Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 21 maj 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 27 september 2012 att en parlamentariskt sammansatt kommitté skulle utvärdera tillämpningen av vissa bestämmelser i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare (dir. 2012:92).

I tilläggsdirektiv den 5 juni 2014 beslutade regeringen om ett utvidgat uppdrag som innebar att föreslå hur vissa bestämmelser i tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet skulle genomföras i svensk rätt (dir. 2014:82).

I nya tilläggsdirektiv som beslutades den 27 november 2014 (dir. 2014:149) gavs kommittén ett utvidgat uppdrag att överväga vilka lagändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer och att utarbeta nödvändiga författningsförslag. Vidare begränsades kommitténs uppdrag på så sätt att kommittén inte längre skulle lämna förslag i de delar som omfattades av de förra tilläggsdirektiven. Kommittén skulle inte heller lämna förslag i de delar av det ursprungliga uppdraget som avsåg förutsebarheten av tillämpliga arbets- och anställningsvillkor vid utstationering.

Enligt kommitténs senaste tilläggsdirektiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 maj 2015. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 september 2015.

      (Arbetsmarknadsdepartementet)