Förordning (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten

Innehåll

Uppgifter

1 § Åklagarmyndigheten ansvarar för den allmänna åklagarverksamheten med undantag för den åklagarverksamhet som Ekobrottsmyndigheten ska bedriva enligt förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. Grundläggande bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap. rättegångsbalken och i åklagarförordningen (2004:1265).

2 § Myndigheten ska
1. se till att personer som begår brott blir föremål för brottsutredning och lagföring,
2. arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet,
3. tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i utförandet av sina uppgifter, och
4. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:91).

3 § Riksåklagaren ska, som högsta åklagare under regeringen, verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid åklagarnas rättstillämpning.

4 § Myndigheten ska verka för samordning och effektivitet inom åklagarväsendet i syfte att upprätthålla en enhetlig och sammanhållen åklagarverksamhet i Sverige.

Myndigheten ska arbeta för att förtroendet för åklagarväsendet upprätthålls.

5 § Myndigheten ska se till att möjligheterna till internationellt samarbete i brottsbekämpningen används och bidra till internationellt bistånd och internationell fredsfrämjande verksamhet.

5 a § Myndigheten är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:561).

Information till regeringen

6 § Myndigheten ska senast den 31 maj varje år redovisa uppgifter om tilllämpningen av bestämmelserna om vissa hemliga tvångsmedel enligt närmare anvisningar från regeringen.

7 § Myndigheten ska varje år redovisa uppgifter om:
1. i vilken utsträckning tidsfristerna enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och 2 a § förundersökningskungörelsen (1947:948) har hållits,
2. handläggningen av ärenden om

a) finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller försök till sådant brott, och

b) brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
3. tillämpningen av reglerna om häktning och restriktioner, varvid uppgifter som avser häktade personer i åldersgrupperna 15-17 år respektive 18-20 år ska redovisas särskilt, och
4. de iakttagelser som gjorts inom ramen för den rättsliga tillsynsverksamheten. Förordning (2022:697).

8 § Myndigheten ska snarast möjligt informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom.

Enligt 10 kap. 13 § regeringsformen ska Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) underrättas när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer.

Internationellt samarbete

9 § Myndigheten ansvarar för den svenska åklagarverksamheten vid Eurojust.

10 § Myndigheten är nationell kontaktpunkt
1. enligt artikel 8.1 i avtalet om utbyte av information mellan United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da'esh/Islamic State in Iraq and the Levant (UNITAD) och Sverige, och
2. enligt artikel 7.1 i avtalet om utbyte av information och bevisning mellan International, Impartial and Independent Mechanism to assist in the investigation and prosecution of persons responsible for the most serious crimes under International Law committed in the Syrian Arab Republic since March 2011 (IIIM) och Sverige. Förordning (2022:239).

11 § Riksåklagaren får ingå en internationell överenskommelse om samarbete med en utländsk brottsbekämpande eller rättsvårdande myndighet i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller som har slutit avtal enligt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om samarbete med konventionsstaterna. Det gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Samverkan

12 § Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten och i förekommande fall Säkerhetspolisen ska tillsammans utveckla verksamheten med att utreda och lagföra brott.

12 a § Åklagarmyndigheten ska delta i ett myndighetsgemensamt arbete för att möjliggöra ett särskilt snabbförfarande enligt 45 kap. 13 a § rättegångsbalken och 3 b § förundersökningskungörelsen (1947:948). Åklagarmyndigheten ska bistå Polismyndigheten med utbildningsinsatser för förundersökningsledare i snabbförfarandet och lämna relevant återkoppling på deras arbete. Förordning (2022:1514).

13 § Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska tillsammans bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan myndigheterna.

14 § Åklagarmyndigheten ska ge Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten tillfälle att yttra sig över den övergripande planeringen av åklagarverksamheten kommande verksamhetsår. Åklagarmyndigheten ska, utöver vad som anges i 18 §, också höra Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och i förekommande fall Säkerhetspolisen och Domstolsverket inför viktigare förändringar i åklagarverksamheten som kan komma att påverka deras verksamhet.

Ledning

15 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

16 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Förordning (2022:239).

Organisation

17 § Vid myndigheten ska det finnas
1. en funktion som biträder riksåklagaren i hans eller hennes åklagaruppgifter, och
2. utvecklingscentrum som inom särskilda ansvarsområden ansvarar för tillsyn över åklagare och rättslig utveckling av åklagarverksamheten.

18 § Vid myndigheten ska det finnas det antal åklagarkammare som myndigheten beslutar. Beslut om inrättande, upphörande och lokalisering av en åklagarkammare fattas efter att Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Domstolsverket och Kriminalvården har fått tillfälle att yttra sig.

Särskilt organ

Råd för beredning av anställningsärenden

19 § Vid myndigheten ska det finnas ett råd för beredning av anställningsärenden vilket består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. En av ledamöterna är vice ordförande. För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en ersättare.

Rådet ska ge råd i ärenden om anställning av åklagare där Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten beslutar, med undantag för ärenden om anställning av överåklagare och vice överåklagare och anställningsärenden enligt 20 § åklagarförordningen (2004:1265). Förordning (2016:21).

20 § Ordföranden och minst fyra andra ledamöter ska vara närvarande för att råd ska få avges. När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande.

Anställningar och uppdrag

21 § Riksåklagaren är myndighetschef. Vice riksåklagaren är ställföreträdande chef.

22 § Myndigheten beslutar om anställning av allmänna åklagare vid myndigheten, med undantag av riksåklagaren och vice riksåklagaren.

23 § Överåklagares och vice överåklagares ansvarsområden vid myndigheten bestäms av riksåklagaren. Riksåklagaren förordnar åklagare vid myndigheten att tjänstgöra vid och vara chefer för åklagarkammare.

24 § Bestämmelser om anställning av assistentåklagare och kammaråklagare i vissa fall finns i 19 och 20 §§ åklagarförordningen (2004:1265).

25 § Ordföranden och övriga ledamöter i rådet och deras ersättare utses av regeringen för en tid av högst tre år. Rådet ska bestå av personalföreträdare vid Åklagarmyndigheten och andra företrädare för myndigheten samt representanter från Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Domstolsverket. Rådet bör ha en jämn könsfördelning.

26 § Vid anställning av åklagaraspiranter och assistentåklagare behöver 6 och 7 §§ anställningsförordningen (1994:373) inte tillämpas. Detsamma gäller vid anställning av kammaråklagare i fall som avses i 20 § åklagarförordningen (2004:1265).

27 § Åklagarmyndigheten utser nationell medlem, biträdande och assisterande nationell medlem samt nationell expert för Sverige vid Eurojust.

28 § Myndigheten beslutar om anställning för tjänstgöring som kan räknas till godo som notarietjänstgöring. I notarieförordningen (1990:469) finns bestämmelser om tillgodoräknande av sådan tjänstgöring.

Personalansvarsnämnd

29 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Nämnden prövar frågor som anges i 25 § första stycket myndighetsförordningen (2007:515) för anställda vid myndigheten, om inte annat anges.

30 § Frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning prövas av Statens ansvarsnämnd också när det gäller andra åklagare än de som anställs genom beslut av regeringen. Anmälan till nämnden görs av Åklagarmyndigheten. Tillämpligheten av vissa förordningar

31 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Undantag från myndighetsförordningen

32 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska tilllämpas på myndigheten endast i administrativa ärenden:

20 § om föredragning,
21 § om myndighets beslut,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning.

Övergångsbestämmelser

2022:697
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
2. För handläggningen av ärenden om brott enligt den upphävda lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall gäller 7 § i den äldre lydelsen.