Fråga 2015/16:848 Energimyndigheten och forskning

av Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Energimyndigheten är en viktig och betydande finansiär av svensk energiforskning. Det är därvid märkligt att myndigheten inte får finansiera forskning inom den för klimatet så viktiga kärnenergin. I dag utvecklas till exempel ny teknik där använt kärnavfall från dagens kraftverk till och med skulle kunna utgöra bränslet i nya.

Denna så kallade fjärde generationens kärnkraft har en stor fördel då man kan återanvända kärnbränslet till dess att det verkligen är utbränt, vilket innebär att en bränslestav kan användas i minst 100 år. Det slutliga avfallet är dessutom betydligt mer hanterbart för kommande generationer, ur såväl miljösynvinkel som ekonomisk synvinkel, då det endast behöver lagras i 500–1 000 år – att jämföra med dagens kärnbränsleavfall som, utan återanvändning, behöver lagras i 100 000 år.

Existerande kärnavfall kan dessutom återanvändas i tusentals år utan att nytt uran behöver brytas. Behovet av forskning och utveckling är dock stort varför det inte är hållbart att Energimyndigheten inte kan bevilja anslag för ändamålet. På motsvarande sätt påverkas rimligen forskning som rör eventuell avveckling av kärnkraftverk.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan om han är beredd att framdeles tillåta Energimyndigheten att även finansiera forskning rörande kärnenergi.