Förordning (2015:540) om balansindex för år 2016

Innehåll

Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22-24 §§ socialförsäkringsbalken till 159,37 för år 2016.