Fråga 2015/16:881 Fastighetsaffärer nära militära skyddsområden

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den finska säkerhetskommittén har pekat på att utländska medborgare som köper mark och fastigheter nära militära skyddsområden och vitala militära installationer kan vara ett säkerhetshot och en del i hybridkrigföring. Det finns också exempel i Finland på att ryska medborgare har gjort fastighetsaffärer nära strategiskt viktiga platser i Finland. Ryska fastighetsaffärer i närheten av militära områden har även genomförts med hjälp av bulvaner.

Detta har föranlett en arbetsgrupp vid försvarsministeriet i Finland att kartlägga förekomsten av denna sorts mark- och fastighetsaffärer. Arbetsgruppen har också föreslagit en process för hur försvarsförvaltningen eller inrikesministeriet ska kunna informeras om fastighetsaffärer i närheten av strategiskt viktiga områden.

Med hjälp av denna information ska staten kunna använda sig av förköpsrätten för att förhindra de affärer man anser vara olämpliga ur säkerhetssynpunkt. Det finska justitieministeriet bereder för närvarande en lag om förköpsrätt i utländska fastighetsaffärer.

Utifrån ovanstående skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Ser försvarsministern ett problem med utländska medborgare som köper mark nära militära skyddsområden, och avser ministern att initiera en liknande kartläggning som den i Finland i Sverige?