Fråga 2015/16:640 Minskade resurser till Inspektionen för vård och omsorg

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

 

I julhelgerna fattade vänsterregeringen beslutet att antalet kontroller av boenden för barn kommer att halveras nu år 2016, jämfört med tidigare. Ett beslut som redan har fått kritik från bland annat olika barn- och brukarföreningar. Beslutet berör barn och unga placerade på HVB- och LSS-boenden. Dessa boenden har hittills inspekterats minst två gånger per år, men ska efter beslutet bara inspekteras en gång per år. En bidragande faktor är det ökande trycket och belastningen på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, framför allt gällande boende för ensamkommande barn.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att förbättra kvaliteten i välfärden, till exempel generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare, kvalitetskrav från start vad gäller ledning, grundläggande kompetens, ägarskap och långsiktig ekonomisk hållbarhet samt bättre möjligheter till uppföljning och tillsyn.

Dessutom har Moderaterna på riksdagens bord presenterat förslag på ytterligare ca 50 miljoner kronor per år för att just stärka tillsyn och uppföljning hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Verkligheten i regeringens budget talar ett annat språk. Där minskas anslaget till Ivo åren 2016 och 2017 med 59 miljoner kronor.

Halvering av kontroller för utsatta barn kan i sämsta fall leda till att barn hamnar i kläm eller inte blir sedda på det sätt som lagstiftningen tydliggör.

I stället för att dra ned på kvalitetskontroller, tillsyn och uppföljning, kräver vårdens och omsorgens kvalitet stärkta resurser.

Utökade resurser behövs för att kunna genomföra en ännu mer koncentrerad tillsyn och uppföljning i syfte att säkerställa kvalitet.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

På vilket sätt kommer regeringen och ansvarigt statsråd att se till att minskade resurser till myndigheten Ivo inte leder till sämre kvalitet, och på vilket sätt kommer regeringen att utvärdera om regeringens resurser inte är tillräckliga för att fullfölja myndighetens arbete?