Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 20 augusti 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 kommittédirektiv om revisorer och revision - nya EU-regler (dir. 2014:36).

Den 12 februari 2015 beslutade regeringen om förlängd tid för en del av uppdraget (dir. 2015:13). Uppdraget skulle i den delen redovisas i ett slutbetänkande senast den 1 okto-ber 2015.

Utredningen lämnade i maj 2015 delbetänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49).

Utredningstiden förlängs. Den återstående delen av uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 april 2016.

      (Justitiedepartementet)