Fråga 2015/16:846 Åtgärder vid ifrågasättande av examenstillstånd

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Regeringen har aviserat en kraftig utbyggnad av antalet platser vid landets högskolor och universitet. När en sådan snabb expansion sker, samtidigt som resurserna som medföljer inte alls överensstämmer med behovet av att säkra kvaliteten, blir utvärderingen och tillsynen av utbildningarna än mer aktuell. Ett nytt kvalitets- och resursfördelningssystem diskuteras återkommande i debatten och regeringen har också nyligen lagt fram ett förslag om förändringar som Liberalerna har synpunkter på.

När det gäller nuvarande regelverk ansvarar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ytterst för kvalitetsutvärderingen av den högre utbildningen i Sverige. Vid konstaterade brister ges lärosätet möjlighet att vidta åtgärder för att sedan få en ny bedömning huruvida lärosätet kan behålla sitt examenstillstånd eller inte. Tiden för åtgärd är satt till ett år. Detta kan jämföras med Skolinspektionens granskning av grundskolor och gymnasieskolor där huvudmannen snarast ska yttra sig till inspektionen med konkreta förslag på åtgärder, det vill säga återkopplingen görs på mindre än ett år.

Det är viktigt att högskolor och universitet bedriver utbildning med hög kvalitet. Brister måste åtgärdas omgående, inte minst med hänsyn till de studenter som läser utbildningarna. Att korta processen med krav på snabbare åtgärd och återkoppling är något regeringen borde överväga.

Min fråga till statsrådet Helene Hellmark Knutsson är:

 

Avser statsrådet att ändra ordningen för hur lång tid lärosäten ska ha på sig att åtgärda brister som påtalats av Universitetskanslersämbetet?