Fråga 2015/16:999 AP-fondernas investeringar i tobaksindustriföretag

av Barbro Westerholm (L)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Röktobak är den enda vara som när den används som avsett leder till för tidig död. I Sverige dör årligen runt 12 000 människor av sin rökning. Uppskattningvis insjuknar 100 000 personer per år i tobaksrelaterade sjukdomar. Det är därför viktigt att Sverige förverkligar Världshälsoorganisationens (WHO:s) ramkonvention för att komma till rätta med tobaksbrukets allvarliga följder för hälsa, samhälle, ekonomi och miljö.

I början av mars 2016 ordnades på Sveriges läkarförbund ett seminarium om hur man i Australien och Norge arbetat för att få bort tobaksinvesteringar i pensionsfonder. Då framkom att i Sverige gör AP-fonderna stora investeringar i olika tobaksindustriföretag. Deras etikråd har ansett att eftersom rökning är tillåten i Sverige borde man också kunna investera i dessa företag. Det framkom även att det finns andra svenska pensionsfonder som av etiska skäl inte investerar i verksamheter vars produkter skadar människor och miljö, som vapen, tobak, alkohol och kommersiell spelverksamhet.

När frågan om AP-fondernas investeringar i tobaksindustriföretag var uppe till diskussion 2014 uttalade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att det är viktigt för pensionsspararna att de har en god avkastning men också känner en trygghet i att deras pengar investeras på ett sjyst sätt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Anser statsrådet och regeringen att det är etiskt godtagbart att AP-fondernas medel investeras i tobaksindustriföretag?