Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) - vetenskapligt råd för hållbar utveckling

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015

Sammanfattning

Ett vetenskapligt råd för hållbar utveckling inrättas inom ramen för Miljövårdsberedningen. Rådet ska vara en arena för dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället. Rådet ska bidra med underlag till arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor i ett bredare perspektiv inom Regeringskansliet samt vara en brygga till bredare målgrupper genom ett utåtriktat arbetssätt. I rådets uppdrag ingår också att arbeta med frågor om forskning kring miljö, hållbar utveckling och framtidsfrågor i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Bakgrund

Med hjälp av målmedveten forskningskommunikation kan resultaten från forskningen ha stor betydelse för politikens inriktning på miljöområdet men även på andra områden. Två tydliga exempel är FN:s vetenskapliga klimatpanel (IPCC) som starkt påverkar klimatpolitiken och FN-studien Millennium Ecosystem Assessment som satt fokus på ekosystemtjänsternas betydelse för hållbar utveckling inom det internationella miljö- och utvecklingsarbetet. Globalt, inom EU och nationellt sker mycket stora satsningar på forskning om miljö och hållbar utveckling, vilket medför att kunskapstillväxten är hög. Det ger goda förutsättningar, men det finns fortfarande stora utmaningar att utnyttja denna kunskap i det praktiska och strategiska arbetet med hållbar utveckling och i den långsiktiga policyutvecklingen. På många områden inom miljö och hållbar utveckling efterfrågar politiken en mer tydligt policyrelevant forskning. Samtidigt saknas det kanaler och mekanismer som gör att forskningsresultat kan fångas upp av politiken på ett kontinuerligt och systematiskt sätt.

Miljövårdsberedningen har sedan 1968 varit regeringens råd för aktuella miljö- och framtidsfrågor och ett forum för belysning, diskussion och analys. Miljövårdsberedningen omformades 2007 till Vetenskapliga rådet för klimatfrågor och därefter tillsattes den numera avslutade Delegationen för hållbara städer inom ramen för beredningen. Mellan 2011 och 2014 bedrevs en miljöforskningsberedning inom ramen för Miljövårdsberedningen.

Uppdraget

Ett vetenskapligt råd för hållbar utveckling ska bidra med underlag till regeringens arbete med långsiktiga och strategiska hållbarhetsrelaterade frågor. Rådets arbete ska utgå ifrån ett systemperspektiv på hållbar utveckling som innebär ett samspel mellan de tre hållbarhetsdimensionerna (den ekologiska, den sociala och den ekonomiska) inom de gränser som sätts av den ekologiska dimensionen och forskning ska ses i ett kontinuerligt samspel med utbildning och innovation.

Med denna systemsyn och ett brett perspektiv ska rådet bidra med vetenskapligt underlag till och ha nära samverkan med regeringens arbete inom miljö och hållbar utveckling. Rådet ska bestå av en panel av framstående forskare som representerar olika multidisciplinära och tvärsektoriella angreppssätt.

Det vetenskapliga rådet för hållbar utveckling har till uppgift att

. ha en rådgivande roll gentemot regeringen med fokus på samspelet mellan forskning och politik,

. sammanställa och lyfta fram vetenskapligt underlag om miljö och hållbar utveckling med tydlig relevans för policyutveckling,

. analysera och redovisa det svenska arbetet med miljö och hållbar utveckling i ett nationellt och internationellt perspektiv,

. arrangera seminarier,

. bidra till ett långsiktigt och tvärsektoriellt tänkande, och

. bidra med vetenskapligt underlag till regeringens pågående arbete med frågor om miljö och hållbar utveckling.

Det vetenskapliga rådet för hållbar utveckling ska utnyttja möjligheter till samarbete med Miljömålsberedningen (M 2010:04), olika organisationer på hållbarhetsområdet och myndigheter med liknande uppdrag. Rådet ska bidra till regeringens arbete med politiken för global utveckling och de kommande globala hållbarhetsmålen.

Redovisning av uppdraget

Det vetenskapliga rådet för hållbar utveckling ska senast den 1 mars varje år till regeringen redovisa den verksamhet som bedrivits under föregående år.

(Miljö- och energidepartementet)