Fråga 2015/16:853 Kontrollprogram och djurskyddet

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I slutet av mars förra året lämnade Sveriges grisföretagare in en ansökan om ett så kallat djuromsorgsprogram eller kontrollprogram. Grisproducenter som ansluter sig till detta program föreslås bland annat få avvänja grisarna tidigare, fixera suggan under de första dagarna, stänga inne suggorna under brunst och vid betäckningsperioden samt öka beläggningsgraden för grisarna. Med andra ord innebär det att man ska få underskrida minimikraven i djurskyddslagen om man ansluter sig till programmet. Argumenten för programmet är bland annat att man vill minska smågrisdödligheten och därmed öka lönsamheten. Detta har kritiserats av ledande forskare, som menar att avelsarbetet, som fokuserat på ett större antal födda kultingar per sugga, är det som bör förändras. Utöver detta har förslaget kritiserats för att sänka djurskyddet, inte ta hänsyn till redan existerande forskning samt minska konsumenternas motiv för att köpa svenskt griskött.

Ett så kallat kontrollprogram är inte unikt för grisnäringen. Det förekommer redan för slaktkyckling, där det bland annat innebär att producenter som är anslutna till programmet får ha upp till 36 kilo kyckling per kvadratmeter, detta att jämföra med djurskyddsföreskriftens 20 kilo per kvadratmeter – detta mot extra kontroller där man till exempel kontrollerar kycklingarnas fothälsa.

Sverige, som anser sig ha världens bästa djurskydd, riskerar att bli omsprungna av andra länder. På årets djurskyddskonferens valde representanten från Danmark att presentera hur de har valt att anamma en djurskyddsmärkning av animalieprodukter. Producenter som väljer att hålla en högre djurskyddsnivå än lagen ska få stjärnmärka sina produkter och kan därmed få mer betalt. De svenska representanterna fokuserade i stället på kontrollprogram och att producenterna ska få underskrida lagstiftningens miniminivåer.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att försäkra sig om att pågående och kommande kontrollprogram inte innebär försämringar ur djurskyddssynpunkt?