Fråga 2015/16:795 Positiv eller negativ listning i TISA-avtalet

av Håkan Svenneling (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Sedan 2013 pågår förhandlingar om ett internationellt avtal om handel med tjänster, Trade in Services Agreement (TISA). Förhandlingarna omfattar EU, USA, Japan och ytterligare 20 parter. Syftet med TISA-avtalet är att minska regleringen och öka privatiseringen av handeln med tjänster. Målet är att så många tjänsteområden som möjligt ska omfattas av förhandlingarna.

En viktig aspekt av avtalet rör vilka delar av tjänstesektorn som ska liberaliseras. I tidigare ingångna handelsavtal har EU använt en så kallad positiv listning, vilket innebär att de sektorer som ska vara föremål för liberalisering uttryckligen nämns i avtalet.

I TISA-förhandlingarna används i stället en negativ listning, vilket innebär att man preciserar de sektorer som inte får konkurrensutsättas. Metoden kallas även för ”list it or lose it”. Det innebär att alla sektorer som inte listas, samt alla nya verksamheter, per automatik är öppna för marknadsliberalisering. Därmed blir liberalisering norm.

Nyligen riktade Europafacket (EFS/Etuc) skarp kritik mot stora delar av TISA-avtalet. Bland annat vänder man sig mot användandet av negativ listning inom ramen för avtalet: ”We fiercely reject the use of a negative list approach.”

Mot bakgrund av detta vill jag fråga närings- och innovationsministern:

 

Anser ministern att man inom ramen för TISA-avtalet bör använda sig av negativ eller positiv listning?