Fråga 2015/16:888 Växjö kommuns överklagan om utvidgat strandskydd

av Johan Hultberg (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Strandskyddet har två syften. Det ena är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden, och det andra är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Dessa båda syften är viktiga, och för att de ska kunna nås är strandskyddsbestämmelserna helt centrala. 

På samma sätt som det är viktigt att strandskyddets båda syften kan nås är det viktigt att regelverket utformas och tillämpas på ett sådant sätt att också bostadsbyggande, jordbruk och annan näringsverksamhet möjliggörs. Vi behöver helt enkelt ett ändamålsenligt strandskydd som tillgodoser nämnda syften men som också tar hänsyn till behovet av utveckling av hela Sverige och då inte minst regler som möjliggör för ett ökat bostadsbyggande. 

Huvudregeln är att strandskyddet omfattar 100 meter. I det enskilda fallet får dock länsstyrelsen utvidga strandskyddet till 300 meter om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Om en utvidgning av strandskyddet ska göras krävs just en bedömning i det enskilda fallet, men väldigt många kommuner och andra intressenter vittnar om att länsstyrelserna ofta använder möjligheten att fatta beslut i det enskilda fallet snarare som en metod för att genomdriva en mer generell utvidgning av strandskyddet. Det är i så fall emot gällande bestämmelser och i strid med lagstiftarens intentioner. Detta gör att det finns anledning att se över hur reglerna är utformade och tillämpas. En sådan översyn bör regeringen ta initiativ till. 

I undertecknads hemlän, Kronobergs län, har länsstyrelsen bland annat beslutat om utvidgning av strandskyddad mark med ungefär 3 000 hektar. Enligt Växjö kommun är det endast omkring 350 hektar av dessa som innehåller särskilt skyddsvärd natur, och kommunen menar bland annat därför att länsstyrelsens beslut är felaktigt. Då Växjö kommun anser att länsstyrelsens beslut strider mot miljöbalkens strandskyddsregler har kommunen överklagat beslutet till regeringen. Detta gjordes den 5 december 2014 (M2014 03055/ME), men ännu har regeringen inte fattat beslut i frågan. Växjö kommun menar att beslutet om ett utvidgat strandskydd negativt påverkar en rad utbyggnadsprojekt med bostäder. Detta är mycket olyckligt, då Växjö har en snabb befolkningstillväxt och dessutom redan i dag bostadsbrist. 

Det framstår som att regeringen inte finner det angeläget att snabbt avgöra ärenden som påverkar möjligheten till bostadsbyggande, och jag vill därför fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Avser klimat- och miljöministern att verka för att regeringen utan ytterligare dröjsmål fattar beslut i det aktuella ärendet, och när kan ett beslut från regeringen förväntas?