Fråga 2015/16:939 Legitimation för kuratorer

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

 

Det finns i dagsläget 21 reglerade yrken med skyddade yrkestitlar inom svensk hälso- och sjukvård. Det är ett av många redskap för att säkerställa att hälso- och sjukvården alltid genomförs med hög kvalitet och med patientens säkerhet i fokus. I syfte att utreda behoven av att införa en yrkeslegitimation för kuratorer tillsatte alliansregeringen 2013 en utredning.

I april 2014 lade Socialstyrelsen fram ett förslag om att införa en legitimationsgrundande vidareutbildning i socialt arbete omfattande en termins högskolestudier. Denna utbildning avsågs leda till examen som hälso- och sjukvårdskurator.

I april 2015 tog allianspartierna M, C, FP och KD, i socialutskottet i riksdagen, ett så kallat utskottsinitiativ i syfte att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. I juni 2015 gav riksdagen regeringen till känna att regeringen i budgetpropositionen för 2016 ska genomföra, och så snart som möjligt, införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Därtill att denna avisering ska innehålla ett besked om tidigast möjliga datum för ikraftträdande.

Av regeringens budgetproposition, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg på sid. 60, framgår det att regeringen bedömer att införandet av en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården är komplicerat. Regeringen anser därför att den behöver mer tid att se över frågan. Regeringen lovade emellertid att skyndsamt påbörja ett sådant arbete och avser att återkomma till riksdagen allra senast i budgetpropositionen för 2017.

Regeringen motiverade vidare bland annat att vissa gränsdragnings- och organisatoriska frågor behöver analyseras ytterligare. Detta trots riksdagens tydliga tillkännagivande.

Förberedelser för budgetpropositionen för 2017, som presenteras i september i år, pågår för fullt. Det blir inte minst tydligt dessa dagar när myndigheter och organisationer presenterar sina budgetäskanden. Med andra ord, tiden är knapp att komma fram med ett hållbart underlag som ska kunna presenteras i september.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till regeringen och ansvarigt statsråd Gabriel Wikström:

 

Vilka konkreta analyser har regeringen nu genomfört, och kommer dessa att leda fram till beslut i samband med budgetpropositionen för 2017 som regeringen tidigare utlovat, trots att riksdagen tillkännagav om besked redan inför budgeten 2016, om införande av legitimation för kuratorer inom vården?