Fråga 2015/16:860 Fortsatt oacceptabelt långa handläggningstider för vapenlicens

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Jag har vid upprepade tillfällen lyft problemen med att handläggningstiderna för ansökningar om vapenlicens på vissa håll i Sverige är orimligt långa. Tyvärr lever problemet alltjämt kvar, och jag känner mig därför tvingad att på nytt aktualisera frågan. 

Polismyndigheten är numera en sammanhållen myndighet i stället för som tidigare 21 länsmyndigheter. Det har skapat bättre förutsättningar för effektivare handläggning och inte minst en större likvärdighet över landet. Dessvärre kan jag konstatera att skillnaderna i landet består. Polisregion Syd, och dess föregångare i form av polismyndigheterna i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge, har brustit i att hålla en rimlig handläggningstid under många års tid. Att få en ansökan avgjord inom de 30 dagar som Justitieombudsmannen (JO) konstaterat är att anse som rimlig tid för behandling av en komplett licensansökan är för sökande i södra Sverige tyvärr bara en naiv förhoppning. I Polisregion Syd ligger handläggningstiden på omkring 20 veckor, och trenden är att handläggningstiderna snarare blir längre än kortare. 

Efter att jag i augusti i fjol frågade ansvarigt statsråd om regeringen kommer att följa riksdagens tillkännagivande om att se över regelverket för hantering av vapenlicenser eller om regeringen ämnar vidta några andra åtgärder för att säkerställa att handläggningstiderna för vapenlicensärenden kortas har regeringen gett Polismyndigheten ett uppdrag avseende hanteringen av vapenlicenser. Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd. I uppdraget ingår bland annat att redovisa olika faktorers påverkan på handläggningstiderna, genomföra rutiner för ett effektivt och rättssäkert arbete samt säkerställa att hanteringen av vapentillstånd är enhetlig inom Polismyndigheten. Det var ett välkommet uppdrag, men tyvärr ska det slutredovisas först den 1 mars 2017. Regeringen har dock möjlighet att ta egna initiativ för att underlätta polisens arbete och för att minska inflödet av ärenden i syfte att korta handläggningstiderna i hela Sverige. Exempelvis kan regeringen göra verklighet av moderata förslag på området, såsom förslaget om att ge polisen direktåtkomst till jägarexamensregistret liksom möjligheten att ge vapenhandlare som är auktoriserade och har genomgått adekvat utbildning möjlighet att lämna ut licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Är statsrådet och regeringen beredda att gå vidare med ovan beskrivna konkreta förslag eller överväger regeringen några andra åtgärder för att korta handläggningstiderna för vapenlicens?