Fråga 2015/16:925 Framtidens kompetensförsörjning för viltbruket och naturturismen

av Kristina Yngwe (C)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Naturturismen är en växande bransch i Sverige. Intresset för de upplevelser som den unika svenska floran och faunan erbjuder ökar både i Sverige och utomlands, och ger nya affärsmöjligheter för landsbygdens företagare. Yrkesutbildningar kopplat till natur, jakt och sportfiske är därför en viktig del i såväl förvaltningen som utvecklingen av landsbygdens möjligheter. Under våren kommer Skolverket att fatta beslut om strukturförändringar inom naturbruksgymnasierna. Det finns en stor oro för att utbildningar inom bland annat viltbruk och sportfiske kommer drabbas mycket negativt av dessa strukturförändringar. Skolverket säger sig sakna signaler om huruvida dessa utbildningar är av värde för framtiden. Därför vore det intressant att veta hur regeringen ser på dessa utbildningar.

 

Jag vill mot den bakgrunden fråga statsrådet Aida Hadzialic om hon kan instämma i bedömningen att fortsatta naturbruksutbildningar inom viltbruk och sportfiske är av värde för framtida utveckling av svensk landsbygd och svensk besöksturism? Och om ja: vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att säkerställa att dessa utbildningar får finnas kvar?