Fråga 2015/16:752 Intäkter från trängselskatt i Göteborg

av Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

När Västsvenska paketet förhandlades fram beslutades att intäkterna från införandet av trängselskatt i Göteborg skulle stå för en del av finansieringen. Det garanterar det avtal staten ingick för flera år sedan med Göteborgs stad, kommunerna runt Göteborg och regionerna i Västra Götaland och Halland.

Det har nu framkommit information om att regeringen planerar att gå fram med en annan budgetteknisk lösning, som innebär att staten använder intäkterna från trängselskatten i Göteborg till andra åtgärder och att Trafikverket i stället getts uppdraget att via lån finansiera 2016 års åtgärder i Västsvenska paketet.

Min fråga till statsrådet är med anledning av detta:

 

Kan statsrådet garantera att denna åtgärd inte kommer att kosta skattebetalarna något extra vare sig i Göteborg eller i Sverige som helhet, och kan statsrådet också garantera att det inte medför någon som helst extra risk för de åtgärder som är planerade inom ramen för Västsvenska paketet?