Fråga 2015/16:909 Snuset och livsmedelslagen

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den 1 mars presenterades den statliga utredningen En översyn av tobakslagen – Nya steg mot minskat tobaksbruk (SOU 2016:14). Utredningen presenterar en lång rad förslag som omfattar många olika politikområden.

Ett förslag som utredningen presenterar innebär att snus (och tuggtobak) inte längre ska jämställas med livsmedel i livsmedelslagen och att ansvaret i dessa delar flyttas från Livsmedelsverket till Folkhälsomyndigheten.

Det finns goda skäl för den nuvarande ordningen. När nuvarande livsmedelslagstiftning infördes för drygt tio år sedan så motiverade den dåvarande socialdemokratiska regeringen ordningen så här:

”Vi delar promemorians bedömning att åtskilliga moment i produktionen av snus eller tuggtobak medför risker som kan jämföras med dem som finns vid livsmedelsberedning. Detta gäller främst mikrobiologiska risker genom kontaminering. Till detta kommer att det varken från konsumentupplysningssynpunkt eller i övrigt finns skäl att ställa lägre krav på innehållsmärkning av snus och tuggtobak än på andra produkter som omfattas av den nuvarande livsmedelslagstiftningen. Det skall också vägas in att för de delar av snusproduktionen som gäller tillverkningshygien, användningen av aromämnen eller tillsatser m.m. finns det i viss utsträckning en upparbetad kompetens hos vissa av tillsynsmyndigheterna. Vi anser därför att starka skäl talar för att snus och tuggtobak även fortsättningsvis bör omfattas av livsmedelslagens bestämmelser.”

Jag anser att den motiveringen är högst relevant och håller än i dag och att tillräckliga motiv för att ändra på detta saknas. Jag har inte heller uppfattat att landsbygdsministern, som ansvarar för livsmedelsrelaterade frågor i regeringen, har uttalat någon annan uppfattning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att verka, och i så fall på vilket sätt, för att snus även framgent regleras i livsmedelslagstiftningen med Livsmedelsverket som ansvarig myndighet?