Fråga 2015/16:637 Säkerhetspolisens tillgång till Migrationsverkets asylsystem

av Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Nyligen framkom det uppgifter om att Säkerhetspolisen sedan december önskat direkttillgång till Migrationsverkets asylsystem. Orsaken till detta är att de inte hunnit utreda den kraftigt ökade mängden fall av möjliga säkerhetshot mot Sverige och en tillgång till asylsystemet skulle underlätta deras arbete. Som bekant har Säpo vid ett flertal tillfällen redogjort för sina problem med att ens klara av sitt grundläggande uppdrag att säkerställa säkerheten i Sverige. De har under 2015 haft runt 460 granskade fall hos Migrationsverket vilket innebär mer än en fyrdubbling från 2014 då strax över 100 fall granskades.

Säpo skulle genom att få direkttillgång kunna göra slagningar i systemet på individer som de menar skulle kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet. På grund av oron att det kan kränka den personliga integriteten hos enskilda individer är förfrågan inte helt oproblematisk för Datainspektionen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att verka för att Säpo får tillgång till Migrationsverkets asylsystem och vad avser statsrådet att göra för att underlätta Säpos arbete med att utreda eventuella hot mot Sverige som följd av det höga antalet asylsökande till Sverige?