Förordning (2015:538) om inkomstindex för år 2016

Innehåll

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken till 162,14 för år 2016.