Fråga 2015/16:827 Beteskrav för mjölkkor

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sveriges beteskrav för mjölkkor är unikt. Djurskyddsförordningen säger att mjölkkor som är äldre än sex månader ska gå på bete mellan två och fyra månader under sommarhalvåret, beroende på i vilken del av Sverige kon befinner sig. Ju längre söderut, desto längre betesperiod krävs. Att få beta ökar kons välmående genom att ge möjlighet till naturligt beteende och det minskar klöv- och benproblem, juverinflammationer och reproduktionsstörningar. Dessutom visar forskning att dödlighetsrisken minskar med ett ökat antal betestimmar. Forskningen visar alltså att bete har en mycket stor positiv inverkan på kornas välfärd. En majoritet av svenskarna tycker att det är mycket viktigt att våra lantbruksdjur får vistas utomhus och är också beredda att betala mer för svenska mervärden.

Starka lobbyintressen verkar nu för att försämra kornas möjlighet till bete, eller helt och hållet ta bort beteskravet. Under Jordbruksverkets djurskyddskonferens i januari i år framkom att man i en arbetsgrupp tillsammans med Jordbruksverket diskuterar att sänka beteskravet till två månader även för mjölkkorna i södra (nu krav på fyra månader) och mellersta Sverige (nu tre månader). Enligt Jordbruksverkets statistik från juni 2015, fanns 289 402 av Sveriges 338 379 kor för mjölkproduktion i dessa distrikt. Om detta förslag går igenom innebär det alltså att välfärden försämras för drygt 85 procent av våra mjölkkor. I en konsumentundersökning som flera djurskyddsorganisationer genomförde sommaren 2015 angav 81 procent av de svarande att det är viktigt eller mycket viktigt hur djuren haft det när dom köper mjölkprodukter. Att mjölkkor får gå ute på sommaren var också den fråga i undersökningen som allra flest rankade som ”mycket viktig”. Det svenska beteskravet kan alltså ses som en viktig del i konkurrenskraften för svensk mjölk och mjölkprodukter. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att stödja åtgärder eller initiativ som försvagar nuvarande beteskrav för mjölkkor i Sverige?