Fråga 2015/16:568 Lägre kvalitetskrav när socialtjänsten går på knäna

av Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten, vården och tandvården är redan påtaglig. Det tryck och den press som nu delar av socialtjänstens och vårdens personal är utsatt för är inte hållbar. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Svensk vård- och tandvårdspersonal är eftertraktad och ansedd som duktig på organisation och att göra prioriteringar. Vi ska alltid ha fokus på kvalitet inom vården, tandvården och socialtjänsten.

Sverige befinner sig emellertid nu i en situation som vi inte har kontroll över. Läget är akut och extraordinärt. Detta gäller givetvis för alla som flyr från till exempel Syrien, men även situationen med att ta emot många flyktingar under mycket kort tid är extraordinär.

Migrationsverkets senaste prognos talar sitt tydliga språk. För år 2015 beräknas 140 000 till 190 000 asylsökande. Lägg därtill – eftersom Sverige för närvarande inte har kontroll över sina gränser – ett betydande okänt antal människor som tagit sig in i landet illegalt utan att ha sökt asyl.

Kvalitet i välfärden och stöd för att hjälpa utsatta är grundläggande. Därför infördes till exempel krav i socialtjänstlagen på socionomexamen eller annan relevant högskoleexamen för dem som utför vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård av alliansregeringen 2014.

Socialtjänsten går för tillfället på knäna på grund av det stora ärendetrycket och antalet ensamkommande flyktingbarn. Under denna akuta situation kan inte socialnämnden fullfölja lagstiftningen. Det är en stor efterfrågan på socionomer och det är svårt att rekrytera socionomer till myndighetsutövning.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, föreslår i ett akut 47-punktsprogram att socialnämnden ska få dispens från kravet på socionomexamen och annan likvärdig högskoleexamen. Detta för att socialnämnden under det stora trycket ska kunna anställa personal med kompetens och erfarenhet. SKL anser att dispensen bör gälla i fem år med möjlighet till en förlängning ifall personalsituationen fortfarande är svår.

Frågan ligger på regeringens bord att ta ställning till. Kommer man att släppa på kvalitetskrav som stärker viktiga sociala arbeten – inte minst gällande rekrytering, vidareutbildning och karriärutveckling – samt stärker barns och ungas rätt i utsatta situationer?

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Åsa Regnér:

 

Avser regeringen och ansvarigt statsråd att släppa på kvaliteten i välfärden och vidta det som bland andra SKL för fram som krav vad gäller åtgärder för att underlätta inom socialtjänsten genom att införa dispens angående kraven på socionomexamen?