Fråga 2015/16:536 Försäljning av sälprodukter

av Jan R Andersson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Referensvärdet för en livskraftig population av gråsäl, som Sverige rapporterat till EU år 2013, är 10 000 djur. I dag finns enligt Sveriges lantbruksuniversitets uppskattning mellan 40 000 och 50 000 gråsälar i Östersjön, och beståndet ökar med mellan 7 och 8 procent per år. Under september fattade Naturvårdsverket även beslut om utökad skyddsjakt på gråsäl i Östersjön. 

Gråsälens jakt står många gånger i konflikt med det småskaliga kustnära fisket. Under förra året steg ersättningsanspråken för sälskador med 47 procent till 2,8 miljoner kronor. Det finns därför all anledning att tro att jakt på säl i Östersjön fortsättningsvis behöver öka i omfattning, då jakten i dag endast omfattar omkring 1 procent av gråsälsbeståndet, som även fortsatt bedöms ha en stark tillväxt. 

Tidigare i år avskaffades det förvaltningsundantag som möjliggjorde för jägare att i begränsad omfattning och utan vinstsyfte sälja eller skänka bort sälprodukter. Detta försvårar naturligtvis avsevärt för dem som i sin näringsverksamhet är beroende av inkomster från fiske och innebär många gånger att sälprodukterna kasseras i stället för att komma till användning. 

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Sven-Erik Bucht följande:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att åter möjliggöra småskalig försäljning av sälprodukter?