Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 september 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel, köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn (dir. 2014:128). Den 29 januari 2015 beslutade regeringen om en utvidgning av uppdraget avseende frågan om huruvida köp av sexuell tjänst ska undantas från kravet på dubbel straffbarhet (dir. 2015:6). Uppdraget skulle redovisas senast den 9 mars 2016.

Utredningen har antagit namnet 2014 års människohandelsutredning.

Utredningen får nu i uppdrag att även se över straffskalorna för människohandel och koppleri. Om utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar, ska förslag till sådana lämnas.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 9 juni 2016.

En översyn av straffskalorna för människohandel och koppleri

Riksdagen har för regeringen tillkännagett som sin mening att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om skärpta straff för människohandel och koppleri (bet. 2014/15:JuU14, rskr. 2014/15:138). Enligt riksdagens uppfattning återspeglar de straff som i dag föreskrivs för människohandel och koppleri inte fullt ut brottens allvar. Det är därför, enligt riksdagen, angeläget att straffen för dessa båda brott skärps.

Utredningens nuvarande uppdrag omfattar att utvärdera tillämpningen av bestämmelsen om människohandelsbrott och att granska hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder och i övrigt arbetar med ärenden om människohandel. I uppdraget ingår också att överväga om det finns behov av att förtydliga eller annars förändra bestämmelsen om människohandelsbrott. Uppdraget omfattar emellertid inte uttryckligen frågan om huruvida det finns behov av förändringar i straffskalan för människohandel. Överväganden i fråga om straffbestämmelsen om koppleri omfattas inte av uppdraget.

Mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande, och då frågan har nära samband med utredningens nuvarande uppdrag, ges utredningen i uppdrag att även se över straffskalorna för människohandel och koppleri samt ta ställning till om det finns behov av förändringar i dessa. Utredningen ska också analysera vilka konsekvenser eventuella lagändringar skulle medföra för tillämpningen av andra relevanta bestämmelser i brottsbalken. Om utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar, ska förslag till sådana lämnas.

Redovisning av uppdraget

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 9 juni 2016.

     (Justitiedepartementet)