Fråga 2015/16:768 Lika konkurrensvillkor för alla företag

av Cecilia Widegren (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

 

Alliansregeringen beslutade i februari 2013 (dir. 2013:20) att utreda möjligheter för en framtida livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion. I uppdraget, som avslutades i mars 2015, ingick att belysa konkurrenskraften i näringarna och att ta fram förslag till strategi och åtgärder för en livskraftig produktion. Med denna utredning som grund bör regeringen omgående agera för lika konkurrensvillkor för alla företagare i Sverige, så också för företag på landsbygden som exempelvis är producenter inom mat och livsmedel.

Utredningen SOU 2015:15 visade på att Sverige har goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar produktion av livsmedel samt att livsmedelskedjan är viktig för Sveriges sysselsättning. Efter EU-inträdet har dock den svenska produktionen förlorat marknadsandelar, trots att konsumtionen ökat – detta då vi importerar alltmer produkter. Svensk livsmedelsproduktion står därför inför stora utmaningar.

Om regeringen ska öka livsmedelsproduktionen runt om i landet, öka exporten och på så vis skapa fler arbetstillfällen, måste den utgå från ett sunt och konkurrenskraftigt företagande. Detta trots den skattechock på jobb, företagande, tillväxt och arbete som slagit till vid årsskiftet.

Om svenska företagare inom livsmedel ska kunna växa på en mervärdesmarknad måste det i Sverige ske en förflyttning från regelverk till överenskommelser och åtaganden inom branschen och mellan olika parter. Målsättningen bör vara att Sverige harmoniserar produktionsvillkoren med resten av EU. Även hanteringen av produktionsmedelsskatter i Sverige, gentemot konkurrentländer, är av stor betydelse för tillväxtmöjligheterna inom livsmedelsproduktionen.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga regeringen och närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Hur avser regeringen och näringsministern att säkerställa att alla företagare, så även de på landsbygden som bland annat jobbar med besöks- och upplevelsenäring, trots skattechocken som slog till vid årsskiftet, har att utgå från lika konkurrensvillkor så att företagen kan utvecklas genom ökad tillväxt och flera jobb?