....................................................

168

8.5

Konsekvenser.........................................................................

171

9

Inspektioner – artikel 10 ...........................................

173

9.1

Uppdraget ..............................................................................

173

9.2

Direktivets bestämmelser......................................................

174

9.3

Gällande rätt ..........................................................................

176

 

9.3.1

Arbetsmiljöverkets tillsyn.......................................

180

 

9.3.2

Transportstyrelsens tillsyn......................................

181

 

9.3.3

Diskrimineringsombudsmannen ............................

181

 

9.3.4

Arbetstagarorganisationernas arbete......................

182

9.3.5Den svenska arbetsmarknadsmodellens

förhållande till EU-rätten........................................

182

9.3.6 Utstationeringskommitténs uppdrag.....................

183

8

SOU 2015:13

Innehåll

9.4 Överväganden och förslag.....................................................

184

9.4.1Bestämmelserna om inspektioner föranleder

 

 

inga åtgärder .............................................................

184

 

9.4.2

Konsekvenser ...........................................................

187

10 Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och

 

 

efterhandsutbetalningar – artikel 11...........................

189

10.1

Inledning.................................................................................

189

10.2 Utstationerade arbetstagares möjligheter att hävda rätt

 

 

enligt kollektivavtal och behörighet för svensk domstol ....

190

 

10.2.1 Uppdraget och direktivets bestämmelser...............

190

 

10.2.2

Bakgrund...................................................................

190

 

10.2.3

Den svenska arbetsmarknadsmodellen...................

192

 

10.2.4 Tvister om lön enligt svensk rätt ............................

193

 

10.2.5 Arbetstvister med internationell anknytning.........

194

 

10.2.6

Utstationeringsdirektivet och

 

 

 

tillämpningsdirektivet i förhållande till andra

 

 

 

förordningar och konventioner om domstols

 

 

 

behörighet och lagval ...............................................

197

 

10.2.7

Genomförande av utstationeringsdirektivets

 

 

 

regler i fråga om minimilön .....................................

198

 

10.2.8

Grundförutsättningar för att svenska

 

 

 

kollektivavtalsvillkor om minimilön och lön ska

 

 

 

kunna göras gällande................................................

201

 

10.2.9

Utstationerade arbetstagares möjligheter att

 

 

 

göra gällande villkor enligt kollektivavtal vid

 

 

 

svensk domstol.........................................................

203

 

10.2.10

Andra villkor i kollektivavtal än minimilön och

 

 

 

lön .............................................................................

207

 

10.2.11

Tidigare förslag.........................................................

208

 

10.2.12

Allmänna utgångspunkter för utredningens

 

 

 

bedömningar och förslag .........................................

208

 

10.2.13

Utstationerade arbetstagare ska ha möjlighet att

 

 

 

hävda rätt enligt kollektivavtal ................................

209

 

10.2.14 Svensk domstol ska vara behörig att pröva tvister...

215

10.3

Preskription............................................................................

218

 

10.3.1 Uppdraget och direktivets bestämmelser...............

218

9

Innehåll

SOU 2015:13

10.3.2

Gällande rätt.............................................................

219

10.3.3

Minimilön och lön ...................................................

219

10.3.4

Semester ...................................................................

220

10.3.5

Arbetstid ..................................................................

220

10.3.6 En i författning reglerad bestämmelse om

 

 

preskription..............................................................

221

10.4 Skydd mot ogynnsam behandling ........................................

223

10.4.1 Uppdraget och direktivets bestämmelser...............

223

10.4.2 Uttryckliga bestämmelser om skydd mot

 

 

ogynnsam behandling saknas..................................

224

10.4.3

Skydd för föreningsrätten .......................................

224

10.4.4 Skydd mot osakligt skiljande från anställningen ...

225

10.4.5

Straffrättsliga bestämmelser....................................

226

10.4.6

Utgångspunkter för utredningens överväganden

 

 

och förslag................................................................

227

10.4.7

Skydd mot repressalier ............................................

228

10.4.8

Skadestånd som sanktion ........................................

233

10.4.9

Behörighet för svensk domstol...............................

234

10.4.10 En bevisregel efter diskrimineringslagens

 

 

mönster.....................................................................

236

10.4.11 Preskription .............................................................

237

10.4.12Förslaget om skydd mot repressalier strider inte mot den fria rörligheten för tjänster eller

 

 

utstationeringsdirektivet .........................................

238

 

10.4.13

De föreslagna bestämmelsernas förhållande till

 

 

 

annan lagstiftning ....................................................

240

 

10.4.14 Sammanfattande synpunkter ..................................

240

10.5

Stöd i rättsliga och administrativa förfaranden....................

241

 

10.5.1

Uppdraget och direktivets bestämmelser...............

241

 

10.5.2

Gällande rätt.............................................................

241

 

10.5.3

Inget behov av författningsändringar.....................

243

10.6

Efterhandsutbetalningar........................................................

244

 

10.6.1

Uppdraget och direktivets bestämmelser...............

244

 

10.6.2

Gällande rätt.............................................................

245

 

10.6.3 Inget behov av författningsändringar.....................

245

10.7

Ändringar i utstationeringslagen med anledning av en

 

 

ny Bryssel I-förordning.........................................................

249

10

SOU 2015:13 Innehåll

 

10.7.1

Uppdraget.................................................................

249

 

10.7.2 Bakgrund och gällande rätt......................................

249

 

10.7.3 Möjlighet att väcka talan enligt

 

 

 

utstationeringslagen tas bort ...................................

251

10.8

Konsekvenser .........................................................................

252

11 Gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska

 

 

administrativa sanktionsavgifter – kapitel VI................

255

11.1

Uppdraget...............................................................................

255

11.2

Indrivningssamarbete inom EU på andra områden .............

255

11.3

Behovet av gränsöverskridande indrivningssamarbete i

 

 

samband med utstationering .................................................

257

11.4

Allmänna utgångspunkter för genomförandet av

 

 

kapitel VI................................................................................

257

11.5

Närmare om förslaget till genomförande av kapitel VI.......

260

 

11.5.1

Artikel 13, Tillämpningsområde .............................

260

 

11.5.2 Artikel 14, Utseende av behöriga myndigheter .....

261

 

11.5.3 Artikel 15, Allmänna principer – ömsesidigt

 

 

 

bistånd och erkännande ...........................................

263

 

11.5.4 Artikel 16, Begäran om indrivning eller

 

 

 

delgivning .................................................................

269

 

11.5.5

Artikel 17, Vägransgrunder .....................................

271

 

11.5.6 Artikel 18, Uppskjutande av förfarandet................

273

 

11.5.7

Artikel 19, Kostnader...............................................

275

 

11.5.8

Överklagande ...........................................................

276

 

11.5.9 Frågor som inte behandlas i kapitel VI eller i

 

 

 

tillämpningsdirektivet i övrigt.................................

278

11.6

Konsekvenser .........................................................................

280

11.7

Ikraftträdande ........................................................................

281

12

Konsekvensbeskrivning .............................................

283

12.1

Inledning................................................................................

283

12.2

Beskrivning av uppdraget och vad som bör uppnås............

284

11

Innehåll

SOU 2015:13

12.3

Utredningens huvudsakliga förslag .....................................

286

12.4

Alternativa lösningar ............................................................

288

12.5

Vilka berörs av förslaget?.....................................................

288

12.6

Konsekvenser för enskilda ...................................................

289

12.7

Konsekvenser för företag och arbetsgivare.........................

290

12.8

Konsekvenser för det allmänna............................................

293

12.9

Konsekvenser i övrigt............................................................

295

12.10

EU-rätten ..............................................................................

296

12.11 Sveriges internationella åtaganden.......................................

296

12.12 Ikraftträdande och informationsinsatser.............................

297

13

Författningskommentar .............................................

299

13.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:678) om

 

 

utstationering av arbetstagare...............................................

299

13.2

Förslaget till lag om ömsesidigt bistånd med indrivning

 

 

av vissa administrativa avgifter..............................................

310

13.3

Förslaget till lag om ändringar i lagen (1993:891) om

 

 

indrivning av statliga fordringar m.m...................................

320

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2014:81.........................................

323

Bilaga 2

Kommittédirektiv 2014:150.......................................

335

Bilaga 3

Tillämpningsdirektivet 2014/67/EU.........................

341

Bilaga 4

Utstationeringsdirektivet 96/71/EG.........................

363

12

Sammanfattning

Utredningens uppdrag och arbete

Utredningens uppdrag

Den 15 maj 2014 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstatione- ring av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administra- tivt samarbete genom informationssystemet för den inre mark- naden (IMI-förordningen), förkortat tillämpningsdirektivet.

Vårt uppdrag har varit att dels föreslå hur tillämpningsdirektivet ska genomföras i svensk rätt, dels bedöma om svensk rätt är för- enlig med tillämpningsdirektivet och utarbeta de författnings- förslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet när det gäller bl.a.

vem som ska anses som en utstationerad arbetstagare,

förbättrad tillgång till information,

administrativt samarbete mellan myndigheter,

nationella kontrollåtgärder,

inspektioner och annan bevakning,

underlättande av klagomål, och

gränsöverskridande verkställighet av administrativa sanktions- avgifter.

13

Sammanfattning

SOU 2015:13

Utredningen har uppfattat att det ingår i uppdraget att vid behov också lämna förslag på förordningsändringar.

Syftet med tillämpningsdirektivet är att ge en ram med en upp- sättning lämpliga bestämmelser, åtgärder och kontrollmekanismer som syftar till att förbättra och öka enhetligheten i genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktivet 96/71/EG om ut- stationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (utstationeringsdirektivet) samt åtgärder för att förhindra att regler missbrukas eller kringgås och sanktioner för detta.

Utstationering föreligger när ett företag, som är etablerat i en medlemsstat, sänder (utstationerar) arbetstagare till en annan med- lemsstat i samband med att företaget tillhandahåller tjänster i den medlemsstaten. En annan förutsättning för att det ska föreligga en utstationering är att arbetstagaren tillfälligt utför arbete i en annan medlemsstat än där denne vanligtvis arbetar.

Utstationering utgör en gränsöverskridande verksamhet som samtidigt aktualiserar många olika frågor; politiska, ekonomiska, sociala samt rättsliga frågor. Utstationeringsdirektivet utgör till- sammans med tillämpningsdirektivet den yttre ramen för denna utredning. Den särskilda problematik som utstationering kan inne- bära vid frågor om t.ex. skatt, lagstadgad socialförsäkring och offentlig upphandling faller således i princip utanför utredningens uppdrag.

Utredningens arbete

Utredningen var bemannad och kunde börja sitt arbete i slutet av augusti 2014. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2015. Den 27 november fick utredningen ett tilläggsuppdrag1 som ska redovisas en månad senare, dvs. den 31 mars 2015. Utredningens arbete har varit intensivt och mångfasetterat. Uppdraget har inklu- derat många olika frågeställningar av olika karaktär.

Utredningen har också haft i uppdrag att föra dialog med

arbetsmarknadens parter (referensgrupp),

relevanta myndigheter och

1 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04), dir. 2014:150.

14

SOU 2015:13

Sammanfattning

– Utstationeringskommittén (A 2012:03).

Utredningen har även haft i uppdrag att inhämta relevant informa- tion om förhållandena i EU:s övriga medlemsstater och de nordiska länderna.

Till utredningen har regeringen förordnat ett antal experter från regeringskansliet och myndigheter.

Med anledning av den korta tiden och spännvidden av frågorna så har utredningen jobbat mycket nära både experterna och referens- gruppen som bidragit med mycket fakta, kunskap och underlag.

Utredningen lämnar nu ett delbetänkande med överväganden och förslag avseende det ursprungliga uppdraget.

Om tillämpningsdirektivet

Utstationeringsdirektivet antogs den 16 december 1996. Det fast- ställer att vissa arbets- och anställningsvillkor som gäller i värdstaten (den hårda kärnan) ska tillämpas när en arbetsgivare utstationerar arbetstagare till en annan medlemsstat. Utstationeringsdirektivet innehåller emellertid inte de materiella bestämmelser som ska gälla inom den hårda kärnan, eftersom innehållet i de materiella bestämmelserna varierar mellan medlemsstaterna. Det syftar inte heller till att harmonisera innehållet i de olika medlemsstaternas materiella bestämmelser inom den hårda kärnan.

Tillämpningsdirektivet syftar till att se till att genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av utstationeringsdirektivet för- bättras och blir mer enhetligt genom att skapa en gemensam allmän ram med ändamålsenliga bestämmelser och åtgärder. Dessa syftar bl.a. till att förhindra kringgående eller missbruk av bestämmel- serna och göra det möjligt att verkställa gränsöverskridande admi- nistrativa sanktionsavgifter. Tillämpningsdirektivet avser att både garantera att skydda utstationerade arbetstagares rättigheter och undanröja onödiga hinder för friheten att tillhandahålla tjänster.

15

Sammanfattning

SOU 2015:13

Våra förslag

Vi föreslår att bestämmelser som syftar till att genomföra tillämp- ningsdirektivet införs dels i lag, dels i förordning. En ny lag och en ny förordning om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa avgifter föreslås, samt ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen) och i bl.a. förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstatione- ring av arbetstagare. Den senare föreslås byta namn till förord- ningen om utstationering av arbetstagare.

På vissa områden bedömer utredningen att svensk gällande rätt uppfyller tillämpningsdirektivets krav. I dessa delar föreslår utred- ningen inga åtgärder.

Vårt uppdrag har varit begränsat till att bedöma om gällande rätt stämmer överens med tillämpningsdirektivet och föreslå nödvän- diga åtgärder när det behövs för att uppfylla direktivet. Vi har alltså inte haft i uppdrag att lämna förslag som går utöver vad tillämp- ningsdirektivet kräver.

Stärkt möjlighet till indrivning

Våra förslag om genomförandet av tillämpningsdirektivet innebär att det införs en möjlighet att över medlemsstaternas gränser verk- ställa administrativa avgifter för bristande efterlevnad av bestäm- melser om utstationering. Det handlar om sanktioner p.g.a. att ett företag inte följt de bestämmelser som företaget är skyldigt att göra enligt utstationeringslagen.

Förslagen innebär att administrativa avgifter som påförts i t.ex. Sverige, kan drivas in i en annan medlemsstat. Om ett företag som utstationerat arbetstagare i Sverige påförts administrativa avgifter p.g.a. att företaget inte följt de svenska regler som gäller vid ut- stationering, kan avgiften drivas in i den medlemsstat där företaget är etablerat eller bedriver verksamhet. Det blir alltså möjligt att genom Kronofogdemyndigheten, med bistånd av myndigheterna i en annan medlemsstat, driva in avgiften i den medlemsstaten. Detta innebär att det behövs ett ömsesidigt samarbete mellan medlems- staterna. På motsvarande sätt ska därför Sverige bistå andra med- lemsstater för att driva in administrativa avgifter som påförts i en annan medlemsstat.

16

SOU 2015:13

Sammanfattning

Förslagen medverkar till att förbättra regelefterlevnaden. De företag som inte vill eller kan följa regelverket kommer inte undan utan behöver anpassa sin verksamhet. Ökad regelefterlevnad leder också till konkurrens på lika villkor.

Ökad möjlighet för utstationerade arbetstagare att ta tillvara sina rättigheter i Sverige

Våra förslag medför ökade möjligheter för utstationerade arbets- tagare att ta tillvara sina rättigheter i Sverige. Det finns i dag inte någon rätt för utstationerade arbetstagare, som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, att hävda rättigheter enligt kollektivavtal som ingåtts i Sverige av företaget som utstationerar.

Våra förslag innebär att utstationerade arbetstagare ska kunna åberopa arbets- och anställningsvillkor enligt kollektivavtal som har slutits mellan en svensk arbetstagarorganisation och en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land och som utstationerar arbetstagare i Sverige även när arbetstagaren inte är medlem i den avtalsslutande organisationen. Förutsättningen är att arbets- och anställningsvill- koren omfattas av den hårda kärnan av villkor enligt utstatione- ringsdirektivet. Arbetstagaren ska enligt förslaget kunna åberopa kollektivavtalet endast för den tid under vilken utstationeringen pågår eller har pågått. Arbetstagaren ska kunna väcka talan vid svensk domstol för att göra sin rätt gällande.

Förslaget innebär att om ett företag, som utstationerar arbets- tagare till Sverige, ingår ett kollektivavtal i Sverige med t.ex. villkor om lön och arbetstider som är mer förmånliga än vad som gäller enligt avtalet mellan företaget och den arbetstagare som utstatione- rats till Sverige, kan arbetstagaren göra gällande de mer förmån- liga villkoren i kollektivavtalet. Det ska alltså vara möjligt trots att arbetstagaren inte anslutit sig till den kollektivavtalsslutande svenska arbetstagarorganisationen. Arbetstagaren kan väcka talan vid svensk domstol för att göra sin rätt gällande.

17

Sammanfattning

SOU 2015:13

Ökat skydd mot repressalier

Vi föreslår att en utstationerad arbetstagare ska vara skyddad mot repressalier från arbetsgivaren om arbetstagaren väcker talan vid svensk domstol om de arbets- och anställningsvillkor som arbets- tagaren har rätt till. En bestämmelse med denna innebörd ska införas i utstationeringslagen.

Vi föreslår också att en utstationerande arbetsgivare som ut- sätter arbetstagaren för repressalier ska betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränk- ning som har inträffat. Bestämmelser med denna innebörd ska införas i utstationeringslagen. Vi anser att den nu föreslagna sank- tionen är effektiv, proportionerlig och avskräckande i den mening som avses i artikel 20 i tillämpningsdirektivet. Syftet med bestäm- melserna är att skydda de utstationerade arbetstagarna i enlighet med vad som anges i artikel 11.5.

Vi föreslår också att en bevisregel införs med innebörd att om den som anser sig ha blivit utsatt för repressalier av arbetsgivaren visar omständigheter som ger anledning att anta att så är fallet, ankommer det på arbetsgivaren att visa att sådana repressalier inte har vidtagits. Förslagen ovan kompletteras av bestämmelser om preskription. Förslagen ger utstationerade arbetstagare en verklig möjlighet att göra sin rätt gällande.

Tydligare definition av utstationering

Vi föreslår att det införs bestämmelser i utstationeringslagen som tydliggör vilka omständigheter som kan beaktas vid bedömningen av om det föreligger en faktisk utstationering. Dessa omständig- heter avser om en utstationering uppfyller kraven på etablering och tillfällighet. Av bestämmelserna ska för det första framgå att vid bedömningen av om en arbetsgivare är etablerad i ett annat land än Sverige ska de omständigheter som rör arbetsgivarens verksamhet i det andra landet och, vid behov, arbetsgivarens verksamhet i Sverige beaktas. För det andra ska det framgå att de omständigheter som kännetecknar arbetet och arbetstagarens situation ska beaktas vid bedömningen av om en arbetstagare utför arbete under begrän- sad tid i Sverige. Vi föreslår att det i förarbetena till utstationerings-

18

SOU 2015:13

Sammanfattning

lagen anges ett antal exempel på sådana omständigheter som kan beaktas vid sådana bedömningar.

Förbättrad tillgång till information och ökat samarbete

Vi föreslår också att Arbetsmiljöverket ska få ett tydligare uppdrag att lämna lättillgänglig och tydlig information om de arbets- och anställningsvillkor som kan vara tillämpliga i Sverige vid en utstationering. Informationen ska också vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vi föreslår att en informationsbestäm- melse förs in i utstationeringslagen som tydliggör att regeringen meddelar föreskrifter om vad informationen ska innehålla och hur den ska tillhandahållas.

Vi föreslår också att Arbetsmiljöverket får ett nytt uppdrag att samarbeta med andra medlemsstater genom informationssystemet IMI. Arbetsmiljöverket får då en skyldighet att lämna bistånd på begäran av en annan medlemsstat när det t.ex. gäller information och inspektioner avseende en utstationeringssituation. Genom att samtliga medlemsstater inför liknande skyldigheter får Arbets- miljöverket en motsvarande möjlighet att vid behov begära sådant bistånd av en utländsk myndighet.

19

Summary

The remit and work of the Inquiry

The remit of the Inquiry

Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’), abbreviated as the Enforcement Directive, was adopted on 15 May 2014.

Our remit has been, first, to propose how to implement the Enforcement Directive in Swedish law and, second, to assess whether Swedish law is consistent with the Enforcement Directive and draft the legislative proposals needed to adapt Swedish legislation to the directive with regard to questions including:

who is to be considered to be a posted worker;

better access to information;

administrative cooperation between authorities;

national control measures;

inspections and other monitoring;

facilitation of complaints; and

cross-border enforcement of administrative penalties,

21

Summary

SOU 2015:13

The Inquiry’s understanding is that it is part of its remit to also propose amendments to government ordinances when required.

The objective of the Enforcement Directive is to establish a frame- work of a set of appropriate provisions, measures and control mechanisms with the aim of better and more uniform imple- mentation, application and enforcement in practice of Direc- tive 96/71/EC on the posting of workers in the framework of the provision of services (the Posting of Workers Directive) including measures to prevent and sanction any abuse and circumvention of the applicable rules.

Posting occurs when a company, which is established in a Member State, sends (posts) workers to another Member State in the framework of the provision of services by the company in the other Member State. Another precondition for posting is that that the worker temporarily performs work in a Member State other than the State in which the worker is habitually employed.

Posting is a cross-border activity that raises many different questions at the same time; political, economic, social and legal questions. Along with the Enforcement Directive, the Posting of Workers Directive forms the bounds for this Inquiry. The special problem that posting of workers can entail in matters such as tax, statutory social insurance and public procurement thus fall, in principle, outside the remit of the Inquiry.

Work of the Inquiry

The Inquiry was staffed and was able to start its work at the end of August 2014. Its report is to be presented by 28 February 2015 at the latest. On 27 November the Inquiry was given a supplementary remit1, on which it is to report one month later, i.e. 31 March 2015. The work of the Inquiry has been intensive and multifaceted. Its remit has included many different issues of varying character. The Inquiry has also had the task of conducting dialogue with:

the social partners (reference group);

relevant agencies; and

1 Supplementary terms of reference to the Inquiry on new rules for posting of workers (A 2014:04), terms of reference 2014:150.

22

SOU 2015:13

Summary

– the Posting of Workers Committee (A 2012:03).

The inquiry has also been tasked with gathering relevant information about the situation in other EU Member States and the Nordic countries.

The Government has appointed a number of experts from the Government Offices and government agencies to serve on the Inquiry.

In view of the short time available and the range of the issues to be covered, the Inquiry has worked very close to both the experts and the reference group, which have contributed a great deal of factual information, knowledge and other supporting material.

The Inquiry is now presenting an interim report containing deliberations and proposals regarding its original remit.

About the Enforcement Directive

The Posting of Workers Directive was adopted on 16 December 1996. It establishes that certain terms and conditions of employment that are applicable in the host state (the hard core) shall be applied when an employer posts workers in another Member State. How- ever, the Posting of Workers Directive does not contain the material provisions that shall be applicable within the hard core since the content of the material provisions varies between Member States. Nor is the Directive intended to harmonise the content of the material provisions in the hard core in the different Member States.

The objective of the Enforcement Directive is to ensure the better and more uniform implementation, application and enforcement in practice of the Posting of Workers Directive by establishing a frame- work of appropriate provisions and measures. The purposes of the measures include preventing any abuse and circumvention of the applicable rules and making it possible to enforce cross-border administrative penalties. The Enforcement Directive is intended both to guarantee protection for the rights of posted workers and to remove unnecessary barriers to the freedom to provide services.

23

Summary

SOU 2015:13

Our proposals

We propose that provisions intended to implement the Enforcement Directive be introduced in acts of law and in government ordinances. A new act and a new ordinance on mutual assistance in the recovery of certain administrative penalties are proposed, as are amendments to the Posting of Workers Act (1999:678) and to the Ordinance on a reporting obligation on the posting of workers (2013:352) and elsewhere. We propose that the name of the latter be changed to the Posting of Workers Ordinance. In certain areas the Inquiry makes the assessment that current Swedish law meets the require- ments of the Enforcement Directive. In these areas the Inquiry does not propose any measures.

Our remit has been restricted to assessing whether the current law is in agreement with the Enforcement Directive and proposing essential amendments when they are needed to comply with the Directive. So we have not had the task of proposing measures that go beyond what is required by the Enforcement Directive.

Stronger possibility of recovery

Our proposal for the implementation of the Enforcement Directive means the introduction of a possibility of enforcing, across the borders of Member States, administrative penalties for failure to comply with provisions on the posting of workers. This concerns penalties because a company has not complied with the provisions that the company is obliged to follow under the Posting of Workers Act.

Under the proposal, administrative penalties imposed in, for example, Sweden can be recovered in another Member State. If an administrative penalty is imposed on a company that has posted workers in Sweden because the company has not complied with the Swedish rules that apply to the posting of workers, the penalty can be recovered in the Member State where the company is established or performs activities. It will thus be possible to recover the penalty in that Member State through the Swedish Enforcement Authority with the assistance of the authorities in another Member State. This means that there is a need of mutual cooperation between Member States. Sweden shall therefore give other Member States

24

SOU 2015:13

Summary

corresponding assistance to recover administrative penalties im- posed in another Member State.

The proposals contribute to better regulatory compliance. The companies that do not want to follow the regulations, or are unable to do so, will not be able to get away with this, and will have to adapt their activities instead. Greater regulatory compliance also leads to competition on equal terms

Increased possibility for posted workers to assert their rights in Sweden

Our proposals increase the possibilities for posted workers to assert their rights in Sweden. Today there is no right for posted workers who are not members of the employee organisation that is the party to the collective agreement to assert rights under collective agreements entered into in Sweden by the company posting the workers.

Our proposals mean that posted workers will be able to cite terms and conditions of employment under collective agreements made between a Swedish employee organisation and an employer that is established in another country and that posts workers in Sweden even when the worker is not a member of the organisation that is the party to the agreement. This is provided that the terms and conditions of the employment are covered by the hard core under the Posting of Workers Directive. Under our proposal, the worker will only be able to cite the collective agreement for the period during which the posting lasts or has lasted. The worker will be able to bring legal action at a Swedish court in order to assert their rights.

The proposal means that if a company that posts workers in Sweden enters into a collective agreement in Sweden containing, for example, terms and conditions about pay and working time that are more favourable than those under the contract between the company and the worker who is posted in Sweden, the worker can assert the more favourable terms and conditions under the collective agreement. This will thus be possible even though the worker has not joined the Swedish employee organisation that is the party to the collective agreement. The worker can bring legal action at a Swedish court in order to assert their rights.

25

Summary

SOU 2015:13

Greater protection against reprisals

We propose giving a posted worker protection against reprisals by the employer if the worker brings legal action at a Swedish court about the terms and conditions of employment that the worker is entitled to. A provision to this effect will be introduced into the Posting of Workers Act.

We also propose that a posting employer who subjects the worker to reprisals shall pay damages to the worker for the loss incurred and the violation that has occurred. Provisions to this effect will be introduced into the Posting of Workers Act. We consider that the sanction we are proposing is effective, proportional and dissuasive in the sense of Article 20 of the Enforcement Directive. The purpose of the provisions is to protect the posted workers in accordance with what is stated in Article 11(5).

We also propose the introduction of a rule of evidence to the effect that if a person who considers that they have been subjected to reprisals by their employer demonstrates circumstances that give reason to presume that this is the case, it is up to the employer to show that such reprisals have not been taken. The above proposals are supplemented with time-bar provisions. The proposals give posted workers a real possibility of asserting their rights.

Clearer definition of posting

We propose that provisions be introduced into the Posting of Workers Act that clarify what circumstances can be taken into account when assessing whether there is an actual posting. These circumstances relate to whether a posting meets the requirements of establishment and temporary basis. The provisions shall state, first, that when an assessment is made of whether an employer is established in a country other than Sweden, the circumstances regarding the employer’s activities in the other country and, when required, the employer’s activities in Sweden shall be taken into account. Second, the provisions shall state that the circumstances that characterise the work and the worker’s situation shall be taken into account when assessing whether a worker is performing work in Sweden during a temporary period. We propose that the pre- paratory works to the Posting of Workers Act set out a number of

26

SOU 2015:13

Summary

examples of circumstances that can be taken into account in such assessments.

Better access to information and greater cooperation

We also propose giving the Swedish Work Environment Authority a clearer remit to provide clear and accessible information about the terms and conditions of employment that can be applicable in Sweden when workers are posted here. The information should also be available to people with disabilities. We propose the inclusion in the Posting of Workers Act of a provision about information that makes it clear that the Government issues regulations about what the information is to contain and how it is to be provided.

We also propose giving the Work Environment Authority a new task of cooperating with other Member States through the Internal Market Information System (IMI). The Work Environment Authority will then be given an obligation to provide assistance at the request of another Member State concerning, for example, information and inspections regarding a posting situation. Since all Member States are introducing similar obligations, the Work Environment Authority will have a corresponding possibility of requesting such assistance from a foreign authority, when required.

27

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare;

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1999:678) om utstatione- ring av arbetstagare

dels att 1, 4, 9 och 21 §§ och rubriken närmast före 9 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 10 § ska sättas närmast före 21 §, dels att det i lagen ska införas tio nya paragrafer, 4 a, 5 c, 9 b–9 d

och 22–26 §§, samt närmast före 23 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §2

Denna lag gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige utstationerar arbetstagare här i landet i samband med att arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över gränserna.

Vid bedömandet av om en arbetsgivare är etablerad i ett annat land än Sverige ska de omständigheter som rör arbets- givarens verksamhet i det andra landet och, vid behov, arbets-

1Jfr Europarådets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den ursprung- liga lydelsen.

2Senaste lydelse 2001:65.

29

Författningsförslag

SOU 2015:13

givarens verksamhet i Sverige be- aktas.

Dessutom finns i 8 § bestämmelser om arbetsgivare som har sitt hemvist eller säte i Sverige och utstationerar arbetstagare till ett annat medlemsland inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

4 §

Med utstationerad arbetstagare avses varje arbetstagare som van- ligen arbetar i ett annat land men som under en begränsad tid utför arbete enligt 3 § i Sverige.

Vid bedömandet av om en arbetstagare under en begränsad tid utför arbete i Sverige ska de omständigheter som kännetecknar arbetet och arbetstagarens situa- tion beaktas.

4 a §

Med behörig myndighet avses en myndighet eller ett organ som har utsetts för att utföra uppgifter enligt Europarådets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstatione- ring av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster3 samt direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktivet 96/71/EG om ut- stationering av arbetstagare i sam- band med tillhandahållande av tjänster och om ändring av för- ordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre

3 EGT L 18, 21.1.1997, s.1, Celex 31996L0071.

30

SOU 2015:13

Författningsförslag

marknaden (IMI-förordningen)4.

 

5 c §

 

 

 

 

 

Arbets- och anställningsvillkor

 

enligt ett kollektivavtal som har

 

slutits mellan en svensk arbets-

 

tagarorganisation och en

sådan

 

arbetsgivare som avses i 1 § får, för

 

den tid under vilken en utstatio-

 

nering pågår eller har pågått, åbe-

 

ropas

av

den

utstationerade

 

arbetstagaren även om arbetstag-

 

aren inte är medlem i den avtals-

 

slutande arbetstagarorganisationen.

 

Första

stycket

gäller

under

 

förutsättning att arbets- och

 

anställningsvillkoren i kollektiv-

 

avtalet utgör sådana villkor som

 

avses

i 5 a § första

stycket eller

 

5 b § första stycket.

 

 

Information

Information och samarbete

 

mellan myndigheter

 

9 §5

Arbetsmiljöverket ska vara förbindelsekontor och tillhandahålla information om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en utstationering i Sverige.

Arbetsmiljöverket ska även hjälpa till med information om sådana kollektivavtalsvillkor som kan komma att krävas med stöd av stridsåtgärder enligt 5 a eller 5 b § eller som annars kan komma att bli tillämpliga.

Arbetsmiljöverket ska samarbeta med motsvarande förbindelse- kontor i andra länder inom EES och i Schweiz.

4EUT L 159, 28.5.2014, s. 11, Celex 32014L0067.

5Senaste lydelse 2012:857.

31

Författningsförslag

SOU 2015:13

Regeringen kan med stöd av

8 kap. 7 § regeringsformen med- dela föreskrifter om vad informa- tionen enligt första och andra stycket ska innehålla och hur informationen ska vara.

9 b §

Arbetsmiljöverket ska vara be- hörig myndighet vid bistånd en- ligt 9 d § och samarbeta med behöriga myndigheter i andra länder inom EES.

Regeringen får meddela före- skrifter om ytterligare behöriga myndigheter.

9 c §

En behörig myndighet i Sverige ska vid samarbete med behöriga myndigheter i andra länder inom EES använda det elektroniska informationssystemet för den inre marknaden enligt förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förord- ningen)6.

9 d §

En behörig myndighet i Sverige ska på begäran av en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämna bistånd till den

6 EGT L 316, 14.11.2012, s.1, Celex 32012R1024.

32

SOU 2015:13

Författningsförslag

myndigheten.

En behörig myndighet i Sverige får begära att en behörig myn- dighet i ett annat land inom EES lämnar bistånd när det kan underlätta handläggningen av ett ärende.

Begäran om bistånd kan avse information samt utförande av kontroller, inspektioner och utred- ningar när det gäller utstatione- ring av arbetstagare.

Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela förskrifter om samarbete mellan behöriga myndigheter.

Talans väckande

21 §7

Mål om tillämpningen av 5 § första eller tredje stycket samt 7 § handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. I dessa mål tillämpas

-33 § semesterlagen(1977:480) om preskription,

-23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rätte- gången,

-9 § lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltids- arbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställ- ning om preskription m.m., och

-6 kap. 2–5, 8, 10 och 11 §§ diskrimineringslagen (2008:567) om bevisbörda, rätt att föra talan om preskription m.m.

Vid utstationering av uthyrda arbetstagare tillämpas även 16 § tredje och fjärde styckena lagen (2012:854) om uthyrning av arbets- tagare.

7 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2013:351.

33

Författningsförslag

SOU 2015:13

Talan får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad.

Det som sägs i denna paragraf gäller inte vid talan mot en arbets- givare som har sin hemvist i ett land utanför EES och Schweiz.

22 §

Vid mål enligt 5 c § om tillämpningen av arbets- och anställningsvillkor enligt kollektiv- avtal gäller 21 § om talans väck- ande. I dessa mål tillämpas 64–66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet samt 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription.

Skydd mot repressalier

23 §

En arbetsgivare enligt 1 §, som har sin hemvist i ett annat land inom EES eller Schweiz, får inte utsätta en utstationerad arbets- tagare för repressalier på grund av att arbetstagaren väckt talan vid svensk domstol om arbets- och anställningsvillkor enligt

1. 5 §, eller

2. kollektivavtal under förut- sättning att arbets- och anställ- ningsvillkoren i kollektivavtalet utgör sådana villkor som avses i 5 a § första stycket eller 5 b § första stycket.

34

SOU 2015:13

Författningsförslag

24 §

En arbetsgivare som bryter mot 23 § ska betala skadestånd till den utstationerade arbets- tagaren för den förlust som upp- kommer och för den kränkning som repressalien innebär. Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

25 §

Vid mål om skadestånd enligt 24 § gäller 21 § om talans väckande. I dessa mål tillämpas 64–66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet om preskription.

26 §

Om den som anser sig av arbetsgivaren ha blivit utsatt för repressalier som strider mot 23 § visar omständigheter som ger anledning att anta att så är fallet, är det arbetsgivaren som ska visa att sådana repressalier inte har vidtagits.

1.Denna lag träder i kraft den 18 juni 2016.

2.Pågår utstationering vid ikraftträdandet ska 5 c § tillämpas för den tid utstationeringen pågår därefter.

35

1 §
Bestämmelser om anmälnings- Bestämmelser om information, skyldighet vid utstationering av samarbete och anmälningsskyldig- arbetstagare finns i 10–20 §§ het vid utstationering av arbets- lagen (1999:678) om utstatione- tagare finns i 9 och 9 b–20 §§ ring av arbetstagare. lagen (1999:678) om utstatione-
ring av arbetstagare.
2 a §
Arbetsmiljöverket ska vid till- handahållandet av den informa- tion som följer av 9 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, tillämpa artiklarna 5.1, 5.2 och 5.5 i Europarådets
8 Jfr Europarådets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den ursprung- liga lydelsen.
36
Nuvarande lydelse
Förordning (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare

Författningsförslag

SOU 2015:13

1.2Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare;

Härigenom föreskrivs8 i fråga om förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare

dels att rubriken till förordningen (2013:352) om anmälnings- skyldighet vid utstationering av arbetstagare, och 1 §, ska ha följ- ande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 2 a–2 c och 7 §§, av följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Förordning (2013:352) om utstationering av arbetstagare

SOU 2015:13

Författningsförslag

och rådets direktiv av den 15 maj

2014 om tillämpning av direk- tivet 96/71/EG om utstatione- ring av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om admini- strativt samarbete genom informa- tionssystemet för den inre mark- naden (IMI-förordningen)9, i den ursprungliga lydelsen.

2 b §

Arbetsmiljöverket ska på be- gäran av en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämna information till den myndigheten inom följande tidsfrister.

I brådskande fall som kräver registerkontroll så snabbt som möjligt och senast två arbetsdagar efter det att förfrågan kom in.

För andra förfrågningar senast 25 arbetsdagar efter det att för- frågan kom in om inte behöriga myndigheter enats om kortare tidsfrist.

2 c §

Om Arbetsmiljöverket har svårt att besvara en begäran om infor- mation eller att genomföra kon- troller, inspektioner eller utred- ningar ska Arbetsmiljöverket utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten som begärt informa- tionen i syfte att finna en lösning.

9 EUT L 159, 28.5.2014, s. 11, Celex 32014L0067.

37

Författningsförslag

SOU 2015:13

Arbetsmiljöverket ska, om det föreligger omständigheter som tyder på oegentligheter, på eget initiativ och utan onödigt dröjsmål över- lämna all relevant information till en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten.

7 §

Arbetsmiljöverket ska tillhanda- hålla information om bestämmel- serna om anmälningsskyldighet i 10–20 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Informationen ska göras all- mänt tillgänglig på en enda nationell webbplats på de språk som är mest relevanta och som Arbetsmiljöverket beslutar.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2016.

38

SOU 2015:13

Författningsförslag

1.3Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket;

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §10 Arbetsmiljöverket har särskilt till uppgift att

1.ha tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljö- och arbetstids- lagstiftningen,

2.ha tillsyn över arbetsmiljön enligt tobakslagstiftningen,

3.ha tillsyn över att miljölagstiftningen följs i den utsträckning som anges i miljötillsynsförordningen (2011:13),

4.meddela föreskrifter och allmänna råd med stöd av arbets- miljö- och arbetstidslagstiftningen,

5.meddela föreskrifter och allmänna råd i den utsträckning som följer av förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer och förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

6.avgöra ärenden enligt lagen (1963:115) om förlängd

semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete,

7.ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,

8.ansvara för ett informationssystem om arbetsskador där skill- nader i arbetsskador mellan kvinnor och män särskilt ska belysas,

9.följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de

initiativ som denna ger anledning till,

10. utarbeta och sprida information inom arbetsmiljöområdet,

11. i samverkan med berörda

11. i samverkan med berörda

myndigheter och organisationer

myndigheter och organisationer

följa och främja företagshälso-

följa och främja företagshälso-

vårdens utveckling, och

vårdens utveckling,

 

 

10 Senaste lydelse 2014:426.

 

39

Författningsförslag

SOU 2015:13

12. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på Arbetsmiljöområdet.

12.främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på Arbetsmiljöområdet, och

13.ha tillsyn över, informera, samarbeta och ansvara för ett system om anmälningsskyldighet i den utsträckning som följer av lagen (1999:678) om utstatione- ring av arbetstagare och för- ordningen (2013:352) om anmäl- ningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2016.

40

SOU 2015:13

Författningsförslag

1.4Förslag till

lag om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa avgifter;

Härigenom föreskrivs11 följande.

Inledande bestämmelse och tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller för ömsesidigt bistånd med indrivning m.m. av administrativa avgifter, inbegripet avgifter, tilläggsavgifter och viten, för bristande efterlevnad av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster12 eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt sam- arbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)13, vilka ålagts av behöriga myndigheter eller bekräftats av administrativa eller rättsliga organ eller, i förekom- mande fall, följer av utslag från arbetsrättsliga tvistlösningsorgan.

Lagen gäller inte för verkställigheten av sanktioner som omfattas av tillämpningsområdet för rådets rambeslut 2005/214/RIF av den 24 februari 2005 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff14, rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkänn- ande och verkställighet av domar på privaträttens område15, Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område16 eller rådets

11Jfr Europarådets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den ursprung- liga lydelsen.

12EGT L 18, 21.1.1997, s.1, Celex 31996L0071.

13EUT L 159, 28.5.2014, s. 11, Celex 32014L0067.

14EUT L 76, 22.3.2005, s. 16, Celex 32005F0214.

15EGT L 12, 16.1.2001, s. 1, Celex 32000R0044.

16EUT L 351, 20.12.2012, s. 1, Celex 32012R1215.

41

Författningsförslag

SOU 2015:13

beslut 2006/325/EG av den 27 april 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område17.

Behörig myndighet

2 § Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet vid bistånd enligt denna lag.

Bistånd på begäran av en behörig myndighet i en annan medlemsstat

3 § Kronofogdemyndigheten ska på begäran av en behörig myndig- het i en annan medlemsstat

1.lämna upplysningar som kan vara av betydelse för den andra myndigheten vid indrivning av administrativa sanktionsavgifter eller delgivning av handlingar som rör sådana avgifter,

2.utan krav på några vidare formaliteter

a)driva in administrativa sanktionsavgifter som behöriga myndig- heter har påfört i enlighet med lagstiftning och förfaranden i den sökande medlemsstaten eller som administrativa eller rättsliga organ eller arbetsdomstolar har bekräftat och som kan verkställas i den andra medlemsstaten och inte längre kan överklagas, och

b)delge ett beslut om sådana sanktionsavgifter eller andra handlingar som är relevanta med avseende på indrivningen av sådana sanktionsavgifter, inbegripet en dom eller ett slutligt beslut som kan läggas till grund för verkställighet.

Delgivning på begäran av en annan medlemsstat sker enligt delgivningslagen (2010:1932).

Bestämmelser om indrivning i Sverige finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Verkställighet enligt utsökningsbalken får äga rum på grund av den handling som medger verkställighet i den andra medlemsstaten.

17 EUT L 120, 5.5.2006, s. 22, Celex 32006D0325, ändrat genom rådets beslut 2009/942/EG.

42

SOU 2015:13

Författningsförslag

Begäran om bistånd i en annan medlemsstat

4 § Kronofogdemyndigheten får, av en behörig myndighet i en annan medlemsstat, begära upplysningar som kan vara av betydelse vid indrivning av administrativa sanktionsavgifter eller delgivning av handlingar som rör sådana avgifter. Kronofogdemyndigheten får av en sådan myndighet också begära bistånd för indrivning av en administrativ sanktionsavgift eller delgivning av ett beslut om en sådan sanktionsavgift eller andra handlingar som är relevanta för indrivningen av en sådan avgift, om Kronofogdemyndigheten inte själv kan driva in fordringen eller delge handlingen.

Kronofogdemyndigheten får inte begära bistånd för indrivning så länge sanktionsavgiften, de bakomliggande fordringarna eller den handling som ligger till grund för verkställighet är föremål för bestridande eller överklagande.

Delgivning av ett beslut om administrativa sanktionsavgifter som har ägt rum i en annan medlemsstat i enlighet med dess lagar, andra författningar och administrativ praxis, ska anses ha samma verkan som om delgivningen hade ägt rum här.

Vägransgrunder

5 § Kronofogdemyndigheten får vägra att verkställa

1.en begäran om indrivning eller delgivning om begäran är ofull- ständig eller uppenbarligen inte motsvarar det bakomliggande beslutet,

2.en begäran om indrivning om

a)det framgår av myndighetens utredning att de kostnader eller resurser som beräknas krävas för att driva in sanktionsavgifterna inte står i proportion till det belopp som ska drivas in eller indriv- ningen skulle ge upphov till betydande svårigheter,

b)de sammanlagda sanktionsavgifterna understiger 350 euro,

eller

c)grundläggande rättigheter och friheter för svarande samt rätts- principer som gäller för dem enligt Sveriges grundlagar inte har respekterats.

43

Författningsförslag

SOU 2015:13

Uppskjutande av förfarandet

6 § Om de administrativa sanktionsavgifterna eller den bakom- liggande fordran under indrivnings- eller delgivningsförfarandets gång bestrids eller överklagas i den andra medlemsstaten av berörd tjänsteleverantör eller en berörd part ska Kronofogdemyndigheten skjuta upp verkställigheten i avvaktan på beslut av en behörig instans i den andra medlemsstaten.

Valuta m.m.

7 § Kronofogdemyndigheten ska så snart en begäran som avses i 3 § första stycket 2 a) har tagits emot räkna om sanktionsavgiften till svenska kronor enligt den växelkurs som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning för den dag då sanktions- avgiften påfördes.

Belopp som har drivits in här i ett ärende enligt denna lag till- faller staten.

Förbud mot överklagande m.m.

8 § Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag får inte över- klagas.

Ytterligare föreskrifter

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om Kronofogdemyndighetens uppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2016.

44

SOU 2015:13

Författningsförslag

1.5Förslag till

lag om ändring i lagen (1993:891)

om indrivning av statliga fördringar m.m.;

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska införas en ny paragraf, 7 b §, av följ- ande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

7 b §

 

 

 

Bestämmelser om uppskjutande

 

av förfarandet vid sådant bistånd

 

som

avses i Europaparlamentets

 

och rådets direktiv 2014/67/EU

 

av den 15 maj 2014 om

 

tillämpning av direktiv 96/71/EG

 

om utstationering av arbetstagare

 

i samband med tillhandahållande

 

av tjänster och om ändring av

 

förordning (EU) nr 1024/2012

 

om

administrativt

samarbete

 

genom informationssystemet för

 

den inre marknaden (IMI-

 

förordningen)18 finns

i 6 § lagen

 

(2016:000) om ömsesidigt bistånd

 

med indrivning av vissa admi-

 

nistrativa avgifter.

 

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2016.

18 EUT L 159, 28.5.2014, s. 11, Celex 32014L0067.

45

Författningsförslag

SOU 2015:13

1.6Förslag till

förordning om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa avgifter;

Härigenom föreskrivs19 följande.

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2016:000) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa admini- strativa avgifter.

2 § Det ömsesidiga biståndet enligt lagen (2016:000) om ömse- sidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa avgifter ska genomföras genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förord- ning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI- förordningen)20.

Bistånd på begäran av en behörig myndighet i en annan medlemsstat

3 § Om en begäran om bistånd från en behörig myndighet i en annan medlemsstat inte uppfyller de krav som anges i 6–8 §, ska Kronofogdemyndigheten anmoda den sökande myndigheten att avhjälpa bristen inom viss tid. Avhjälps inte bristen ska Krono- fogdemyndigheten avslå begäran. Ett avslag utgör inte hinder mot att en ny ansökan görs i samma sak.

19Jfr Europarådets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den ursprung- liga lydelsen.

20EGT L 316, 14.11.2012, s. 1, Celex 32012R1024.

46

SOU 2015:13

Författningsförslag

4 § Om Kronofogdemyndigheten har svårt att tillmötesgå en begäran om information ska myndigheten utan dröjsmål underrätta den sökande myndigheten. Den begärda informationen ska lämnas senast 25 arbetsdagar efter det att begäran inkommit.

Kronofogdemyndigheten ska så snart som möjligt underrätta den sökande myndigheten om

1.vilka indrivnings- och delgivningsåtgärder som vidtagits med anledning av en begäran om sådant bistånd och särskilt om datumet för delgivningen till adressaten,

2.om myndigheten avslår en begäran om indrivning eller om delgivning av ett beslut om en administrativ sanktionsavgift, grunden för avslaget.

5 § Om en berörd part gör gällande att preskription har inträtt eller på annat sätt bestrider sanktionsavgiften, de bakomliggande ford- ringarna eller den handling som ligger till grund för verkställighet ska Kronofogdemyndigheten upplysa den parten om att talan ska väckas vid behörig instans i den andra medlemsstaten och i enlighet med dess lagstiftning.

Begäran om bistånd i en annan medlemsstat

6 § En begäran om indrivning av administrativa sanktionsavgifter och delgivning av ett beslut om sådana sanktionsavgifter ska göras utan obehörigt dröjsmål i form av ett enhetligt instrument som upprättas genom IMI och innehålla åtminstone följande uppgifter:

1.Gäldenärens eller adressatens namn och, om den är känd, adress, samt andra relevanta upplysningar för att identifiera gäldenären.

2.En sammanfattning av fakta och omständigheter kring över- trädelsen, dess art samt de relevanta tillämpliga bestämmelserna.

3.Namn, adress och övriga kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som ansvarar för fastställandet av sanktionsavgifterna samt, om det rör sig om ett annat organ, för det behöriga organ som kan lämna ytterligare upplysningar om sanktionsavgifterna eller möjligheterna till bestridande.

47

Författningsförslag

SOU 2015:13

7 § En begäran om delgivning av ett beslut ska, utöver vad som anges i 6 §, innehålla uppgift om ändamålet med och tidsfristen för delgivningen.

8 § En begäran om indrivning ska, utöver vad som anges i 6 §, innehålla uppgift om det datum då domen eller beslutet har blivit verkställbart eller slutligt, en beskrivning av sanktionsavgifternas slag och storlek, eventuella datum av relevans för verkställigheten, inbegripet om och i så fall hur beslutet eller domen delgetts den eller de svarande eller avkunnats i dennes eller dessas utevaro, en bekräftelse från Kronofogdemyndigheten att sanktionsavgiften inte längre kan överklagas, samt den bakomliggande fordran som be- gäran gäller och dess olika delar.

Till begäran ska fogas exekutionstiteln och övriga relevanta upp- lysningar eller handlingar, även rättsliga sådana, som gäller den bakomliggande fordran.

9 § Om Kronofogdemyndigheten har begärt bistånd i en annan medlemsstat, ska myndigheten

1.så snart den får del av relevanta upplysningar i det mål som ligger till grund för en begäran om indrivning vidarebefordra dessa upplysningar till den andra myndigheten,

2.om fordran, den ursprungliga exekutionstiteln eller det enhet- liga dokumentet blir föremål för om- eller överprövning, under- rätta den andra myndigheten om vad om- eller överprövningen avser, och

3.omedelbart underrätta den andra myndigheten om en ändring eller återkallelse av en begäran om indrivning och skälen för änd- ringen eller återkallelsen.

48

SOU 2015:13

Författningsförslag

Bemyndigande

10 § Kronofogdemyndigheten får meddela

1.ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2016:000) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa avgifter, och

2.föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2016.

49

Författningsförslag

SOU 2015:13

1.7Förslag till

förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

Härigenom föreskrivs21 att 1 kap. 2 § utsökningsförordningen (1981:981) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §22

Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av böter, viten, skatter, tullar samt avgifter och liknande medel som tillkom- mer staten och som får utsökas utan föregående dom, mål om ut- tagande av

1.belopp som har förklarats förverkat eller som någon har ålagts att betala som annan särskild rättsverkan av brott,

2.belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars i samband med en rättegång har utgått av allmänna medel och som enligt domstolens beslut ska återbetalas,

3.sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har ålagts att ersätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),

4.vad som ska betalas enligt beslut som avses i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

5.byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900),

6.belopp som domstol har dömt någon att betala till staten eller belopp som någon enligt lag har rätt att återkräva av någon annan, om enligt särskild föreskrift indrivning av beloppet får ske enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford- ringar m.m.,

21Jfr Europarådets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den ursprung- liga lydelsen.

22Senaste lydelse 2011:1547.

50

SOU 2015:13

Författningsförslag

7. utländsk skatt eller avgift enligt lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen och lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatte- ärenden,

7. utländsk skatt eller avgift enligt lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen och lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatte- ärenden samt utländsk admini- strativ avgift enligt lagen (2016:000) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa admini- strativa avgifter,

8.avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lant- mäteriförrättningar,

9.avgifter enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel,

10.fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag på grund av punkt 5 av övergångsbestäm- melserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) och fordran mot en övertagare på grund av 17 § lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek, om fordringen mot bo- laget drivs in som allmänt mål,

11.avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt avgifter en- ligt föreskrifter som en kommun meddelat med stöd av sistnämnda förordning eller med stöd av 27 kap. miljöbalken,

12.upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offent- lig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2016.

51

2Uppdraget och dess genomförande

2.1Utredningens uppdrag

Den 15 maj 2014 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstatione- ring av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administra- tivt samarbete genom informationssystemet för den inre mark- naden (IMI-förordningen), förkortat tillämpningsdirektivet. Tillämp- ningsdirektivet ska ha genomförts i svensk rätt senast den 18 juni 2016.

Regeringen beslutade den 5 juni 2014 att en särskild utredare ska föreslå hur tillämpningsdirektivet ska genomföras i svensk rätt (dir. 2014:81). Utredaren ska bedöma om svensk rätt är förenlig med tillämpningsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet när det gäller bl.a.

vem som ska anses som en utstationerad arbetstagare,

förbättrad tillgång till information,

administrativt samarbete mellan myndigheter,

nationella kontrollåtgärder,

inspektioner och annan bevakning,

underlättande av klagomål, och

gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter.

53

Uppdraget och dess genomförande

SOU 2015:13

För att genomföra tillämpningsdirektivet i svensk rätt har utred- ningen bedömt att det ingår i uppdraget att också lämna förslag på förordningsändringar.

Utredningen har antagit namnet Utredningen om nya utstatione- ringsregler (A 2014:04). Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2015. Uppdraget omfattade inte genomförande av tillämpningsdirektivet i de delar som rör tillgång till information om kollektivavtalsvillkor (artikel 5.4) och entreprenörsansvar (arti- kel 12). Förslag i dessa delar skulle istället tas fram av Utstatione- ringskommittén enligt ett utvidgat tilläggsuppdrag (dir. 2014:82).

Regeringen beslutade den 27 november 2014 att ge utredningen ett utvidgat uppdrag som innebär att utredningen också ska lämna de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till tillämpningsdirektivet när det gäller

förbättrad tillgång till information om kollektivavtalsvillkor och

införande av ett entreprenörsansvar.

Enligt tilläggsdirektiven (dir. 2014:150) ska utredningen utvärdera den faktiska tillämpningen av bestämmelserna om Arbetsmiljöverkets uppgift att tillhandahålla information och arbetstagarorganisationernas skyldighet att lämna in kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket. Utredningen ska ha den svenska arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt för sina överväganden och förslag. Enligt tilläggs- direktiven ska det ursprungliga uppdraget alltjämt redovisas senast den 28 februari 2015. Tilläggsuppdraget ska dock redovisas slutligt den 31 mars 2015.

Debatten kring utstationering har varit och är alltjämt intensiv, både i EU och internt i medlemsstaterna. Utstationering utgör en gränsöverskridande verksamhet som samtidigt aktualiserar många olika frågor; politiska, ekonomiska, sociala samt rättsliga frågor. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, förkortat utstationeringsdirektivet, utgör dock tillsammans med tillämp- ningsdirektivet den yttre ramen för denna utredning. Den särskilda problematik som utstationering kan innebära vid frågor om t.ex. skatt, lagstadgad socialförsäkring och offentlig upphandling faller således i princip utanför utredningens uppdrag.

54

SOU 2015:13

Uppdraget och dess genomförande

I betänkandet presenteras bedömningar och förslag som ”vi”, ”vår” eller ”utredningen”. Innebörden av detta är att utarbetandet av texterna har skett i samarbete mellan utredaren och sekreterarna, och efter synpunkter och förslag från experterna och referens- gruppen. Ansvaret för texterna är dock enbart utredarens.

2.2Utredningsarbetet

Under arbetets gång har utredningen vid ett antal möten samrått med företrädare för arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, Företagarna, Arbetsgivarverket, SKL, LO, TCO och Saco. Utred- ningen har också samrått med Arbetsmiljöverket, Kronofogde- myndigheten, Skatteverket, Transportstyrelsen och Kommers- kollegium.

Enligt utredningens direktiv bör utredaren inhämta relevant information, särskilt om förhållandena i EU:s övriga medlemsstater och de nordiska länderna.

Utredaren och sekretariatet har därför den 1 december 2014 besökt Finland och träffat delar av den arbetsgrupp som arbetar med genomförandet av tillämpningsdirektivet där. I gruppen ingår bl.a. Arbets- och näringsministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, och Regionförvaltningsverken (ansvarsområde för arbetarskyddet). Utredningssekreteraren Susanna Ribrant har också den 13 novem- ber 2014 deltagit i Eurofound National Level Seminar ”Posted Workers: Rights, regulations och reality” i Vilnius.

2.3Genomförande av direktiv enligt Lissabonfördraget

Tillämpningsdirektivet utgör unionsrätt som ska genomföras i nationell rätt. Det är respektive medlemsstat som väljer hur ett direktiv ska genomföras och som är ansvarig för att vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genom- föra unionens rättsligt bindande akter.1

1 Artikel 291.1 FEUF.

55

Uppdraget och dess genomförande

SOU 2015:13

Som huvudregel gäller att ett direktiv ska genomföras genom bindande regler för att skapa rättssäkerhet och förutsebarhet. Enligt EU-domstolen kräver införlivandet med nationell rätt av ett direktiv inte nödvändigtvis att dess bestämmelser återges formellt och ordagrant i en uttrycklig och specifik lagregel. Enligt EU- domstolen kan det, beroende på dess innehåll, vara tillräckligt att det finns en allmän rättslig ram som faktiskt garanterar att direktivet tillämpas fullt ut på ett sätt som är tillräckligt klart och precist så att, i de fall då direktivet syftar till att skapa rättigheter för enskilda, de som berörs ges möjlighet att få kännedom om alla sina rättigheter, och i förekommande fall ges möjlighet att göra dem gällande vid nationella domstolar. När det gäller genomförande av rådets direktiv 93/104/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, ansåg EU-domstolen följande. En medlemsstat kan inte anses uppfylla de skyldigheter som följer av direktivet om de lagar och andra författningar som antas enbart säkerställer delar av det skydd som direktivet ska ge alla arbetstagare som omfattas av dess tillämpningsområde, för det fall åtgärderna enbart berör de delar av arbetsmarknaden som regleras av kollektivavtal. För att garantera att ett direktiv tillämpas fullt ut ska medlemsstaterna inte bara i lag utan också i praktiken föreskriva en exakt rättslig ram inom det berörda området.2

Kommissionen kan öppna ett överträdelseärende mot en med- lemsstat för det fall den anser att genomförandeåtgärder inte har vidtagits inom den tidsfrist som anges i direktivet. Så kan ske om kommissionen anser att medlemsstaten tolkat direktivet felaktigt, att genomförandet inte är fullständigt eller att direktivet tillämpas felaktigt. Genom Lissabonfördraget har kraven på genomförande skärpts. Fördraget innebär att kommissionen kort efter att direktivets genomförandetid har löpt ut kan initiera en process om ekonomiska sanktioner mot medlemsstater som inte har genomfört direktivet inom den angivna tidsfristen. Sådana ekonomiska sank- tioner är avsedda att vara kännbara.3 Medlemsstaterna kan vidare vara skyldiga att redogöra för hur direktivet genomförts genom s.k. förklarande dokument, såsom t.ex. jämförelsetabeller. Enligt en

2Se mål C-287/04, dom den 26 maj 2005, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige.

3Se t.ex. mål C-270/11, dom den 30 maj 2013, Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige.

56

SOU 2015:13

Uppdraget och dess genomförande

politisk överenskommelse4 som antogs 2011 förpliktar kommissionen sig att i samband med att en enskild rättsakt presenteras förklara varför det får anses nödvändigt och proportionerligt att begära att medlemsstaterna lämnar in en särskild redogörelse för hur rätts- akten närmare genomförts. Om kommissionen motiverat behovet av sådana redogörelser åtar sig medlemsstaterna att utarbeta sådana redogörelser.

2.4Betänkandets disposition

I kapitel 3 finns ett inledande avsnitt om utstationering och i kapitel 4 beskrivs gällande rätt i korthet i fråga om utstationering. I kapitel 5 behandlas frågan om definitionen av utstationering – artikel 4. I kapitel 6 behandlas förbättrad tillgång till information – artikel 5. Därefter behandlas i kapitel 7 administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21. I kapitel 8 beskrivs administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9, och i kapitel 9 beskrivs inspektioner – artikel 10. Därefter följer i kapitel 10 försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar – artikel 11. I kapitel 11 beskrivs gräns- överskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sank- tionsavgifter – kapitel VI. Utredningens överväganden, förslag och konsekvenser behandlas i anslutning till respektive kapitel. I kapi- tel 12 finns dessutom en allmän konsekvensbeskrivning. Avslut- ningsvis lämnas en författningskommentar i kapitel 13.

I betänkandet används förkortningarna utstationeringsdirektivet för att ange direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. Vidare används förkort- ningen IMI-förordningen om förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden.

Utredningens överväganden beträffande förbättrad tillgång till information om kollektivavtalsvillkor och införande av ett entre- prenörsansvar kommer att behandlas i utredningens slutbetänk- ande. Dessa frågor redovisas den 31 mars 2015.

4 Gemensam politisk förklaring från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument, 17 december 2011, 2011/C 369/02.

57

3 Utstationering

3.1Friheten att tillhandahålla tjänster enligt de grundläggande fördragen

Den inre marknaden utgör alltjämt kärnan i det europarättsliga samarbetet inom EU. Redan i Romfördraget, Fördraget om upp- rättande av Europeiska Ekonomiska gemenskapen (FEG), som trädde i kraft den 1 januari 1958, reglerades den inre marknaden med fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, arbetstagare och kapital. I Romfördraget reglerades också tullunionen. Det ur- sprungliga samarbetet ägde rum inom ramen för Europeiska eko- nomiska gemenskapen (EEG). Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993, varigenom medlemsstaterna upprättade Europeiska unionen (EU) och som innebar ett fördjupat samarbete inom ramen för Europeiska monetära unionen (EMU) men också samarbete inom nya områden, bl.a. utrikes- och säkerhetspolitik och samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 och innebar tillkomsten av två nya fördrag; För- draget om Europeiska unionen (FEU) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Den inre marknaden omfattar medlemsstaterna och är ett område utan gränser där det råder fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital (artikel 26 i FEUF). Utöver dessa fyra friheter tillkommer också etablerings- rätten, d.v.s. rätten att etablera ekonomisk verksamhet i en annan medlemsstat. Etableringsfriheten regleras i artiklarna 49–55 i FEUF (tidigare artikel 43–48 och 294 i FEG).

I artiklarna 56–62 i FEUF (tidigare artikel 49–55 i FEG) reg- leras den fria rörligheten för tjänster. Denna frihet innebär både en rätt att tillhandahålla och att motta en tjänst. Friheten att tillhanda- hålla tjänster är formulerad på så sätt att inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom unionen förbjuds beträffande med-

59

Utstationering

SOU 2015:13

borgare i medlemsstater som har etablerat sig i en annan medlems- stat än mottagaren av tjänsten.

I Lissabonfördraget används begreppen ”social marknads- ekonomi” och ”nationell identitet”. Enligt artikel 3.3 i FEU ska unionen upprätta en inre marknad och verka för en hållbar utveck- ling i Europa som bl.a. bygger på en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas. Enligt artikel 4.2 i FEU ska unionen respektera med- lemsstaternas likhet inför fördragen och deras nationella identitet som kommer till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det lokala och regionala självstyret. En annan viktig förändring som skett till följd av Lissabonfördraget är att unionens stadga om de grundläggande rättigheterna numera har samma rättsliga status som unionens fördrag.

3.2Utstationeringsdirektivet i korthet

Den fria rörligheten för tjänster innebär att ett företag har rätt att använda sin egen arbetskraft för att utföra tjänster i en annan medlemsstat. Utstationeringsdirektivet 96/71/EG antogs den 16 december 1996. Det ursprungliga förslaget till direktiv hade lagts fram av kommissionen redan år 1991 efter EU-domstolens avgörande i målet Rush Portuguesa1. I det målet hade EU-domstolen uttalat att gemenskapsrätten inte hindrar att medlemsstaterna utsträcker sin lagstiftning eller kollektivavtal till att också gälla dem som arbetar tillfälligt inom medlemsstatens territorium. Utstationeringsdirektivet grundas på friheten att tillhandahålla tjänster och utgör en viktig del av den inre marknaden. I kommissionens motivering till förslaget anfördes att genomförandet av den inre marknaden skulle innebära att företag i ökad utsträckning skulle utföra entreprenader utom- lands och att kommissionen befarade att det osäkra rättsläget skulle leda till osund konkurrens genom att företagen kunde pressa ner löner och försämra övriga arbetsvillkor. Förutsättningen för rättvis konkurrens var att vederbörlig respekt visades för arbetstagarnas rättigheter. För att motverka sådan osund konkurrens ansåg kom- missionen att regler borde införas som innebär att värdstatens

1 Mål C-113/89, Rush Portuguesa mot Office national d’immigration, ECR 1990, p. I-0147.

60

SOU 2015:13

Utstationering

arbets- och anställningsvillkor ska tillämpas på arbetstagare som utstationerats.

Genom utstationeringsdirektivet har det fastställts att vissa arbets- och anställningsvillkor som gäller i värdstaten (den hårda kärnan) ska tillämpas när en arbetsgivare utstationerar arbetstagare till en annan medlemsstat. Direktivet innehåller emellertid inte de materiella bestämmelser som ska gälla inom den hårda kärnan eftersom innehållet i de bestämmelserna varierar mellan medlems- staterna. Utstationeringsdirektivet syftar inte heller till att harmo- nisera innehållet i medlemsstaternas materiella bestämmelser inom den hårda kärnan. Det sagda innebär att ett utländskt företag som utstationerar arbetstagare till Sverige ska följa de svenska bestäm- melser som korresponderar med de områden som ingår i den hårda kärnan. Det är således endast vissa svenska regler som ska gälla för de utstationerade arbetstagarna under den tid när de arbetar här. I avsnitt 4.3 finns en närmare redogörelse för utstationeringsdirektivet.

3.3Utstationeringens utmaningar

Friheten att tillhandahålla tjänster och utstationeringsdirektivet innebär stora möjligheter för personer och företag att röra sig över gränserna och på olika sätt delta i det ekonomiska livet i en annan medlemsstat. Samtidigt medför det utmaningar för medlemsstater och dess myndigheter och för arbetsmarknadens parter. En del utmaningar beror på att medlemsstaterna har olika arbetsmarknads- system medan andra utmaningar är gemensamma för de flesta medlemsstater. En förutsättning för att utstationeringsdirektivet ska tillämpas korrekt är att en rättslig bedömning sker av de aktörer som uppträder i en medlemsstat. I ett större infrastrukturprojekt kan det, utöver utstationerade arbetstagare, också finnas personer som är egenföretagare eller personer som har anställts av ett utländskt företag som har etablerat sig här. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet gäller olika regler i fråga om arbets- och anställ- ningsvillkor, rätten att vidta stridsåtgärder, skatt och socialförsäk- ring.

Vid utstationering försvagas ett företags eller en persons anknyt- ning till en särskild medlemsstat. En förutsättning för att myndig- heter i olika medlemsstater ska kunna fullgöra sin kontroll och

61

Utstationering

SOU 2015:13

övervakning vid utstationering är därför att myndigheterna sam- arbetar och överför information till varandra. Inspektioner i en medlemsstat kan behöva ske i samråd mellan flera medlemsstater och sanktionsavgifter som beslutats i en medlemsstat måste kunna drivas in i en annan medlemsstat. Även på individnivå är utstatione- ringen förenad med utmaningar. För att en utstationerad arbets- tagare ska kunna göra sina rättigheter gällande t.ex. i fråga om lön måste det vara tydligt vilken lön han eller hon har rätt till. Arbets- tagaren måste också ha en reell möjlighet att utkräva sin lön t.ex. genom att väcka talan i domstol. Den företagare som överväger att utstationera arbetstagare till en annan medlemsstat har i regel önskemål om att de på förhand ska kunna beräkna sina kostnader för de arbetstagare som utstationeras.

Tillämpningsdirektivet adresserar dessa utmaningar och syftar till att genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av utstatione- ringsdirektivet förbättras och blir mer enhetligt genom att man skapar en gemensam allmän ram med ändamålsenliga bestämmelser och bl.a. för att förhindra att bestämmelserna kringgås eller miss- brukas. Tillämpningsdirektivet avser att både garantera att utstatione- rade arbetstagares rättigheter skyddas och undanröja onödiga hinder för friheten att tillhandahålla tjänster.

3.4Lavalmålet

I det s.k. Lavalmålet2 stod utstationeringsdirektivet och fördragets bestämmelser om fri rörlighet för tjänster i centrum för EU- domstolens tolkning. Målet, som bl.a. handlade om rätten att vidta fackliga stridsåtgärder mot en utstationerande arbetsgivare i syfte att träffa ett svenskt kollektivavtal (Byggnadsavtalet), och de villkor som fanns i Byggnadsavtalet, kom att få stor betydelse i den fort- satta debatten kring utstationeringsdirektivet och för den svenska arbetsrätten. I det följande redogörs för målet i korthet.

Det svenska bolaget L&P Baltic Bygg AB (Baltic) hade fått uppdraget att bygga en skola för Vaxholms stad. Under perioden maj till december 2004 utstationerade det lettiska bolaget Laval un

2 Mål C-341/05, Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan, och Svenska Elektrikerförbundet, REG 2007 I-11767.

62

SOU 2015:13

Utstationering

Partneri Ltd (Laval) arbetstagare till Sverige. Arbetstagarna uthyrdes av Laval till Baltic. Laval hade slutit ett kollektivavtal med det lettiska byggnadsarbetareförbundet i september 2004 respek- tive oktober 2004 men var inte bundet av kollektivavtal i för- hållande till Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads), Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan (Byggettan) eller Svenska Elektrikerförbundet (Elektrikerna). Ingen av dessa organisationer hade någon medlem som var anställd av Laval men flera av de lettiska arbetstagarena var medlemmar i det lettiska byggnadsarbetareförbundet.

Byggettan inledde förhandlingar med Laval och Baltic om att Laval skulle ansluta sig till byggnadsavtalet avseende byggnads- arbetarna i Vaxholm och att bolaget skulle garantera att arbets- tagarna fick lön med visst belopp per timme. I annat fall skulle Byggettan omedelbart vidta stridsåtgärder. I november 2004 trädde en blockad av byggarbetsplatsen i Vaxholm i kraft. Blockaden innebar att varuleveranser till arbetsplatsen hindrades, strejkvakts- kedjor upprättades och de lettiska arbetstagarna och fordon nekades tillträde till platsen. I december 2004 vidtog Elektrikerna sympati- åtgärder vilka innebar att alla svenska företag som var medlemmar i arbetsgivarorganisationen Elektriska installatörsorganisationen för- hindrades att tillhandahålla Laval tjänster. Laval väckte talan mot Byggnads, Byggettan och Elektrikerna vid Arbetsdomstolen och yrkade att domstolen genom interimistiskt beslut skulle förklara att stridsåtgärderna var olovliga och skulle hävas samt yrkade skade- stånd. Arbetstagarparterna bestred Lavals yrkande om interimistiskt förordnande. I beslut den 22 december 2004 avslog Arbetsdom- stolen bolagets yrkande om interimistiskt förordnande. I januari 2005 varslade andra fackförbund om sympatiåtgärder i form av blockad av samtliga byggarbetsplatser i Sverige där Laval bedrev verksamhet, vilket innebar att Laval inte kunde bedriva någon verk- samhet i Sverige.

Vaxholms stad krävde i februari 2005 att kontraktet med Baltic skulle hävas och bolaget försattes i konkurs under våren 2005. Arbetsdomstolen beslutade i april 2005 att förklara målet vilande och begära förhandsavgörande av EU-domstolen i enlighet med artikel 234 i FEG (nuvarande artikel 267 i FEUF).3

3 AD 2005 nr 49.

63

Utstationering

SOU 2015:13

Den första frågan i Lavalmålet var om fördraget och utstatione- ringsdirektivet 96/71/EG utgjorde hinder mot att en facklig orga- nisation i en medlemsstat ges möjlighet att vidta stridsåtgärder för att förmå en utländsk arbetsgivare som utstationerat arbetstagare i Sverige att inleda förhandlingar om lön och att ansluta sig till ett kollektivavtal som innehåller förmånligare villkor än de som följer av de relevanta lagreglerna och som dessutom innehåller villkor på områden som inte omfattas av artikel 3 i direktivet, dvs. områden utanför den hårda kärnan.

EU-domstolen konstaterade i denna fråga bl.a. att Sverige valt att genom lag reglera samtliga de områden som anges i direktivet, dock med undantag för minimilön. Domstolen uttalade vidare att direktivet inte har till syfte att harmonisera systemen för fast- ställande av villkoren i medlemsstaterna och att andra system än de som anges i artikel 3.8 i direktivet är tillåtna under förutsättning att ett sådant system inte utgör ett hinder för den fria rörligheten för tjänster. Enligt EU-domstolen fanns det inte en på direktivet baserad skyldighet för ett tjänsteföretag från en annan medlemsstat att tillämpa sådana löner som var aktuella i målet eftersom Sverige, när det gäller minimilön, inte hade använt sig av någon av de meto- der som anges i direktivet. EU-domstolen ansåg inte att de löner som Byggnads ville få Laval att tillämpa kunde anses utgöra mini- milön i direktivets mening. Enligt EU-domstolen kunde det inte med stöd av direktivet krävas att den utstationerande arbetsgivaren ska förhandla från fall till fall, på arbetsplatsen och med beaktande av de anställdas kvalifikationer och arbetsuppgifter för att få vet- skap om vilken lön arbetsgivaren ska betala till de utstationerade arbetstagarna.4 EU-domstolen bedömde att det svenska systemet med en rätt för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder kan göra att arbetsgivare som är etablerade i andra medlemsstater kan se sig tvingade att ansluta sig till byggnadsavtalet. Detta avtal innehöll villkor som låg utanför den hårda kärnan, men innehöll också vill- kor som låg inom den hårda kärnan men som var förmånligare än den svenska utstationeringslagen. En sådan rätt att vidta strids- åtgärder utgjorde enligt EU-domstolen en inskränkning i friheten

4 Mål C-341/05, Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan, och Svenska Elektrikerförbundet, REG 2007 I-11767, punkt 70-71.

64

SOU 2015:13

Utstationering

att tillhandahålla tjänster enligt artikel 49 i FEG (nuvarande artikel 56 i FEUF) eftersom sådana åtgärder, enligt EU-domstolen kan göra det mindre lockande och till och med försvåra för arbetsgivare som är etablerade i andra medlemsstater att utföra arbeten i Sverige. Även den omständigheten att sådana arbetsgivare kan se sig tvinga- de att förhandla med de fackliga organisationerna på plats för att få veta vilken minimilön som ska betalas i enlighet med byggnads- avtalet utgjorde enligt EU-domstolen en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 49 i FEG (nuvarande artikel 56 i FEUF).5 EU-domstolen bedömde vidare att de stridsåtgärder som var aktuella i målet inte kunde anses vara motiverade utifrån ett syfte med allmänintresse. Stridsåtgärderna syftade enligt EU- domstolen till att förmå en utstationerande arbetsgivare att genom- föra löneförhandlingar i ett nationellt sammanhang som känne- tecknades av att det inte fanns några bestämmelser som är tillräck- ligt preciserade och tillgängliga. I praktiken får det inte bli omöjligt eller orimligt svårt att få kännedom om de skyldigheter i fråga om minimilön som åligger en utstationerande arbetsgivare.6

Domstolens svar på den första frågan var att i en medlemsstat där det finns lagregler om arbets- och anställningsvillkor på de om- råden som ingår i den hårda kärnan, utom på området för minimi- lön, utgör artikel 49 i FEG (nuvarande artikel 56 i FEUF) och artikel 3 i utstationeringsdirektivet hinder för att en facklig orga- nisation ges möjlighet att vidta stridsåtgärder för att försöka förmå en utstationerande arbetsgivare att inleda förhandlingar med den fackliga organisationen om den lön som de utstationerade arbets- tagarna ska få och att ansluta sig till ett kollektivavtal som på vissa områden innehåller villkor som är förmånligare än de som följer av de relevanta lagreglerna medan andra villkor avser områden som inte anges i artikel 3 i direktivet.

Den andra frågan i Lavalmålet var om artiklarna 49 och 50 i FEG (nuvarande artiklarna 56 och 57 i FEUF) om fri rörlighet för tjänster utgjorde hinder för att tillämpa lex Britannia i lagen (1976:580) om

5Mål C-341/05, Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan, och Svenska Elektrikerförbundet, REG 2007 I-11767, punkt 99.

6Mål C-341/05, Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan, och Svenska Elektrikerförbundet, REG 2007 I-11767, punkt 110.

65

Utstationering

SOU 2015:13

medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen). Dom- stolens svar på denna fråga var att de nämnda artiklarna i fördraget utgjorde hinder mot att tillämpa lex Britannia. Domstolen anförde i denna del att regler enligt vilka (med avvikelse från vad som gäller för svenska arbetsgivare) hänsyn inte tas till kollektivavtal, oavsett innehållet i detta avtal, som en arbetsgivare som är etablerad i en annan medlemsstat redan är bunden av i ursprungsstaten, är diskri- minerande och att sådan diskriminering inte i detta fall kunde motiveras av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.7

3.5Debatten efter Laval

Avgörandet i bl.a. Lavalmålet8 väckte en intensiv debatt med bl.a. följande frågor: Hur gör man en lämplig avvägning mellan de fack- liga organisationernas rätt att vidta kollektiva åtgärder och friheten att tillhandahålla tjänster? Vad ingår i den hårda kärnan? Hur ska t.ex. begreppen minimilön och ordre public i utstationeringsdirektivet tolkas?9 Frågan om balansen mellan de ekonomiska friheterna och arbetstagares rättigheter behandlades senare i professor Mario Montis rapport om en ny strategi för den inre marknaden från 2010.10

Europeiska fackliga organisationer och vissa politiska grupper i Europaparlamentet anser att EU-domstolens ställningstaganden i bl.a. Lavalmålet försämrar den sociala tryggheten och leder till social dumpning. Mot denna bakgrund har framförts att lagstift- ningen bör ändras på så sätt att utstationeringsdirektivet 96/71/EG ses över så att likalöneprincipen nämns och att värdmedlemsstaten

7Mål C-431/05, Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan, och Svenska Elektrikerförbundet, REG 2007 I-11767, punkt 116–119.

8Jfr också mål C-438/05, International Transport Workers’ Federation och Finnish Seamen’s Union mot Viking Line ABP och OÜ Viking Line Eesti, REG 2007 I-10779,

mål C-346/06, Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen, REG 2008 I-01989, mål C-319/06, Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg, REG 2008 I-04323.

9Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, 21 mars 2012, COM(2012)131 final s. 4. Jfr också mål E-2/11, STX Norway Offshore AS m.fl. mot Norge, EFTA Ct. Rep 2012 p. 4, mål E-12/10, Eftas övervakningsorgan mot Island, EFTA Ct. Rep 2011 p. 117, samt mål C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto ry mot Elektrobudowa Spólka Akcyjna, dom den 12 februari 2015.

10En ny strategi för den inre marknaden, I ekonomins och samhällets tjänst för Europa, Rapport till Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso av Mario Monti,

9maj 2010.

66

SOU 2015:13

Utstationering

får tillämpa mer gynnsamma villkor än de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren i artikel 3.1 i direktivet. Vidare har fram- förts att det bör införas ett socialt protokoll i fördraget så att grund- läggande sociala rättigheter ges företräde framför ekonomiska friheter. Andra berörda parter, såsom det europeiska industri- och arbetsgivarförbundet, anser inte att det är nödvändigt med en översyn av direktivet utan är istället positiva till de förtydliganden som gjorts i EU-domstolens domar.11 I den svenska regeringens regeringsförklaring från den 3 oktober 2014 anges att regeringen kommer att påbörja ett arbete för att åstadkomma en ändring av EU:s fördrag som slår fast att den fria rörligheten för företag inte kan användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal.

I debatten råder det vidare delade meningar om huruvida för- ändringarna i Lissabonfördraget innebär att rättsläget har föränd- rats på sådant sätt att utgången i Lavalmålet skulle ha blivit annor- lunda om målet hade avgjorts i dag.

3.6Brister i genomförande och tillämpningen av utstationeringsdirektivet uppmärksammas

Bortsett från de frågor som väcktes i bl.a. Lavalmålet har genom- förandet och tillämpningen av utstationeringsdirektivet varit före- mål för en fortlöpande granskning av kommissionen. Redan år 2003 utvärderade kommissionen medlemsstaternas genomförande och tillämpning av utstationeringsdirektivet och upprättade en rapport därom.12 I rapporten uppmärksammades vissa brister och det kon- staterades att direktivet inte genomförts eller tillämpas på ett korrekt sätt i vissa medlemsstater. Kommissionen antog år 2006 riktlinjer för att klargöra i vilken mån vissa nationella kontroll- åtgärder kunde anses motiverade och proportionella med hänsyn till EU-rätten.13 År 2007 antogs ett meddelande i vilket det pekades

11Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, 21 mars 2012, COM(2012)131 final, s. 6.

12Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Genomförandet av direktiv 96/71/EG i medlemsländerna, 25 juli 2003, KOM(2003)458 slutlig.

13Meddelande från kommissionen, Vägledning för utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, 4 april 2006, KOM(2006)159 slutlig.

67

Utstationering

SOU 2015:13

på flera brister ifråga om sätten att utföra kontroller, det admini- strativa samarbetet och tillgången till information.14 År 2008 antog kommissionen en rekommendation enligt vilken medlemsstaterna uppmanades att vidta åtgärder för att förbättra situationen för ut- stationerade arbetstagare. Det skulle ske genom ett ökat samarbete mellan de nationella myndigheterna, ett effektivare utbyte av information och god praxis mellan medlemsstaterna samt bättre tillgång till information.15 Vidare tillsattes en expertkommitté som fick i uppdrag att diskutera och klargöra problemen med genom- förandet och tillämpningen av direktivet. Expertkommittén bestod av företrädare för medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter. I oktober 2008 antog Europaparlamentet en resolution där man upp- manade medlemsstaterna att se till att utstationeringsdirektivet 96/71/EG följs. I resolutionen uppmanades kommissionen att över- väga en partiell översyn av direktivet efter en grundlig analys.16

I mars 2012 antog kommissionen dels ett förslag till en reglering av rätten att vidta fackliga stridsåtgärder; den s.k. Monti II-förord- ningen17 samt ett förslag om ett tillämpningsdirektiv till utstatione- ringsdirektivet. I december 2013 nåddes en politisk inriktning beträffande förslaget till tillämpningsdirektiv och det slutliga direk- tivet antogs den 15 maj 2014. I avsnitt 4.5 redogörs närmare för tillämpningsdirektivet.

3.7Lex Laval

Utstationeringsdirektivet genomfördes i Sverige genom lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen). Vid införandet av lagen bedömdes att villkor som var reglerade i kollektivavtal skulle lämnas utanför lagen eftersom sådana villkor

14Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster - att maximera fördelar och möjligheter och samtidigt värna om skyddet för arbetstagarna, 13 juni 2007, KOM(2007)304 slutlig.

15Kommissionens rekommendation av den 31 mars 2008 om ökat administrativt samarbete vid utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, 2008/C 85/01.

16Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2008 om de utmaningar som kollektiv- avtal möter inom EU (2008/2085(INI), punkterna 25 och 30.

17Förslaget ådrog sig omfattande kritik och återtogs senare av kommissionen.

68

SOU 2015:13

Utstationering

kunde genomdrivas av arbetstagarorganisationerna genom stridsåtgär- der i enlighet med lex Britannia.18

Lex Britannia hade tillkommit som en följd av Arbetsdomstolens avgörande AD 1989 nr 120. I det målet fann Arbetsdomstolen att stridsåtgärder som vidtas av en arbetstagarorganisation är olovliga enligt 42 § första stycket medbestämmandelagen om de syftar till att tvinga fram ett undanröjande eller en ändring av ett bestående kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en annan arbetstagar- organisation. Enligt Arbetsdomstolen gäller principen även när stridsåtgärden syftar till att undanröja eller ändra ett avtal mellan utländska parter för en utländsk arbetsplats och stridsåtgärder i sådant syfte är olovliga mellan avtalsparterna enligt den tillämpliga utländska lagen. Lagstiftningen i det andra landet måste dock överensstämma i stort med den svenska lagregleringen på området och får inte heller strida mot ordre public. Denna princip kom att kallas Britanniaprincipen. Med anledning av Arbetsdomstolens dom genomfördes ett antal ändringar i medbestämmandelagen som har kommit att kallas lex Britannia19. Syftet med ändringarna var att ge svenska arbetstagarorganisationer en möjlighet att i internationella förhållanden sluta kollektivavtal med villkor som motsvarar vad som normalt tillämpas i fråga om arbete som utförs i Sverige. På det sättet skulle otillbörlig lönekonkurrens kunna motverkas. Lex Britannia innebar bl.a. att förbudet i 42 § första stycket med- bestämmandelagen mot att anordna eller understödja en olovlig stridsåtgärd inte gäller andra stridsåtgärder än sådana som vidtas med anledning av arbetsförhållanden som medbestämmandelagen är direkt tillämplig på. Medbestämmandelagens tillämpningsom- råde bestäms genom en helhetsbedömning av det aktuella arbets- förhållandets anknytning till Sverige. I bedömningen ska vägas in arbetsplatsens geografiska läge, parternas nationalitet och om arbetet är stadigvarande förlagt till Sverige. Syftet med lex Britannia var att Britanniaprincipen inte ska gälla för stridsåtgärder som vid- tas mot arbetsförhållanden som har så liten anknytning till den svenska arbetsmarknaden att medbestämmandelagens bestämmelser inte är tillämpliga på dem.20

18Prop. 1998/99:90 s. 24 ff.

19Prop. 1990/91:162.

20Prop. 1990/91:162 s. 8, jfr prop. 1975/76:105 Bilaga 1 s. 327.

69

Utstationering

SOU 2015:13

Lex Britannia innebar vidare att ett kollektivavtal som är ogiltigt enligt utländsk rätt därför att det har tillkommit efter en strids- åtgärd trots allt ska vara giltigt i Sverige om stridsåtgärden var tillåten enligt medbestämmandelagen.

Lex Britannia medförde att det trots Britanniaprincipen var möjligt för en svensk arbetstagarorganisation att vidta stridsåtgär- der i syfte att tränga undan ett utländskt kollektivavtal till förmån för ett svenskt kollektivavtal. Lavaldomen innebar emellertid att lex Britannia inte längre kunde tillämpas i fråga om arbetstagare som utstationerats till Sverige från en annan medlemsstat inom EES.

Med anledning av EU-domstolens avgörande i Lavalmålet tillsatte regeringen en utredning om åtgärder med anledning av domen. Utredningen lämnade sina förslag i betänkandet SOU 2008:123, vilken åtföljdes av regeringens proposition 2009/10:48. Dessa lag- ändringar har kommit att kallas lex Laval.21

Enligt 5 a § utstationeringslagen får stridsåtgärder vidtas mot en arbetsgivare i syfte att få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade arbetstagare genom kollektivavtal om de villkor som krävs

motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen,

bara avser minimilön eller andra minimivillkor inom den hårda kärnan, och

är förmånligare för arbetstagarna än det som följer direkt av utstationeringslagen.

En sådan stridsåtgärd får dock inte vidtas om arbetsgivaren visar att arbetstagarna, när det gäller lön eller på de andra områdena inom den hårda kärnan, har villkor som i allt väsentligt är minst lika för- månliga som minimivillkoren i ett sådant centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen (bevisregeln).

Enligt 42 a § medbestämmandelagen utvidgades tillämpnings- området för bestämmelserna i 42 § första stycket medbestäm-

21 SFS 2010:228–230.

70

SOU 2015:13

Utstationering

mandelagen (Britanniaprincipen) till att omfatta stridsåtgärder mot utstationerade arbetsgivare.

Enligt 41 c § medbestämmandelagen gäller att stridsåtgärder som vidtas i strid mot bestämmelserna i utstationeringslagen är olovliga och kan föranleda skadestånd.

Det finns en särskild bestämmelse i 5 b § utstationeringslagen som gäller utstationerade uthyrda arbetstagare. Den bestämmelsen infördes i utstationeringslagen i samband med att Europarlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemannings- företag genomfördes genom lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Enligt 5 b § utstationeringslagen är de villkor som får krävas inte begränsade till minimilön och minimivillkor utan kan avse alla villkor inom den hårda kärnan. Enligt bevisregeln ska arbetsgivaren visa att villkoren, inte bara minimivillkoren, inom den hårda kärnan i riksavtalet följs. Arbetsgivaren kan också visa att villkoren i det kollektivavtal som gäller i användarföretaget följs, vilket inte behöver vara ett riksavtal.

I samband med att lex Laval infördes tillkom vidare en bestäm- melse i 9 a § utstationeringslagen om att en arbetstagarorganisation ska ge in sådana kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket som organisationen kan komma att kräva med stöd av stridsåtgärder. Enligt 9 § samma lag ska Arbetsmiljöverket informera om sådana kollektivavtalsvillkor som kan komma att krävas med stöd av strids- åtgärder enligt 5 a eller 5 b § eller som annars kan komma att bli tillämpliga. Det åligger dock inte Arbetsmiljöverket att tolka be- stämmelserna i sådana kollektivavtal som har getts in till myndig- heten.

Den 27 september 2012 beslutade regeringen att en parlamen- tarisk kommitté ska utvärdera lex Laval (dir. 2012:92). Kommittén ska genomföra en kartläggning av utstationeringen i Sverige och utifrån kartläggningen ska kommittén utvärdera om tillämpningen av lex Laval fungerar så att skyddet för utstationerade arbetstagares grundläggande arbets- och anställningsvillkor kan säkerställas. Kom- mittén ska också överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv. Uppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 31 december 2014.

Utredningen antog namnet Utstationeringskommittén (A 2012:03). Utstationeringskommittén har därefter fått tilläggs- direktiv, dels den 5 juni 2014 (dir. 2014:82), dels den 27 november

71

Utstationering

SOU 2015:13

2014 (dir. 2014:149). Enligt de senaste tilläggsdirektiven har kom- mittén fått ett utvidgat uppdrag att överväga vilka lagändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer och utarbeta nödvändiga för- fattningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2015.

3.8Kritik mot lex Laval

Lex Laval har kritiserats av Europeiska kommittén för sociala rättig- heter genom ett beslut den 3 juli 2013. Kommittén konstaterade att Sverige, genom att införa lex Laval, har brutit mot artikel 6 punkt 2 och 4 i Europarådets sociala stadga om att främja ett förfarande med frivilliga förhandlingar för att uppnå en reglering av arbets- villkoren genom kollektivavtal och om rätten att vidta kollektiva åtgärder i händelse av intressekonflikt. Kommittén konstaterade vidare att Sverige på motsvarande sätt brutit mot artikel 19 punkt 4 a och b i Europarådets sociala stadga om att tillförsäkra migrerande arbetstagare som lagligen vistas i Sverige en behandling som inte är mindre förmånlig än den som tillkommer de egna medborgarna i fråga om lön och övriga anställnings- och arbetsförhållanden, med- lemskap i fackliga organisationer och rätt att åtnjuta fastställda förmåner i kollektivavtal.

I ministerkommitténs efterföljande resolution22 riktades inte någon kritik mot Sverige. Ministerkommittén anförde dock att expertkommitténs beslut väckte komplexa frågor angående förhåll- andet mellan EU-rätten och Europarådets sociala stadga och att kommittén såg fram emot Sveriges rapportering av eventuell utveck- ling i frågan.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter presenterade ny- ligen slutsatser angående Sveriges efterlevnad av artikel 6 i stadgan, där man fortsatt anser att Sverige bryter mot artikeln.

Lex Laval har också fått till följd att ILO:s expertkommitté i sin årsrapport har uppmanat regeringen att se över lex Laval för att säker- ställa att rättigheterna för arbetstagarorganisationer som företräder utstationerade arbetstagare som är medlemmar inte inskränks enbart

22 Resolution CM/ResCHS(2014)1.

72

SOU 2015:13

Utstationering

på grund av arbetsgivarens nationalitet.23 Kommittén anförde bl.a. att det strider mot principen om föreningsfrihet att genomdriva sank- tioner mot en arbetstagarorganisation som vidtagit en stridsåtgärd som föreföll vara lovlig vid tidpunkten för genomförandet av strids- åtgärden.

3.9De utstationerade i Sverige

En utstationerad arbetstagare i Sverige arbetar vanligen i en annan medlemsstat men har av sin arbetsgivare sänts till Sverige för att tillfälligt arbeta här. Till skillnad från migrerande arbetstagare bosätter sig en utstationerad arbetstagare inte varaktigt här, eftersom arbetstagaren efter avslutat arbete ska återvända till den medlemsstat där arbetstagaren vanligen arbetar. Som huvudregel gäller vidare att arbetstagaren kvarstår i socialförsäkringssystemet i den medlemsstat där arbetstagaren vanligen arbetar. Det följer av utstationerings- direktivet att en utstationerad arbetstagare får ha mindre förmånliga arbets- och anställningsvillkor än vad som gäller för andra som arbetar i Sverige.24

I dag finns det vissa offentliga uppgifter angående utstationering i Sverige. Sedan den 1 juli 2013 gäller en anmälningsskyldighet enligt utstationeringslagen och förordningen (2013:352) om anmälnings- skyldighet vid utstationering av arbetstagare. Bestämmelserna innebär i korthet att en arbetsgivare ska anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket och utse en kontaktperson senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige. Anmälan ska göras skriftligen men kan också ske elektroniskt. Om förändringar sker på ett sätt som har betydelse för de uppgifter som anmälts ska arbetsgivaren anmäla de ändrade uppgifterna till Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter det att förändringen skedde. Syftet med anmälningsskyldigheten är att Sverige ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt utstationeringsdirektivet och att skydda de utstationerade arbetstagarna.

23Report III (1a) General Report of the Committee of Experts on the Application of Con- ventions and Recommendations, 2013, s. 176 ff.

24Philippa Watson, EU Social and Empolyment Law, second edition, Oxford University Press.

73

Utstationering SOU 2015:13

Arbetsmiljöverket publicerar statistik varje månad från registret. Antalet anmälda arbetstagare varierar över året. Enligt Arbetsmiljö- verkets statistik från utstationeringsregistret registrerades 38 251 arbetstagare under perioden 1 januari 2014 till 31 december 2014. Varje månad under perioden har mellan 4 644 och 10 641 arbets- tagare varit registrerade i registret. De länder som utstationerade flest arbetstagare i Sverige under perioden var Tyskland, Polen, Litauen och Indien. Arbetstagarna var sysselsatta inom branscherna Byggverksamhet (36,6 procent) Tillverkning (21 procent) och Informations- och kommunikationsverksamhet (12,3 procent). De vanligaste angivna verksamhetsområdena var Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, Byggande av hus, Reparation och installation av maskiner och apparater samt Dataprogrammering datakonsultverksamhet o.d. När det gäller längden på de anmälda utstationeringarna var det vanligast med en utstationeringsperiod på 10–29 dagar (25,6 procent). De flesta av de utstationerade arbets- tagarna fanns i Stockholms län (10 561), Västra Götalands län (5 766) och Skåne län (2 993).25

Den 1 februari 2015 var 6 812 arbetstagare registrerade i registret. De flesta av dessa utstationerades från Polen (1 585), Tyskland (1 120) och Indien (919). De vanligaste verksamhetsområdena vid samma tidpunkt var Specialiserad bygg- och anläggningsverksam- het (1 300), Byggande av hus (1 077) och Dataprogrammering datakonsultverksamhet o.d. (1 046).26

I samband med stora infrastrukturprojekt är det inte ovanligt att det finns arbetstagare som har utstationerats till Sverige. Enligt LO:s undersökning av Citytunneln-Malmö, Norra länken-Stockholm och Citybanan-Stockholm var cirka 45 procent av arbetskraften skatte- eller avgiftsskyldiga i annat land än Sverige.27

25Uppgifter från Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister perioden januari–december 2014.

26Månadsstatistik från Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister den 1 februari 2015.

27LO:s rapport ”När arbetskraftskostnaderna pressar priset- en genomlysning av offentliga investeringar i infrastruktur”, s. 30.

74

4 Gällande rätt i korthet

4.1Inledning

I detta avsnitt redogörs för innehållet i de svenska bestämmelserna om utstationering och för den EU-rättsliga bakgrunden till dessa regler. Vidare görs en översiktlig genomgång av tillämpnings- direktivet. I de kapitel som innehåller överväganden och förslag beskrivs regleringen i berörda delar mer i detalj.

EU-rätten eller unionsrätten benämndes tidigare gemenskaps- rätten. I betänkandet har referenser till gemenskapsrätten behållits i referat av domar eller liknande.

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) hette tidigare Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen). När det i betänkandet talas om EU-domstolen avses i förekommande fall även EG-domstolen.

4.2Den fria rörligheten

Inom EU finns det en grundläggande frihet att tillhandahålla tjänster. Denna frihet regleras i artiklarna 56–62 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och omfattar både rätten att tillhandahålla och motta en tjänst. Den som är etablerad i en med- lemsstat (etableringsstaten) får t.ex. tillfälligt utöva sin verksamhet i en annan medlemsstat (värdstaten) och där tillhandahålla tjänsten på samma villkor som den staten ställer upp för sina medborgare. Tjänstetillhandahållaren får för att utföra tjänsten ta med sig sina arbetstagare till värdstaten (utstationera). Det är i princip förbjudet att diskriminera utländska tjänstetillhandahållare eller annars in- skränka friheten att tillhandahålla tjänster. Detta följer av artikel 18 i FEUF som reglerar likabehandlingsprincipen. Under vissa förut-

75

Gällande rätt i korthet

SOU 2015:13

sättningar är det dock tillåtet att inskränka friheten att tillhanda- hålla tjänster.

Det kan exempelvis vara tillåtet med bestämmelser som före- skriver särskild behandling av utländska medborgare om det krävs med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Ett annat syfte som kan vara lovligt är att skydda arbetstagare eller konsumenter.

4.3Utstationeringsdirektivet

Den 16 december 1996 antogs utstationeringsdirektivet 96/71/EG. Bakgrunden till direktivet har det redogjorts för i avsnitt 3.2.

Motiven till direktivet och huvudreglerna framgår av dess ingress, särskilt punkterna 1–5, 13–16 och 23–25. Där sägs bland annat att arbetskraftens fria rörlighet lockar företag att utstationera arbets- tagare i andra länder, vilket kräver lojal konkurrens och åtgärder som garanterar att arbetstagarnas rättigheter respekteras. Det bör därför ske en samordning mellan medlemsstaternas regler så att en kärna av tydligt definierade skyddsregler kan fastställas. Arbets- givaren ska iaktta skyddsreglerna oavsett hur lång tid utstationeringen varar, men vissa undantag kan göras beträffande arbete av kort varaktighet och ringa omfattning.

För att garantera att direktivet genomförs ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder och behöriga instanser bör samarbeta med varandra och med kommissionen.

I kommissionens memorandum från 19911 nämns att det inte är fråga om att harmonisera ländernas materiella lagstiftning. Syftet är i stället att samordna lagvalsreglerna på så sätt att man pekar ut vilka tvingande regler i värdlandet en arbetsgivare måste iaktta när han eller hon utstationerar arbetstagare.

De centrala bestämmelserna i utstationeringsdirektivet finns i artikel 3. Medlemsstaterna ska enligt artikel 3.1 se till att de utstationerande företagen garanterar de utstationerade arbets- tagarna de arbets- och anställningsvillkor i värdlandet som är fast- ställda i lag eller allmängiltigförklarade kollektivavtal på följande områden (den hårda kärnan):

1 COM 91 230 final – SYN.

76

SOU 2015:13

Gällande rätt i korthet

a)längsta arbetstid och kortaste vilotid,

b)minsta antal betalda semesterdagar per år,

c)minimilön,

d)villkor för att ställa arbetstagare till förfogande,

e)säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen,

f)skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga,

g)lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande behandling.

Av artikel 3.7 följer att direktivets bestämmelser inte ska förhindra tillämpning av arbets- och anställningsvillkor som är förmånligare för arbetstagarna.

Om en medlemsstat inte har något system för allmängiltig- förklaring av kollektivavtal eller skiljedomar kan den staten i stället enligt artikel 3.8 andra stycket under vissa förutsättningar, utgå från kollektivavtal som gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området. Medlemsstaterna kan också utgå från kollektiv- avtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknads- organisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det nationella territoriet.

Direktivet innehåller också bestämmelser i fråga om samarbete och information. Enligt artikel 4 ska medlemsstaterna utse ett eller flera förbindelsekontor. Medlemsstaterna ska planera ett samarbete mellan de offentliga förvaltningar som i enlighet med nationell lagstiftning har behörighet att övervaka de arbets- och anställnings- villkor som anges i artikel 3. Detta samarbete består särskilt i att besvara motiverade förfrågningar från dessa offentliga förvaltningar om information angående utsändande av arbetstagare till andra medlemsstater, inbegripet uppenbart missbruk eller gränsöver- skridande verksamheter som antas vara olagliga. Varje medlemsstat ska vidta åtgärder för att informationen om de arbets- och anställ- ningsvillkor som avses i artikel 3 ska vara allmänt tillgänglig.

77

Gällande rätt i korthet

SOU 2015:13

I artikel 5 anges att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder om direktivets åtgärder inte följs. De ska i synnerhet sörja för att arbetstagarna eller deras företrädare har tillgång till lämpliga för- faranden för att säkerställa skyldigheterna i direktivet.

För att göra gällande rätten till de anställningsvillkor som garanteras i artikel 3 ska talan enligt artikel 6 kunna väckas i den medlemsstat inom vars territorium arbetstagaren är eller har varit utstationerad utan att detta i förekommande fall ska påverka möj- ligheten att i enlighet med internationella konventioner om behörig- het att väcka talan i en annan stat.

4.4Utstationeringslagen

Utstationeringsdirektivet är genomfört i svensk rätt främst genom lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (utstationerings- lagen). Utstationeringslagen har dock ett vidare tillämpningsområde än utstationeringsdirektivet, eftersom lagen även gäller för arbets- givare från andra länder utanför det Europeiska ekonomiska sam- arbetsområdet (EES). I 3 § utstationeringslagen definieras vad som avses med utstationering. Det kan vara fråga om tre gränsöver- skridande åtgärder. Det kan handla om att en arbetsgivare för egen räkning och under egen ledning sänder arbetstagare till Sverige enligt avtal som arbetsgivaren har ingått med den i Sverige verk- samma mottagaren av tjänsterna. Det kan vidare vara fråga om att en arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats eller till ett företag som tillhör koncernen. Det kan slutligen handla om att en arbetsgivare, som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande, sänder arbetskraft till ett användarföretag som är etablerat i Sverige eller som bedriver verksamhet här. Vid utstatione- ring ska det råda ett anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren under utstationeringstiden.

En utstationerad arbetstagare definieras i 4 § utstationerings- lagen som en arbetstagare som vanligen arbetar i ett annat land men som under en begränsad tid utför arbete i Sverige enligt 3 § i samma lag om olika utstationeringssituationer.

Enligt 5 § utstationeringslagen ska arbetsgivare från andra länder, oavsett vilken lag som annars gäller för anställningsförhållandet, tillämpa svensk lag på de områden som ingår i direktivets hårda

78

SOU 2015:13

Gällande rätt i korthet

kärna för utstationerade arbetstagare, förutom i fråga om minimi- lön som inte regleras i lag.

En svensk arbetstagarorganisation får enligt 5 a § utstationerings- lagen kräva villkor enligt svenska kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. En facklig stridsåtgärd mot en utländsk arbetsgivare i syfte att få till stånd ett kollektivavtal för arbetstagare som ut- stationeras i Sverige får vidtas endast under vissa villkor. De villkor som krävs av den svenska arbetstagarorganisationen ska (1) mot- svara villkoren i ett centralt branschavtal som tillämpas i Sverige på motsvarande arbetstagare, (2) bara avse minimilön eller andra minimivillkor inom den hårda kärnan, och (3) vara förmånligare för arbetstagarna än vad som följer av lag. En sådan stridsåtgärd får inte vidtas om arbetsgivaren visar att arbetstagarna redan har villkor som är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett svenskt, centralt branschavtal. För utstationerade uthyrda arbetstagare finns också en bestämmelse i 5 b § utstationeringslagen som ger utökade möjligheter för arbetstagarorganisationer att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av utstationerade uthyrda arbetstagares arbets- och anställningsvillkor. En stridsåtgärd som vidtas trots att förutsättningarna inte är uppfyllda ska anses olovlig enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Arbetsmiljöverket är enligt 9 § utstationeringslagen förbindelse- kontor och ska hjälpa till med information om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en utstationering i Sverige. Arbetsmiljöverket ska också hjälpa till med information om kollektivavtalsvillkor som kan komma att bli tillämpliga vid en utstationering. En arbetstagarorganisation ska därför enligt 9 a § utstationeringslagen lämna in sådana kollektivavtalsvillkor till Arbets- miljöverket som organisationen kan komma att kräva med stöd av stridsåtgärder.

Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige är enligt 10 § utstationeringslagen, med vissa undantag, skyldiga att anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket. I samband med det ska arbets- givaren även enligt 11 § utstationeringslagen utse och anmäla en kontaktperson här. Kontaktpersonen ska vara behörig att för arbets- givarens räkning ta emot delgivningar och kontaktpersonen ska även kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda.

79

Gällande rätt i korthet

SOU 2015:13

Det är Arbetsmiljöverket som enligt 14 § utstationeringslagen utövar tillsyn över att bestämmelserna om anmälningsskyldighet och kontaktperson följs. Om en arbetsgivare inte anmäler utstatione- ringen eller inte utser och anmäler en kontaktperson ska en sank- tionsavgift tas ut.

Om utstationerade arbetstagare inte fått de villkor som de enligt utstationeringslagen har rätt till ska talan enligt 21 § samma lag kunna väckas vid domstol i Sverige. Målet ska då handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Det är därmed Arbetsdomstolen eller tingsrätt som är forum för sådana tvister. I det fall talan ska väckas vid tingsrätt är det tingsrätten i den ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad som är behörig.

4.5Tillämpningsdirektivet

Den 15 maj 2014 antogs tillämpningsdirektivet. Direktivet ska ha genomförts i svensk rätt senast den 18 juni 2016.

Tillämpningsdirektivet är en av tolv nyckelåtgärder som kom- missionen identifierat för att stimulera tillväxt och stärka förtroendet för den inre marknaden.2 Den s.k. Montirapporten3 problematiserade kring situationen på den inre marknaden i kölvattnet av EU- domstolens domar på området och förutsåg att klargörande rättsliga initiativ skulle behöva utarbetas. Sedan kommissionens dåvarande ordförande Barroso i september 2009 aviserat ett initiativ för att förbättra implementeringen av det befintliga utstationeringsdirek- tivet, tog kommissionen upp planer på ett sådant lagstiftnings- förslag i sitt arbetsprogram för år 20104.

Enligt artikel 1 är syftet med direktivet att fastställa en gemensam ram med en uppsättning bestämmelser, åtgärder och kontroll- mekanismer som syftar till att förbättra och öka enhetligheten, genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av utstationerings- direktivet. Direktivet innehåller åtgärder för att förhindra att regler missbrukas eller kringgås. I artikel 1 betonas också att tillämp-

2KOM (2011)206 slutlig, Inre marknadsakten I.

3En ny strategi för den inre marknaden, I ekonomins och samhällets tjänst för Europa, Rapport till Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso av Mario Monti, 9 maj 2010.

4Faktapromemoria 2011/12:FPM 135.

80

SOU 2015:13

Gällande rätt i korthet

ningsdirektivet inte ska påverka tillämpningsområdet för utstatione- ringsdirektivet.

I artikel 4 finns bestämmelser som syftar till att klargöra när det vid en gränsöverskridande situation är fråga om utstationering. De behöriga myndigheterna ska göra en helhetsbedömning av alla faktiska omständigheter som anses nödvändiga för att avgöra om det är fråga om utstationering. Vidare anges i artikeln ett antal icke uttömmande omständigheter som en behörig myndighet kan be- akta i sin prövning av om utstationeringen uppfyller kraven dels på att arbetsgivaren ska vara etablerad i den medlemsstat från vilken utstationeringen sker, dels på att arbetstagaren endast under en begränsad tid ska utföra arbete i det land till vilken han eller hon utstationerats.

Medlemsstaterna ska enligt artikel 5 vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att information om tillämpliga arbets- och anställ- ningsvillkor enligt artikel 3 i utstationeringsdirektivet finns allmänt tillgänglig. I artikeln anges vad medlemsstaterna mer i detalj ska göra för att förbättra tillgången till information.

Tillämpningsdirektivet innehåller i artiklarna 6 och 7 föreskrifter om samarbete mellan behöriga myndigheter i etableringsstaten och värdstaten när det gäller utstationeringssituationer. Samarbetet ska särskilt bestå i att svara på motiverade förfrågningar från behöriga myndigheter i andra medlemsstater. Förfrågningar kan även avse kontroller, inspektioner och utredningar om bristande efterlevnad av tillämpliga bestämmelser om utstationering. Medlemsstaterna ska i elektronisk form inom vissa tidsfrister tillhandahålla den information som har begärts. I direktivet anges att samarbetet ska ske genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som tillhanda- hålls av kommissionen.

I artiklarna 9 och 10 finns bestämmelser om kontroll av efter- levnaden av utstationerings- och tillämpningsdirektivet. Det är tillåtet för värdmedlemsstaterna att införa vissa typer av administrativa krav och kontrollåtgärder med avseende på företag som utstatione- rar arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. Åt- gärderna måste dock vara nödvändiga för att man effektivt ska kunna övervaka att de skyldigheter som fastställs i tillämpnings- och utstationeringsdirektivet fullgörs. Åtgärderna måste även vara motiverade och proportionerliga. Medlemsstaterna ska vidare se till att det införs lämpliga och effektiva kontrollsystem i enlighet med

81

Gällande rätt i korthet

SOU 2015:13

nationell rätt och praxis och att de myndigheter som utsetts enligt nationell rätt genomför effektiva och lämpliga inspektioner på deras territorier.

Tillämpningsdirektivet innehåller i artikel 11 föreskrifter om försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhands- utbetalningar. Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns effek- tiva sätt för utstationerade arbetstagare att lämna in klagomål mot arbetsgivarna direkt samt rätt att inleda rättsliga och administrativa förfaranden mot arbetsgivaren. Detta ska kunna ske även i den medlemsstat där arbetstagarna är eller har varit utstationerad i de fall då arbetstagarna har krav på förmåner enligt tillämpliga bestämmelser om utstationering. Arbetstagarna ska skyddas mot all ogynnsam behandling från arbetsgivarens sida om de inleder rättsliga eller admi- nistrativa förfaranden. Medlemsstaterna ska se till att bl.a. arbets- givarorganisationer och arbetstagarorganisationer ska få företräda arbetsgivare respektive arbetstagare med deras godkännande i rätts- liga och administrativa förfaranden. Vidare ska medlemsstaterna se till att arbetsgivaren för den utstationerade arbetstagaren är ansvarig för alla berättigade förmåner som följer av avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren och den utstationerade arbetstagaren. Medlemsstaterna ska särskilt se till att det finns lämpliga förfaranden för att säker- ställa att utstationerade arbetstagare ska kunna ta emot t.ex. even- tuella innestående nettolöner, efterhandsutbetalningar, återbetal- ningar av felaktigt avdragna skatter eller socialförsäkringsavgifter.

I artikel 12 finns bestämmelser om underentreprenörer och ansvarsfrågor. För att åtgärda bedrägerier och missbruk får med- lemsstaterna se till att en entreprenör, till vilken en utstationerande arbetsgivare är en direkt underentreprenör, kan hållas ansvarig av den utstationerade arbetstagaren för vissa rättigheter enligt utstatione- ringsdirektivet.

Tillämpningsdirektivet innehåller slutligen i kapitel VI bestäm- melser om gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska admini- strativa sanktionsavgifter. Direktivet föreskriver ett gemensamt instrument för ömsesidigt erkännande och verkställighet av sådana administrativa sanktionsavgifter som har ålagts en tjänsteleverantör som är etablerad i en medlemsstat för bristande efterlevnad av gällande bestämmelser om utstationering av arbetstagare i en annan medlemsstat. Samarbetet ska ske genom IMI.

82

5Definitionen av utstationering – artikel 4

5.1Uppdraget

Tillämpningsdirektivet innehåller i artikel 4 bestämmelser som syftar till att klargöra när det vid en gränsöverskridande situation är fråga om en faktisk utstationering. Utredningen har mot den bak- grunden fått i uppdrag att bedöma om definitionen av en utstatione- rad arbetstagare i lagen (1999:678) om utstationering av arbets- tagare (utstationeringslagen) stämmer överens med bestämmelserna i tillämpningsdirektivet. Utredningen har vidare fått i uppdrag att analysera om direktivets bestämmelser om fastställande av om det är fråga om en faktisk utstationering medför behov av författnings- ändringar. I uppdraget ingår också att utarbeta nödvändiga författ- ningsförslag. I det följande redogörs inledningsvis för direktivets bestämmelser och för vad som i dag gäller enligt svensk rätt. Där- efter följer en redogörelse för de utgångspunkter som utredningen har haft för uppdragets genomförande i den här delen. Slutligen redovisas utredningens förslag och bedömningar.

5.2Direktivets bestämmelser

Enligt artikel 4.1 i tillämpningsdirektivet ska de behöriga myndig- heterna, i syfte att genomföra, tillämpa och kontrollera efter- levnaden av utstationeringsdirektivet 96/71/EG, göra en helhets- bedömning av alla de faktiska omständigheter som anses nödvändiga för att bedöma om det föreligger en faktisk utstationering. I artikeln anges vidare att de behöriga myndigheterna vid sin bedömning framför allt bör beakta de omständigheter som har fastställts i artiklarna 4.2 och 4.3. Dessa omständigheter är enligt direktivet

83

Definitionen av utstationering – artikel 4

SOU 2015:13

avsedda att vara till hjälp för de behöriga myndigheterna när de utför undersökningar och kontroller samt när de har skäl att anta att en arbetstagare inte kan anses som en utstationerad arbets- tagare. De angivna omständigheterna är enligt direktivet vägled- ande vid helhetsbedömningen och får därför inte beaktas separat från varandra.

I artikel 4.2 anges att för att avgöra om ett företag verkligen bedriver väsentlig verksamhet, och inte bara intern förvaltning eller administration, ska de behöriga myndigheterna göra en helhets- bedömning ur ett bredare tidsperspektiv av alla faktiska omständig- heter som rör den verksamhet som ett företag bedriver i etablerings- medlemsstaten och, vid behov, i värdmedlemsstaten. Exempel på sådana omständigheter är enligt artikeln framför allt följande:

a)Den plats där företaget har sitt säte och sin förvaltning, använ- der kontorslokaler, betalar skatt och socialförsäkringsavgifter samt, i förekommande fall, i enlighet med nationell rätt, innehar en yrkeslicens eller är registrerat vid handelskammare eller i branschorganisationer.

b)Den plats där utstationerade arbetstagare rekryteras och från vilken de utstationeras.

c)Den rätt som är tillämplig på avtal som företaget ingår med sina arbetstagare respektive med sina kunder.

d)Den plats där företaget utför en väsentlig del av sin affärs- verksamhet och där dess administrativa personal är anställd.

e)Antalet avtal eller storleken på omsättningen i den medlemsstat där företaget är etablerat, varvid den särskilda situationen för bl.a. nyetablerade företag och små och medelstora företag ska beaktas.

I artikel 4.3 anges att för att avgöra om en utstationerad arbets- tagare tillfälligt utför sitt arbete i en annan medlemsstat än den där han eller hon vanligtvis arbetar ska alla faktiska omständigheter som kännetecknar arbetet och arbetstagarens situation beaktas. Exempel på sådana omständigheter är enligt artikeln framför allt följande:

84

SOU 2015:13

Definitionen av utstationering – artikel 4

a)Om arbetet utförs under en begränsad tidsperiod i en annan medlemsstat.

b)Den dag då utstationeringen påbörjats.

c)Om utstationeringen sker till en annan medlemsstat än den i eller från vilken den utstationerade arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete i enlighet med förordning (EG) nr 593/2008 (Rom I) eller Romkonventionen.

d)Om den utstationerade arbetstagaren återvänder till eller för- väntas återuppta sitt arbete i den medlemsstat varifrån denne utstationerats efter att ha slutfört det arbete eller det tillhanda- hållande av tjänster som var syftet med utstationeringen.

e)Verksamhetens karaktär.

f)Om resa, kost och logi tillhandahålls eller ersätts av den arbets- givare som utstationerar arbetstagaren, och i så fall hur detta tillhandahålls eller metoden för ersättningen.

g)Om samma eller en annan (utstationerad) arbetstagare under tidigare perioder innehaft tjänsten.

I artikel 4.4 poängteras att om en eller flera av de faktiska omständig- heter som anges i artiklarna 4.2 och 4.3 inte är för handen ska detta inte automatiskt förhindra att en situation betraktas som utstatione- ring. Bedömningen av omständigheterna ska anpassas i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till varje situations särdrag.

Av artikel 4.5 följer att de omständigheter som avses i artikeln och som används av de behöriga myndigheterna vid helhets- bedömningen av om en situation är en faktisk utstationering eller inte, också får beaktas för att fastställa om en person är en arbets- tagare i enlighet med definitionen i artikel 2.2 i utstationerings- direktivet. Det anges vidare att medlemsstaterna bland annat bör utgå från faktiska omständigheter som hur arbetet utförs, arbets- tagarens ställning och ersättning oavsett hur parternas inbördes förhållande regleras.

85

Definitionen av utstationering – artikel 4

SOU 2015:13

5.3Gällande rätt

Bestämmelserna i artikel 4 i tillämpningsdirektivet motsvarar närmast bestämmelserna i 1 § om tillämpningsområde och 4 § om defini- tionen av en utstationerad arbetstagare i utstationeringslagen.

Enligt 1 § första stycket utstationeringslagen är lagen tillämplig när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige utstationerar arbetstagare här i landet i samband med att arbets- givaren tillhandahåller tjänster över gränserna. I förarbetena har angetts att det med begreppet etablerad avses att bedriva verksam- het.1

I 3 § utstationeringslagen definieras vad som avses med utstatione- ring. Det kan vara fråga om tre gränsöverskridande situationer. Det kan handla om att en arbetsgivare för egen räkning och under egen ledning sänder arbetstagare till Sverige enligt avtal som arbets- givaren har ingått med den i Sverige verksamma mottagaren av tjänsterna. Det kan vidare vara fråga om att en arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats eller till ett företag som tillhör koncernen. Det kan slutligen handla om att en arbetsgivare, som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande, sänder arbetskraft till ett användarföretag som är etablerat i Sverige eller som bedriver verksamhet här.

Ett anställningsförhållande ska råda mellan arbetsgivaren och arbetstagaren under utstationeringstiden. Enligt artikel 2.2 i utstationeringsdirektivet avses med begreppet arbetstagare det be- grepp som tillämpas i rätten i den medlemsstat inom vars territorium arbetstagaren är utstationerad. I förarbetena till utstationerings- lagen har angetts att arbetstagarbegreppet fastställs enligt svensk rätt. Det har vidare förtydligats att det då är det civilrättsliga arbets- tagarbegreppet, som det har fastställts i praxis, som ska gälla vid utstationering.2

I 4 § utstationeringslagen definieras vad som avses med en ut- stationerad arbetstagare. En sådan arbetstagare ska vanligen arbeta i ett annat land men under en begränsad tid utföra sådant arbete i Sverige som anges i 3 § utstationeringslagen om olika utstatione- ringssituationer.

1Prop. 1998/99:90 s. 38.

2Prop. 1998/99:90 s. 18 och 38 f.

86

SOU 2015:13

Definitionen av utstationering – artikel 4

Någon precisering av hur länge en utstationering kan pågå finns inte. I förarbetena har frågan om vad som avses med arbete under en begränsad tid diskuterats. Det har framhållits att det i varje enskilt fall måste göras en bedömning av om utstationeringslagen ska tillämpas eller om anknytningen till Sverige blir så stark att den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen ska tillämpas i sin helhet. I det sammanhanget har anförts att begreppet utstationering innebär att det inte endast kan vara fråga om ett tidsbegränsat arbete, utan också att det ska vara någorlunda kortvarigt, men att det i vissa fall kan tänkas att anställningsavtalet har starkast anknytning till hemlandet även vid utstationeringar som pågår under en längre tid. Någon kortaste tid för utstationering finns inte heller, med undan- tag för vissa monterings- och installationsarbeten.3

5.4Allmänna utgångspunkter för genomförandet av artikel 4

Vid genomförande av EU-direktiv gäller generellt ett krav på rätts- säkerhet och förutsebarhet. Enligt EU-domstolen måste bestäm- melser i ett direktiv ges bindande verkan och genomföras på till- räckligt precist och klart sätt så att kravet på rättssäkerhet upp- fylls.4 I detta ligger ett krav på rättssäkerhet och förutsebarhet i förhållande till även andra EU-medborgare än svenska medborgare. För att skapa rättssäkerhet och förutsebarhet krävs vidare i regel att direktiv genomförs genom bindande regler.5 EU-domstolen har tidigare godtagit att icke uttömmande exemplifieringar i EU-direktiv vid genomförandet inte alltid behöver återges i lag utan kan framgå av förarbeten. Detta med hänvisning till att förarbeten enligt en väl befäst rättstradition utgör ett viktigt instrument för lagtolkning i Sverige och till att förarbetena är lättillgängliga.6 I utredningsupp-

3Prop. 1998/99:90 s. 17 f.

4Mål C-225/97 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike, REG 1999, I 03011.

5Se t.ex. mål C-252/85 Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike, ECR 1988 p. 02243 och mål C-361/88 Europeiska gemenskapernas kommission mot Repub- liken Tyskland, ECR 1991 p. I-02567.

6Mål C-478/99 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige, REG 2002, I 04147.

87

Definitionen av utstationering – artikel 4

SOU 2015:13

draget anges det uttryckligen att denna möjlighet ska beaktas när det gäller behovet av författningsändringar.

Vid genomförandet bör också syftet med tillämpningsdirektivet tjäna som utgångspunkt. Ett av syftena med direktivet är enligt artikel 1 att förhindra, undvika och motverka att företag miss- brukar och kringgår de gällande bestämmelserna om utstationering. Av den anledningen bör enligt skäl 7 i direktivet genomförandet och kontrollen av begreppet utstationering förbättras och mer enhetliga omständigheter som underlättar en gemensam tolkning införas. I artikel 1 betonas också att tillämpningsområdet för utstationeringsdirektivet inte ska påverkas av tillämpningsdirektivet.

5.5Överväganden och förslag

5.5.1Genomförande genom författningsändringar och uttalanden i förarbeten

Förslag: I lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska det införas en bestämmelse om att vid bedömandet av om en arbetsgivare är etablerad i ett annat land än Sverige ska de omständigheter som rör arbetsgivarens verksamhet i det andra landet och, vid behov, arbetsgivarens verksamhet i Sverige beaktas.

I samma lag ska det också införas en bestämmelse om att vid bedömandet av om en arbetstagare under en begränsad tid utför arbete i Sverige ska de omständigheter som kännetecknar arbetet och arbetstagarens situation beaktas.

Skälen för utredningens förslag

Utredningens uppfattning om artikelns innebörd

Inledningsvis redovisas hur utredningen har uppfattat direktivets bestämmelser och därefter följer utredningens bedömning. Som utredningen ser det är utgångspunkten i direktivets bestämmelser att det i varje enskilt fall ska göras en helhetsbedömning av alla nödvändiga omständigheter för att avgöra om de nu aktuella kraven är uppfyllda. Av skäl 5 och 6 framgår att tillämpningsdirektivets bestämmelser för att fastställa en faktisk utstationering är icke

88

SOU 2015:13

Definitionen av utstationering – artikel 4

uttömmande och bör anpassas till varje enskilt fall men att situa- tioner där samma faktorer finns ska behandlas lika. I artiklarna 4.2 a–e och 4.3 a–g anges uttryckligen att bestämmelserna endast innehåller exempel på sådana omständigheter som kan beaktas vid denna hel- hetsbedömning. Med hänsyn till hur artiklarna formulerats, och till artikel 4.4 om att anpassa bedömningen till varje situations särdrag, kan utredningen inte heller se att dessa omständigheter skulle ut- göra någonting annat än icke uttömmande exemplifieringar.

En fråga i detta sammanhang är om artikel 4.2 innebär en för- ändrad definition av begreppet etablerad i den mening som avses i utstationeringslagen. Enligt förarbetena till 1 § utstationeringslagen avses med etablerad att bedriva verksamhet. Utredningen förut- sätter att den definitionen är i enlighet med utstationeringsdirek- tivet eftersom innehållet i 1 § utstationeringslagen har hämtats från artikel 1.1 i utstationeringsdirektivet. Frågan har sin bakgrund i att artikel 4.2 i tillämpningsdirektivet anger att man ska ta ställning till om ett företag verkligen bedriver ”väsentlig verksamhet”. Att be- driva väsentlig verksamhet skulle enligt utredningens uppfattning kunna ha en annan och snävare innebörd än att bara bedriva verk- samhet.

Utgångspunkten enligt artikel 1 i tillämpningsdirektivet är dock att det inte ska förändra tillämpningsområdet för utstationerings- direktivet. Vid en jämförelse med andra språkversioner av tillämp- ningsdirektivet kan också noteras att det i exempelvis den engelska versionen av artikel 4.2 talas om företag som ”genuinly performs substantial activities”. Den formuleringen ger enligt utredningens uppfattning inte sken av att begreppets innebörd förändrats. For- muleringen tyder snarare på att bedömningen fortfarande ska avse om det bedrivs verksamhet. Tonvikten synes i stället ha lagts vid att det ska bedömas om det faktiskt bedrivs verklig verksamhet i det påstådda etableringslandet. Artikel 4.2 anger dessutom ”väsentlig verksamhet” som motsats till ”inte bara intern förvaltning och/eller administration”. Det kan i det här fallet inte heller bortses från att artikeln, enligt sin ordalydelse, har tillkommit för att komma åt missbruk av utstationeringsreglerna. Innebörden av begreppet är en fråga som i sista hand EU-domstolen har att ta ställning till. Utred- ningen är mot den här bakgrunden av uppfattningen att artikel 4.2 inte kan anses innebära någon förändring av begreppet etablerad i utstationeringslagen.

89

Definitionen av utstationering – artikel 4

SOU 2015:13

Behov av anvisningar för tillämpningen av de svenska utstationeringsreglerna

Artiklarna 4.1–4.4 i tillämpningsdirektivet innehåller anvisningar för hur bedömningen ska göras av om en utstationering uppfyller kravet på etablering i den medlemsstat från vilken utstationering sker. Artiklarna innehåller också anvisningar för hur bedömningen ska göras av om arbetstagaren tillfälligt utför arbete i en annan medlemsstat än den där han eller hon vanligen arbetar. Motsvaran- de uttryckliga anvisningar saknas i svensk rätt. En fråga är då om utstationeringslagen ändå kan anses uppfylla tillämpningsdirektivets krav.

Som framgått i det föregående ska det redan i dag enligt utstationeringslagen göras en helhetsbedömning av om en utstatione- ring uppfyller kravet på att arbetstagaren tillfälligt ska arbeta i en annan medlemsstat än den där han eller hon vanligen arbetar. När det gäller frågan om etablering framgår det, som nämnts ovan, att det med etablerad i 1 § utstationeringslagen avses att bedriva verksamhet. Några närmare anvisningar om hur bedömningen i den delen ska göras har utredningen inte kunnat finna i förarbetena eller i svensk rättspraxis. Det framstår dock som rimligt att utgå ifrån att det även i den delen ska göras en helhetsbedömning av omständig- heterna i det enskilda fallet. Därtill kommer att den som har att tillämpa utstationeringslagen i framtiden ska tillämpa den direktiv- konformt så att den inte strider mot tillämpningsdirektivet.

Mot denna bakgrund går det att argumentera för att utstatione- ringslagen uppfyller kraven i tillämpningsdirektivet. Ett alternativ skulle då kunna vara att slå fast att det inte behövs några författ- ningsändringar för att genomföra artikel 4 i tillämpningsdirektivet.

Tillämpningsdirektivet innehåller dock tämligen omfattande och detaljerade anvisningar. Det gäller framförallt exemplifieringarna av sådana omständigheter som kan beaktas vid de olika bedöm- ningarna. Företrädarna för arbetstagarparterna i utredningens referensgrupp har under utredningen anfört att bestämmelserna syftar till att klargöra att det vid bedömningarna ska tas social hänsyn. Utredningen är emellertid tveksam till om det är möjligt att av direktivet dra en sådan slutsats. Att arbetstagares rättigheter i och för sig är ett viktigt skäl för direktivet framgår av skäl 1. Där framgår att den grundläggande principen om fri rörlighet behöver

90

SOU 2015:13

Definitionen av utstationering – artikel 4

omsättas i praktiken för att garantera lika konkurrensvillkor och respekt för arbetstagares rättigheter. Syftet med dessa anvisningar förefaller framförallt enligt skäl 7 i vart fall vara att införa mer enhetliga omständigheter som underlättar en gemensam tolkning på unionsnivå av begreppet utstationering. Detta för att förhindra missbruk och kringgående av gällande bestämmelser. Det bör vidare noteras att tillämpningsdirektivet har antagits med stöd av artikel 53.1 och 62 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).

Eftersom direktivet innehåller omfattande och detaljerade anvis- ningar och då det saknas anvisningar i lag, förarbeten eller rättspraxis är det inte helt säkert att det svenska regelverket skulle bedömas vara tillräckligt. Det framstår därför ur ett EU-rättsligt perspektiv som angeläget att artikelns bestämmelser får ett tydligt genomslag i svensk rätt. Det skulle också kunna diskuteras om en lösning utan några åtgärder alls från lagstiftarens sida skulle uppfylla det EU- rättsliga kravet på förutsebarhet och rättssäkerhet vid genomförande av EU-direktiv. Det är tveksamt om en sådan lösning skulle anses innebära att tillämpningsdirektivets bestämmelser genomförts så klart och tydligt som det kan begäras.

Det finns därmed även omständigheter som talar för att direk- tivets bestämmelser bör leda till författningsändringar eller andra anvisningar för tillämpningen av de svenska utstationeringsreglerna. I referensgruppen har också denna lösning förespråkats.

Vid en samlad bedömning anser utredningen att de svenska utstationeringsreglerna ska kompletteras med anvisningar från bestämmelserna i tillämpningsdirektivet. Enligt utredningen är tillämpningsdirektivets bestämmelser så preciserade att det ur EU-rättslig synpunkt krävs att kompletteringar görs. Med denna lösning skulle det heller inte råda någon tvekan om att artikel 4 har genomförts i svensk rätt. Detta alternativ skulle också kunna innebära större förutsebarhet för dem som har att förhålla sig till utstationeringsreglerna i Sverige.

Utredningen anser att de kompletterande anvisningarna bör motsvara innehållet i artiklarna 4.1–4.4. Utredningen kan däremot inte se att artikel 4.5 skulle medföra något behov av förändringar för svensk del. Artikeln är enligt utredningens bedömning endast en fakultativ bestämmelse som rör bedömningen av om en person är att anse som en arbetstagare. Den bedömning som i svensk rätt

91

Definitionen av utstationering – artikel 4

SOU 2015:13

ska göras för att avgöra om en person är en arbetstagare motsvarar dessutom redan i huvudsak innehållet i artikeln.

Anvisningar genom författningsändringar och förarbetsuttalanden

Frågan är då hur de anvisningar som utredningen har förordat skulle kunna genomföras. Artiklarna 4.1–4.4 i tillämpnings- direktivet rör, som det redogjorts för i det föregående, tillämp- ningen av 1 § och 4 § utstationeringslagen. Ett alternativ är att ta in artiklarnas bestämmelser direkt i lagen. För en sådan lösning kan tala den omständigheten att artiklarnas hela innehåll skulle bli mer lättillgängligt. Det skulle dock kunna framstå som mindre menings- fullt att i lag föreskriva att en helhetsbedömning ska göras av omständigheterna i det enskilda fallet vid vilken vissa särskilt angivna omständigheter kan komma att beaktas.

Ett annat alternativ är att i författningstext lyfta fram det som kan anses utgöra huvudbudskapet i artiklarna.

I artikel 4.2 har det beträffande etablering lyfts fram att för att avgöra om ett företag verkligen bedriver väsentlig verksamhet ska det göras en helhetsbedömning ur ett bredare perspektiv av alla de faktiska omständigheter som rör den verksamhet som ett företag bedriver i etableringsstaten och, vid behov i värdstaten. I artikeln förtydligas därmed på ett annat sätt än tidigare att det är i förhåll- ande till omständigheterna rörande arbetsgivarens verksamhet som en bedömning ska göras. Detta förtydligande menar utredningen utgör ett sådant huvudbudskap som skulle kunna komma till ut- tryck i lagtext. Då skulle i och för sig återstå instruktionen enligt artiklarna 4.1, 4.2 och 4.4 om att det i varje enskilt fall ska göras en helhetsbedömning av omständigheterna. Detsamma gäller de i artikel 4.2 angivna exemplen på omständigheter som kan ingå i en sådan bedömning. Vid valet av detta alternativ skulle nu berörda delar av artiklarna kunna införlivas i svensk rätt genom att det till ledning för rättstillämpningen redogörs för deras innehåll eller innebörd i författningskommentaren. Utredningen kan inte se något hinder mot ett sådant förfarande. De särskilt angivna omständigheterna i arti- kel 4.2 utgör varken bindande eller uttömmande exempel. Närmare

92

SOU 2015:13

Definitionen av utstationering – artikel 4

frågor om hur lag bör tolkas brukar traditionellt sett framgå av förarbeten i Sverige.7

I artikel 4.3 har det framhållits att bedömningen av om en utstationerad arbetstagare tillfälligt utför arbete i ett annat land än det där han eller hon vanligtvis arbetar ska göras med beaktande av de faktiska omständigheter som kännetecknar arbetet och arbets- tagarens situation. Detta är också ett förtydligande som enligt utredningens uppfattning skulle kunna komma till uttryck i författ- ningstext enligt det resonemang som förts ovan beträffande arti- kel 4.2. På motsvarande sätt som beträffande artikel 4.2 skulle resterande delar av artikelns innehåll kunna inarbetas som anvis- ningar för tillämpningen i författningskommentaren. Detsamma gäller innebörden av artiklarna 4.1 och 4.4 om att det i varje enskilt fall ska göras en helhetsbedömning av omständigheterna.

Utredningen förordar alternativet att i författningstext lyfta fram det som kan betraktas som huvudbudskapet i artiklarna 4.2 och 4.3. Enligt utredningens uppfattning är det med en sådan lösning som det bäst går att förena de EU-rättsliga kraven vid genomförande av EU-direktiv och den svenska traditionen att ge vägledning genom uttalanden i förarbetena. Utredningen föreslår därför att det av utstationeringslagen ska framgå att det vid bedöm- andet av om en arbetsgivare är etablerad i ett annat land än Sverige ska beaktas de omständigheter som rör arbetsgivarens verksamhet i det andra landet, och vid behov, arbetsgivarens verksamhet i Sverige. Utredningen föreslår vidare att det av utstationeringslagen ska framgå att det vid bedömandet av om en arbetstagare under en begränsad tid utför sitt arbete i Sverige ska beaktas de omständig- heter som kännetecknar arbetet och arbetstagarens situation. Utred- ningen föreslår också att innehållet i artiklarna 4.1–4.4 i övrigt ska införlivas genom uttalanden i författningskommentarerna till bestäm- melserna.

Det kan noteras att artikel 4 enligt sin ordalydelse endast gäller för sådana behöriga myndigheter som avses i artikel 2 a i direktivet. När direktivet är genomfört kommer behöriga myndigheter att i olika situationer ha att tillämpa bestämmelser som följer av artikel 4. Det kan t.ex. komma att ske vid det administrativa samarbetet som beskrivs och föreslås i kapitel 7.

7 Jfr den under avsnitt 5.4 om utgångspunkter nämnda domen i mål C-478/99.

93

Definitionen av utstationering – artikel 4

SOU 2015:13

I Sverige är det dock inte endast behöriga myndigheter enligt tillämpningsdirektivet som har att ta ställning till om det i en viss situation är fråga om utstationering. Det kan här även komma att göras av exempelvis arbetstagarorganisationer och domstolar. Det vore enligt utredningens uppfattning olyckligt om det infördes sär- regler för hur bedömningen i utstationeringsfrågan ska göras be- roende på vem som gör bedömningen. Utredningen anser därför att förändringar med anledning av direktivet lämpligen bör göras i utstationeringslagen på det sätt som förordats. Detta för att alla som har anledning att ta ställning till frågan om utstationering ska ha samma regler att utgå ifrån. Bestämmelserna får ses i ett större sammanhang då de får betydelse inom många områden som rör utstationering.

Utstationeringslagen gäller även för arbetsgivare från andra länder utanför EES och Schweiz. Utredningen ser inte någon anledning att beträffande de nu föreslagna bestämmelserna göra någon annan bedömning än den som gjordes vid införandet av utstationerings- lagen när man tog ställning i denna fråga.8 Utredningen föreslår därmed att de föreslagna bestämmelserna ska gälla även i förhåll- ande till arbetsgivare i länder utanför EES och Schweiz.

5.6Konsekvenser

Förslaget bedöms som nödvändigt för att genomföra tillämpnings- direktivets bestämmelser i denna del. Regeln är utformad på det föreslagna sättet i syfte att säkerställa att EU-rätten respekteras. Om förslaget inte genomförs finns risk för att Sverige inte anses uppfylla direktivets krav. Om Sverige inte bedöms ha genomfört direktivet kan Sverige drabbas av ekonomiska sanktioner. Förslaget går utöver skyldigheterna enligt EU-rätten då bestämmelserna föreslås gälla även för arbetsgivare utanför EES och Schweiz.

Förslaget innebär att Arbetsmiljöverket kan få ytterligare regler att informera om i sin egenskap av förbindelsekontor enligt 9 § utstationeringslagen. De föreslagna bestämmelserna rör visserligen inte arbets- och anställningsvillkor, men det är ändå regler som arbetsgivare kan vara i behov av att känna till och som de kan

8 Prop. 1998/99:90 s. 15.

94

SOU 2015:13

Definitionen av utstationering – artikel 4

komma att ställa frågor om till Arbetsmiljöverket. Förslaget inne- bär också att Arbetsmiljöverket får förtydligande kriterier att över- väga när myndigheten ska avgöras om det i en viss situation är fråga om utstationering. Så kan vara fallet till exempel vid tillsynen av reglerna om anmälningsskyldighet enligt 10 § och 11 § utstatione- ringslagen eller i samband med förfrågningar från andra länder vid det administrativa samarbetet som beskrivs och föreslås i kapitel 7. Förslaget torde innebära en viss förbättrad vägledning för Arbets- miljöverket i detta arbete. Utredningen kan inte se att förslaget i denna del sett för sig skulle medföra ökade kostnader för Arbets- miljöverket. Förslaget förväntas därför kunna hanteras inom ramen för myndighetens nuvarande anslag.

Förslaget innebär att det blir tydligare för små företag som utstationerar arbetstagare i Sverige hur bedömningen i utstatione- ringsfrågan ska göras. Förslaget kan också främja konkurrensen då bestämmelserna enligt tillämpningsdirektivet syftar till att mot- verka missbruk och kringgående. Utredningen kan inte se att reg- leringen i övrigt medför några konsekvenser för de små företagen.

Förslaget förväntas inte leda till några konsekvenser för kommuner eller landsting.

Förslaget förväntas inte heller leda till några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning i olika delar av landet, offentlig service i olika delar av landet, jämställdheten mellan kvinnor och män, tillgäng- ligheten för personer med funktionsnedsättningar, eller för möjlig- heten att nå de integrationspolitiska målen.

95

6Förbättrad tillgång till information

– artikel 5

6.1Uppdraget

Artikel 5 i tillämpningsdirektivet innehåller bestämmelser om vad medlemsstaterna ska göra för att förbättra tillgången till informa- tion om utstationering.

Utredningen har fått i uppdrag att analysera om bestämmelserna i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (utstationerings- lagen) om skyldighet för Arbetsmiljöverket att tillhandahålla infor- mation om arbets- och anställningsvillkor vid utstationering upp- fyller tillämpningsdirektivets bestämmelser i denna del. Utred- ningen har vidare fått i uppdrag att bedöma om det behövs författ- ningsändringar. I uppdraget ingår också att utarbeta nödvändiga författningsförslag.

I det följande redogörs inledningsvis för direktivets bestämmelser och för vad som gäller enligt svensk rätt. Därefter redogörs för utredningens bedömningar och förslag.

6.2Direktivets bestämmelser

Det framgår av artikel 4.3 i utstationeringsdirektivet 96/71/EG att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att information om arbets- och anställningsvillkor som avses i utstationeringsdirektivets hårda kärna i artikel 3 ska vara allmänt tillgänglig. Kommissionen har efter att direktivet antogs framhållit vikten av transparens och förutse- barhet i fråga om information samt påpekat att tillgången till infor- mation kan förbättras betydligt.1

1 Se bl.a. KOM(2003)458 och KOM (2006) 159 slutlig.

97

Förbättrad tillgång till information – artikel 5

SOU 2015:13

I skäl 18 i tillämpningsdirektivet anges att orsaken till att tjänsteleverantörer inte tillämpar gällande bestämmelser ofta brukar vara svårigheter att få tillgång till information. I skäl 20 anges därför att medlemsstaterna bör se till att informationen är allmänt tillgänglig och kostnadsfri och att inte bara utländska tjänste- leverantörer utan även berörda utstationerade arbetstagare lätt kan få tillgång till den. För att förbättra informationens tillgänglighet bör medlemsstaterna inrätta en enda officiell nationell webbplats. Den bör utformas som en webbportal som ska fungera som en nätportal eller samlande punkt, med tydliga och exakta länkar till de relevanta informationskällorna och kortfattad information om innehållet i de länkar som det hänvisas till.

Medlemsstaterna ska enligt artikel 5.1 i tillämpningsdirektivet vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att information om tillämpliga arbets- och anställningsvillkor enligt artikel 3 i utstatione- ringsdirektivet finns allmänt tillgänglig utan kostnad och på ett tydligt, öppet, fullständigt och lättillgängligt sätt på distans och på elektronisk väg. Vidare ska formatet och webbstandarden göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att ta del av dem. Även förbindelsekontoren och andra behöriga nationella instanser som avses i artikel 4 i utstationeringsdirektivet ska kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt.

Av artikel 5.2 i tillämpningsdirektivet framgår att medlems- staterna i syfte att ytterligare förbättra tillgången till information ska göra följande.

a)På ett tydligt, detaljerat och användarvänligt sätt och i ett tillgängligt format på en enda officiell nationell webbplats och på andra lämpliga sätt ange vilka arbets- och anställningsvillkor eller vilka delar av deras nationella eller regionala rätt som gäller för arbetstagare som är utstationerade på deras territorium.

b)Se till att det finns allmänt tillgänglig information på den enda officiella nationella webbplatsen och på andra lämpliga sätt om vilka kollektivavtal som är tillämpliga, och på vilka de är tillämp- liga, samt vilka arbets- och anställningsvillkor som tjänste- leverantörer från övriga medlemsstater ska tillämpa i enlighet med utstationeringsdirektivet, inklusive när så är lämpligt länkar till befintliga webbsidor och andra kontaktpunkter, särskilt för de av arbetsmarknadens parter som är berörda.

98

SOU 2015:13

Förbättrad tillgång till information – artikel 5

c)Kostnadsfritt göra informationen tillgänglig för arbetstagare och tjänsteleverantörer på det eller de officiella språken i värd- medlemsstaten och på de mest relevanta språken, med beakt- ande av behoven på arbetsmarknaden, varvid valet ska överlåtas till värdmedlemsstaten. Den informationen ska om möjligt göras tillgänglig i en broschyr med en sammanfattning av de viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren, inklusive en beskrivning av förfaran- dena för inlämning av klagomål, och på begäran även i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Mer detaljerad information om arbetsvillkor och sociala villkor som gäller för utstationerade arbetstagare, inbegripet arbetsmiljö, ska kostnadsfritt göras lätt att tillgå.

d)Göra den relevanta informationen mer tillgänglig och tydlig, framför allt den information som finns på den enda nationella officiella webbplatsen och som avses i punkten a).

e)Ange en kontaktperson vid förbindelsekontoret som är ansvarig för informationsförfrågningar.

f)Hålla informationen i faktabladen om medlemsstaterna upp- daterad.

Kommissionen ska fortsätta stödja medlemsstaterna i fråga om till- gång till information enligt artikel 5.3 i tillämpningsdirektivet.

Det finns en särskild bestämmelse i tillämpningsdirektivets artikel 5.4 för de medlemsstater vars villkor i den hårda kärnan an- ges i kollektivavtal enligt artikel 3.1. och 3.8 i utstationeringsdirek- tivet. Genomförandet av denna bestämmelse i svensk rätt hanteras i slutbetänkandet och alltså inte i detta delbetänkande.

Medlemsstaterna ska enligt artikel 5.5 i tillämpningsdirektivet ange organ eller myndigheter som arbetstagare och företag kan vända sig till för att få allmän information om nationell rätt och praxis rörande deras rättigheter och skyldigheter på medlemsstatens territorium.

99

Förbättrad tillgång till information – artikel 5

SOU 2015:13

6.3Gällande rätt

Enligt 9 § utstationeringslagen är Arbetsmiljöverket förbindelse- kontor och ska tillhandahålla information om arbets- och anställ- ningsvillkor som kan bli tillämpliga vid utstationering i Sverige. Arbetsmiljöverket ska även hjälpa till med information om sådana kollektivavtalsvillkor som kan komma att krävas med stöd av strids- åtgärder enligt 5 a eller 5 b §§ utstationeringslagen, eller som annars kan komma att bli tillämpliga. Myndigheten ska samarbeta med förbindelsekontoren i de andra medlemsstaterna.

Den information om utstationering som Arbetsmiljöverket tillhandahåller enligt 9 § utstationeringslagen är kostnadsfri. Detta följer av 4 § förvaltningslagen (1986:223) och 4 § avgiftsförordningen (1992:191), då skyldigheten att lämna information om utstationering ingår i Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde.

Arbetsmiljöverkets uppdrag att vara förbindelsekontor och att informera om utstationering har utvecklats sedan utstationerings- direktivet antogs. Vid direktivets genomförande i svensk rätt konstaterades att det måste vara möjligt för en arbetsgivare som ska skicka arbetstagare till en annan medlemsstat att förutse vilka vill- kor som ska iakttas vid utstationeringen. Det ansågs nödvändigt att göra arbetsgivaren medveten om att även villkor i kollektivavtal kan bli tillämpliga. Av den anledningen skulle förbindelsekontoret upp- lysa även om förekomsten av kollektivavtal och hänvisa till kollektiv- avtalsparterna för närmare information. Detta ansågs vara en nöd- vändig förutsättning för att det svenska systemet skulle bli synligt i lagreglerna och kravet på förutsebarhet vara tillgodosett.2

Vid denna tidpunkt ansågs det ligga i sakens natur att informa- tionen om tillämpliga regler blev ganska allmänt hållen. Arbets- miljöverket förväntades i princip tillhandahålla den tillämpliga lag- texten. Någon skyldighet att översätta informationen till andra språk infördes inte, men visst informationsmaterial på annat språk ansåg regeringen behövdes, åtminstone på engelska. Arbetsmiljö- verket fick på egen hand avgöra om det fanns behov av och resurser för att tillhandahålla översättningar i övrigt.3

2Prop. 1998/99:90 s. 28.

3Prop. 1998/99:90, s. 31.

100

SOU 2015:13

Förbättrad tillgång till information – artikel 5

Förbindelsekontorets roll förstärktes genom de ändringar som gjordes i utstationeringslagen till följd av Lavaldomen4. Arbets- miljöverket har getts en aktivare roll och även fått i uppgift att hjälpa till med information om sådana kollektivavtalsvillkor som kan komma att krävas med stöd av stridsåtgärder enligt 5 a och 5 b §§ utstationeringslagen, eller som annars kan komma att bli tillämpliga vid utstationering i Sverige. Dessutom ska en arbetstagar- organisation enligt 9 a § utstationeringslagen ge in sådana kollektiv- avtalsvillkor till Arbetsmiljöverket som organisationen kan komma att kräva med stöd av stridsåtgärder enligt 5 a eller 5 b §§. Bestämmelsen i 9 a § behandlas i slutbetänkandet enligt tilläggsuppdrag5.

Det har överlämnats till Arbetsmiljöverket att finna lämpliga former för hur myndigheten på bästa sätt och utifrån tillgängliga resurser konkret kan hantera förfrågningar om vad som gäller vid utstationering. Myndigheten förväntas inte bara genom exempelvis en länk på hemsidan hänvisa till någon av kollektivavtalsparterna för relevant information. Istället ska den på ett aktivt sätt hjälpa till att finna den efterfrågade informationen. Eftersom Arbetsmiljöverket ofta inte torde ha någon närmare kännedom om innehållet i kollektiv- avtalen har regeringen emellertid inte uppställt några högre krav på dess informationsinsatser. Om frågan uppstår om hur kollektiv- avtalsvillkor ska tolkas och tillämpas, har regeringens uppfattning varit att myndigheten i första hand ska hänvisa till avtalsparterna.6

På Arbetsmiljöverkets webbsida finns en särskild temasida om utstationering. Arbetsmiljöverket har arbetat med att göra webb- sidan så lättillgänglig som möjligt med ambitionen att en arbets- givare eller en arbetstagare från ett annat EU-land utan svårighet ska kunna ta reda på hur den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd och vilka regler som aktualiseras vid utstationering av arbetstagare.7 Här finns grundläggande information om bl.a. den svenska arbets- marknadsmodellen, länkar till tillämplig svensk lagstiftning, länkar till arbetstagarorganisationer m.m. Information om utstationering finns på webbsidan på flera språk (svenska, bulgariska, tjeckiska,

4Mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet, REG 2007 s. I-11767.

5Dir. 2014:150.

6Prop. 2009/10:48 s. 60.

7SOU 2008:123 s. 324.

101

Förbättrad tillgång till information – artikel 5

SOU 2015:13

kinesiska, tyska, estniska, engelska, franska, lettiska, litauiska, ungerska, polska, rumänska, ryska, somaliska, finska, turkiska, ukrainska, spanska och thai) och länkar till myndigheter, arbets- tagarorganisationer m.fl. Via webbsidan kan broschyren ”Your rights as a posted worker” laddas ned och kostnadsfritt beställas på ett antal språk. Boken ”Utstationering – regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid” kan också laddas ned eller beställas utan kostnad på svenska och engelska.

På en särskild kampanjwebbsida tillhandahåller Arbetsmiljöverket information riktad till utländska företag och arbetstagare i bygg- branschen och restaurangbranschen. Information för byggbranschen finns på webbsidan samt kostnadsfritt i broschyr på svenska, engelska, lettiska, litauiska, polska och estniska. Information för restaurangbranschen finns på webbsidan samt kostnadsfritt i broschyr på arabiska, bengali, franska, engelska, hindi, kinesiska, persiska, turkiska, thailändska, spanska och urdu. Broschyrer kan beställas kostnadsfritt.

Utstationerande företag kan sedan den 1 juli 2013 via Arbets- miljöverkets webbsida även anmäla utstationering och utse kontakt- person enligt 10 och 11 §§ utstationeringslagen. Information om innehållet i registret och viss statistik finns tillgänglig på webbsidan.

I Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för budgetåret 2009 anges att det under år 2009 skulle ske en satsning inom verksamheten på sammanlagt 33 miljoner kronor. Av dessa medel skulle 3 miljoner kronor användas till förstärkt information till utländska företag och arbetstagare. Arbetsmiljöverket har i regleringsbrev för budgetåren 2010–2013 haft i uppdrag att i samband med årsredovisningen lämna en beskrivning över hur informationen till utländska företag och arbetstagare om vilka arbets- och anställningsvillkor som gäller vid utstationering till Sverige har förbättrats.

102

SOU 2015:13

Förbättrad tillgång till information – artikel 5

6.4Överväganden och förslag

6.4.1Förtydligande av Arbetsmiljöverkets informationsuppdrag

Förslag: I lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska det införas en bestämmelse om att regeringen med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela föreskrifter om vad informationen ska innehålla och hur informationen ska vara.

I förordningen (2007:913) om instruktion för Arbetsmiljö- verket ska framgå att Arbetsmiljöverket bl.a. har ansvar för att informera enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbets- tagare.

I förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid ut- stationering av arbetstagare ska det införas en bestämmelse om att Arbetsmiljöverket, vid tillhandahållande av information enligt 9 § lagen om utstationering av arbetstagare, ska tillämpa artik- larna 5.1, 5.2 och 5.5 i tillämpningsdirektivet.

Skälen för utredningens förslag

Arbetsmiljöverkets uppdrag att vara förbindelsekontor och att till- handahålla information om utstationering enligt 9 § utstationerings- lagen är allmänt hållet. Det har bedömts lämpligt att överlämna till myndigheten hur uppdraget ska genomföras i praktiken, utifrån de behov och resurser som finns.

Vid en jämförelse av vad som krävs i informationshänseende enligt tillämpningsdirektivet och vad Arbetsmiljöverket redan i dag erbjuder kan särskilt nämnas följande. Arbetsmiljöverket tillhanda- håller kostnadsfritt information om utstationering i Sverige på flera olika språk, både i elektroniskt och tryckt format. Det finns all- mänt hållen information om vilka svenska regler som gäller vid utstationering samt riktad information till särskilda branscher. Infor- mationen tillhandahålls inom ramen för det uppdrag som Arbets- miljöverket har enligt 9 § utstationeringslagen.

Enligt tillämpningsdirektivet ska information tillhandahållas kostnadsfritt på det eller de officiella språken och på de mest rele- vanta språken. Officiellt språk i Sverige är enligt 13 § språklagen

103

Förbättrad tillgång till information – artikel 5 SOU 2015:13

(2009:600) svenska. Minoritetsspråken är inte officiella språk i Sverige.

Det kan konstateras att allmän information om utstationering och information riktad till vissa branscher har översatts till ett stort antal språk, och att det har gjorts ett särskilt språkurval för den branschspecifika informationen.

Utredningen bedömer att åtminstone delar av de krav som ställs i artikel 5.1, 5.2 och 5.5 i tillämpningsdirektivet i nuläget uppfylls genom den information som Arbetsmiljöverket tillhandahåller på sin webbsida och kostnadsfritt i tryckt form samt muntligen via myndighetens svarstjänst. Det är svårare att bedöma om tillämp- ningsdirektivet är uppfyllt vad gäller kraven som avser hur informa- tionen ska vara tillgänglig och att den ska vara användarvänlig, dvs. att informationen ska vara tydlig, öppen, fullständigt och lättill- gänglig i format som är anpassade för personer med funktions- nedsättning. Möjligen skulle de delar av bestämmelsen som inte redan i dag uppfylls, eller där det är tveksamt om så är fallet, ändå kunna anses omfattas av uppdraget att tillhandahålla information om utstationering enligt 9 § utstationeringslagen. Med en sådan bedömning skulle artikel 5 i direktivet få anses fylla ut och förtyd- liga det existerande uppdraget, utan att det krävs en detaljerad reg- lering i svensk rätt.

Ett alternativ i linje med en sådan bedömning vore att endast reglera de delar av bestämmelsen som inte redan i dag uppfylls i praktiken.

De detaljerade krav som artikel 5 i tillämpningsdirektivet ställer när det gäller hur information om utstationering ska tillhandahållas talar emellertid enligt utredningens mening för att det krävs ett förtydligande av Arbetsmiljöverkets uppdrag att tillhandahålla infor- mation. Med en sådan reglering skulle även de EU-rättsliga kraven på genomförande av direktiv i nationell rätt, se avsnitt 2.3, utan tvekan vara uppfyllda. Utredningen förordar en sådan reglering.

Då uppdraget att tillhandahålla information på det sätt som anges i direktivet är av permanent natur och delvis är preciserat bör det enligt utredningens mening regleras i författning. Regleringen skulle kunna införas i anslutning till 9 § utstationeringslagen, så att allt som rör skyldigheten att tillhandahålla information om utstationering finns samlat på en plats. De detaljerade kraven i artikel 5 utgör dock, som utredningen ser det, om sådana tillämpningsföreskrifter

104

SOU 2015:13

Förbättrad tillgång till information – artikel 5

av administrativt slag som riktar sig till en myndighet. Sådana före- skrifter skulle därmed kunna meddelas av regeringen med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Utredningen anser därför att regle- ringen bör införas på förordningsnivå. Dels föreslår utredningen att regleringen införs i förordningen (2007:913) om instruktion för Arbetsmiljöverket, så att det framgår att Arbetsmiljöverket har ansvar för att informera enligt utstationeringslagen. I detta samman- hang bör instruktionen kompletteras så att även det ansvar som Arbetsmiljöverket i övrigt har enligt utstationeringslagen framgår. Dels bör i utstationeringslagen införas en s.k. upplysningsbestäm- melse om att regeringen meddelar föreskrifter om vad informa- tionen ska innehålla och hur den ska vara. Slutligen föreslås att det i förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare förs in en bestämmelse om att Arbetsmiljöverket, vid fullgörandet av sin informationsskyldighet enligt 9 § utstatione- ringslagen, har att tillämpa artikel 5 i tillämpningsdirektivet. Ett undantag måste dock göras för artikel 5.3, som är en informations- bestämmelse om vad kommissionen avser att göra i denna fråga.

Artikel 5.2 b handlar bl.a. om hur information om tillämpliga kollektivavtal ska vara tillgänglig. Utredningens uppfattning är att Arbetsmiljöverkets uppdrag att informera om tillämpliga kollektiv- avtal motsvarar den information som faktiskt har lämnats in till myndigheten av arbetsmarknadens parter. Utredningen har fått ett tilläggsuppdrag som omfattar bestämmelsen i artikel 5.4 i tillämp- ningsdirektivet som bl.a. anger vad information om tillämpliga kollektivavtalsvillkor bör omfatta. Genomförandet av denna bestäm- melse behandlas i slutbetänkandet.

Utstationeringslagen gäller även för arbetsgivare från länder utanför EES och Schweiz. Utredningen ser inte någon anledning att beträffande de föreslagna bestämmelserna göra någon annan bedömning än den som gjordes vid införandet av utstationerings- lagen när man tog ställning i denna fråga.8 Utredningen föreslår därmed att de föreslagna bestämmelserna ska gälla även i förhåll- ande till arbetsgivare i länder utanför EES och Schweiz.

Utredningen vill även tillägga följande när det gäller tillämp- ningsdirektivets krav på att information om utstationering ska finnas tillgänglig på ett tydligt, öppet, fullständigt och lättillgäng-

8 Prop. 1998/99:90 s. 15.

105

Förbättrad tillgång till information – artikel 5

SOU 2015:13

ligt sätt via Arbetsmiljöverkets webbplats och i broschyr som gör åtkomst möjlig för personer med funktionsnedsättning. Tillgäng- lighet och tydlighet är begrepp som återkommande förekommer i artikel 5. För att kunna göra en bedömning av om den information som Arbetsmiljöverket tillhandahåller är tillräckligt tydlig och lättillgänglig krävs en djupare analys, lämpligen genom någon form av användarundersökning. Först med utgångspunkt i resultatet av en sådan undersökning kan det bedömas hur myndigheten even- tuellt kan förbättra tillhandahållandet av information enligt de krav som direktivet ställer på tydlighet, öppenhet och lättillgänglighet. Det kan vara lämpligt att regeringen, i regleringsbrev eller på annat sätt, ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra en sådan undersökning och beviljar medel för den.

Vidare kan det konstateras att flera andra svenska myndigheter ansvarar för och tillhandahåller information som riktar sig till utländska företag och arbetstagare – exempelvis Svenska Institutet, Tillväxtverket, Kommerskollegium och Migrationsverket. Enligt direktivet ska den enda nationella webbplatsen fungera som en webbportal och vara en samlande punkt. För att detta ska fungera som avsett vore det önskvärt med någon form av samverkan mellan berörda myndigheter kring information som är relevant för utstationerade arbetstagare och utstationerande företag och andra utländska arbetstagare som nyttjat sin rätt till fri rörlighet inom EU eller arbetskraftsinvandrat från tredje land. Denna fråga, och särskilt möjligheten att skapa en myndighetsgemensam webbportal, bör enligt utredningens mening övervägas ytterligare.

6.5Konsekvenser

Förslaget innebär att regler införs i utstationeringslagen, förord- ningen med instruktion för Arbetsmiljöverket samt i förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare. Av bestämmelserna ska framgå att Arbetsmiljöverket har ansvar för att informera och vara förbindelsekontor enligt utstationeringslagen samt tillhandahålla information om utstationering i enlighet med vad som anges i artikel 5.1, 5.2 och 5.5 i tillämpningsdirektivet. Bestämmelsen som föreslås införas i utstationeringslagen är en

106

SOU 2015:13

Förbättrad tillgång till information – artikel 5

upplysning om att regeringen meddelar föreskrifter om vad infor- mationen ska innehålla och hur den ska vara.

Förslaget bedöms som nödvändigt för att genomföra direktivets bestämmelser i denna del. Regeln är utformad på ett detaljerat vis i syfte att säkerställa att EU-rätten respekteras fullt ut. Om förslaget inte genomförs finns risk för att Sverige inte anses uppfylla direk- tivets krav. Om Sverige inte bedöms ha genomfört direktivet kan Sverige bli föremål för ekonomiska sanktioner.

Arbetsmiljöverket har redan i dag ett uppdrag enligt lag att till- handahålla information om utstationering. De krav som förslaget ställer på tillhandahållandet av information innebär framför allt ett förtydligande av vad det uppdraget innebär. Förslaget i denna del förväntas kunna hanteras inom ramen för myndighetens nuvarande anslag.

Förslaget medför inte några krav eller förväntningar på kom- muner eller landsting och förväntas inte heller leda till några kon- sekvenser för dem.

Förslaget förväntas leda till förbättrade möjligheter för utländska företag och arbetstagare att få vetskap om vilka svenska bestäm- melser som gäller vid utstationering i Sverige. Detta kan i sin tur leda till förändrade konkurrensförhållanden på den svenska mark- naden. Eftersom förslaget förväntas öka kunskapsnivån hos utländska företag i fråga om gällande svenska regler, bedömer utredningen att effekten är positiv och konkurrensfrämjande. För små utländska företag bör förslaget kunna ha än större positiv effekt, då det får antas att dessa i allmänhet har mindre resurser att lägga på att söka information om gällande svenska regler än större företag. I övrigt bör små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags i vart fall inte på- verkas negativt av förslaget.

Förslaget förväntas inte leda till några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning i olika delar av landet, offentlig service i olika delar av landet, jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen.

Förslaget förväntas leda till förbättringar för personer med funk- tionsnedsättning eftersom deras behov av anpassning av information särskilt lyfts fram.

107

7Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

7.1Uppdraget

Artikel 6 och 7 i tillämpningsdirektivet innehåller bestämmelser om administrativt samarbete mellan myndigheter. Samarbetet ska enligt artikel 21 ske genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som regleras genom förordning (EU) nr 1024/2012 (IMI- förordningen)1.

Utredningen har fått i uppdrag att inventera vilka lagar eller andra författningar som kan påverkas av direktivets bestämmelser om myndighetssamarbete genom IMI och särskilt beakta gällande sekretess- och dataskyddsregler. Behovet av författningsändringar ska analyseras och eventuella nödvändiga författningsförslag ut- arbetas.

Utgångspunkten bör enligt uppdraget vara att Arbetsmiljöverket ska vara behörig myndighet när IMI används, med undantag för gränsöverskridande verkställighet av administrativa sanktionsavgifter. I dessa frågor bör utgångspunkten vara att Kronofogdemyndig- heten ska vara behörig myndighet.

De delar som rör Kronofogdemyndighetens uppdrag behandlas i huvudsak i kapitel 11 om gränsöverskridande verkställighet av eko- nomiska administrativa sanktionsavgifter.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen).

109

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

7.2Direktivets bestämmelser

7.2.1Ömsesidigt bistånd – allmänna principer

Bestämmelserna i tillämpningsdirektivets artikel 6 om ömsesidigt bistånd innehåller ett antal allmänna principer och skyldigheter som medlemsstaterna ska iaktta. Medlemsstaterna ska enligt artikel 6.1 i tillämpningsdirektivet ha ett nära samarbete och utan onödigt dröjs- mål bistå varandra för att underlätta genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av tillämpningsdirektivet och utstationerings- direktivet 96/71/EG.

Medlemsstaternas samarbete ska enligt artikel 6.2 i tillämpnings- direktivet särskilt bestå i att svara på motiverade begäranden om information från behöriga myndigheter och att genomföra kontroller, inspektioner och utredningar när det gäller utstationering av arbets- tagare, inklusive utredning av bristande efterlevnad eller missbruk av tillämpliga bestämmelser om utstationering av arbetstagare. För- frågningar om information inbegriper information om en eventuell indrivning av administrativa sanktionsavgifter, eller delgivning av ett beslut om att påföra sådana sanktionsavgifter som avses i kapi- tel VI i tillämpningsdirektivet.

Enligt artikel 6.3 i tillämpningsdirektivet får medlemsstaternas samarbete också inbegripa sändande och delgivning av handlingar.

För att besvara en begäran om bistånd från de behöriga myndig- heterna i en annan medlemsstat ska medlemsstaterna i enlighet med artikel 6.4 i tillämpningsdirektivet säkerställa att tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium förser sina behöriga myndig- heter med all information som krävs för att deras verksamhet ska kunna övervakas i enlighet med nationell lagstiftning. Medlems- staterna ska vidta lämpliga åtgärder om informationen inte till- handahålls.

Om en medlemsstat har svårt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utred- ningar, ska den enligt artikel 6.5 i tillämpningsdirektivet utan dröjs- mål underrätta den medlemsstat som begärt informationen i syfte att finna en lösning. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder då den underrättats, i förekommande fall genom IMI, om fortlöpande problem med informationsutbytet eller ihållande vägran att till- handahålla information.

110

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

Som framgår av artikel 6.6 i tillämpningsdirektivet ska medlems- staterna tillhandahålla den information som begärts av en annan medlemsstat eller av kommissionen i elektroniskt format inom följande tidsfrister:

a)I brådskande fall som kräver registerkontroll, exempelvis för bekräftelse av momsregistrering, för kontroll av att etablering i en annan medlemsstat föreligger: så snabbt som möjligt och senast två arbetsdagar efter det att förfrågan inkommit.

I begäran ska det tydligt anges varför ärendet är brådskande, inklusive vissa detaljer för att styrka denna brådska.

b)För alla andra förfrågningar om information: senast 25 arbets- dagar efter det att förfrågan inkommit, såvida inte medlems- staterna i samförstånd enas om en kortare tidsfrist.

Register i vilka tjänsteleverantörer är inskrivna och som de behöriga myndigheterna på medlemsstatens territorium har tillgång till, ska också vara tillgängliga på samma villkor för övriga medlemsstaters motsvarande behöriga myndigheter för genomförandet av tillämp- ningsdirektivet och utstationeringsdirektivet, i den mån medlems- staterna har fört in dessa register i IMI. Detta framgår av artikel 6.7 i tillämpningsdirektivet.

Medlemsstaterna ska enligt artikel 6.8 i tillämpningsdirektivet säkerställa att den information som utbyts mellan, och den infor- mation som tas emot av, de organ som avses i artikel 2 a i samma direktiv endast används i det ärende för vilket den har begärts. I artikel 2 a anges att ett organ kan utses av en medlemsstat för att utföra uppgifter enligt utstationeringsdirektivet och tillämpnings- direktivet och därmed anses utgöra behörig myndighet enligt direktivet. Bestämmelsen i artikel 6.8 i tillämpningsdirektivet inne- bär således begränsningar i fråga om användande av information för det fall andra organ än myndigheter utses som behöriga myndig- heter.

Bestämmelsen om ändamålsenlig användning av information motiveras av dataskyddshänsyn. I skäl 22 i tillämpningsdirektivet anges att administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaterna bör vara förenligt med bestämmelserna om skydd

111

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd av personuppgifter (dataskyddsdirektivet)2 och nationella genomförandebestämmelser för unionens lagstiftning om skydd av personuppgifter. När det gäller administrativt sam- arbete genom IMI bör detta även vara förenligt med Europaparla- mentets och rådets förordning 45/20013 och IMI-förordningen.

Det följer av artikel 6.9 i tillämpningsdirektivet att inga avgifter får tas ut i samband med det ömsesidiga administrativa samarbetet och biståndet.

En förfrågan om information ska enligt artikel 6.10 i tillämp- ningsdirektivet inte hindra de behöriga myndigheterna från att vidta åtgärder i enlighet med gällande nationell rätt och unions- rätten för att utreda och förhindra påstådda åsidosättanden av tillämpningsdirektivet eller utstationeringsdirektivet.

7.2.2Medlemsstaternas roll inom ramen för administrativt samarbete

Av artikel 7.1 i tillämpningsdirektivet följer att värdstatens myn- digheter är skyldiga att under den period som en arbetstagare är utstationerad på dess territorium inspektera efterlevnaden av arbets- och anställningsvillkor som enligt utstationeringsdirektivet ska följas. Vid behov ska detta ske i samarbete med myndigheterna i etable- ringsstaten. De behöriga myndigheterna i värdstaten får, för varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller för varje tjänsteleverantör, begära att de behöriga myndigheterna i etableringsstaten ger in- formation om huruvida tjänsteleverantören är lagligen etablerad, följer god sed och inte har brutit mot tillämpliga bestämmelser. De behöriga myndigheterna i etableringsstaten ska enligt artikel 7.5 i tillämpningsdirektivet lämna dessa uppgifter i enlighet med artikel 6 i samma direktiv.

Etableringsstaten ska fortsätta att övervaka, kontrollera och vidta nödvändiga tillsyns- eller verkställighetsåtgärder, i enlighet med sin

2Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

3Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar person- uppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

112

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

nationella rätt, praxis och administrativa förfaranden, när det gäller arbetstagare som är utstationerade i en annan medlemsstat. Det följer av artikel 7.2 i tillämpningsdirektivet. Dessutom ska den bistå värdstaten för att säkerställa att de villkor som är tillämpliga enligt utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet är uppfyllda. Den skyldigheten ska enligt artikel 7.3 i tillämpningsdirektivet inte på något sätt begränsa möjligheterna för värdstaten att övervaka, kontrollera eller vidta nödvändiga tillsyns- eller verkställighets- åtgärder i enlighet med tillämpningsdirektivet och utstationerings- direktivet. Den ska inte heller innebära någon skyldighet för etableringsstaten att utföra faktiska undersökningar och kontroller på värdstatens territorium. Det följer av artikel 7.6 i tillämpnings- direktivet att sådana undersökningar och kontroller får utföras av myndigheterna i värdstaten, på eget initiativ eller på begäran av behöriga myndigheter i etableringsstaten, i enlighet med vad som anges i artikel 10 i tillämpningsdirektivet om inspektioner och i överensstämmelse med den tillsynsbehörighet som finns i värd- statens nationella rätt, praxis och administrativa förfaranden och i överensstämmelse med unionsrätten.

I de fall då det föreligger omständigheter som tyder på oegentlig- heter följer det av artikel 7.4 i tillämpningsdirektivet att en med- lemsstat på eget initiativ och utan onödigt dröjsmål ska överlämna all relevant information till den berörda medlemsstaten.

7.3IMI – Informationssystemet för den inre marknaden

Samarbetet mellan behöriga myndigheter som föreskrivs i artik- larna 6 och 7 i tillämpningsdirektivet ska enligt artikel 21 i samma direktiv ske genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI är ett webbaserat kommunikationsverktyg som syftar till att underlätta administrativt samarbete mellan myndigheter i medlems- staterna. Det tillhandahålls av kommissionen och utvecklades ur- sprungligen som stöd för yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG4.

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkänn- ande av yrkeskvalifikationer.

113

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

Användningsområdet har sedan dess utökats till flera EU-rättsakter, som tjänstedirektivet 2006/123/EG5.

År 2012 trädde IMI-förordningen 1024/2012 i kraft, som är direkt tillämplig i alla medlemsstater i EU och EES. Schweiz deltar dock inte i IMI-samarbetet.

IMI-förordningen fastställer en rättslig ram för IMI och gemen- samma regler för att säkerställa att systemet fungerar effektivt.

7.3.1IMI-pilotprojektet för utstationeringsdirektivet

I juni 2008 antogs rådsslutsatser på grundval av kommissionens rekommendation om förbättrat administrativt samarbete vad gäller utstationering av arbetstagare inom ramen för tillhandahållande av tjänster.6 Rådsslutsatserna innehåller bl.a. en uppmaning till kom- missionen att stödja medlemsstaterna med att förbättra informa- tionsutbytet kring utstationeringsdirektivet, bl.a. genom ett elek- troniskt informationsutbytessystem.

Den 7 mars 2011 beslutades rådsslutsatser om att utveckla en speciell modul av IMI för administrativt samarbete gällande ut- stationeringsdirektivet.7 I rådsslutsatserna beslutades även att starta ett pilotprojekt för att testa IMI för detta ändamål. Att kommis- sionen får genomföra pilotprojekt för att bedöma om IMI skulle vara ett ändamålsenligt verktyg för att genomföra bestämmelser om administrativt samarbete framgår av artikel 4 i IMI-förordningen. Av artikel 29 i samma förordning framgår att pilotprojektet för utstationeringsdirektivet får drivas vidare på grundval av de arrange- mang som utformades före IMI-förordningens ikraftträdande.

Pilotprojektet för utstationeringsdirektivet inleddes i maj 2011. Arbetsmiljöverket är den svenska myndighet som har registrerats i IMI-systemet för projektet, i egenskap av förbindelsekontor för utstationeringsfrågor. I maj 2012 hade medlemsstaterna totalt regi- strerat 177 myndigheter i systemet. De flesta medlemsstater har en centraliserad struktur där endast en eller några få myndigheter ansvarar för kommunikationen med andra medlemsstater. Vissa har

5Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

6Rådets slutsatser av den 9 juni 2008 (9935/08 SOC 316), s. 3.

7Rådets slutsatser av den 8 mars 2011 (7395/11 SOC 208), s. 4.

114

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

en decentraliserad struktur där både regionala och lokala myndig- heter har registrerats i systemet. Även andra aktörer, såsom arbets- marknadens parter, har registrerats i vissa medlemsstater.8

Kommissionen har enligt uppgift från Arbetsmarknadsdeparte- mentet skapat en arbetsgrupp som har till uppgift att bl.a. ta fram frågor till IMI-systemet med anknytning till tillämpningsdirektivets bestämmelser. Arbetet i arbetsgruppen påbörjades i december 2014 och ska pågå under 2015.

7.3.2Funktioner och ansvar i IMI

Programvaruplattformen IMI ska vara kommunikationskanalen för det elektroniska informationsutbytet mellan behöriga myndigheter. Systemet nås av behöriga myndigheter via internet och fungerar som ett verktyg för informationsutbyte som annars skulle ske med andra medel, såsom vanlig post eller e-post. En myndighet kan enkelt identifiera en myndighet i en annan medlemsstat via IMI och kommunicera med denna. Språkbarriärer undanröjs genom användan- det av på förhand definierade och översatta frågor och arbetsflöden.

Det finns flera olika aktörer i IMI. Varje medlemsstat ska utse en nationell IMI-samordnare, med ett övergripande ansvar som inte begränsar sig till ett visst EU-direktiv. Kommerskollegium har utsetts till nationell IMI-samordnare i Sverige enligt 9 § 6 förord- ningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium. Där- med ansvarar myndigheten enligt artikel 6 i IMI-förordningen bl.a. för registrering av behöriga myndigheter. Myndigheten fungerar också som kontaktpunkt för IMI-aktörer samt står till tjänst med kunskaper, utbildning och stöd.

Behörig myndighet är enligt artikel 5 f i IMI-förordningen varje organ som är inrättat på nationell, regional eller lokal nivå och som har registrerats i IMI med specifikt ansvar kopplat till ett visst direktiv. När behöriga myndigheter samarbetar inom IMI ska de enligt artikel 7.1 i IMI-förordningen se till att tillfredsställande svar lämnas så snart som möjligt och under alla förhållanden inom den tidsfrist som anges i den tillämpliga unionsakten, i enlighet med de förfaranden som gäller för administrativt samarbete.

8 Commission staff non paper for the SQWP, 13 juli 2012, s. 2 f.

115

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

En behörig myndighet får som bevis åberopa alla slag av infor- mation, handlingar, undersökningsresultat, intyg eller bestyrkt kopia som den tagit emot på elektronisk väg genom IMI, på samma basis som liknande information som erhålls i det egna landet, för ända- mål som är förenliga med de ändamål för vilka uppgifterna ursprung- ligen samlades in. Detta följer av artikel 7.2 i IMI-förordningen.

Varje myndighet ska vidare enligt artikel 7.3 i IMI-förordningen fungera som registeransvarig när det gäller den egna uppgifts- behandlingen som utförs av en IMI-användare under myndighetens behörighet. Den ska se till att de registrerade kan utöva sina rättig- heter i enlighet med kapitel III och IV i förordningen, vid behov i samarbete med kommissionen.

Kommissionen ansvarar enligt artikel 8.1 a i IMI-förordningen bl.a. för att trygga säkerheten, tillgängligheten, underhållet och utvecklingen av programvaran och it-infrastrukturen för IMI. Det finns bestämmelser om kommissionens ansvar för säkerheten vad gäller behandling av personuppgifter, exempelvis i artikel 17.

I lämpliga fall får kommissionen enligt artikel 11 i IMI-förord- ningen anta genomförandeakter för en viss unionsakt eller för en typ av administrativt förfarande för administrativt samarbete.

IMI-aktörer är enligt artikel 5 g i IMI-förordningen de behöriga myndigheterna, IMI-samordnarna och kommissionen. En IMI- användare är enligt artikel 5 h samma förordning en fysisk person som arbetar under ledning av en IMI-aktör och som har registrerats i IMI för dess räkning.

7.3.3Behandling av personuppgifter och säkerhet i IMI

Enligt skäl 22 i tillämpningsdirektivet bör det administrativa sam- arbetet och ömsesidiga biståndet mellan medlemsstaterna vara förenligt med bestämmelserna om skydd för personuppgifter i dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Vidare klargörs att det administrativa samarbetet genom IMI bör vara förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 och IMI-förordningen. Av skäl 48 i tillämpningsdirektivet framgår att direktivet är förenligt med de grundläggande rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och att det särskilt gäller bl.a. rätten till skydd av personuppgifter.

116

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

Information om personuppgifter kan utväxlas genom IMI. Sys- temet har enligt skäl 7 i IMI-förordningen utvecklats med beaktande av de krav som föreskrivs i gällande dataskyddslagstiftning. IMI erbjuder därför ett betydligt starkare skydd och högre säkerhet än andra metoder för informationsutbyte.

IMI-aktörerna ska enligt artikel 13 i IMI-förordningen endast utbyta och behandla personuppgifter för de ändamål som anges i relevanta bestämmelser i den aktuella unionsakten. Uppgifter som lämnats in till IMI av registrerade personer får endast användas för de ändamål som de har lämnats in för. Bestämmelsen om ända- målsbegränsning riktar sig till IMI-aktörerna, dvs. de behöriga myn- digheterna, IMI-samordnarna och kommissionen.

I artikel 6.8 i tillämpningsdirektivet finns dessutom en bestäm- melse om ändamålsbegränsning som riktar sig till de ”organ” som avses i direktivets artikel 2 a, som av en medlemsstat har utsetts för att utföra uppgifter enligt utstationerings- och tillämpningsdirek- tivet. Bestämmelsen om ändamålsbegränsning för organ som utsetts som behöriga myndigheter anger att medlemsstaterna ska säker- ställa att den information som utbyts mellan, och som tas emot av dessa, endast används i det ärende för vilket informationen har begärts.

Bestämmelser om lagring av personuppgifter och behandling av särskilda kategorier av uppgifter finns i 14 och 15 §§ i IMI-förord- ningen.

Det är kommissionen som ansvarar för att IMI uppfyller kraven enligt bestämmelserna om datasäkerhet som kommissionen har antagit enligt artikel 22 i förordning (EG) nr 45/2001. Kommissio- nen ska införa nödvändiga åtgärder för att trygga säkerheten för de personuppgifter som behandlas i IMI, inbegripet lämpliga kon- troller för tillträde till uppgifter och en säkerhetsplan som ska hållas uppdaterad. Vidare ska kommissionen se till att det vid en säkerhetsincident är möjligt att verifiera vilka personuppgifter som har behandlats i IMI. Det ska då också kunna verifieras när behand- lingen har skett, av vem och för vilket ändamål.

IMI-aktörer ska vidta alla förfarande- och organisationsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa säkerheten för de person- uppgifter som de behandlar i enlighet med artikel 17 i dataskydds- direktivet 95/46/EG. Den bestämmelsen handlar om säkerhet vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsdirektivet 95/46/EG

117

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

har genomförts i svensk rätt genom bl.a. personuppgiftslagen (1998:204).

7.3.4De registrerades rättigheter

Enligt artikel 18.1 i IMI-förordningen ska en IMI-aktör så snart som möjligt se till att de personer som har registrerats i IMI underrättas om att deras personuppgifter hanteras i systemet. Per- sonerna ska dessutom få tillgång till information om sina rättig- heter och om hur de kan utövas, vilket inkluderar den register- ansvariges och dennes företrädares identitet och kontaktuppgifter enligt artiklarna 10 och 11 i dataskyddsdirektivet 95/46/EG och nationell lagstiftning som är i överensstämmelse med det direktivet.

IMI-aktörerna ska enligt artikel 19.1 i IMI-förordningen se till att de registrerade på ett effektivt sätt kan utöva sina rättigheter för att få tillgång till sådana uppgifter i IMI som gäller dem. De ska informeras om rättigheten enligt nationell lagstiftning att få fel- aktiga eller ofullständiga uppgifter korrigerade samt olagligt behand- lade uppgifter raderade. Den ansvarige IMI-aktören ska korrigera eller radera felaktiga uppgifter så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar efter det att den registrerades begäran har kommit in.

7.4Överväganden och förslag

7.4.1Bestämmelser i lag samt förordning

Förslag: I lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska införas bestämmelser om administrativt samarbete mellan myndigheter. Kompletterande bestämmelser ska införas i förord- ningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare.

118

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

Skälen för utredningens förslag

Direktivets bestämmelser

Tillämpningsdirektivets bestämmelser om administrativt samarbete mellan myndigheter via IMI innehåller ett antal rättigheter och skyldigheter för behöriga myndigheter. Till dessa hör skyldigheter att på olika sätt lämna en utländsk myndighet ömsesidigt bistånd, att inom angivna tidsfrister besvara informationsförfrågningar samt att i vissa fall lämna underrättelse till en utländsk myndighet.

Gällande rätt

I 9 § tredje stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen) regleras skyldigheten för Arbetsmiljöverket att samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i andra länder inom EES och Schweiz.

Överväganden

Bestämmelser om administrativt samarbete mellan myndigheter finns också i andra EU-direktiv, t.ex. tjänstedirektivet 2006/123/EG. Det har genomförts i svensk rätt bl.a. genom lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden, som anger de grundläggande prin- ciperna för myndighetssamarbetet. Lagen kompletteras av förord- ningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden.9

Samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter är en viktig förutsättning för att förbättra och öka enhetligheten i genom- förandet, tillämpningen och efterlevnaden av utstationeringsdirek- tivet. Tillämpningsdirektivets bestämmelser om administrativt sam- arbete är både konkreta och detaljerade. Den reglering som i dag finns i 9 § utstationeringslagen är allmänt hållen. Eftersom direktivet innehåller detaljerade skyldigheter och rättigheter för behöriga myn- digheter bedömer utredningen att det behövs en mer detaljerad reglering för att tillämpningsdirektivets bestämmelser om admi- nistrativt samarbete ska få ett tydligt genomslag i nationell rätt.

9 Prop. 2008/09:187 s. 35 ff.

119

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

Även de skäl för lagreglering som förts fram vid genomförandet av tjänstedirektivets 2006/123/EG bestämmelser om administrativt samarbete är relevanta vid bedömningen av om det behövs författ- ningsändring.10 Ett skäl är att det krävs lagreglering för att behöriga myndigheter i Sverige ska bli rättsligt förpliktade att använda ett informationssystem. Ett annat är att det saknas offentligrättsligt grundad rätt för utländska myndigheter att kräva bistånd från svenska myndigheter. Sådant bistånd ska endast lämnas om bi- ståndet regleras i svensk nationell rätt, se avsnitt 7.4.4 nedan.

Utredningen anser att det krävs författningsreglering för att upp- fylla tillämpningsdirektivets bestämmelser om administrativt sam- arbete. Direktivets bestämmelser bör enligt utredningens mening regleras i svensk rätt på i princip motsvarande sätt som tjänste- direktivet. Det innebär att de viktigaste principerna och skyldig- heterna införs i lag, lämpligen i den redan gällande utstationerings- lagen. I förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering bör kompletterande bestämmelser införas.

Det är önskvärt att regleringen görs så flexibel som möjligt, i syfte att vid behov kunna koppla flera myndigheter till IMI- systemet. Eftersom systemet är under uppbyggnad handlar det om att skapa en struktur för samarbetet, som får sättas i funktion när systemet slutligt är på plats. Det är möjligt att det även kan komma att behövas föreskrifter på lägre nivå som konkretiserar vilka uppgifter som åvilar behöriga myndigheter när det gäller att utse användare i IMI-systemet m.m.

IMI-förordningen är direkt tillämplig inom EES. Det krävs alltså inga genomförandeåtgärder för att bestämmelserna ska gälla i Sverige. I förordningen finns bestämmelser om funktioner och ansvar, behandling av personuppgifter i IMI-systemet m.m.

Schweiz omfattas av bestämmelserna i utstationeringsdirektivet och kommer eventuellt att ansluta sig även till tillämpningsdirektivet. Däremot deltar Schweiz inte i samarbetet genom IMI. Det är därför i nuläget svårt att förutse om och hur ett eventuellt administrativt samarbete med behöriga myndigheter i Schweiz ska kunna genom- föras. Även vad gäller EES-länderna är det i dagsläget oklart om samtliga av dessa kommer att ansluta sig, och i sådana fall vid vilken tidpunkt.

10 Prop. 2008/09:187 s. 142 ff.

120

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

7.4.2Definition av behörig myndighet

Förslag: I lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska det anges att med behörig myndighet avses en myndighet eller ett organ som har utsetts för att utföra uppgifter enligt utstatione- ringsdirektivet 96/71/EG och tillämpningsdirektivet.

Skälen för utredningens förslag

Direktivets bestämmelser

Enligt artikel 2 a i tillämpningsdirektivet avses med behörig myn- dighet en myndighet eller ett organ, vilket kan inbegripa för- bindelsekontor som avses i artikel 4 i utstationeringsdirektivet, som av en medlemsstat har utsetts för att utföra uppgifter enligt utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet.

Gällande rätt

I utstationeringslagen finns definitioner av utstationering och en utstationerad arbetstagare i 3 och 4 §§. Arbetsmiljöverket ska enligt 9 § första stycket utstationeringslagen vara förbindelsekontor.

Lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden inne- håller i 4 § definitioner, bl.a. av vad som avses med behörig myndig- het på tjänstedirektivets 2006/123/EG område.

Överväganden

Utredningen anser att definitionen av behörig myndighet bör fram- gå på ett tydligt sätt. Utstationeringslagen bör innehålla en bestäm- melse som reglerar detta begrepp. Detta framstår som nödvändigt för förståelsen av lagen i de delar som den innehåller bestämmelser som riktar sig till behöriga myndigheter. Eftersom definitionen bestäms i tillämpningsdirektivet bör definitionen i lagen vara utfor- mad på samma sätt som i direktivet. Detta resonemang är i linje med

121

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

det som fördes vid genomförandet av tjänstedirektivet 2006/123/EG i svensk rätt.11

7.4.3Arbetsmiljöverket ska vara behörig myndighet

Förslag: I lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska införas en bestämmelse om att Arbetsmiljöverket ska vara behörig myndighet enligt artikel 2 a i tillämpningsdirektivet.

I samma lag ska anges att regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare behöriga myndigheter.

Skälen för utredningens förslag

Direktivets bestämmelser

Enligt artikel 3 i tillämpningsdirektivet ska medlemsstaterna utse en eller flera behöriga myndigheter, som kan inbegripa förbindelse- kontoren. Behörig myndighet definieras i artikel 2 a i tillämpnings- direktivet som en myndighet eller ett organ, som av en medlemsstat har utsetts för att utföra uppgifter enligt utstationeringsdirektivet eller tillämpningsdirektivet. Av bestämmelsen följer att såväl myn- digheter som andra organ kan utses till behöriga myndigheter.

När medlemsstaterna utser sina behöriga myndigheter ska de enligt artikel 3 i tillämpningsdirektivet vederbörligen beakta behovet av att uppgiftsskyddet upprätthålls vid informationsutbyte och att eventuellt berörda fysiska och juridiska personers lagstadgade rättigheter respekteras. Medlemsstaterna ska ha det yttersta ansvaret för att uppgiftsskyddet upprätthålls och för att berörda personers lagstadgade rättigheter respekteras och ska inrätta lämpliga meka- nismer för detta.

11 Prop. 2008/09:187 s. 50..

122

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

Gällande rätt

Arbetsmiljöverket är enligt 9 § utstationeringslagen förbindelse- kontor för utstationeringsfrågor. Myndigheten utövar tillsyn över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Sedan den 1 juli 2013 är utstationerande företag enligt 10 och 11 §§ utstationeringslagen skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket och utse en kon- taktperson vid utstationering i Sverige som pågår i mer än fem dagar. Till de uppgifter som ska anmälas hör enligt 4 § förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering uppgifter om arbetsgivaren och de utstationerade arbetstagarna. Arbetsmiljöverket ansvarar för förvaltningen av registret och enligt 13 § utstationeringslagen för tillsynen över att bestämmelserna följs.

Endast myndigheter som behöriga myndigheter

Av utredningsuppdraget framgår att utgångspunkten bör vara att Arbetsmiljöverket ska vara behörig myndighet, förutom vad gäller gränsöverskridande verkställighet av administrativa sanktions- avgifter, där Kronofogdemyndigheten som utgångspunkt ska vara behörig myndighet. Kronofogdemyndighetens uppdrag behandlas i kapitel 11 om gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter.

Tillämpningsdirektivet gör det möjligt att utse även andra organ än myndigheter som behöriga myndigheter. Utredningen bedömer att t.ex. arbetsmarknadens parter skulle kunna utgöra sådana andra organ. Av artikel 2 a följer att vad som avses är just aktörer som utses för att utföra uppgifter enligt utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet. Utredningen tolkar det som att det endast är de myndigheter och organ som genom författning uttryckligen utses att vara behöriga myndigheter som omfattas av denna defini- tion. Med en annan tolkning skulle det följa redan av arbetsmark- nadens parters ansvar för fastställande och övervakning av even- tuellt tillämpliga arbets- och anställningsvillkor i kollektivavtal, att de har utsetts att utföra uppgifter enligt utstationeringsdirektivet. Definitionen behörig myndighet skulle därmed följa av att parterna ålagts uppgifter som omfattas av direktivets tillämpningsområde, och inte av att de utsetts som behöriga myndigheter i en särskild bestämmelse. Avsikten med bestämmelsen i artikel 2 a i tillämp-

123

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

ningsdirektivet tycks inte ha varit att med automatik ålägga arbets- marknadens parter ett sådant ansvar. Snarare tolkar utredningen det som att bestämmelsens syfte är att skapa flexibilitet i de fall medlemsstaterna önskar involvera andra än myndigheter i det admini- strativa samarbetet. Med denna bedömning som utgångspunkt före- slår utredningen följande.

De behöriga myndigheterna åläggs såväl rättigheter som skyldig- heter enligt direktivet. Vid diskussioner med representanter från arbetsmarknadens parter i utredningens referensgrupp har det inte framförts några önskemål från parterna att åta sig en myndighets- liknande roll. Tvärtom har de framhållit vikten av att deras själv- ständighet och autonomi bibehålls. Att frångå en myndighets- struktur för samarbetet kräver dessutom en djupare analys av följderna för gällande svensk rätt, exempelvis för bestämmelserna om offentlighet och sekretess. Mot denna bakgrund bedömer utred- ningen att endast myndigheter bör utses till behöriga myndigheter enligt tillämpningsdirektivet.

Arbetsmiljöverket ska vara behörig myndighet

Utredningen övergår därmed till frågan om vilken eller vilka myn- digheter som ska utses till behöriga myndigheter. Arbetsmiljö- verket är förbindelsekontor för utstationeringsfrågor och tillsyns- myndighet för arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftning, samt för be- stämmelserna om arbetsgivares anmälningsskyldighet vid utstatione- ring. Det förefaller både naturligt och lämpligt att myndigheten utses till behörig myndighet enligt tillämpningsdirektivet. Detta har också varit en utgångspunkt för utredningsuppdraget.

Även andra myndigheter, till exempel Transportstyrelsen, Skatte- verket, Försäkringskassan och Bolagsverket, kan behöva kopplas till det administrativa samarbetet. Åtminstone vissa av dessa myn- digheter är redan involverade i administrativt samarbete genom IMI på andra områden. Med tanke på de korta tidsfrister som gäller för besvarande av informationsförfrågningar i brådskande fall, endast två arbetsdagar, finns det en hel del som talar för att en struktur med flera behöriga myndigheter bör väljas. IMI-systemet är emellertid fortfarande under uppbyggnad. Utredningen bedömer därför att det är lämpligt att avvakta utvecklingen vad gäller frågeställningar

124

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

och arbetsflöden i systemet innan fler myndigheter eventuellt utses till behöriga myndigheter enligt direktivet. Det är också möjligt att den skyldighet att samverka som svenska myndigheter redan har enligt 6 § förvaltningslagen (1986:223) är tillräcklig för att se till att berörda myndigheter förser Arbetsmiljöverket med den informa- tion som myndigheten kan komma att behöva för att fullgöra sitt uppdrag som behörig myndighet. Om den praktiska tillämpningen av bestämmelserna om administrativt samarbete visar sig leda till problem, exempelvis med att tillhandahålla information inom de angivna tidsfristerna, måste enligt utredningens mening regeringen vara beredd att göra förändringar i det nu föreslagna systemet.

Trots att arbetsmarknadens parter i enlighet med sina egna önskemål inte föreslås involveras i myndighetssamarbetet kan det inte uteslutas att de kan komma att ha ett intresse av att ställa frågor till behöriga myndigheter i andra medlemsstater. I utredningens referensgrupp har vikten av att via Arbetsmiljöverket kunna ställa sådana frågor framhållits från arbetstagarsidan. Arbetstagarsidan har även framfört önskemål om någon form av serviceskyldighet för Arbetsmiljöverket gentemot arbetsmarknadens parter. Frågor till utländska myndigheter skulle t.ex. kunna gälla om ett företag är etablerat i en annan medlemsstat. Sådan information kan vara högst angelägen för arbetstagarorganisationerna att få ta del av inom ramen för deras arbete med att övervaka och kontrollera utstatione- rade arbetstagares arbets- och anställningsvillkor som följer av kollektivavtal. Dessutom kan utländska myndigheter ha intresse av att ställa frågor som rör innehållet i svenska kollektivavtal och annat som hör till arbetsmarknadens parters ansvarsområde. Utred- ningen delar arbetstagarsidans bedömning och menar att det är väldigt viktigt att samarbetet mellan Arbetsmiljöverket och arbets- marknadens parter i utstationeringsfrågor fungerar väl. Utredningen anser också att det rimligen bör ligga i samtliga aktörers intresse att se till att så sker. Enligt utredningens mening är en reglerad service- skyldighet mellan dessa aktörer inte nödvändig för att uppnå ett gott samarbete eller för att genomföra tillämpningsdirektivet. Detta resonemang är som utredningen ser det i linje med den svenska arbetsmarknadsmodellen, inte minst mot bakgrund av att en reglerad skyldighet skulle behöva innebära förpliktiganden både för myndig- heten gentemot parterna och vice versa. I detta sammanhang bör det dock framhållas att Arbetsmiljöverket har en skyldighet att samråda

125

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

med arbetsmarknadens parter i den utsträckning som behövs för verksamheten, enligt 5 § förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket.

Uppdraget för Arbetsmiljöverket att vara behörig myndighet bör enligt utredningens mening författningsregleras. I 9 § utstationerings- lagen finns bestämmelser om vad Arbetsmiljöverkets uppdrag som förbindelsekontor innebär. I anslutning till den bestämmelsen bör även införas en bestämmelse som anger att Arbetsmiljöverket ska vara behörig myndighet i den mening som avses i artikel 2 a i tillämpningsdirektivet. Bestämmelsen skulle i stället kunna placeras i en förordning, då det handlar om instruktioner till en myndighet. Som utredningen ser det är detta dock en grundläggande skyldighet för Arbetsmiljöverket i likhet med uppdraget som förbindelse- kontor. Utredningen förordar därför att bestämmelsen införs i utstationeringslagen. Som nämnts bör systemet vara flexibelt och det kan uppstå behov av att snabbt utse fler behöriga myndigheter enligt utstationeringslagen utöver Arbetsmiljöverket. Utredningen föreslår därför att regeringen ges möjlighet att meddela föreskrifter om ytterligare behöriga myndigheter.

7.4.4Skyldigheten att lämna ömsesidigt bistånd

Förslag: I lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska det införas en bestämmelse om att en behörig myndighet i Sverige, på begäran av behörig myndighet i ett annat land inom EES, ska lämna bistånd åt den utländska myndigheten.

En bestämmelse om motsvarande möjlighet för en behörig myndighet i Sverige att begära sådant bistånd av en utländsk myndighet ska också införas.

Av samma lag ska det vidare framgå att begäran om bistånd kan avse information samt utförande av kontroller, inspektioner och utredningar när det gäller utstationering av arbetstagare.

Av lagen ska framgå att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regerings- formen meddela närmare föreskrifter om samarbete mellan be- höriga myndigheter.

126

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

Skälen för utredningens förslag

Direktivets bestämmelser

Medlemsstaterna har en uttrycklig skyldighet enligt artikel 6.1 i tillämpningsdirektivet att ha ett nära samarbete och utan onödigt dröjsmål bistå varandra för att underlätta genomförandet, tillämp- ningen och efterlevnaden av tillämpningsdirektivet och utstatione- ringsdirektivet.

Bestämmelserna i tillämpningsdirektivet medför att behöriga svenska myndigheter i vissa situationer ska bistå utländska myndig- heter. Det ömsesidiga biståndet består av att – inom ramen för de befogenheter som myndigheterna har enligt nationell lagstiftning och praxis – lämna information och genomföra kontroller, inspek- tioner och utredningar, inklusive utredning av bristande efterlevnad eller missbruk av tillämpliga bestämmelser.

Till förfrågningar om information hör enligt artikel 6.2 och 6.3 i tillämpningsdirektivet förfrågan om information om en eventuell indrivning av administrativa sanktionsavgifter, delgivning av ett beslut om att påföra sanktionsavgifter samt sändande och delgivning av handlingar. Detta behandlas i kapitel 11 om gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter.

Det framgår av artikel 6.9 i tillämpningsdirektivet att inga avgifter får tas ut i samband med det ömsesidiga administrativa samarbetet och biståndet.

I tillämpningsdirektivet fastställs medlemsstaternas respektive uppgifter inom ramen för det administrativa samarbetet. Av arti- kel 7.1 och 7.2 framgår skyldigheten för både värdstatens och etableringsstatens myndigheter, vid behov i samarbete med var- andra, att övervaka och kontrollera tillämpliga villkor för utstatione- rade arbetstagare. Skyldigheten för etableringsstaten att bistå en värdstat i detta hänseende ska enligt artikel 7.3 inte på något sätt begränsa möjligheten för värdstaten att övervaka, kontrollera eller utöva tillsyn. Den ger enligt artikel 7.6 inte heller etableringsstaten vare sig rätt eller skyldighet att utföra kontroller på värdstatens territorium.

Värdstatens myndigheter får i enlighet med artikel 7.5 i tillämp- ningsdirektivet begära att etableringsstatens behöriga myndigheter ger information om huruvida tjänsteleverantören är lagligen etable- rad, följer god sed och inte har brutit mot tillämpliga bestämmelser.

127

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

För att besvara en begäran om bistånd från de behöriga myndig- heterna i en annan medlemsstat ska medlemsstaterna enligt arti- kel 6.4 i tillämpningsdirektivet säkerställa att tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium förser sina behöriga myndig- heter med all information som krävs för att deras verksamhet ska kunna övervakas i enlighet med deras nationella lagstiftning. Med- lemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder om informationen inte till- handahålls.

Gällande rätt

Svenska myndigheter är skyldiga att samarbeta med varandra enligt förvaltningslagen (1986:223). Enligt 6 § om samverkan mellan myndigheter ska de lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. I ärenden där någon enskild är part ska myndigheters handläggning enligt 7 § ske så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handlägg- ningen ska myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upp- lysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs.

Att myndigheternas samarbete inom ramen för den egna verk- samheten ska ske utan avgift följer av 6 § förvaltningslagen samt 3 och 4 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

På utstationeringsområdet gäller dessutom följande. Artikel 4 i utstationeringsdirektivet behandlar samarbete i fråga om informa- tion. Där sägs bl.a. att medlemsstaterna ska planera ett samarbete mellan de offentliga förvaltningar som övervakar arbets- och anställningsvillkor för utstationerade. Samarbetet ska särskilt bestå i att besvara motiverade förfrågningar om information om utsänd- ande av arbetstagare till andra medlemsstater, inbegripet uppenbart missbruk eller gränsöverskridande verksamheter som antas vara olagliga. Den ömsesidiga administrativa hjälpen ska vara kostnads- fri.

Bestämmelsen har genomförts i svensk rätt genom 9 § utstatione- ringslagen som anger att Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor i Sverige och ska samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i andra länder.

Vid genomförandet av utstationeringsdirektivet ansågs det svårt att ställa upp riktlinjer för myndigheternas samarbete. Regeringen

128

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

förutsatte att myndigheterna skulle ta nödvändiga kontakter, nationella såväl som internationella, om behov uppkom. Därmed behövde förbindelsekontoret inte åläggas några särskilda uppgifter i denna del.12

Det finns bestämmelser i svensk rätt som ålägger företag att förse svenska myndigheter med information som krävs för att deras verksamhet ska kunna övervakas enligt gällande tillsynslag- stiftning. Arbetsmiljöverket har som tillsynsmyndighet för arbets- miljö- och arbetstidslagstiftningen enligt 7 kap. 3–5 §§ arbetsmiljö- lagen (1977:1160) och 21 § arbetstidslagen (1982:673) rätt att få tillträde till arbetsställen, att göra undersökningar och få ta del av upplysningar, handlingar och prov. Det finns liknande bestäm- melser för Transportstyrelsens ansvarsområde i 22 § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, 6 § lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget samt 22 och 23 §§ lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägs- trafik.

Skyldigheten för myndigheter att samarbeta

Av tillämpningsdirektivet följer att de nationella myndigheterna ska bedriva ett nära samarbete och utan onödigt dröjsmål lämna den information eller hjälp som efterfrågas av en myndighet i en annan medlemsstat, inom ramen för det uppdrag som myndigheten har enligt nationell rätt. Det förväntas att myndigheterna i både värdstaten och etableringsstaten bedriver ett aktivt arbete när det gäller att övervaka att utstationeringsreglerna följs.

Skyldigheten att samarbeta är detaljerad och innebär att svenska behöriga myndigheter, på begäran av en behörig myndighet i en annan medlemsstat, inom ramen för sina befogenheter och utan avgift ska kunna lämna information samt utföra kontroller, inspek- tioner och utredningar.

Även svenska behöriga myndigheter förutsätts vid behov kunna begära motsvarande bistånd av en utländsk myndighet. Dessutom betonar direktivet att de har ansvar för tillsyn och verkställande av nationella krav i den aktuella tillsynslagstiftningen.

12 Prop. 1998/99:90 s. 31 ff.

129

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

Bestämmelser om samarbete mellan myndigheter finns även i andra EU-direktiv, som tjänstedirektivet 2006/123/EG och yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG. Vid det förstnämnda direktivets genomförande i svensk rätt konstaterades bl.a. att det får anses ligga inom svenska myndigheters befogenheter att bistå utländska myndigheter med kontroller, inspektioner och utred- ningar i den utsträckning som det i det enskilda fallet är möjligt och lämpligt. Det saknades dock en offentligrättsligt grundad rätt för utländska myndigheter att kräva bistånd av svenska myndig- heter, varför det bedömdes att lagstiftningsåtgärder behövdes.13 Tjänstedirektivet 2006/123/EG har genomförts i svensk rätt genom bl.a. lagen om tjänster på den inre marknaden och förordningen om tjänster på den inre marknaden. Se avsnitt 7.4.1.

Utredningen delar bedömningen som gjordes vid genomföran- det av tjänstedirektivet 2006/123/EG om att det behövs författ- ningsreglering för att utländska myndigheter ska ha rätt att kräva bistånd från svenska behöriga myndigheter. Här vill utredningen betona att svenska behöriga myndigheter ska utföra kontroller, undersökningar m.m. inom ramen för de befogenheter som de har enligt svensk rätt.14 I flera länder finns arbetstillsynsmyndigheter, som inte har någon motsvarighet i Sverige. Dessa kan ha till uppgift att delvis ansvara för fastställande och övervakning av löner och andra anställnings- och arbetsvillkor. I Sverige är det arbetsmark- nadens parter som har den uppgiften.

Vad skyldigheten att samarbeta innebär

Arbetsmiljöverket föreslås vara behörig myndighet enligt direktivet, se avsnitt 7.4.3 ovan. Med detta som utgångspunkt gör utredningen följande bedömning.

Arbetsmiljöverket har redan en skyldighet enligt 9 § tredje stycket utstationeringslagen att samarbeta med motsvarande förbindelse- kontor i andra länder inom EES och Schweiz. Vid genomförandet av utstationeringsdirektivet gjordes bedömningen att det inte be- hövdes någon mer detaljerad reglering av samarbetet. Denna slut- sats måste ses mot bakgrund av svårigheterna att vid denna tidpunkt

13Prop. 2008/09:187 s. 142 ff.

14Se bl.a. Ds 2008:75 s. 323.

130

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

förutse hur samarbetet kring utstationeringsfrågor skulle komma att ta sin form. Det är mycket tveksamt om detta allmänt hållna uppdrag enligt 9 § utstationeringslagen är tillräckligt för att upp- fylla tillämpningsdirektivets krav vad gäller skyldigheten att på olika sätt lämna ömsesidigt bistånd till utländska myndigheter. Även om skyldigheten för Arbetsmiljöverket att samarbeta skulle anses om- fatta att på begäran av ett utländskt förbindelsekontor utföra kon- troller, undersökningar och utredningar, är direktivets krav mer omfattande. Skyldigheten gäller nämligen gentemot andra utländska behöriga myndigheter, vilket i och för sig kan inbegripa förbindelse- kontoren. Sammanfattningsvis anser utredningen att det behövs en reglering av skyldigheten att lämna ömsesidigt bistånd och av vad det ömsesidiga biståndet innefattar. Utredningen anser att det bör framgå av lag att Arbetsmiljöverket på begäran av en behörig myn- dighet i ett annat land inom EES ska lämna behövligt bistånd åt den utländska myndigheten.

Det kan inte uteslutas att flera myndigheter eller andra organ kan komma att utses som behöriga myndigheter enligt direktivet och kopplas till det administrativa samarbetet i artikel 6 och 7 i tillämpningsdirektivet. Dessutom föreslås Kronofogdemyndigheten omfattas av bestämmelserna vad gäller frågor om gränsöver- skridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktions- avgifter, se avsnitt 11.5.2. I syfte att skapa ett flexibelt system är det lämpligt att införa en generell bestämmelse i utstationerings- lagen som tydliggör skyldigheten för behöriga myndigheter i Sverige att bistå utländska myndigheter i andra länder inom EES. En sådan bestämmelse skulle också bli tillämplig för Arbetsmiljö- verket.

Eftersom det i dagsläget inte är klart om Schweiz ska ansluta sig till tillämpningsdirektivet ska bestämmelsen endast omfatta länder inom EES, med förbehåll för att det ännu inte fattats något beslut om deltagande för dessa länder.

Nästa del av det ömsesidiga biståndet handlar om att en svensk myndighet som behöver bistånd av ett annat lands myndighet förutsätts begära det i syfte att upprätthålla en effektiv tillsyn. En sådan skyldighet bedömdes vid genomförandet av tjänstedirek- tivet 2006/123/EG ligga inom ramen för den utredningsskyldighet

131

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

som åligger myndigheter enligt svensk rätt.15 En tydliggörande bestämmelse har emellertid införts i 12 § förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden. Där anges att en behörig myn- dighet i Sverige får begära information, utförande av kontroller, inspektioner och utredningar av en utländsk behörig myndighet när det kan underlätta handläggningen av ett ärende.

Utredningen delar den bedömning som gjordes vid genom- förandet av tjänstedirektivet 2006/123/EG om att möjligheten att begära bistånd från utländska myndigheter omfattas av den utred- ningsskyldighet som redan åvilar svenska myndigheter enligt gällande rätt. För tydlighetens skull är det enligt utredningens uppfattning ändå lämpligt att införa en reglering. Eftersom skyldigheten att bistå utländska myndigheter har nära koppling till förutsättning- arna för att begära motsvarande bistånd när behov finns, är det lämpligt att sammanföra dessa i en och samma bestämmelse. Enligt utredningens mening handlar det om grundläggande principer som är av sådan vikt att de lämpligen bör framgå av lag. Även i denna del bedömer utredningen att det bör skapas ett flexibelt system och föreslår därmed en generell bestämmelse i linje med det resonemang som förts avseende skyldigheten att lämna bistånd. Bestämmelser- na föreslås införas i utstationeringslagen.

I artikel 6.2 i tillämpningsdirektivet anges närmare vad medlems- staternas samarbete kan bestå i. Enligt utredningens uppfattning bör detta också förtydligas i författning. Bestämmelsen har sådan anknytning till bestämmelserna om samarbete mellan myndigheter som föreslås framgå av lag att de också bör införas på sådant sätt. Utredningen föreslår därför att det i utstationeringslagen införs bestämmelser om att begäran om bistånd kan avse information samt utförande av kontroller, inspektioner och utredningar när det gäller utstationering av arbetstagare.

Närmare föreskrifter om samarbetet mellan behöriga myndig- heter förutsätter enligt utredningen inte något särskilt normgiv- ningsbemyndigande i lag, utan kan meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Utredningen föreslår att det i utstationeringslagen informeras om detta.

Tillämpningsdirektivet innehåller krav på att Sverige, för att besvara en begäran om bistånd, ska säkerställa att tjänsteleveran-

15 Prop. 2008/09:187 s. 143.

132

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

törer som är etablerade här förser svenska behöriga myndigheter med de uppgifter som krävs för att deras verksamhet ska kunna övervakas i enlighet med svensk tillsynslagstiftning. En motsvarande bestämmelse i tjänstedirektivet 2006/123/EG bedömdes inte föranleda några lagstiftningsåtgärder vid genomförandet i svensk rätt. I många författningar (t.ex. arbetsmiljölagen, utstationeringslagen och arbets- tidslagen) finns redan möjlighet att sanktionera uppgiftsskyldighet inom ramen för tillsynen, i de fall det har bedömts som nödvän- digt.16 Bestämmelser som möjliggör tillgång till upplysningar m.m. finns i svensk tillsynslagstiftning som gäller även vid utstationerings- situationer. Utredningen anser mot den bakgrunden att svensk rätt bör uppfylla tillämpningsdirektivets krav i denna del.

Eftersom svenska myndigheters skyldighet att samarbeta redan sker utan avgift enligt svensk gällande rätt behövs enligt utred- ningens mening inte heller några åtgärder i denna del.

7.4.5Informationssystemet för den inre marknaden (IMI)

Förslag: I lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska införas en bestämmelse om att vid samarbetet mellan svenska behöriga myndigheter och behöriga myndigheter i andra länder inom EES ska informationssystemet för den inre marknaden (IMI) användas.

Skälen för utredningens förslag

Direktivets bestämmelser

Det administrativa samarbetet och det ömsesidiga biståndet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna som föreskrivs i bl.a. artiklarna 6 och 7 i tillämpningsdirektivet ska enligt artikel 21 genomföras via informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

I IMI-förordningen, som trädde i kraft 2012, finns bestäm- melser om funktioner och ansvar, behandling av personuppgifter, säkerhet m.m.

16 Ds 2008:75 s. 325.

133

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

Den 7 mars 2011 beslutades rådsslutsatser om att utveckla en speciell modul av IMI för administrativt samarbete gällande ut- stationeringsdirektivet.17 I rådsslutsatserna beslutades även att starta ett pilotprojekt för att testa IMI för detta ändamål. Att kommis- sionen får genomföra pilotprojekt för att bedöma om IMI skulle vara ett ändamålsenligt verktyg för att genomföra bestämmelser om administrativt samarbete framgår av artikel 4 i IMI-förord- ningen. Av artikel 29 i IMI-förordningen framgår att pilotprojektet för utstationeringsdirektivet får drivas vidare på grundval av de arrangemang som utformades före IMI-förordningens ikraftträ- dande.

Gällande rätt

Det saknas för närvarande reglering i svensk rätt av användandet av IMI på utstationeringsområdet. Arbetsmiljöverket har registrerats som enda svensk behörig myndighet i det pågående IMI-pilot- projektet. Myndighetens uppdrag är för närvarande formlöst.

Av artikel 9.2 i IMI-förordningen framgår att medlemsstaterna ska utse IMI-samordnare och behöriga myndigheter och ange inom vilka områden på den inre marknaden som dessa ska vara behöriga.

Kommerskollegium har utsetts till nationell IMI-samordnare i Sverige enligt 9 § 6 förordningen med instruktion för Kommers- kollegium. Därmed ansvarar myndigheten enligt artikel 6 i IMI- förordningen bl.a. för registrering av behöriga myndigheter, fungerar som kontaktpunkt för IMI-aktörer samt står till tjänst med kunskaper, utbildning och stöd.

Behörig myndighet är enligt artikel 5 f i IMI-förordningen varje organ som är inrättat på nationell, regional eller lokal nivå och som har registrerats i IMI med specifikt ansvar.

Enligt artikel 9.1 i IMI-förordningen ska endast IMI-användare ha tillträde till IMI. Det följer av artikel 5 g att en IMI-användare är en fysisk person som arbetar under ledning av en IMI-aktör och som har registrerats i IMI för den IMI-aktörens räkning.

17 Rådets slutsatser av den 8 mars 2011 (7395/11 SOC 208), s. 4.

134

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

Överväganden

Arbetsmiljöverket och Kronofogdemyndigheten föreslås utses till behöriga myndigheter enligt tillämpningsdirektivet, se avsnitt 7.4.3 och 11.5.2.

Enligt den direkt tillämpliga IMI-förordningen ansvarar Sverige för att se till att det administrativa samarbetet i IMI fungerar för de unionsrättsakter som omfattas av förordningen. Till detta ansvar hör även att utse IMI-användare.

I lagen om tjänster på den inre marknaden och förordningen om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om det admini- strativa samarbetet genom IMI på tjänstedirektivets 2006/123/EG område. Av 11 § lagen om tjänster på den inre marknaden framgår att det vid det administrativa samarbetet mellan myndigheter ska användas ett elektroniskt informationssystem för den inre mark- naden. På yrkeskvalifikationsdirektivets 2005/36/EG område har det föreslagits att skyldigheten att samarbeta via IMI ska författ- ningsregleras på förordningsnivå.18

I förordningen om tjänster på den inre marknaden anges i 10 § att en behörig myndighet vid registrering i IMI ska utse två eller flera fysiska personer som användare i IMI, varav minst en hand- läggare med behörighet att skicka och besvara förfrågningar och en användare som är lokal dataadministratör med ansvar för den lokala datahanteringen hos myndigheten. Av 21 § framgår att Kommers- kollegium får meddela föreskrifter om informationsutbyte i IMI.

Utredningen anser att skyldigheten för behöriga myndigheter att använda IMI för det administrativa samarbetet med behöriga myndigheter i andra länder bör författningsregleras. Detta stämmer överens med de bedömningar som har gjorts vid genomförande av andra EU-direktiv i svensk rätt som innefattar administrativt samarbete genom IMI.

Skyldigheten att använda IMI har författningsreglerats både i lag och i förordning. Utredningens bedömning är att regleringen, som handlar om föreskrifter av administrativt slag för en myndighet, är möjlig att införa på förordningsnivå. Utredningen anser emellertid att en systematik i författningarna som överensstämmer med lagen om tjänster på den inre marknaden är att föredra. Bestämmelsen

18 SOU 2014:19 s. 399 ff.

135

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

bör därför införas i utstationeringslagen. Bestämmelsen bör ha en generell utformning med hänsyn till att det utöver Arbetsmiljö- verket kan tillkomma ytterligare behöriga myndigheter enligt utstationeringslagen.

Det framgår av IMI-förordningen att behöriga myndigheter ska utse IMI-användare m.m. Det är möjligt att det behövs ytterligare reglering genom föreskrifter med användarbestämmelser för de behöriga myndigheter som ska använda IMI. I syfte att skapa ett flexibelt system bör det övervägas om Kommerskollegium eller någon annan myndighet bör ges föreskriftsrätt på detta område. Utredningen kan i nuläget inte bedöma om ett sådant behov kan komma att uppstå i framtiden. Ett alternativ är att myndigheterna hanterar eventuella uppkommande frågor genom rådgivning och diskussioner. Här har Kommerskollegium en viktig roll som natio- nell samordnare för IMI-frågor.

Schweiz omfattas inte av IMI-förordningen och därmed inte heller av samarbetet genom IMI-systemet. Det är även oklart om Schweiz kommer att omfattas av tillämpningsdirektivet, se avsnitt 7.4.1. Bestämmelsen ska därför endast omfatta länder inom EES, med förbehåll för att det ännu inte fattats något beslut om deltag- ande för dessa länder.

7.4.6Tidsfrister för tillhandahållande av information

Förslag: I förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare ska det införas en bestäm- melse om att Arbetsmiljöverket på begäran av en behörig myn- dighet i ett annat land inom EES ska lämna information till den myndigheten inom de tidsfrister som enligt artikel 6.6 a och 6.6 b i tillämpningsdirektivet.

Skälen för utredningens förslag

Direktivets bestämmelser

I tillämpningsdirektivet fastställs tidsfrister för tillhandahållande av information som begärts av en annan medlemsstat eller av kom- missionen i elektroniskt format.

136

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

I brådskande fall ska informationen enligt artikel 6.6 a i tillämp- ningsdirektivet tillhandahållas senast två arbetsdagar efter det att informationen har begärts. Brådskande fall definieras som situa- tioner som kräver registerkontroll för kontroll av att etablering i en annan medlemsstat föreligger, exempelvis kontroll av momsregi- strering. I en sådan begäran från en annan medlemsstats myndighet ska det tydligt anges varför ärendet är brådskande, liksom vissa detaljer för att styrka denna brådska.

För alla andra informationsförfrågningar gäller enligt artikel 6.6 b i tillämpningsdirektivet en tidsfrist om 25 arbetsdagar efter det att förfrågan inkommit, såvida inte medlemsstaterna i samförstånd enas om en kortare tidsfrist.

Gällande rätt

När behöriga myndigheter samarbetar genom IMI ska de enligt artikel 7 i IMI-förordningen i enlighet med tillämplig unionsakt se till att tillfredsställande svar lämnas så snart som möjligt, och under alla förhållanden lämna svar inom den tidsfrist som fastställs i den akten.

Det saknas bestämmelser i utstationeringslagen om tidsfrister för tillhandahållande av information.

Av 2 kap. 1 och 12 §§ tryckfrihetsförordningen (TF) följer att en myndighet på förfrågan ska lämna ut allmänna handlingar till svenska medborgare. Enligt 14 kap. 5 § andra stycket TF likställs en utländsk medborgare med en svensk medborgare när det gäller rätten att ta del av allmänna handlingar, om inte avvikande bestäm- melser meddelas i lag. Rätten att få en kopia av en allmän handling följer av 2 kap. 13 § TF. En begärd handling ska enligt 2 kap. 12 § första stycket TF lämnas ut genast eller så snart det är möjligt. En begäran om en kopia ska enligt 2 kap. 13 § andra stycket TF behandlas skyndsamt. I 2 kap. 12 eller 13 § TF finns det inte några tidsgränser i form av angivande av ett antal dagar. Enligt praxis bör dock besked i en fråga om utlämnande av en handling normalt ges redan samma dag. En fördröjning på någon eller några dagar kan dock godtas om det är nödvändigt för att myndigheten ska kunna

137

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offent- lig.19

I 4 och 5 §§ förvaltningslagen finns bestämmelser om myndig- heters serviceskyldighet. I 6 § samma lag regleras samverkan mellan myndigheter.

I avsnitt 7.4.10 nedan behandlas frågan om offentlighet och sekre- tess.

Överväganden

Artikel 6 innehåller inte någon definition av vad som avses med information i tillämpningsdirektivets mening. I artikeln ges dock vissa exempel, t.ex. information om indrivning av administrativa sanktionsavgifter, delgivning av ett beslut om att påföra sådana sanktionsavgifter, utredning av bristande efterlevnad eller missbruk samt sändande och delgivning av handlingar.

Hos en myndighet kan sådan information som avses i tillämp- ningsdirektivet finnas t.ex. i allmänna handlingar, men också i handlingar som inte har upprättats enligt 2 kap. 7 § TF och därför inte är allmänna handlingar, t.ex. minnesanteckningar eller pro- memorior. Informationen kan förekomma i t.ex. skriftlig form, bild- eller ljudform och i elektronisk form. Tillämpningsdirektivet gör inte någon skillnad på vilken information som avses eller i vilken form som informationen förekommer i.

De relativt korta tidsfrister som tillämpningsdirektivet anger i artikel 6.6 a och 6.6 b tydliggör vikten av snabb hantering av ärendena hos behöriga myndigheter. I normala fall ska information tillhanda- hållas inom tjugofem arbetsdagar från det att begäran inkommit, och i brådskande fall inom två arbetsdagar.

De brådskande fallen ska enligt direktivet dels avse situationer som kräver registerkontroll för kontroll av att etablering föreligger

– och får förstås som att det därmed inte avser något ytterligare än just detta – dels måste en sådan begäran om information motiveras så att det framgår av vilken anledning ärendet är brådskande. Utred- ningen bedömer att skyldigheten att motivera varför ett ärende är brådskande är en förfarandefråga som bör lösas i IMI-systemet,

19 JO 1986/87:221.

138

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

och således inte behöver regleras på annat sätt. Hur ofta före- kommande förfrågningar av detta slag kan komma att bli är svårt att förutse. Rimligen bör den normala tidsfristen, tjugofem arbets- dagar, gälla för huvuddelen av förfrågningarna, i den mån sådana alls inkommer. Under perioden maj 2011 till maj 2012 tog Sverige endast emot två förfrågningar om information i IMI-systemet.20 Enligt uppgift från Arbetsmiljöverket har endast fem förfrågningar inkommit till myndigheten under de senaste två åren. Förfråg- ningarna har dock ofta innehållit flera olika frågor – mellan tio och sjuttio frågor per förfrågan.

Det framgår av den direkt tillämpliga IMI-förordningen att när behöriga myndigheter samarbetar genom IMI ska svar lämnas inom den tidsfrist som anges i den tillämpliga unionsakten. Med tanke på att tidsfristerna därmed i vart fall indirekt framgår av förordnings- texten är det mycket tveksamt om det behövs en svensk reglering för att genomföra bestämmelserna om tidsfrister i svensk rätt. Vid genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 29 januari 2013 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG i svensk rätt, ansågs det inte behövas någon författningsreglering av de tidsfrister om en månad respektive två månader som direktivet angav för tillhandahållande av miljöinformation. Skyldigheten att tillhanda- hålla information inom dessa tidsfrister gäller enligt direktivet i fråga emellertid gentemot allmänheten, varför det enligt utredningens mening inte är direkt jämförligt med tillämpningsdirektivet.21 De krav som finns i TF, och den praxis som tillkommit mot bakgrund av den, gör att Sverige i och för sig får anses uppfylla de tidsgränser som anges i tillämpningsdirektivet när det gäller utlämnande av allmänna handlingar. Det kan dock finnas annan information som inte finns i allmänna handlingar men som ändå omfattas av artikel 6.6 a och 6.6 b i tillämpningsdirektivet. Dessutom innebär direktivet att en behörig myndighet ska kunna lämna ut uppgifter som finns hos en annan myndighet. När det gäller sådan infor- mation anser utredningen att det vore önskvärt om tidsfristerna framgick på ett tydligare sätt, inte minst med tanke på att det i brådskande fall är en väldigt kort tidsfrist som gäller – endast två

20Commission staff non paper for the SQWP, 13 juli 2012, s. 6.

21Ds 2004:29 s. 48.

139

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

arbetsdagar. Kommerskollegium har under utredningens gång anfört att om en bestämmelse införs i svensk rätt så är det viktigt att den inte avviker från direktivets ordalydelse. Syftet med detta är att undvika tillämpningsproblem eftersom IMI-förordningen också anger att det är den tidsfrist som anges i den tillämpliga unionsakten som gäller. Utredningen instämmer i den bedömningen och föreslår att tidsfristerna, såsom de framgår av artikel 6.6 i tillämpningsdirektivet, införs i en bestämmelse i förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare. Införandet av de tidsfrister som nu föreslås kommer endast att omfatta sådan information som avses i tillämpningsdirektivet men som inte finns i allmänna handlingar enligt TF. I den mån informationen finns i en allmän handling enligt TF kommer regelverket i TF alltjämt att vara tillämpligt.

Eftersom Arbetsmiljöverket föreslås vara behörig myndighet enligt utstationeringslagen, se avsnitt 7.4.3, anser utredningen att det i förordningstexten bör anges att det är Arbetsmiljöverket som ska iaktta de angivna tidsfristerna.

7.4.7Underrättelse till utländska myndigheter

Förslag: I förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare ska införas en bestämmelse med innebörden att när Arbetsmiljöverket har svårt att besvara en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta myndigheten i den berörda medlemsstaten inom EES i syfte att finna en lösning.

Av bestämmelsen ska också framgå att Arbetsmiljöverket, i fall då det föreligger omständigheter som tyder på oegentlig- heter, på eget initiativ och utan onödigt dröjsmål ska överlämna all relevant information till en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten inom EES.

140

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

Skälen för utredningens förslag

Direktivets bestämmelser

Bestämmelserna i tillämpningsdirektivet om administrativt sam- arbete mellan myndigheter innehåller ett antal skyldigheter som ska prägla samarbetet. Det följer av bestämmelserna att underrättelser ska lämnas till myndigheter i andra medlemsstater i vissa angivna fall.

En underrättelse ska för det första lämnas då en behörig myn- dighet har svårt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar. Enligt arti- kel 6.5 i tillämpningsdirektivet ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål underrätta myndigheten i den medlemsstat som begärt informationen i syfte att finna en lösning. I artikeln anges också att kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder då den underrättats, i förekommande fall genom IMI, om fortlöpande problem med infor- mationsutbytet eller ihållande vägran att tillhandahålla information.

För det andra ska enligt artikel 7.4 i tillämpningsdirektivet en behörig myndighet i de fall då det föreligger omständigheter som tyder på oegentligheter på eget initiativ och utan onödigt dröjsmål överlämna all relevant information till den berörda medlemsstaten.

Gällande rätt

Någon motsvarighet till bestämmelserna om skyldighet att under- rätta utländska myndigheter i vissa fall finns inte reglerat på ut- stationeringsområdet.

Överväganden

Skyldigheten att i vissa särskilt angivna fall lämna underrättelse till myndigheter i andra länder är ett nytt moment i myndighets- samarbetet på utstationeringsområdet.

I andra EU-direktiv finns liknande skyldigheter, och även mer detaljerade varningsmekanismer, som precis som här syftar till att få myndigheter att kontakta varandra på olika sätt när det är sär- skilt påkallat. I lagen om tjänster på den inre marknaden finns en bestämmelse om underrättelse som har sin grund i tjänstedirek-

141

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

tivet 2006/123/EG. I 13 § nämnda lag anges att inom tjänste- direktivets tillämpningsområde ska en behörig myndighet i Sverige, om det inte är möjligt att tillmötesgå en begäran om bistånd eller om en myndighet i ett annat land inom EES inte lämnar begärt bistånd, lämna information om detta till den behöriga myndigheten i det andra landet och till Europeiska kommissionen.

Utredningen anser att det är lämpligt att skyldigheten att lämna underrättelse i de fall som beskrivits ovan författningsregleras. Bestämmelserna bör till sin ordalydelse följa vad som anges i direk- tivet. Utredningen föreslår att bestämmelsen om skyldighet att lämna underrättelse införs i förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare.

Eftersom Arbetsmiljöverket föreslås vara behörig myndighet enligt utstationeringslagen, se avsnitt 7.4.3, anser utredningen att det i förordningstexten bör anges att det är Arbetsmiljöverket som ska lämna underrättelse enligt bestämmelsen.

7.4.8Tillgång till svenska företagsregister

Bedömning: Bestämmelsen i artikel 6.7 i tillämpningsdirektivet om utländska behöriga myndigheters rätt att få tillgång till svenska företagsregister som har förts in i IMI föranleder inga åtgärder.

Skälen för utredningens bedömning

Direktivets bestämmelser

Tillämpningsdirektivet kräver enligt artikel 6.7 att de register där tjänsteleverantörer är inskrivna och som de behöriga myndigheterna på deras territorium har tillgång till, är tillgängliga på samma villkor för övriga medlemsstaters motsvarande behöriga myndigheter, i den mån medlemsstaterna har fört in dessa register i IMI.

142

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

Gällande rätt

Enligt uppgift från Arbetsmiljöverket har Bolagsverkets Närings- livsregister lagts in i IMI-systemet för utstationeringsdirektivet. Det går att gratis söka bl.a. organisationsnummer och företagsnamn i registret. Mot avgift är det möjligt att få ytterligare information.22 Registret går även att nå via Bolagsverkets hemsida. Där finns information även på engelska.23

Överväganden

Utredningen anser inte att det behövs några åtgärder med anled- ning av bestämmelsen om utländska behöriga myndigheters rätt att få tillgång till register som har förts in i IMI.

De register som avses i direktivet är företagsregister. Tillträde till registren ska ske på samma villkor som för behöriga myndig- heter i Sverige. Om tillgång till ett visst register är avgiftsfritt för svenska myndigheter måste detsamma gälla för utländska myndig- heter.24 Detta gäller dock enligt artikel 6.7 i tillämpningsdirektivet under förutsättning att registret har lagts in i IMI.

När ett register läggs in i IMI sker det genom en länk i systemet till den webbsida där registret kan nås. Registret kopieras alltså inte in i IMI-systemet.

Svenska företagsregister är som huvudregel tillgängliga för all- mänheten. Avsikten med att ge utländska behöriga myndigheter tillgång till registren via en länk i IMI är att minska antalet direkta informationsförfrågningar i systemet, vilket i sin tur besparar myn- digheterna tid och resurser.25

Bolagsverkets Näringslivsregister har som nämnts lagts in i IMI. Viss tillgång till registret sker avgiftsfritt och viss information kan erhållas mot betalning. Enligt utredningens uppfattning kan utländska myndigheter få tillgång till registret under samma förutsättningar som svenska myndigheter.

Information om tjänsteleverantörer från det utstationeringsregister som Arbetsmiljöverket administrerar enligt 10–20 §§ utstationerings-

22https://snr4.bolagsverket.se/snrgate/startIn.do

23http://www.bolagsverket.se/en/us/about/e-services/foretagsfakta

24Prop. 2008/09:187 s. 147–148.

25Prop. 2008/09:187 s. 147–148.

143

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

lagen om anmälningsskyldighet och kontaktperson vid utstatione- ring, finns tillgänglig på myndighetens webbsida. Det bör enligt utredningens mening övervägas om även information från detta register ska föras in i IMI. Uppgifter om utstationerade arbets- tagare omfattas inte av denna bestämmelse och bör även fortsätt- ningsvis lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning på begäran av en enskild part eller myndighet.

Möjligheten att lämna ut sekretessbelagd information behandlas i avsnitt 7.4.10.

7.4.9Behandling av personuppgifter och dataskydd

Bedömning: Bestämmelserna i tillämpningsdirektivet och IMI- förordningen 1024/2012 om behandling av personuppgifter är förenliga med gällande svensk rätt och går inte utöver bestäm- melserna i personuppgiftslagen (1998:204). Det finns därför inte något behov av författningsändring.

Skälen för utredningens bedömning

Direktivets bestämmelser

Enligt skäl 22 i tillämpningsdirektivet bör det administrativa sam- arbetet och ömsesidiga biståndet mellan medlemsstaterna vara för- enligt med bestämmelserna om skydd för personuppgifter i data- skyddsdirektivet 95/46/EG. Dessutom bör det administrativa sam- arbetet genom IMI vara förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 och IMI-förordningen.

Av skäl 48 i tillämpningsdirektivet framgår att direktivet är förenligt med de grundläggande rättigheter och principer som fast- ställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig- heterna, och att det särskilt gäller bl.a. rätten till skydd av person- uppgifter.

144

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

Gällande rätt

I den direkt tillämpliga IMI-förordningen finns bestämmelser om behandling av personuppgifter och om de registrerades rättigheter samt övervakning. IMI har utvecklats för att skydda den personliga integriteten, med beaktande av de krav som föreskrivs i dataskydds- lagstiftning, enligt skäl 7 i IMI-förordningen. Det finns begräns- ningar för tillgången till personuppgifter i IMI-systemet som särskilt främjar skyddet för dessa uppgifter. Av den anledningen erbjuder IMI ett betydligt starkare skydd och högre säkerhet än andra metoder för informationsutbyte, som e-post och telefon.

Personuppgifter ska enligt artikel 13 i IMI-förordningen endast utbytas och behandlas i IMI för de ändamål som anges i den rele- vanta unionsakten. Uppgifter som har lämnats in till IMI av regi- strerade personer får endast användas för de ändamål som de har lämnats in för.

Bestämmelser om lagring av personuppgifter och behandling av särskilda kategorier av uppgifter finns i artiklarna 14 och 15 i IMI- förordningen.

Av artikel 17.1 i IMI-förordningen följer att det är kommissionen som ska se till att IMI uppfyller kraven enligt bestämmelserna om datasäkerhet vid behandling av personuppgifter som kommissionen har antagit enligt artikel 22 i förordning (EG) nr 45/2001. IMI- aktörerna, vilket inkluderar behöriga myndigheter, ska enligt arti- kel 17.4 vidta alla förfarande- och organisationsåtgärder som krävs för att säkerställa säkerheten för de personuppgifter som de behand- lar i IMI i enlighet med artikel 17 i dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Där redogörs bl.a. för den registeransvariges ansvar för säkerhet vid behandling av personuppgifter.

IMI-aktörerna ska enligt artikel 18.1 i IMI-förordningen så snart som möjligt se till att de personer som har registrerats i IMI under- rättas om att deras personuppgifter hanteras i IMI. De ska dessutom ha tillgång till information om deras rättigheter och hur de kan utövas, vilket inkluderar den registeransvariges och dennes före- trädares identitet och kontaktuppgifter enligt artikel 10 eller 11 i dataskyddsdirektivet 95/46/EG och nationell lagstiftning som är i överensstämmelse med det direktivet.

IMI-aktörerna ska enligt artikel 19.1 i IMI-förordningen se till att de registrerade på ett effektivt sätt kan utöva sina rättigheter att

145

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

få tillgång till uppgifter i IMI som gäller dem. De ska informeras om rättigheten att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter korri- gerade samt olagligt behandlade uppgifter raderade, enligt den natio- nella lagstiftningen. Den ansvarige IMI-aktören ska korrigera eller radera felaktiga uppgifter så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar efter det att den registrerades begäran har kommit in.

Av 9 § personuppgiftslagen framgår bl.a. att den som är person- uppgiftsansvarig ska se till att personuppgifter bara behandlas om det är lagligt och att behandlingen alltid ska ske på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Dessutom får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in. De uppgifter som behandlas ska vidare vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen och får inte vara fler än vad som är nödvändigt med hänsyn till dessa ändamål. Bestämmelserna i 9 § är avsedda att ha samma innebörd som artikel 6 i dataskyddsdirektivet 95/46/EG.

I 10 § personuppgiftslagen anges när behandling av person- uppgifter är tillåten. Förutom med den registrerades samtycke, är behandling tillåten om det är nödvändigt att behandla personupp- gifter för vissa i lagen särskilt uppräknade syften. Exempel på sådana syften är att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Underrättelse om att personuppgifter har registrerats ska, om uppgifterna har lämnats in av någon annan än den registrerade, en- ligt 24 § personuppgiftslagen, lämnas självmant av den person- uppgiftsansvarige till den registrerade. Denna skyldighet gäller dock inte om det finns bestämmelser om registreringen eller utlämnandet av personuppgifterna i lag eller annan författning. Bestämmelser av detta slag finns bl.a. i registerförfattningar.

Arbetsmiljöverket förvaltar sedan den 1 juli 2013 ett register över utstationerade arbetstagare och företag enligt bestämmelserna om anmälningsskyldighet och kontaktperson i 10–20 §§ utstatione- ringslagen och förordningen om anmälningsskyldighet vid ut- stationering av arbetstagare. Myndigheten utövar också tillsyn över att bestämmelserna följs.

146

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

Överväganden

Tillämpningsdirektivet innebär ingen förändring av gällande rätt när det gäller behandling av personuppgifter. IMI-förordningens bestämmelser är redan direkt tillämpliga i svensk rätt och i person- uppgiftslagen finns bestämmelser som motsvarar regleringen i data- skyddsdirektivet 95/46/EG.

Av Kommerskollegiums vägledning för behöriga myndigheter och deras informationsutbyte i IMI avseende skyddet av person- uppgifter följer att utbytet av personuppgifter i IMI endast sker mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter.26 Varje behörig myndighet är därmed ansvarig för kontrollen av sin egen uppgifts- behandling.

Arbetsmiljöverkets hantering av personuppgifter som rör ut- stationerade arbetstagare har bedömts vara tillåten enligt personupp- giftslagen.27

Sammanfattningsvis bedömer utredningen att tillämpningsdirek- tivets och IMI-förordningens bestämmelser som rör behandling av personuppgifter är förenliga med gällande svensk rätt, varför inga åtgärder behövs i denna del.

7.4.10Offentlighet och sekretess

Bedömning: De svenska bestämmelserna om offentlighet och sekretess är förenliga med bestämmelserna i tillämpningsdirektivet.

Skälen för utredningens bedömning

Direktivets bestämmelser

I artikel 6.8 i tillämpningsdirektivet finns en bestämmelse som gör klart att medlemsstaterna ska säkerställa att information som ut- byts mellan och som tas emot av organ som avses i artikel 2 a i tillämpningsdirektivet endast används i det ärende för vilket den har begärts. I artikel 2 a anges att även andra än myndigheter, det

26Dnr 2011/00254.

27Prop. 2012/13:71 s. 40 ff.

147

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

vill säga ”organ”, kan utses till behöriga myndigheter. För det fall andra än myndigheter utses som behöriga myndigheter begränsar direktivet dessa aktörers möjlighet att använda information som de erhållit enligt ovan.

Tillämpningsdirektivet innehåller i övrigt inga bestämmelser om konfidentiell behandling eller sekretess.

Gällande rätt

Bestämmelser om konfidentialitet finns i artikel 10 i IMI-förord- ningen. I artikel 10.1 anges att varje medlemsstat ska tillämpa sina regler om tystnadsplikt eller andra motsvarande skyldigheter rörande konfidentialitet på sina IMI-aktörer och IMI-användare, i enlighet med den nationella lagstiftningen eller unionslagstiftningen. Enligt artikel 10.2 ska IMI-aktörerna se till att de IMI-användare som lyder under dem respekterar andra IMI-aktörers begäran om kon- fidentiell behandling av information som utväxlas genom IMI. En redogörelse över de olika aktörerna i IMI och deras respektive ansvar finns i avsnitt 7.3.2.

Bestämmelser om offentlighet och sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Överväganden

Skyldigheten att lämna bistånd till en utländsk myndighet föreslås följa av utstationeringslagen, se avsnitt 7.4.4. Denna skyldighet kan även komma att omfatta sekretessbelagda uppgifter.

Av 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen följer att uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag inte får röjas för utländsk myndighet annat än om utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift därom, eller om uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten. När uppgiften är sekretessbelagd får sådant uppgiftslämnande alltså ske när uppgiften i motsvarande situation skulle få lämnas till en svensk myndighet. Det krävs dock att den utlämnande myndigheten tar ställning till om det är förenligt med svenska intressen att upp-

148

SOU 2015:13 Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

giften lämnas till den utländska myndigheten. Bestämmelsen i 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen medför inte någon för- pliktelse eller skyldighet att lämna ut uppgifter, utan fastställer bara under vilka förutsättningar sekretessbelagda uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet. En prövning måste alltså göras av en behörig myndighet om det är förenligt att i ett visst fall lämna uppgiften ifråga till en utländsk myndighet.28

Utredningen övergår nu till frågan om möjligheten för svenska behöriga myndigheter att sekretessbelägga en uppgift som den tagit emot av en utländsk myndighet inom ramen för det ömsesidiga biståndet. Detta mot bakgrund av IMI-förordningens bestämmelse om att en utländsk myndighet kan framföra önskemål om kon- fidentiell behandling av information som utväxlas i IMI.

Handlingar som ges in till svenska myndigheter omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om handlingsoffentlighet. En förutsättning för att en myndighet ska kunna hemlighålla en sådan handling, eller delar av den, är att sekretess gäller för upp- gifterna i handlingen enligt någon av bestämmelserna i offentlig- hets- och sekretesslagen. I varje enskilt fall måste således en sed- vanlig sekretessprövning göras.

Enligt 15 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för en uppgift som en myndighet har fått från ett utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs. Denna sekretessbestämmelse är bl.a. tillämplig på uppgifter som har överlämnats från ett utländskt organ inom ramen för ett direktivsstyrt samarbete mellan EU:s medlemsstater. Sekretessen är dock inte absolut, utan gäller endast om ett utlämnande skulle riskera att försämra det samarbete som regleras av direktivet i fråga. Ett typiskt exempel på när en sådan situation föreligger är när ett utlämnande skulle stå i strid med sekretessbestämmelser i ett direktiv.29

I detta fall finns inga bestämmelser om konfidentiell behandling i tillämpningsdirektivet, utan i den direkt tillämpliga IMI-förordningen.

28Prop. 2008/09:187 s. 145.

29SOU 2014:19 s. 389.

149

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

Den har inte bedömts föranleda några lagstiftningsåtgärder. Bestäm- melsen i 15 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen får därmed anses tillgodose det krav på konfidentiell behandling i vissa fall som finns i IMI-förordningen.

För det fall andra aktörer än svenska myndigheter utses för att utföra uppgifter enligt direktiven bedömer utredningen att deras hantering av information som de erhåller inom ramen för det admi- nistrativa samarbetet enligt artikel 6 och 7 i tillämpningsdirektivet behöver regleras så att ändamålsbegränsningen enligt artikel 6.8 uppfylls. Utredningen föreslår emellertid att endast svenska myndig- heter utses till behöriga myndigheter, se avsnitt 7.4.3, varför någon sådan reglering inte är aktuell.

Mot bakgrund av vad som har angetts ovan bedömer utred- ningen att svensk rätt är förenlig med bestämmelserna i tillämp- ningsdirektivet och IMI-förordningen vad gäller offentlighet och sekretess.

7.4.11Konsekvenser

Förslaget innebär att regler införs i utstationeringslagen och i för- ordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbets- tagare.

Förslaget bedöms som nödvändigt för att genomföra direktivets bestämmelser om administrativt samarbete genom informations- systemet för den inre marknaden (IMI). Om direktivet inte genom- förs på ett korrekt sätt kan Sverige drabbas av ekonomiska sank- tioner.

Bestämmelserna om administrativt samarbete mellan myndig- heter innebär att de statliga myndigheter som utses som behöriga myndigheter får en skyldighet att bistå och kommunicera med andra behöriga myndigheter i länder inom EES genom IMI.

Kostnaden för anslutning av behöriga myndigheter i IMI får antas bli ytterst marginell. De behöriga myndigheterna ansluts till systemet genom inloggning på en webbsida med hjälp av inlogg- ningsuppgifter som tillhandahålls av Kommerskollegium. Det krävs alltså inte någon installation av programvara eller liknande. Vissa initiala kostnader kan förutses vad gäller utbildning av användare i IMI-systemet. Kommerskollegium erbjuder i egenskap av nationell

150

SOU 2015:13

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

samordnare för IMI-systemet utbildning för statliga myndigheter. Myndigheten bistår även på andra sätt med kunskaper, utbildning och stöd.

Förslaget innebär att svenska behöriga myndigheter ges delvis nya arbetsuppgifter. Det är svårt att uppskatta vilka kostnader som det administrativa samarbetet kan komma att medföra. I dagsläget hanterar Arbetsmiljöverket ett ytterst begränsat antal förfrågningar inom IMI-systemet. De korta tidsramar som gäller för brådskande informationsförfrågningar, endast två arbetsdagar, ställer dock krav på de behöriga myndigheternas organisation och tillgänglighet för förfrågningar. Dessutom ska behöriga myndigheter, i och för sig inom ramen för sin nationella tillsynsbehörighet, på begäran av en utländsk behörig myndighet kunna genomföra kontroller, under- sökningar och utredningar. Mot bakgrund av de ytterst få förfråg- ningar som i dagsläget har tagits emot av Arbetsmiljöverket i systemet, bedömer utredningen att de utökade uppgifterna kan hanteras inom ramen för myndighetens reguljära verksamhet och därför bör kunna hanteras inom befintliga ramar. För det fall ytterligare myndigheter kopplas till systemet bör uppgifterna för dessa bli ytterst marginella och i princip endast innebära för- frågningar om information i register och liknande. Sådana uppgifter har åtminstone flera av de övervägda myndigheterna redan i dag, kopplade till administrativt samarbete i IMI kring andra direktiv. Förslaget förväntas därför kunna hanteras inom ramen för myndig- heternas nuvarande anslag.

Konsekvenser för Kronofogdemyndigheten behandlas i av- snitt 11.6.

Förslaget förväntas inte leda till några konsekvenser för kom- muner eller landsting.

Förslaget förväntas kunna leda till förändrade konkurrensförhåll- anden på den svenska marknaden på ett positivt och konkurrens- främjande sätt. Detta mot bakgrund av att förslaget syftar till att öka myndighetssamarbete kring utstationeringsfrågor för att under- lätta tillsyn och kontroll av att reglerna följs och efterlevs.

Små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller vill- kor i övrigt i förhållande till större företags förväntas inte påverkas av förslaget.

Förslaget förväntas inte heller leda till några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten, det brottsförebyggande

151

Administrativt samarbete mellan myndigheter genom IMI – artiklarna 6, 7 och 21

SOU 2015:13

arbetet, sysselsättning i olika delar av landet, offentlig service i olika delar av landet, jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen.

152

8Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

8.1Uppdraget

Enligt artikel 9 i tillämpningsdirektivet får värdmedlemsstaterna införa vissa typer av administrativa krav och kontrollåtgärder med avseende på företag som utstationerar arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

I 10 och 11 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbets- tagare (utstationeringslagen) finns bestämmelser om anmälnings- skyldighet för arbetsgivare vid utstationering. Därutöver finns det i förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare kompletterande föreskrifter till lagens bestämmelser om anmälningsskyldighet.

Utredningen har fått i uppdrag att närmare analysera om de svenska bestämmelserna om anmälningsskyldighet stämmer överens med tillämpningsdirektivets bestämmelser om nationella kontroll- åtgärder i artikel 9. Utredningen ska också vid behov utarbeta nödvändiga författningsförslag. Utgångspunkten i detta arbete ska enligt uppdraget vara att de svenska bestämmelserna uppfyller kraven i tillämpningsdirektivet. I det följande redogörs för direk- tivets bestämmelser och för gällande rätt innan utredningen över- går till att redovisa överväganden och förslag.

8.2Direktivets bestämmelser

Enligt artikel 9.1 i tillämpningsdirektivet får medlemsstaterna endast införa de administrativa krav och kontrollåtgärder som är nödvän- diga för att man effektivt ska kunna övervaka att de skyldigheter som fastställs i utstationeringsdirektivet 96/71/EG och tillämp-

153

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

SOU 2015:13

ningsdirektivet fullgörs. Kraven och åtgärderna måste dock vara motiverade och proportionerliga i enlighet med unionsrätten. Av skäl 23 framgår att sådana krav och åtgärder, enligt EU-domstolens praxis, kan vara motiverade av tvingande skäl av överordnat allmän- intresse, vilket inbegriper ett effektivt skydd av arbetstagarnas rättigheter, förutsatt att de är ändamålsenliga för att uppnå det eftersträvade målet och att de inte går utöver vad som är nödvän- digt för att uppnå detta mål. Vidare anges att sådana krav och åtgär- der bara får tillämpas om de behöriga myndigheterna utan den efterfrågade informationen inte kan utföra sina kontroller effektivt eller om mindre begränsande åtgärder inte skulle säkerställa att målet för de nödvändiga nationella kontrollåtgärderna uppnås.

I artikel 9 anges att medlemsstaterna, för de ändamål som anges i artikeln, särskilt får införa följande åtgärder.

a)Kravet att en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat ska göra en enkel anmälan till behöriga nationella myndigheter senast när tillhandahållandet av tjänster påbörjas, varvid anmälan ska göras på det eller de officiella språken i värd- medlemsstaten, eller på något annat språk som värdmedlems- staten godtagit, samt innehålla alla relevanta uppgifter som krävs för att det ska gå att utföra faktiska kontroller på arbetsplatsen, inbegripet

i)tjänsteleverantörens identitet

ii)det förväntade antalet klart identifierbara utstationerade arbets- tagare,

iii)de personer som avses i leden e) och f) nedan,

iv)utstationeringsperiodens förväntade längd och planerade start- och slutdatum,

v)arbetsplatsens adress(er), och

vi)vilka slags tjänster som ska utföras och som motiverar utstationeringen.

154

SOU 2015:13

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

b)Kravet att tillhandahålla eller bevara kopior på papper eller i elektroniskt format av anställningsavtalet, eller ett motsvarande dokument enligt rådets direktiv 91/553/EG1, inklusive eventu- ella ytterligare upplysningar i enlighet med artikel 4 i det direk- tivet, lönespecifikationer, tidrapporter där den dagliga arbetstidens början, slut och varaktighet anges samt intyg över gjorda löne- utbetalningar av kopior eller motsvarande dokument under utstationeringsperioden på ett tillgängligt och tydligt angivet ställe på dess territorium. Bevarandet eller tillhandahållandet kan exempelvis ske på arbetsplatsen eller byggplatsen. För mobila arbetstagare i transportsektorn kan det vara det lokala kontoret eller i det fordon med vilket tjänsten utförs.

c)Kravet att efter utstationeringsperiodens slut, på begäran av myndigheterna i värdmedlemsstaten, inom en rimlig tid tillhanda- hålla de handlingar som avses i led b).

d)Kravet att tillhandahålla en översättning av de handlingar som avses i led b) till det eller de officiella språken i värdmedlems- staten, eller till något annat språk som godkänns av värdmedlems- staten.

e)Kravet att utse en person som ska stå i förbindelse med de be- höriga myndigheterna i den värdmedlemsstat där tjänsterna till- handahålls och sända och ta emot handlingar eller delgivningar vid behov.

f)Kravet att vid behov utse en kontaktperson som ska vara en företrädare genom vilken de av arbetsmarkandens parter som är berörda kan försöka utverka att tjänsteleverantören inleder kollektiva förhandlingar inom värdmedlemsstaten, i enlighet med nationell rätt eller praxis, under den period tjänsterna tillhanda- hålls. Den personen får vara en annan än den person som avses i led e) och behöver inte vara närvarande i värdmedlemsstaten, men ska på en skälig och motiverad begäran stå till förfogande.

1 Rådets direktiv 91/553 av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet och anställningsförhåll- andet (EGT L 288, 18.10.1991, s. 32).

155

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

SOU 2015:13

Enligt artikel 9.2 får medlemsstaterna påföra andra administrativa krav och kontrollåtgärder om situationerna eller händelseutveck- lingen tyder på att befintliga administrativa krav och kontroll- åtgärder inte är tillräckliga eller verkningsfulla nog. Kraven och åtgärderna måste då vara motiverade och proportionerliga.

I artikel 9.3 anges att ingenting i artikel 9 ska påverka andra skyl- digheter som följer av unionslagstiftningen, inklusive de som följer av rådets direktiv 89/391/EEG2 och förordning (EG) nr 883/20043 eller skyldigheter enligt nationell rätt avseende skydd för arbetstagare eller anställning av arbetstagare. Detta under förutsättning att dessa skyldigheter också gäller för företag som är etablerade i den be- rörda medlemsstaten och att de är motiverade och proportioner- liga.

Av artikel 9.4 följer att medlemsstaterna ska se till att för- farandena och formaliteterna i samband med utstationeringen av arbetstagare i enlighet med artikel 9 på ett användarvänligt sätt kan hanteras av företagen, på distans och så långt som möjligt på elek- tronisk väg.

I artikel 9.5 anges att medlemsstaterna ska underrätta kom- missionen och informera tjänsteleverantörerna om alla åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 i direktivet som de tillämpar eller som de har genomfört. Informationen till tjänsteleverantörerna ska göras allmänt tillgänglig på en enda nationell webbplats på det eller de mest relevanta språken, enligt vad medlemsstaten har fastställt. I artikeln anges vidare vilka uppgifter kommissionen har vid över- vakningen av hur direktivet tillämpas.

8.3Gällande rätt

8.3.1Anmälningsskyldighet

Enligt 10 § utstationeringslagen ska en arbetsgivare anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige. Av paragrafen framgår vidare

2Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

3Europarådets och rådets förordning (EG) nr. 883/2004 av den 29 april 2004 om samord- ning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

156

SOU 2015:13

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

att om förändring sker i verksamheten på ett sätt som har betydelse för de uppgifter som anmälts, ska arbetsgivaren anmäla de ändrade uppgifterna till Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter det att förändringen skedde. Dessa bestämmelser gäller dock inte om verksamheten i Sverige avses pågå under högst fem dagar. Om en sådan verksamhet visar sig pågå under längre tid än fem dagar ska arbetsgivaren fullgöra den lagstadgade anmälningsskyldigheten den sjätte dagen som verksamheten bedrivs.

Enligt 11 § utstationeringslagen ska arbetsgivaren utse en kontaktperson i Sverige och anmäla honom eller henne till Arbets- miljöverket. Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbets- tagare påbörjar arbete i Sverige. I paragrafen anges att kontakt- personen ska vara behörig att för arbetsgivarens räkning ta emot delgivningar samt att den behörigheten ska anses gälla genom anmälan av kontaktpersonen. Av lagen följer också att kontakt- personen ska kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Någon kontaktperson behöver dock inte anmälas om verksamheten i Sverige avses pågå under högst fem dagar. Om en sådan verksamhet visar sig pågå under längre tid än fem dagar ska arbetsgivaren fullgöra den lagstad- gade anmälningsskyldigheten den sjätte dagen som verksamheten bedrivs.

Anmälningsskyldighet vid utstationering, inklusive skyldighet att anmäla kontaktperson, har införts för att Sverige ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt utstationeringsdirektivet och för att skydda de utstationerade arbetstagarna. I förarbetena har angetts att för att bestämmelserna i utstationeringslagen ska fungera i prak- tiken är det nödvändigt att arbetstagarorganisationer och myndig- heter ska få kännedom om att en utländsk arbetsgivare utstationerar arbetstagare i Sverige. Arbetstagarorganisationer och myndigheter ska enligt förarbetena också ha en reell möjlighet att kontakta arbetsgivaren. När bestämmelserna infördes gjordes den bedöm- ningen att de inte kunde anses strida mot den fria rörligheten för tjänster.4 För undvikande av att reglerna om anmälningsskyldighet skulle bli onödigt betungande infördes undantaget från anmäl-

4 Prop. 2012/13:71 s. 28 f. och 33 f.

157

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9 SOU 2015:13

ningsskyldigheten vid sådana kortare utstationeringar som inte avsågs pågå under längre tid än fem dagar.5

I förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering finns kompletterande bestämmelser till utstationeringslagen. Av 3 § följer att en anmälan ska göras skriftligen till Arbetsmiljöverket och att den får överföras elektroniskt till myndigheten. En anmälan av utstationering ska enligt 4 § innehålla följande uppgifter.

1.Arbetsgivarens namn, postadress och hemvist,

2.namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. postadress, telefonnummer och e-postadress till en behörig ställ- företrädare för arbetsgivaren,

3.den typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige,

4.planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige,

5.den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska ut- föras, och

6.namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige.

En anmälan om kontaktperson ska enligt 5 § innehålla uppgifter om kontaktpersonens namn, personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum, postadress i Sverige, telefonnummer och e-postadress.

8.3.2Tillsyn och sanktioner

Enligt 13 § utstationeringslagen utövar Arbetsmiljöverket tillsyn över att bestämmelserna i 10 och 11 §§ utstationeringslagen och föreskrifterna i förordningen om anmälningsskyldighet vid utstatione- ring följs.

En sanktionsavgift får enligt 14 § utstationeringslagen tas ut om en arbetsgivare har överträtt bestämmelserna om anmälningsskyl- dighet, såvitt avser att inom föreskriven tid anmäla utstationering och ange en kontaktperson till Arbetsmiljöverket. Sanktionsavgift får också tas ut vid överträdelser av bestämmelserna om vad en

5 Prop. 2012/13:71 s. 39.

158

SOU 2015:13

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

anmälan ska innehålla i 4 eller 5 § förordningen om anmälnings- skyldighet vid utstationering. Sanktionsavgiften ska enligt lagen tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oakt- samhet. Avgiften får dock sättas ned helt eller delvis om överträdel- sen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgiften.

En arbetsgivare som ska betala sanktionsavgift enligt 14 § utstationeringslagen eller för överträdelse av bestämmelserna i 4 eller 5 § förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering, ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kr. En sådan skyldighet följer av 6 § förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering.

Arbetsmiljöverket prövar enligt 16 § utstationeringslagen genom avgiftsföreläggande om sanktionsavgift ska tas ut. Avgiftsföreläggan- de innebär att den som bedöms ha gjort sig skyldig till en över- trädelse av bestämmelserna som avses i 14 § utstationeringslagen, föreläggs att godkänna sanktionsavgiften inom en viss tid. Om ett avgiftsföreläggande har godkänts, gäller det som domstols lagakraft- vunna avgörande varigenom avgift har tagits ut. Om ett avgifts- föreläggande inte har godkänts inom utsatt tid får Arbetsmiljöverket enligt 17 § utstationeringslagen ansöka hos allmän förvaltnings- domstol om att sanktionsavgift ska tas ut.

Enligt 19 § utstationeringslagen får Arbetsmiljöverket besluta att förelägga en arbetsgivare att vidta rättelse om arbetsgivaren (1) inte anmäler förändring av verksamheten enligt 10 § andra stycket utstationeringslagen, (2) inte uppfyller kraven i 11 § tredje stycket utstationeringslagen om att kontaktpersonen även ska kunna till- handahålla handlingar som visar att utstationeringslagens krav är uppfyllda, eller (3) gör en oriktig eller bristfällig anmälan.

Ett beslut om föreläggande att vidta rättelse får förenas med vite. Arbetsmiljöverket får också besluta att ett sådant föreläggande ska gälla omedelbart. Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande som har förenats med vite får enligt 20 § utstationeringslagen över- klagas till allmän förvaltningsdomstol.

159

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

SOU 2015:13

8.3.3Språkfrågor

Enligt 10 § första stycket språklagen (2009:600) är språket i dom- stolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet svenska. Det språk som används av myndigheter är då i regel svenska. Anmälan om utstationering och om kontaktperson kan därmed göras på svenska. Arbetsmiljöverket har dock även godtagit att anmälan görs på andra språk, såsom engelska, tyska, polska, rumänska och franska. Det finns i och för sig inget i svensk rätt som hindrar att anmälningar även görs på andra språk. Av 8 § förvaltningslagen (1986:223) följer att när en myndighet har att göra med någon som inte behärskar det svenska språket bör myndigheten vid behov anlita tolk. I detta ingår även översättning av handlingar. Bestämmelsen i 8 § innebär emellertid inte att det ska göras en slentrianmässig översättning av alla inkom- mande handlingar på utländska språk. Vid bedömningen av om översättning ska ske ska hänsyn tas till ärendets beskaffenhet, omfattningen och karaktären av det material som lämnats in och kostnaden för översättning sedd i förhållande till ärendets vikt för den som har lagt fram materialet.6

8.4Överväganden och förslag

8.4.1Inledande synpunkter

Artikel 9 innehåller exempelvis bestämmelser om vilka administrativa krav och kontrollåtgärder en medlemsstat kan införa i förhållande till utstationerande arbetsgivare, men också sådana bestämmelser som reglerar på vilket sätt, eller på vilka språk, en medlemsstat och dess myndigheter ska kunna motta uppgifter från utstationerande arbets- givare när de fullgör sina skyldigheter enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning. Den fråga som utredningen inledningsvis har att ta ställning till är om de svenska bestämmelserna om anmälnings- skyldighet är förenliga med artikel 9 i tillämpningsdirektivet. Utred- ningens uppdrag är begränsat till att bedöma om gällande rätt är förenligt med de krav och kontrollåtgärder som får användas enligt

6 Tryggve Hellners och Bo Malmqvist, Förvaltningslagen (31 maj 2010, Zeteo), kommen- taren till 8 §.

160

SOU 2015:13

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

tillämningsdirektivet. Utredningen har alltså inte fått i uppdrag att ge förslag på genomförande av alla de administrativa krav och kontrollåtgärder som får användas enligt direktivet.

Utredningens uppfattning är också att ett genomförande av direktivet inte kräver att medlemsstaterna inför de administrativa krav och kontrollåtgärder som direktivet ger möjlighet till.

8.4.2Bestämmelserna om anmälningsskyldighet vid utstationering och därtill knutna regler är i sak förenliga med tillämpningsdirektivet

Bedömning: De svenska bestämmelserna om anmälningsskyldig- het i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och för- ordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare är förenliga med artikel 9 i tillämpningsdirekti- vet. Det behövs inte några författningsändringar för att anpassa de svenska bestämmelserna om anmälningsskyldighet till arti- kel 9 i tillämpningsdirektivet.

Skälen för utredningens bedömning

Bestämmelserna om anmälningsskyldighet omfattas av tillåtna åtgärder enligt tillämpningsdirektivet

Tillämpningsdirektivet föreskriver att medlemsstaterna endast får införa sådana administrativa krav och kontrollåtgärder som är nöd- vändiga för att man effektivt ska kunna övervaka att de skyldig- heter som fastställs i utstationeringsdirektivet och tillämpnings- direktivet fullgörs. I direktivet anges därutöver ett antal exempel på åtgärder som får vidtas.

En första fråga som inställer sig är hur de svenska bestämmel- serna om anmälningsskyldighet förhåller sig till de i tillämpnings- direktivet angivna exemplen på tillåtna åtgärder.

En arbetsgivare ska enligt 10 § utstationeringslagen anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige. Dessa bestämmelser kom- pletteras med föreskrifterna i 4 § förordningen om anmälnings- skyldighet vid utstationering av arbetstagare. I förordningen anges

161

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

SOU 2015:13

vilka uppgifter en anmälan om utstationering ska innehålla. Utred- ningen anser att de nu nämnda bestämmelserna motsvarar tillåtna åtgärder i artikel 9.1 a i tillämpningsdirektivet med undantag för artikel 9.1 a iii.

Enligt 11 § första och andra stycket utstationeringslagen ska arbetsgivaren utse en kontaktperson i Sverige och anmäla honom eller henne till Arbetsmiljöverket. Kontaktpersonen ska vara behörig att för arbetsgivarens räkning ta emot delgivningar. I 5 § förord- ningen om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare anges vilka uppgifter en anmälan om kontaktperson ska innehålla. Dessa bestämmelser motsvarar enligt utredningens uppfattning de tillåtna åtgärderna i artikel 9.1 e och artikel 9.1 a iii i tillämpnings- direktivet.

I 11 § tredje stycket utstationeringslagen anges att kontakt- personen även ska kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Det kan diskuteras om bestämmelserna i utstationeringslagen kan anses motsvara de tillåtna åtgärderna i artikel 9.1 b i tillämpningsdirektivet. Inne- börden av 11 § har diskuterats i förarbetena.7 De handlingar som avses är exempelvis anställningsavtal som visar att arbetstagarna har sådana villkor inom den hårda kärnan som är minst lika förmånliga som minimivillkoren enligt ett svenskt kollektivavtal för den aktuella branschen, nödvändig dokumentation enligt arbetsmiljö- lagstiftningen och arbetstidsjournaler. Klart är att denna bestäm- melse gäller i förhållande till Arbetsmiljöverket som enligt 19 § utstationeringslagen kan besluta att förelägga en arbetsgivare att vidta rättelse för det fall skyldigheten inte följs. I förarbetena anges dock också att även arbetstagarorganisationer ska kunna begära att få tillgång till handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Skälet för det är att arbetstagarorganisationerna ska kunna fullgöra ansvaret för att övervaka arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare. Enligt förarbetena är det en annan sak att sanktionerna mot underlåtenheten att uppfylla kraven ligger på Arbetsmiljöverket. Det framhålls vidare att tanken inte är att handlingarna ska hållas tillgänglig på plats i Sverige utan just att de ska kunna tillhandahållas. Detta innebär enligt förarbetena att arbetsgivaren kan välja mellan att ha handlingarna på plats eller att

7 Prop. 2012/13:71 s. 34.

162

SOU 2015:13

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

skicka dem till kontaktpersonen när denne har blivit uppmanad att tillhandahålla handlingar.

Det som skiljer de svenska bestämmelserna från artikel 9.1 b är att det i artikeln anges en möjlighet att ställa krav på att aktuella dokument ska tillhandahållas eller bevaras på ett tillgängligt och tydligt angivet ställe på medlemsstatens territorium. Den svenska regleringen är inte lika tydlig men innebär, enligt utredningens mening, att en utstationerande arbetsgivare på begäran av Arbets- miljöverket eller en svensk arbetstagarorganisation, genom den angivna kontaktpersonen, på en plats i Sverige ska kunna tillhanda- hålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Utredningen menar mot den bakgrunden att bestäm- melserna i 11 § tredje stycket utstationeringslagen borde kunna anses vara av sådan art att de är förenliga med artikel 9.1 b.

Företrädare för arbetstagarsidan i utredningens referensgrupp har varit av en annan uppfattning och framfört önskemål om att det ska införas krav enligt artikel 9.1 b i utstationeringslagen. Utred- ningens uppdrag är endast att bedöma om gällande rätt är förenlig med tillämpningsdirektivet. Det bör också noteras att artikel 9 anger vissa administrativa krav och kontrollåtgärder som medlems- staterna får införa. Enligt utredningens bedömning finns det däremot inte någon skyldighet att införa de åtgärder som räknas upp i artikeln. I den här delen anser utredningen sammanfatt- ningsvis att de svenska bestämmelserna om anmälningsskyldighet motsvarar flertalet av de exempel på tillåtna åtgärder som anges i tillämpningsdirektivet. Detta utgör också en utgångspunkt för utredningens fortsatta bedömning.

Bestämmelserna om kontrollåtgärder avseende anmälningsskyldighet är förenliga med tillämpningsdirektivet

Reglerna om anmälningsskyldighet i utstationeringslagen kom- pletteras med bestämmelser om tillsyn och sanktioner. Bestäm- melserna om sanktioner utgör en sådan del av systemet med anmälningsskyldighet att utredningen anser att även en analys av de reglerna ingår i uppdraget. Det är Arbetsmiljöverket som utövar tillsyn över att reglerna om anmälningsskyldighet följs och som beslutar om sanktioner. Frågan är då om det svenska systemet med

163

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

SOU 2015:13

anmälningsskyldighet och det därtill knutna regelverket med sanktioner vid en närmare analys är förenliga med artikel 9.

Vid möten med referensgruppen och expertgruppen har det framkommit olika synpunkter. Arbetstagarsidan i referensgruppen har varit av uppfattningen att reglerna om anmälningsskyldighet inklusive kontaktperson samt därtill kopplade bestämmelser bör anses uppfylla tillämpningsdirektivets krav. De har dock ansett att för att svensk rätt bättre ska uppfylla syftena med utstationerings- direktivet och tillämpningsdirektivet bör mer långtgående krav kunna ställas på utstationerande arbetsgivare. Ett önskemål som då har framförts är att det ska införas krav enligt artikel 9.1 f om att det vid behov ska utses en kontaktperson som ska vara en före- trädare genom vilken arbetsmarknadens parter kan försöka utverka att den utstationerande arbetsgivaren inleder kollektiva förhand- lingar. Ett annat önskemål som har framförts är att det ska införas krav enligt artikel 9.1 d om att en arbetsgivare ska tillhandahålla en översättning av de handlingar som avses i led b i artikeln.

Kommerskollegium har framfört att utredningen enligt tillämp- ningsdirektivet måste visa på hur anmälningsplikten ska användas för att skydda arbetstagarna.8 Enligt myndigheten är anmälnings- plikten motiverad utifrån skyddet för arbetstagare (lönedumpning) inom byggbranschen. Enligt Kommerskollegium saknas däremot ett kausalsamband mellan anmälningsplikten och skyddsintresset vid utstationering inom övriga sektorer. Myndigheten har vidare framfört att det är oklart varför en sådan administrativ börda läggs på företag inom exempelvis företagstjänstesektorerna. Kommers- kollegium har konstaterat att varken förarbetena till anmälnings- plikten eller dess tillämpning av bl.a. Arbetsmiljöverket visat att detta krav syftar till eller de facto leder till att arbetstagarnas intressen (lönedumpning eller arbetsmiljö) inom dessa sektorer säkerställs. Myndigheten har också riktat kritik mot att det inte har gjorts någon proportionalitetsbedömning när det gäller de upp- gifter som en arbetsgivare enligt 4 § förordningen om anmälnings- skyldighet vid utstationering av arbetstagare ska lämna vid en anmälan av utstationering.

8 Kommerskollegium ”Problembeskrivning rörande implementeringen av art 9 i dir 2014/67/EU” (dnr. 2013/01352-29) samt ”Anmälningsskyldighet för utstationerade arbetstagare” (dnr. 2013/01352-26).

164

SOU 2015:13

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

Arbetsmiljöverket har påpekat att det vid myndighetens tillsyn enligt utstationeringslagen saknas en motsvarighet till möjligheten att begära ut upplysningar m.m. som finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljö- lagen (1977:1160). Myndigheten anser att det kan finnas behov av en sådan bestämmelse. Detta skulle kunna anses rymmas inom de administrativa krav och kontrollåtgärder som räknas upp i arti- kel 9 b.

Utredningen bedömer att frågor som rör uppgifter om ett före- tag och dess etablering bör kunna kontrolleras av Arbetsmiljö- verket hos Bolagsverket i deras register eller i den rättsdatabas myndigheten använder, på samma sätt som Arbetsmiljöverket idag förutsätts göra vid tillsyn utifrån arbetsmiljö- och arbetstidslag- stiftningen.9 När det gäller övriga upplysningar som myndigheten kan behöva inom ramen för sin tillsyn enligt utstationeringslagen följer av 11 § tredje stycket denna lag att en kontaktperson som har utsetts med stöd av denna lag ska kunna tillhandahålla sådana hand- lingar som visar att kraven i lagen är uppfyllda. Det kan gälla exempelvis anställningsavtal och nödvändig dokumentation enligt arbetsmiljölagstiftningen.10 Detta blir emellertid endast aktuellt när en kontaktperson väl har utsetts. Då Arbetsmiljöverket utövar tillsyn enligt utstationeringslagen gentemot företag som inte har gjort en anmälan eller utsett en kontaktperson enligt 10 och 11 §§ utstationeringslagen, men som kan antas utstationera, finns ingen möjlighet för Arbetsmiljöverket att begära ut sådana upplysningar. Arbetsmiljöverket har däremot möjlighet att närmare undersöka om företaget är etablerat i Sverige. Arbetsmiljöverket har också möjlighet att vid en inspektion ställa frågan till företrädare för företaget om det är fråga om en utstationering och dokumentera detta i ett förrättningsprotokoll. Om företaget inte anmält sig till registret, svarat nej på Arbetsmiljöverkets förfrågan och det inte framkommit andra omständigheter som talar för utstationering bör företaget behandlas som att det inte är utstationerat. Det bör inne- bära att svensk rätt gäller fullt ut utan de begränsningar som ställs upp i utstationeringslagen. Om Arbetsmiljöverket i stället skulle bedöma att det är fråga om utstationering har Arbetsmiljöverket möjlighet att förelägga sanktionsavgift.

9Arbetsmiljöverkets Interna styrdokument(dnr I 2014/109919)– Inspektion -rutiner, s. 21.

10Prop. 2012/13:71, s. 34.

165

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

SOU 2015:13

Utredningen konstaterar att det således finns åsikter både om att de svenska bestämmelserna inte är tillräckliga och att de är alltför långtgående. Utgångspunkten för utredningens analys är, som nämnts inledningsvis, att de svenska bestämmelserna om anmälningsskyldighet uppfyller tillämpningsdirektivets krav när det gäller nationella kontrollåtgärder. Om resultatet av analysen är att de svenska bestämmelserna inte alls är förenliga med tillämp- ningsdirektivet så ska utredningen föreslå författningsändringar. Enbart det förhållandet att ett annat alternativ skulle framstå som bättre eller mer verkningsfullt utgör emellertid inte skäl nog för att föreslå förändringar.

När reglerna om anmälningsskyldighet infördes år 2013 gjordes en proportionalitetsbedömning i förhållande till unionsrätten och reglerna bedömdes inte strida mot den fria rörligheten för tjänster. I förarbetena exemplifierades också vilka uppgifter som skulle lämnas vid en anmälan. Av förarbetena framgår i det sammanhanget bland annat följande. Ett krav på att utländska arbetsgivare ska anmäla sin verksamhet i Sverige kan inte anses diskriminerande. Detta då all näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av företag som är etablerade här eller av enskilda näringsidkare måste redo- visas till behöriga myndigheter. Ett sådant krav är däremot att anse som en inskränkning i den fria rörligheten. Syftet med kravet på anmälan är att skydda de utstationerade arbetstagarna, vilket måste anses utgöra ett tvingande skäl av allmänintresse. Lagstiftningen är ägnad att säkerställa att detta mål uppnås och kan inte anses gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. Kravet på anmälan utgör därmed en tillåten inskränkning i den fria rörlig- heten för tjänster. Motsvarande bedömning gjordes också när det gäller krav på att anmäla kontaktperson vid utstationering.11 Utred- ningen gör ingen annan bedömning än den som gjordes då. I det ingår också att utredningen anser att de uppgifter som enligt 4 § förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbets- tagare ska lämnas vid en utstationering utgör sådana uppgifter som är nödvändiga för att syftet med regleringen ska uppfyllas. Den typ av uppgifter som det nu är fråga om är också sådana uppgifter som enligt artikel 4 i tillämpningsdirektivet kan ingå vid en bedömning av om situationen är att betrakta som utstationering. I kapitel 5 har

11 Prop. 2012/13:71 s. 28 f och 36 f.

166

SOU 2015:13

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

utredningen närmare redogjort för artikel 4. Utredningen kan inte heller i ljuset av den artikeln göra någon annan bedömning än den som gjordes när anmälningsskyldigheten infördes.

När det gäller den s.k. femdagarsregeln i 10 § tredje stycket och 11 § fjärde stycket utstationeringslagen är utredningen av följande uppfattning. Utstationeringslagen gäller i regel från den första dagen då en utstationering påbörjas i Sverige. Ett alternativ skulle då vara att skyldigheten att anmäla utstationering och en kontakt- person skulle börja gälla från den första dagen. För att undvika att reglerna om anmälningsskyldighet blir onödigt betungande har det ansetts motiverat att göra undantag för kortare utstationeringar. I det sammanhanget har fem dagar ansetts vara en lämplig tids- gräns.12. Utredningen kan inte se att se att den s.k. femdagarsregeln skulle vara omotiverad eller oproportionerlig.

Det kan vidare noteras att när reglerna om anmälningsskyldighet infördes fanns inte tillämpningsdirektivet. Det var därför nödvändigt att då göra den typen av proportionalitetsbedömning som gjordes. En möjlig tolkning av artikel 9 är att de i artikeln specifikt angivna åtgärderna redan har bedömts vara proportionerliga och moti- verade. För en sådan tolkning talar formuleringen i artikel 9.2 i direktivet. Det anges där att medlemsstaterna får påföra andra administrativa krav och kontrollåtgärder än de som anges i arti- kel 9.1 under förutsättning att åtgärderna är motiverade och pro- portionella. En sådan tolkning talar också för att de svenska reg- lerna om anmälningsskyldighet måste anses förenliga med unions- rätten och tillämpningsdirektivet. Vid införandet av anmälnings- skyldigheten motiverades också behovet av den efterfrågade informa- tionen.

Det finns emellertid en annan tolkning av artikel 9 som innebär att åtgärden i sig är tillåten men att en proportionalitetsbedömning ändå måste ske utifrån hur åtgärden är utformad i det enskilda fallet. Även med en sådan tolkning bedömer utredningen att de svenska reglerna om anmälningsskyldighet måste anses förenliga med unionsrätten och tillämpningsdirektivet.

Vid underlåtenhet att följa reglerna om anmälningsskyldighet kan Arbetsmiljöverket enligt 14–20 §§ utstationeringslagen besluta om sanktioner. I förarbetena har anförts att för att se till att

12 Prop. 2012/13:71 s. 39.

167

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

SOU 2015:13

skyldigheten att anmäla utstationering och utse kontaktperson följs av en arbetsgivare som omfattas av kraven bör det finnas effektiva och ändamålsenliga sanktionsmöjligheter.13 I artikel 20 i tillämp- ningsdirektivet har anförts att medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av det direktivet. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. En arbetsgivare som utstationerar arbetstagare kan drabbas av en sanktionsavgift om 20 000 kronor enligt 14 § utstationeringslagen om underlåtenheten avser att i föreskriven tid göra lagstadgad anmälan. Vid förseelser av andra slag kan Arbetsmiljöverket enligt 19 § utstationeringslagen förelägga en utstationerande arbetsgivare att vidta rättelse. Ett sådant beslut får också förenas med vite. Utredningen anser att dessa sanktionsmöjligheter är förenliga med artikel 20 i tillämp- ningsdirektivet. Sammanfattningsvis anser utredningen att reglerna om anmälningsskyldighet inklusive kontaktperson samt därtill kopplade bestämmelser måste anses förenliga med artikel 9. I det följande avsnittet behandlas övriga delar av artikel 9 där utred- ningen i vissa avseenden bedömer att det behövs författnings- ändringar.

8.4.3Behov av administrativa föreskrifter för Arbetsmiljöverket

Förslag: Av förordningen (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare ska det framgå att Arbets- miljöverket ska tillhandahålla information om bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 10–20 §§ lagen (1999:678) om utstatione- ring av arbetstagare. Av förordningen ska det också framgå att informationen ska göras allmänt tillgänglig på en enda nationell webbplats på de språk som Arbetsmiljöverket beslutar utifrån vad som är mest relevant.

13 Prop. 2012/13:71 s.43 ff.

168

SOU 2015:13

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

Skälen för utredningens förslag

I artikel 9.1 a anges att en anmälan om utstationering ska göras på det eller de officiella språken i värdmedlemsstaten eller på något annat språk som värdmedlemsstaten godtagit. Av 10 § första stycket språklagen följer att en sådan anmälan enligt huvudregeln ska göras på svenska eftersom det är det officiella språket i Sverige. Redan genom denna bestämmelse är, enligt utredningens upp- fattning, direktivets krav uppfyllt i och med att det inte uppställs någon skyldighet att motta anmälningar på något annat språk. Det kan dock noteras att Arbetsmiljöverket därutöver, som redogjorts för i det föregående, godtagit att anmälan kan göras på ett flertal andra språk.

Medlemsstaterna ska se till att förfarandena och formaliteterna i samband med utstationeringen av arbetstagare i enlighet med artikel 9 kan hanteras av företagen på ett användarvänligt sätt. Hanteringen ska kunna ske på distans och så långt som möjligt på elektronisk väg. Detta följer av artikel 9.4 i tillämpningsdirektivet. Enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare ska en anmälan enligt utstationeringslagen göras skriftligen till Arbetsmiljöverket. Anmälan får enligt paragrafen överföras elektroniskt till Arbetsmiljöverket. I förarbetena anges att anmälningsskyldigheten bör kunna fullgöras så enkelt som möjligt. Anmälan bör i huvudsak vara internetbaserad.14 Det kan vara svårt att avgöra vad som är att betrakta som ett användar- vänligt sätt eftersom det är subjektivt och individuellt. En anmälan till Arbetsmiljöverket kan göras både skriftligen, per e-post eller vanlig papperspost, och elektroniskt direkt i registret (en e-tjänst). Det finns alltså möjlighet att använda olika metoder för den som ska göra anmälan. Utredningen anser därför att förfarandet är användarvänligt eftersom anmälaren har valmöjligheter i fråga om hur anmälan ska göras. Utredningen är av uppfattningen att svensk rätt genom den nämnda förordningsbestämmelsen och förarbets- uttalandena samt den praktiska tillämpningen är förenlig med och uppfyller kraven i artikel 9.4.

I artikel 9.5 i tillämpningsdirektivet anges att medlemsstaterna ska informera tjänsteleverantörerna om alla åtgärder som avses i

14 Prop. 2012/13:71 s. 30 och 38.

169

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

SOU 2015:13

artiklarna 9.1 och 9.2 som de tillämpar eller som de har genomfört. Av artikeln följer vidare att informationen till tjänsteleverantörerna ska göras allmänt tillgänglig på en enda nationell webbplats på det eller de mest relevanta språken, enligt vad medlemsstaten har fastställt. Det är Arbetsmiljöverket som enligt utstationeringslagen utövar tillsyn över att bestämmelserna om anmälningsskyldighet följs. Därutöver ska Arbetsmiljöverket i egenskap av förbindelse- kontor enligt utstationeringslagen informera om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en utstationering i Sverige. Utredningen anser därför att de beskrivna uppgifterna i artikel 9.5 avseende information till tjänsteleverantörerna bör riktas till Arbetsmiljöverket.

Det Arbetsmiljöverket har att göra för att uppfylla direktivets krav är, enligt utredningens uppfattning, att tillhandahålla information om anmälningsskyldigheten och för vad som kan hända om man inte följer de regler som gäller. Utredningen bedömer därför att den information som Arbetsmiljöverket har att lämna ska avse inne- hållet i 10–20 §§ utstationeringslagen. Informationen ska också göras allmänt tillgänglig på en enda nationell webbplats. Utredningen anser också att det bör ankomma på Arbetsmiljöverket att avgöra på vilket eller vilka språk som informationen ska framgå.

Arbetsmiljöverket har anfört att myndigheten i dag uppfyller kravet på information via en enda webbplats, men det som saknas är information om att man kan drabbas av en sanktionsavgift om man inte anmäler utstationering. Någon författningsreglering som motsvarar bestämmelserna i artikel 9.5 finns dock inte. Av samma skäl som anförts i kapitel 6 om förbättrad tillgång till information anser utredningen att det behövs en författningsreglering för att anse tillämpningsdirektivet som genomfört i den här delen. Eftersom det enligt utredningens uppfattning rör sig om admini- strativa föreskrifter till en myndighet anser utredningen att bestämmelserna kan införas på förordningsnivå med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Bestämmelser av denna innebörd i artikel 9.5 skulle kunna införas i Arbetsmiljöverkets instruktion. Utredningen förordar att den nya bestämmelsen införs i förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare. Då skulle de bestämmelser som rör anmälningsskyldigheten vara samlade i en förordning.

170

SOU 2015:13

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

Utredningen föreslår därför att det i förordningen om anmäl- ningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare införs en bestäm- melse med följande innebörd. Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla information om bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 10– 20 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Av bestämmelsen ska det också framgå att informationen ska göras allmänt tillgänglig på en enda nationell webbplats på de språk som Arbetsmiljöverket beslutar utifrån vad som är mest relevant. Den bedömningen bör göras utifrån vilka språk som är av störst betyd- else för att informationen ska nå fram. Denna bestämmelse skulle också kunna införas genom en hänvisning till artikel 9.5.

Utstationeringslagen gäller även för arbetsgivare från andra länder med hemvist utanför EES och Schweiz. Utredningen ser inte någon anledning att beträffande de föreslagna bestämmelserna göra någon annan bedömning än den som gjordes vid införandet av utstationeringslagen när man tog ställning i denna fråga.15 Det föreslås därmed att de föreslagna bestämmelserna ska gälla även i förhållande till arbetsgivare i länder med hemvist utanför EES och Schweiz.

I artikel 9.5 anges därutöver att medlemsstaterna ska lämna viss information till kommissionen. I den delen anser utredningen inte att det krävs någon författningsreglering utan det rör sig i stället om åtgärder av engångskaraktär som får vidtas i samband med rapporteringen av hur tillämpningsdirektivet har genomförts.

8.5Konsekvenser

Förslaget innebär att regler införs i förordningen om anmälnings- skyldighet vid utstationering av arbetstagare om att Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla information om de åtgärder som avses i 10–20 §§ utstationeringslagen. Av den föreslagna bestämmelsen ska det också framgå att informationen ska göras allmänt tillgänglig på en enda nationell webbplats på de mest relevanta språken som Arbets- miljöverket har fastställt. Förslaget bedöms som nödvändigt för att genomföra direktivets bestämmelser i denna del. Om förslaget inte genomförs finns risk för att Sverige inte anses uppfylla direktivets

15 Prop. 1998/99:90 s. 15.

171

Administrativa krav och kontrollåtgärder – artikel 9

SOU 2015:13

krav. Om Sverige inte bedöms ha genomfört direktivet kan Sverige få vidkännas ekonomiska sanktioner. Förslaget går utöver skyldig- heterna enligt EU-rätten då bestämmelserna föreslås gälla även för arbetsgivare utanför EES och Schweiz. Arbetsmiljöverket har redan idag ett uppdrag enligt lag att tillhandahålla information om utstationering. Förslaget i denna del förväntas kunna hanteras inom ramen för myndighetens nuvarande anslag.

Förslaget medför inte några krav eller förväntningar på kommuner eller landsting och förväntas inte leda till några konsekvenser för kommuner eller landsting.

Förslaget förväntas leda till förbättrade möjligheter för utländska företag och arbetstagare att få vetskap om vilka svenska bestäm- melser som gäller vid utstationering i Sverige. Detta kan i sin tur leda till förändrade konkurrensförhållanden på den svenska mark- naden. Eftersom förslaget förväntas öka kunskapsnivån hos utländska företag i fråga om gällande svenska regler, bedömer utredningen att effekten är positiv och konkurrensfrämjande. För små utländska företag bör förslaget kunna ha än större positiv effekt, då det får antas att dessa i allmänhet har mindre resurser att lägga på att söka efter information om gällande svenska regler än större företag. I övrigt bör små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags i vart fall inte påverkas negativt av förslaget.

Förslaget förväntas inte leda till några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning i olika delar av landet, offentlig service i olika delar av landet, jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen.

172

9 Inspektioner – artikel 10

9.1Uppdraget

Av artikel 10 i tillämpningsdirektivet följer att medlemsstaterna ska se till att det införs lämpliga och effektiva kontrollsystem samt att det genomförs effektiva och lämpliga inspektioner. I de medlems- stater där arbetsmarknadens parter fastställer arbets- och anställ- ningsvillkor för utstationerade arbetstagare får de enligt artikel 10.4 i tillämpningsdirektivet också övervaka tillämpningen av dessa vill- kor, under förutsättning att en lämplig skyddsnivå garanteras.

Utredningen har fått i uppdrag att bedöma om det svenska kontrollsystemet stämmer överens med tillämpningsdirektivets be- stämmelser om inspektioner och annan bevakning och vid behov utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Utgångspunkten vid genomförandet ska vara att den svenska arbetsmarknadsmodellen i så hög utsträckning som möjligt ska kunna tillämpas även i utstationeringssituationer samtidigt som EU-rätten respekteras fullt ut.

Som utredningen ser det är bestämmelserna om inspektioner i artikel 10 nära kopplade till frågan om det svenska genomförandet av utstationeringsdirektivet 96/71/EG och de ändringar i lagen (1999:678) om utstationering (utstationeringslagen) som gjordes till följd av Lavaldomen, se avsnitt 3.7. Regeringen har gett en parlamentarisk kommitté, Utstationeringskommittén1, i uppdrag att se över lex Laval så att skyddet för utstationerade arbetstagares grundläggande arbets- och anställningsvillkor kan säkerställas.2 Dessutom har kommittén i tilläggsdirektiv fått i uppdrag att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer, exempelvis

1A 2012:03.

2Dir. 2012:92.

173

Inspektioner – artikel 10

SOU 2015:13

genom införande av s.k. bekräftelseavtal. Bekräftelseavtal skulle kunna ge en möjlighet för arbetstagarorganisationer att agera när utstationerande företag påstår sig tillämpa lika bra eller bättre villkor än de som organisationen kräver med stöd av ett svensk nationellt kollektivavtal för den aktuella branschen. Organisationen skulle då ytterst genom stridsåtgärder kunna förmå företaget att genom ett avtal med organisationen bekräfta att dessa villkor ska tillämpas. Utstationeringskommitténs uppdrag ska redovisas senast den 31 maj 2015.3 Utredningen tolkar uppdraget som att utredningen endast ska bedöma om det svenska kontrollsystemet är förenligt med bestämmelserna i artikel 10, och inte överväga några grundläggande förändringar i det svenska genomförandet av utstationerings- direktivet. Sådana principiella frågor omfattas av Utstationerings- kommitténs uppdrag.

Utredningen redogör i det följande först för bestämmelserna i artikel 10 i tillämpningsdirektivet. Därefter redogörs för det svenska kontrollsystemet och gällande svenska bestämmelser som reglerar inspektioner och övervakning av arbets- och anställningsvillkor inom den hårda kärnan i artikel 3 i utstationeringsdirektivet. Slut- ligen följer en redovisning av utredningens överväganden i fråga om artikel 10 i tillämpningsdirektivet och dess genomförande.

9.2Direktivets bestämmelser

Enligt artikel 10.1 i tillämpningsdirektivet ska medlemsstaterna se till att det införs lämpliga och effektiva kontrollsystem i enlighet med nationell rätt och praxis och att de myndigheter som utsetts enligt nationell rätt genomför effektiva och lämpliga inspektioner på deras territorier, för att kontrollera och följa upp efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i utstationeringsdirektivet. Detta ska ske med beaktande av de relevanta bestämmelserna i tillämp- ningsdirektivet, för att därigenom garantera att direktiven tillämpas och efterlevs korrekt. Trots att stickprovskontroller ska vara möj- liga ska inspektionerna främst bygga på en riskbedömning som genomförs av behöriga myndigheter. Vid riskbedömningen får så- dana sektorer identifieras som har en hög andel av utstationerade

3 Dir. 2014:149.

174

SOU 2015:13

Inspektioner – artikel 10

arbetstagare som tillhandahåller tjänster. I samband med risk- bedömningen får man i synnerhet beakta genomförandet av stora infrastrukturprojekt, förekomsten av långa kedjor av underentre- prenörer, geografisk närhet, olika sektorers särskilda problem och behov, tidigare överträdelser samt utsattheten hos vissa grupper av arbetstagare.

Medlemsstaterna ska enligt artikel 10.2 i tillämpningsdirektivet säkerställa att inspektionen och kontrollen av efterlevnaden med stöd av denna artikel inte är diskriminerande eller oproportionella och därvid beakta de relevanta bestämmelserna i tillämpnings- direktivet.

Om det behövs information medan inspektionerna pågår, och mot bakgrund av artikel 4 i tillämpningsdirektivet, ska värdstaten och etableringsstaten i enlighet med artikel 10.3 agera enligt reglerna om administrativt samarbete. Framför allt ska de behöriga myndigheterna samarbeta i enlighet med reglerna och principerna i artiklarna 6 och 7 i tillämpningsdirektivet.

I de medlemsstater där det i enlighet med nationell rätt eller praxis är arbetsmarknadens parter som fastställer de arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare som avses i arti- kel 3 i utstationeringsdirektivet, särskilt minimilön, inklusive arbets- tid, får enligt artikel 10.4 i tillämpningsdirektivet arbetsmarknadens parter, på lämplig nivå och i enlighet med de villkor som fastställts av medlemsstaterna, också övervaka tillämpningen av de relevanta arbets- och anställningsvillkoren. Förutsättningen är att en lämplig skyddsnivå garanteras, motsvarande den som föreskrivs i utstatione- ringsdirektivet och tillämpningsdirektivet.

De medlemsstater där yrkesinspektionerna inte har någon be- hörighet i fråga om kontroll av arbetsförhållandena eller arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare får enligt artikel 10.5 i tillämpningsdirektivet, i enlighet med nationell rätt eller praxis, införa, ändra eller behålla bestämmelser, förfaranden och mekanismer som garanterar respekten för dessa arbets- och anställningsvillkor, förutsatt att bestämmelserna ger berörda personer samma skydd som det som följer av utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet.

Viss vägledning finns att hämta i tillämpningsdirektivets inledning. I skäl 17 anges att medlemsstaterna behöver effektiva förfaranden för att övervaka att utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet

175

Inspektioner – artikel 10

SOU 2015:13

efterlevs och därför bör sådana förfaranden införas i hela unionen. I skäl 27 anges följande. För att säkerställa en bättre och enhetligare tillämpning av utstationeringsdirektivet samt den praktiska efter- levnaden av det, och för att i mån av möjlighet minska skillnaderna vad gäller tillämpningen och efterlevnaden inom unionen, bör med- lemsstaterna se till att det genomförs effektiva och ändamålsenliga inspektioner på deras territorier och på det sättet bidra bl.a. till att bekämpa odeklarerat arbete i samband med utstationering, samt även beakta andra lagstiftningsinitiativ för att på ett bättre sätt behandla denna fråga.

Medlemsstaterna bör vidare enligt skäl 28, i förekommande fall, i enlighet med nationell rätt eller praxis tillhandahålla det inspekterade företaget ett dokument efter inspektionen eller ett kontrolldokument med all relevant information.

Enligt skäl 31 får arbetsmarknadens parter eller övriga parter eller organ i undantagsfall sköta övervakningen och tillsynen av vissa arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare, förutsatt att de kan garantera ett lika högt skydd för de berörda personerna och en icke-diskriminerande och objektiv tillsyn.

Slutligen kan i sammanhanget nämnas att det i skäl 14 framhålls att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) tyd- ligt anger att skillnaderna i de nationella arbetsmarknadsmodellerna samt arbetsmarknadens parters självständighet ska respekteras.

9.3Gällande rätt

Enligt artikel 3 i utstationeringsdirektivet ska medlemsstaterna, oavsett vilket annat lands lag som gäller för anställningsförhåll- andet, se till att utstationerande företag garanterar de arbetstagare som är utstationerade inom deras territorium vissa arbets- och anställningsvillkor enligt deras nationella rätt – den hårda kärnan.

En redogörelse av hur Sverige har genomfört utstationerings- direktivet finns i avsnitt 4.4 och 10.2.7.

Vid utstationering gäller precis som enligt den svenska arbets- marknadsmodellen i övrigt att lagstiftning verkar tillsammans med kollektivavtal. Lagstiftningen lägger huvudsakligen fast ramarna men i vissa delar kan arbetsmarknadens parter träffa kollektivavtal med ett annat innehåll. Detta medför också att ansvaret för över-

176

SOU 2015:13

Inspektioner – artikel 10

vakning och kontroll av utstationerade arbetstagares arbets- och anställningsvillkor delas mellan statliga myndigheter och arbets- marknadens parter.

I 5 § utstationeringslagen räknas de svenska lagbestämmelser som utgör den hårda kärnan enligt artikel 3 i utstationeringsdirektivet upp, förutom vad gäller minimilön. Till hårda kärnan hör bestäm- melser i semesterlagen (1977:480), föräldraledighetslagen (1995:584), diskrimineringslagstiftning, arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbets- tidslagstiftning.

Arbetsmiljöverket utövar tillsynen över arbetsmiljö- och arbets- tidslagstiftningen samt över bestämmelserna om anmälningsskyldig- het och anmälan av kontaktperson vid utstationering.4 För tillsynen av tillämpliga bestämmelser om arbetstid vid visst vägtransportarbete, för flygpersonal inom civilflyget och av kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik ansvarar Transportstyrelsen.5 Diskrimineringsombuds- mannen övervakar att diskrimineringslagen och föräldraledighets- lagen följs.6

Bestämmelser om minimilön, i den mån sådana finns, återfinns uteslutande i kollektivavtal. Genom kollektivavtal kan det också göras avvikelser från lagreglerna om semestertid och arbetstid. Det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för fastställandet, över- vakningen och efterlevnaden av bestämmelser för utstationerade arbetstagare, i den mån bestämmelserna finns i kollektivavtal och uppfyller kriterierna i 5 a § utstationeringslagen, respektive 5 b § vad gäller uthyrda utstationerade arbetstagare.

Enligt 5 a § får en stridsåtgärd vidtas mot en arbetsgivare i syfte att få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade arbets- tagare om de villkor som krävs (1) motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbets- tagare i den aktuella branschen, (2) bara avser minimilön eller andra minimivillkor på de områden som avses i 5 §, och (3) är förmån- ligare för arbetstagarna än vad som följer av lag. Enligt 5 b § gäller ett förstärkt skydd för uthyrda utstationerade arbetstagare. För

42 § förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket samt 13 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

522 § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, 6 § lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget samt 21 § lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik och 1 § förordningen (2008:770) om tillsynsmyndig- het för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik.

64 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567).

177

Inspektioner – artikel 10

SOU 2015:13

dessa gäller likabehandling avseende villkoren inom hårda kärnan.7 Med andra ord kan stridsåtgärder användas för att ställa krav på villkor som är högre än minimivillkor för uthyrda utstationerade arbetstagare.

Sammanfattningsvis gäller de minimivillkor som följer av lag, förutom vad gäller lön, generellt för utstationerade arbetstagare. För uthyrda utstationerade arbetstagare gäller enligt vad som angetts ovan en högre nivå på villkoren. I den mån det finns minimivillkor i kollektivavtal som uppfyller kriterierna i 5 a § kan en arbetstagar- organisation, ytterst med stöd av stridsåtgärder, kräva att dessa villkor ska gälla. Stridsåtgärder får emellertid enligt den s.k. bevis- regeln i 5 a § andra stycket inte användas mot en utstationerande arbetsgivare som redan tillämpar i allt väsentligt minst lika förmånliga villkor som minimivillkoren i ett sådant centralt kollektivavtal som avses i bestämmelsen.

Om det finns minimivillkor (eller villkor, när det gäller uthyrda utstationerade arbetstagare) i sådana kollektivavtal som avses ovan, och dessa är förmånligare för utstationerade arbetstagare än vad som följer av utstationeringslagen, är det de svenska arbets- tagarorganisationerna som ytterst med stöd av stridsåtgärder sköter övervakningen och tillsynen över att dessa tillämpas och efterlevs. Bestämmelserna ifråga utgör en del av de ändringar som gjordes i utstationeringslagen till följd av Lavaldomen. Begränsningarna som infördes beträffande arbetstagarorganisationernas möjlighet att vidta stridsåtgärder motiverades med att det inte ansågs vara EU- rättsligt tillåtet att vidta stridsåtgärder för att driva igenom kollek- tivavtalsvillkor som en utstationerad arbetstagare redan är tillför- säkrad på annat sätt. Kollektivavtalets villkor måste således inne- bära en förbättring för arbetstagaren för att en stridsåtgärd ska vara försvarbar med hänsyn till det hinder för den fria rörligheten som åtgärden medför.8

Bestämmelserna i 5 a och 5 b §§ utstationeringslagen hindrar inte att en utstationerande arbetsgivare frivilligt ansluter sig till kollektiv- avtal med andra villkor än sådana som kan påtvingas med strids- åtgärder.

7Prop. 2011/12:178 s. 78.

8Prop. 2009/10:48 s. 33.

178

SOU 2015:13

Inspektioner – artikel 10

Från arbetstagarsidan framfördes att kollektivavtalet utgör en förutsättning för att det ska kunna kontrolleras att arbetsgivaren verkligen tillämpar vissa villkor. Därmed borde det vara EU-rätts- ligt tillåtet att kräva att en arbetsgivare som påstår sig tillämpa lika bra eller bättre villkor än de som arbetstagarorganisationen kräver bekräftar dessa villkor genom att teckna ett svenskt kollektivavtal.9

Enligt regeringen kunde intresset för kontroll och övervakning inte i sig alltid motivera att ett kollektivavtal drivs igenom med stridsåtgärder. Detta ansågs inte minst gälla mot bakgrund av att det enligt svensk rätt inte finns några egentliga begränsningar i fråga om hur långtgående en stridsåtgärd kan vara. Samtidigt ansågs det viktigt att systemet innefattar en möjlighet till övervakning och kontroll av att arbetsgivaren verkligen tillämpar sådana villkor som får krävas enligt utstationeringsdirektivet. Med bevisregeln i 5 a § utstationeringslagen avsåg regeringen att åstadkomma ett system där arbetstagarorganisationerna gavs möjlighet till övervakning och kontroll som liknar den som följer av ett kollektivavtalsförhållande, samtidigt som EU-rättsliga regler respekteras.10 Bevisregeln är en av de bestämmelser i utstationeringslagen som nu ses över av Utstatione- ringskommittén.11

I detta sammanhang bör bestämmelserna om anmälnings- skyldighet och kontaktperson enligt 10 och 11 §§ utstationerings- lagen nämnas. Bestämmelserna tillkom i syfte att säkerställa att reglerna i utstationeringslagen ska fungera i praktiken och för att Sverige ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt utstationerings- direktivet, se avsnitt 8.3.1. De har bedömts vara nödvändiga för att arbetstagarorganisationer och myndigheter ska få kännedom om att en utländsk arbetsgivare utstationerar arbetstagare i Sverige. Arbets- tagarna och myndigheterna måste även ha en reell möjlighet att kunna kontakta utstationerande arbetsgivare.12

9Prop. 2009/10:48 s. 35.

10Prop. 2009/10:48 s. 35 ff.

11Dir. 2012:92.

12Prop. 2012/13:71 s. 28.

179

Inspektioner – artikel 10

SOU 2015:13

9.3.1Arbetsmiljöverkets tillsyn

Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs.13 Tillsynen riktas främst mot de verk- samheter där riskerna för ohälsa och olycksfall är störst.14

Tillsyn genom inspektioner står för närmare tre fjärdedelar av myndighetens verksamhet.15 Under år 2013 gjordes 31 500 besök på arbetsplatser, varav 19 000 inspektioner.16

Inspektionsverksamheten består av två delar – dels egeninitierade eller planerade insatser, dels obligatorisk händelsestyrd tillsyn. Den egeninitierade tillsynen kan antingen genomföras i nationellt sam- ordnade projekt eller i regionala respektive lokala projekt. Obliga- torisk tillsyn innefattar framför allt skyddsombudsstopp, skydds- ombuds anmälan och allvarliga olyckor och tillbud. Även andra till- synsaktiviteter förekommer.17

Arbetsmiljöverket har som riktmärke att lägga minst 40 procent av den totala inspektionstiden på nationella projekt.18 Vilka natio- nella projekt som ska genomföras och vilka arbetsplatser som där- vid ska inspekteras m.m. utgår från en analys och från priori- teringar och urval i flera steg. Det är mot bakgrund av den egna årliga omvärldsanalysen och generaldirektörens prioriteringar som beslut fattas om kommande års nationella projekt. Slutligt urval av vilka arbetsställen som ska inspekteras görs av den enskilda inspek- tören i samråd med närmaste chef. Urvalet är bland annat baserat på ett tillsynsindex, som är Arbetsmiljöverkets statistiska profi- leringsverktyg. Det är en ranking av hur angeläget det är att besöka de olika arbetsställena, bland annat baserat på arbetsställets storlek, hur många olyckor som tidigare har rapporterats, antalet sjukskriv- ningar, hur drabbat branschen är av arbetsskador m.m.

Enligt Arbetsmiljöverkets interna styrdokument ska en inspektion avslutas med att inspektören bl.a. lämnar en sammanfattande muntlig bedömning samt information till den som inspekteras om resultatet av inspektionen. Inspektören ska också bestämma om inspektionen med anledning av synliggjorda risker eller brister ska följas av ett

132 § 1 förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket.

14Arbetsmiljöverkets interna styrdokument 13/2014, Inspektion – rutiner, s. 9.

15Statskontorets rapport myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket, 2014:21, s. 7.

16Prop. 2014/15:1, Utgiftsområde 14, s. 67.

17Statskontorets rapport 2014:21, s. 54.

18Statskontorets rapport 2014:21, s. 54.

180

SOU 2015:13

Inspektioner – artikel 10

inspektionsprotokoll, ett inspektionsmeddelande eller en under- rättelse om ett föreläggande eller ett förbud. Den som inspekteras ska också informeras av inspektören om vad dokumenten ovan innebär och om ärendets eventuella fortsatta handläggning.19

9.3.2Transportstyrelsens tillsyn

Av Transportstyrelsens årsredovisning för år 2013 framgår att myndighetens tillsyn ska utövas där de största riskerna finns och där myndigheten åstadkommer störst effekt.20 Varje år genomförs mellan 10 000 och 15 000 tillsynsaktiviteter.21

9.3.3Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn över att diskrimi- neringslagen (2008:567) följs. I första hand ska Diskriminerings- ombudsmannen försöka få dem som omfattas av lagen att frivilligt följa den.22

Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta tillvara sina rättigheter.23 Vidare tar ombudsmannen emot anmälningar om de förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimi- neringslagen. Dessutom tas anmälningar emot från föräldralediga som anser att de har blivit sämre behandlade i samband med sin föräldraledighet.24

Diskrimineringsombudsmannen kan föra talan för en enskild i domstol.25 Organiserade arbetstagare företräds dock i första hand av sin arbetstagarorganisation.26

19Arbetsmiljöverkets Interna styrdokument 13/2014, s. 26 ff.

20Transportstyrelsens årsredovisning 2013, Dnr TSG 2014-192, s. 26.

21Broschyr ”Det här är Transportstyrelsen”, s. 10.

224 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567).

232 § lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen.

24http://www.do.se/sv/Om-DO/Vad-DO-gor/

256 kap. 2 § första stycket diskrimineringslagen (2008:567).

266 kap. 2 § tredje stycket diskrimineringslagen (2008:567).

181

Inspektioner – artikel 10

SOU 2015:13

9.3.4Arbetstagarorganisationernas arbete

Det saknas uppgifter om antalet kontroller av utstationerade arbets- tagares villkor som svenska arbetstagarorganisationer har genom- fört. I en LO-rapport om utstationering från år 2013 redogörs för de svårigheter och problem som är kopplade till arbetstagarorga- nisationernas bevakning av utstationerande företag och utstatione- rade arbetstagares villkor.27

Sedan konflikten mellan Svenska Byggnadarbetareförbundet och det lettiska företaget Laval un Partneri år 2004, som ledde till Lavaldomen, har det inte förekommit några stridsåtgärder direkt riktade mot utländska företag i Sverige.28

Den ovan nämnda LO-rapporten pekar på att det är svårt att övervaka att de utstationerade arbetstagarna verkligen får de villkor som har avtalats, även då kollektivavtal har tecknats. Det hänger ihop med att det ofta saknas facklig representation på arbetsplatsen. De utstationerade arbetstagarna, som i vissa fall endast är i Sverige under en begränsad tid, väljer ofta att inte ansluta sig till en svensk arbetstagarorganisation och göra sina rättigheter enligt kollektiv- avtal gällande. Faktorer som inverkar är även språksvårigheter och en rädsla hos arbetstagarna att bli av med jobbet.29

Även Arbetsmiljöverket har, i en rapport från 2012, redogjort för vad de anser utgör hot mot den svenska arbetsmarknads- modellen .30 Myndigheten har också pekat på luckor i systemet vad gäller bl.a. ansvaret för övervakning och tillsyn av utländska arbets- tagare.

9.3.5Den svenska arbetsmarknadsmodellens förhållande till EU-rätten

Den svenska kollektivavtalsmodellen medför ingen skyldighet för arbetstagarorganisationer att agera gentemot utstationerande arbets- givare. Frågan om systemet innebär ett tillräckligt skydd för

27Gäst i verkligheten – om utstationerad arbetskraft i praktiken, C-M Jonsson och G Larsson, Landsorganisationen i Sverige, 2013, s. 5, 18 f.

28Se bl.a. Gäst i verkligheten, s. 20 och Medlingsinstitutets årsrapport, Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2013, s 225 f.

29Gäst i verkligheten, s. 24.

30Rapport 2012:5, Förstudie om det fortsatta arbetet med utländska företag och arbets- tagare.

182

SOU 2015:13

Inspektioner – artikel 10

utstationerade arbetstagare aktualiserades bl.a. efter Lavaldomen. Regeringen konstaterade därvid att den svenska modellen i princip får anses vara förenlig med EU-rätten och innebära ett tillräckligt skydd för de utstationerade arbetstagarna.31

9.3.6Utstationeringskommitténs uppdrag

Utstationeringskommittén har som tidigare nämnts i uppdrag att utvärdera de ändringar som gjordes i utstationeringslagen till följd av Lavaldomen; lex Laval. Med utgångspunkt i en kartläggning av utstationeringssituationen i Sverige ska kommittén utvärdera om tillämpningen av lex Laval fungerar så att skyddet för utstationerade arbetstagares grundläggande arbets- och anställningsvillkor kan säker- ställas, samt överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv. 32

Enligt tilläggsdirektiv ska kommittén även överväga vilka lag- ändringar och andra eventuella åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer. I uppdraget anges bekräftelseavtal som exempel på hur regelverket skulle kunna förstärkas. Bekräftelseavtal skulle kunna ge en möjlighet för arbets- tagarorganisationer att agera när utstationerande företag påstår sig tillämpa lika bra eller bättre villkor än de som organisationen kräver med stöd av ett svenskt nationellt kollektivavtal för den aktuella branschen. Organisationen skulle då ytterst genom stridsåtgärder kunna förmå företaget att genom ett avtal med organisationen bekräfta att dessa villkor ska tillämpas.33

Kommittén ska redovisa uppdraget i sin helhet senast den 31 maj 2015.

31Prop. 2009/10:48 s. 28.

32Dir. 2012:92.

33Dir. 2014:149.

183

Inspektioner – artikel 10

SOU 2015:13

9.4Överväganden och förslag

9.4.1Bestämmelserna om inspektioner föranleder inga åtgärder

Bedömning: Några författningsändringar eller andra åtgärder är inte nödvändiga med anledning av tillämpningsdirektivets bestäm- melser om inspektioner.

Skälen för utredningens bedömning

Utredningen anser att svensk gällande rätt uppfyller tillämpnings- direktivets krav i artikel 10 på kontrollsystem och inspektioner. De svenska myndigheter som har tillsynsansvar över lagreglerade villkor inom den hårda kärnan är Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen. Utredningen bedömer att Arbets- miljöverket är den myndighet vars tillsyn främst berörs av de aktuella bestämmelserna i artikel 10. Denna bedömning gör utred- ningen huvudsakligen mot bakgrund av att arbetsmiljölagstiftningen är tvingande och i sin helhet gällande i utstationeringssituationer. Den tillämpliga arbetstidslagstiftningen, som Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen ansvarar för tillsynen över, går det huvudsak- ligen att göra avvikelser från i kollektivavtal. Om så sker ansvarar inte längre myndigheterna, utan de avtalsslutande arbetstagarorga- nisationerna, för tillsynen.

Tillämpningsdirektivet kräver att inspektionerna främst ska bygga på riskbedömningar. Här gör utredningen följande bedömning. Både Arbetsmiljöverket och Transportstyreslen gör riskbedöm- ningar som bland annat läggs till grund för deras tillsynsinsatser. Utredningen anser att dessa riskbedömningar, mot bakgrund av den beskrivning av riskbedömningarna som har gjorts i avsnitten 9.3.1 och 9.3.2, stämmer överens med kraven i artikel 10. Diskriminerings- ombudsmannens tillsyn är något annorlunda uppbyggd utifrån den roll som ombudsmannauppdraget innebär. Uppdraget är enligt min mening väl anpassat och lämpligt utifrån den gällande diskrimi- neringslagstiftningen. Sammantaget anser jag därför att direktivets krav i denna del är uppfyllt.

184

SOU 2015:13

Inspektioner – artikel 10

I tillämpningsdirektivet anges att de relevanta bestämmelserna i direktivet ska beaktas i inspektions- och kontrollhänseende. Bestäm- melserna om fastställande av att en faktisk utstationering föreligger och förhindrande av att reglerna missbrukas eller kringgås i artikel 4, samt om administrativt samarbete mellan myndigheter i artiklarna 6 och 7, har också lyfts fram. Av dessa bestämmelser följer dels att ett antal faktorer ska beaktas för att ta reda på om utstationering verkligen föreligger i ett visst fall, dels att ansvaret för att kontrollera och övervaka att reglerna följs åvilar såväl etable- ringsstatens som värdstatens myndigheter.

Utredningen bedömer att dessa bestämmelser framför allt kom- mer att vara relevanta för Arbetsmiljöverkets del. Tillsynsinsatser ska kunna efterfrågas av en utländsk myndighet inom ramen för det administrativa samarbetet enligt artiklarna 6 och 7 i tillämpnings- direktivet, inom vilket Arbetsmiljöverket föreslås vara behörig myn- dighet, se avsnitt 7.4.3. Arbetsmiljöverket kan få en fråga från en utländsk myndighet om det i ett visst fall föreligger utstationering. Myndigheten bör i en sådan situation undersöka om det föreligger en faktiskt utstationering med hänsyn till de omständigheter som anges i artikel 4. Till de vägledande omständigheterna som anges i artikel 4 hör faktorer som rör både arbetsgivarens verksamhet i etableringsstaten och arbetstagarens situation, se kapitel 5.

I detta sammanhang vill utredningen betona regeringens möj- ligheter när det gäller att bestämmelserna om utstationering ska få önskat genomslag i praktiken. Detta gäller i allra högsta grad bestämmelserna om inspektioner. Arbetsmiljöverkets huvudsakliga verksamhet är arbetsmiljö- och arbetstidsrelaterade frågor. För att ge tillsynsuppdraget som är kopplat till utstationering tyngd och för- ankring i verksamheten bör regeringen överväga att i regleringsbrev eller på annat lämpligt sätt förstärka eller följa upp Arbetsmiljöverkets utökade uppdrag.

Utredningen övergår nu till vad som gäller när arbetsmark- nadens parter ansvarar för övervakning av anställnings- och arbets- villkor i kollektivavtal. Tillämpningsdirektivet kräver att de utstatione- rade arbetstagarna i dessa fall ska garanteras en lämplig skyddsnivå.

Frågan om huruvida den svenska modellen, där starka arbets- marknadsparter huvudsakligen ansvarar för övervakningen av arbets- tagares arbets- och anställningsvillkor, garanterar utstationerade arbetstagare en lämplig skyddsnivå diskuterades vid genomförandet av

185

Inspektioner – artikel 10

SOU 2015:13

ändringarna i utstationeringslagen till följd av Lavaldomen. Det konstaterades då att det måste vara möjligt att i grunden behålla ett system som innebär att arbetstagarorganisationerna ansvarar för att upprätthålla en svensk standard på lönen. Enligt regeringens mening saknades det skäl att betvivla organisationernas starka intresse av att på eget initiativ agera gentemot utländska arbetsgivare i det syftet. Sammanfattningsvis fick den svenska modellen mot den bakgrunden anses vara i princip förenlig med EU-rätten och inne- bära ett tillräckligt skydd för de utstationerade arbetstagarna.34

I tillämpningsdirektivets inledning, skäl 14, erinras om att det i FEUF tydligt anges att skillnaderna i de nationella arbetsmark- nadsmodellerna samt arbetsmarknadens parters självständighet ska erkännas. Vidare anges i artikel 1.2 i tillämpningsdirektivet att direktivet inte på något sätt ska påverka de grundläggande rättig- heter som erkänns i medlemsstaterna och på unionsnivå, inklusive rätten att strejka eller att vidta annan åtgärd som omfattas av arbets- marknadsmodellen i medlemsstaterna, i enlighet med nationell rätt och praxis. Det påverkar inte heller rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal samt att vidta kollektiva åtgärder i enlig- het med nationell rätt och praxis. I artikel 4.3 i FEUF, som tillkom år 2009 genom Lissabonfördraget, anges att medlemsstaternas nationella identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, ska respekteras.

Utredningen delar den bedömning som gjordes i Lavalutredningen vad gäller den svenska modellens förenlighet med EU-rätten och anser att den har stöd av de bestämmelser som redogjorts för ovan. I detta sammanhang kan också konstateras att enligt det uppdrag som utredningen fått, ska utredningen ha den svenska arbetsmarknads- modellen som utgångspunkt för överväganden och förslag. Utred- ningen uppfattar detta som att utredningen inte ska föreslå några förändringar i det sätt på vilket Sverige har genomfört utstatione- ringsdirektivet i svensk rätt, utan tvärtom utarbeta förslagen just mot bakgrund därav.

Dessutom är, som inledningsvis angetts i detta avsnitt, bestäm- melserna om inspektioner i tillämpningsdirektivet nära kopplade till det uppdrag som regeringen har gett den parlamentariska utstationeringskommittén; att se över ändringarna som gjordes i

34 Prop. 2009/10:48 s. 28.

186

SOU 2015:13

Inspektioner – artikel 10

utstationeringslagen till följd av Lavaldomen så att skyddet för utstationerade arbetstagares villkor kan säkerställas samt stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer. De prin- cipiella frågorna som rör den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess funktion hör till Utstationeringskommitténs uppdrag.

Utredningen övergår nu till direktivets krav på att medlems- staterna ska säkerställa att inspektionerna och kontrollen enligt artikel 10 inte är diskriminerande eller oproportionerliga. Som framgår av beskrivningen ovan är den tillsyn som Arbetsmiljöverket, Trans- portstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen gör i enlighet med och förenlig med tillämpningsdirektivet. Utredningen bedömer att Sverige redan i dag uppfyller kraven om icke diskriminerande och proportionerliga inspektioner och kontroller mot i princip samma bakgrund som har angetts ovan. De skillnader som finns i det svenska kontrollsystemet avseende utstationerande företag, och som infördes i utstationeringslagen till följd av Lavaldomen, har ut- förligt motiverats just utifrån de krav som EU-rätten ställer.

Sammanfattningsvis anser utredningen att svensk rätt uppfyller de krav på kontrollsystem samt inspektioner och annan övervakning av utstationerade arbetstagares villkor som tillämpningsdirektivet ställer. Några åtgärder är därför inte påkallade i denna del.

9.4.2Konsekvenser

Utredningens bedömning innebär att tillämpningsdirektivets bestäm- melser om inspektioner redan får anses uppfyllda enligt gällande rätt. Utredningen bedömer därför att det inte behövs några åtgärder på detta område. Ställningstagandet innebär att det system vi har i dag är förenligt med de krav som tillämpningsdirektivet ställer. Eftersom bedömningen inte resulterar i något förslag uppstår det inga sär- skilda konsekvenser.

187

10Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar

– artikel 11

10.1Inledning

Tillämpningsdirektivet innehåller i artikel 11 bestämmelser om för- svar av de utstationerade arbetstagarnas rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar. I detta kapitel redovisas utredningens överväganden och förslag för genomförandet av artikeln. De områden och frågor som utredningen har identifierat är följande. Frågor om utstationerade arbetstagares möjligheter att hävda rätt enligt kollektivavtal, frågor om behörighet för svensk domstol att lösa tvister vid utstationering, frågor om preskription, frågor om förbud mot ogynnsam behandling av utstationerade arbetstagare, frågor om stöd vid rättsliga och administrativa för- faranden samt frågor om efterhandsutbetalningar till utstationerade arbetstagare. Därutöver har fråga uppkommit om hur bestämmel- serna om svensk domstols behörighet i lagen (1999:678) om ut- stationering av arbetstagare (utstationeringslagen) förhåller sig till andra EU-rättsakter. Frågorna berörs i nu nämnd ordning.

189

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

10.2Utstationerade arbetstagares möjligheter att hävda rätt enligt kollektivavtal och behörighet för svensk domstol

10.2.1Uppdraget och direktivets bestämmelser

För att se till att skyldigheterna enligt utstationeringsdirekti- vet 96/71/EG fullgörs ska medlemsstaterna säkerställa att det finns effektiva sätt för utstationerade arbetstagare att lämna in klagomål mot arbetsgivaren direkt. Arbetstagarna ska också kunna inleda rättsliga och administrativa förfaranden mot arbetsgivaren i de fall då de anser att de drabbats av förlust eller skada på grund av att tillämpliga bestämmelser inte har följts. Detta ska kunna ske även i den medlemsstat där arbetstagarna är eller har varit utstationerade, och efter det att det anställningsförhållande under vilket den på- stådda underlåtelsen inträffade har avslutats. Dessa bestämmelser framgår av artikel 11.1 i tillämpningsdirektivet. Enligt artikel 11.2 ska bestämmelserna i artikel 11.1 gälla utan att de påverkar behörig- heten för domstolarna i medlemsstaterna enligt vad som föreskrivs särskilt i relevanta unionsakter eller internationella konventioner.

Utredningen har mot denna bakgrund fått i uppdrag att bedöma om bestämmelserna om att väcka talan om obetalda lönefordringar i utstationeringslagen uppfyller tillämpningsdirektivets krav när det gäller underlättande av klagomål eller om det behövs författnings- ändringar. I uppdraget ingår också att utarbeta nödvändiga författ- ningsförslag.

10.2.2Bakgrund

Medlemsstaterna ska enligt utstationeringsdirektivet se till att de utstationerade arbetstagarna garanteras de arbets- och anställnings- villkor i arbetslandet som anges i artikel 3.1 i direktivet och som är fastställda i lag eller i allmängiltigförklarade kollektivavtal. De i direktivet uppräknade villkoren utgör den hårda kärnan av villkor. Villkor om minimilön ingår i den hårda kärnan. Artikel 3.1 i ut- stationeringsdirektivet har genomförts genom 5 § utstationerings- lagen, med undantag för frågan om minimilön.

I artikel 6 i utstationeringsdirektivet anges att för att göra gällan- de de arbets- och anställningsvillkor som garanteras enligt direktivet,

190

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

ska talan kunna väckas i den medlemsstat inom vars territorium arbetstagaren är eller har varit utstationerad, utan att detta i före- kommande fall ska påverka möjligheten att i enlighet med inter- nationella konventioner om rättslig behörighet väcka talan i en annan stat.

Mot bakgrund av artikel 6 i utstationeringsdirektivet har det införts bestämmelser i 21 § utstationeringslagen om behörighet för svensk domstol i vissa utstationeringssituationer. I paragrafen anges att mål om tillämpningen av 5 § första stycket eller tredje stycket samt 7 § handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Det anges vidare att talan får föras vid tingsrätten i den ort där arbets- tagaren är eller har varit utstationerad.

I 5 § utstationeringslagen har, som nämnts i det föregående, inte angetts några skyldigheter vad gäller minimilön. I 7 § utstationerings- lagen finns bestämmelser om vad som gäller i fråga om föreningsrätt och förhandlingsrätt vid utstationering.

Någon rätt att föra talan i Sverige för obetalda lönefordringar enligt utstationeringslagen kan därmed inte utläsas av 21 § ut- stationeringslagen.

Frågan är då vad som är gäller i Sverige beträffande minimilön vid utstationering. För att beskriva detta redogörs i det följande för det svenska genomförandet av utstationeringsdirektivets regler i fråga om minimilön och hur utredningen mot den bakgrunden uppfattat rättsläget avseende lagval och domsrätt vid sådana lönetvister. För att underlätta förståelsen för utredningens resonemang beskrivs in- ledningsvis översiktligt den svenska arbetsmarknadsmodellen, hur tvister om lön i allmänhet hanteras enligt svensk rätt och vissa frågor som generellt rör arbetstvister med internationell anknytning. Ut- redningen utgår i denna beskrivning från vad som gäller beträffande minimilön eftersom det enligt utredningens uppdrag uttryckligen har efterfrågats en bedömning inom det området. Frågorna aktuali- seras dock också beträffande andra villkor i den hårda kärnan om dessa regleras i kollektivavtal. Utredningen berör den frågan avslut- ningsvis i detta avsnitt.

191

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

10.2.3Den svenska arbetsmarknadsmodellen

Lönebildningen i Sverige sker utan statlig inblandning. Lönerna be- stäms i regel efter förhandlingar mellan förbund på arbetstagar- respektive arbetsgivarsidan i kollektivavtal. Parter i ett kollektiv- avtal kan vara organisationer på båda sidor eller en arbetstagar- organisation på ena sidan och en enskild arbetsgivare på den andra.

Arbetsmarknadens parter kan ytterst med hjälp av stridsåtgärder, såsom strejk, lockout och blockad, få till stånd kollektivavtal. Rätten till fackliga stridsåtgärder är grundlagsfäst i regeringsformen. Denna grundläggande rättighet kan begränsas genom lag eller avtal. En speciell rättsverkan med kollektivavtal är enligt 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen) att det råder fredsplikt och att stridsåtgärder därmed inte får vidtas.

Med kollektivavtal avses enligt 23 § medbestämmandelagen ett avtal om anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtalet binder enligt 26 § med- bestämmandelagen inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. Bundenheten gäller oavsett om medlemmen inträtt i föreningen före eller efter avtalets tillkomst.

Avtalsbundenheten betyder, liksom för andra avtal, att parterna ska uppfylla de skyldigheter som avtalet anger.

Även om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal råder avtals- frihet i fråga om lön och anställningsvillkor gentemot arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisa- tionen (utanförstående arbetstagare). Arbetsdomstolen har dock i sin rättspraxis utgått från att det i regel följer av ett kollektivavtal att arbetsgivaren är rättsligt förpliktad i förhållande till den avtals- slutande arbetstagarorganisationen att tillämpa kollektivavtalets be- stämmelser om anställningsvillkor även i fråga om utanförstående arbetstagare. Om arbetsgivaren bryter mot förpliktelsen kan arbets- tagarorganisationen göra gällande kollektivavtalsbrott. En utanför- stående arbetstagare kan däremot inte hävda rättigheter gentemot arbetsgivaren enbart med stöd av kollektivavtalet. Sådan rätt har endast den avtalsslutande organisationen och dess medlemmar.

Kollektivavtal kan ha s.k. normerande verkan beträffande utan- förstående arbetstagares anställningsavtal. Detta betyder att om parterna i det enskilda anställningsavtalet inte avtalat något särskilt, anses kollektivavtalets normer tillämpliga såsom bruk på arbets-

192

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

platsen, om normerna är generella och inte särskilt avser medlem- mar i den avtalsslutande organisationen. I det fallet är det inte kollektivavtalet som sådant utan det enskilda anställningsavtalet som ger arbetstagaren de aktuella rättigheterna. För att ett kollektivavtal ska kunna anses ha normerande verkan gäller, något förenklat, att kollektivavtalet tillämpas på den ifrågavarande arbetsplatsen.1

10.2.4Tvister om lön enligt svensk rätt

Redogörelsen i detta avsnitt avser tvister om lön i fall där det svenska arbetsrättsliga regelverket gäller i sin helhet för anställningsför- hållandet. Utredningen återkommer dock till preskriptionsfrågor i avsnitt 10.3.

Frågan om lön för den enskilde kan regleras i kollektivavtal eller i dennes anställningsavtal. En lönetvist kan också vara av olika karaktär beroende på grunden för tvisten. En tvist om lön kan avse en tvist om tolkning eller tillämpning av ett kollektivavtal. En löne- tvist kan också avse en tvist om tolkning eller tillämpning av indi- viduella lönebestämmelser i avtal mellan arbetsgivare och arbets- tagare. Det kan därutöver finnas lönetvister som inte alls har att göra med tolkningen eller tillämpningen av ett särskilt avtalsvillkor. I sådana fall är parterna överens om hur ett avtalsvillkor ska tolkas eller tillämpas, men arbetsgivaren betalar av något skäl ändå inte ut den avtalade lönen.

Utgångspunkten vid lönetvister är densamma som vid andra tvister om prestationer enligt avtal. Om arbetstagaren anser att han eller hon har en fordran mot arbetsgivaren är det arbetstagaren som har att driva in den.

Vill någon av parterna väcka talan i en lönetvist gäller lagen om rättegången i arbetstvister. Lagen hänvisar parterna till Arbets- domstolen eller till tingsrätt. Enligt 2 kap. 1 § ska Arbetsdomstolen som första instans ta upp och avgöra tvist som väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. Det krävs då också att målet gäller (1) tvist om kollek- tivavtal eller annan arbetstvist som avses i medbestämmandelagen, eller (2) arbetstvist i övrigt under förutsättning att kollektivavtal

1 Se t.ex. AD 1984 nr 79 och AD 2014 nr 31.

193

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

gäller mellan parterna, eller att enskild arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtal vilket arbets- givaren är bunden av. Andra arbetstvister än sådana som avses i den nu nämnda paragrafen ska enligt 2 kap. 2 § väckas vid tingsrätt som första instans och de kan enligt 2 kap. 3 § överklagas till Arbets- domstolen. Det gäller t.ex. arbetstvister, inbegripet tvister om lön, där en oorganiserad arbetstagare väcker talan mot sin arbetsgivare.

Med tvist om kollektivavtal avses i svensk rätt tvist om kollektiv- avtalets giltighet, bestånd och rätta innebörd, tvist huruvida visst förfarande strider mot kollektivavtal och tvist om påföljd för sådant förfarande.2 I doktrin har anförts att man som sammanfattning skulle kunna säga att i alla fall där det som nödvändig ingrediens i kärandens talan ingår ett påstående om att det finns eller inte finns ett kollektivavtal av viss innebörd som parterna är, eller inte är, bundna av är det fråga om en tvist om kollektivavtal.3 En tvist om lön enligt ett kollektivavtal kan avse en sådan kollektivavtalstvist.

10.2.5Arbetstvister med internationell anknytning

Om parterna i en arbetstvist om exempelvis lön har sitt hemvist i olika länder uppstår frågan om vilket lands domstol som är behörig att pröva tvisten och vilket lands lag som domstolen ska tillämpa.

Svenska domstolars domsrätt regleras i flera olika regelverk. Om svaranden har sin hemvist i någon av EU:s medlemsstater, förutom Danmark, regleras frågan i Europaparlamentets och rådets för- ordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkän- nande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning). Även rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkän- nande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning) kan i vissa fall vara tillämplig. Till följd av ett avtal mellan EU och Danmark den 19 oktober 20054 tillämpas i förhållande till Danmark bestämmelserna i 2012 års Bryssel I-för- ordning och 2000 års Bryssel I-förordning. Innehållet i de båda

2Prop. 1974:77, s. 147 och 1976/77:141, s. 44.

3Ronnie Eklund, Rättegången i arbetstvister, Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbets- rättsliga föreningen, andra uppl., 2005, s. 92.

4EUT L 299, 16.11.2005, s.62.

194

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

Bryssel I-förordningarna är, såvitt nu är av intresse, i huvudsak detsamma. De båda förordningarna tillämpas i förhållande till både kollektivavtalstvister och tvister om individuella anställningsavtal.

Om svaranden har sin hemvist i Island, Norge eller Schweiz tilläm- pas Luganokonventionen av den 30 oktober 20075 (Luganokonven- tionen). Luganokonventionen har i stort sett samma innehåll som de båda Bryssel I-förordningarna. Är det så att ingen av dessa regler är tillämpliga prövas frågan om svensk domstols behörighet enligt oskrivna svenska domsrättsregler. Det handlar då främst om analogier från 10 kap. rättegångsbalken.6

Eftersom utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet rör förhållanden inom EES väljer utredningen att endast beskriva reglerna inom det området. Utredningen utgår också i redogörelsen från innehållet i 2012 års Bryssel I-förordning (i det följande benämnd Bryssel I-förordningen). Detta då övriga rättsliga instru- ment i huvudsak inte avviker från förordningens bestämmelser.

För tvister om kollektivavtal tillämpas de bestämmelser i Bryssel I-förordningen som rör tvister om avtal. Sammanfattningsvis gäller då följande. Huvudregeln är att talan mot den som har hemvist i en medlemsstat ska väckas vid domstol i den medlemsstaten.7 Juridiska personer ska anses ha hemvist i orten för dess stadgeenliga säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet.8 Från huvud- regeln finns vissa undantag. Om talan avser avtal får talan också väckas vid domstolen i den ort där den förpliktelse som talan avser ska uppfyllas. I fråga om tvist som hänför sig till verksamhet vid en filial, agentur eller annan etablering, får talan väckas vid domstolen i den ort där denna är belägen.9 Parterna kan också träffa avtal om domstols behörighet i en medlemsstat. En sådan behörighet är då i regel exklusiv.10

För tvister om anställningsavtal finns särskilda föreskrifter i Bryssel I-förordningen som i viss mån skiljer sig från vad som gäller för andra avtal. Huvudregeln är att talan mot en arbetsgivare

5Konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

6Ronnie Eklund, Rättegången i arbetstvister, Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbets- rättsliga föreningen, andra uppl., 2005, s. 45 f.

7Artikel 4.

8Artikel 63.

9Artikel 7.

10Artikel 25.

195

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

som har hemvist i en medlemsstat får väckas vid domstolarna i den medlemsstaten. Talan får också väckas vid domstolen i den ort där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete eller senast utförde sitt arbete. Om arbetstagaren inte vanligtvis utför sitt arbete i ett och samma land, kan talan väckas vid domstolen i den ort där det affärs- ställe genom vilket arbetstagaren anställdes var eller är beläget.11 I likhet med vad som gäller för kollektivavtal får de ovan nämnda be- stämmelserna om tvister hänförliga till verksamhet vid filial, agentur eller annan etablering också tillämpas när tvisten gäller anställ- ningsavtal.12 Möjligheterna att avtala om domstols behörighet är mer begränsade vid tvister om anställningsavtal än vad som är fallet vid tvister om kollektivavtal. Avvikelser i ett avtal från bestämmel- serna om domstols behörighet gäller endast om avtalet ingåtts efter tvistens uppkomst, eller ger arbetstagaren rätt att väcka talan vid andra domstolar än dem som anges i förordningen.13

Beträffande lagval gäller rent allmänt följande. Frågan om vilket lands lag som ska tillämpas regleras i 1980 års Romkonvention om tillämplig lag på avtalsförpliktelser (Romkonventionen)14, och, för avtal som ingåtts efter den 17 december 2009, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (Rom I-förordningen). Förordningen gäller dock inte beträffande Danmark. Då gäller i stället enbart Romkonventionen. De sakliga skillnaderna mellan förord- ningen och konventionen är små. Utredningen utgår i det följande från bestämmelserna i Rom I-förordningen. Huvudregeln är att parterna fritt kan välja vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet.15 Om någon tillämplig lag inte valts, ska i regel det lands lag tillämpas som avtalet har närmast anknytning till.16 När det gäller anställnings- avtal anges särskilt att parternas lagval inte får medföra att arbets- tagaren berövas det skydd som arbetstagaren skulle ha haft enligt tvingande regler i den lag som skulle ha varit tillämplig om lagval inte gjorts.17 Om lagval inte gjorts beträffande anställningsavtal,

11Artikel 21.

12Artikel 20.

13Artikel 23.

14Se lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

15Artikel 3.

16Artikel 4.

17Artikel 8.1.

196

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

tillämpas som huvudregel lagen i det land där arbetstagaren normalt utför sitt arbete enligt avtalet med arbetsgivaren.18

10.2.6Utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet i förhållande till andra förordningar och konventioner om domstols behörighet och lagval

Behörighetsreglerna i 2012 års Bryssel I-förordning anses i princip vara uttömmande.19 Enligt artikel 67 i förordningen ska den inte på- verka tillämpningen av de bestämmelser som, på särskilda områden, reglerar domstols behörighet eller erkännande eller verkställighet av domar och som finns i unionsrättsakter eller i nationell lagstiftning som harmoniserats för att genomföra sådana rättsakter. Sådana bestämmelser finns också i Luganokonventionen.20 I artikel 6 i ut- stationeringsdirektivet finns kompletterande regler om domstols be- hörighet inom direktivets tillämpningsområde som i viss utsträck- ning avviker från Bryssel I-förordningen. Sådana regler återfinns också i artikel 11.1 i tillämpningsdirektivet. Dessa bestämmelser har således företräde. Det kan noteras att detta endast gäller vid tvister som rör de områden som regleras i respektive direktiv.21

Enligt artikel 23 i Rom I-förordningen ska förordningen inte inverka på tillämpningen av unionsrättsliga bestämmelser som på särskilda områden fastställer lagvalsregler för avtalsförpliktelser. Motsvarande bestämmelser finns i artikel 20 i Romkonventionen. Bestämmelserna i artikel 3.1 i utstationeringsdirektivet om den hårda kärnan reglerar vilket lands lag som ska tillämpas i den delen. Bestämmelserna avviker från Romkonventionens och Rom I-förord- ningens regler och dessa bestämmelser har således också före- träde.22

18Artikel 8.2.

19Lennart Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, 2008,

s.95.

20Se det till Luganokonventionen hörande protokoll nr 3 om tillämpningen av artikel 67.

21Lennart Pålsson Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, 2008,

s.86 f.

22Lennart Pålsson, Romkonventionen, Tillämplig lag för avtalsförpliktelser, 1998, s. 88 f.

197

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

10.2.7Genomförande av utstationeringsdirektivets regler i fråga om minimilön

Enligt artikel 3.1 c i utstationeringsdirektivet ska medlemsstaterna, oavsett vilken lag som gäller för anställningsförhållandet, se till att utstationerande arbetsgivare garanterar de arbetstagare som är ut- stationerade inom deras territorium den minimilön som följer av bestämmelser i den medlemsstatens författning. Detsamma gäller om bestämmelserna följer av kollektivavtal som har förklarats ha allmän giltighet i den utsträckning som de rör sådan byggverksam- het som framgår av en särskild bilaga till direktivet. Det finns dock enligt direktivet möjlighet att bestämma att även andra sektorers kollektivavtal ska falla in under direktivets tillämpningsområde.

Med kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet avses så- dana kollektivavtal som ska följas av alla företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området.

I artikel 3.8 andra stycket i utstationeringsdirektivet anges andra sätt som medlemsstaterna kan välja för garantera de arbets- och an- ställningsvillkor som är fastställda i nationell rätt i förhållande till utstationerade arbetstagare om det i medlemsstaten saknas system för att förklara att kollektivavtal har allmän giltighet. Medlems- staterna kan då, om de så beslutar, utgå från (1) kollektivavtal som gäller allmänt för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska området (den första strecksatsen), eller (2) kollektivavtal som har ingåtts av de mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå och som gäller inom hela det nationella territoriet (den andra strecksatsen). Förutsättningen för att tillämpa den här typen av kollektivavtal är att staten garanterar att utstationerande företag behandlas på samma sätt som nationella företag som befinner sig i en likartad situation.

Enligt EU-domstolen har utstationeringsdirektivet inte till syfte att harmonisera systemen för fastställande av arbets- och anställ- ningsvillkoren i medlemsstaterna. Även andra metoder än sådana som

198

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

avses i artiklarna 3.1 eller 3.8 kan därför användas så länge metoderna inte strider mot principen om fri rörlighet för tjänster.23

I Sverige finns inga lagregler om minimilön. Om det finns bestäm- melser om minimilön återfinns dessa i kollektivavtal. Sverige har heller inte något system med allmängiltigförklarade kollektivavtal.

Det system som Sverige har valt för att genomföra utstationerings- direktivet när det gäller exempelvis villkor om minimilön framgår av lagändringarna med anledning av Lavaldomen. I förarbetena har angetts att en utgångspunkt vid genomförandet av utstationerings- direktivet är att den svenska arbetsmarknadsmodellen i så stor ut- sträckning som möjligt ska kunna tillämpas även i utstationerings- situationer. Målet har då angetts vara att så långt som möjligt och på de villkor som följer av EU-rätten vidmakthålla den grundläggande principen att huvudansvaret för bestämmandet av framför allt löne- villkor överlåts till arbetsmarknadens parter utan statlig inbland- ning.24 I förarbetena diskuterades också innebörden av artikel 3.8 andra stycket i utstationeringsdirektivet. Sammanfattningsvis an- fördes följande.

Det måste finnas även andra sätt att utgå från kollektivavtal än att genom lag eller något särskilt beslut föreskriva att de alltid ska tillämpas.

(…) Ett beslut om att utgå ifrån ett kollektivavtal bör kunna bestå i att genom lagstiftning införa en modell där man villkorar rätten till strids- åtgärder med att de avtalsvillkor som krävs motsvarar villkoren i ett sådant kollektivavtal som beskrivs i artikel 3.8 andra stycket första eller andra strecksatsen. Denna bedömning vinner stöd av att artikeln tillkom mot bakgrund av att alla arbetsmarknadsmodeller inom EU inte i första hand bygger på lagreglerade arbets- och anställningsvillkor eller system för allmängiltigförklarade kollektivavtal. (…) Det bör därför inte råda någon tvekan om att det är möjligt att inom ramen för arti- kel 3.8 andra stycket även fortsättningsvis lägga ansvaret på de fackliga organisationerna att verka för att sådana kollektivavtalsvillkor som får krävas utsträcks i förhållande till utstationerade arbetstagare. Ett sådant system kan åstadkommas genom att lagen ger de fackliga organisa- tionerna en fortsatt möjlighet att genom stridsåtgärder genomdriva kollektivavtalsvillkor som ligger inom utstationeringsdirektivets hårda kärna, förutsatt att de begärda villkoren motsvarar villkoren i ett kollek- tivavtal som uppfyller de kriterier som ställs upp i den första streck- satsen. På det sättet går det alltså att inom ramen för direktivet i grun-

23EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-341/05 Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Elektrikerförbundet, REG 2007, s. I-11767, punkt 68.

24Prop. 2009/10:48 s. 25.

199

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

den behålla den svenska modellen på arbetsmarknaden med en aktiv roll för arbetsmarknadens parter.25

Mot denna bakgrund infördes i 5 a § utstationeringslagen bestäm- melser som reglerar rätten att vidta stridsåtgärder vid utstationerings- situationer. Bestämmelserna innebär att stridsåtgärder inte får vidtas för att få till stånd kollektivavtal för utstationerade arbetstagare om inte de i paragrafen angivna förutsättningarna är uppfyllda. De villkor som får krävas ska (1) motsvara villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen, (2) bara avse minimilön eller andra minimivillkor på de områden som avses i 5 § utstationeringslagen, och (3) vara förmån- ligare för arbetstagare än det som följer av 5 § utstationeringslagen.

En stridsåtgärd får dock enligt bestämmelserna inte vidtas, om arbetsgivaren visar att arbetstagarna, när det gäller lön eller andra områden som avses i 5 § utstationeringslagen, har villkor som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i det aktuella centrala avtalet. Detta utgör den s.k. bevisregeln.

Bestämmelserna skapar enligt förarbetena en möjlighet för arbets- tagarorganisationerna att sätta press på arbetsgivaren att upprätt- hålla en svensk minimistandard på villkoren inom utstationerings- direktivets tillämpningsområde.26

I 5 b § utstationeringslagen finns bestämmelser som reglerar rätten att gentemot ett utländskt företag som hyr ut arbetskraft vidta stridsåtgärder i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade uthyrda arbetstagare. När det gäller nivån på de villkor som får krävas finns inte, som för andra utstationerade arbetstagare, någon begränsning till minimilön eller minimivillkor. Detta innebär att när det gäller utstationerade uthyrda arbetstagare kan villkor krävas som för andra uthyrda arbets- tagare i Sverige. De villkor som krävs måste dock antingen avse lön eller ingå i de områden som pekas ut genom hänvisningarna i 5 § utstationeringslagen och vara förmånligare än vad som anges där. Reglerna i övrigt motsvarar i huvudsak 5 a § utstationeringslagen.

Bestämmelserna i 5 a och 5 b §§ utstationeringslagen hindrar inte att en utstationerande arbetsgivare frivilligt ansluter sig till kollektiv-

25Prop. 2009/10:48 s. 29.

26Prop.2009/10:48, s. 37 f.

200

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

avtal med andra villkor än sådana som kan påtvingas med strids- åtgärder.

Utstationerande arbetsgivare har också rätt till att på ett relativt enkelt sätt få reda på sina skyldigheter, dvs. om det finns några kollektivavtal med sådana villkor som de har att tillämpa om de ut- stationerar i Sverige. I den delen har Arbetsmiljöverket enligt 9 § utstationeringslagen en informationsskyldighet. Arbetstagarorganisa- tionerna har också enligt 9 a § utstationeringslagen en skyldighet att ge in relevanta kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket.

Frågan om systemet innebär ett tillräckligt skydd för utstatione- rade arbetstagare aktualiserades bland annat efter Lavaldomen. Regeringen konstaterade då att den svenska modellen i princip får anses vara förenlig med EU-rätten och innebära ett tillräckligt skydd för de utstationerade arbetstagarna.27

10.2.8Grundförutsättningar för att svenska kollektivavtalsvillkor om minimilön och lön ska kunna göras gällande

Om det inte i svenska kollektivavtal finns några bestämmelser om minimilön finns det inte heller några svenska regler om minimilön som en utstationerande arbetsgivare har att tillämpa i Sverige. Det- samma gäller om det inte finns några villkor om lön i ett svenskt kollektivavtal för utstationerade uthyrda arbetstagare. I de båda situationerna finns därmed inte heller några rättigheter om lön som utstationerade arbetstagare i Sverige skulle kunna kräva med stöd av utstationeringsreglerna. När utredningen i det följande talar om minimilön eller minimivillkor om lön inbegrips också för enkelhetens sådana villkor om lön som kan krävas för utstationerade uthyrda arbetstagare.

En grundförutsättning för att frågan om minimilön i en ut- stationeringssituation ska bli aktuell är därmed att det finns sådana villkor i ett kollektivavtal. Kollektivavtalet ska vidare vara av det slag som avses i 5 a § eller 5 b § utstationeringslagen.

Frågan är då om det därutöver krävs något mer. De situationer som kan uppstå är (1) att en utstationerande arbetsgivare tecknar ett kollektivavtal med en svensk arbetstagarorganisation om de

27 Prop. 2009/10:48, s. 28.

201

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

aktuella minimivillkoren om lön eller (2) att en utstationerande arbetsgivare inte tecknar något sådant kollektivavtal.

Utgångspunkten i den svenska modellen för att någon ska vara förpliktad att tillämpa ett kollektivavtal är att denne själv har teck- nat avtalet eller att denne är medlem i en organisation som har gjort det. För att de svenska kollektivavtalsvillkoren ska kunna åberopas av en utstationerad arbetstagare förefaller det därför krävas ytter- ligare en grundförutsättning. Nämligen att den utstationerande arbetsgivaren i det enskilda fallet har blivit bunden av ett kollektiv- avtal. En sådan tolkning av rättsläget har dock ifrågasatts under utredningen. I det sammanhanget har den situationen nämnts att en utstationerande arbetsgivare efter påstötningar från en svensk arbetstagarorganisation påstår att denne redan tillämpar villkor som i allt väsentligt är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett svenskt kollektivavtal. I den situationen kommer därför inte något kollektivavtal till stånd. Frågan är då om en utstationerad arbets- tagare skulle kunna rikta ett lönekrav mot arbetsgivaren under åberopande av det svenska kollektivavtalets lönenivå. Detta under förutsättning att det visar sig att arbetsgivaren inte tillämpar de för- månligare villkoren som denne påstått. Under utredningens gång har det framkommit synpunkter om att det borde vara möjligt att framställa krav på det sättet. En utgångspunkt vid ett sådant resone- mang förefaller vara att det i utstationeringssituationer inte är av- görande att kollektivavtalsvillkoren som sådana har utsträckts till att vara tillämpliga för utstationerande arbetsgivare. Det avgörande skulle i stället vara att nivån på de svenska kollektivavtalsvillkoren har blivit föremål för utsträckning. I det sammanhanget kan noteras att det i förarbetena till 5 a § utstationeringslagen och bevisregeln har anförts att bestämmelserna skapar en möjlighet för arbetstagar- organisationerna att sätta press på arbetsgivaren att upprätthålla en svensk minimistandard på villkoren inom utstationeringsdirektivets tillämpningsområde.28 Utredningens uppfattning är dock att det med det sätt som valts för genomförandet av utstationeringsdirektivet fortfarande krävs att ett kollektivavtal gäller för arbetsgivaren i det enskilda fallet. En annan tolkning skulle innebära ett system med allmängiltigförklarade kollektivavtal. Utredningen anser nämligen att det inte går att utsträcka nivån på villkor i kollektivavtal utan att

28 Prop. 2009/10:48, s. 37 f.

202

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

det blir fråga om att förklara att kollektivavtalet ska följas av alla företag inom den aktuella sektorn. Det systemet har Sverige inte infört. Utredningens slutsats är därför att det krävs ytterligare en grundförutsättning för att rätten till svensk kollektivavtalsreglerad minimilön ska kunna göras gällande av en utstationerad arbetstagare. Denna grundförutsättning är att arbetsgivaren i det enskilda fallet har blivit bunden av ett svenskt kollektivavtal med sådana villkor.

Den bild som nu beskrivits kan komma att förändras. Regeringen tillsatte i september 2012 en parlamentarisk kommitté (Utstationeringskommittén) för att utvärdera tillämpningen av vissa bestämmelser i utstationeringslagen. Kommittén har den 27 november 2014 fått ett tilläggsuppdrag som bl.a. innebär att överväga vilka lagändringar och eventuellt andra åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer. I tilläggs- direktivet till kommittén har som exempel på förstärkning av regel- verket nämnts s.k. bekräftelseavtal. Ett bekräftelseavtal innebär att en utstationerande arbetsgivare genom ett avtal med en svensk arbetstagarorganisation bekräftar att denne tillämpar lika bra eller bättre villkor i förhållande till de utstationerade arbetstagarna än de som organisationen kräver med stöd av ett svenskt nationellt kollek- tivavtal för den aktuella branschen.29

10.2.9Utstationerade arbetstagares möjligheter att göra gällande villkor enligt kollektivavtal vid svensk domstol

När en utstationerande arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal med villkor om minimilön med en svensk arbetstagarorganisation har arbetsgivaren en skyldighet enligt avtalet att tillämpa villkoren i förhållande till de arbetstagare som sysselsätts i arbete inom avtals- området. Detsamma gäller om kollektivavtalet rör lön för utstatione- rade uthyrda arbetstagare. När utredningen i det följande talar om minimilön eller minimivillkor om lön inbegrips också för enkel- hetens sådana villkor om lön som kan krävas för utstationerade ut- hyrda arbetstagare. Frågan är då vilka möjligheter en utstationerad arbetstagare har att av arbetsgivaren kräva minimivillkor om lön om

29 Dir. 2014:149.

203

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

arbetsgivaren inte följer sin skyldighet. Av tillämpningsdirektivet följer att kraven ska kunna göras gällande vid svensk domstol.

Enligt utredningen måste följande förutsättningar vara uppfyllda för att en talan om villkor om lön i kollektivavtal ska kunna väckas vid svensk domstol av enskilda. För det första ska det vara möjligt för enskilda att hävda rättigheter enligt kollektivavtalet och för det andra ska svensk domstol vara behörig att pröva tvisten.

Om en arbetstagare är medlem i den avtalsslutande arbetstagar- organisationen blir han eller hon enligt 26 § medbestämmandelagen bunden av avtalet. Villkoren om minimilön blir då tillämpliga be- träffande arbetstagaren. Han eller hon kan därför kräva lön enligt villkoren av sin arbetsgivare med stöd av kollektivavtalet.

Om arbetstagaren inte är medlem kan han eller hon inte enbart med stöd av kollektivavtalet kräva att arbetsgivaren i förhållande till honom eller henne ska tillämpa de minimivillkor om lön som följer av avtalet. Det finns i denna del följande tre alternativ. a) Kollektiv- avtalet kan under vissa förhållanden ha normerande verkan och ge innehåll åt det enskilda anställningsavtalet. Denna princip har be- skrivits ovan under avsnitt 10.2.3. Arbetstagaren kan i en sådan situation med stöd av anställningsavtalet kräva att arbetsgivaren ska tillämpa minimivillkoren om lön avseende honom eller henne. Det får dock i regel anses mycket osäkert om det enskilda anställnings- avtalet som en utstationerad arbetstagare har med sin arbetsgivare i ett annat land normeras eller fylls ut av ett kollektivavtal som in- gåtts i Sverige och om arbetstagaren därigenom kan åberopa dess villkor. b) Arbetsgivaren kan, oavsett om kollektivavtalet rent for- mellt fått normerande verkan, följa sin skyldighet gentemot den avtalsslutande organisationen att följa avtalets regler. Det innebär att den avtalsbundne arbetsgivaren tillämpar kollektivavtalsvillkoren även för utanförstående arbetstagare som sysselsätts i arbete inom avtalsområdet. Arbetstagaren får därför den kollektivavtalsreglerade lönen. c) Inget av ovanstående alternativ är uppfyllda. Arbetstagaren får inte den lön som regleras i kollektivavtalet och kan heller inte på någon grund göra gällande rätt till lönen.

Det är alltså endast de arbetstagare som är medlemmar i den av- talsslutande arbetstagarorganisationen som enligt svensk rätt med stöd av kollektivavtal kan kräva att arbetsgivaren ska tillämpa avtalets minimivillkor om lön i förhållande till honom eller henne.

204

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

Tvister i en utstationeringssituation har internationell anknyt- ning. Arbetsgivaren och arbetstagaren är i regel utländska medan arbetstagarorganisationen är svensk och arbetsplatsen där den ut- stationerade arbetstagaren utför sitt arbete finns i Sverige. En fråga som kan aktualiseras vid en tvist är därför vilket lands lag som ska tillämpas beträffande ett svenskt kollektivavtal med villkor om minimilön som träffats med en utstationerande arbetsgivare. Om inte svensk lag är tillämplig kan det enligt utredningen ifrågasättas om 26 § medbestämmandelagen kan tillämpas. Nämnda paragraf ger som inledningsvis konstaterats även de avtalsslutande organisa- tionernas medlemmar rättigheter enligt kollektivavtalet Utredningen utgår i det följande från vad som gäller inom EES eftersom tillämp- ningsdirektivet inte förpliktar något annat. Ett sätt att garantera att svensk rätt blir tillämplig skulle kunna vara att i kollektivavtalet föreskriva att svensk lag ska tillämpas. Avtalsparterna har i enlighet med Romkonventionen eller Rom I-förordningen möjlighet att träffa avtal om lagval för kollektivavtalet. Finns det inte någon sådan klausul synes man vid en lagkonflikt i stället ha att falla tillbaka på Romkonventionen eller Rom I-förordningens bestämmelser i övrigt om tillämplig lag för kollektivavtalet. Enligt dessa regler tillämpas lagen i det land som avtalet har närmast anknytning till. Avtalet borde då i många fall ha närmast anknytning till Sverige eftersom det gäller kollektivavtal tecknade i Sverige med en svensk part för arbete som utförs i Sverige.30 Mot denna bakgrund kan således de möjligheter som finns i svensk rätt för enskilda att göra gällande vill- kor i kollektivavtal även bli tillämpliga för en utstationerad arbets- tagare som är medlem i en avtalsslutande svensk arbetstagarorga- nisation.

En annan fråga är hur möjligheterna att väcka talan om minimi- lönen vid domstol i Sverige ser ut. Även i denna del utgår utred- ningen från vad som gäller inom EES.

Eftersom 21 § utstationeringslagen inte är tillämplig synes parter- na i frågan om domstols behörighet ha att falla tillbaka på Bryssel I- förordningen eller Luganokonventionen.

För att ta ställning till vad som gäller krävs först en bedömning av om lönetvisten är att anse som en tvist om kollektivavtal eller en tvist om anställningsavtal. Som redovisats i avsnitt 10.2.5 gäller i viss

30 Jfr Jonas Malmberg och Erik Sjödin, Lex Laval i Nedslag i den nya arbetsrätten, 2012, s. 57.

205

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

mån olika regler för domstols behörighet beroende på vilken typ av tvist det rör sig om. Enligt Bryssel I-förordningen och Lugano- konventionen tillämpas behörighetsreglerna för talan som avser avtal om det rör sig om en kollektivavtalstvist. Däremot ska de särskilda reglerna om behörighet vid tvister om anställningsavtal tillämpas om tvisten rör anställningsavtalet.31 I svensk rätt anses det, som tidigare nämnts, vara fråga om en kollektivavtalstvist när det som nödvändig ingrediens i kärandens talan ingår ett påstående om att det finns eller inte finns ett kollektivavtal av viss innebörd som parterna är, eller inte är, bundna av. Frågan om vad som enligt Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen är att betrakta som en kollektivavtalstvist, eller snarare en tvist om avtal, bestäms av EU-rätten. Begreppet avtal ska enligt EU-rätten tolkas autonomt utifrån förordningens syfte och system och oberoende av hur uttrycket tolkas i nationell rätt. Bestämmelsen omfattar rättsliga förpliktelser som en part frivilligt har åtagit sig gentemot en annan person och förutsätter att kärandens talan grundar sig på denna förpliktelse.32 Enligt utredningens mening borde i regel det som i svensk rätt omfattas av begreppet kollektivavtalstvist vara att anse som en tvist om avtal på sätt som avses i Bryssel I-förordningen eller Luganokonventionen. Rätten att väcka talan vid svensk domstol kan då garanteras genom att parterna i kollektivavtalet föreskriver att tvister i anledning av avtalet ska avgöras av svensk domstol.33 I andra fall, t.ex. om tvisten inte är att anse som en kollektivavtalstvist eller om parterna inte har någon klausul om domstols behörighet i kollektivavtalet, blir det enligt utredningens uppfattning en bedömningsfråga i det enskilda fallet om svensk domstol är behörig. Bedömningen får då göras utifrån reglerna i Bryssel I-förordningen eller Luganokonventionen.

När det gäller utstationerade arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande organisationen finns som nämnts inte några svenska materiella regler som ger de arbetstagarna möjlighet att göra rätten till lön enligt kollektivavtal gällande. Det saknas också bestäm-

31Se t.ex. AD 1995 nr 120 och AD 2014 nr 76.

32Lennart Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, 2008, s. 109 ff, och mål C 27/02 Petra Engler mot Janus Versand GmbH, REG 2005 I-00481, punkt 50.

33Jfr Jonas Malmberg och Erik Sjödin, Lex Laval i Nedslag i den nya arbetsrätten, 2012, s. 57.

206

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

melser om behörighet för svensk domstol att pröva lönetvister med anledning av utstationeringsreglerna för sådana arbetstagare.

10.2.10 Andra villkor i kollektivavtal än minimilön och lön

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att lagstiftning verkar tillsammans med kollektivavtal och anställningsavtal. Detta gäller även i utstationeringssituationer. I 5 § utstationeringslagen räknas de svenska lagbestämmelser upp som utgör den hårda kärnan enligt artikel 3.1 i utstationeringsdirektivet, förutom vad gäller minimilön. Till hårda kärnan hör bestämmelser i semesterlagen (1977:480), för- äldraledighetslagen (1995:584), diskrimineringslagstiftning, arbets- miljölagen (1977:1160) och arbetstidslagstiftning. Som framgått regleras bestämmelser om minimilön och lön, i den mån sådana finns, uteslutande i kollektivavtal. Kollektivavtalen kan också innehålla bestämmelser om semester och arbetstid. Förutsättningarna för att sådana villkor ska kunna framkrävas av en utstationerande arbets- givare med stöd av stridsåtgärder anges i 5 a § utstationeringslagen, respektive 5 b § för uthyrda utstationerade arbetstagare. Om det finns minimivillkor (eller villkor, när det gäller uthyrda utstatione- rade arbetstagare) i sådana kollektivavtal som uppfyller kriterierna i 5 a § respektive 5 b §, ska dessa vara förmånligare för utstationerade arbetstagare än vad som följer av utstationeringslagen. Om minimi- villkoren (eller, för uthyrda utstationerade, villkoren) i kollektiv- avtal är bättre än minimivillkoren (eller, för uthyrda arbetstagare, villkoren) som gäller enligt lag kan de svenska arbetstagarorganisa- tionerna ytterst med stöd av stridsåtgärder kräva att det är kollektiv- avtalsvillkoren som ska tillämpas. Sådana villkor anses därmed i de branscher som kollektivavtalet gäller utgöra svenska villkor inom den hårda kärnan som är tillämpliga vid utstationeringar. Den bild och de problem som redogjorts för när det gäller villkor om minimi- lön eller lön i kollektivavtal gäller då också för andra villkor i den hårda kärnan när de regleras i kollektivavtal.

207

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

10.2.11 Tidigare förslag

Frågan om hur Sverige uppfyller utstationeringsdirektivets krav i nu aktuella delar har varit föremål för diskussion tidigare i lagstift- ningssammanhang. Lavalutredningen föreslog i sitt betänkande att det i utstationeringslagen skulle införas en bestämmelse om möjlig- het för utstationerade arbetstagare att hävda rätt enligt kollektiv- avtal även om de inte var medlemmar i den avtalsslutande organisa- tionen. Detta för att utstationeringsdirektivets krav i artikel 6 skulle komma att uppfyllas.34 Förslaget ledde dock inte till några lagänd- ringar. Det bedömdes som tillräckligt att arbetstagarorganisationerna bevakade att kollektivavtalen följdes. Som ytterligare argument mot förslaget angavs bl.a. att den föreslagna regeln var systemfrämmande och avvek från en grundläggande princip i svensk arbetsrätt. Det anfördes också att den skulle innebära en viss negativ särbehandling av utländska arbetsgivare i förhållande till svenska.35

10.2.12Allmänna utgångspunkter för utredningens bedömningar och förslag

Utredningen ska enligt utredningsuppdraget ha den svenska arbets- marknadsmodellen som utgångspunkt för de bedömningar och för- slag som redovisas. En annan utgångspunkt ska, såsom utredningen har uppfattat uppdraget, vara den modell som Sverige har använt sig av vid genomförandet av utstationeringsdirektivet. Utredningen kan därmed inte se att det skulle finnas mandat att föreslå föränd- ringar i den modellen, förutsatt att det inte skulle vara nödvändigt för att genomföra tillämpningsdirektivet. Den tid som står till ut- redningens förfogande gör också att förutsättningarna för att lämna välövervägda synpunkter om eventuella förändringar i grundmodellen saknas. De bedömningar och förslag som redovisas i det följande bygger därför på den modell som gäller i dag.

Utredningen har i det följande gjort en uppdelning mellan mate- riella bestämmelser som möjliggör att en arbetstagare kan hävda sina rättigheter och bestämmelser som rör domstols behörighet.

34SOU 2008:31, s. 317 ff.

35Prop. 2009/10:48, s. 49 f.

208

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

10.2.13Utstationerade arbetstagare ska ha möjlighet att hävda rätt enligt kollektivavtal

Förslag: Arbets- och anställningsvillkor enligt kollektivavtal som har slutits mellan en svensk arbetstagarorganisation och en arbets- givare, som är etablerad i ett annat land och som utstationerar arbetstagare till Sverige, ska för den tid som utstationeringen pågår, eller har pågått, kunna åberopas av den utstationerade arbetstagaren även om han eller hon inte är medlem i den avtals- slutande organisationen. Detta ska gälla under förutsättning att villkoren utgör sådana villkor som avses i 5 a § första stycket eller 5 b § första stycket lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. En bestämmelse med denna innebörd ska föras in i lagen om utstationering av arbetstagare.

Skälen för utredningens förslag

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen har att bedöma om bestämmelserna om att väcka talan om obetalda lönefordringar i utstationeringslagen uppfyller tillämpningsdirektivets krav i artikel 11.1 om underlättande av klagomål. Utredningen har också att ta ställning till om det behövs författningsändringar. På sätt som framgått i det föregående inne- håller utstationeringslagen inga bestämmelser om rätt att föra talan på grund av obetalda lönefordringar.

Sverige har enligt artikel 3.1 i utstationeringsdirektivet en skyl- dighet att garantera att de villkor som enligt direktivet utsträcks för att tillämpas i förhållande till utstationerade arbetstagare också i verkligheten kommer dessa arbetstagare till del. I Sverige framgår eventuella villkor om minimilön, eller villkor om lön för uthyrda utstationerade arbetstagare, av kollektivavtal.

Frågan är då om det system som Sverige har kan anses uppfylla tillämpningsdirektivets krav eller om det behövs författningsänd- ringar.

209

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

Inget behov av författningsändringar när det gäller utstationerade arbetstagare som är medlemmar i en svensk avtalsslutande arbetstagarorganisation

Ett kollektivavtal som slutits mellan en svensk arbetstagarorga- nisation och en utstationerande arbetsgivare från ett annat land är bindande för dessa avtalsparter. I 26 § medbestämmandelagen anges att avtalet inom sitt tillämpningsområde också är bindande för medlemmarna i arbetstagarorganisationen. Medlemmarna i en sådan organisation har således om svensk lag är tillämplig lag för kollektivavtalet möjlighet att göra gällande villkor enligt avtalet. I avsnitt 10.2.9 har redogjorts för utredningens uppfattning när det gäller tillämplig lag i fråga om svenska kollektivavtal som har slutits med en utstationerande arbetsgivare. Av det framgår att svensk lag borde blir tillämplig för kollektivavtalet om det i avtalet finns en lagvalsklausul som föreskriver att svensk lag ska tillämpas. Vidare framgår att svensk lag i flertalet fall borde bli tillämplig även om det skulle saknas en lagvalsklausul och det skulle göras en bedömning utifrån Romkonventionens eller Rom I-förordningens regler om till vilket land avtalet har störst anknytning.

Det kan diskuteras om det behövs en bestämmelse som, för det fall svensk lag inte skulle bli tillämplig, tydliggör att utstationerade arbetstagare som är medlemmar i en svensk avtalsslutande arbets- tagarorganisation själva kan hävda rätt enligt kollektivavtalet. Det förhållandet att ett kollektivavtal inte endast binder avtalsparterna utan även medlemmarna i en avtalsslutande organisation är dock karakteristiskt för just kollektivavtal. Denna verkan förekommer också i nästan alla länder som använder sig av denna typ av avtal.36 Även om svensk lag i någon situation inte skulle bli tillämplig lag för ett kollektivavtal är det utredningens uppfattning att det i regel borde anses gälla ändå att medlemmar i en avtalsslutande organisation kan hävda rättigheter enligt kollektivavtal. Utredningen menar därför att det inte finns något behov av författningsändringar för att säkerställa att utstationerade arbetstagare, som är medlemmar i en svensk avtalsslutande arbetstagarorganisation, har möjlighet att mot arbetsgivaren göra gällande rättigheter om minimilön enligt ett svenskt kollektivavtal. Detsamma gäller villkor om lön för uthyrda

36 SOU 2005:89 s. 121.

210

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

utstationerade eller andra villkor enligt den hårda kärnan som har reglerats i kollektivavtal.

Behov av författningsändringar för utstationerade arbetstagare som inte är medlemmar i en avtalsslutande svensk arbetstagarorganisation

Det finns inte någon rätt för utstationerade arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen att hävda rättigheter enligt kollektivavtal. Det är också osäkert om det enskilda anställningsavtal som arbetstagaren har med sin arbets- givare i ett annat land skulle kunna fyllas ut av ett kollektivavtal som ingåtts i Sverige. Utredningens uppfattning är att detta inte kommer att inträffa särskilt ofta. Möjligheterna att med stöd av anställningsavtalet åberopa kollektivavtalade rättigheter är därför mycket begränsade. Detta är en brist och det kan vara tveksamt om Sverige i den här delen lever upp till tillämpningsdirektivets krav i artikel 11.1 om att det ska finnas effektiva sätt för utstationerade arbetstagare att lämna klagomål mot arbetsgivarna direkt samt rätt att inleda rättsliga och administrativa förfaranden. Dessa förhållan- den kan tala för att det bör genomföras vissa författningsändringar för att rätta till bristerna.

Möjlighet för utstationerade arbetstagare som inte är medlemmar i en avtalsslutande svensk arbetstagarorganisation att hävda rätt enligt kollektivavtal

Ett alternativ är att ge de utstationerade arbetstagarna en möjlighet att hävda rättigheter enligt svenska kollektivavtal även om de inte är medlemmar i den avtalsslutande organisationen. Det som ligger närmast till hands är en modell liknande den som föreslogs av Laval- utredningen och som beskrevs ovan under avsnitt 10.2.11. Frågan är vad som kan anses tala emot respektive för en sådan lösning.

Utgångspunkten för genomförandet i Sverige, vad gäller exempel- vis villkor om minimilön eller villkor om lön för uthyrda utstatione- rade arbetstagare, har varit att den svenska arbetsmarknadsmodellen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna tillämpas även i ut- stationeringssituationer. Det system som nu beskrivits ingår som en del i den svenska modellen. Kollektivavtalets verkningar är desamma

211

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

för alla arbetstagare i Sverige oavsett om de är utstationerade eller inte. En särreglering för utstationerade arbetstagare skulle, på sätt som det argumenterades kring Lavalutredningens förslag, kunna innebära en viss negativ särbehandling av utländska arbetsgivare i förhållande till svenska. Dessa omständigheter kan tala för att det nu gällande systemet ändå är tillräckligt för att uppnå tillämpnings- direktivets syften och att det inte behövs några författnings- ändringar.

Ett av utstationeringsdirektivets syften är emellertid att skydda de utstationerade arbetstagarna genom att vissa av värdlandets villkor alltid ska tillämpas på dessa arbetstagare om de är bättre än villkoren i hemlandet. Tillämpningsdirektivet syftar i sin tur till att förbättra och öka enhetligheten i genomförandet och tillämpningen av utstationeringsdirektivet. I detta ingår också åtgärder för att förhindra att regler missbrukas eller kringgås. Enligt ordalydelserna i direktiven ska medlemsstaterna garantera eller säkerställa att arbetstagarna kan göra sina rättigheter gällande. Mot den bak- grunden kan det hävdas att svensk rätt i dag inte uppfyller de krav som ställs i tillämpningsdirektivet. Denna synpunkt gäller i för- hållande till de utstationerade arbetstagare som inte är medlemmar i kollektivavtalsslutande svenska arbetstagarorganisationer. När en arbetstagare endast är i Sverige under en kortare period kan det också framstå som orimligt att kräva att arbetstagaren ska gå med i en svensk arbetstagarorganisation för att kunna hävda rättigheter som de enligt EU-rätten ska ha rätt till. Dessa omständigheter talar för att det bör genomföras författningsändringar som korrigerar detta.

Frågan är om en särreglering på detta område för utstationerade arbetstagare skulle kunna innebära en otillåten negativ särbehand- ling av utländska arbetsgivare i förhållande till svenska. Det är i princip förbjudet att diskriminera utländska tjänstetillhandahållare eller annars inskränka friheten att tillhandahålla tjänster. Inskränk- ningar i friheten att tillhandahålla tjänster kan enligt fast praxis från EU-domstolen vara tillåtna i den mån de grundas på tvingande skäl av allmänintresse. En förutsättning är att lagstiftningen i fråga är ägnad att säkerställa att de mål som eftersträvas med den uppnås och att den inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det

212

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

målet. Skyddet för arbetstagare anses utgöra ett tvingande allmän- intresse.37 Det kan inledningsvis konstateras att det i och för sig skulle vara fråga om särbehandling om arbetstagare i en utstatione- ringssituation skulle få hävda rättigheter enligt ett kollektivavtal även i de fall då de inte är medlemmar i den avtalsslutande arbets- tagarorganisationen. Enligt utredningens uppfattning skulle dock en sådan särbehandling inte anses som otillåten. Detta då syftet med den diskuterade regeln skulle vara att skydda utstationerade arbetstagare som enligt EU-rätten ansetts särskilt skyddsvärda. Det måste anses utgöra tvingande skäl av allmänintresse. En sådan regel skulle vidare vara ägnad att säkerställa att det målet uppnås och kan inte anses gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. Utredningen kan mot den här bakgrunden inte se några EU-rättsliga hinder mot en regel av det slag som nu berörts. Ledamöterna i ut- redningens referensgrupp har också argumenterat för detta alter- nativ.

Utredningen förordar en lösning med författningsändringar för att säkerställa att Sverige lever upp till tillämpningsdirektivets krav i artikel 11.1.

En författningsreglering som omfattar samtliga kollektivavtalsvillkor inom den hårda kärnan

Utredningens uppdrag är formulerat så att det ska bedömas om bestämmelserna om att väcka talan om obetalda lönefordringar upp- fyller tillämpningsdirektivets krav och att det ska föreslås författ- ningsändringar om det behövs. Med hänsyn till det skulle ett för- slag kunna gå ut på att utstationerade arbetstagare, som inte är medlemmar i avtalsslutande organisation, ska ges möjlighet att hävda rättigheter enligt kollektivavtal endast avseende villkor om mini- milön eller, för uthyrda utstationerade arbetstagare, villkor om lön. Uppdraget i sin helhet avser dock att föreslå hur tillämpnings- direktivet ska genomföras i svensk rätt. Utöver minimilön, eller i förkommande fall lön, får arbetstagarorganisationerna även kräva minimivillkor, eller villkor om det rör sig om utstationerade uthyrda arbetstagare, enligt kollektivavtal som ligger inom områden som

37 Se bl.a. de förenade målen C-369/96 och C-376/96 Arblade m.fl. REG 1999 I-08453, punkterna 34–36 och mål C 515/08, Santos Palotha m.fl., REU 2010 I-09133, punkt 45.

213

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

omfattas av den lagreglering som anges i 5 § utstationeringslagen. Detta under förutsättning att kollektivavtalsvillkoren medför ett bättre skydd eller förmånligare villkor för den utstationerade arbets- tagaren jämfört med lagens bestämmelser. Eftersom kollektivavtals- villkoren i sådana fall anses utgöra den hårda kärnan inom aktuellt område menar utredningen att en föreslagen reglering inte endast bör omfatta lönefrågor.

Utredningen föreslår mot denna bakgrund, och med utgångspunkt i Lavalutredningens förslag, att det införs en ny bestämmelse i ut- stationeringslagen med följande innebörd. Utstationerade arbets- tagare ska kunna åberopa arbets- och anställningsvillkor enligt kollektivavtal som har slutits mellan en svensk arbetstagarorganisa- tion och en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land, och som utstationerar arbetstagare i Sverige, även när arbetstagaren inte är medlem i den avtalsslutande organisationen. Detta under förutsätt- ning att arbets- och anställningsvillkoren omfattas av det som enligt utstationeringsdirektivet utgör den hårda kärnan av villkor. Det borde kunna uttryckas så att villkoren ska utgöra sådana villkor som avses i 5 a § första stycket eller 5 b § första stycket utstationerings- lagen. De arbetstagare som omfattas av förslaget är mot bakgrund av denna formulering både oorganiserade arbetstagare och arbets- tagare som är medlemmar i en annan arbetstagarorganisation än den som slutit avtalet. Arbetstagaren ska enligt förslaget kunna åberopa kollektivavtalet endast för den tid under vilken utstatione- ringen pågår eller har pågått.

Det har i referensgruppen från arbetstagarsidan framkommit synpunkter om att den föreslagna bestämmelsen inte endast ska omfatta kollektivavtalsvillkor inom den hårda kärnan. Den före- slagna bestämmelsen skulle i stället även vara tillämplig avseende villkor som går utöver den hårda kärnan och som ingår i kollektiv- avtal som en utstationerande arbetsgivare frivilligt tecknar med en svensk arbetstagarorganisation. Utredningens uppdrag omfattar dock endast förslag om genomförande av tillämpningsdirektivet. Direk- tivet rör endast villkor inom den hårda kärnan och utredningen ser ingen anledning att lämna förslag som går utöver uppdraget.

Utstationeringslagen gäller även för arbetsgivare och arbets- tagare från länder utanför EES. Utredningen kan inte se några skäl till varför den föreslagna bestämmelsen inte skulle gälla även för dem.

214

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

10.2.14 Svensk domstol ska vara behörig att pröva tvister

Förslag: Bestämmelserna i 21 § lagen (1999:678) om utstatione- ring av arbetstagare om behörighet för svensk domstol ska också gälla vid tvister där utstationerade arbetstagare, som inte är medlemmar i den avtalsslutande organisationen, väcker talan om arbets- och anställningsvillkor i kollektivavtal som slutits mellan deras arbetsgivare och en svensk arbetstagarorganisation. Detta under förutsättning att villkoren utgör sådana villkor som avses i 5 a § första stycket eller 5 b § första stycket lagen om utstationering av arbetstagare. Bestämmelserna ska dock inte omfatta talan mot en arbetsgivare med hemvist i ett land utanför EES och Schweiz. En bestämmelse med denna innebörd ska föras in i lagen om utstationering av arbetstagare.

Skälen för utredningens förslag

Ytterligare utgångspunkter

I artikel 11.1 i tillämpningsdirektivet anges att om en utstationerad arbetstagare anser att han eller hon drabbats av förlust eller skada på grund av att tillämpliga bestämmelser inte följts ska vederbörande kunna inleda rättsliga eller administrativa förfaranden. Detta ska även kunna ske i den medlemsstat där arbetstagarna är eller har varit utstationerade. Enligt artikel 11.2 ska denna rätt gälla utan att den påverkar behörigheten för domstolarna i medlemsstaterna enligt vad som föreskrivs särskilt i relevanta unionsrättsakter eller internatio- nella konventioner. Bestämmelserna i direktivet kan därmed ses som komplement till Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen. Begreppet ”administrativa förfaranden” i direktivet tolkar utred- ningen som en möjlighet att inleda förvaltningsrättsliga förfaranden vid myndigheter eller allmän förvaltningsdomstol. Om sådana för- faranden aktualiseras för att en arbetstagare vill göra gällande rättig- heter enligt den hårda kärnan mot sin arbetsgivare rör det sig i regel om offentligrättslig lagstiftning. Exempel på det är arbetsmiljölag- stiftningen eller arbetstidslagstiftningen. Vad gäller sådan lagstift- ning anses den i princip omfatta alla arbetstagare i Sverige och talan

215

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

eller klagomål mot arbetsgivaren kan då alltid initieras här i Sverige.38 Utredningens analys i det följande riktar därför i stället in sig på möjligheterna att inleda ”rättsliga förfaranden”. I det begreppet tolkar vi in möjligheten att väcka talan vid allmän domstol eller vid Arbetsdomstolen. Det är dessa möjligheter som enligt svensk rätt står till buds om en arbetstagare vill åberopa rättigheter mot sin arbetsgivare på grund av förlust eller skada när gällande regler inte har följts.

Talerätt för utstationerade arbetstagare som inte är medlemmar i en avtalsslutande svensk arbetstagarorganisation

Utredningen har i föregående avsnitt föreslagit en möjlighet för utstationerade arbetstagare att under vissa villkor hävda rätt enligt kollektivavtal även om de inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Det saknas regler i utstationeringslagen om behörighet för svensk domstol att pröva sådana tvister. För att uppfylla tillämpningsdirektivets krav i artikel 11.1 föreslår utred- ningen att det i utstationeringslagen införs en möjlighet för nu aktuella arbetstagare att väcka talan vid svensk domstol. I 21 § ut- stationeringslagen anges att mål om tillämpningen av sådana villkor som anges i bl.a. 5 § första eller tredje stycket samma lag handläggs enligt lagen om rättegången i arbetstvister. Det stadgas vidare att talan får föras vid tingsrätten i den ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad. Enligt förarbetena till bestämmelsen hindrar den inte arbetstagare från att i stället väcka talan i en annan stat enligt vad som anges i andra unionsakter eller konventioner.39 Ut- redningen föreslår att dessa bestämmelser också ska göras tillämp- liga i fall då utstationerade arbetstagare väcker talan enligt den nya bestämmelse som vi har föreslagit. En sådan lösning skulle också innebära ett alternativ till behörighetsreglerna i Bryssel I-förord- ningen och Luganokonventionen. I detta sammanhang kan också nämnas bestämmelserna i 5 kap. 1 § andra stycket lagen om rätte- gången i arbetstvister. Bestämmelsen innebär att de avtalsslutande parterna i kollektivavtalet normalt ska beredas tillfälle att yttra sig i mål där talan förs utifrån innehållet i avtalet.

38Prop. 1998/99:90 s. 34.

39Prop. 1998/99:90 s. 43.

216

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

Mot bakgrund av utredningens förslag i avsnitt 10.7, och av de skäl som anförts där, föreslår vi att bestämmelserna om svensk dom- stols behörighet inte ska omfatta talan mot en arbetsgivare med hemvist i ett land utanför EES och Schweiz.

Talerätt för utstationerade arbetstagare som är medlemmar i en avtalsslutande svensk arbetstagarorganisation

En fråga som kan diskuteras är om svensk rätt uppfyller kravet på svensk domstols behörighet i de fall då tvisten rör kollektivavtalade rättigheter enligt den hårda kärnan för en utstationerad arbets- tagare som är medlem i den avtalsslutande arbetstagarorganisation- en. I avsnitt 10.2.9 har redogjorts för utredningens uppfattning att om tvisten i sådant fall är att anse som en kollektivavtalstvist kan behörighetsfrågan lösas genom en klausul om behörig domstol i kollektivavtalet. Är tvisten inte av det slaget eller om det saknas föreskrifter i kollektivavtalet blir behörighetsfrågan enligt vår upp- fattning föremål för bedömning i varje enskilt fall. Det regelverk som då ska tillämpas är antingen Bryssel I-förordningen eller Lugano- konventionen. Hur stor andel som rör tvister av det sistnämnda slaget är svårt att avgöra. Ett alternativ är därför att lagstifta om svensk domstols behörighet även för tvister som rör medlem i en avtalsslutande organisation. Detta för att säkerställa att kraven i tillämpningsdirektivet uppfylls.

Utredningen är dock tveksam till en sådan lösning. Enligt vår uppfattning borde flertalet av de tvister som nu avses ha att göra med tolkning eller tillämpning av regler i ett kollektivavtal. Den uppfattningen har också redovisats av utredningens referensgrupp. Referensgruppen har vidare redogjort för att när en svensk arbets- tagarorganisation tecknar kollektivavtal med en utstationerande arbetsgivare från ett annat land innehåller avtalen regelmässigt klausuler som pekar ut svensk domstol som behörig att lösa tvister. Syftet med direktivets bestämmelser är att en arbetstagare som är eller har varit utstationerad i Sverige ska kunna välja att gå till svensk domstol för att kräva ut sina rättigheter enligt villkoren i den hårda kärnan. De möjligheter som finns i dag framstår enligt utredningens mening som tillräckliga för att anse att syftet med direktivet uppnås. I detta sammanhang kan dock nämnas att EU- domstolen i några fall har underkänt kollektivavtal, som inte är

217

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

allmängiltigförklarade, som ett sätt att genomföra EU-direktiv. EU- domstolen har i det sammanhanget bl.a. beträffande Danmark uttalat att det inte är tillräckligt att bestämmelser som motsvarar före- skrifterna i ett direktiv endast finns i kollektivavtal. Skälen för det angavs vara att oorganiserade arbetsgivare och därmed de anställda på sådana arbetsplatser inte omfattas av kollektivavtal, att de oorganiserade inte kan åberopa rättigheter enligt kollektivavtal och att bestämmelserna i det aktuella direktivet också måste gälla under kollektivavtalslöst tillstånd.40 Den situation som nu beskrivits syftar enbart till att tillförsäkra medlemmar i en kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisation rättigheter enligt ett EU-direktiv. Motsva- rande rättigheter för utanförstående arbetstagare ska enligt utred- ningens förslag regleras i lag. Enligt vår mening gör sig därför inte den typen av argument som EU-domstolen har hänfört sig till gällande i det här fallet. Vi kan mot denna bakgrund inte se några EU-rättsliga hinder mot den lösning som förordas. Denna fråga kan dock komma att bedömas annorlunda om det i rättstillämpningen visar sig att de tvister som uppkommer inte kan prövas i Sverige.

10.3Preskription

10.3.1Uppdraget och direktivets bestämmelser

Av artikel 11.4 a i tillämpningsdirektivet följer att nationella be- stämmelser om preskriptionstider eller tidsfrister för att lämna in klagomål till arbetsgivare direkt eller för att inleda rättsliga eller administrativa förfaranden inte ska påverkas. En förutsättning för det är emellertid att de inte praktiskt taget omöjliggör eller över- drivet försvårar utövandet av de aktuella rättigheterna.

Utredningen har i föregående avsnitt föreslagit en ny bestäm- melse om rätt för utstationerade arbetstagare att under vissa förut- sättningar åberopa villkor i svenska kollektivavtal även om de inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen. Vi har vidare föreslagit att de ska ha möjlighet att väcka talan vid svensk domstol. Utredningen har i uppdrag att föreslå hur tillämpnings- direktivet ska genomföras i svensk rätt. Mot den bakgrunden och

40 Mål C-143/83 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark, REG 1985 p 00427.

218

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

med hänsyn till artikel 11.4 har fråga uppstått om vad som bör gälla i frågan om preskription för den av utredningen föreslagna bestäm- melsen.

10.3.2Gällande rätt

Som beskrivits under avsnitt 10.2.10 kan de kollektivavtal som nu avses innehålla villkor om semester, arbetstid, minimilön och, för uthyrda utstationerade arbetstagare, villkor om lön. För de olika områdena gäller i viss mån olika regler i fråga om preskription. I det följande redovisas utredningens uppfattning om gällande rätt.

10.3.3Minimilön och lön

För att bedöma vilka preskriptionsregler som är tillämpliga på ett lönekrav måste först tas ställning till om lönekravet är ostridigt eller tvistigt.

I en situation där lönekravet är ostridigt är parterna överens om att den som kravet riktas mot är betalningsskyldig. Då gäller pre- skriptionslagen (1981:130). Preskriptionstiden är enligt lagen tio år. Detta gäller oavsett om kravet grundar sig på kollektivavtal eller anställningsavtal.

Om ett lönekrav är tvistigt har arbetsgivaren gjort en rättslig invändning om att denne inte är betalningsskyldig. Ett tvistigt löne- krav grundat på kollektivavtal omfattas av arbetsrättsliga preskrip- tionsregler. För krav grundande på kollektivavtal gäller normalt tidsfristerna i avtalets förhandlingsordning för begäran av förhand- ling och väckande av talan vid domstol. Saknas det sådana bestäm- melser gäller bestämmelserna i 64–66 och 68 §§ medbestämmande- lagen. Enligt dessa bestämmelser gäller något förenklat följande. Förhandling ska påkallas inom fyra månader efter det att den som har förhandlingsrätt fått kännedom om den omständighet som yrkandet hänför sig till och senast inom två år efter det att om- ständigheten inträffat. Talan ska väckas inom tre månader efter det att förhandlingen avslutats. Om en organisation inte iakttagit före- skriven tid för förhandling eller väckande av talan, får den som är eller har varit medlem i organisationen och som berörs av tvisten väcka talan inom en månad efter det att tiden har löpt ut. I en tvist

219

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

där arbetstagare inte kan företrädas av organisationen ska han väcka talan inom fyra månader efter det att han fått kännedom om den omständighet som yrkandet hänför sig till och senast inom två år efter det att omständigheten har inträffat.

I det fall kravet inte grundas på ett kollektivavtal utan endast på anställningsavtalet och inte heller omfattas av ett befintligt kollektiv- avtals förhandlingsordning är det i stället preskriptionslagens bestäm- melser som gäller. Om exempelvis en oorganiserad arbetstagare har ett lönekrav på sin arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal är lönekravet grundat på det enskilda anställningsavtalet. För de situationerna finns ingen särskild arbetsrättslig preskriptionsbestäm- melse utan då gäller preskriptionslagen.41

10.3.4Semester

Om en person som inte är medlem i en arbetstagarorganisation vill väcka talan om semesterlön, semesterersättning eller skadestånd enligt semesterlagen (1977:480) ska han eller hon göra det inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha erhållit det anspråk som talan gäller. Detta följer av 33 § semesterlagen. Är arbetstagaren medlem i en arbetstagarorganisation och det finns regler om semester intagna i kollektivavtalet gäller också semesterlagens preskriptionsfrister för krav på semesterför- måner som är grundade på kollektivavtalet. 42

10.3.5Arbetstid

De arbetstidslagar som här avses är arbetstidslagen (1982:475), lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget och lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägs- trafik. Det finns inte några särskilda regler om preskription i dessa. Handlar det om fordringar enligt kollektivavtal som medlemmar i en avtalsslutande organisation har borde därmed de sedvanliga reg- lerna inom området ta vid. Det är då i första hand tidsfristerna i avtalets förhandlingsordning som gäller. Om det saknas sådana gäller

41Bo Ericson och Stellan Gärde, Preskription i arbetsrätten, tredje uppl., 2014, s. 34 f.

42Bo Ericson och Stellan Gärde, Preskription i arbetsrätten, tredje uppl., 2014, s. 223 ff.

220

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

i stället bestämmelserna i 64–66 och 68 §§ medbestämmandelagen. Innehållet i de sistnämnda bestämmelserna har vi redogjort för ovan under avsnittet om minimilön och lön. Om ett krav inte grundar sig på bestämmelser i ett kollektivavtal utan på lagen torde det vara allmänna preskriptionsregler som gäller. Rör det sig om en fordran råder en tioårig preskriptionstid enligt preskriptionslagen.

10.3.6En i författning reglerad bestämmelse om preskription

Förslag: Av lagen (1999: 678) om utstationering av arbetstagare ska framgå att bestämmelserna om preskription i 64–66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet samt 33 § semesterlagen (1977:480) ska tillämpas vid tvister enligt den föreslagna bestämmelsen i avsnitt 10.2.13 om möjlighet för ut- stationerade arbetstagare att hävda rätt enligt kollektivavtal.

Skälen för utredningens förslag

Behov av författningsreglering

Om det uppstår tvist mellan arbetsgivaren och arbetstagaren i anledning av förmåner eller skyldigheter enligt någon av de lagar som anges i 5 § utstationeringslagen hänvisas i 21 § samma lag till reglerna om preskription i den lag som är föremål för tvist. Efter- som frågan om preskription har reglerats i 21 § utstationerings- lagen finns det skäl som talar för att den frågan även bör regleras för sådana tvister som omfattas av den av utredningen föreslagna nya bestämmelsen i avsnitt 10.2.13. Ett annat alternativ är att låta preskriptionsfrågan bli bedömd efter sedvanliga principer och bestämmelser om lagval. För tydlighetens skull förordar vi dock att det regleras i utstationeringslagen vad som ska gälla beträffande preskription.

221

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

Bestämmelserna i 64–66 och 68 §§ medbestämmandelagen samt 33 § semesterlagen ska vara tillämpliga

Frågan är vilka preskriptionsbestämmelser som ska tillämpas när en utstationerad arbetstagare väcker talan i anledning av kollektivavtal som dennes arbetsgivare har slutit med en svensk arbetstagar- organisation och som arbetstagaren inte är medlem i.

Det kan konstateras att inom de olika områden som nu aktuali- seras kan preskriptionsbestämmelserna skifta beroende på hur tvisten ser ut. Utredningen har i sitt arbete utgått från att preskriptions- bestämmelserna för utstationerade arbetstagare inte ska avvika från vad som gäller för andra arbetstagare såvida inte preskriptions- bestämmelserna utgör ett hinder för dem att hinna väcka talan och göra sina rättigheter gällande. Det som är speciellt för de av utred- ningen föreslagna bestämmelserna i avsnitt 10.2.13 är att det i regel kanske är oorganiserade arbetstagare som väcker talan med åberopan- de av kollektivavtalsvillkor som grund. Motsvarande regler finns inte för andra arbetstagare i Sverige.

Ett alternativ skulle kunna vara att jämställa situationen med vad som gäller vid en tvist i Sverige för medlemmar i en svensk arbets- tagarorganisation. Då skulle bestämmelserna i 64–66 och 68 §§ medbestämmandelagen samt 33 § semesterlagen göras tillämpliga. Mot detta skulle kunna hävdas att medbestämmandelagens bestäm- melser innebär en alltför kort frist. Vidare skulle kunna hävdas att dessa paragrafer innehåller bestämmelser om tvisteförhandlingar som knappast borde aktualiseras för oorganiserade arbetstagare. Ett annat alternativ är att jämställa situationen med den för oorganise- rade arbetstagare i Sverige. Tillämpliga bestämmelser skulle då vara fristerna i preskriptionslagen och 33 § semesterlagen. För detta alternativ talar det faktum att fristerna inte skulle vara alltför korta och att reglerna inte skulle avvika ifrån vad som i Sverige gäller för oorganiserade arbetstagare generellt. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att föreslå en helt egen preskriptionsbestämmelse för denna grupp då den föreslagna bestämmelsen inte har någon tidigare motsvarighet. En lämplig frist skulle kunna vara två år enligt den modell som gäller enligt semesterlagen. Frågan om från vilken tid- punkt preskriptionsfristen ska börja löpa skulle då också få bestäm- mas särskilt i lagen.

222

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

Enligt utredningens mening finns det ingen anledning att frångå 33 § semesterlagen när det gäller tvister som är hänförliga till bestäm- melser om semester eftersom den gäller för både organiserade och oorganiserade arbetstagare. I flertalet arbetsrättsliga författningar har det gjorts hänvisningar till medbestämmandelagens preskriptions- regler. Dessa gäller också redan för utstationerade arbetstagare genom hänvisningar i 21 § utstationeringslagen. Medbestämmandelagens bestämmelser borde därför lämpligen kunna tillämpas även i nu aktuell situation när det gäller andra tvister än sådana som avser semester. Ett alternativ skulle då kunna vara att enbart hänvisa till 66 § andra stycket medbestämmandelagen. Detta då det kanske i regel endast är oorganiserade arbetstagare som kommer att utnyttja möjligheten att väcka talan enligt de föreslagna bestämmelserna. Utredningen har svårt att bedöma i vilken omfattning övriga bestämmelser som avses i 64–66 och 68 §§ medbestämmandelagen skulle komma att bli tillämpliga i nu aktuell situation. Med hänsyn till det, och till den lagstiftningsteknik som är bruklig vid hänvisningar till medbestäm- mandelagens preskriptionsbestämmelser, har utredningen svårt att överblicka konsekvenserna av att enbart hänvisa till 66 § andra stycket. Utredningen förordar därför alternativet att bestämmel- serna om preskription i 64–66 och 68 §§ medbestämmandelagen samt 33 § semesterlagen ska tillämpas vid tvister enligt den före- slagna bestämmelsen i avsnitt 10.2.13. Vi föreslår att en bestämmelse med den innebörden ska införas i utstationeringslagen.

10.4Skydd mot ogynnsam behandling

10.4.1Uppdraget och direktivets bestämmelser

Enligt artikel 11.5 i tillämpningsdirektivet ska utstationerade arbets- tagare som inleder rättsliga eller administrativa förfaranden i den mening som avses i artikel 11.1 skyddas mot all ogynnsam behand- ling från arbetsgivarens sida. Utredningen har fått i uppdrag att analysera om svensk rätt uppfyller tillämpningsdirektivets krav om skydd mot ogynnsam behandling. I uppdraget ingår även att vid behov föreslå författningsändringar.

223

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

10.4.2Uttryckliga bestämmelser om skydd mot ogynnsam behandling saknas

Det saknas i svensk rätt bestämmelser som uttryckligen skyddar utstationerade arbetstagare från ogynnsam behandling på det sätt som anges i direktivet. De bestämmelser som i detta fall främst skulle kunna vara av intresse återfinns i medbestämmandelagen och lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen). Vi redo- gör för dem i det följande.

10.4.3Skydd för föreningsrätten

Av 7 § utstationeringslagen följer att vid utstationering gäller i fråga om föreningsrätt bestämmelserna i 7 och 8 §§ medbestämmandelagen. Vid utstationeringslagens tillkomst gjordes den bedömningen att bestämmelserna utgjorde ordre public i den bemärkelse som avses i artikel 3.10 i utstationeringsdirektivet Utstationerande arbets- givare kunde därför åläggas att följa dem.43 Enligt artikel 3.10 i utstationeringsdirektivet finns en möjlighet att ålägga utstatione- rande arbetsgivare arbets- och anställningsvillkor på andra områden än de som anges i artikel 3.1 om bestämmelserna rör ordre public.

Med föreningsrätt avses enligt 7 § medbestämmandelagen rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller arbets- tagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att en sådan ska bildas. Enligt 8 § medbe- stämmandelagen ska föreningsrätten lämnas oinskränkt. Förenings- rättskränkning föreligger om någon på arbetsgivar- eller arbets- tagarsidan vidtar åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt. Det föreligger också förenings- rättskränkning om någon på ena sidan vidtar åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att inte utnyttja sin förenings- rätt. I bestämmelsen anges vidare att om föreningsrättskränkningen sker genom avtalsuppsägning eller annan sådan rättshandling, eller genom bestämmelse i kollektivavtal eller annat avtal, är rättshand- lingen eller bestämmelsen ogiltig.

I 7 § utstationeringslagen anges vidare att vid brott mot de ovan nämnda bestämmelserna gäller 54 och 55 §§ samt 60 § första och

43 Prop. 1998/99:90 s. 29 f.

224

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

tredje stycket medbestämmandelagen. Av dessa regler följer att arbets- givare, arbetstagare och organisation som bryter mot förenings- rätten ska ersätta uppkommen skada. Vid bedömningen av om skada uppkommit för någon ska hänsyn tas även till dennes intresse av att lagens eller kollektivavtalets bestämmelser följs och till övriga om- ständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Enligt 21 § utstationeringslagen handläggs mål om tillämpningen av 7 § samma lag enligt lagen om rättegången i arbetstvister. Det anges vidare att talan får föras vid tingsrätten i den ort där arbets- tagaren är eller har varit utstationerad.

De ovan nämnda bestämmelserna borde utgöra ett visst skydd för utstationerade arbetstagare som är organiserade mot det som i direktivet betecknas som ogynnsam behandling.

10.4.4Skydd mot osakligt skiljande från anställningen

En arbetstagare med tillsvidareanställning som omfattas av anställ- ningsskyddslagen har ett starkt skydd mot osakligt skiljande från anställningen. Det kan diskuteras om den lagen, eller delar av den, gäller för utstationerade arbetstagare som utför arbete i Sverige. Detta skulle i så fall också kunna utgöra skydd mot ogynnsam be- handling även i fall då utstationerade arbetstagare inte är organise- rade eller då deras agerande inte har samband med utövandet av föreningsrätten.

I Rom I-förordningen, som berörts ovan under avsnitt 10.2.5, finns bestämmelser om lagval. Enligt artikel 9.2 i förordningen be- gränsar inte förordningens bestämmelser tillämpningen av inter- nationellt tvingande regler i domstolslandet. Med internationellt tvingande regler avses sådana regler som ett land anser vara så avgöran- de för att skydda allmänintresset att landet kräver att de tillämpas vid alla situationer inom dess tillämpningsområde, oavsett vilket lands lag som annars ska tillämpas på avtalet enligt den förordningen. Dessa reglers tvingande natur framgår inte av Rom I-förordningen utan av den nationella lagstiftningen. Det brukar handla om privat-

225

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

rättsliga skyddsregler för att skydda avtalets svagare part och olika offentligrättsliga föreskrifter.44

I förarbetena till anställningsskyddslagen anges att lagens karak- tär av social skyddslagstiftning torde medföra att i princip allt arbete som utförs i Sverige blir underkastat lagen.45 Arbetsdomstolen har också i ett par avgöranden tagit fasta på detta uttalande.46 Hur frågan skulle bedömas i en utstationeringssituation har dock inte prövats.

EU-domstolen har när det gäller innebörden av begreppet ordre public i utstationeringssammanhang uttalat följande. Enligt domstol- en utgör undantaget avseende ordre public en avvikelse från den grundläggande principen om frihet att tillhandahålla tjänster. Undan- taget ska därför tolkas restriktivt och dess räckvidd kan inte be- stämmas ensidigt av varje medlemsstat utan kontroll från EU:s institutioners sida. Undantaget för ordre public kan enligt dom- stolen med framgång åberopas endast då det föreligger ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett grundläggande sam- hällsintresse.47

I doktrin har det hävdats att om utstationeringsreglerna är tillämpliga är det inte, med hänsyn till bl.a. EU-domstolens uttalan- den kring ordre public, möjligt att påtvinga en utländsk arbets- givare de skyldigheter som följer av anställningsskyddslagen.48

10.4.5Straffrättsliga bestämmelser

Om en ogynnsam behandling skulle bestå av ett brottsligt för- farande, såsom exempelvis ofredande, våld eller hot om våld, kan svenska straffrättsliga bestämmelser komma att aktualiseras. Det är i de fallen i regel inte den ogynnsamma behandlingen kopplad till arbetstagarens väckande av talan som är kriminaliserad, utan då rör det sig om allmänna straffrättsliga bestämmelser som gäller för alla som vistas i Sverige. I detta sammanhang kan dock noteras bestäm-

44Michael Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, åttonde uppl., 2008, s. 239.

45Prop. 1973:129, s. 229.

46Se t.ex. AD 2001 nr 110.

47Se mål C-319/06, Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg, REG 2008 I-04323, punkterna 49 och 50.

48Birgitta Nyström, EU och arbetsrätten, fjärde uppl., 2011, s. 120 med hänvisningar, och Axel Adlercreutz och Birgitta Nyström, Labour law in Sweden, 2010, s. 70.

226

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

melserna i 17 kap. 10 § brottsbalken om övergrepp i rättssak. Där stadgas bl.a. att den som med våld eller hot om våld angriper någon för att denne gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd, döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

10.4.6Utgångspunkter för utredningens överväganden och förslag

Direktivets bestämmelser kan uppfattas på olika sätt. Ett alternativ är att tolka bestämmelserna så att det uppställs ett krav på att varje medlemsstat ska garantera att det i den nationella lagstiftningen finns ett skydd för de arbetstagare som är hemmahörande i den staten och som utstationeras till ett annat land. För svenskt vidkommande skulle det betyda att det måste finnas ett skydd för svenska arbets- tagare som utstationeras till andra länder. Ett annat alternativ är att tolka bestämmelserna så att varje medlemsstat har att säkerställa ett skydd mot ogynnsam behandling för de arbetstagare som är ut- stationerade inom dess territorium. Utredningen har uppfattat bestämmelserna på det sistnämnda sättet. Detta är utgångspunkten för våra överväganden. Vi har också i våra överväganden och förslag hämtat ledning ur en modell om skydd mot repressalier som före- slagits av Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm.49 De förslagen gäller för situationer där arbetstagare slår larm om allvarliga missförhållanden.

49 SOU 2014:31.

227

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

10.4.7Skydd mot repressalier

Förslag: En utstationerad arbetstagare ska vara skyddad mot repressalier från arbetsgivaren på grund av att arbetstagaren väcker talan vid svensk domstol om de arbets- och anställningsvillkor som han eller hon har rätt till enligt lagen (1999:678) om ut- stationering av arbetstagare. Skyddet mot repressalier ska också gälla om en utstationerad arbetstagare väcker talan vid svensk domstol om sådana arbets- och anställningsvillkor i kollektivavtal som avses i 5 a § första stycket eller 5 b § första stycket lagen om utstationering av arbetstagare. En bestämmelse med denna innebörd ska införas i lagen om utstationering av arbetstagare. Bestämmelsen ska dock inte gälla gentemot arbetsgivare som inte har sin hemvist i ett land inom EES eller Schweiz.

Skälen för utredningens förslag

Begreppet all ogynnsam behandling

Det finns inte i tillämpningsdirektivet någon närmare definition av vad som avses med begreppet ogynnsam behandling. Det framstår dock som naturligt att det som avses är att en utstationerad arbets- tagare inte ska drabbas av negativ behandling från arbetsgivarens sida om han eller hon väljer att hävda sina rättigheter. I direktivet anges också att utstationerade arbetstagare som inleder rättsliga eller administrativa förfaranden ska skyddas mot all ogynnsam be- handling från arbetsgivarens sida. Detta skulle kunna tolkas så att den negativa behandlingen kan vara av vilket slag som helst om den har samband med att arbetstagaren valt att rikta krav mot arbets- givaren. Det skulle då kunna röra sig om allt från väldigt ingripande åtgärder som avskiljande från anställning till alla slags åtgärder av mindre ingripande slag. Artikel 11 rör försvar av rättigheter och underlättande av klagomål. En annan tolkning av begreppet ogynn- sam behandling skulle därför kunna vara att den negativa behand- lingen ska avse sådant agerande från arbetsgivarens sida som i regel kan antas påverka en arbetstagare att avstå från att ställa krav på arbetsgivaren. Det är inte all form av negativ behandling som kan antas ha den påverkan. Begreppet ogynnsam behandling skulle mot den bakgrunden kunna tolkas så att det ska handla om negativ be-

228

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

handling av viss nivå såsom t.ex. att arbetstagaren omedelbart skickas hem eller får löneavdrag. Bagatellartade handlingar eller åtgärder från arbetsgivarens sida som i och för sig skulle kunna uppfattas som negativ behandling skulle däremot inte omfattas. Utredningen anser att begreppet ogynnsam behandling bör tolkas på det sist- nämnda sättet. Enligt utredningens mening är det all sådan negativ behandling från arbetsgivarens sida som skyddet mot ogynnsam behandling bör omfatta.

Behov av författningsreglering

En utstationerad arbetstagare som är organiserad och som inleder administrativa eller rättsliga förfaranden kan i vissa fall vara skyd- dad mot ogynnsam behandling från arbetsgivaren enligt 7 § ut- stationeringslagen. Detta under förutsättning att arbetsgivarens behandling kan betraktas som föreningsrättskränkning. Därutöver kan anställningsskyddslagens bestämmelser vara tillämpliga under åberopande av att lagen, eller de delar som avser skydd mot osak- liga avskiljanden från en anställning, utgör internationellt tvingande regler. Detta skulle kunna ge ett visst skydd i även andra fall än då det rör sig om föreningsrättskränkning. Till det kommer de svenska straffrättsliga bestämmelserna som ger ett skydd mot att bli utsatt för brott. Ett alternativ är därför att anse att dessa regelverk är tillräckliga för att åstadkomma det skydd som anges i direktivet.

Det skulle dock också kunna hävdas att svensk rätt inte upp- fyller tillämpningsdirektivets krav. Det gäller exempelvis sådana fall där en utstationerad arbetstagare inte är medlem i någon arbets- tagarorganisation eller då en organiserad arbetstagares agerande inte har samband med utövandet av föreningsrätten. Det är inte säkert att anställningsskyddslagen regler om skydd mot osakligt skiljande från anställningen överhuvudtaget kan tillämpas i utstationerings- situationer. Rättsläget synes i den delen vara oklar. Det kan dess- utom sägas att även om anställningsskyddslagen vore tillämplig utgör dess bestämmelser inte något skydd mot mindre ingripande åtgär- der från arbetsgivaren under pågående anställning. Den reglering som finns skulle därmed ändå kunna framstå som otillräcklig mot bakgrund av utredningens bedömning av vad som ligger i begreppet all ogynnsam behandling. Ett annat alternativ är därför att föreslå

229

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

författningsändringar för att uppfylla direktivets krav i denna del. Detta alternativ har förordats av majoriteten av utredningens refe- rensgrupp. Utredningen instämmer i den bedömningen och anser att det finns behov av ny författningsreglering.

Det bör införas ett skydd mot repressalier

En ny svensk reglering om skydd för utstationerade arbetstagare mot ogynnsam behandling på det sätt som anges i direktivet skulle kunna utformas med ledning av diskrimineringsrätten. Ett alternativ skulle således kunna vara att införa ett diskrimineringsförbud. Enligt utredningens uppfattning är det dock tveksamt om det i fall av sådan ogynnsam behandling som nu avses skulle vara relevant att göra jämförelser med andra i jämförbara situationer. Detta talar emot ett diskrimineringsförbud. Ett annat alternativ skulle kunna vara att hämta ledning ur förbudet mot repressalier i 2 kap. 18 § diskrimineringslagen (2008:567). Detta alternativ har förts fram i utredningens referensgrupp.

Enligt 2 kap. 18 § första stycket diskrimineringslagen får en arbets- givare inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid mot diskrimineringslagen, medverkat i en utredning enligt lagen, eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. Repressalier enligt bestämmelsen kan ta sig många olika uttryck. Karakteristiskt för repressalier har ansetts vara att de har ett drag av bestraffningsåtgärder. Det kan vara fråga om såväl ett handlande som en underlåtenhet från arbetsgivarens sida som inne- bär ogynnsam behandling eller får ogynnsamma följder för arbets- tagaren. Det kan röra sig om uppsägning, men också om att en utlovad förmån uteblir eller att arbetstagaren drabbas av andra nackdelar i sitt arbete eller får försämrade arbetsförhållanden eller arbetsvillkor. Exempel på repressalier är att arbetstagaren utsätts för orimlig arbets- belastning eller för prestationskrav som inte är rimliga. Arbets- tagaren kan fråntas arbetsuppgifter eller få för honom eller henne mycket okvalificerade arbetsuppgifter. Även att behandlas på ett hotfullt eller på ett allmänt kränkande sätt kan utgöra en repressalie. Repressalier kan ta sig många olika uttryck och det anses inte

230

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

möjligt att uttömmande ange exempel på alla de fall som omfattas av repressalieförbudet.50

Utredningen förordar alternativet att det i lag införs ett repressalie- förbud med ledning av den modell som finns i diskriminerings- lagen. Ett sådant förbud bör föras in i utstationeringslagen. Det är också utredningens förslag. Enligt vår mening kan då vid tolkning av begreppet repressalie det diskrimineringsrättsliga förbudet mot repressalier tjäna som ledning. Då skulle enligt vår uppfattning all ogynnsam behandling i den mening som det kan förmodas att direktivet tar sikte på komma att omfattas. Som nämnts i det före- gående bör dock inte helt bagatellartade handlingar från arbets- givarens sida omfattas av förbudet utan repressalien ska vara av viss nivå. Var gränsen går är en fråga som överlämnas till rättstillämp- ningen. Enligt utredningen ska det dock som nämnts ovan röra sig om ett agerande från arbetsgivarens sida som i regel kan antas på- verka en arbetstagare att avstå från att ställa krav på arbetsgivaren.

Orsakssamband

Enligt tillämpningsdirektivet ska den ogynnsamma behandlingen, såsom vi uppfattat det, ha ett adekvat orsakssamband med att den utstationerade arbetstagaren inleder administrativa eller rättsliga förfaranden enligt artikel 11.1. Enligt utredningens bedömning följer av artikel 11.1 att den utstationerade arbetstagaren ska kunna föra talan om villkor enligt den hårda kärnan även i det land där arbets- tagaren är eller har varit utstationerad. Vi menar därför att det ska finnas ett adekvat orsakssamband mellan arbetsgivarens ogynnsamma behandling och att arbetstagaren väcker talan i Sverige på det sätt som avses i direktivet.

En fråga är då vilket orsakssamband som ska krävas. Enligt diskrimineringslagens diskrimineringsförbud i 2 kap. 18 § ska det finnas ett orsakssamband mellan repressalien och att arbetstagaren exempelvis har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagen. I bestämmelsen uttrycks detta på så sätt att en arbets- givare inte får utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren handlat på sätt som nyss beskrivits.51 Utredningen

50Se bl.a. prop. 2007/08:95, s 304 ff. och 530 ff. samt SOU 2006:22, Del 2, s. 104 f.

51SOU 2006:22, Del 2, s.105.

231

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

anser att ledning även i denna del bör kunna hämtas ur diskrimi- neringslagen. Repressalierna bör därför grunda sig på att den utstationerade arbetstagaren väcker en talan i Sverige om villkor enligt den hårda kärnan. Repressalien ska alltså vidtas på grund av arbetstagarens agerande. Villkoren kan i svensk rätt framgå av lag eller kollektivavtal. Detta borde därför kunna uttryckas så att en utstationerad arbetstagare ska vara skyddad mot repressalier från arbetsgivaren på grund av att arbetstagaren väcker talan om de arbets- och anställningsvillkor som han eller hon har rätt till enligt utstationeringslagen. Detsamma ska gälla om talan gäller sådana arbets- och anställningsvillkor i kollektivavtal som avses i 5 a § första stycket eller 5 b § första stycket utstationeringslagen.

Undantag för arbetsgivare som inte har hemvist inom EES eller Schweiz

Utstationeringslagen gäller för alla utstationerande arbetsgivare. I avsnitt 10.7 föreslår utredningen dock att möjligheten enligt 21 § utstationeringslagen att väcka talan i Sverige mot en arbetsgivare som inte har sin hemvist inom EES eller Schweiz ska tas bort. De närmare skälen redovisas i det nämnda avsnittet. Tillämpningsdirektivet ger inga skyldigheter i förhållande till tredjelandsmedborgare. Efter- som de av utredningen föreslagna reglerna om repressalieförbud ska gälla när en utstationerad arbetstagare väcker talan i Sverige är ett alternativ att undanta arbetsgivare med hemvist utanför EES och Schweiz från reglerna om repressalieförbud. Nackdelen med det är att en stor grupp utstationerade arbetstagare blir utan skydd. Det kan dock inträffa att utstationerade arbetstagare mot en arbets- givare med hemvist utanför EES och Schweiz ändå kan väcka talan i Sverige med stöd av t.ex. Bryssel I-förordningen. Ett alternativ skulle då vara att låta bestämmelserna vara tillämpliga i de fall då talan om rättigheter enligt utstationeringsreglerna verkligen har väckts i Sverige. För att reglerna ska vara förutsebara förordar vi det förstnämnda alternativet att undanta arbetsgivare med hemvist utanför EES och Schweiz.

232

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

10.4.8Skadestånd som sanktion

Förslag: I lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska det införas en bestämmelse med den innebörden att en utstationerande arbetsgivare som bryter mot repressalieförbudet ska betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. Av lagen ska vidare framgå att om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned helt eller falla bort.

Skälen för utredningens förslag

I artikel 20 i tillämpningsdirektivet anges att medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av tillämpningsdirektivet. Sank- tionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

För att ett repressalieförbud ska vara effektivt bör det enligt ut- redningens uppfattning finnas sanktioner mot den utstationerande arbetsgivare som vidtar repressalier mot en utstationerad arbets- tagare som väcker talan.

Överträdelser av repressalieförbudet skulle kunna medföra straff- påföljd. En sådan sanktion skulle kunna verka avskräckande. Straff- sanktionen skulle dock inte i sig ge någon gottgörelse för den som utsatts för repressalien. En annan sanktion skulle kunna vara ogiltig- het av en rättshandling, exempelvis en uppsägning. Det är dock möjligt att anställningsskyddslagens regler redan är tillämpliga på sätt som vi redogjort för tidigare. Ett ytterligare alternativ till sank- tion skulle kunna vara skadestånd. Arbetstagaren skulle därigenom kompenseras för den skada repressalien inneburit. En skadestånds- sanktion skulle också kunna innebära en avhållande effekt på arbetsgivare. Utredningen förordar skadestånd som sanktion.

Utredningen anser att skadestånd bör kunna utgå för den förlust som drabbar arbetstagaren på grund av en repressalie (ekonomiskt skadestånd) och den kränkning som repressalien innebär för arbets- tagaren (allmänt skadestånd). Syftet med att arbetstagaren även ska ha rätt till allmänt skadestånd är att ge arbetstagaren möjlighet till ersättning utöver den förlust som uppstår och att avskräcka arbets- givare från att vidta repressalier mot utstationerade arbetstagare som

233

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

hävdar sina rättigheter. Det allmänna skadeståndet bör beräknas efter de allmänna principer som Arbetsdomstolen tillämpar vid beräkning av skadestånd för den kränkning som ett lagbrott innebär. Arbets- domstolens praxis vid tillämpningen av t.ex. 38 § andra stycket lagen om anställningsskydd bör kunna utgöra vägledning vid beräkningen. Vi anser också att skadeståndet bör kunna sättas ned eller helt falla bort om det är skäligt. En nedsättning av skadeståndet bör enligt utredningens mening kunna aktualiseras om arbetsgivaren återtar eller rättar den förbjudna åtgärden.

Utredningen anser att den nu föreslagna sanktionen är effektiv, proportionerlig och avskräckande i den menig som avses i artikel 20 i tillämpningsdirektivet. Syftet med bestämmelserna är att skydda de utstationerade arbetstagarna i enlighet mad vad som anges i artikel 11.5. Förslaget till lagstiftning är ägnat att säkerställa att detta mål uppnås och det kan inte anses gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet.

Avslutningsvis kan noteras att det i artikel 20 anges att med- lemsstaterna senast den 18 juni 2016 ska anmäla bestämmelser om sanktioner enligt direktivet till kommissionen.

10.4.9Behörighet för svensk domstol

Förslag: Bestämmelserna i 21 § lagen (1999:678) om utstatione- ring av arbetstagare om domstols behörighet ska vara tillämpliga även i mål om skadestånd på grund av att arbetsgivaren brutit mot bestämmelsen om repressalieförbud.

Skälen för utredningens förslag

Då repressalieförbudet utgör materiella bestämmelser som gäller vid utstationeringar i Sverige anser utredningen att talan om skade- stånd för brott mot bestämmelserna bör kunna väckas i Sverige. Vi kan inte se att det finns hinder för en sådan reglering. Vi anser tvärt- om att det finns stöd för det i artikel 11.1 i tillämpningsdirektivet. Där anges att för att se till att skyldigheterna enligt utstationerings- direktivet och ”det här direktivet fullgörs”, ska medlemsstaterna säkerställa att det finns effektiva sätt för utstationerade arbets-

234

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

tagare att lämna in klagomål mot arbetsgivare direkt samt rätt att inleda rättsliga förfaranden även i den stat där arbetstagarna är eller har varit utstationerade. Med uttrycket ”det här direktivet” utgår utredningen från att det är tillämpningsdirektivet som avses. Skyl- digheten att inte utsätta utstationerade arbetstagare för ogynnsam behandling följer av artikel 11.5 i tillämpningsdirektivet. För att säkerställa att den skyldigheten fullgörs måste det därmed enligt direktivet vara möjligt att införa regler om behörighet för svensk domstol att pröva tvister då arbetstagare anser att de drabbats av förlust eller skada på grund av att tillämpliga bestämmelser inte följts. Det är i vart fall utredningens uppfattning.

Utredningen föreslår att svensk domstol ska vara behörig i mål om skadestånd i anledning av de föreslagna bestämmelserna om repressalieförbud. Utredningen föreslår också att målen bör hand- läggas enligt lagen om rättegången i arbetstvister. Det är fråga om arbetsrättsliga förhållanden och vi kan inte se varför en annan ord- ning skulle gälla för den här typen av tvister än för tvister om repressalieförbud i 2 kap. 18 § diskrimineringslagen. Vi anser att våra förslag lämpligen genomförs så att bestämmelserna i 21 § ut- stationeringslagen om svensk domstols behörighet även görs tillämp- liga vid en prövning av mål om skadestånd på grund av bestämmel- serna om repressalieförbud. En tvist kan då tas upp i Arbets- domstolen eller i tingsrätt beroende på vem som väcker talan. Om talan ska föras i tingsrätt får talan föras vid tingsrätten i den ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad.

Syftet med utredningens förslag om repressalieförbud är att det ska utgöra ett skydd för utstationerade arbetstagare som utför arbete i Sverige. En repressalie kan vidtas i Sverige och då kan utred- ningen inte se några problem för svensk domstol med tillämpningen av de förslagna bestämmelserna. Ett problem kan vara om en repressalie, som har samband med att talan har väckts vid svensk domstol, vidtas utomlands efter det att arbetstagaren har lämnat landet. Huruvida en svensk domstol då kan tillämpa de föreslagna bestämmelserna kan vålla problem. Frågan får dock enligt utred- ningens bedömning prövas av domstolarna vid rättstillämpningen.

235

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

10.4.10 En bevisregel efter diskrimineringslagens mönster

Förslag: I lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska det införas en bestämmelse med innebörden att om den som anser sig av arbetsgivaren ha blivit utsatt för repressalier som strider mot lagen visar omständigheter som ger anledning att anta att så är fallet, ska det ankomma på arbetsgivaren att visa att sådana repressalier inte har vidtagits.

Skälen för utredningens förslag

En fråga är vilken bevisregel som ska gälla om en utstationerad arbetstagare anser sig vara utsatt för repressalier på grund av att han eller hon har väckt talan om sina rättigheter.

I diskrimineringslagen finns en bevislättnad för den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier. Det förslag om repressalieförbud som utredningen nu lägger fram grundar sig på diskrimineringslagens repressalieförbud. Enligt utredningens upp- fattning finns det därför starka skäl som talar för att en bevisregel också ska utformas efter diskrimineringslagens mönster.

Viss kritik har dock riktats mot den tekniska utformningen av diskrimineringslagens bevisregel. Regeringen har i det samman- hanget gjort bedömningen att bevisregeln är möjlig att tillämpa på ett ändamålsenligt sätt med avsedd bevislättnad som resultat och att svårigheterna med regelns tekniska utformning synes vara mer teoretiska än praktiska.52 Vidare utsågs en särskild utredare av regeringen år 2014 för att föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Utredaren ska då bl.a. analysera tillämpningen av diskrimineringslagens bevisregel och ta ställning till behovet av ändring av bestämmelsen.53

Dessa omständigheter kan tala emot ett förslag om att grunda en bevisregel efter diskrimineringslagens mönster. De svårigheter som en utstationerad arbetstagare kan ha i bevishänseende får dock antas likna de svårigheter som kan finnas för någon som anser sig ha blivit utsatt för diskriminering. Utredningen anser därför att

52Prop. 2007/08:95, s. 443 f.

53Dir. 2014:10.

236

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

bevisregeln ändå bör utformas mot bakgrund av diskriminerings- lagen. Skulle den nu pågående översynen leda till ändringar får det övervägas om motsvarande ändringar bör göras även i fråga om skyddet mot repressalier för utstationerade arbetstagare.

Det bör mot denna bakgrund ankomma på den utstationerade arbetstagaren att visa omständigheter som ger anledning att anta att repressalier som strider mot utstationeringslagen har förekommit. Om arbetstagaren styrker sådana förhållanden föreligger en pre- sumtion för att en repressalie vidtagits på grund av att arbets- tagaren har väckt talan i domstol för att hävda sina rättigheter enligt utstationeringsreglerna.

Bevisregeln bör innebära en bevislättnad för arbetstagaren när det gäller orsakssambandet mellan väckandet av talan och en av arbetsgivaren vidtagen åtgärd. Det får avgöras från fall till fall vilka de presumerade omständigheterna är. Däremot bör det åligga arbets- tagaren att styrka att han eller hon har väckt talan och att den påstådda repressalien faktiskt har vidtagits.

Om arbetstagaren lyckas visa omständigheter som ger anledning att anta att arbetsgivarens repressalie grundar sig på väckandet av talan, bör det föreligga en presumtion som arbetsgivaren har att motbevisa. Arbetsgivaren kan motbevisa presumtionen genom att visa att åtgärden har vidtagits av helt andra orsaker än det att arbets- tagaren vänt sig till domstol och att det därför saknas orsaks- samband mellan väckandet av talan och åtgärden.

10.4.11 Preskription

Förslag: Av lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska framgå att vid talan i mål om skadestånd på grund av repres- salier ska preskriptionsbestämmelserna i 64–66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas.

Skälen för utredningens förslag

Utredningen har berört frågan om preskription i avsnitt 10.3. Som framgår där skiljer sig de arbetsrättsliga preskriptionsreglerna från de allmänna preskriptionsbestämmelserna i preskriptionslagen. Det

237

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

gäller till exempel preskriptionstidens längd. I de flesta arbets- rättsliga författningar finns bestämmelser som hänvisar till anställ- ningsskyddslagens eller medbestämmandelagens bestämmelser om preskription. Sådana hänvisningar finns exempelvis i diskriminerings- lagen och föräldraledighetslagen som också gäller vid utstationering- ar. Utredningen anser att en liknande modell bör tillämpas i fråga om de nu föreslagna bestämmelserna om skydd mot repressalier. Förslaget i den delen innehåller inte några regler om ogiltighet av uppsägning eller avskedande. Utredningen anser därför att det är tillräckligt hänvisa till medbestämmandelagens regler om preskrip- tion. Det är också utredningens förslag.

Preskriptionstiden bör starta vid tidpunkten för den repressalie som arbetstagaren avser att få prövad. Det kan finnas fall där arbetstagaren utsätts för flera ingripanden från arbetsgivaren under en viss tidsrymd. I vissa fall bör sådana ingripanden kunna ses som en enda större repressalieåtgärd. Preskriptionstiden bör då inte börja löpa förrän ingripandena har upphört.

10.4.12Förslaget om skydd mot repressalier strider inte mot den fria rörligheten för tjänster eller utstationeringsdirektivet

I tillämpningsdirektivet anges att utstationerade arbetstagare som inleder rättsliga eller administrativa förfaranden i den mening som avses i direktivet ska skyddas mot all ogynnsam behandling från arbetsgivarens sida. Det förhållandet att direktivet kräver att det ska finnas ett skydd mot all ogynnsam behandling talar för att ett repressalieförbud på det sätt som utredningen föreslagit redan kan anses förenligt med EU-rätten. I direktivet anges dock inte när- mare hur ett förbud mot all ogynnsam behandling ska se ut. Det talar för att medlemsstaterna fritt kan bestämma sina system så länge fördraget och de allmänna principerna i EU-rätten iakttas. Det i sin tur skulle betyda att utredningens förslag utöver tillämp- ningsdirektivets bestämmelser även måste prövas mot EU-rätten i övrigt. Mot den bakgrunden görs följande överväganden.

Av fördragets regler är det främst den fria rörligheten för tjänster i artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) som är aktuell i det här sammanhanget. Det är i princip förbjudet att diskriminera utländska tjänstetillhandahållare eller

238

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

annars inskränka friheten att tillhandahålla tjänster. Inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster kan enligt fast praxis från EU- domstolen vara tillåtna i den mån de grundas på tvingande skäl av allmänintresse. En förutsättning är att lagstiftningen i fråga är ägnad att säkerställa att de mål som eftersträvas med den uppnås och att den inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet. Skyddet för arbetstagare anses utgöra ett tvingande allmänintresse.54

För svenska arbetsgivare finns inte något sådant repressalie- förbud som utredningen nu föreslår. Det som kan omfattas av repressalieförbudet kanske inte träffas av någon reglering som gäller för en svensk arbetsgivare. Ett skydd mot repressalier för utstationerade arbetstagare skulle därför kunna anses som diskrimi- nerande mot utländska arbetsgivare. Det skulle vidare kunna be- traktas som en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster. Syftet med bestämmelserna är dock att skydda de utstationerade arbets- tagarna, vilket måste anses utgöra ett tvingande skäl av allmän- intresse. Förslaget till lagstiftning är ägnat att säkerställa att detta mål uppnås och det kan inte anses gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet. De föreslagna bestämmelserna om skydd mot repressalier utgör därmed enligt utredningens uppfattning en tillåten inskränkning i den fria rörligheten.

Tillämpningsdirektivet ska enligt artikel 1 inte påverka tillämp- ningsområdet för utstationeringsdirektivet. I utstationeringsdirek- tivet finns bestämmelserna om den hårda kärnan av villkor och därtill hörande bestämmelser. Syftet med tillämpningsdirektivet är att fastställa en gemensam ram med en uppsättning lämpliga bestämmelser, åtgärder och kontrollmekanismer som syftar till att förbättra och öka enhetligheten i genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av utstationeringsdirektivet. Detta inkluderar även åtgärder för att förhindra att regler missbrukas eller kringgås. Artikel 11.5 i tillämpningsdirektivet om förbud mot ogynnsam be- handling och utredningens förslag i anledning av den artikeln ligger i linje med tillämpningsdirektivets syfte. Vi kan inte se att de föreslagna bestämmelserna skulle påverka tillämpningsområdet för utstationeringsdirektivet. Sammanfattningsvis kan inte utredningen

54 Se bl.a. de förenade målen C-369/96 och C-376/96 Arblade m.fl. REG 1999 I-08453, punkterna 34–36 och mål C 515/08, Santos Palotha m.fl., REU 2010 I-09133, punkt 45.

239

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

se några hinder i utstationeringsdirektivet mot de föreslagna bestäm- melserna.

10.4.13De föreslagna bestämmelsernas förhållande till annan lagstiftning

När en utstationerad arbetstagare som är medlem i en svensk arbets- tagarorganisation har väckt talan vid svensk domstol skulle en och samma repressalie kunna ge upphov till skadestånd både enligt förbudet mot föreningsrättskränkning i 7 § utstationeringslagen och enligt utredningens förslag om repressalieförbud. Den typen av konfliktsituationer mellan olika regelverk förekommer redan i dag inom arbetsrätten i Sverige. Det finns praxis från Arbetsdomstolen om hur situationerna kan lösas. När en arbetsgivare genom ett och samma agerande anses ha brutit mot t.ex. diskrimineringslagen och anställningsskyddslagen har Arbetsdomstolen funnit att det inte finns anledning att bestämma två skilda belopp som påföljd. I stället har Arbetsdomstolen valt att fastslå ett gemensamt belopp som ersätt- ning för brott mot båda lagarna.55 Vilka regler som ska prövas blir i praktiken också beroende av hur arbetstagaren har valt att föra sin talan. Tillämpningsfrågor rörande förhållandet mellan det före- slagna repressalieförbudet och andra regler får enligt utredningens uppfattning lösas utifrån samma principer som i dag gäller för för- hållandet mellan olika arbetsrättsliga lagstiftningar.

10.4.14 Sammanfattande synpunkter

Det föreslagna repressalieförbudet skulle kunna uppfattas som över- implementering av artikel 11.5 i tillämpningsdirektivet. Denna syn- punkt har framförts under utredningens gång. Huruvida förslaget är att betrakta som överimplementering är en fråga som har samband med hur direktivets bestämmelser ska uppfattas. Utredningen har uppfattat bestämmelserna på det sätt som redogjorts för i detta av- snitt och bedömer därför att förslaget är nödvändigt för att genom- föra tillämpningsdirektivets bestämmelser. Utredningen har vidare svårt att se att det finns några alternativa förslag till ett genom-

55 AD 2011 nr 37.

240

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

förande än att antingen anse att Sverige redan uppfyller direktivets krav och därmed inte genomföra några författningsändringar alls, eller att anse att det finns behov av nya regler om förbud mot ogynn- sam behandling med någon form av sanktioner som påföljd.

10.5Stöd i rättsliga och administrativa förfaranden

10.5.1Uppdraget och direktivets bestämmelser

Artikel 11.3 i tillämpningsdirektivet föreskriver att medlemsstaterna ska se till att arbetstagarorganisationer och andra tredje parter – som enligt de kriterier som anges i nationell rätt har ett berättigat intresse av att säkerställa att tillämpningsdirektivet och utstatione- ringsdirektivet följs – på arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar, eller för att stödja denne, med dennes godkännande får delta i de rättsliga eller administrativa förfaranden som syftar till att genom- föra tillämpningsdirektivet och utstationeringsdirektivet. Detsamma gäller om de rättsliga eller administrativa förfarandena syftar till att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt de nämnda direk- tiven. Enligt artikel 11.4 ska artikel 11.3 tillämpas utan att det på- verkar andra befogenheter och kollektiva rättigheter för arbetsmark- nadens parter samt för företrädare för arbetstagare och arbetsgivare i enlighet med nationell rätt eller praxis. Av artikeln följer vidare att tillämpningen av artikel 11.3 inte heller ska påverka nationella bestämmelser som rör ombud och försvar vid domstol. Utred- ningen har i uppdrag att föreslå hur tillämpningsdirektivet ska genomföras. Vi anser därför att det ingår uppdraget att bedöma huruvida svensk rätt är förenlig med artikel 11.3 eller om det behövs författningsändringar.

10.5.2Gällande rätt

Arbetsgivare eller arbetstagare som väcker talan i en arbetstvist i Sverige kan företräda sig själv eller ta hjälp av ett ombud. Detta gäller även utstationerande arbetsgivare och utstationerade arbets- tagare. Generellt sett gäller att om någon med bindande verkan vill utföra rättshandlingar åt annan krävs fullmakt från den som rätts- handlingen rör. Det är också i regel den vars rättsliga anspråk en

241

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

tvist rör som har rätt att vid domstol väcka och utföra talan. Vill exempelvis en arbetstagare väcka talan vid tingsrätt mot sin arbets- givare krävs fullmakt för att någon annan ska få föra dennes talan. Detta gäller även i förhållande till en arbetstagarorganisation som arbetstagaren är medlem i.

En utstationerad arbetstagare kan få rättshjälp enligt rättshjälps- lagen (1996:1619) om lagens förutsättningar är uppfyllda. I den lagen regleras rättsligt bistånd i form av rättshjälp och rådgivning. Innebörden av att rättshjälp beviljas är att ett rättshjälpsbiträde förordnas för den enskilde och att staten betalar ersättningen till rättshjälpsbiträdet med undantag för den enskildes rättshjälps- avgift. En viktig inskränkning i rätten till rättshjälp är enligt 9 § rättshjälpslagen att rättshjälp inte får beviljas om den enskilde har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Med det avses sådan facklig rättshjälp som en medlem i en svensk arbetstagarorganisation kan ha rätt till. Rättshjälp enligt rättshjälpslagen får alltså inte beviljas i sådana fall.

I 4 kap. 5 § lagen om rättegången i arbetstvister finns vissa undan- tag när det gäller partsställningen i rättegången vid Arbetsdomstolen som första instans. I en tvist om kollektivavtal kan organisation, som slutit avtalet, väcka och utföra talan vid Arbetsdomstolen för den som är eller har varit medlem i organisationen. Det kan då röra sig om lön eller andra förmåner enligt kollektivavtal. Om anspråket grundar sig på lag eller personligt avtal kan en organisation också ha talerätt. I mål där talan ska väckas i Arbetsdomstolen som första instans har en organisation av arbetstagare eller arbetsgivare alltså talerätt för medlem. En organisation kan därmed utan fullmakt föra talan för en medlems rättsställning. I det fallet är det alltså orga- nisationen som är part.56 I förarbetena har avsteget när det gäller kollektivavtalstvister motiverats med att man därigenom velat för- hindra att enskilda medlemmar genom medgivanden eller bristfälliga utföranden av sin talan skulle föranleda ett felaktigt domslut med faktiskt prejudicerande verkan för de avtalsslutande parterna. Detta då medlemmarna inte på samma sätt som organisationerna som slutit kollektivavtalet kan ha kännedom om de förutsättningar under vilka avtalet tillkommit.57 Reglerna om instansordningen i arbets-

56Ronnie Eklund m.fl. Facklig arbetsrätt, fjärde uppl., 1997, s. 87.

57Prop. 1974:77 s. 172.

242

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

tvister och definitionen av kollektivavtalstvist har beskrivits ovan under avsnittet 10.2.5.

Om en organisation inte vill väcka talan med stöd av 4 kap. 5 § kan en medlem själv väcka talan vid tingsrätt enligt 2 kap. 2 § samma lag. Då gäller sedvanliga regler om fullmakt.

Genom 21 § utstationeringslagen är lagen om rättegången i arbetstvister också tillämplig för tvister om de arbets- och anställ- ningsvillkor som anges i 5 § utstationeringslagen. Utredningen har i avsnitt 10.2.13 lämnat förslag om vad som bör gälla vid tvister om sådana villkor i kollektivavtal som utgör den hårda kärnan för arbetstagare som inte är medlem i avtalsslutande organisation.

10.5.3Inget behov av författningsändringar

Bedömning: Bestämmelserna i artikel 11.3 i tillämpningsdirektiv- et föranleder inga författningsändringar.

Skälen för utredningens överväganden

Utredningen uppfattar föreskrifterna i artikel 11.3 så att de handlar om möjligheten för utstationerande arbetsgivare och utstationerade arbetstagare att få rättsligt stöd vid rättsliga förfaranden i Sverige. Artikeln handlar enligt vår mening också om möjligheten för arbets- tagarorganisationer, och andra tredje parter som avses i artikeln, att på annans vägnar delta i rättsliga och administrativa förfaranden. Utredningen bedömer därmed att den inte tar sikte på sådana organisationers möjlighet att för egen räkning väcka talan om t.ex. kollektivavtalsbrott. Artikeln är inte formulerad på det sättet.

Utredningen kan inte se att gällande svenska bestämmelser skulle stå i strid mot tillämpningsdirektivets bestämmelser. Utstationerade arbetstagare har möjlighet anlita ombud om de vill väcka talan i Sverige. Möjligheten att anlita ombud står också till buds för utstationerande arbetsgivare. Organisationer på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan har rätt att delta och stödja sina medlemmar. Det finns heller inget i EU-rätten eller i svensk lagstiftning som skulle hindra att de stödjer arbetstagare eller arbetsgivare som inte är medlemmar. Det som skulle kunna diskuteras är det som i

243

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

direktivet anges om att organisationerna med den enskildes god- kännande ska kunna delta i förfaranden. Det skulle kunna tolkas som ett krav på att organisationer bara ska få delta i ett rättsligt förfarande om medlemmen har lämnat sitt godkännande. Detta är i så fall inte i överensstämmelse med vad som enligt lag gäller vid rättegången i Arbetsdomstolen som första instans. Ett alternativ skulle då kunna vara att i 21 § utstationeringslagen införa någon form av undantag från tillämpningen av 4 kap. 5 § lagen om rätte- gången i arbetstvister. Vi förordar dock inte ett sådant alternativ. I utredningens referensgrupp har det framförts att det i aktuella organisationers stadgar anges att de ska agera i sina medlemmars intresse, vilket i praktiken betyder att om en arbetsgivare eller arbets- tagare inte vill gå vidare med ett krav kommer i regel inte heller organisationen att göra det åt medlemmen. Dessutom framgår av artikel 11.4 att bestämmelserna i artikel 11.3 inte ska tillämpas så att de påverkar andra befogenheter och kollektiva rättigheter för arbetsmarknadens parter samt för företrädare för arbetstagare och arbetsgivare i enlighet med nationell rätt eller praxis. Till det kom- mer att det i skäl 14 har erinrats om att det i FEUF tydligt anges att skillnaderna i de nationella arbetsmarknadsmodellerna samt arbets- marknadens parters självständighet ska erkännas. Utredningen kan mot den här bakgrunden inte se varför det skulle vara motiverat att göra några justeringar i utstationeringslagen. Vår bedömning är därför att artikel 11.3 inte föranleder några författningsändringar.

10.6Efterhandsutbetalningar

10.6.1Uppdraget och direktivets bestämmelser

Enligt artikel 11.6 första stycket i tillämpningsdirektivet ska medlems- staterna se till att arbetsgivaren för den utstationerade arbetstagaren är ansvarig för alla berättigade förmåner som följer av avtalsför- hållandet mellan arbetsgivaren och den utstationerade arbetstagaren.

Enligt artikel 11.6 andra stycket ska medlemsstaterna särskilt se till att det finns lämpliga förfaranden för att säkerställa att de ut- stationerade arbetstagarna kan ta emot följande.

244

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

a)Eventuella innestående nettolöner som skulle ha utbetalats i enlighet med de tillämpliga arbets- och anställningsvillkoren i artikel 3 i utstationeringsdirektivet.

b)Eventuella efterhandsutbetalningar eller återbetalningar av skatter eller socialförsäkringsavgifter, som felaktigt dragits av från deras löner.

c)En återbetalning av överdrivna kostnader i förhållande till netto- lönen eller logins kvalitet, som innehållits eller dragits av från lönen för logi som tillhandahållits av arbetsgivaren.

d)I förekommande fall, inbetalningar från arbetsgivaren till gemen- samma fonder eller arbetsmarknadsinstitut som felaktigt dragits av från deras löner.

Bestämmelserna i denna del ska också tillämpas då de utstationerade arbetstagarna har återvänt från den medlemsstat dit utstationeringen skedde.

Utredningen har i uppdrag att föreslå hur tillämpningsdirektivet ska genomföras. Vi anser därför att det ingår i uppdraget att bedöma huruvida svensk rätt är förenlig med artikel 11.6 eller om det behövs författningsrändringar.

10.6.2Gällande rätt

I avsnitt 10.2 har redogjorts för gällande rätt när det gäller ut- stationerade arbetstagares möjligheter att i Sverige göra gällande villkor enligt den hårda kärnan mot sin arbetsgivare. Utredningen återkommer också till rättsläget i avsnittet nedan om överväganden i samband med att det beskrivs hur utredningen uppfattar artikeln.

10.6.3Inget behov av författningsändringar

Bedömning: Bestämmelserna i artikel 11.6 i tillämpningsdirek- tivet föranleder inga författningsändringar.

245

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

Skälen för utredningens överväganden

Utredningen utgår från att artikel 11.6 första stycket enbart rör sådana förmåner som den utstationerade arbetstagaren har rätt till enligt utstationeringsdirektivet, dvs. den hårda kärnan. Med be- greppet ansvarig uppfattar utredningen att det är arbetsgivaren som kraven ska kunna riktas emot, vilket i sista hand ska kunna göras i domstol antingen i utstationeringslandet eller i någon annan stat vars domstolar har behörighet. Denna bestämmelse tangerar då det som rör artiklarna 11.1–11.4 och som beskrivits i avsnitten 10.2., 10.3 och 10.5. I de avsnitten har också redogjorts för 5, 7 och 21 §§ utstationeringslagen.

Eventuella domar meddelade i Sverige ska enligt Bryssel I-för- ordningen erkännas och förklaras verkställbara i andra medlems- stater på sätt som framgår av kapitel III i förordningen.

De svenska reglerna uppfyller redan i största delar direktivets krav. I avsnitt 10.2.13 och 10.2.14 har lämnats förslag i syfte att åtgärda sådana brister som utredningen anser finns. Gällande reglering sammantaget med förslagen i betänkandet gör enligt utredningens mening att direktivets krav får anses uppfyllda. Några författnings- ändringar med hänsyn till artikel 11.6 första stycket bedöms därför inte vara nödvändiga.

När det sedan gäller andra stycket i artikel 11.6 görs följande överväganden. Utredningen utgår från att bestämmelserna rör arbetstagare som har utstationerats till Sverige. Mot detta ställ- ningstagande skulle kunna invändas att innehållet i artikel 11.6 sista stycket talar för en annan tolkning. Av det följer att bestämmel- serna i 11.6 också ska tillämpas då de utstationerade arbetstagarna har återvänt från den medlemsstat dit utstationeringen skedde. Utredningen har uppfattat bestämmelserna i den delen så att det ska vara möjligt för en arbetstagare som har varit utstationerad i ett annat land att kunna delta i de förfaranden i det andra landet som artikeln tar sikte på även efter det att utstationeringen avslutats.

Bestämmelserna kan tolkas på olika sätt. Vid en strikt tolkning av ordalydelsen skulle bestämmelserna kunna tolkas så att de hand- lar om att ta emot de i direktivet beskrivna medlen. Vid en sådan tolkning ska det vid det laget då bestämmelserna blir aktuella att tillämpa stå klart att arbetstagaren har rätt till medlen.

246

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

Bestämmelserna i artiklarna 11. 6 a, 11.6 c och 11.6 d rör, som utredningen ser det, förhållandet mellan arbetsgivaren och arbets- tagaren. Frågan om hur och vart betalning ska ske är en fråga som arbetsgivare och arbetstagare kan reglera sinsemellan. Några hinder för utstationerade arbetstagare att öppna bankkonton i Sverige och här ta emot medel finns inte. Denna bedömning gäller även för artikel 11 6 b, om den ska tolkas så att det är arbetsgivaren själv som felaktigt har dragit av lönen utan att beloppet har betalats till någon myndighet.

Bestämmelserna i artikel 11 6 b skulle även kunna tolkas så att det rör återbetalning av skatter och avgifter som har betalats in till Skatteverket. Om man förutsätter att arbetsgivaren har betalat skatt och socialavgifter i Sverige är det Skatteverket som har att göra en återbetalning om det är överskott på skattekontot. Frågor om sådana återbetalningar regleras i 64 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) och 14 kap. skatteförfarandeförordningen (2011:1261). I 64 kap. 2 § skatteförfarandelagen anges att om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på kontot, ska beloppet betalas tillbaka antingen efter begäran eller automatiskt. Återbetal- ning ska enligt 14 kap. 5 § skatteförfarandeförordningen göras skynd- samt. I 14 kap. 8 § skatteförfarandeförordningen finns närmare bestämmelser om hur återbetalningarna ska göras. Enligt uppgift från Skatteverket finns det rutiner för återbetalningar till personer som inte är bosatta i Sverige.

Om direktivet ska tolkas strikt enligt sin ordalydelse kan inte utredningen mot den bakgrund som nu beskrivits se några hinder i svensk rätt mot möjligheter att ta emot aktuella återbetalningar och efterhandsutbetalningar. Några skäl för författningsändringar finns då inte.

Bestämmelserna i artikel 11.6 andra stycket skulle också kunna tolkas så att medlemsstaterna ska se till att det finns system som gör att utstationerade arbetstagare ska kunna ta emot felaktigt gjorda avdrag som arbetsgivaren har gjort. Det gäller då inte bara det faktiska mottagandet av medlen utan skulle också inbegripa möjlig- heten att väcka talan och få en exekutionstitel på att man har rätt till medlen.

Direktivet innehåller inga materiella bestämmelser om vad som är felaktiga avdrag. Till det kommer att tillämpningsdirektivet inte ska påverka tillämpningsområdet för utstationeringsdirektivet och

247

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

begreppet minimilön. I den svenska arbetsmarknadsmodellen reg- leras inte heller i lag vad som utgör minimilön. Det är därför svårt att mot bakgrund av artikeln ta ställning till om det behövs författ- ningsändringar.

I skäl 35 i direktivet anges dock att för att se till att utstationerade arbetstagare får korrekt lön bör eventuella ersättningar som hör ihop med utstationeringen, förutsatt att de kan anses utgöra en del av minimilönen, dras av endast om detta är möjligt enligt nationell rätt, kollektivavtal eller praxis i värdmedlemsstaten. I Sverige regleras arbetsgivares rätt till avdrag på arbetstagares lönefordran för att kvitta en motfordran i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvitt- ningsrätt. Detta skulle kunna tala för att det bör införas en bestäm- melse i utstationeringslagen som hänvisar till lagen om arbets- givares kvittningsrätt. Utredningen är dock tveksam till en sådan lösning eftersom det i artikel 11.6 andra stycket inte finns några materiella bestämmelser om vad som ska gälla eller några bestäm- melser om lagval. En sådan åtgärd skulle därför kunna leda till ett felaktigt genomförande av direktivet.

För att säkerställa att direktivet blir genomfört på ett korrekt sätt skulle ett annat alternativ kunna vara att i författning införa en bestämmelse med innebörden arbetsgivaren inte från den lön som arbetstagaren har rätt till får göra avdrag som strider mot lag eller avtal. Utredningen förordar dock inte ett sådant alternativ. Det bör anses gälla ändå.

Direktivet talar om att medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga förfaranden. Ett alternativ är att se möjligheten att väcka talan om lön vid domstol som ett lämpligt förfarande om man anser att arbetsgivaren gjort felaktiga avdrag och man inte har fått den lön man är berättigad till enligt utstationeringsreglerna. Ser man det på det sättet anser utredningen att svensk rätt uppfyller direktivets krav. Detta av samma skäl som anförts beträffande artikel 11.6 första stycket ovan. Det finns, som utredningen ser det, inget som hindrar att en arbetsgivare i en lönetvist med en utstationerad arbets- tagare gör invändningar om att denne har rätt att göra vissa avdrag. Hur frågan i en sådan situation löses av domstol är något som överlämnas till rättstillämpningen, men frågan om avdragen borde i alla fall kunna bli prövad.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att artikel 11.6 inte ska föranleda några författningsändringar.

248

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

10.7Ändringar i utstationeringslagen med anledning av en ny Bryssel I-förordning

10.7.1Uppdraget

Utstationeringslagen gäller för alla utstationerande arbetsgivare, alltså även sådana som inte har hemvist inom EES eller Schweiz. Enligt 21 § utstationeringslagen kan därmed också en utstationerad arbetstagare väcka talan mot dennes arbetsgivare vid domstol i Sverige även om arbetsgivaren har hemvist utanför EES eller Schweiz.

I slutet av år 2012 antogs Europaparlamentets och rådets för- ordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkän- nande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning). Förordningen började tillämpas den 10 januari 2015. I utredningens uppdrag anges särskilt att vi ska analysera hur utstationeringslagens regler om domstols behörighet förhåller sig till andra EU-rättsakter. Vi har uppfattat att den rättsakt vi har att utföra vår analys mot är den nya Bryssel I-förordningen.

10.7.2Bakgrund och gällande rätt

I utstationeringsdirektivet regleras rätten till vissa arbets- och an- ställningsvillkor för arbetstagare som är eller har varit utstationerade i en annan medlemsstat. Av artikel 6 i direktivet följer att en arbets- tagare som vill göra gällande rätten till dessa villkor ska kunna väcka en talan i den medlemsstat inom vars territorium arbetstagaren är eller har varit utstationerad. Enligt direktivet ska detta dock inte hindra att arbetstagaren i stället väcker talan i en annan stat i enlighet med internationella konventioner om rättslig behörighet. Hit räknas de unionsrättsliga och internationella instrument om domstols behörighet samt erkännande och verkställighet som gäller i EU, Island, Norge och Schweiz.

Frågor om vilken medlemsstats domstol som är behörig att pröva en tvist reglerades tidigare i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännan- de och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning). Behörighetsreglerna i 2000 års Bryssel I-för- ordning var med undantag för vissa exklusiva fora och fora som följer

249

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

av avtal om domstols behörighet (s.k. prorogationsavtal) endast tillämpliga när svaranden hade sin hemvist i EU.

Ett till 2000 års Bryssel I-förordning parallellt instrument är konventionen den 20 november 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention). Denna konvention har i stort sett samma innehåll som 2000 års Bryssel I-förordning, men gäller mellan EU, Island, Norge och Schweiz. Konventionen gäller fortfarande.

När svaranden har sin hemvist i tredjeland tillämpas i stället nationella behörighetsregler58. För svensk del innebär det att pröv- ningen – vid avsaknad av en särskild svensk reglering – sker med utgångspunkt i en analogisk tillämpning av 10 kap. rättegångs- balken. Behörighetsbestämmelsen i 2 kap. 2 § tredje stycket lagen om rättegången i arbetstvister har inte ansetts kunna grunda doms- rätt.

Eftersom det enligt utstationeringsdirektivet krävs att en talan kan väckas i den medlemsstat där arbetstagaren är eller har varit utstationerad, infördes i 21 § utstationeringslagen en till Bryssel- och Luganoreglerna alternativ behörighetsregel. Regeln innebär att en talan får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad. Den gäller – till skillnad från direktivet – även vid utstationeringar här i landet från tredjeland. Denna överimple- mentering motiverades med att rättsläget i utstationeringssituationer klargjordes i förhållande till den analogiska tillämpning av rätte- gångsbalkens regler som sker i andra anställningssituationer.59

Som nämndes inledningsvis antogs 2012 års Bryssel I-förordning i slutet av år 2012. Den kommer att tillämpas när en talan väcks efter den 10 januari 2015 i domstol. En nyhet i förordningen är att vissa av förordningens behörighetsbestämmelser är tillämpliga även när arbetsgivaren inte har hemvist i EU. Detta gäller om tvisten rör anställningsavtal. I artikel 21.2 anges nämligen att talan mot en arbetsgivare som inte har hemvist i en medlemsstat får väckas i en domstol i en medlemsstat i enlighet med artikel 21.1 b i förord- ningen. Av den artikeln följer att talan mot en arbetsgivare får väckas i en medlemsstat vid domstolen i den ort där eller varifrån arbetstagaren vanligtvis utför eller utförde sitt arbete. Om arbets-

58Se skäl 9 till 2000 års Bryssel I-förordning.

59Prop. 1998/99:90 s. 33 f.

250

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

tagaren inte vanligtvis utför eller utförde sitt arbete i ett och samma land får talan väckas vid domstolen i den ort där det affärsställe vid vilken arbetstagaren anställts är eller var beläget. Det är alltså möj- ligt för en arbetstagare att väcka en talan med stöd av förordningen i vissa arbetstvister, trots att arbetsgivaren inte har hemvist i EU. Denna utvidgning av förordningens behörighetsregler syftar till att stärka skyddet för typiskt sett svagare parter i ett rättsförhållande. I skäl 14 föreskrivs att för att skydda arbetstagarnas intressen bör förordningens behörighetsbestämmelser tillämpas oavsett var sva- randen har sin hemvist.

10.7.3Möjlighet att väcka talan enligt utstationeringslagen tas bort

Förslag: Möjligheten enligt 21 § lagen (1999:678) om utstatione- ring av arbetstagare att väcka talan i Sverige mot en arbetsgivare som inte har sin hemvist i ett land inom EES eller Schweiz ska tas bort.

Skälen för utredningens förslag

Genom 2012 års Bryssel I-förordning har behörighetsreglerna ut- vidgats på det sättet att de inte bara omfattar tvister om anställ- ningsavtal där en talan väcks av en arbetstagare mot en arbetsgivare med hemvist i EU. Det omfattar även sådana tvister där en talan väcks mot en arbetsgivare med hemvist i tredjeland. Bryssel I-förord- ningens behörighetsreglering anses i princip vara uttömmande.60 Enligt artikel 67 i 2012 års Bryssel I-förordning ska förordningen inte påverka tillämpningen av de bestämmelser som, på särskilda områden, reglerar domstols behörighet eller erkännande eller verk- ställighet av domar och som finns i unionsrättsakter eller i nationell lagstiftning som harmoniserats för att genomföra sådana rättsakter. I artikel 6 i utstationeringsdirektivet finns kompletterande regler om domstols behörighet inom direktivets tillämpningsområde som

60Lennart Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, 2008, s. 95.

251

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

i viss utsträckning avviker från Bryssel I-förordningen. Sådana regler återfinns också i artikel 11.1 i tillämpningsdirektivet. Dessa bestämmelser har således företräde. De båda direktiven omfattar dock inte arbetsgivare med hemvist utanför EU, EES och Schweiz. En konsekvens av utvidgningen är att det måste övervägas om de svenska nationella behörighetsregler som inte överensstämmer med förordningen och som inte följer av utstationeringsdirektivet kan upprätthållas.

Det kan uppstå en situation där en arbetstagare har varit ut- stationerad till en ort i Sverige och svensk domstol därmed anses vara behörig enligt utstationeringslagen utan att situationen omfattas av 2012 års Bryssel I-förordning eller utstationeringsdirektivet.

En nackdel med att begränsa behörighetsregeln i utstationerings- lagen till att gälla endast arbetsgivare med hemvist i EU, EES eller Schweiz är att lagen i övrigt ger rättigheter i förhållande till arbets- givare från tredjeland. Dessa rättigheter kommer alltså inte att kunna göras gällande i svensk domstol när inte 2012 års Bryssel I-förord- ning är tillämplig. Det kan vidare invändas att syftet med utvidg- ningen av behörighetsreglerna i 2012 års Bryssel I-förordning varit att skydda arbetstagares intressen och inte att de nya reglerna ska ha en begränsande verkan på lagstiftning som syftar till att skydda arbetstagare. I avsaknad av något undantag i 2012 års Bryssel I- förordning från den allmänna principen att förordningens behörig- hetsregler är uttömmande och då utstationeringsdirektivet endast omfattar arbetsgivare med hemvist i EU, EES eller Schweiz får övervägande skäl ändå anses tala för att det inte är möjligt att upprätt- hålla den svenska ordningen. Mot den bakgrunden bör utstatione- rades möjligheter att väcka talan i Sverige ges en utformning som svarar mot utstationeringsdirektivet.

Utredningen förslår därmed att möjligheten enligt 21 § ut- stationeringslagen att väcka talan i Sverige mot en arbetsgivare som inte har hemvist inom EES eller Schweiz ska tas bort.

10.8Konsekvenser

Utredningen lämnar i detta kapitel förslag som innebär att det i lag ges en möjlighet för utstationerade arbetstagare att under vissa villkor åberopa arbets- och anställningsvillkor enligt kollektivavtal

252

SOU 2015:13

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

som har slutits mellan dennes arbetsgivare och en svensk arbets- tagarorganisation även om arbetstagaren inte är medlem i den avtals- slutande arbetstagarorganisationen. Utredningen föreslår också en möjlighet att väcka en sådan talan vid svensk domstol. Det lämnas vidare förslag om vilka preskriptionsbestämmelser som ska tillämpas vid dessa tvister.

Utredningen föreslår därutöver att det ska införas ett repressalie- förbud innebärande att en utstationerad arbetstagare ska vara skyd- dad mot repressalier från arbetsgivaren på grund av att arbetstagaren väcker talan vid svensk domstol. Talan ska avse de arbets- och anställningsvillkor som arbetstagaren har rätt till enligt utstatione- ringslagen eller enligt sådana villkor i kollektivavtal som avses i 5 a § första stycket eller 5 b § första stycket utstationeringslagen. Enligt vårt förslag kan arbetsgivaren drabbas av skadeståndspåföljd vid brott mot bestämmelserna. Utredningen föreslår också en möjlighet att väcka en sådan talan vid svensk domstol. I anslutning till det föreslås regler om preskription och bevisbörderegler.

De nu nämnda förslagen bedöms som nödvändiga för att genom- föra tillämpningsdirektivets bestämmelser i denna del. Om förslaget inte genomförs finns risk för att Sverige inte anses uppfylla direk- tivets krav. Om Sverige inte bedöms ha genomfört direktivet kan Sverige drabbas av ekonomiska sanktioner.

Förslagen medför ett incitament för utstationerade arbetstagare att se till att han eller hon får del av villkor som följer av ett gällan- de kollektivavtal. Därigenom tillkommer en mekanism för övervak- ning och kontroll av att de skyldigheter en arbetsgivare har på grund av utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet efterlevs i praktiken.

Förslagen kan innebära att fler utländska företag drabbas av krav och rättegångar vid domstol. Den föreslagna regleringen syftar dock till att skapa bättre konkurrensförhållanden på den svenska arbetsmarknaden då det skapas fler sätt att kontrollera att skyldig- heterna enligt utstationeringsreglerna följs. Detta gynnar i längden företagen. Små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags borde i vart fall inte påverkas negativt av förslaget.

Förslagen kan leda till fler tvister vid tingsrätter och i Arbets- domstolen. Det är dock svårt att avgöra i vilken omfattning det i så fall kan komma att ske. Det får dock antas att en sådan eventuell

253

Försvar av rättigheter, underlättande av klagomål och efterhandsutbetalningar…

SOU 2015:13

ökning av antalet tvister kan hanteras inom domstolarnas nuvarande anslag.

Förslagen medför inte några krav eller förväntningar på kommuner eller landsting och förväntas inte leda till några konsekvenser för kommuner eller landsting.

Förslagen förväntas inte leda till några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten, det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning i olika delar av landet, offentlig service i olika delar av landet, jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen.

Utredningen föreslår slutligen att möjlighet enligt 21 § ut- stationeringslagen att väcka talan i Sverige mot en arbetsgivare som inte har sin hemvist inom EES eller Schweiz ska tas bort. I konsekvens med det föreslår vi också att våra förslag om svensk domsrätt och repressalieförbud inte ska gälla avseende nu berörda arbetsgivare. Skälet för det är att den nuvarande bestämmelsen i 21 § utstatione- ringslagen kan bedömas som oförenlig med Bryssel I-förordningen. Våra förslag är alltså motiverade ur EU-rättslig synpunkt. Det kan dock betyda att en talan mot en sådan arbetsgivare i vissa situa- tioner inte kan väckas vid svensk domstol. Det kan i sig utgöra ett försämrat skydd för de utstationerade arbetstagare som berörs.

254

11Gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter

– kapitel VI

11.1Uppdraget

Tillämpningsdirektivet innehåller i artikel 13–19 bestämmelser om ett gemensamt instrument om gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska och administrativa sanktionsavgifter som ålagts en tjänsteleverantör som är etablerad i en medlemsstat för bristande efterlevnad av gällande bestämmelser om utstationering av arbets- tagare i en annan medlemsstat. Utredningen har fått i uppdrag att analysera vilka bestämmelser som behövs för att genomföra tillämp- ningsdirektivets bestämmelser om gränsöverskridande verkställighet av administrativa sanktionsavgifter, och utarbeta nödvändiga för- fattningsförslag.

Utgångspunkten bör enligt direktiven vara att Kronofogde- myndigheten ska vara behörig myndighet när informationssystemet för den inre marknaden (IMI) används på detta område.

11.2Indrivningssamarbete inom EU på andra områden

Inom EU finns ett antal rättsakter och instrument som reglerar erkännande och verkställighet av exekutionstitlar och ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaterna för indrivning av olika slags fordringar.

255

Gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter …

SOU 2015:13

På det offentligrättsliga och straffrättsliga området finns ett antal rättsakter som reglerar gränsöverskridande bistånd med indrivning, nämligen

rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (indrivningsdirektivet) jämte en av kom- missionen beslutad genomförandeförordning om närmare före- skrifter i ämnet,

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förord- ning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghets- systemen (Text av betydelse för EES och Schweiz), där avdel- ning IV kapitel III reglerar motsvarande i fråga om socialavgifter och återkrav av felaktigt utbetalda förmåner inom ramen för de sociala trygghetssystemen (tillämpningsförordningen på det sociala trygghetsområdet),

rådets rambeslut 2005/214/RIF av den 24 februari 2005 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötes- straff (bötesrambeslutet), och

rådets rambeslut 2006/783/RIF av den 6 oktober 2006 om tillämp- ning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om för- verkande.

På det civilrättsliga området finns ett antal rättsakter som reglerar bl.a. erkännande och verkställighet av avgöranden som har med- delats i en annan medlemsstat. Dessa är främst

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar, och

rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställig- het av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

256

SOU 2015:13 Gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter …

11.3Behovet av gränsöverskridande indrivningssamarbete i samband med utstationering

Vid utstationering kan det bli aktuellt för värdstaterna att ta ut avgifter av ett företag som har utstationerat en arbetstagare och inte följer regelverket i värdstaten. Om företaget inte betalar en sådan avgift frivilligt kommer värdstaten ofta att tvingas vända sig till den stat där det utstationerande företaget (tjänsteleverantören) finns, eftersom det inte finns tillgångar i värdstaten som kan tas i anspråk för indrivning av avgiften. I avsaknad av regler om gränsöverskridan- de verkställighet kan emellertid inte heller den andra staten vidta några tvångsåtgärder för att driva in avgiften.

Medlemsstaterna har frihet att för de överträdelser som det kan bli fråga om vid utstationering välja mellan att ha sanktioner av straffrättslig natur och sanktioner av administrativ natur. Exempel finns i medlemsstaterna på båda dessa slag av sanktioner och även på att bådadera förekommer i en och samma medlemsstat. Om sank- tionerna är av straffrättslig natur torde de omfattas av det ovan nämnda bötesrambeslutet, vilket också har varit utgångspunkten för regleringen i kapitel VI.

Om sanktionerna däremot är av administrativ natur har det hit- tills inte funnits något regelverk för gränsöverskridande verkställig- het inom EU som de omfattas av. Indrivningsdirektivet är visserligen tillämpligt på sanktionsavgifter, men bara sådana som hör till skatte- området, dvs. utgör sanktioner för någon underlåtenhet i fråga om skatt, t.ex. underlåtenhet att lämna deklaration i rätt tid. Det är mot den nu angivna bakgrunden som det i tillämpningsdirektivet har tagits in bestämmelser om bl.a. sådan gränsöverskridande verk- ställighet, kapitel VI.

11.4Allmänna utgångspunkter för genomförandet av kapitel VI

Förslag: Sådant bistånd som avses i kapitlet ska regleras i en ny särskild lag om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa admi- nistrativa avgifter (genomförandelagen).

257

Gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter …

SOU 2015:13

Skälen för utredningens förslag

Allmänt om behovet av genomförandebestämmelser

Det finns i dag inte några bestämmelser i svensk rätt om gränsöver- skridande verkställighet av administrativa avgifter. För att genom- föra kapitel VI i tillämpningsdirektivet måste därför sådana bestäm- melser införas, och de måste täcka såväl den situationen att en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär bistånd i Sverige som den situationen att Kronofogdemyndigheten begär bistånd i en annan medlemsstat.

Till största delen rör det sig om en reglering som kräver formen av lag. Vissa av bestämmelserna i kapitlet riktar sig emellertid bara till de tillämpande myndigheterna i medlemsstaterna och kan genom- föras genom reglering i förordningsform. Det gäller t.ex. bestämmel- ser om underrättelser mellan myndigheterna i de berörda medlems- staterna.

Se beträffande kraven i allmänhet på genomförande av direktiv även avsnitt 2.3.

Var ska genomförandebestämmelserna placeras?

Utredningen behöver ta ställning till om bestämmelserna ska tas in i någon eller några befintliga författningar, och i så fall vilka, eller i en särskild lag om sådant bistånd som avses i kapitel VI.

Kommissionens ursprungliga förslag hade hämtat inspiration främst från bestämmelserna i indrivningsdirektivet 2010/24/EU och tillämpningsförordningen på det sociala trygghetsområdet 987/2009. Indrivningsbestämmelserna i den senare är i stort sett identiska med det tidigare indrivningsdirektivet på skatteområdet, rådets direktiv 2008/55/EG. En lösning är därför att utvidga tillämpningsområdet för den lag genom vilken indrivningsdirektivet har genomförts1 och göra de tillägg och andra justeringar i denna som krävs på grund av bestämmelserna i kapitel VI.

Jämfört med de nu nämnda rättsakterna var kommissionens förslag till kapitel VI kraftigt ”nedbantat”, något som man från kom-

1 Lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

258

SOU 2015:13 Gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter …

missionens sida motiverade med att man velat värna balansen mellan de olika delarna av tillämpningsdirektivet. Under behandlingen i rådet efterlyste emellertid flera medlemsstater ytterligare bestämmel- ser som man ansåg nödvändiga för att regleringen skulle bli tillräckligt tydlig för såväl tillämpande myndigheter som berörda enskilda. Detta ledde till en viss utbyggnad av kapitlet med bestämmelser som i varierande utsträckning påminner om de nyss nämnda rättsakterna.

Samtidigt fanns det andra medlemsstater som ville att man skulle ta in vissa bestämmelser som liknade regleringen på det straffrätts- liga området, och då närmast bötesrambeslutet. Även detta ledde till en viss utbyggnad av kapitlet.

Slutresultatet blev att kapitel VI i tillämpningsdirektivet kom att skilja sig rätt så mycket från indrivningsdirektivet och tillämp- ningsförordningen på det sociala trygghetsområdet. Att föra in den reglering som behövs för att genomföra kapitel VI i den befintliga genomförandelagen på skatteområdet skulle därför kräva att denna kompletteras med åtskilliga särbestämmelser rörande de administra- tiva sanktionsavgifterna. Samtidigt är många av bestämmelserna i den befintliga lagen specifika för skatteområdet och skulle behöva uteslutas från tillämpning i fråga om de administrativa sanktions- avgifterna. Sammantaget skulle denna lösning riskera att göra den befintliga lagen svåröverskådlig.

I tillämpningsdirektivet är det bara bestämmelserna i kapitel VI och i viss mindre utsträckning bestämmelserna om administrativt samarbete i artiklarna 6 och 7 som kommer att tillämpas av Krono- fogdemyndigheten, och det är endast Kronofogdemyndigheten som kommer att tillämpa dessa bestämmelser. Det finns därför knappast något att vinna genom att placera de bestämmelser som behövs för att genomföra kapitel VI i exempelvis utstationeringslagen. En sådan lösning skulle bara göra det onödigt svårt för Kronofogdemyndig- hetens personal att hitta bestämmelserna och samtidigt tynga ut- stationeringslagen.

Det som nu har sagts talar enligt utredningens mening för att placera de bestämmelser som behövs för genomförandet av kapitel VI i en egen lag och en till denna anslutande förordning. En nackdel med den lösningen kan naturligtvis sägas vara att den behöriga myndigheten, dvs. Kronofogdemyndigheten, får olika författningar att tillämpa beroende på vilket slags fordringar biståndet med in- drivning avser. Detta är dock bara en fråga om den formella upp-

259

Gränsöverskridande verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter …

SOU 2015:13

delningen, eftersom det, som redan påpekats, under alla förhållan- den kommer att gälla delvis olika regler i sak beroende på vilket slags ford