Fråga 2015/16:734 Skatteverkets agerande gällande flyttanmälan

av Anders Åkesson (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skatteverket och Svensk adressändring AB (SvAAB) har i 20 år haft ett väl fungerande avtal om hanteringen av flyttanmälan och ändring av folkbokföringsadress. Via Svensk adressändring har alla som flyttat kunnat göra en flyttanmälan och få postal eftersändning på ett och samma ställe. Detta samarbete har varit fruktbart för alla parter, inte minst för kunderna.

Som jag har förstått det har Skatteverket, i förhandlingarna med Svensk adressändring AB för att nå fram till ett nytt avtal, varit ointresserat av att nå en lösning som säkerställer en fortsatt effektiv funktion för eftersändning via Svensk adressändring. Skatteverket har sedan den 1 januari 2016 avslutat samarbetet, trots de risker för kraftigt försämrad postal kvalitet som påpekats av samtliga operatörer som delar ut post i Sverige. Detta går tvärtemot vad regeringen avsåg i propositionen om en ny folkbokföringslag (prop. 2012/13:120) där regeringen förutsatte att Skatteverket skulle fortsätta dagens välfungerande samarbete och ytterligare effektivisera detsamma.

Från och med den 1 januari 2016 måste alltså alla privatpersoner beställa sin folkbokföringsmässiga- och postala adressändring på två olika ställen, vilket gör det otydligt och genererar ökat administrativt arbete. För Centerpartiet är det av stor vikt att minska på onödiga administrativa kostnader, både för företag och kunder. Ur ett samhällsperspektiv finns det stora vinster med att kunna göra den folkbokföringsmässiga- och postala adressändringen i ett och samma moment.

Sammanfattningsvis är Skatteverkets hantering av det hittillsvarande välfungerande systemet för flyttanmälan och eftersändning av post inte acceptabel. Skatteverket vill uppenbarligen göra det krångligare för både kunder och postoperatörer i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Tänker finansministern vidta några åtgärder med anledning av Skatteverkets ovan beskrivna hantering när det gäller systemet för flyttanmälan och eftersändning?