Fråga 2015/16:949 Övning med Patriotsystemet i Sverige

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Ben Hodges, befälhavaren för USA:s arméstyrkor i Europa, sa i samband med den stora övningen Cold Response i Nordnorge att han gärna vill öva mer tillsammans med Sverige. Dessutom uttalade han att han gärna skulle vilja öva på att flytta amerikansk materiel från amerikanska baser i Europa till Sverige. Hodges pekar särskilt på att det skulle vara intressant att öva på att flytta luftvärnssystemet Patriot till svenskt territorium. Enligt Hodges skulle det sända en tydlig signal till Ryssland att Nato höjt beredskapen i Östersjöregionen.

Vi moderater anser att det vore värdefullt med mer samövning med Nato och USA. Det är också något som ligger i linje med försvarsbeslutet. Sverige ska öva mer med andra och aktivt bör söka deltagande i bilaterala och multilaterala samarbeten med tyngdpunkt i norra Europa. Luftvärn är dessutom något som blir allt viktigare i takt med att Ryssland utökar sin missilkapacitet i regionen. Att öva och samarbeta mer med USA och Nato stärker vår förmåga att solidariskt ge och ta emot militär hjälp i händelse av kris.

Försvarsminister Peter Hultqvist har dock inte kommenterat utspelet från generallöjtnant Hodges om att öva utplacering av Patriotsystemet i Sverige. Tidigare har försvarsministern varit mycket tydlig med att han ser ett utökat övningssamarbete med USA som prioriterat. I en intervju i DN från den 15 augusti 2015 pekas just utbildning och övning ut som ett av fem särskilt viktiga områden där försvarssamarbetet med USA ska fördjupas.

Jag skulle därför vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Hur ser försvarsministern på möjligheten att kunna utveckla övningsverksamheten med USA genom att till exempel öva på sätta upp luftvärnssystemet Patriot på svenskt territorium?