Fråga 2015/16:540 Samdistribution av post och tidningar

av Maria Abrahamsson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Konstitutionsutskottet behandlade våren 2015 proposition 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen. I följdmotion 2014/15:3067 (M, C, FP, KD) krävdes bland annat förnyad försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar i syfte att bland annat minska tidningarnas distributionskostnader och uppnå miljövinster. Utskottet noterade att den försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post som har genomförts har varit begränsad. För att kunna pröva samdistributionens möjligheter till en samordnad utdelning av tidningar och post ansåg utskottet i likhet med följdmotionärerna och trafikutskottet att det är angeläget och nödvändigt att nya och mer omfattande försök görs. Mot bakgrund av det anförda föreslog utskottet att riksdagen skulle tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs om initiativ som syftar till att en ny försöksverksamhet inleds med samdistribution av tidningar och post med möjlighet för fler aktörer än Posten AB att delta. Därmed tillstyrktes motion 2014/15:3067 yrkande 2. Riksdagen följde utskottet.

Det skulle kunna ha stor betydelse för tidningsbranschen om ett fungerande system för samdistribution av post och tidningar kunde komma på plats, särskilt i landsbygdsområden. Det är centralt att inriktningen av arbetet beträffande samdistribution inte enbart blir att Posten ska överta utdelningen av morgontidningar, utan att det även blir möjligt att uppdra åt tidningsdistributionsföretag att dela ut post. I vilken utsträckning andra tjänster, som i dag utförs av lantbrevbärare, kan överlåtas till personal hos tidningsdistributionsföretag behöver bli föremål för närmare analys.

Det är angeläget att ytterligare försöksverksamhet med samordnad distribution av morgontidningar och post genomförs, i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Det bör då bli fråga om såväl försök där Posten genomför den samordnade distributionen som försök där tidningsdistributionsföretag får distributionsansvaret. Försöksverksamheten bör genomföras i nära samråd med dagstidningarna i försöksområdena och vara så omfattande att det blir möjligt att dra tydliga slutsatser om möjligheter och utmaningar med samdistribution av post och morgontidningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan följande:

 

Vilket arbete har bedrivits i Regeringskansliet för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar, och när kommer ytterligare försöksverksamhet med samordnad distribution av morgontidningar och post att genomföras?