Fråga 2015/16:802 Kommunernas vetorätt vid nyetablering av vindkraft

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

I regleringsbrevet för Statens energimyndighet för år 2016 kan man läsa att myndigheten, tillsammans med Naturvårdsverket, har fått i uppdrag att följa upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats i kommunerna. Man skriver vidare att om myndigheterna bedömer att det finns behov av åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen så ska de föreslå sådana åtgärder, inklusive författningsförslag. I sammanhanget nämns att enligt miljöbalken krävs i dag kommunernas tillstånd för att nya vindkraftverk ska få uppföras.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga klimat- och miljöministern:

Är ministern beredd att ta bort det kommunala vetot för nyetablering av vindkraft?