Fråga 2015/16:701 Rätt för alla elever att välja skola

av Marta Obminska (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Det fria skolvalet och friskolesystemet är viktigt. Alla familjer ska ha rätt att göra aktiva och informerade val av förskola och skola. Det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla förskolor och skolor, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja. Det fria skolvalet möjliggör för varje elev och familj att hitta den förskola eller skola och undervisningsform som passar henne eller honom bäst. Valfriheten ska gå hand i hand med hög kvalitet för att ge alla elever likvärdiga möjligheter.

Alliansregeringen införde nya bestämmelser i skollagen (2010:800) som innebär att fristående skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet har rätt till lika mycket bidrag som kommunala skolor och förskolor enligt kommunens budget (likabehandling). Kommunens ersättning till fristående förskolor och skolor samt annan pedagogisk verksamhet utgörs främst av ett grundbelopp. Tilläggsbelopp är en ersättning för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Fristående förskolor och skolor ska även vara öppna för barn och elever i behov av särskilt stöd. Tyvärr har barn och elever med funktionsnedsättning, som behöver särskilt stöd, i begränsade möjligheter att i praktiken välja skola. Trots mängder av överklaganden har många kommuner bestämt sig för att inte tilldela tilläggsbelopp för de barn och elever som har störst behov i själva utbildningssituationen. Flera fristående förskolor och skolor har slutat att söka tilläggsbelopp för särskilt stöd eftersom det ses som lönlöst. Särskilt små verksamheter har svårt att omfördela resurserna i grundbeloppet. Rätten till utbildning på lika villkor och rätten att välja skola fungerar inte i tillräcklig omfattning för barn och elever med behov av särskilt stöd. Den pågående Skolkostnadsutredningen ser över bestämmelserna om bidrag till fristående skolor.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är:

Tänker utbildningsministern verka för att elever med ett omfattande behov av särskilt stöd i praktiken ska kunna välja skola oavsett om den är kommunal eller fristående?