Fråga 2015/16:911 Insamlingsansvar för förpackningsavfall och returpapper från hushållen

av Gunilla Nordgren (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Vid behandling och debatt i riksdagen den 2 mars uttalade en majoritet i riksdagen, genom ett tillkännagivande, att ansvaret för insamling av returpapper och förpackningar från hushållen även i fortsättningen ska ligga kvar hos producenterna och inte flyttas över till kommunerna. Beslut i riksdagen den 3 mars.

Regeringen gav i juni 2015 en utredare i uppdrag att föreslå hur en förändring av ansvaret för den fysiska insamlingen av förpackningsavfall och returpapper från hushållen ska utformas. Detta ansvar ligger enligt gällande lagstiftning på producenterna i dag. Utredningen ska lägga fram förslag om hur detta ska gå till och lämna svar till regeringen senast den 31 mars 2016.

Jag vill bland annat med anledning av att en majoritet i riksdagen i ett tillkännagivande uttalat att insamlingsansvaret även fortsatt bör ligga kvar på producenterna, fråga klimat- och miljöministern följande:

Avser ministern och regeringen, trots detta tillkännagivande, att besluta om ändrat ansvar för insamling av förpackningsavfall och returpapper från hushållen genom ett regeringsbeslut om ändring i en förordning i stället för beslut om lagstiftning i riksdagen?