Fråga 2015/16:755 Utformningen av jordbruksstödet

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I samband med EU:s reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, har förändringar av jordbruksstödets olika delar genomförts. Inför 2016 ska stödområdena för kompensationsstödet och det nationella stödet ritas om. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till områden där det är svårare att driva jordbruk, medan det nationella stödet ska gottgöra för långa avstånd och för att klimatet påverkar produktionen.

På grund av ett EU-direktiv måste den geografiska indelningen av stödområden för dessa två stöd ritas om inför nästa år. Den nya indelningen, som ska spegla landets olika odlingsförutsättningar, bygger på statistik över temperaturdata under vegetationssäsongen och använder landets församlingar som indelning. Indelningen tar därmed inte hänsyn till jordmån, struktur och arrondering.

Det innebär att lantbrukare i vissa fall kan hamna på olika sidor av gränsen i den geografiska indelningen, trots att förutsättningarna egentligen är helt likvärdiga. Det betyder att lantbrukarnas stöd, jämfört med om de hamnat på samma sida gränsen, blir olika. Det upplevs självklart som djupt orättvist av den som hamnar på ”fel” sida om gränsen.

Det är lätt att känna sympati för de lantbrukare som här blir offer för ett system och fast i en situation som de har ytterst små möjligheter att påverka.

Problemet understryker behovet av långsiktig politik som syftar till att stärka det svenska jordbruket och göra det mer konkurrenskraftigt och lönsamt och därmed på sikt mindre beroende av jordbruksstöd.

Där är vi dock inte ännu. Så länge jordbruksstöden finns måste utformningen av dem göras på ett sätt så att inte lantbrukare kommer i kläm till följd av att gränserna på en karta ritats utan hänsyn till relevanta parametrar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

På vilket sätt är statsrådet beredd att agera för att jordbruksstöden framöver ska fungera mer neutralt och bättre ta hänsyn till relevanta parametrar?