Fråga 2015/16:543 Beslut om skyddsjakt och licensjakt

av Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i ett beslut den 18 december 2015 att överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen inte är förenligt med EU-rätten vad gäller beslut jakt på arter som skyddas av livsmiljödirektivet. Detta skapar givetvis osäkerhet kring hur en aktiv förvaltning av våra stora rovdjursstammar ska gå till, framför allt när det gäller skydds- och licensjakt på varg. Det finns en stor risk att besluten om jakt kommer att fastna i långdragna juridiska processer – så långa processer att jaktbeslut som fattats av ansvariga myndigheter inte kan verkställas.

Regeringen själv har tidigare aviserat sin avsikt att återigen låta dessa typer av beslut prövas i domstol. Statsrådet Åsa Romson uttryckte i en interpellationsdebatt den 17 november 2015 att regeringens intention är att redan i vinter säkerställa att beslut om jakt efter varg ska kunna överklagas till domstol.

Regeringens otydlighet kring rovdjursförvaltningen skapar stor oro och osäkerhet. Ska människor kunna leva och verka i rovdjurstäta områden är det viktigt att förutsättningarna för en aktiv rovdjursförvaltning där bland annat jakt ingår är tydliga och klara. 

Min fråga till statsrådet är:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens beslut för att säkerställa att beslut om jakt på bland annat varg även i fortsättningen ska kunna vinna laga kraft så att jakten också ska kunna genomföras i praktiken?