Förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för år 2016

Innehåll

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 59 300 kronor för år 2016.