Fråga 2015/16:862 När barn dör till följd av brott

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Vi har med bestörthet bevittnat flera fall under åren med barn som dött till följd av brott. Sedan 2008 har Socialstyrelsen utrett 35 dödsfall som gäller barn som dött till följd av brott. 24 av dem var under 15 år och dödades av en förälder. I mer än hälften av dessa fall förekommer akuta psykoser eller att föräldern tagit eller planerat att ta sitt liv i samband med brottet.

När föräldrarna inte räcker till och barnet är i behov av stöd och hjälp från annat håll eller behöver skydd från våld, övergrepp eller vanvård är det socialtjänstens och samhällets skyldighet och främsta uppgift att ingripa. Det finns ett skyddsnät för barn i Sverige, men för de här barnen har myndigheterna misslyckats brutalt och samhällets insatser kommit för sent. Det nät som ska skydda barn utgörs i huvudsak av socialtjänsten, barnhälsovården, förskolan och skolan. Maskorna i nätet uppstår när ansvariga aktörer inte reagerar eller agerar. För dessa barn har konsekvensen av brister i systemet blivit deras död.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka konkreta åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit för att åtgärda dessa brister i samhällets skyddsnät, hos myndigheterna och i hela systemet?