Fråga 2015/16:963 Landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter

av Karin Enström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Utrikesminister Margot Wallström höll i mitten av december förra året ett tal i Lund med rubriken Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer – utmaningar i en turbulent tid.

I talet konstaterades att världen står inför många och stora utmaningar samt att ”den politiska och ekonomiska utvecklingen har gjort att fler människor än någonsin kan åtnjuta mänskliga rättigheter”.

Utrikesministern sa att ”Sverige har bidragit till denna utveckling genom sin utrikespolitik och genom konkreta insatser inom utvecklingssamarbetet. Utan vårt och andras gemensamma engagemang skulle den globala utvecklingen inte ha kommit så långt eller gått lika snabbt, vare sig gällande kampen mot dödsstraff eller arbetet för utbildning, demokrati och kvinnors rättigheter.” Ministern anförade vidare att ”vårt gemensamma engagemang är särskilt centralt i dagens läge där auktoritära regimer har fått ökat inflytande, det demokratiska utrymmet minskar och de universella rättigheterna begränsas”.

Enligt utrikesministern kommer regeringen att under 2016 lämna en skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer till riksdagen, och regeringen befinner sig mitt i det arbetet.

På frågan vad och hur Sverige ska göra hänvisar utrikesministern bland annat till Utrikesdepartementets landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter och att de ska vidgas till att ”också inkludera demokrati och rättsstatens principer”.

På regeringens hemsida finns länkar till webbplatsen Mänskliga Rättigheter, http://www.manskligarattigheter.se/, där Utrikesdepartementets landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter går att ladda ned. Den sista rapporten är från 2013 och publicerades i maj 2014.

På samma hemsida står det även att Utrikesdepartementet varje år sammanställer ”rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i världens länder. Sedan 2002 är rapporterna offentliga och kan läsas här på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter. Utrikesdepartementet granskade under 2013 läget för de mänskliga rättigheterna i länderna i Asien och Oceanien (ASO). Rapporterna för ASO offentliggjordes i maj 2014.”

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström varför det inte har kommit några landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter sedan regeringen tillträdde och när vi kan förvänta oss några nya rapporter.