Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 12 februari 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 kommittédirektiv om revisorer och revision - nya EU-regler (dir. 2014:36). Utredningen har tagit namnet Utredningen om EU:s revisionspaket.

Utredaren skulle ha redovisat uppdraget senast den 1 april 2015. Utredningstiden förlängs när det gäller uppdraget att överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagets revisor, styrelse och verkställande direktör bör förtydligas. Det uppdraget ska i stället redovisas i ett slutbetänkande senast den 1 oktober 2015. Uppdraget i övrigt ska fortfarande redovisas senast den 1 april 2015, men i ett delbetänkande.

     (Justitiedepartementet)