Fråga 2015/16:839 Försvarsministerns bostad i Militärhögskolans bostadsstiftelse

av Johan Hedin (C)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Det har framkommit i medierna att försvarsminister Peter Hultqvist fått en bostad i centrala Stockholm via Militärhögskolans bostadsstiftelse MHS-Bostäder. Förutom att återigen tydliggöra det stora behovet av en reform av den reglerade och därmed dysfunktionella bostadsmarknaden ger detta upphov till frågor om risken för jäv eller annan otillbörlig påverkan.

Styrelsen för Militärhögskolans bostadsstiftelse utses av överbefälhavaren och består av ett antal höga officerare och beslutsfattare inom Försvarsmakten. Bland annat ingick försvarsministerns närmaste medarbetare, statssekreterare Jan Salestrand, tills nyligen i stiftelsens styrelse. I sin tjänsteutövning har försvarsministern och hans departement ansvar för och hanterar en stor mängd beslut som direkt eller indirekt berör styrelseledamöternas ansvarsområden, budget och organisation, men även beslut om utnämningar och befordringar.

I skrivelsen Om mutor och jäv– en vägledning för offentligt anställda som Finansdepartementet gett ut kan man bland annat läsa följande: ”En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.”

Inte minst inom frågor av så stor betydelse som de som rör försvar och beredskap är det av största vikt att beslut fattas utifrån objektiva grunder och demokratiskt fattade beslut. Blotta misstanken om att andra faktorer kan påverka eller så kallat delikatessjäv är problematisk.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

Vilka åtgärder och ställningstaganden föranleder det anförda från ministerns sida?