Tillkännagivande (2015:943) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Innehåll

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om kontroll av husdjur, m.m.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen
- artikel 3.2 c, såvitt gäller kontroll av djurhållare som är anslutna till godkända kontrollprogram enligt artikel 7,
- artikel 7, såvitt gäller kontrollprogram vid primärproduktion av djur,
- artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som deltar i kontrollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen av djur.

Övriga förordningar som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande
3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur),
- artikel 9.2 och 9.3.