Fråga 2015/16:820 Beredskap i mottagandesystemen

av Johanna Jönsson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under hösten 2015 kom fler asylsökande än det någonsin gjort tidigare, och det var uppenbart att beredskapen i många fall var bristande. Mottagande­systemen var inte anpassade för den stora mängden asylsökande. Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, socialtjänsten, skolväsendet och många andra viktiga institutioner hade – och har fortfarande – stora svårigheter att hantera den omedelbara inströmningen av stora mängder människor. MSB bedömde att principen om barnets bästa inte kunde uppfyllas i mottagandet av ensamkommande.

Den omfattande migrationen till Europa ser inte ut att avta. I januari 2016 kom 66 000 personer till EU, vilket är tolv gånger så många som januari 2015. EU-kommissionens ekonomiska prognos från hösten 2015 bedömer att 1,5 miljoner kommer att söka asyl under 2016, vilket är 50 procent fler än 2015. Migrations­verk­ets huvudscenario för 2016 är 100 000 personer varav 18 000 ensam­kom­mande barn, men med ett högre beräkningsalternativ på 140 000 personer varav 27 000 ensamkommande barn. Huvudprognosen för 2016 skulle göra året till det med näst flest asylsökande i Sveriges historia, efter 2015. De höga nivåerna bedöms uppstå under det andra halvåret.

Det kommer att krävas stora insatser för att uppnå en beredskap inför en kommande hög migration. Det krävs långsiktiga reformer på bostads- och arbetsmarknaden. Men inte minst krävs också stora förändringar av de omedelbara mottagandesystemen, säkerställd tillgång till asylboenden och såväl infrastruktur som personal för att kunna hantera bemanning, registrering, placering och logistik.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för att stärka kapaciteten och beredskapen inför en stor mängd asylsökande även 2016?