Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 20 december 2012 kommittédirektiv om ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster (dir. 2012:131).

Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 28 februari 2014. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 16 januari 2014 utvidgades utredningens uppdrag och utredningstiden förlängdes så att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 1 november 2014 (dir. 2014:3). Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 30 oktober 2014 förlängdes utredningstiden till den 31 december 2014 och uppdraget ändrades på så sätt att det endast ska omfatta de delar av direktiven som avser ägar- och ledningsprövning (dir. 2014:141).

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 januari 2015.

      (Finansdepartementet)