Fråga 2015/16:863 Statliga bolags miljö- och klimatrapportering

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Alliansregeringen arbetade systematiskt och målmedvetet med att förbättra styrningen av de statliga bolagen. En del av detta arbete handlade om att förbättra rapporteringen inom hållbarhetsfrågor, bland annat miljö- och klimatfrågor men också exempelvis antikorruption och mänskliga rättigheter. Rapporteringen förbättrades successivt fram till för ett par år sedan.

Under de senaste två åren har dock rapporteringen på miljö- och klimatområdet minskat. En del av förklaringen är sannolikt att en ny rapporteringsstandard gör det möjligt för bolagen att prioritera vilka hållbarhetsområden man vill fokusera på. En del bolag väljer då andra frågor, såsom säkerhetsfrågor eller antikorruption.

Det kan säkert finnas goda skäl för detta i de enskilda fallen. Samtidigt borde det, ur ett ägarperspektiv, vara relevant att kunna se vilken miljö- och klimatpåverkan samtliga våra gemensamt ägda bolag har och hur denna förändras över tid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

Anser ministern att hållbarhetsrapporteringen från de statliga bolagen fungerar på ett tillfredsställande sätt i dag, eller avser ministern och regeringen att vidta åtgärder – och i så fall vilka – för att förändra den?