Fråga 2015/16:604 F 17G Visby flygplats på Gotland

av Mats Green (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvaret av Sverige är en av de mest grundläggande uppgifter och intressen och överordnat i stort sett samtliga övriga intressen för såväl de demokratiska institutionerna som för samhället i stort. Ett starkt och ändamålsenligt försvar och försvarsförmåga förutsätter möjligheter till övning - i olika delar av landet, i olika terränger och naturtyper och för samtliga vapengrenar.

Vikten, behovet och betydelsen av övning, i högre utsträckning och genomgående över hela linjen, är ett av de bärande inslagen i den försvarsöverenskommelse som träffades våren 2015 i syfte att stärka det svenska försvaret och öka den svenska försvarsförmågan mot bakgrund av ett oroligare och osäkrare närområde och omvärld.

Möjligheten för Försvarsmakten att kunna hålla kvalificerade övningar för att utbilda och öva verksamheten är fundamental. Utan övning är det inte möjligt att upprätthålla en kvalitativ verksamhet. För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten har tillgång till ändamålsenliga övningsområden och övningsanordningar.

Det är riksdagen och regeringen som beslutar om försvarsmaktsorganisationens övergripande utformning. Med detta som grund bestämmer Försvarsmakten den närmare utformning av krigsförbanden som är nödvändig för att statsmakternas krav på operativ förmåga ska kunna uppfyllas. Inom de ramar riksdag och regering har lagt fast är det Försvarsmakten som avgör var och hur krigsförbanden ska utbildas och övas, liksom vilka övningsanordningar i form av skjutfält och annat som behövs för att kunna utbilda och öva krigsförbanden.

Försvarsmakten är i dag förhindrad att använda närmare en tredjedel av övningsfälten. Totalt väntar Försvarsmakten på regeringsbeslut, som är sista instans, om hur mycket övningsverksamhet som får bedrivas på totalt 19 skjut- och övningsfält - däribland F 17G Visby flygplats. Orsaken är att dessa ska miljöprövas. Ärenden kring hur mycket försvaret får öva på landets skjutbanor och övningsområden tar drygt åtta år i genomsnitt innan de avgörs.

Detta försvårar och urholkar allvarligt och påtagligt Försvarsmaktens möjligheter till övning vilket i sin tur går ut över försvarsförmågan, gör det svårare att behålla anställda soldater samt ökar försvarets kostnader.

Långdragen ärendehantering och brist på besked försvårar även berörda kommuners och regioners långsiktiga planeringsförutsättningar.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder tänker försvarsministern vidta för att se till att miljöprövningsärendena, såsom ärendet om F 17G Visby flygplats, inte i fortsättningen ska försena och förhindra Försvarsmaktens nödvändiga övningsverksamhet?